Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET llllHIHIHHIIltUlttttmUUHH 21 Ağustos 1957 Partiler ve idealkn yalnız iktidar psrtîsi ile hükumetinin münasebetlerinde mi belli oluyor? Herhangi bir partinin kademeleri arasında karşılıklı sevgi ve saygı yoksa, aynı pertinin mensubları yekdiğeri hakkında yerli yersiz dedikodular yapıyorlarsa. herkes şahsî raenfaatini hem mensub olduğu partinin, hem de dijer arkadaşlannın menfaatlerinden evvel gorüyorse o zaman o parti hay«tiyetjni ve idealizmini kaybetmU demekör. Vaıiyeti böylece tesbitten sonra düşünelim: Acabe bu parti için hiç kurtuluj yolu yok m«dur, dersiniz? Bir parti için iktidara gelmek ne kadar normal ise iktidardan düşmek de o kadar normaldir. Bir giin iktidardan düşen bir parti yann gene iktidara gelebilir. Fakat ideahtrnini kaybeden bir partf yalnız iktidara değil, bir gün eelir nnrti vpsfına dahi h»sret kalabilir. Sakın, gene hiddet buyuruhnasın. ate Gene parti organı gazeteler § kesilip sütunlar dolusu alev saçmasınlar (!). Yukanda okuduğunuz yazıda yalnız sualler benimdir. Bur.lara cevab teşkil eden makale diin denemiyecefc kadar kısa bir zaman mesafesinde D. P. nin l s tenbulda en ileri gelen erkânından olan gene ve idealist bir kıymetin kaleminden çıkmıştır. Yani kızmak lâzımsa kendi kendilerine krnnalıdırlar. CeTat Fehmi BAŞRTJT Yarın, öbürgün bir partiye rey verecek olan vatandasın hangi pertiyi tercih edeceğini kararlaştırırken gözönünde tutacağı hususlardan birisi de reyini vermeği düşündüğü partinin idealizmini muhafaza cdip etmediğidir. Böyle bir parti var mıdır? Bu bakımdan partileri gözden geçirecek olursak nasıl bir netice ile karşılaşınz? C. H. P. yedi seneyi mütecaviz bir zamandır muhalefette bulunmaana ra#men vaktile sırteıı hökunjete dayamanın vermis oldugu rehâvetie kıyas kabul etmiyecek kadar bir idealizm ve dinamizme sahibdir. Su hahle idealizmini kaybeden parü C H. P. obnadıgına göre acaba Demokrat Parti midir? Buna ne şekilde hükmedebiliriz? Partiler ideaUımlerini kaybetmenin ne kadar tehlikeli olduğunu hiç olmazsa vakm tarihimrzi ha* tırlayarak göznrriinde tutmak mecburiyetindedirler. tktidara geçince arkasıru hükuraete yasiayan bir parti veya kendisini iktidara geliren partiyi sadece kendi emrinde bir kuvvet olarek telâkki ediş idealizmi ister istemer ortadan kaldınr. Işte böylece diğer muhalefet paıtilerinin arkalannı hükumete dayamaları mevzuubahis oUmayınca idealizmini kaybetmiş olması mevzuubahis partinin Demokrat Parti olduğu şüphe götürmez şekilde ortaya çıkıyor değil mi? Peki bu idealizmini kaybediş Ehaberleri Kalkınmanın seyri Sirkeei hattında geçen yıl 20 dış ticaret açıkları milyon yolcu ımiınıııııııııııllıullıııillım İKTİSADİ BAHİSLER KSABAHI HerbaaMİten maraı taşındı Devlet Demiryolları, 12 dizi elektrikli tren daha alacak 7 nei işletme Müdürü Nazif Kaya bir arkadaşımıza Sirkeei Halkalı hattında 6 aydanberı arıza görülmediginl söyliyerek demiştir ki « Yaz dolayısile bu hatta trafik çok artmıçtır. Buna da sebeb trenin seri ve rahat bir vasıta olmasıdır 19*5 te 10 mliyon yolcu tasuma iken geçen eene bu hatta 20 milyon yolcu taçıdlk Bu sene belki bu miktar 25 milyona çjkacak. Izdihamı önlemek Uzere 12 dizi daha tren almayı düşünüyoruz. Eldeki tarifelere göre haftada 68« tren isiraıekte iken bu sayı Oçte bir nisbetinde arttırıldı. GUnde 130 tren ' isabet etmektedir. | Ytniden direkt seferler yapamıyorux ÇOnki seferterin arası çok açılmaktadır. t Kısın trenler revizyons tâbl tutu,lacaktır. Çünki ayda 7700 kUometre yapmaktadırlar > IUI'.UHIHHIHHİH Washington Mektubları flfjffffffIfîffilf:î:i Amerika kongresi Dulles'ı hırpaladı! Bir Senatör Dış İşkri Bakanı için: "İngilterenin Eisenhover kabinesiadeki MÜ«esslli,, itii Başbakarı Adnan Menderes dua Vi liyetıe Vakıflar Genel Müdürunü ka bul ederei şenrimizde onanln.a«ı ka nrlaşan anıt ve camiler bakkınd» isa h»t 3lml*tır. BJldlrtldlttnc gore, VakıTlar »ehrl. nn.lrtekl 75 anıt Te camiyl onaracak. tır. Onarılacak cami ve anıtlar bugün gazetecilere gösterllecektır. BaşbaXan ayrıca Bnnekli Sandığt Oenel MUdurünu kaaul ederek E.neX li Sandığmu» çehrtmlıde yap«cagı lş lere dair malumat alm'.ştır. Onarılacak cami ve anıMar Ştbrtnta soförterinln l&stm lrıtıyaç larını gıdermek İçin Valilıkçe her ça rey* Taenırulm&kta, tahttat T*P>tac lâstikler süratle tevzi olunmaktadır. Bu t«şebbusler cümlesinden olarak VlHrttlmlt e.nrine yrnıden 1134 muh Washington (Fred t. Zusy bildiriytrl |*rfır» ded tellf eb'atta lâstik taiısıs edilmiştir. Birleşik Amerika şu sıralarda pek . Senatoda Dulles'ın Aıvan tw«Jı 1» I B Dnl«nn « â sl ik'i gün önc<. 1682 sl t ıtulau bir halk şarkısının araname nusundaki mane\Talannı uıun boylu ^ d ü n a ] m m l ş v e w v z ı edllmeğe baş slrKle: «Jotoı Fott*r Dulle»a âsık oi Uokid eden Fulbright i<e söıl«rtnın i » n n u ş u r . Tansialer peyderpey jitpıl. dum» deniHyor ama Capital Hfll (Kon. kenöhlnln ıNanr'ı ve Mısırta Ntai ınakta. tevsiat da bona göre yurUtuI gr«»o bulundutu yer) *kil«r aynı I n n Uderiitim ta*vib ettl|i manasına mektedlr. Valı Veklll Kfnal Hadımlı, muhte f.'sirde g<>rünmüyoriar. Gerçekten Dış alınmaması lâzım peldigini.ı belirtti: Weri Bakanı ve takib ettiği dış siyaset <Hassaten Nâsırın . JŞoyyetlerler Birli lif zaruretlere gore re'sen tahşıs .usu münhaaj. ,„„ unlerde ftdngreae hayli hitpatgiBdcn.askeri yardım kabul edtsinl asjiünü kaldırmı*. tevziatın ila tecviz eonivorum Süveyş Kanalına ran T e n l Komlaronu mariretlle ya. Eisenho «* koymaku haklı oldufumı da mu ; ! PUmasmı emretmiçtlr. Hak sahlbleri dış yardım Hakkak kahul etfnıytatHn» dedîkıen1 tasarın Kongrede kesıle biçile hük4 »nra Dulles'l itham etti: «Kanaattmce met tekllfinln «kuşa benteHlmiç» Mr Dış İşleri Bakanı Mısır raiUıyeteniji Bir manav Mlllî Korunina ta=.lağından ibaTet kaldı. »e tarsintlık mefmımlarUe koreünlroıi mahkemesine verildi Daha bir kaç gun evvel, Senatör Ful birblrin* karıştiTmiîtır. Nİsınn SovRurnellhisanada Ahmeda#a aoka. rır:ghOn Asvan barajı ve genel otarak yetler Birligl ile faıla yakın munue jınd« 11 numaralı evde otursn Kertm Ortaşark konulannda Dıs lşlert Bakan betlerde buiunmanm tehlikelerini bir ; Diyara kllosu 80 kurjş olm domıteti lıSınm «oynaMık »e kararsıılık. ını dereeeye kadar mudrik nldutunu be. 120 kuruştan aatan manav Petro Te. f ddetle tenkid etaıesüe şamar oğlanma lırten Dış İşlerl Bîikanlığınm meslek; tolar hakkında Mllli Korunma K t n u . conen Dulles'ı. diğer bir Kongre azası, ten yetisme ehJiyetll memurlarının bu nu Jıüküı.nleHnce takibata geçilmiştir Se:ıat6r Mîlone da ttngilter«ntn «isen kanaatlerin* rajm«n Mr. Dulles. N 4 H . Tiirk tsrael halk oyunları hovcr kabinesindeki mümesslli. ol , n n bir Sovyet kuklası baline geldigine festivali n Vla itham ediverdf '.Inanıyara benziyor. Türklye Mtlli Tal;be Federtsyonu. Kıdemll Senatörierden MaJone. dış «Nitekim Mr Duiies Mısır milliyet aun terıibleditl Türk İsrael halk y.rdım ma5raflarır.ı çiddetle tenkid ciliğinln nrühirn bir kuvvet oldujunu. oyunları fettlvall perseml» akşamı edenlerin batuıda «eleBl«rind«ndır. bu kuvvetin. geı<^k mahlreti takdir ( taat 21 de Atlaa Kinemasmda yapıla. İkinci Clhan Harbi iptidasındaki infl. edilerek itlnalı bir «ekilde sevkMlUdigi ı caktır. 40 kı» n 60 ertekten raıite. radcılığın bugünkü murnessil!erinden takdirde kcKnflnizm yerinç siyasi isHk. iaekkil İsrael rolklor ekipüe Türk Tük cır: hiç degilse yabancı memlekeUerde l*le tevcih edümesinln mühim oldufu jsek TahTlI gençlfrlnin bu müşterek milyarlarca dolar sadfede ede Birlsşik n u takdir rdem«niştir » . gfl«tertsinln büyük bir alâka uyandır. Anrarikanm kendini fakirleştirmek» oJ. Fulbrighfln Ortasarktakl gr'ışmeleri j m»sı ^çklenmektedlr. cuğuna inanan bir zumrenin mensub. inceleyen. partlk nutkuna ka^ılık. acı j V a p u r d a yankesİcİIİk olan lrrındandır. . bu nutku pek az senatörün. o da | Büyükadad» Yenlyolda Meki palasta Mslone bu zumrenin görüsünü şöy kısmen. dinlemlş olmasıdır. Fulbrignfin j 2 numarah dalrede oturan Aleksan. le izah ed:yor: ..Birleşik Amerika bar nutku suresince senato hemen bombos. ] dros Talaakala. vapurla Heybellada. t u tezgahı başına geçip de eşe dosta lçki Nutku sonuna kadar dinle>en yeidan Büyükadaya Klderken ceket c e . e ]^marl«ma!rta olan hovartaya benziyor. Bâ" senatör Callfornialı Cumhuriyetçi | binde bulunan S50 lıraaı yankeeidllk E« dost tezgah önünde sıkuık uç saf l i d e r Krowlanddı. || roretlle calın.nıştır P ' I roetll l t PO'IB. yankeslclvl lfsldl edecek ksdar kalabalıktır. Tabii Bu durumu Kongre azalannın Nâsırla, Bomontideki yangının bir müddet sonra hovardamn parası tu • Nâsırın Mısırı ile fazla ilgilenmediklerl | kenecektir. O zaman donup de ax seklinde tefsir edenler var. Nitekim tahkikatı kasına bir bakınca uç saflık kalabalık Washıngtor.da evvelce de bu tefsıri desEvvelki gun oğle u»ıeri Bomcntıde es dnsttan tek ferd kalmadıgını gö tekleyici emareler görötmüştü. Devre ' Havanyun sokas:nda emprlrr.e boya. recektlr. Işte bizim de âtimiz budur s lerini tamErr.lamak üzere olan Kongre hane«lnde çıkan yangında 10 isçinin Dulles a gellnce onun için de Ma azalarınuı daha «mühim» derdlerl ol. j kecdUerinı ucuncu katon ata~ık va lone: m u ı muhtemeldir Fakat herhalde. mu ranladıklırmı ve Şl«ll Oocuk haata. ahndıklarını < Birleşik Amerlkaaın en tehlikeli hsblriniıin naçia kanaatince seoata ek neatndt tedart altına düşmanı Rusya değildir de üiyebUiriz. seriyetine sahib Demokrat Parti lider blldlrmiştik ASır yaralılardan Misak. Zira biz Rusyayı yenebilecek durum. lerinden Fulbrıght ile Beyaz Saray jk geceyarısı ölmüştur. Dün yangm yerinde bllirklsl tara. dayız. Bunu btzim kadar Ruslar da bi tidanna sahib Cumhuriyetçi Parti li. liyorlar. BâzJm için asıl »rlu olan hü. dertertoden Knoırland armıındaki cid [ f I n d a n w r keçlf yapılmıstır. Tangınm ç l k l ş kümetimizin İçinde mümeasili bulunaa den ötreucl nuhiyettekl münaıanyı , " e b e b i k *5'f raporundan aonra bir devleti altedebilmekür. Benim ka bu kadar az kimsenin dinlemiş .dola ' 8 n l a " 1 « c a k t " 1 naatimce, kabinemlzin Dış Işleri Ba yısile mustefid olmuş. olması gerçekkanı evvelâ Londraya telefonla danif ten üzülOnecek bix hâdisedir. Ağustos 21 Muharrem 24 madan hiç bir lş yapmamak rüyadınCok şükür Birie*lk Amerika e.çileri arasında Jaraaharlal Nehru'nun adını «telâffuz edemiyenjer» pek çok değil. Bununla beraber âmme hizmetlerinde çahşaraarucız aratında dünya hakkınV. 1 5 16 12 17 16 0fjl'J.OO 20.41ı 3.24 da blldiklerinden hayli daha fazla bil. meye muhtac otanların yekunu da E. ]10.15ı 5.17; 9.04J12.OOJ 1.40| 8 24, Lâstik tevziatmda re'sen tahsis usulü kaldırıldı 1953 »enesinin kalkmma hareket:. nüz içia bir dönüm noktaunı taskıl ettijüll blllyoruz. Bu seneye kadar hızla lnkl$al eden kilkınm» hartketi, aynı aeneyı müteakıb b&rtz bir sekii. de duraklamıştu. Daha eT»elkl yaıı. lanmdan blrinde IHOI etmege çalıştı İleri sürcKiğümüz mülihszalar, dış ticaretimizdeki ğım. Istıkamet deglşmealnln en ya kın ve barlz gebebi kalkınmanın t ı . açıgı idatne ettirme ve bu turetle enflâsyonun tenmsmanı dolayıaile tedarule aUrülen nakid mlktarında ölçUnün kaçınlm:, sirlerini hiç olmazsa kumen hafifletme imkânlanolması ke>fiyetltiir Ancak metkur n.a kalemde ll) ölçUaüElilgtı tiyln etmeğe nın artık çok azahnış olduğunu gösterir teaebbua ederken. tedavOldeki para mlktannda yılhk artıslarla, cnUU hâ sılanın aablt flatlarla yıllık kıymette. rlnl mukajrese etmekle. tahlill noksan tlra gücundeki tahavvüllerle, mlllî hâ nisbi değişmelerı hesabladık. Bu h e . bırakmış oldugumu anlamif bulunu. sılanm kıymetlndekı tahavvullerı mu sabın neUcelert aaajıdi cedveldcd:r yorum. Fllbaklka, daha do$ru bir kayeM etmlttlm. Mevzuubahiı dtvre ıoso ye nasaran artış nlapetleri neUceye vanlmaaı İçin, yıllık millı zarfında dı; Ucaret hep açık TerdiğU (% olarak ı haaıla r&kkamlarına yıllık dıa Ucaret ne göre. yıllık hâs:la rakiamlarına İşura gücü Mal ve hizmet açıklanmn llavesl lcabetmektedlr. yıtlık aç:k*rın kıymetlnii. ilâve et arz 17 18 1951 Bu tahllllerde makaadımıı plyaaaya aı<k ıcabsder. 28 29 8 1952 arzedllen mal re hlımet vnlktarmda. Aşafıdaki cetvettn bir »ütununda, 46 41 1953 kı deiişmelerle plyaaada tedavai eden 1950 den Itibaren yı'.hk ortalama n a k . 1954 53 ışUra gucandekl değlşmeter hak. di tedavüi hac**!ert. iklncl sütMnun. 29 5 kında fikir edinerek bunları mukaye. da da aaMt flatlarla mılli hisıla kıy 107 42 1955 ae etmektlr. Şayet mal mlktarmdaki metlerile yıllık dıj ticaret açıklanmn 152 1956 43 artış. Iştlra gücundeki artıştan alçak i::ymetleri gosterılmlştlr, ı milyon l i . Bu tablodan anlaşılacağı gibi. 1951 olursa muvaeenenin bozuldu^undan, ra olarak): ve 19S2 yıllarmda iftira gücundeki ar yanı fıatların umumi seviyeatnde e n . Para hacaıl Mıli hasıla 4 d:ş tış mspetıle mal ve r.ztnet arzındakı rlaayonlat bir yükselmenln vukuun. •rtış aıapeti çok yakındır. Bu sebeb ticaret açığı dan banaederlz. Ber hangl bir devre le. mesktır yıllar »arfında ekono:nlde 1950 1002 10400 + «3 carıında plyasaya fillen arzedüen mal enîlâsyoniat bır tasylk hlesetiilmemla 1951 1182 11»88 + 246 TC hlaraet mllctarlartnın kıy.ııetlerı. tlr Ancak bu neticenin 1*51 de ve 1952 12S1 13023 + 340 o deTre zarfındakl mllli bâsılanın kıy bi'.hasaa 1955 de. dış ticaret acığının 1953 1465 144«6 382 metlne müsavi detlldlr. Çtlnkl dış tı ıevkalâde yukselnuş olmasından İleri 1954 1530 13145 4 401 c?ret.n de nazarı Hibara almmaBi lâ. geldlği ehemmlyetle kaydedilmeUdir. 1955 2071 14348 + 518 zımdır, diğer bır deytşle mtlli lstlh. Şayet 1952 deki d:ş ticaret açığı 540 195< 2536 14900 + 286 salden. aynı devre lçlnde yapılmış Ih Bir ysndan para hacmlnde, diğer milyon olacağı yerde. 1950 dekl « r i racat kıymetlnin tenzü edilmesl. bu. yeslnı muhafaza etcnlş olttydı, enflaa Da mukabıl ithalât kıyınetinin de llâ randan mal ve hizmet arzmı ifade yonist tazylk daha 1952 aeneal lçlnde eden milli hteıla ile dıç tlearet açıgı ve pdllmeai '.ârımdır. Bu auretle. atok meydana çıkmıs olurdu Nlteklm, mü taklB ha^ketlerl hâr:ç, bir devre zarfında yekunundaki değlşme aeyrinl teakıb yılda. mllli hâsılada büyük piyasaya arzedikniş olan mecmuu mal edebilmek için iki aUtuadakı yıllık blr artu; olmaaına ve dı; Ucaret açı. Te hizmet miktarının kıymetün bilmlş kıymetleri. 1950 rakksmlarına ntspet ;mın gene mühlm bir yekun <3S2 mll oluru». Şu halde. şayet dif tlcaıet ederek, her yıl için, 1950 ye Daıaran bı Invocu açık verlyorsa. plyasaya ar •edllcn mal mıktan. mlllî hisı'.a rak kamının gösterdigl mal miktarındatı f*7la ohır, buna mukaMl, dış tlearet t»i'*ınçO3u bfr faaia :!• kapanmak. ta ıse, piyasaya arzedilen mal mlktarı Istlhsal edllen mal xlktarmdnı azdır. İngll.zlerin dedlgi gıbl enflâsron. faz Uinarm eski kadı ve c«=za hakimlerinden merhum avukat Ali la mlkUrda paranın gayrı.kifl mik. Niyazi Gürcaııın cşi, Gürcanlar Un ve trmik Fabrikaları sahibleri tarde malları kOTaladlğı bir durum Osman ve Mehmed GUrcsnın annesi, Necdet. Nedret. Yavuz, Cosolduğuna gore dış Ucaret bllânçotu kun, Sevim, Oğuz, Stmra ve Ali Niyazi Gürcanın büyük annesi, nun pasif reya aktif olusu bir mem Fıkriye ve Şadiye Gürcanın kayınvalidesi: leke:'ekl entlâayocıst tazyık üzerln. ae. vaz.yete göre. leyhte veya aleyhte 'esır lcra edecektır. Bu tesirlerin ma hiyetı k:saca soyledlr: Dış ticaret bl. rüifosunun pasif otmıeı yanı *Çik 17/8/1857 günü skşnmı sevenlerini acı içinde bırakarak Hakkın rermesi meTnleket flahllindekl enflas rahmetine kuvuşmuştıır. vonist tazyikl hafifletır ve tabiaUle açık ne kadar 6Qyuk iae. bu haflı. letlcı tesir 0 kadar faz'a olur. Aksı du :umda yanl dış ticaret bilânçosunun fszla lle kapanması halinde. enfla*. yoniıt tazyık |iddeUenaıı« olur. Yazan: Osmatt Okyar • •• ÖLÜM NA1ME GÜRCAN «Senenin en büyük BALOSU» 7 Evlul 1957 Meaeiecln naeaıi tahlllinden aoDra. »emieketlmizde. kalkuunanın dönOm noktası ef'âsyonun seyn ve dış tlca. ret &ç:kl«rı am«ındaki münasebeve gel'ilm Zlkrettlglm makalede. TUrkt yede enna»»onlst tazytk rıakkmda fiklr edlnmek ürere, dediğlm glbl. i ş . BEYLERBEYİ SARAYINDA TELEFON: 27 17 83 erhamet. ne kadar s e y y 4 blr mefbunı. Blran için» de, tereddi edip mataı oluveriyor. Kılı kırk f&rarcasına tatbik edilmez, se; ölçüsüz. hesabsız yufka yüdeklij lik gosterilirse. merhamat, dozu kaçırılnuf blr Uac gibi hastajı ölduren zehlr tesiri yapıyor. Sahibinin elinde, geri tepen bir «iUh olduSM da vald. Kapek meraklMan billrim. Kl»ın, ülümedn dtye, hayvada hırka giydirlrir. Tablatin verdlği kürkün ü«uyon llrai tutmasına ntman, li'ra ae gcçlrllen o punuklu libas altıttda, gücunde meydaoa getirtlml* olan at zavallııun cckti(i sıkıııtl. melul fbztıa nlgpetl .nal ve hHmet anındakl lerinde Sjle ekuaar kl. kOpekten ncfartışı geçmlştir. Böylece o aeneye ka. ret edenlerin bile içl sızlar. dar glzli kalan muvazenesltllk artık Çocukluğumda dinlemlştllh. Kediaçığa vurulmuştur Bu temayül 1954 leri çok seven bir hanım. evinde bcs1 te. bârız bir hal alml» ve müteakıb ledlji dişili erkekli. rengârenk kMiyı'.larda İse büsbutün alddetlenmişttr lere, ayaklan acımaun. Urnaklan ye1955 de latlra gücücde artış nlapetl 107 ı. mal ve blsmet amndakl artıı re turtüıuıp Inelrmeain diye. ayakayakkabl da ( a nlsptıinl (43 ı çok geıide bırakmıatır. ı kabı glydlrirmis. Bu ceUcenın 1B55 de çok yüksek blr yet oıijlnal bir (ey; cevlz kabugunUcaret açığı 'SI8 milyon lıraı kayde. jdan m u ı u L ketfl seven hanım. ceviz dllmesıne rağmen. meydana getaılş ol kabulrunun Jrlne yayışkan btr nadde ması savanı dıkkattlr 1956 da ise. dolduru>or. ke4J«in ajaçını bu madmuvazenenın busbutun bozu'.duiu deve daldınyor. bir bezle ?ım sıkı çörülüyor. İşttra gOcunde büyük bır bağlı>ormuş. Bir müddet snnra o yaartısa mukaoıl. mal ve hizmet arzında pıskaıı madde kuruypr. ce\ İ7 kabusu ancak cuzi blr artış olmuftur. Aynı da kedınia ajagı ile kay»aşıyonnus. mnanda aarurl olan.R dış Ucaret açı Blçart ha>\anın. yfirdrken t'k'iK' ğmın bir miktar azalmasî 1956 dakl eahmerl a\aSım hapseden bu faclaenflâsyonıst tazyikm şıddetlenmefiine lıftı çıkarıp atmak için uJradıSı •üsebeb olmuştur. NettCe itlbarıle De klnliM atamadıkça sınirden rt<li\c mokrat Partl hukumettnln 1M1 den •dönâsinit hir taaavvar edln Babahlt»r»ren bsşTirrduğu emljyon poUtl :tan akuma kadar evln Içlnl doltlııkası netlcelerinin. 1951 VP 1952 de. ı ran miııiınim nalın tıkırtıları da kl yüksek d.s ticaret açıkları aayesln. »Jrt. de glzlenmıf olduğu aoyleneblllr 1953 ı Vufk., yflreklilik. haddi attıkça mrrdfn Kibarea Itttra gücünde meydana ihamrtin raaraz yaratma kablllyeti de getlrılen buyuk artıslar muvacehesin. ! o nisbctte artıyor. • de. devam eden dış t'.esret açıklanmn[ Bir alıhabım \ardi. Bir apartımanın Oturdufu I dahi ı m k baraj vazifesinı goremedikle en ııst kaııoda otururdu. | ri an!a = ılmaktadır. §u halde ka'kınma. kat, bina taraçasının seviyp^inde olda donum noktaaının takrlben 19*4 yı dajıı içm. pencerelere RÜ\er«lnler lına kacar tthlr edllmeeinln kmnen. dadannıışU. Bltim ahbab. ekıuek klrıntwı. pllâv 1 taklb edilmiş olan dış tlcartt açıkları serperek. guv<"rcinlrri poMtlkasına atfedebl!ir:z. Aksl halde ârtıfı filîn ö>le ahştırdı ki daha 1951 veya 1952 de enf.asyonıst taz kfndine alı^tırdı. * yık hl^edilmeŞe başlanırdı. AsaŞıdakt ba>vancıklar, ak^am iistleri, «ofranın satır'.arda dış tıcarette açık poliukası. üstiin.' kadar çıkmaga. ev halkı İle 1 nın hududları hakkında kısa blr tah. brraber jemrk yem'fe İMtladılar. Gel«n (1den ef doıt, bltlm ahbabın 111 yapacagız. | Knflaıyonlat bir polltlkanm netlcele bu bayvan «evtitlne hayrandı. Bir rlnl dış Ucaret açıklarlle bertaraf et. gün gcldf kl. güvercinler. beslene mek ımkanlsrınm ılelebed devam ede boslcn, tavuk kadar irileftller. tnmmiyeetgl »çlkardır. 1958 aenealnde dıs bul tombul olduUr Derken. brriklni I ticaret açıŞının aulmaaı açık slyasctı |eyt4n dfirttti, bu tomkol kuıiarı t«nln nrurl olarak «onuna yakalştığı. ker teker kesfp "nıyan etmeğe. rakı | nın llk lşaretlnı teakll eder. 1957 nın »ıezosi yapmaf (ladı. | llk aylarında açıtın daha da çok azal Boyleeev Dierho..ırt marat oluvcrdi. dıgı. hatu kayboldugu gorülmekte. Merhametll delllerln uyılnıyacak dir. Bu netice açık liyasetlnln nlhaye kadar çnk çeşidi vardır. te ertlgılnln kafl bir işaretl »ayıUna. Yugnııırda su. r basnıasın di>e. kaI lıdır. Dıs Ucaret açıgı. eaaa itlb«rlle. nnra yuvalanmn drliklerlnl uka\an, ancak Uç kaynakUn kapatılabtlir: • an, üşflmrsfıı diye. kuluçka tavufa Re»ml dış yardım reya kredller. altın yor(an drte'ne kadar... , re dövl« Ihtlyatlannın »arfedllmesi. kıaa veya uıun vadell tlcari kredile. < Aşırı merhametin en korkunç ttrln elde edllmeıl. Amerikan rc«ml var «ahürıı. halâ münakaşa mevtuu olan dımı aon yıllarda çok arttırılmıs ol |u cuihanasie dedikleri şey, öliimc I maaına rm^.nen. ancak mahdud blr jmabkum haıtanın tmrablannı din] açıgın idamealne itnkan rerecesı bellı dirmfk için son çareye başvurnM | dir. DoTia durumu bakımından blr usu.ü. Vani hastayı, merhameten olj kaç jrıldır net olarak borçlu vazıyet dürmek. Eski bir Fransız tarihçlsl, çok merte oldiıgumusa ve altın ihtlyatlannm mühlm blr kuraını terhln «tmlş oî. haınctli blr kadının, mrrhamet \ 0 bu cuthanatiee 1;ı4umu»a göre, ıçık tlyaaetlnln bu zündoı isledlgi, ı İklncl ünktnı da tükenmlş glbidir yakııı bir fi'li vekayinanırsinde anlat) Oecmla yıllar earfında elde etmlş ol mıştı. dufu.nu» kısa »eya. u«un videlı ti Bu mfrhametli kadın. on uçüncu cari kredllerln falı ve ana termive asırda \aı.aınış olan Prenses de Manaııt takaltlerlnl ddeme aamanı geldlgine dur. Cok lyt kalbli. cok merbametli blr kntiın olan Prensrs (le Mahaut, mütrınadiyen takirlerle uefftıl olurmek İçin MenmM taruri olan kredl du. Rllnlıı acıklıfn İle sthret buldufru 'akaltierlnin fevklnde ven n dfirt ettir. bek ,erlerdi. Prens SABAH YILDIZI ACI BİR ÖLÜM îirinri Cihan Harbir.de Kutni Ammii» zaferi kahramanr Ş;.rk crduları grupu kumanddnı ve Saflye Kutun eçi. Aydın. ŞOkriye ve Cengiı Kutun babam. Kalımı Paşakayın kayınpederi enıekli 50 0 0 HUSUSİ ÇEKtLÎŞ LtRALrK TUMSUBANK T 1 H A J ZENT.IN ACÖJŞ RATIRALArU Orgeneral HALİL KUT 20 Agustoş 957 günü Hakkın rahmctinc kavuşmuştur. Ccnazesi 21 Ağustos çarsamba günü Ama\udköyOnde 114 No. hı yalısından kaldırılacak ve Beslktaş Sinsnpasa Camıindf öğle nam«rmı müteakıb ebedi İ6tiraha'tgâhın.ı tevdi edilecektir. Allah rahmet eylesin. Okçurnusa ıBtnkslar' caddcsinde ticarî muhılte ü ; katlı bir bina. ızaleisüyu dolav.silc satılacaktır. llk satıs 21 ağustos 1957 Ferşembe günü saat 11lî arası ve ikinci satış 2 91957 Pazartesi günü lyııı santlerde Adlıyt Sarayı satış salonunda icra ^lunacaktır. Faıla n.alumat için 13 üncü Sulh Hukuk Mahkemesi' » 957/32 satn dosyaama müraoat edilmesi. .^^^.^ Gayrımenkul satışı borca gııcrdl. Drrken Prenıesln ya»adı|tl Boıırsognc eyaletimle şlddctli biı kıtlık (1) «Kaikınmada ölçü» Cumhuri ba^gösterdi. Sokaklar, ac kafilclerile. yet 5 Mart 1<<57. «açlıktan ölıijorum» di\e fery»ıd '?» Türklye Ticaret Od.ılan Bırlisi edvn çoluk roeukla riolıı idi. Mflthit 1957 iktifâdl raporundan alınan tah ıdr bir kıs vardl. Bir yandan kıtlık. mlndlr. blr yandan «o*uk. Insanlan »Orfi ile öldura^orritı. prente*. a ç U n doyurm»k Içliı kesenin ajmını Byle açtı ki, Bugiin 20 sinema operatörü nihavet krı.disi blr lokma fkmetf muhtac hale geldi. Bir hayli göz ya«ı geliyor dbktukten. btr çok da dusundflkteıı sonra, yııksııllan için şöyle blr kurLnndra • Kalköta yolunda tnrihi t«lu<i çarest buldu Bir aksam, so»ukve turisHk mahiyette verlerın fllmlnl t*n ve arlıkun kı\ ranmalanna ta|ceknukt.> olan 20 sinema operatörün hammül edemPdi^i >uzlerce 7avallı^ı. ! den muU^ekkil hir ekıp bugün şeh sato^ıınıın kapalı sundıırmalarından rim'zo gelec^ktir ! birinı" duldurdu. Hepsi derin u>ku>a rlalclıklan sonra binayı tutusturdu. Bahçeli oteller iiri diıi \akmak sureUle Türkiytde yenl tip bahçeli oteller kuımak mrks.,dile John Rickc adında rnçlrlsyon mahkcmesi reisi mrşhtır bir oti'l strmayedarı çchrımıze gelToryiKuıadada, dinsizlrri. crhennfııı nııstir. azitMııdan kurtarmak Irln, merlmmetrn. dün>adt yakarmıs. Hn<ılı, merhametle maraz arasında. deliliklf ciehâ arasmdakl kadar Ince bir lar \ar. . kanUnnm nu gösterir. çok olduğu TEŞEKKÜR BUmemek kusur değil, öğrenmemek kusurdur nasıl dokunduğunu bilmiyorB«nız, Müessesemizı ziyaret ediniz. Çünki. îsparta halı tezgâhlarını vitrinlerimize taşıdık. Gelip görünüz ve faydalanın:z. DEKOR l ı Scneierdenberi çekmckte oldugum Mide Deodonim ülserini Sisli CimOr kliniğinde ameliyat edt rek bir haftı içinde eski rahatlıgırra kavu=turn Guraba h<staiır«i Doçenti Sayın Hamdi VAROÖLU MEVLİD Merhum Denİz scninin fPI A!ba>i K^maî Ül Halı mağazası. Atatürk Bulvarı Aksaray klınikte yattığını müddetçe yar•lımlannı esirgemiyen sayın Bayan Dr VAHtDE ERDOGAN. Dr ARtFE SEÇER klinik bashem slresi Srher Civclvogluna ve bütün hastabakıcı. personele derin "rf.vgı'arımU teşekkürümü arzederim. Gaziantebh Hjcı Abdullah özkarslı Op. FİKRET KARACA'ya eltlmUnün ikinci yılın» teaadüf edrıı ı:;.S95T ptrçembc günü saıt 15 te Selâniçeşmr Gülden sokak No. 3 de Mevlidi Şcrif okutulacağmdan ee, doet ve akrabaların tesrifleri rica olunur. Kı« ve Damadı Ürcsin FATMA HIFZIYE ÜUenin'in t TEŞEKKÜR Muvaff;.kıyetli ameüyatı ile hayatımı kurtr.r.,n oşfiz ve icttai ın«an denn ştikranl^^ımı sun^nm. Cildiye MOtehas?ısı Dr. Hayrl Ömer EYMEZOĞLU dır. Ona seslenmiş, bana içki getir, demiş. Çocuk, senin gibi kulara verilecek içkim yok deyince, yüzüne bir kamçı indirmis, tersyüzü dönup gitmiş. Oğlan, onu attan alaşp.ğı edecekmi» ama, vakit kalımım; kı! Ya, böyle işte! Küçük Paceini'niı yüıünde kamçı izleri hali duruyo! Yoo! Çocuğun babesı bu işin prt ni bırakmıyacak. tabiî. Zaten, jandarma kumandanlıgına şikâyet etm:ş. Kaltağı bir tevkif etseler, bütün k sabanın Paccini'lerden yana ç ı k s c 5ı tnuhakkak. Bu z°manda. böyle şey yapıhr mı? Bu Claude, hiç bir ?eıe saygı göstermiyen bir kızdır. ki!iseden içeri girmez. Karun kadir zengindir ama kimseye on para vermez... Dedim ya işte. çirkefin biri... SABAH YILDIZI Arkan Üa 5 Sü. l de l1l!:ii ; V! !llin !lî!:!Mhl!l!ll!J!lİÎİ|.nifl!lHİ.IIIIIİ ;illlilllİılı»Mi'|i|ll!iri!llllllıul R m S i S ! . Bılseniz Philoraene, Georges ne kadar cici adamdır! Kocaların en sevimlisidir... ihtiyar hizmetçi kadın somurtk^n bir eda ile cevab verdi: Ciei adam mı? Ben bunu ez?ldenberi bilirim, güzelim! Sizm Georges'unuzu, ben sizden evvel tanıdım. Doğduktan iki dakika sonra. ilk defa benim kucağımda viyakladı! Florence valizleri boşaltraağa ba?ladı. Philomene de valizterden çıkan eşyayı elbise dolabına konsola dolduruyor. bir yandan da hayrsnlıkla söyleniyordu: Hiç bu kadar güzel çamsşır gor medim! Hele çu iççEmaşırlan! Bunların hepsi sizin memleketin işlemeleri mi? Florence .gülerek: Siz hiç İngiliz dantelâsı diye bir şey işitmetiiniz mı'' Diye cevab verdi. Fakat gülmesi ' yanda kaidı. Gözleri uzakta bir yerc takılmıstı. | Philomene: I Güzelün. peneereden nereye ' bakıyor öyle? dedi. Ha!. Vareze'in , kulelerine mi? O kuleler buradan çok iyi görülür... Ama güneş batarkx?n o kadar değildir de. asıl gün doğarken daha güzeldir... Demincek. Gap'dan gelirken herhalde şatonun önünden geçtiniz, değil mi? Evet... Eğer o kartal yubasında neler olup bittiğini öğıenmek için bakıyorsanız, boşuna vakit kaybediyorsunuz. emin olun! Orada oturan kız bir mal rteğiidir!. Tekmil ailesi gibi o da metelik etmez. hele sizin hiç ahpablık edebileeeğiniz bir mahluk değildir! Eıkek gibi giyinir! Fosur fosur tütün içer! Ayyaş gibi kafayı çeker, kasabsda kimse ile konuşmaz. at sırtında dağlarda ömur geçirır! l l SABAH YILDIZI Kadın değil .. Acayib bir mshluk! Florence gözleri ni hâlâ rıtodun ayıramadan sordu: Evli değil mi? I»rof. Dr. OIYAS KORKUT'a mişti. Bu tetkikin neücesi gene kadının çok lehine olmuş olacak kı, Philomene. şimdi yatak odasında, valizleri boşaltmak üzere Florence a yardım etmekle meşguldü. Eger "«Georges'un karısı» nı beğenmer.nş olsaydı, çoktan çeküip gitmiş, mutfağına kapanmıştı bile. Georges: Karıcığvm .dedi siz yerleşedurun ben şu arabayı garaja soka: un. Tam kapıdan çıkacağı sırada Florence, yerinden kımıldamadan ona seslendi: Bır şey unutmadınız mı? Een bu zatı çoıukluğunda ya de, zannederim en t»' d hıı sebeb ol bina . Geldiginize pi$man olmadığı Bir şey mi unutturn? kjndan tanırım. Korkunç b'r a muitur. Roqu«vire aheliüi kinci in nızı söyleyin bakayım! damdı. Ecdadmm bütün ku sanlardır. Babacının ve ltnetlcmc cc Ben z.innediyordum ki yeni Pişman olabilir miyim? Sizi sesurlarına tevarüs etmiş gizükü dadınm erkekçe vasıflatına Clauc un evli bir erkek zifaf odasına giıerken viyorum. yordu. Önce, Vareze'lerin o acayib vâris oluşunu affetnı<yorlar. Böyle diyerek, gene kadın, Geor kansım kucağında taşır. kapmın eşievlenme usulüne başvurdu. Anjouîşte. cicim, Vareze'ierin bütün hi ges'a sokuldu. Tam o esnada, ihtiyar • ğini aşmadan önce onu öper. Bundan bir kadın alıp feetirdi. Ben Kcnı dan bir sene evvel. o Bdimbuıgdaki tes de Vareze'i görrnedim, tanıınıyo kâyesi bundan ibaret. Zevklerını ka I bahçjvan Vincent bu Provence evi otelde böyle bir şey yaptıgırmzı haıum. Çünki o da, Varezfi ailesi ks çıracak ama, esef ederek söylüyoıum, nin bahçe kapısını açıyordu. tıl^mıyorum. Donüşte. Maidstonedınları hakkmda nüküm suımekle j işin içinde hayalet ;vuk, o)sd olsa, sa*** daki evimize girdifimiz zaman da devam eden amansız 1aideye uyrrak, tonun eski kuleler nde Vareze siiiâKarı koca, yanlarında Philomene'kClaude'u doğurduKtan bir kaç »pat lesinin bakasını temin için Fransa Vincent olduğu halde, malikânenin yapmadık. değil mV Beni bu karsonra ölmüş. Annem. bu kadını bana nın bütün eyaletlerL.den gelmiş, hiz her tarafını dolaşmışlardı. Florence. yolaya kadar kucağınızda taşımanıza nasıl olsa daima methetmiştir. Aına inanılmıya metlerine ihtiyaç k i'.ırayınca derhal yorgun fakat mesud kendini birinci haeet kalmadı. Çünkü kjıyolanın üstündeyim; ema geri cak bir şey olmuştu. Sülâlenin l.aka \ esrarengiz şekilde or'jdap kavbolmjç kattaki büyük yatak odaanın karyosını temine mahsus oinn h.uika ma | ^ayısız zevcelerin layf.an bulıuıub'lır. kalan kısmmdan muaf değilsiniz! Georges, • z de beni bu memle lasına bıraktı: • i kine bozulmuştu. Melchior de VareGeorges dönüp geldi, e^ildi, Phi Ucsuz bucaksız bir yer! detli. kete çok uzaktan g»lirdinız! Sizin ze'in bir kızı olmuştu!. lomene'in yanında karısını uzun uVareze sülâlesinden olmadiRınıza cvjk Bu oda, eskiden, Georges'un anHerkes, Melchior'u ıldıracak tanzun öptü Hizmetçi kadın yurnrukmemnunum!. Ama c ı hikâye cok ho nesile babasımn yatak odasıydı; bun netti. Araa o, yavaş yavaş, kızile illannı kalçalarına dayamıs. sersiz saîuma gitti, şatonun cmürıdcn g e ç c k e n dan sonra onların olacaktı. gilenmeğe başladı. O a u d u oğlan çodasız, onları seyrediyordu. Georges bunu hatırlamantı hsklt rmlııyoıum. cuk gibi yetiştirdi. Bundan yedi sene Ev de, Phllomene'de, Florence'ın ona döndü: Florence ondan sonra artık koevvel öldüğü zaman. taşınması nıüşhoşuna gitmişti. Buna mukabil. Phi Ne diyorsun? diye sordu. nuamadı. Gcorges da susuyordu. kül bir yük olan aîle adını. tek ba'lomene de gene kadmdan hoşianmış Köylü kadın. hayran hayran, mınlsırta bu acayib kız tasımak zorunda Yolun son bir dönemecinde: görünü.vordu. Evın gelecekteki dirük drndı: kaldı. Doğrtısunu söjleyeyim. bu iş : Işte Roquevire bakın! dedi. Na düzenüği bakımından bu cıhet ',nk Yam3n bir çiftsiniz! başmdânberi büyÜK ljır gururîa yaptı sıl. doğduğum kasaba çok güzel de mühimdi. Evin içi gezildiği sırada. Georges oda(ttn çıktıktan sonra. bura halkı tarafmdan eviunemesinı; ğil mi? Evimiz, şu solda gördüğünüz hizmetsi kadın, Florence'ı tetkik etFlorence, pürnege yerinden kalktı. "Cıınıhuriyet» in Tefrikası: 4 Guy Des Cars Çevtrerf. Hamdi Varoğlu Ne evlisi° Olacak iş mi bu? Onunla kimse evlenmez ki, güzelim. Insan ya sarhoş ya deli olmalı ki, böyle bir kızla evlensin! Çünkü sebebi var. Bu kız. hıh demiş, babasının burnundan düşmüş. o ihtiyar kontun. O da mutlaka simdi cehennemde yatıyordur. Cenabı Hak ona •bir kız evlâdı verdi ki herhalde iyi etti. Bu sayede. uğursuz sül&leleri ortadan kalkacak .. Ne zamandanberi bu Vareze'ter, buraya musallst olmuşlar. Memleket ellerinden kurtulacak barı. Bu Claude olacak kız için söylenen şeyleri size anlatsam. . Meselâ, daha evvelki gün. Paccini Philomene! lerin dağdaki çiftliğinde ne yapmıs, biliyor musunuz? At sırtında, dolu Georges, oda kapısında gözükmu?1 dizgin oraya gitmiş. Paccini'lerin on tü. (Aıkan var) be? yaşında kadar bir oğullan var ı PROF. MMBÜS'ün MACEKAJLAKJ:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog