Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Avare Kadın Msarif Vekâletince Modern Fransız Edebiyatı serisi içinde yayımlanan Colette'in bu «eseri, Suud Kemal Yetkin Lütfi Ay tarafından düimize çevrilmiş, İstanbul Dlevlet Kitabları Müdürlüğü ile bütün ya^ınevlerinde ve kitabçılarda 280 kuruşıfiatla sa/şa çıkarılmıştır. ı (10876) umhuriyet 33 üncö yıl ,1 11.877 Sayı 11.877 KURUCUSU :VWWS NADt Telgraf ve mektub adresi: Cunahuriyet istanbul P o s t a Kutus» i sta nbul No: 248 Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusn İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 224293, Yazı İşleri, 224299. Matbaa: 224290 fareamba 21 AîUStOS 1957 Kur'anı Kerimin v Tefsiri 1 A \ R I BUYKUĞU ömer R<za Doğrul tki bez cıld ?ft Lırg Ahnıtu Halıl Kılauevı İşbirliği Konferansına bugündevamedilecek İktİdar basınının hücum ve ithamlarına cevab veren muhalefet liderleri, seçim hakkı kaldırılmadıkça îşbîrliğınin önlenemîyeceğini söylüyor Asya gripi SÂLGIN HALİNDE Dıyarbakır, Mardin, Sivas : ve İzmirde yüzlerce k şi hasta yatıyor Sıvas 20 (Telefonla"> As>a grioi bütün Sıvasa yayılmağa başlamıştir. Hemen heı evde bir kaç hastaya rysüanmaktadıı. 5 doktor da hastalığa yakalanmıştır. Işçi Sngortaları hasianesinde hasta sayın 150 ye fırlamıştır. Burdurda Burdıır 20 (Telefonla ı Asya gripi şehıimize de sirayet etmiştir. Alâk>lılarca verilen malumata göre. jon hafta içinde şchrimizde 30 hastada Asya gripi teşhis edilmiştir. Bunlar müşahede altını ahnmıştır. İunirdr Izrnir 20 (Telefonla) Son günlerde İşçi Sigortalaıınm şehrimizd?ki t|p h?staneleıine gıipten mustarib olarak müracaat eden hasta i?çilerin M" yısında âni bir artıç eörülmcktedir. D. P. II Kongresi âni olarak tehir edidi Bakanlar diin gene toplandı Başbakanm dyasetindeki toplantıda iç politikadaki 9on înkişaflar incelencR Sehrimizde bulunan Bakanlar dün t>gleden «TT«1 Başbakan Mendereetn riyaıetlnd* toplanmışlardır. Toplantıd» D.P. II kongresi ile İç poiltikadakl wm lnklçafîarın lncelen difl t*hmftj edllmrttedir. İşbirliği müzakereleıine ikinci defa 24 saat fasıla veren Hür. P., C M. P. ve C. H. P. liderleri dün kendi j aralarında istişari mahiyette toplanmışlardır. Bilindiği gibi lYuvarlak Masa ı konferansının yedinci toplantısı bugiin saat 15 ten itibaren gene C. H. P. Genel Başkanı İsmet İnönünün Taşlıktaki evinde yapılacaktı: Öğrendiğimize göre C. M. P. Genel idare kurulu yodinci toplantıdan önce bu sabah Cağaloğlundaki İl H ' A I t A(,ILDI A.\ İjidanljfrı lı.,/i ı •;•,,<,., 11 ı . • . ı.ı cclen 2<i nrı tzıu.ı üıı'ı r n a r y n n ı l Fuarı d ü n srnt 18 Küiıür p.ırkın Lozsn kapısı önünde yapıUn büyük tair îörenle Ticaret Bakanı Abdullah Aker îarafından açılnnştır. Bu törende bazı Bakanlar Mısır Ticaret Bakanı, milletvekilleri. An.erik. Birieşık Devletleri. Sovyet ler Birliği. ve Rumanya Büyük Elçileri, Amı rikan ve Sovyct ticaret 1, ;otleri vr kalubalık bir halk kütlesi hulunmuşlur. Resimde Ticaret Bakanı krnusmasmı yaparken görülmekttdir. Arknsı Sa S Sü 7 de Dış ticaret rejiminde Çelikbaş isbirliğine değişiklik yapılmıyor Arkast Sa 5 Sü. $ da laraftar Gnl. A. Sander CJLP.yegirdi Gtfrtlten Mnım «irerfn* «melcüT» »yrılan. Blrlnet Ordu Munaberi B«#. kanı TuıngeB«t*! Ab'duU&h Sand'r dün C.HP İl merkezine gelerek İl :tia r« kumlu üyelerile gdrüfmüş ve C.HP Hür. P. li milletvekili, yalnız Burdurda işbirliğine razı değil! Buıdur 20 (Hususit Hür. P. niTkez ilçe kongresi dün gecc bir sinema ssı Innunda yapılmıştır İlk sözü alan Burdur millflvekill Behçet Kayaalp. [adiî teırtinateizIıK" yfizüna»n hiltimle| rin huzursu/.hık içinde buiuntfuklarıı:. gszetelPrin hakikatleri yazamRdiKinı. | teşrii masuniyet müessesesinin zedeler. 'djgini söylenıiştlr. 26. İzmir Enternasyonal Fuarının açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı A. Aker, sadece bazı forma litelerin ıslâh edileceğini açıkladı Sovyet ticaret heyeti dün şehrimize geldi la.ıur. 20 ı Telefonla) 26. I7.ml1 Enterncsyonal Fuarı bıiKun altsarn , ıızeri törenle açıImışUr. Ticaret Rak«n; A'odullah Aker tarafından kordclâsı ke |1 sllea 1957 îuanna 15 yabancı devlet resmen istirak ettnektedir. İlân edilen aaatten 12 daklka evrei başlıyan torende bu sabab şehrimize j gplen Mıair Ticaret ?fazırı ile mlUet. Arkast Sa. 3 Sii. 3 te Dr. Fazıl Küçük, Mi"lih Esfn bflle görüîme.vl mülfakıb Viliyet binasından çıkark«n i Arkası Sa. 3 Sü. 2 de Başbakan Amerikan . Elçısı ile goruştu Bu nülâkkattan önce Kıbrıslı liderlerk Melih Esenbel arasmda bir toplantı yapılarak bazı noktalar tesbit edildi Arkası Sa. 5 Sü 5 te "Yeni Gün9,ün dünkü sayısı toplattırıldı Ankara 20 • Cumhuriyet.Teleks) Hiirrıyet Partisinln yayın organı Yeni Gün gazetesi. bugün mahkeme kararile topiattınimıs. ayrıca, gazetenin Yazı \ İ$lerl Mudürü Erdoğan Tokatll, onun. cıı defa olarak Savcıiığa çağırılmış ve ifadesi alınmıştır Amerikan idarecilerı ikaz edildi A. P. nin bir muhabiri, Rusların Türkiyeye yaptığı câzib tekliflerin üzerin^e durulmajını istedi New Yoık 20 I A P ıvın Moskovada 7 yıl kalan muhabiri tarafından ozel surette hazulnmıştıı 1 Amerıkadaki Rus işleri mütehassıslrının kan;aiine göıe. Sovyetler komşu nıemleketlerine tesir ederek. oiilar üzerinde daha müsbet te.irleı uyandıımak için uzun vadeli bir propaganda kampany^sına giri?mii bulunmvktadırlar. Sovyeter bu tesebbüsleı ind>e daha ziyaHe komsu bulundukları komünist olmiyan mcml°ketleri he Arkası Sa. 5 Sü 5 te Suriye Güvenlik Konseyine baş vurmak niyetinde Beyrut basınına göre Şükrü El Kuvvetli, Kahireye hareketinden önce Cumhurbaşkanlığındar istifa Şam 20 (A.P.) B. Amerikamn şimdiki Suriye rejimine karşı bir kotn p!o tertiblediğini ileri süren Şam hükumeti, bu vaziyeti. Güvenük Kon5eyinin dikkatine arzetmek tasavvıırundadır. Bu hususta dunya teşkılâtı nezdindeki Suriye deiegasyonuna talimst verilmiştir. Suriye hükumeti, A. merikaya atfettiği hareketin ..Ortaşaık Dâvet üzerine evvelkı gece K:bns tan şehrimize gelen Dr. Fazıl Küçük »e Faiz Kaymak diin öğleden evvel VI. l&yette Dış İşleri Bakanlığı Genel Sekre Deri Melih Esenbel ile uzun bir görüş me yapmışj^nlır. Gönismed^n sonra bir açıklamada bu'. unulmamıştır. Fazıl Küçük, gazetecilere: . Tek hal çaresi taksimdir.» demiş, taksim haHnde Kıbrısta dahilî bir harb çıkacağına dair Yunan propagandasının Anıe. rikada ysrattığı fikri çürutmek için bir broşür hazırladığını bildirmiştir. MısırYunan eğitimi baltalamyor müşterek tebliği Yunan idaresi Gelâl Bayar Lisesi için kız öğrenci yurdunun açılmasına mâni oluyor •| Gümülcine 20 (Hususîı Batı Trak. ya Türk cemaatir.in büîün gayıetlerine rsğmen Celâl Bayar Lisesi Kız öğrencileri İçin bir yurd açılması imkânsız olmuştur. Bu yıl da Köylu ve İskeçe bölge^i kız öğıencilerimiz Celâî Bayar : Lisesinde tahsillerine devam edemiye| cf klerdir. Bundan 9 ay evvel Turkiye Cunıhıı. 1 iyeti bağışta bulunmuş ve bu kız ögrenci yurdı;nun inşası için derhal te şebbüslere geçilmişti. Bu iş için en müsaid binanın. Müftünün ailesine aid ol duğu görülmüş. bunlar da derhal binayı cemaate sstmayı kabul etmiş'.erdi. Fakat Yunan Valisl, bahis mevzuu binada B. Trakya Türklerinin Saat 13.15 de Başbakan Adnan Men deres. AnHaradan şehr:'n!ze geien Amerikan Büyük Elçlsl Fletcher War ren'i kabul etmiş ve 45 dakika gorüs müştür. Bu mülâkat «ırasmda Dıç İşlert Ba. kanlığı Geael Sekreterı Meil'n Esenbel de hazır bulunm'jştur. Tahmin edildiğine söre. Esenjıel. ~)r Fazıl Küçük ve Faiz Kaymak ara NASlRl UEVİRMEK Sl(, t İLK gındakl ilk görüşmede. Başbakanm YARG11.AN1YOR Mısır Cumhur. . .. . , Anıerikan Elçlsile yapacağı nıüiâkat başkanı Abdülnâsın devirmek suçu S l l v a n ŞOSeSl UZerinde p a r sırasında bahift konusu edilmesl l ü . ilo yargılar.makta olan General Anı ı j ı ı Arkası Sa S Sü. 8 de med Atıf Nâsıra duruşmanm ikinci gu ç a l a n a n k a m y o n d a buiuInünde mahkeme salonunda sigara iç1 1 1 A •• " İ J " mek izni verilmiştir. Resimde Ahm^d nan y o l c u l a r d a n 4 u oldu, Atıf Nâsır sigarasını yakarken göriil3 ü ağır yaralandı' mektedir. Diyarbakırda feci bir yol kazası oldu Memleketimiıe geleıı Rııs tirarel he>eti I Arkası Sa 5 Sü. 2 de KIBBIS TÜKKLEJÜ ARASMDA 15 CÜS: 10 Arkast Sa 5 Sü. 3 te Diyaıoakır 20 (Telefonla) Bugiin saat 11 sıralarmda şehıimlz Silvan şosesi üzerinde 4 kişinin ölümile neticelenen feci bir yol kazası olmuştur. BütUn tapu dairelerindeki Tıirkler çıkarılmış, yerlerine Kııııılar alınnıış. Yarın Hâdıse mahallinde yapmış olduğum lahkikata göre vakanın cereyan şekli ınuhlariyet olursa bu Runılann kayıdlarda yaptıkları tabrifler meydana atılaşudur: Sehrimizden çimento ve Insan cak ve Rum hâkimler isteneiı kararları verecek. Plânın bu olduğu gün gibi âşikâr yjkleyip Siirdin Kozluk kazasına gıtnıekte olan şoför Naflz Tartar idaresindeki Çınar 7 plâkalı bir kamyon şehriNâsır, Karamanlis'in mize 80 kilometre mesafede bir rampayı inerken şaftının kırılması neticedâvetini kabul etti sinde takla atmağa başlamıştır. Parampaıça o!an bu kamyonun ü'tünde bulu Elenler. ?u idvsiyeme dikkai • idi. diyorlar»' TürK kdyü Gi:ıyeli Seııe 1946.. Makarios ve kilisesi Kahire: 20 laa.l Yuoanıstsn Başbakan; Koastantin Karamanlisin r.an yolculardan Abdülkerim Hoşanlı. edin! Türklere bol naıa verin, az dea Lefkoşeye gitmi.;ls: ve orada Kıbrıs adasında Türkün mabna göz M:sırı ziyareti, Yunanis:an ve Mısır Mnhiddin Zilânlı. şoför muavir.i Ab faizle. uzun vade ile! Tarlaları, mal i bundan evvelki Makariosun vtazı dikmiş olduğunu itiraf ederken biz. devlet adatnları arasînda c*reyan dulkerim ve Ssdullah Sönuk adlı şa ları boylece bir gün b ; ıim oiur!» | n a fcatılmışlar. kulak vermişlerdi. ne yapıvoıduk? O günlerde. harb son eden müzakereler neticesinde, dün hısiar derhal ölmtiş. İhsan Göniil. tbBugün ; ibi hatıriıyoria.. .1946 yı \ Şımdiki MakarioSun selefi isıe bu rası devresinin Yuııanh fell.kete* Ar!;asi Sn. 3 Sii. 3 de Arkası Sa 5 Sü. 3 te l r ı r temnuız ayının 25 !nci fünii tavsiyede bulunuyordu. Arkast Sa 5 Sü 4 te Türklerin ellerindeki toprakları almak için hazırlanan dolap Röportajı yapan: Omer Sami Coşar Arkası Sa. 5 Sü. 1 de Gnl. Harkins'in basın toplantısı NATO Giiney Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Biz daima kuvvetli olacağız» dedi İa.nir. 20 ıTelefonla) NATO G\iney Avrupa Kara Kuvvetleri Kuman danhğma tâyin edilerek dün vaziffsl ne başlamak üzere şehrimize çelen General Harkina bugiin NATO Karar gâhında basın mensublarile tanışmak üzere bir toplantı tertib etmiştir. Memleketimlze geldiğl için memnu niyetini beyan eden General bilâhar* kendisine sorülan suallere şu suretie cevablar vermiştir: Sual Doğudan gelebılecek hir Uarruzı nasıl durdurulabilır?» Cevab Biz dalma kuvvetH cı'a. cagız Bu kuvvetımizle karş ımtzdakı nl harbe sokma.'nağa çalışacağız.'; Sual NATO'daki hazı d^ietlerin askeri kuvvetierini azaittıkları btldı riliyor. Bunun NATO'daki tesirl ne olabilir? Cevab Ben askerim. Kuvveılenn azalmasına taraftar değilim. Buna an cak hükumetler karar verirler. Yalmz azaltıian kuvvetlerin en «on cthazlar la takviye ed:lmesi icab ettnektedir. • Sual »Koreden bazı nıületlerin kuvvetierini çekerekleri »oyleniyor, buna ne dersiniz?Cevab Muhtemel düsmanırnız kuvTetll olduğuna göre b\a de dun. vsnın her tarafında kuvvetli olmaga mecburıız.'» Yanılmışız Istan'nul Maarif Müdürlüğündi'n gön derilen 20 « 957 tarihli 2207 sayılı yazı ve ekleri incelendi: Cumhuriyet gazetesinde neşri istenilen cevabın Bajın Kanununun degişik 19 uncu maddesi mucibince yayınlanması için keyfiyetin adı geçen gazete Yazı Içleri Müdürlügüne tebligine karar verildi 20 8 9r>7 «Dünkü nüshanızda tTaksitli kararlap* başlıkh yazınızın bahis mevzuu ettigi şekilde iki derstcn donenleri;ı pınıf geçmeleri için Maarif VeKIVVEILİ M1S1RA II, T l Mısır Cunıhurbaşkanı Cfmal An kâlelince herhangi bir karar alınmış dü.nâtır. lEkenderivede tedavi edılmek üzere iK:akla Kahireye gelmüf olan degildir. Bu itibarla mülaleanız mesSuriye Cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetliyi. memnuniyetini belirten geniîş nedsizdir. Tavzihan neşrini saygı ile bir tebe**ümle hava mpydanında ka rşıU nııçtır. Resimde her ikî Cumiıur rica ederim. başkanı bir arada görülüyor. ' Maarif Vckâleti Müsteşan» hıbnMn arazi>e sahlb Tıırk koylerin dfn lıirl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog