Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

ÂLB CT'MHURÎÎET 20 Ağuatos 195) Xfl. ENTERNASYONAL İSTANBUL TENİS TURNUVASI Âmatör atletizm takımı Alntaıtyaya gitti Ankara Amator alletizm kuîubünün takviyell btr ekipı dün ögleden sonra Dolmabahçe ve Fenerbahçe »•vadların. da hafif blr aııtrenman yaptıktan eon ra afcşam «aat: 21 15 de trenle nııı&a. bakalar yapmak üzere Almanyaya ha reket etmlşdîr. KafiLr rcisi o'a!s'< Ankara Atletizm AJanı Sami Yavrucugun bulunduğu iaflle 15 kişiden müteşekkildlr. İkl tdarecl olan gruptâki atletler şunlar dır. Sevim Çilingir. Aycan Önel. Ek rem Koçak, Fahlr Öigüder, Nurl Tu :an. Çetln Şahiner. Necdet Akın. Ab dullah Kökpınar. Turgay Bmeöl, Or hsn Altan, dlger t*si atlet hake.n H a . kan Heper ile Aydın Onur kafıleye Al manvada :!;ihak edeceklerdir. Atletler 24 ağustosda StuU'ardds, »onra Kiueingende 31 ağustosda da Basslngde müsabakalar yaparak 5 tyıde yurda döneceklerdır. Üç müsabaka yapmak üzere Ankara Piratlarımız 28 tekne içinde 1. ve 7. oldular Nöyyidfcrzi 19 (Husua) İsUn tır. Türkler müsabakalardan sotıra bul Yelken kulübünün iki pirat eki CMoonsee» gölüne gidece?klerdir. pi aldıkları davete icabet ederek bun dan bir müddet evvel Viyana yakınlarında bulunan buraya (Nöyyidlerzi gölün kenarına) altın kupa yarışlarına katılmak üzere gelmişlerdir. Türk jelkencileri derhal çalışmağa başlamışlar ve yapılan 15 millik mukavemet yanşına katılmışlardır. Bir çok millete mensub 28 teknenin katıldığı bu yarışta her iki Türk piratı da çok iyi bir netice alarak büyük takdir toplamıştır. Nusret Tuğrul ekipi rakiblerini farklı şekikîe geçerek yarışı birincilikle bitirmiş. diğer pirat CTaylanMedihayedinci olarak yarışı bitirmeği baş3rmıştır, Bu muvaffakıyet üzerine Türk yel kencüerine Avu?turyanın difer 2 g5Kinden de teklifler yağmıya bsşlamı? Nöyyidlerzideki büyük başarı Aman dikkat!.. Rüştü Dağlaroğlu ıFKSKRBAHÇt TARİHt) nin muharrtrl Mütareke ve isgal yılUrını h«tırlıyalım: Hemen her Türk âlle. sinda btr »ehid ıstırabı yaratan mjstevli düşman. yurdu çizmeleri } altında inletlrken Tenerbahçenin J 11 asil genci yar&lı millete ümid : ve teselll vermekte idi ? Tarihin en büyük askerl zaferinı kazananlar Bnünde 50 maç yapaıi bu 11, devamlı galebelerile kâabına varılamamış bir sevgi toplamu ve muazzam bir kütleyl her ıınıfı genci ve ihtiyarı Ue peşinden »ürüklemiştir. Binlerce Türk genci bu 11 İn ilâhi mücadele ruh, aziv ve Ima. nından ilham alarak İsflklil Müca; deleslne ko?tu. Ve nihayet Lau. sanne'daki sulh heyetlmiz de, bir 29 haziran 1923 akşamı, gene bu fedakâr 11 in çok çetin bir mücadeleden muzaffer çıktığı telgraiını sldıktan sonradır ki Auchy şatosunda, kendilerinl bekleyen (husumel cihanı murahhaslarının karşısın. la. onları şaşırtan blr azim ile yer alıp. Türk milletinin hak ve istlklâlint mutadın üstünde bir celâdetle korudu. İ5te; Şekib (Kulaksızoğiu) Ca. j fer (Çagatay), Kadrl (Göktulga) JFahir fYeniçay), İsmet (Ulu|). Ra. |gıb (Mağdenl Bedri (Gürsoy), Öİ mer (Tanyeri), Zeki (Sproel), A. | Iâeddin fBaydarI ve Sabih (Arca J dan kurulü bu tariht v» denendsiz | kadrodur ki bugünkü engin Fener5 bahçe sevgisini yaratmıştır. Fener| bahçeyi Fenerbahçe yapan ve mllle. î tinin gönlünde ebedileştiren bu kad ro payldsr kalacak bir jeref tablosudur. Fenerbahçeyi bu yttkselttı . e her Fenerbahçell bununla en bü• " J k iftihara hak kazandıt... Fa. îkatj... Hazin hazin Bgreniyoruz: Başiıba'ina bir tarlh olan bu 11 İn 10 u, Fenerbahçelîler Cemiyetinde üye oldukları için. 11 lncinin başkanhgındakl bugünkü idare heyeti tarafından Fenerbahçeden ihr»c teh didi ile karşı karşıya bulunuyorlar;... Buna kimler gülmez ve klm. ler ağlamaz!. Baslt bir kapris uğruna koca blr tarihe kıyılıyor.. Fenerbahçenin var lığına kasdeden. nesülerln affetmiJyeceği bir suç is>nmek Uzer*.. Dlk:: TENİSLER BAŞLADI İlfc galibiyet Behbııt Cevanşirin GRANİT Kaptan nereye? Yalçın kadrodan affını istedi Milli namzedlef dün ikinci antrenmanlannı yaptılar Basketbol milll takım namzedleri. dün ikinci idmanlarmı, tek seçici ve antrenör Samim Göreçin nezaretinde t.T.Ü. spor salonunda yapmışlardır. Yalçın Granit. imtihanlan dolayısile kadrodan affını istemiştir. Yılmaz ve Turan da mszeret beyan ettiklerinden çadışmaya katılmamışlardır. Idmana Utirak *den 16 basketboleu, karşılıklı iki takım halinde maç •»pmışlardır. '•ımılimiN , Saat 16.30: ıSchol'. . Davidson) (Çip XII. Enternasyona! TonLs Ttırmı. !er. . Aksel) (SKı. (König Agulrre) . PIRATLAR Yüzakı BUGÜNKÜ PROĞRAM vası. dün saat 14 45 den ltlbaren T e . 24.25 ağuıtos tarlhlerlnde Ankara. Müsabakalara b u s ü n «aat: 11 den Nemll . Güreliı 11 K), 17.15 ıBecker. nls Eskrim Dağcılık kulübil kort da Tjrklye Gençler Atletizm şamplyo Bıılgar birinci ligine mensub Lo iarında, tek erkekJer oaaçları İle baş. itibaren devam edllecekdlr. G ü n ü n Kn'shtı (Bükraş Draz) I S K ) , Woodcock . Gibson) (K. C n c u nası yap:!acaktır. Müsabakalara 1938 proıçramı »u şejtlldedlr. komotif takımı perşembe günü şelı iadı. Y. ERKER doştım'.ular ve daha küçüklerl katıla Saat 11. Becker Cevanşir ( S K ) , N. Görgü) (.1 K). Beklenen netlcelerin alındığı m ü . rimize gelecek, cuma günü B.J.K.. caktır. sabakalar kalabalık blr §eylrcl kltle Ayala . Scholl (l.K), Saat 12: Rose cumartesi günü <te Beyoğlusporla Yarışmalara İstanbul bölgeftlnd€n Rıbelro (SK), Davidson Garrldo »1 önünde yapıLdı. Dolmabahçede iki maç yapacaktır. ismen 15 atlet divet edllmlş aüetler i Behbut Cevanşir. raXlbl Şlll lkincl ı l K ) , Barulay . Mergen 12.Kı Saat de Doimabahçe atadında çalıpjaaya ' ai Agulrre'l çok çeklşmelı ve güzel 13: Könlg . Nielsen (SKı. A.norlnı . Dorer. İnglltere 19 (API Man? baş!aaıışlardır. blr oyundan »onra 7/5, 6/3 yenerek Madenct (2.K), Saat 14: Ğoodcock İlk sün proğram.nd»: 100 m. 400 m denlzlnde 2 metrc yUksekllkte dalga Ntelsen (SKı, Ramırez Babila ı l K ı . turnuvadan eledl. 1500 m 5000 m. 110 eng. yükMk, Üç Iann kopma^ı beklenLdlği haber verl Blr numaralı tenisçim'z Nazml Ba Hel'.yer . Deguichen ı2.K). Saat 14.45 iince. İnglltereden Fransaya yarışma ariım, C:rlt, Çeklç. Diak vardır. rl lse rakibı Almanya'.ı Scholl'a blr Llamaa . Ultrich ISK), Bouchet ya hazırlanan 25 yüzücü bugün, te İklncl gun proğram:nda ise 200 m. îebbuslerinl 24 »aat geciktlrmeyı ka Aradaki vakttn az'.:Sına rağmen buçuk »aatllk blr mücadeleden aonra Aktura (l.K). Courtle . Sözer (2.KI. 800 m. 3000 stl. 400 m. Eng, Uzun Sı rarlaştırmışlardır. Saat 15.45: Gibson Knlght iSKı Atatüık kupası maçları pszar gü 2/6. 6/2. 7/9 mağlub olmaktan k u r . Dolmabahçe stadı yeni mevatm rilcla aManı?.. Gulîe çfkiç atma varlU'.rrich Nielsen) Karaoğlan At için hazırlığmı tamam'.amak üze nü Doimabahçede yapüacaktır. tuiamadı. dır. İstanbıiilıı at>tlertn en geç çar tle) 11 K ı , ıBari Cevanşir) (Riba redir Dün yaptığımız tetkik e s . F.B. İstanbuLspor, Sulhi Garan NETİCELER samba gunü »aat: 17 ye kadar bölge. Iro Garrido) (2.K), ıDemberg . Ker nas:nda çimenler.n sahanm her Vefa Beykoz, Cihad Ergün ye mjracaat etmelerl latenmektedlr. Rlhe.lo A'tle'l 6/3. 6/2, Könlg men) , (Llamas Contreras» ( 3 K ) . yertnde tamamen cıktıgm:, çizgile Ak»el'l 6/1, S/4, Conıreras . Çip'ı 6/1, rin muntazam şekilde hazırlandı. 6/4. Becier V. Kuntay'ı 6/0. 6/0, ğını OTÜşahede eîtik. Daimi olarak MUGLA YILMAZSPOR î kat, aman çok dikkat!... Ceyanşir Aguirre'l 7/5, 6/3. Wild Sakarya Genclik kulübünün faz'a çimenler bıçllıyor, saha oto | HeldelberR. 19 (Türktel) Bu cock Gençsoy'u 6/1 6/1, Mielsen . ' matik fisklyelerle su'.anıyordu. Bu ! rada, Heldelberg Ünlverslte»! »por aa î 32 GALlB kongresi I huiusda fıkirini sorduğumuz blr Teylan'ı 6/1. 6/3, Ayala . Necibog. hasında. mahaül gazetecl'.erle tlyat. lunu 6/2, 8/1, Scholl . Barl'yl 6/2, 2/6 «elâhiyerii: Sakarya gençlık kulübünün aenehk Mu£:la 19 (Hususit Şehrimlz llg ro sanatkar'an arasında yapılan fut Cumartesl sabahı Şercf sradında 9/7. Hamaı Kermenl 6/1. 6/4, Ult kongresl 34.8.195I7 cumartesi ak^amı Vefa Taksim maçı $amplyonu YUmaz»porun «ezonu açış bol ka^çılaşmasında dünyaca t a n ı n . «Stad müdürvinün aahayı bu genç takımı ile karşılaşan B.nnlyet rlch . Dembergl 6/4. 6/1, Gıbson . saat: 20 de kulüb lokallnde yapılacak veBiiesile dâvet ettlğl İzmlr Demir mış ?3 yaşındaki romancı W. Somer Dünkü ntishamızda Vefa.Taksim m» kadar kısa zamanda topariaması profesyonel takımı lkincl hazırlık ma Ulutürkü 6/0, 6/1, Garıldo Gürel'l tır. Bu tarlhe kadar âzalar'.n aidatla M>or yaptıgı karşılaşroayı 3.1 kaybet set Maıi'îham, gar^tecller takımında çmın ba«hğı blr taahlh hatası olarsk bir muvaffakiyettir. GelefPk sene çını perjembe güııU 12.00 df Şeref S,'4. 6/4, Davit«on . Bflrr ıfi/2.6/2, rını ödiycrpk £;rlş kar'larır.ı a!mala mtştlr. Tık.iıazsporun gollerinl Hasan oynamntır. Maçı 2.1 gazetecller k a . 3.1 y»rine J.O çıkmıstır. cok daha iyl olacak» dfmlştlr. Duzeltir, 1 »îadmda Davudpaşa İle yapacaktır. iı2ı ve Gurkan »tmışlarci'.r. Knictıt . Karaoğlan'ı 6/2, 6/2 yendt. n istçnmektcdır. ^anmıçtır. özür dlleris. «ıı>uıııuıuınwi(nDui)«tnıuıı<ıuım)iı>nmınmnHinın.ıı HiıııınııınınınıırrfflUUfiııııınnmnnTi,: ' i r Lokomotif takımı perşembe günü geliyor Atalürk kupası maçları Cevanşir Aguirre'yi dün iki sette mağlub ettı Dolmabahçe stadi i liglere hazır Türkiye Genclerarası Atletizm şampiyonası Ankarada yapılacak Manş yarışı 24 saat tefıir edildi Emniyet, Davudpaşa ile karşılaşacak W. Somerset Maugham, futbol oynadı Memleketimizde sanayi inkişafının yeni bir eseri: LITHOPONE Boya Sanayünde esas TÇ, kauçuk, deri, kâğıt, muşamba sanayünde yardırncı madde olarak kullanılan % 30 Çlnkolu Llthoponumuz Avrupa mamulâh fevkinde o!up kullanmak fırsatını bulan boya fabrikalannın, boyacılann ve diğer sayın müşterilerimizın teveccühünü kazanmaktadı»1 19.57 fzmir Enternasyoruıi Fuarı Tiirktpv Odrl&r Birliği Pavyonunda Z5 D saıjılı standımızı ziyaret ediniz Alir >ık;ı MAKIF AUmetl Farika DİKKATi yandskl ktrrmzı rtiketimizt bilhassa dikkat ediniz p« ısrarla fabrikamıztn mamulilnü isteyinlz MADENİ VE KİMYEVÎ BOYALAR FABRİKASI LTO. ŞTİ. Kadıköy • Hasanpaşa • istanbul A V • •••• • •••• • !••• ••••a ••••• • !••• Faris Cılgınlıkları NİGHT AND DAY FOLLİE5 AÇIKHAVADA H E K A K Ş A M YENİ PROGRAM AVRUPANIN 1 No. lu STRİPTİZ1 Biletler: Atlasta ve Açıkhavada !! [HIOİ % Sişli Terakki Lisosi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 1 İlk kısmın 1 inci, 2 nci, 5 inci sınıflarına yeni açılan şubelere birkaç gündüzlü talebe alınacaktır. 2 Diğer sınıflara talebe kaydma imkân kalmamıstır. 3 Yatılı öğrenci kadroları, tamamen dolmuştur. Velilerin beyhude müracaat zahmetine katlanmamaları rica olunur. İstanbulda modern ve büyük bir fabrıka için ehliyetli bik idare âmirine acele ihtiyaç vardır. İsteklilerin tahsil durumlarım belirten fotoğraflı hal tercümelerini (İdare âmiri) rümuzu ile Posta Kutusu 1105 İstanbul adresine göndermeleri rica olunur. ( n ^ m ^ p j p ^ B i OTOMATİK TELEFON SAHİBLERİNE | Telefon tekniğinin yeni bir hârikası olan 8059 patent No. lı Idare Amiri Aranıyor I j | j Doğu Almanyadan 647 sayılı sirkülere göre: 1 5 tonluk demir mekanik kamyon, Kirko ve Kimyevl i Filtr Kâğıdı ithal etmek istiyen ithalâtçılarm 21.8.1957 | tarihine kadar firmamıza müracaatleri rica olunur. I D0GU ALMANYADAN 647 sayılı sirkülere göre 21 inci grupa dahil Jakar, Presspan, Matris vesair mukavvalarla yazı ve matbaa kâğıdı ithal etmek istiyea sanayici ve imalâtçıların en geç 21.8.957 akşamına kadar yazı ile müracaatleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatler rnzarı itibare alınmıyacaktır. ! \ j ! ; A L S A !. 1 FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 1 TAKSİTLE UGUZ ARSALAR Bostancıdan Kariala kadar her türlii vesaite yakın meskün sahalarda 36 ay taksitle birer evlik parsellenmiş ucuz arsalar. Şiıket satış bürosu: Bostancı tramvay durağı numara 538. DOGU ALMANYA DİA Holz Und Papier i Türkiye Mümesaili: M Ü E Y Y F D İŞMEN | Necatıbey caddesi Gür han No. 9, Galata j OTOMATİK TELEFON KUNfflARALARIMIZ 5 SENE GARANTİLİDİR yalnız 25 kuruşla çalışır. Mütehassıs teknisyenlerimiz tarafından Oeretsiz monte edilir. Taklidlerinden sakınınız. Türkiye vegâne satış yeri: O R H A N K A S A R İst. Sirkeci. Nobethane caddesi No. 274. Tel: 22 78 50 I VİCTORİO ACCO V I I OĞLU ŞİRKETİ ( j Meydancık, Ara Han, 1617 İstanbul TELEFON: 22 23 17 ırııml i İ I | Saç Levha Mulemetliği hakkında Odamıza muhtelif ebadda saç tahsis edilmiştir. Mutemetlik için tafsüâhn 2n.8.1957 tarihli Ekonomi gazetesinden takib edilmesi teblıg olunur. İ İstanbul Ticaret Odası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog