Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

îşbirliğine karşı serî tedbirler mi alınacak ? Boftara/ı 1 inci aahiftda karfi «paçık b'.T tec*TüxdQr. Bunu n* d«nokxaal lle, a* >iya«l tsrarla bellrtüdl£ln« gör» duniü toplantılarda, muhaleıet partllerinAn lş aîılâil», nt da m«Tiu&tın f*yel«rU« tellf «tmey* Imkla yoitur.ı birllğl kor.ustmda karara wrtnaları ha M&kal* aynı Uslubla blr t»kım ld Unde litld&nn davranısının n« olacağı dlalır «UTtlandütan eonra nlhayet lncelenmlstlr. İktidar llerl g«l«nl*ri, muhalefetln buin&ktadır. İktidar organı gaBatede yaymlanan lsblrllği yajHnak «uretlle secfcnlere gir meslnden katiyen endlşe duymadıila. re Szetlnl nakJettiglnüs mtk&lt lsblr rını her veslle Üe aöylemektedlrler. Bu llğl kararı kealnleçtikten »onra ikti nunla beraber iktldar mensublan mu. dann tutumunun »ertleşeoeğlne lşa. halefetin yuTarlak masa top'.antiKnın r«t »ayılmaStadır. 23 tgustoat* toplanacak 1 kon«r«. 1 inkişaflarını llgl »e dlkkatle taklb et alnd» Bajbakan Mendîrealn »« Ba. mektedir. yapacagı konuşmalardan Muhaiefet partilerlnln anlajmaya TST kanlarm rnaları hnllnde lktldann daTraaıeı. aonn labirlljl konusu hakkında btl. nıa sertleşeceglni gösteren olaylar ara kumet görüşünün daha zlyade aydm «nda, İktidar gazetelerlnln neşriyatı lazuıcagı sannedilmektedlr. Klnm KtP bılhasa» dikiatl çekmektedlr. Şehrimizde yayınlanan lktld&r orga nı bir gazetenln dünkü nüshaaında muHalefetln işbirUğl konusuna temaa edilerek şöyle denllmektedir: « Sankl aoebusiuk almır, satılır, devlr ve ferağ edtlir bir metadır. San kı babalar:ndan miras kalmış da anu rj"?'aşam:yorlsr, sankl ortada bir şir Baştarafı 1 inci sahifede ket Tar da hissedarlanna aks', T t J C l a r l tıgı bu tefslr dlkkati çekmiştlr. Atlna na göre temetfü hlsses! da5ıt:!acaktır nın. thtll&fı daha da yaymaya çalı« Evet. ortada hakikaten bir muha. tıgı anlajılmaktadır. İngllizler neler teklli etmljT lefet srrketl vardır. Ama bu mahdud Tunan tefslrclai aynı konuçmada mesuliyetü blr slrket detll, bilyük me ?un!arı da soylemlçtir; «ullyetli bir şlrkettlr. < İngllizler blze (Selfdetermlna Kanunlar ortada dunırken »eçmen vatandaşlan k&h kandırmaya u£raşa tion) dan vac geçln çückl slze bu rak, kih part) disipüni diye bir baakı hakkı bahfettlglmiz ukdırde Türkler altma alarak aeçim emniyetini boo. de bunu lateyeceklerdlr. Bu da ada yı takslm etmek demek olacaktır Me. mavı ialtenak ne demektir?. İleride Kanun glall rey ve aleni taanlfl sele şlmdlllk askıd* kalnn. munaslp zamanda plebis't yaparak esas tutmuştur. Partililerl kendl fcanaatlerl ML&ıma Selt . deterrcination Stullantimaaına rey veraneye lcbar etmek bem kendl imkân Terirla. Slı bunu kabul ettlgl prograoılanna ve tüzüklerlne, hem nlz takdlrde blz Vallyi de değiştirlriz. teşkilâtlanna, nero geçlm emnlyetine Kıbrıs tnuhtar'.yet hükumetlnln başı na Makariosu da petiririz» TEfsircı bunu dahi Tucanistanm kabui edemiyeoeginl, çUnkl böyle bir şeyl kabul ermek'.e Yunanistanm bü tün mücadelejlnln boşa gitml» ola. cağını iddia etıaıiştlr Mısır Kıbrıs meselesinde Baştarafı 1 inci sahijede Vunanistanı destekliyor « Artık Rusya Ortadop" boigeKahire 19 (TJİ.A.» Mısır hükusu.de bir köprübaşı lesis etmiştir meti, Kıbrıs mese'esinin Birleşmiş •i;"ni2 rnemnuniyet verıci taıaf Su! MiUetlerde görürülmesi haünde Yurıyenin komşularınjı husıiJe pelen . nanistanı destekleyecektir. teheiikenin azametini roüdıik olms | Keyfiyet bugün Devlet Vekili AJi ları ve Eisenhower d^ktr ini dsstek Sabri tarafmdan açıklanmıştır. Bu lerneleridir.» açıklama Yunan Başvekili KaramanSuriyenin iddıası li», Mısır Cumhurreisi Nâsır ile yapBeyrut 19 (R.) Suriye h ikurne tığı görüşrrplerin »onunda yapılmıştinin bir sözcüsü, Anıenkj tarafın ür. dan hazırlanmif Uın komplo» vüMısır hükumetinin bu kdrarının bu zünden Suriyedeki son değisikliklere gece geç vakit Yun<uı . Mısır &örüslüzurn görüldüğünü iddia etmiştir. meleri hakkında yaymianması bekleBu sözcü, Kahirede bulunan Cum nen müşterek tebliğis de (ekrarlanahurbaakam Kuvvetiı'nrn de beş P'in cağı temin edilmekteiır. lçin hastaneye yattıümı bildirmıştir. Suriyede durum sin derece konIikür. Çok şiddeUi )ir sar.sür haber gönderilmesine iınkân birakma Ba$taraf\ 1 inci sahifede maktadır. hurbaekaaı O«l«l Bayar, BMM gf Suriyede Kiird İJymnı Ihtimalleri Sarn 19 'A.P.l Suriye resmî ç.v Başkanı. Başbakan. Bataniar, millet releri, dün Suriyede bir Kürd lyak ve::i!!fri Ar^anistar.:n Ankara Büyük Elçüi Ekse:âns Asadullah Saraç. as. lanması ihtimallerin' tamamile «A keri .» mii'.kı erkân tara!:ndan me merikan propaganda makinesinin icad raçimle karşr.anacaktır. ları.» olarak vasıil ındırmiflardır. Şah:n Ankarayı Elyaretlerl Mb«btle Resmî çevreler, tir Vuç güne ka yoilarda gereken aüsîeme lş'.erine baş ; dsr «Şamdaki Amerıks B' yük E f i Unraıstır Bu münasebetle, bszı rnejliğinin, hiç şüpne gotürmiyecek hir danlarda taklar yapılmaktadır. ŞeîırimrTde blr hafta >:adar Ttalacak Sekilde, Suriyenin mevcud rejimini dpvirnıek icin harı.îanan komplrda oln Şah şereflne büyük bir askerî me 3^im te*iVenTn'.^tir. doğrudan doğruya b?r rol oyrüdıjmı ispat edeceğini.» •jd/ie'!İ?l«rdir Ltibnanda hiikumet kuruldu ALTIN RATLARI Beyrut 19 (R.) Eski Ba?bakhn 19 8 1957 Sami Solh bugün stçim sonıası lıü j Cumhuriyet 1170011710 kumetini kurmuştur. bajbökan, Da1390014000 Reşad 1190012000 hiliye ve Adalet 6jkuıhk.umi da Hamid Gulden tizerine almıştır. Y:ai hükumette Maııcooııoıo 1430014400 tneiliz lik Dış tşleri Bakdn'ııtjıı r/uhsfaza Dt'gU5S.l 17281730 etmiştir. Müdafaa dakartı in Mscid Yer'.i 17251723 Arslandır. Adada komünizm tehlikesi bütün İşbirliği tahminleri aşmaktadır toplantısından notlar Boftarafı 1 ind rahifed* Kanunumuzda değişiklik yapılmalı» Boftarafı 1 inci tahifede Mubalif parti listelernde müstakillere yer ayrthyır I Atinanın yeni bir oyunn Rusyanın O.Doğuda kurdu^u köprübaşı htean Kralı geüifor İngilizce bilen daktilo alınacaktır. Ehliyete göre maaş verilecektir. Öğleden evvtlleri Personel Müdürlüğüne müracaat. , Daktilo Âlifi@caktif GENEL SİGORTA Yenipostahane karşısı. Teeriibeli Doktor, Eashemşire aranıyor, ücret tatminkârdır. 22 08 36. Dünkü nüshamızda son sahifede çıkan Huseyin Yeltepe Ortaklarma aid ilânda telefon numarası 44 81 68 yazılacak iken sehven 44 31 68 şekünde yazılmışhr, tashih ve tavzih olunur. Kompresör İlânı Tashihi ÜRKİ TÜRKİYE EMIAK KREDİBANKASI ' Modern Baruthâne Pİâjı Türk kamfinlst pftrtlat) beyannameleıi lecek B St Mecrlstoda kuvvetli Wr müı ranla karaılayacağımu gibi enstitü Bastaratı l fncl «ohifed« taküler kadrosunun bulunması fikrl adlye dafıtıyor. Toplantıdan çıkan liderler yorgun, Haydud blr mUKtttr.» c Bunlar, kandırdıkları bas Tttrk müzü onlara daima açık tutmayı bir çık olarak belirmlştir» denmlatir. Böyalgıalıgından T* dolayı Bu •Bzleri Ue d», (TOrUy* e«aı«ttlr) ltri da. kamünlstlere aaaslı tekild* *»y zevk telâkki ediyoruz. ; fakat iyimserdüer. İnonü dedl kl: nesleden muatarlb olan I»laca CMJ>.. CJU>. «• Hür. P. nln g e . dlyerek anavatana kıaa blr leyahat dalı olsunlar diy» Budapeştey» tahsUe ı c Blr kaç gündenberi deyara •den met İnflnü. dfrnkO toplantıya l». ; yapmaya haıırlanan Türk kızlarını bu Hukuk inkılâbımızın sembolü olan çalışmalardan dolayı yorgun ve hasta lecek umtrmt seermlenle mOstakil aday yollarları Bu şekllde tahsllini tamamla Medenl Kanunumuz 30 senelik tattlrak etmek tlzere mutadı hila: lara bol miktatda, en fazla üaerinde gezlden vaıgeçirtmey» çalıjıyordu. baldeydlm. Fakat bugünkü çalışroalaryıp gelen blri de var aralannda.» na Heybelladadan sabah indl ve bik ve tecrübe mazisine sshib bu dan sonra, bütün yorgunluk ve hasta. durolaat rakaa %1O yr Terecekleri t Nereye gidelim 8yl« l»e bay ö | toplantı saatln* kadar evinde latl Kıbrıs Turkerl lçin tkomünlst tehliretmen? Rusyaya mır» lunuyor. Bu uzun zaman zarfında Iıgıra geçrl. Ruhumda hİ3sertiflm haki ortaya cıkmaktadır. rahat ettl. kesi> yalnız bunlardan mi geliyor? 6. toplantmın tebliği Böylesint Türk düçmanl blr «gret*** Hayır. Bunları alet olarak kullanan ve Medenî Kanunumuzun tatbik ve tec kî duvuglar işte budur.» Hür. P. Gacel Sekreteri İbrahim Ökmeni klm bulmu?. kim Kıbrısa gön Her caman oldugu glbl toplantı Adada kuvvetli blr durumda bulunan rübe neticelerini ölçecek, kusur ve Hür. P. Genet Sekratcrt İbrahlm Ök terjj. toplantıyı müteakıb gaaetecllere dermis. klm onu Kıbrıalı genc kızlan. maJıamne lli olarak Hür. P. tem. meziyetleri hakkında hükümlere va tern İse funlan söyladl: Kıbrıs Rum komünist partlsinden! asadtdakl t*6ü^i cicumusrur: mıza der» vermeğe davet eylemlj? siîcllerl geldl. Kızınm rahatsıztı. rabilecek durumdayız. Ne yapıyorlar* « Paşa hasta iken yorfimluîu geçcBugün müzkaereler işbirliğinl t a . Evet. kim? dolayıslle İsviçreye gitml* olan < Bütün ijçl teşekküllerl, sendika. Bu kollokyumun gayesi, Medenl tl. Biz de daha zlndeleşmis vaziyette hakkuk ettirme yolunda partilerin sa O günlerln heyecanı içinde bulunuVT\ Lutfl Karaoamanoflunun lar oniarın kontrolundal İşsiz kaîsn Kanunumuzun yiz.. içtimaî bünyemize hH> olduklar» kestn arzoya parti llder. yerinl Raif Aybar alroışu. İlk ola yorlardı. KızlariTnız. kadınlarım.z Kıb Türkler» ancak bu sendikalara dahil hangi müesseselerin ne nisbette inC.M.P. Genel Başkan vekili Fuad lerrnin btabirlerine telkin edeblrmesl rak toplantıya katılan Baif Aybar rıs Türkünün mücadelesinde ön plânda olduklan takdirde ls vereceklerlni s»y tıbak ettiğini ve tatbikattaki aksak Arna ise, intıbalannı su sekilde nak baktmmdatı ciddî bir terakki kaydetlle İsmet İnönü arasmda su mu. yer almışlar, onlar da erkekleri kadar lerler. Ve hattâ Rumları, partiye veya haverç cereyan ettl: lettl: mişrlr. azlmll ve belki de daha (azla. Anlatıpartinln sendikalarına kaydolan Türk lıkları ortaya çıkarmakür. İnönü . Raif bey, r«hat«ırlıtı. GeTecek B M. Meclisinde memleketin yorlardı. Hayret etmemek imkansızdı: « Kumandanın (İnönürün) yorsjunBugün Medenî Kanunumuzun esis isçlslne iktlsadl boykota ragroen. jj nız nasıl oldu? , Duymujtuk ki, İstanbulda İngiliz venneye mecbur ederler. Rum patron. prensiplerine dokunulmamak şartile lufu ve bastalıgı geçti lse erthl yflril mümtaz evlâ41axındaıı kuvvetli blr müs Aybar H«men hemea geçti sa takiller kadrosunun bulunması tsrna. kültür ataşellji Usemiz lçin biı edebl. lann yanında bulunan blr kaç Türk bazı mill! bususiyetlerimize intıbak yor demektlr » yıhr Paşam, b:ldi£lnlz glbl İngtl. yat öğrebuenl aramakta oldugunu llln iSÇisl de «sendikaya kaydol, yoksa lşi ettirilmesi, bunun için de bazı taAltıncı tebligden anlasıldıgına gfirt, yülü açık alarak belirtmiştir. Bunu blr tereye gitttm, orada yapüan amell etmis ve kendiisne bajvuran bu adamı ni kaybedersin» tehdidl ile karjıUımıs işbirliği müzakereleri, müsuet netice. hal tarzjna baglamak tçin liderler çarratla mltJemin Uçte lSi3inl aldı. da Lefkoşeye göndererek, Türk kız 11 lardır. Kaydolmıyanlar da derhal Rum dillere tâbi tutulması ihtiyacı duırul ler kaydetmektedir Bugüne kadar llk samba gıinü IS t» toplanacaklardır.» lar. Yapabildlftmlz perhizle geçl. maktadır. FetM ÇeHkbaş dıvet edildiğt sesl kadrojuna ithal etmiştilı patron nezdinde komünist sendikanın 'n ştldlyoruz. defa. teb'.ığlerde oıutabskata varılan 1955 eylulünde UNESCO'nun ve bir karardan ismi ile bahsedilmls. «gehaWe gelmemiş Talebelerine her gün Türklük aley teşebbüsü ile atılmışlardır.» İnönü Oçta blr mide, ldare hinde sözler savuran, ikide bir RusyaMilletlerarası Hukukî İlimler CemiBurdur 19 (Hususil Halen sehrldlyor mu? Ve lste istiyorlar ki blzden. yarın nm, komünizmin propagandasını ya Aybar Mohalefetteyken ldare ralzde bulanan Hür. P. milletvekillerin Adayı ve oradakl 120,000 Türkü böyle yetinin iştirsküe «yabancı kanun'a! pan bu adam; nasıl göndeıebilmişler? dlvor Pasam... den r»thi Çdikbas bucak kongrelerine blr {ebelcenin ellerine teslim edellm. rın iktibası» konusunda bir kolîokt Bir gün blze UNESCOya bir nıek *** katılarak konusrnalar yapmaktadır. O zaman Kıbrıs Türklügü içln ikl lh. yum tertib etmiştik. Bu koTîokyumda tub yolladığını ve Türk hükumetinl (1. ! Parti genel idare heyeti tarafuıdan C.M.P. temailcllerl gellp de, Ralf tlmal oiarak: Ya komünlstlere köle ol Medenî Kanunumuzla ilgili çeşidll kâyet ettlğinl aııUtmıstı. Israrımız üijbtrligl mevzuunda görüşmek üzere Aybarı toplantı maballlnde gömak veya aç kalmak: meseleler ve bi!hes?B evlenme huzerine ce yazdığı mektubu bizlere o j cumartesi günü İstanbulda Hür. P. ileıi rünce herr.en Paşaya takı'ıdüar: Adanın bütün kazalarmda aynı teh. kuktı üzerinde ehemmiye'tle duruldu kumuştu. Içinde neler yoktu. Türkiye gelenlerinin yaptığı toplantıya yıldıArna Pasam, artık Tartyet de. kendisine pasaport vermek istememis, llke Kıbrıs Türkünün karşısında du ve hakkimızdski bszı yanlış fikirleJiştl, aramıza bir Bursalı daia ruyor, muhtariyeti bekliyor. Mago»... rin tashihine hizmet edildi. Baştarajı 1 inci sahifede rım telgraflle davet edilmesine rağın^n | kon^ünlst faaliyetl dolayıslle memleket jKomünistlerin blr kalesi! Hem de dogu Çelikbaş bu toplantıya katılmıyarak kenştı: alce karşı fcuvveUlyls. dışına çıkraasına göt yuraamıyacagını I Akdenlzin en böyük askeri üslerlnden İnönü Kuvvetlı eephe lle u | Milletlerar?si H'ikukt tlimler Ce hanesinde dün saat 12 sularmda yan burada kalmayı uygun gonnüştür. gın çıkmıştır. bildirmlş! Fakat İngillzlerin ısran ü . blri orada! Magosa belediye reisi An miîetile 19581959 •asmaya bayılırım. Kocaelide seçim hazırhğı yaz aylarmJa Boyahanede kumaş, üstübeç, bezirAma Onu demek Utemedlm zerine de ıfaşist Türk polisi (!)» bodreas Buyuros ko>u bir komünist! Bü Türkive ve îrviçreli hukuçul^nn kaİsnrt 19 (Hus«si) Bugün Koca. yağ ve benzol gibi parlayıcı madde eline bağlı ilçe kaymakamları, belediye 'aşam... yun eğip pasaportunu vermis, o da kur tün belediye teşkilâtı da, Isçi sendika. tıl?cağı bir kollokvum yapılarak İnönü Daha açık aöylemene [ tulmuş (!) Kıbrısa gelebllmiş!» ları da oniarın ellndeı MuhUriyet ya «Medenî Kanunun iktibaa» mecel ler bulunduğundan biraz sonra şid relslerl. vüayet «ııcSaes azal&rı. DP. klbarlıtın mani olduğunu blllyo. [ Doğrusu ben bunlara lnanamıyordum. rın bu denlz üssünü, lakenderun karsıdetll bir infilâk vuku bulrnus ve ct il. ilee. bucak başltanları, Vall Ekrael rum... Nasıl oldu da, Kıbrısta komünist tehll sındaki bu askeri ruvayı komünistlerin lesHİ tekrar ele alicsftz.» rafı kesif bir duman tabakaaı kap Çetraerin baskantıgında bir toplaatı Dünkü toolantının en ehemmiyetli lamiftır. •• • »azetectler de^ isti. '"< keslni bellrten. orada komünistlerle mü kontrolu altına dusmeye mahkum etyapmıslardur. rak ettlier, tam bu sırada İnönü konusu «evlenrre dısi doâan çocukcadele ettlğini söyleyen bir İngiliz ida. miyecek ml sanıyorlar? Yangmın birdenbıre tenükeü hir Kocaell milletvekilleriin istirak ettL eütaesini ke/;erek, «haydı toplantı resi böyle bir komünisti alır, ona gencMagosa'da da baskı devam ediyor. lar» hakkmda Ord. Prof. M. R=şid hal alması üzerine içeıid* bulunan ği toplaBtı i sa»t sürmüs, toplantıda salonuna» dedl. lerlmize ders vermek vazifesinl yükişçiler heyecana kapılmışlar ve aşağl vilâyetta çastdlt Işleri *»çhn bazırlıgı Komünist beledlyenin çalıştırdıgı blr Be!«^sayın verditi rapor olmustur. salonuna geçildlğı s ı . lerdi? Naııl olurdu da blz deboyle blr Profesör raporunda, «««ıvrimeşnı inmelari için müsaJd bir kapı ıldu görüşittmüîtOr. İkl işçi, blr iki küçük memur var. Bun • i a Nureddln Ardıçog'.unun he. <d şeye göz yumardıkf Kocaelinde bütün partiler hararetll gelmedlği anlaşıldı. Arna ve lara da (ya blzim sendikaya girersiniz. oocuklann dunımunun ve fiiî evlen ğu halde teker teiter kendilerm' üst Fakat onlar «İnanın* diyorlardı. Bilgin, İnontlv Ardıçoğlunun mâ veya güle güle) demisler. Bir kısmı melerin bir kanunla meşrulaştınl kat penceresinden aşağı atmaya bas bir aeçim taaUycü Içiadeiır. :eret!nı naklettller ve biraz gecike j Bu adam Kıbrısa varır yarmaz ne çekllmls. blr kısmı kalrrus! Fakat bu. rnası» fikrini daha zivade fel^efî ve lamışlardır. yapmış? Hemen Magosaya gitmiş! En rada blzlmkller yavaj yavaş teşkilâtla:e«nl söylediler. Saat 12.10 da hâdiseden haberdar kuvvetli Rum komünijt leşkilitı da o nıyorlar. Komünist belediyenin bütün içtimaî yönden savunmustur. Bu raArd.çoğlunun pelmeai beklenlr. Sen, Arna, İnönüye Mareşal Pevzl rr.da! Derhal onlarla temas kurmuş! baskısına ragmen (Magosa Türk liman por hararetü mün°k»salara «eb^h edilen İstanbul ve Beyoğlu Itfaiyeleri, Çakmak ile arasmda geçen blr Sonra gelmi? Lefkoşeye. Orada da A . isçileri birllği), (Magosa Umuro Türk olmustur. Pöjle Hir k=>numm Me yangın mahalline gidinceye kadar hâtıraamı nakletti ve o zaman KEL Rum komünirt merkeıine ugra. İşçileri Blrliği), (Askeri lslerde çalışan denî Kanunla yarjtı*ımız hukuk in kendilerini sokağa ntan işçilerden 4 kişi koma, « kişi i e muhtelif yerleTejlm d&vası İçln çahsmalarından maya baslsmı;. Doğan Hujenty, Narım lar birllği). (Türk Gemiciler Birliğli kılâbma avk'.n o!ac?sh. mesru ailş bahsetti İn3nU, birden blre Ama Kocabaş müstear adları altında broşür adları altında işçi tesekkülleri kurmuş <i?temipi herrı'imerce pötii«?<>*• İH üeri rinden yarslı olduğj halde Şıçli Çoya dönerek; BORtarafı 1 inci sahifede ler neşrederek Kıbrıs Türklerme ko lar. güç sartlar ılünda bunları yasat. ^"irülmüs ve bu kabil kanurl»nn cuk hastanesine vatınlajjk tedavi O zaman da rejlm davası di altına almmışlardır. münlst fikirler: a;ılama yoluna glrmiş! maya çalışıyorlar. 't^TT1^"1 İşçi Sendikaiarı BirliTürk cEiriasma ?oku?3rr!vacağı ha7e çırpınıyordiınuz değil ml?" dl Aynı zamanda Kıbns Türk kız ve erAğır yaralılar Hacı Oçgül, Kemal ğinin meşru şekilde kurulup kurul« Yarın Ada bunların kontrolu al raretle müdafaa edilmi>rtir. ve sordu. I n ı başmı V i tarafa k kck üselerinde de aynı yolda telkinler Erjaltan, Misak Özjün ve Abdullah madığı hakkında bir müddcttenhari tına düşerse, tamamdır halimlz.» de. •ıinyarak şu cevabı verdl: Buffüikü tonl^ntıda' MHenî Hu Çengeldir. Ali Törenin i'.;i ayağı kıyapmaya koyulmuş! Fakat kız Usesinde < Aman Paşam sorna plrlnee bajını tasa carpmif, laiebe ayaklanmş mekten de geri kalmıyorlar. kukumvznn riiaer konulan üz"Tin rılmışür. Diğer yaroîı'îa' ise Bü'end savcılık tahkikatı devam etmekfcedir. «lderken evdeki bul^urdan ol. O zaman onlara da (Ya Rum komüiınza'.ar toplanarak müdüriyete basvudeki tarüşmalara devam edilecektir. Şeker, Nazar Gözeler, S?lih Türkay, Son güıüerde tstanhul îşçi Sendikaduk...» rulmuş ve bu ayakltnma karsısındı da nist sendlkasma girersin. veya aç kalır Hayreddin Çaldu ve Ahmeu Yapjcı lan Birliğine yeni bazı seudikaUr Bu aöz üzerlne İnönü ellerini sm) dlyecekleri gün gibi aşlkâr! herif adadan kaçmayı en doğru hare. üye olmak için müracaatte buivmraasaya ruramk uzun uzun gül. lardır. ket gönnu;: *** dü. Yangına derbal n'j<lahal« eden :t maktadur. Çalıgrna Bakanlığı, Birliğa < Kıbrısta komünist partUinl kuArdıçotlunun gelmesl beklenmt I « Duyduk ki İtalyaya, oradan Avusfaiye ekipi, üst kat kumen, 4 ta> Üye olraak için mür»caat eden senranlar şimdl ne yapıyoı?» dea toplantıya laat tam 15.13 de > turyıy» gitmif. sonn da gizllee TOrgâhla yatak ve yorgandan başka bir dikaların, Birlik üyeliğine kebul Hayret. Hepsl de öyle kUid rr.evkL başlandı. Ardıçoğlu toplantıya an kiyeye girerken yakalanmı?! Mahke. Bizce, miktar kumaş ve 50 emprime çerçe edilemiyeceğini bildirmiştir. lere yerleşmişler kl! Birl Yango Bodo. cak yarım saat sonra katılabildl. mesi varmış!» diyorlardı. sonra ateşi söndür bu müdahale hatalıdır. Zirm, sendimadis. şimdi Lefkoşede hâkim! Bir Baştnrah l inci <tahtfprfe vesi yandıktan Dün Taşl.ktaki İnönünün evinin İngillzlere ne olmuş böyle, bu ne iklncisi de Magosa ve Larnaka kaza karrer olan Yüksek Askeri Şura 6 rr.üştür. etrafında diğer konferans çünle. kaların üyelik için yaptıkbn mügaflet! ları mahkeme relsi! Yorgo Vasilyadis! nümüzdeki günlorden itibaren rnurlnöen tamamen ayn blr hava Yangının çıkıa sebebi heoüz tesbit racaatleri tetkik ve kabul etmek saeıiyordu. Bir hayll takvlye edil. *** Blr üçüneüsU de Leymasun ve Baf tsd tophntısinı yapacaktır. Suranın edilemediğinden hâdise mahallinje lâhiyeti, tamamile Birlik icra komimiş olan slvll polis ekipi evl tam ıcahkemeleri relsi Lefkios Zinonı Bunlar kim? bu toplsntısında. bilhassa askerî *er bueün bir keşif yapılaraktır. >Mİııiıııliı Aynca, Birliğimlz kapamânâsi'.e kordon altma alrnıştı. Âlâ! Kıbrıs adlî teşkllâtınm bütün Kıbrıs Türklerinln bir mitinginde ıs. Tahkikatı nöbetçi savcı Mutahhar türaif da dejildir. Faaliyetknize defiler görüşülerek kararı bağlanacakİşblrliçıi toplantısınra netlcesinl rarla bir grupun, daha doğrusu bu gru kazalardaki kilid mevkilerine yerleş. Temiz idare etınektedir. n.erakla beSIjTenler de clvara top tır. Ayrıca. ordu ile üeili bilcümle Tara etttilmb» göre, müracaatlerl pun içinde bulunan bir Türkün resminl mlşler! Ama İfillllere soracak olur. Aiâkalüar, bu gibi fabrika ve belanmış'.ardı. Bu suretle mahallln biz tetkik edeceğiz ve kararı biz sanız. bımlar eski komünlstlerraiş! 51m mp\'zular •»özden secirilecelrtir. cekiyorlardı. yahanelerin binalarıa en üst ka'ında >ryyar dcndurmscısm», mısıreısı. dl faal üye del'.llermis! Ne malum İrÖğrendi5imize göre. bu yıl askeri çal'smalarma müsaade edilmesinin na. fındık, fıstıkçısma en lyi pa tnsUiı onlar! gillz Hariciye Bakanhğmda çalıssn yük terfi listenrin ilânı '' ? bir'ikte ordu !• zar yerı dün Taşlık oldu. , Meğer ısrarla resim çekraelerinin sek rütbeli memurlarınm blle ne dere yüksek kademelerinde genia çapta» doeTu olmadığını baym etmektedirsebebi yok degllmigl İngiliz Maarif ler. *** ce komünist olduklarını kesttreıniyer Idaresl bir öîıetmen olan bu Kıbnılı ntkiller y»pıl=ıcaktır. Ayrıca, YükAyru binanm l n l nci katlarında ve bunların Moskovaya kaçmalarına Dört saat ylrml daktka sQren Türkün, Türk camiasının toplantılarına mlnl olaınıyan İnglltere. Kıbrıs ada. sek Askrrî Sura »»slklanndan ba çorab vt ipük fabrlkalan tmlunutoplantı müddetlnoe Taşlığı clyakatılmasmdan hoşlanmıyormus ve aleysında bütün komttrılsüerln 1ç yüzünü zılarm? da yeniden t^vinler yamla yordu. ret edenlerin adedl bir hayll ka. hinde de rapor tanzim etmekle meşgul. | cs* büdiH'^pkVdir demek biliyor! Derâek K bu fddiada" î Zararm 50 'lin lira civarında olabalıktı. Saat 18.15 de Prof. Tur. mü?. R«simler de. yarın savuracakları han Feyzioğlu ve Doç. Muammer Diğer tara'tan. hir müddettenbri duğu söylenmektedir Bugün Adada rasnen komün'st pariddteyı d«teklernek icin çekiliyormuş! Akgoy eve geldllerje de toplantıda Blr taraftan gaflet içinde yüzüp ko tisi yasakı Akel'J kapatmışlarl Gazete. münhil bulunan Genplkurmav P°r•ulunan temsllciler'e bir ternas sonel Dsire^i b"şk"!"l'*ına Tu??emunlrtleri Bgretmen diye genclerlmizin lerini de! temln edemediler, gazeteeller »d» Şimcii bunlsr faallyette bulunmuyor. nersl C«nil Ulııcevik tayin edilbaşma dik! Diğer taraftan oralı ögret t vet üzerine mi geldlnlz?» sualine lerimiz arasında milliyetçi olanları bu mı? İngiüz idaresl komünist tehlikesi misrir. her hangi blr cevab vermekten şekllde tarfiye yollarmı ara. Ve İngiliz r.i bertaraf etmij ml' Ne ge?er. Hsnri kaçmd'.'.ar. Saat 19.15 de Ziyad Hstırlsnacağı üzere Tuğgeneral doatlarımıı bu işler peşinde koşarken de yüzlerine ya «Rum rr.UPyetciiif'i» Uluçevik. eski Kore tugayı komuEbüzziya toplantı mahalllne geldl veya «kapitallst memıoru» mas:;esinl ge. ve içeriden Raif Aytarı çagırta. ' de Rum tethijçller rahat rahat. kollacırmişler, aynı yolda calışmakta ber. tanlanndandır. rak kendlai lle blr müddet göruş ! rını sallaya sal'aya dola;smlar. 347 sayılı sirküler mucibince 9 uncu grupa giren 500 :ü. Blr ara bu görüjuneye Knver j Kıbrıs Türklerile ugraşanlar yalnız devam'. Pludi Servs. . Mosknva yetistlrrresi i 3ureU d* katıldı. malüm ögretmen gibl Türklyeden yolK E RE ST E b:r komünigt! Ön plânda yıllarca faa ' ve 1000 Kg. lık hassas basküllerle City marka 5 ve 10 Kg. • ** lar.mış komünistler ml? Toplantı bittiğı zaman bütün İthal malı Adada çalışan Türkü zorta komünist Hyet göstermiş, Akel'in genel sekreter ligini yapmış! Slmci nerede biliyor lık terazi ithal etmek istiyen firmaların mümessilliğimize temailciler yorgun fakat memcun etmek lçin sistemli bir şekilde çalışılıtoptan fiaüa satışma örünüyortardı. İnanü, bu toplan ,yor. Onlar arasında uzun yıllar kaldık mıısunuz? Yunanlı mi'yoner. Osnank baslandı. ordusunun eski müteahhldi Bodosa. tıdan aonra yorgunluğunun ve müracaatleri rica olunur. j tan sonra hüklkatleri nihayet görüp kis':n memunı olarak vazife görüyorl hartahğının geçtiğlnl, Öktem, zin komünist partlsinden ayrılan blr KıbVAHÎD YALAZ Sinmiş. bekliyor! Mllyoner de. Maka. delestlğini, Arna memnuniyetlni rıslı Türkle başbaş» vermlştik. lfade ettiler. rlcs'u. FOKA'yı beslcdiği rbl oıra da Galata Alacamescid sokak 32 e Bütün gayretlerine ragmer. fazla beslivor. i'.erisl Içln hazırlıyor' Ondan Irol DALI.1 Tel : 4', 28 38 Türkü kendilerlne bağlayamamışlardır. da faydslanırım dlyor. Fakat kimin Bağlananlar parmakla tayılabilir. Ah. kim'ien faiahndığı pek belli deeil! med Sadl adında biri var. BEO, Kıbrıs Miryatidis Hristodulj.. Bu Rum koisçiler federasyonunun »yhklı ALAKA KESME Galata, Kardeşim sokak Grifin Han No. 28. Bir hafta önce kaybolan II Bu. komünist bir tesekküldür.kâtibldir. münist de koyulardan! Bir z=manlar, Partlde Cahide Scnku Film ݧletmesi şahsm cesedi bulundu kynünist partljlnln resmi organı De. | ise Derviî Ali diye b:r marangoz var. TEL: 44 81 68 Limited OrtaKİıpjndaki müdürmocratis'in yazı isîeri müdürlügünü ya. Csküdarcia lcadlyeds Çamlıca cad O da partînin aylıklı kâtibidir.» Diyordu. Simt;i o da Adada Türk düşdesirid? 8 numarah evde oturan ve lük vazifemdsn ayrıldıSımı göIşte Kıbrıslı Runa komünistlerin mi. ı bir hafta evvel ortadan kaybolan 37 »edcn bağladıkları bu lki klsi, Kıbrıs mTnlığını yajTriaya çalışsn. Bodosa. rülen lüzum üzerine bıldiriI yaşmdı Sahan Gurusyan isminde bi' Vürk işçilerl arasmda sabah akşam co kis'ten pars alarak bu tihrlkâtı her rim. şahsın cesedi cîün bahçedeki kuyuci çün biraz »iaha fazla geni'îleten (Times İstanbul Teknik Üniversitesi T»leb« Blrliğinln ; laaıyor, adam kandırmaya çalışıyor. of Cyprus) gazetesinin miidürü! suyun yüzünda bulunmu?tur. LEON JABES tertib ettiji Akı] hastası olduŞu söylenen Saha j Turkçe S3zetelerde çıkan yazıları terBunlsr sinmis bekllyorlar. Ad?rın blr nın cesedi itfaiye tarafından kuyudan cütne ediyor, Runılara jurnalcılık ya. çok yerlerirde beledlye reisliklertnl el. mmmtmKmmmmm^mm TEKNİK ÜNİVERSİTE GİRİŞ ÎMTİHANINA çık ,rt:lmış ve ölüm sebebinin tesbiti pıyor, onl?rın yazdıklari beyanname. lerine secirmiş o!an Rum komünistler lerl türkçeye tercüme edip (Kıbrıs 'için Morga kaldırılmıştır. t Dr. SADİ MAY HAZ1RLAMA KURSLARI ise açık fsaliyette. Magosa'da Lamaka'da ve daha blr çok kllid sehirier. Avrupa tetkik seyah^liaden de . Teknik Ünivertite doçentlerinin ders verdiği clönmuş ve hastalarmı kabule Kıbrıs Türkiinün bir Urafında Mska başlamıştır. TEK KURSTUR rios lle ortcriok^ k'lisasi, dljer tarafınd» !se korriünistlerl Kurslar: 5.9.1937 14.9.1957 Ve bütün bj sebeke dört gSzle EnoKİRALIK ] 6.9.1957 25.9.1957 sls'i, Yunanistana llhakı veya buna zeGalatasarayda, büro, muayemln hazıriıyacak blr muhtariyetl bekli26.9.1957 5.10.1957 nehane, atelye için devreıı k!yor. Yann lçin böyle bfr muhtariyet! Müracaat: Her gün ij saatlerinde Gümüjsuyu Öğrenci Yurralık iki oda. 1518 arası 4418 811 gönülden «rzu eden İnsiliz valisi Madunda Talebe Birliğine 48 58 21, 48 22 50 den 61 müracaat. reşal Hardine «Bu olursa, Türke karşı telefonlar. iktisadî boykot da sona erer» diyor. KAYIDLARA BAŞLANMIŞTIR Halbuki Adada Mareşaldan ve idaresin den daha kuvvetli durumda bulunan • • TECRÜBELİ" koroünistlar ise slmdlden Kıbrıs Tür. lşletmeci Definatör Yünlü küne lhtarı yapmışlar; ! aprecisi iş arıyor. P.K 178 ya f İktisadî boykot, benim kölem oIursan, komünist olursan sona erer! (A. B.) rümuzu üe raüracaat. • 647 sayılı airkülere göre, Oda için termometre, sıhhî terYoksa aç kahrsın!» Bomonfide dönkS Sendikalar Birliğinin duromo Yüksek Askeri Şura toplanıyor SABAH YILDIZI DOĞU ALMANYADAN Hüseyin Yeltepe ve Ortakları r Doğu Almanyadanı Hür. P. Balıkesir ilçe kongresi dün yapıldı Bajtaraft 1 inci *ahifede damla millet arasında olan mücadeleye döndüğür.ü görmekteyiz. Menderes bir sürii va'dinden ve sözünden inhiraf etmiştir. Bir memlekette hurriyet oimazsa nüfuz suiistimslleri olur, zümre saltanatı doğar ve hürriyetleri boğanlann pözleri hakikatleri görmez olur. Matbuat hürriyetinin olmadığı bir rr.emlekette sikâyet kapılan kapsnır. Karakola sağ giren vatandaş 51ü çıkar. D. P. iktidarının vicdanı, kardeşi kardeşe düsürmeğe razı obnuştur. | Bölükbaşı hâdiresi de bir tertib eseridir. D. P. öyle bir parti ki, sual sorm k. terkid yapmak ve memnunivtsiîik h?van etmek suçtur.» | Turan Güneş de şunları söylemiftir: : ot^pît h?Vkı D P. nin tüzü&üide olmasma, demokrasi icabl'irından buiurımasina r»5mwı hıınu inkSr etmUler ve îstiyenleri partiden koğmıışbrf'1r Biz T^ondfresten korkan ve ona bovur PŞ»TI Infsnlar olmadıâ'mız! isnat i"in bu mücadeleyi prmıp bulnnuyonıı.» SABAH VILDIZI I mometre ve teknik termometre ithal etmek istiyen ithalâtI çıların 21.8.957 tarihine kadar finnama müracaatleri rica I olunur. I THOMAS CORİNTHİO, Çiçekpazan Fındıklıyan Haa I No. 34. TEL: 22 27 50 JEMELINDEN ÇATISINA SOFlTAŞ MAMUII \A PTIHA BİLİK.SİNİZ SOFITAŞ Î İNSAATMALZEMESİ fABRİKAlAZI «179 VfZİ: M/THAT 8AYATU '(SMuAL CMOBİStMnMMH * « B a k ı r k ö y I s t a s y o n u n d a n 15 D a k i k a d a B i r O t o b ü s SAMlUriLDIZI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog