Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

DÖKT CIJMHUKİYET iCUMUÜEtYEn» In TefrikMi: 9 BAfBAŞA iatan Geminin Esran Vuu: P. GORDEAUX [ 6] Çerirm: UAZBAH KUMT Su istiyoruzl. Ç»ng«lk6yünde Defterdaroğlu sokajı v« Muhactr mahallMİ. 500 nüftulu bir semttlr Burada ottırtn vatandiflgnr. ço|u lsçldlr. r«ıcb«rdlr vt bu bakımdan da mütevaz! kaıar.clı klmselerdir. Bu seırf.e senelerdenb?ri çeşıtıe mevcud | ,« i olmadıimdan. halk su ihttyatmı kuyu j lardâîl v»ya ı»mar zaman kes!l«n bi» «îsviçreden Lyon'a dönell henüz | tin&e bulunan düfman «fkerl Wr| daŞ suyundan temin e:meğe çalışır. üç hafta kadar clmuştu ki, Mütte ; likteri araamda aeyahate çıkmak n« I > Ku:.Tidsn alman v» dagdan getlrUKn fiklerin Nonnandiya kıydanna çı dereceye kadar dcğru olsbüirdi? Va| sulsr. hayvanlarla ve s.nklı tmeke. kanna yapmaâa haşladıklarını haber kıâ Alman gfcli iftihbarat lubesinln I i :eTİe ve bin bir müşkülâf.a evier» taaldım. Lyonda bile gerginlik git | de hüviyet varaka» hâlâ cebimde I şınır Bu s«Wlde «tMım» »«Tu U*. *• t i ç e artıyor, Almanlarm belli rt j idi ama buna bu aartlar içinde, na r i Jirmer: dönmlyeceii» cihetie. halk »t meden yavaş'yavaş. fakat trüyfik bir j dereceye kadar güvenilebüirdi? Son' nelerdenbeTİ su sıkıntın v*ker intizam içinde bölgeden çekilmele j ra o kargaşahk arasmda arabanun Bu vazlyet orada oturaTiların saghk rine ve kuzeye dofru akmala ba? | Alman aakeri makamlan taraimdan durumlarını tehdid ettlği glbi. Tanrı | elimden almıvenneai de imkânsız bir korusun yangın vjkııunda da msl kay lam?!anna şahid ohıyordum. «Alman ordu mensubları alelunıura , şey değildi. Fazla olarak yalnız babıra sebeb olmaktadır N'.teicim j ıerd» Mçük Mr yatıgın b»flamaıı «* { AngloSaksonları deniz« dökebile , »una ieyahat edecek olursam ücr« tieeHnfc. ikl *v su bv'uTinıaıraıından ! ceklerine kani idiler. Vakıâ içlarinde j bir noktada çetecilerin eline düfüp i bu çıSarmayı endise ile karşılıyan . derdiml anlatrncıya kadar pUipisine btr snda yanıp kül o'.du Yap:!an müracaa'Jer üzcriı» Oskü ' ,lÇ1k fikirli, uzağı iyi goren kirr.ss • vurulup gitmek de haritada vardı. daı Kaymakatnlıfı. buıada b'.r ha!k ler de yok değildi. Lâkin dediğur J Herkesin bir kahrsmanlık ve yurd ! çeşmesİTiin yapılması karsrlaştmlnr.lŞ gibi çofunluK Dieppe çıkarma te ; severlik örneği rennek sevdasına kaI Sular îdaresi de tnır.un akıtllmasmırı i sebbüsünde olduğu gibi. düsmanır. ; püdığı o hercümerç günlerinde bo• mfJmkiiıı olacağmı Midlrmirtlk Ayrıca denize döküleceğinden .rp'ıe dah; ı ?u boşuna öldürülmüş Fransız v « i Be)«diy« Mecliî! de bu çesme için büt.i etmiyordu. Hatt* hücum birlikler: , tandaşlannm bir UtatUtiği y»pü«! çeye p*ra kovmuft^.ır. Her muarnejesi i yükıek feflerinden Stocher bir gürj ! cak olsa, karşılaşf acak rakamm a i biten. paras: hazır blr çeşınenin hâlâ ; zameti hakkında ir.san dehfetler iakmadığmı g'Ğrrr.ek, bUTadaki vatan bana: çinde kalır. Işte ben d« bu mazlum « Evct, büjyoruz. ArvgloSaksoni kurbanlardan biri olmak hevesinda V»1i v* BelKllT» lUljimlzin. lar Wr çıkarma yapacaklar demiştı. büyük bir semt halkmın bu ururl ih. bırakahm da o muaızam hatayı i| ; değildim.» Vatan halnleri türüsti tiyacını t«roin yolunda harekete gcçe kîialer de sonunda neye uğradıklabir teyahat rın» görsünler. Blz, bu çıkarmayı ce|inl ilmid etrrekteyiz. «Bereket verjirı ki. daha flk k o yaln» mtimkün görmekle kalmıyoBu maha'.Ie "ruz, hatiâ bunu temenrıi dahi edi nak yerinde talıh imdadım yetiftl ,ruz. Zira, ancak bu »ayededir ki de JTartilya llilisine mensub bir taJ Sarayburnu Bakırköy kesin bir rafer elde etmekliîimiz ve , nıdıkla karfiİ3?tım. Bu adam benl kendilerini barı» dilenrneje tn^b'.ır • \T»r»ş»l tsraften bir aian olarak ta• sahil yolu bırakmaklıiımu :nümkün olabilecek ! nıyordu. Bu herif de benrerleri gi4 Tapılmalrta olan Ssraybtrmı . B». #kırke>y sahil yohma feeell gOna!lz.J tir. Herifler galiba Diepp» çıka:tııa : bi, Alrrsnlarla birlikte Fransadan teşebbüsünde almı» olchıklan derti ; kaçıyordu. Kmdisi ağw kalabalıklıiı, JlO rüı'ıTte kamyon toprak tajıma ! PMBTTT'CIIIV bnkımından ne kadar ^tadır. Kilometrıltrce uıun ol«n j un'jttular...» #yoldan inşaat dolayısile kalkan tozj i .B«n bu düamanı «banı dıleomeje j tentinte, ceıare* bakTnindan da o ^bulutları hem orada çalışan i s ç i ı e ^ zorlamak» teranerinl o unıaıu kadar ; ierece faklr bir 7«vsllı idi. İstilA Jfıem de clvaf mahaîle sak;nler:r:t< 1' bir çok defalar tsitr"i»tim. hem de kendisini güney Frar.sarla gafil av ehemtniyctli mevki aahibi çefldli | lamıs. «on daklkada kadınlan ve Fakat bu «firler çocuklan ile blrlikte Fransadsn sa' •tadır. Toîdsn topraktan nefes al. i zatlann fiğ?ınd3n birbirini tutmuyordu. çunkü bir k:» ! vusmaâa çalışan 300 ki*ilik bir Mi; îmait haklkaten lınkânsızdır. Buravi I ^f«lip, vaziyeti yakından görn.ek çe. • rr.ı Moskoflan »ulha icbar etmekten lia tafilesine katılıp yola çıkm>ştı. I •küen ıstırabın der»c»5:nl göst«rir. I «Bu hazin kafilenin hali da oldukbah.>eder!nken. diğerleri AngloSak { • Valun insaiı tabiidlr Takat hem scnları imsna getirmekten demvuru ça acıkh idi. Türlü ve çeşidli nakll Joradakl işçilerin, hem de o civarda yorlardı. vaıitEİanna. yani hust!?l arabalar ^fkamrt «d«n vıtandMiarın Mflıklar «Fakat unuttuklan bir nokta vat dan tutun da. bijiklet. motosiklet, • bakımından bu yolun devımlı biı dı: Hani mahud tAdantik duvan> hattâ damında bir uçaksavar top '»ur»tte «uUnması ! aşılrr.az bir mânia idi' Nasıl oltı brulunan »ava» arabam heline geti w mldir' yordu da Nazi prcpagandasır.m yıl • rilmif bir kühne kamyona varıncaya mcthede «de ıtuemediii bu | kadaT her cins tre neviden birer ördaha îUc hamlede bir | nek gö«tererı taaıtlardan mürekkeb ^rnevcua t ârazflzle an«ak, arn§1e içir^ mukavradan duvar gibi param par i bu kaüleyi tefkil eden intanlarda JlçiTK. yıkaaroa v* temlzlenme »uyı ça oluvermlftl? Çünml geıçek mey uzâmıa »aka 1ları. renkleri «olmuf •VMidıklannı r» öu I» tçtn b«|k»c» danda apacik duruyordu: Müttefik ; kirll haki fömlekleri. (ıdaaı^lıktan Tbir vantalan olraadıjmı ler o afilmaî, aşılanutt auv«n geç • ! »aramiış ölü benizli «uratlarile hem J B U mevzuda Bel*diy«den nf<ı1#T, Normandiy*da ve Brltanya gülünç, hem de içler acui bir top• istemlşlersa de, teşebbüsifri da ilerlemeğe başlarrişlsrdı.» ' luluk manzarar göfteriyorlardı. Ka• b'r netlee ^. jj. ^i file bu hal ve kıyafetle Rhor.e va Toprak nakil Ve yolun imlâsı, u( «Zamanla, yedin«i Araerikaa ordu diıini tırmanıp bir aelâmet vahası^:le bilâharp birind Fransız ordusu ; na ulaçrr.ağa çalışıyordu. Aralann adım alacak B jrı^pu. Marsilyayı ! da MarailyaBuı aşağı mahallelerinde } âıımdır, laruridir. AiâkJiUUrın* Toulon'u ele geçirdiier, pek kanlı ' yaııyan Arab. zenci amele takımm•dikHattnl çekmerizl rlca tdtrtm. J bir savaş sonunda Rhone vadisindc d a n kimaeler bulunduğu gibi auratA Fuad Soyhan ^ ki Alman rr.ukavemetini kırdılar. Al ; Unndan dahi ne mal oldukları ük . Kadirga. Cdmtrdler «Olu|l. No. 3 * maniar hSlâ Lyon'un «üneyinde Ve ! bakujta anİMilan apa.lar vardı. Ta ••••••••••+•••••••••« Parisin batısmda turuııup cepheyi' lüüerini, galib r e mtistevli bir dü|Bostancıyı istilâ eden sinekler tesbit edeceklerindin bahsedlycrlar n»«ın mukadderatına bağlayıp yurd dı. Ancak su noktavı belirtmek is« a ve cefadan Bostarcı, bu «entyf kadar f8ruim« terirn ki. Alman ask>rt carusluk teş ml» bu fil sürilnün basmda Slmon rail blr dvTlımek Istllânna uframif kili olan «Abwehr. le siyasî casus Sabiani de löze çarpıyordu.» tır. Bahusuı tçtraık&y Caddeal (0 nu. !uk merkezi olan «S.D.> Fransanıll mara:ı ev dvarmdaki lirrUinekUr gt«Yolda kafile milliyeiçi çetecilerin celert halka uyku uyvtmaz d«rec«de bir gün gelip boşaltjlması icab edeceği ihtimaîini gözönünde bulundu taarruıuna uixam^ içlerinden yetrahatsızlık vtrmtgt ballaraıttır. rarak bu çekilmenin büyük bir i n i n ü | kadarı vurulup öldürülmüştÜ. Clvardakl açık mttruk kuyular. bd rizam içir.de yapılması plânlannı da j Bunlar Lyon'dan taç. aaocal birbirine mktart» 5İTT!ıin«k fuvası hılin» g*lha aylarea ev\el hazırlamışlardı. I kanamı», aefil ve periıan geçerler nU| T* aıtına mücıdelt tcıkllBtının, «Bana g=lince: «B.C.R.A.» dan, ya« ken kabadayılı|a leke türmüş olmabu ydlar naaılu güzündan kaçmıf v* artık buralarda oturrr.ak fok lorlsj. ni General de Gaulle'ün, casusluk mak için olacak, blr geçld resmi yap mıjtır. BosUncı v» civarının çok j teşküi şefliginde Lyon'un kurtarıl mayı ihmal etmemlîler, aehrin Içinm ncı v« civrının çok . den: dık ntma mücadel* memunı vefat et \ mas.ndan birkaç gün evvel, hemen •Tekrar förü|eceflz kilçük Monlka» tikten »onra. bu mıntakada blr Uk Parise hareket emrini almiîtırn. Pa•Biz |lmdi aavafa gidiyoıur!.» gBrfllmlyen sivrislnek. şimd! süru 1 « riste General Leclerc'ir. askerî istih1 •Türküsünü çagıruak geçmialermia dolasmsktsdır. LÛtfen. llgililer'r.. nazarı barat »ervlainde v?zife alacaktım. dlkkatinl çetanenlzl rlca ederlm. Çünki. âmirlerim, ızun . :l!ar Alman ve bunu da sankl iftihar edilecek, Haiuk Tatarafan siyasî gizli istihbarat teşkilüıde va övünülecek bir halt işlermlşkrmi; gllç*renl(8y e»dd*5l. N». 90 Bostancı zi£eli bulunduğumu oiliyorlardı. Btı bi, göğüslerini kabarta kabarta gusıfatla o buhranlı ı .lerde vatanı rurla anlatıyorlardL «Yukarıda bahri geçen Marsilyall Haymanadaki hâdise!.. ma kıymetii humetlerde buhınabl HsymaiU MttftülO Takut) Ohcudan leeek bilgilere sahibdim ki, bu ei Miliı taslağl, beni görünce uçaksa varlı kamyonundan atladı, arabama het de krtsdilerince r jlurndu. |u mektubu alînıs bulur.uyonız: «Afustostın o yirmlnci gür.ü Pp.ri gelip yanımda yer aldı. Bu kafile »Haymanadakl hadlsa hakkınlaki i! neşrtyatlnıtıa devam ttme«t üzerine. se pitmek lâfla kola% bir şeydi ama ! * btr'i>tte yol aldıgımu müdâetçe her hangi blr yanlış'.ıŞa meydan verii bunu başarabilmek pyrı bir n > n , t münferid taarnulara hedef olmak me:r.ek mâltıâdll» durumu UVllh edi idi. Vakıâ, hususî arabam da vardı, tehlikesi artık kalmamı? ohıyordu. yor ve n«?rlyıtınıza b«?«"lar düe. biraz benzinim de vardı. Fakat 0 Devsmı var yorum. eünlerde yolculuea kalkışmak, blr KAYIB Kadlrga lkinci llk okuH»dit«, muhterem |»z«tenlîln 18/7/ çok tehlikeleri gö?e aldırmak de1957 tarib.lt Mymndâ neîTeflllen nabe. mektl. Bir kaç gün içinde ben lunian aldlfım pasormı layi ettim. alacafıtndan eskl«lnin hükr« mukbık olarak e«r»y»n •trnlitîr. Ancak diğtf balı tstanbul gaı«t»1»r: bu zin fiatları 120 frsr.ktan 200 franga m o yoktur. «1J numaralı Meral Tamkaya habtri yankt «kıettlrmişlfr, p«k tabl! fırlamı?tı. Difer taraftan ricat ha' olarek Urafımızâan teklibt ugraıniîlardır. 1 Ancak, tru gazetslerten galst olârak j saym Burhar. Felek Beyefend!n'n süttırılarında çıkan yazı ile. 3/8/1957 i tllnkü gazetenizin Okuyjcu:ar".a Bas. b»|a sürunur:da nesrolunan ve Heyma. ' na MUftüsüne atfedllen beyaîı, n« MUf ' tüIüK, &e de bu makam jntfHublarlle a. lâkalı dtfildir. GszeTenlHeki Uk haber doğrudur ve neşriyatı !c«b ettiren ifade ve beyan bîr mlsifiri ald bulunmaktadır. Aydm halkımil blt miMfirin beyâflİErma ttla lltlfat e*nl| dt1 Müessesemlzde mevcud parça bez pamuk teletldlr ve bu şahıi hikkında adll ve fi üstüpü hurda çul ksnaviçe ve çuvallar 27/8/957 tald«rt takibata geçllmtftlr. Sgygılarımta. rihine rastlayan salı eünü saat 14 de pazarlık suretile ] Hayflısr.a MüftUsU: Vakub L'rcu satısa cıkarılacaktır. ! Alman intizamı Işleri kolaylaştıran careler «Alet is'.er, el övünür» derler. Usta Zerdeye tafran. peltcye boya atarblr elin işteki payı küçüfflsenemezse ken, ölçüyii tam tutturamamak tehl*. de, »1 ne kadar usta olursa olr;n. o kesi vardır. Bunun lçin, mutfakta. sır' i|ln lyl ve kolay gdrüHbilmesi için hu gibi lslerde kullanmsk litere. te. «letin fie buyük yardımı olduğvı < rijiz bir damialık U buIundursbîHrsîPız inkâr ediîemez. Koku, renk ve lezzet verrrek İçin muhİfte size bir iki tav»iye ki, baslt o> telif yemeklere. tathlara katacağır.ı? makla beraber. işlerînizi son derec» boya. koku, fekerll «u vesaireyl bu kelayiaştırır: daznlalıkla her seferinde aynı ölcü ü cNasıl koparmah? CIÇEK BAKIMI J I zerine kaıarsanız netice hiç değlşmez. | B05 bir dudsk boyası tüpünün de i cantanııda >erl vardır Bunun içine jir sap tire, btr diki$ iğnesl, bir iki tsplu iftre koyarıanız îazım olurca derhal Irr.dadınıza yetljlr. Banyoda, iegende çocuju yıkarken, i yavmnun »abunlu ellerlnlîden kay. ması yıkanmayı sizin Iç4n oldufu ka. dar çocuk İçin de 2or bir 1} haline ge i tlr:r. Bu Iste eski blr paTr.uk veys ks | ten eldiven kullanusanız mahnır ve tehlike koiayca örüenmls olur. Günün blrinde Tışborn şatosuna pejmürde kıyafetll bir adam gelerek Henriyet'e oğlu Roger'den haber vereceğini söyledi. Henriyet adamı derhal içerı aldı. ÇçeJln d* canlı yapracıklan terü tazedir. en canlı oir varlık oldu anıiKUaıı. ğunu unutmamak Iklnclıl, çiç** tnUmkün olduftl kalazım. Gellsîgüzel dar uzun saplı olarak koparılmalıdır. koparmak onım Çiçeğln dibl il« kopanlan yeri arasıncanlllıgını örselemek. hattâ tr.ah da ea a«ajı ııç yaprak buluıunslıdıı. vetmek olabilece. Ge..de kalan dala da dikkat «üne'.ldlrt ği gibi, kopar:p Çiçek Syle blr ytrden .yaprak dlbtn. vuoyı koyduk. den. kopanlm«lı«ır kt Rerifle kalan tan sonra da subu dall bitki bo§ yere beslemek zoda yataffia mttd runda kalrr.âsm, kopan yerden yeni blr detlnin uzunluk 3a 1 fışkirsm. veya kısalığı da gene koparılısına. Vazoya koyarkra «iç*|in tapında • • B:ş aSrısı, bOyle s'.cak ve bunalsuya konulusuna haglıdır. •agıdan bir ikl yapr«k koparılıru aap tidı günlerds lnsanı büsbütün rahatsız Blr kere, hlç blr çiçek hiç blr zadaha uzun kaiır. vaıoda daha. lyl du eder. Baş ağrısına karjı llaç a'.mak man sıcakta ve £üaeş altuıda lken ko. nır. Sonra. upın ucu, öoylamasm? istemlyo.sanız. «of\ık. buzlu su ile japarılmemalıdır. Çiçek kopanr.ak İçin olarak. tırnakla veya kesîel bir aletler kakları uğmak vt hl; bir (ey düsün. •n elveriall zaman sabah »erinliği veya h»f!ıçe çlzllrnelldir. Bu çlziklerden çî T.eden. gözleri kapayarak biı müddet akfam ürsridir. Zlr» o flrsd» çlçeğtn çeğt (U daha kolfcyllkla yürur. durmak çok iyi netic* verir. Hatırınızda olsun | Serseri, hikâyesine Jöyle öajladı: « Benlm ismim j.David Kerman'dır. Bella yelkenlisinde gemlci Idlm. Rlodan aynldığımı» zaman deniz sakin. hava güzeldi. Ge'mide bulunan bîr kaç yolcu ile çok geçmeden tanıştık. Bunların «rasında en cana yakın Roger idi. Bu zat, Şili, Paraguay ve Arjantinde geçirdlfi maceralan taUı tatlı anlatıyordu. 24 25 nisan gecesi Bella birden sarsılarak 'yana yattı. Herhalde yükler iyl yerleştirilmemişti. YelIkenli çok geçmeden battı. ı Birkaç kişi İle bll'likte kendimi denizde buldum. TBunların arasında Roger de vardı. Taht» perçalanna jfsarıldık. Arka«ı var Türkiycdc ncşri hakkı yalnız gazetcntte Küçük Tasarruf'İR BÜYÜK GELİR. EMNİYET Küçük Tasarruf Hesabı âçtırarak 1 Yıl aydaten az YiRMiBEŞ Lira yatınrsamz 12O.OOO v, ÎPÎYALE öylesine Ostündür ki yapılan tnukayeseden daima galip çıkar. Bunun sebebi ise çok basittir. PÎYALE memleketimizin en modern makarna fabrikasında imal edilmekte ve Ostelik, yabancı makaraa mütehassiBİarı, PİYALE'nin huausi lezzet ve nefasetini temin etmek İçin yepyenl bir.teknikle çalışmaktadırlar. ı tutannda Yirml ytl boyunca 50(h<ra AYLIK GELİR ikramiyesinl kazanabilirsiniz Aynea Umuml Ikramiyeterden de (aydalanırsınıt « Her yıl çeklien G E L İ R tefaAtıl Ikromiyesini Parça bez pamuk telefi üstüpü hurda çul kanaviçe ve çuval satışı Sü^srbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Miidürlü^ünddn: Taühlislnin yaşı ne olurta olsun ödeyen tek bankaı PiVALE makarnası AĞZINIZIN TADINA GÖRE İMAL EDİLMİŞTİR R"rolaru ' * öuroıan. mir BULMACA I J î * I I T I EMNİYET SANDIĞI Ğ '•kaMal L 1 1 1 1 1 IH ~ 1 • 2 Malları ve şartnamesini görmek ve teminat yatırmak üzere en geç pazarlık günü saat 12 ye kadar müei«e»emiz ticaret ser\'isine müracaat edilebilir. 3 Pazarhgı müteakıb fiat arttınlması kabul edllmiyecektlr. 4 Müessesemiz kat'I satışı yapip yapmamakta •crbegttir. (11045) DOĞU ALMANYA dan 647 numaralı sirküler mucibinc» MAKARNACILIK VE TÎCARET T.A.Ş. ' J5e erf ' ' ! ' *•'?»«. Eritr 901 Sok, No. 15/1. Tel.: 23431 hkelesl,ÇanlakCad.(DwarD(bt) 12. Tel.; 271198 e 30 uncu grupa giren Oksijen ve asetilen kaynak için lâstik boru. Kompresör için lâstik boru, ve Benzin. yağ ve akaryakıt tevzii için lâstik bofu siparişi kaydetmeğe salShiyetli olup, mezkur mBİzemeyi lthal etmek arzusunda olan ve proforma fatura temin etmek istiyen İstanbuldaki ithalâtçı ve sanayicilerin ihtiyaçlarını yazı ile bir esas ve blr suret olmak üzere İkl ntishfc oUrak 21 ağustos 1957 akaamına kadar. taşradakllef ise 25 ağustos 1957 akşamına kadar Müessesemize müracaatte bulunmalannı rica ederiz. Mezkur yazıda ithal edilecek malın cinsi ve n«v'l üe miktarı ve Müessesenin sieü ve ithalâtçı vesik»«ı numftraları kaydedilmiş bulunmalıdır. (MECBURÎ 8ATIŞ) Kapalıçarşıdaki yıkılan dükkânlarımdan çıkarılan, pek kıymetli mallarımı Nuruosmaniye Kalpakçılar caddesi No. 34 te 24.8.1957 cumartesi saat 13,30 da açık arttıraia İle Sttışa arzettiğimi taliblerkıe llâö ederiıtı Ali Sami A R D A H A ^ I T.G. Ziraat Bankası Umum Müdürliiğünılen Bankamız matbaasmda bastırılacak 1958 yılı cep ajandaları için 56X80 veyahud 57X82 «b'adında 4550 gramajlı (1200) top birinci hamur kâğlrta ihtiyaç vardır. Taliblerin Ankarada T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüğüne. İstanbulda T. C. Ziraat Bankası Galata Şubesine müracaatleri. (H691) DOĞU ALMANYADAN 64T saytlı sirküler mııclblnce mukavv» rriatris Ithal «tmek isrtiyenler ihtiyaçlarını derhal firmama yazı ile bildlrmeleri rica olunur. «MARVA» FUAT MARŞAL, Posta Kutusu 70 Galata. TELEFOK: 44 79 31 KİRALIK Apartıman Aranıyor Yftbanc: b'a profesör üç kişiltk ailesi için Taksim Şişli veya Bebek Ortaköy semtlerlnde eylulden temmuza kadar ikamet için 5 6 odah ve mobilyell •partıman «ramaktadır. Hııktık Fakülte»i Devletltr Hukuku Enstitüsiinde Dr. Rank'a müracaat edilmesi. Adres: NUBAR İCAD ve MAHDUMU ŞKTİ. Halefi NORAYR İCAD Tavukçufethi sokak No. 3. Pangsltı, tstanbul P.K.: Şişli 27. Telefon: 48 00 14 SELKOÇ marka monofaze matktp tezg&hlannı Satişa araetmiş bulunuyoruz. Oalata FermenecHer, Ali Yazıcı sokak No. 8. Telefon: 44 92 21 1 6.37 Açılış ve program 6 30 Tür : 12.27 Açıhş ve program 12 30 Kü kular 6.45 Hülf me'.odiler 7.15 ç'Jk orkestra 13.00 Şarkılar 13.30 SÜZ eser'.erl 7.30 S = bah müzlfi J Haberler 13 45 Saz eserlerl 14.00 7.4S Haserler 8 00 Sanatkârlardan Sarışık orkestra müziât 14.30 Şar. •OtP\N İ 4 Ğ 4 birer şarkı B 30 Ceşidîl hafil mü. Kılar ÎTlgâr üluerer 14.45 HaftT 1 Kuzey Afrikada bagımsızlıgmı ».00 ITOgrsaı »e Kâpanış. melcdiler İS 00 Kapanış. yeri k3zanmış clan bir memeiketin De.iit Reisüğine seçilerek getirilen. 16.57 Aj.lıa ve program 17.00 Şar t Kanunlafa karşı gelaıe durukılar Emel Tttik 17.15 Dsns müzlSl muna istiyerek düşen klrn«e (iki ke 11.57 Afilif T« pfogram 12.00 Ne * 17.43 Şarkılar OOlizaf Ersel 18 00 lime). 3 Birkaç şeji birbirir.e ka zahat Bayram'dan tüfkü'.er 12.:5 lar (Hafir batl muzlfl) Jo.15 ftad. riftırı» (İki kclime! 4 Tersl yrrnln Kılçült KOna«r ^ 1130 üç *»sten şar soloları 18.58 Trarik »aatl 19 00 üe IÖZ verme hareketidir. 5 Çev kılar 12 55 Serbest taa: 13.00 Ha P.adTO küoıe f»ail heye,! 19 30 Ha rillnre blr sorü takisı nlur. k.ifîi'in berler 13.15 Dlnatl SnöT? ve Eing iar boyuno» mllgiK lg.40 Tamfittr da zerre kadar akıl ve fiUlr bulun OroebT'den meiodtlcr 13.20 Sslon ,'ük orkestra 13 00 Şarkılar 13.30 mıyan. 6 Henüz dür.yaya geîmiş orSestraaı 14.00 Sevim Erdiden şar berler 19.45 Her earr.au Mviian plâk mahluk. blr edat. 7 E?ki TUrk ka feıiar 14 30 Norman Clontier ve • .'a Eaiel Te'Jk :7.15 Dan» müeltl :. r bilelerinden birinin ferdi. bir erkek wa!s festival orkeîtraları ça.ıvor. Amerik£«su dans mü?iğl 18.15 A»ır 15 00 Ayli Ooğ6n»yd»n lafltılar 70 gâzrtasi 30 30 Hollywood Bowl adı. 8 Tcplantılan idare eden 15 30 ManSattan müziX!er! 16 00 ??nfoat orkeıtfMlnda ntnelot'üer kimse. Proçraa; va kapanış. aaöO Ordu aaatl 21.00 Sarkılsr Şük YVKAKIDAN A$AOtYA: ran Ötit Jl 30 Şllr dünra.T.ız Beh 1 Dünyada ideal şekilde boyle çet Kettıal Çp.ğlar 21.40 Sarktlsr Re blr ln*sn ta»avur olunamaz. $ Eıitıp ceb Birslt 11 00 Hnfsmn mQzi| yaka silkme hareketi. 3 BulgarisJ6.57 Açılış ve profrbm ır.üu Cor tanda bir dag. rnffVeud 4 Örla çağ rtdl OrkMtrası 17 30 Ali Candan »ohbet! J243 g B n retitall 23 00 Serenadlar 23.15 Habcrler 23.30 da büyük göçlere sebeb olan kavirp.'.i'.'.^r ve bağlaoıa takımmdan ovun lerden birtn» mensub ferd, Güzel havaları 13 00 Film melodi".erl Proeram 23 33 Karıç'.k bafif müzlk 2400 aınat. 5 Blr edat. öbür dünya gii 18 30 İsmet Nedim. Kemal Ör.candan zeli. e Oien şarMsr ve saz eser'erı ~ 18.55 Ser eri ona besî saat 19 00 Haberle 19.15 köri'n itkamTarihîen alr yapfak 19 30 Serbest ve yayan taat 1B3" Ridyo İle tnaiUzc* bltde ekt«rlya oMatbaacılık 194S Ri4yo k y pottası 19.55 Tür Oaz»tci:nt Tutk Anftnim O r.u çeken kntanır Süîer 20 00 Dinî . ahl&kl mu»aba 7 Snrorlt ?ekcafn'fsuı BsikfVi idkak No İ0.41 be Kİ 10 Turk mUziğl 20 15 Radvo llnd*. «»sgının b* S!hib! lasetesi ao 30 8«rbe»t aaat 20 35 yafııı 8 Katı NÂZİME NADİ KU«lk Türk m )îlfc! 21 05 Temsli seklld» Intlhara YÜZI i ş l e r l n i f i l v n I d a r f P d e n 22 00 tzahlı ınüzlk 22.45 Haber karar vermişlPr : Mos'ul MÜdür tabanc.Tyı oralaDünkü bulmaramn er 23 00 Gece konserl 23.30 Dans mü^iîi 24 00 Prosrram ve kapanış. rına flavarl.ır. haüP'iilmiş çeklt A. THSAN GÖĞÜS l f • • L EB BUGUNKU PROGRAM ANKAKA ISTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog