Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİYET üç Asya gripi Ankarada İtalya Suriyede neler kesiiir? gün geçtikcc artıyor Ortadogu'da <2)ıs Politika Haslaneler, kendilerinde bn hastalığın belirtilerini görerek miiracaat edenlerle doldı Petrol işçilerine yardım Tatil günlerinde çalışanlara kumanya dağıtılacak, altı ayda bir ayakkabı ve elbise verilecek, işçiler her sene 1 zam görecek ıbra meselesinde Türldy»nin haklı görüşüne llle de muhalefet eden, YunanUtanı STi'endirmemeyi esas Türfciyeyi dc ziyaret edecek f Türkiye Petrol Isçileri Başkanı vazife edlnen Baülı biıyük devletler acaba jn günlerde Sunyede cereyaa ÎZiya Hepbır dünkü basm toplanbolan ltalyan CumKurbajetmekte olan hâdise'er karşısında ne sında, bundan bir ay evvel Ankaöğrendiğimize göre, gripli hasta kanı anlaşmazlıkWı haJle Ankara 19 (CumhuriyetTeleks) düsünüyorlar? Tann hem Türklyeyi rada Petrol Ofisi Umum müdürlüŞehrimizde grip vakalan g i f ' i ç e lardan alınan ifrazat üzerind» Hıfgucendirecek ve hem de Kıbnsı da ğünde yapılan ve 4 gün devam eden zıssıhha Enstitüsünde yapılan lneelaçalışacağını »öylüyor komünistlerin biı yuv»a ! aline getı artmaktadır. Birdenbire atefi 39 vetoplantı hakkında izahat vermiştir. recek muhtarlyet plânlanndan dön ya 40 a çıkanlar Asya griplne yaka meler iyi netice vennemis. virüa Sendikanın muhtellf kademelerine menin elzem olduğunn acaba anJaya landıklannı sanarak hastanelere mü üzerinde yapılan çalışmalar da ne Floranja W (AP) ttalya Cumhor Meıarlıklar onanlıp bskımın» enemmiyet verilecek Gazeteler ticesiz kalmıjtır. mensub 13. Petrol Ofisi Umum müBaşkanı Kionaıml Grondıi'nin Türkl bUecekler ml?. racaat etmektedirter. Bu lebeble Son Gürliik .. dürlüğünden 12 kisjnin istirak ettiği D'ğer taraftan, dün, bazı gazeteler ye, Iran, Lübnan v» Suriyeye y»Dün btr Londrm gazetesi söyle dl haatanelerdeki yataklar bu nevi mdtoplantıda petrol işçilerinin sosyal yardu: racaatleri karşılayamıyacak hale gel Asya griplnin yaygın hale gelmesi pacağı seyahatin Ortadoğudaki an•• yardım, iş sağlığı ve emniyeti, fazla Surlye, Ortadogn bölgeıinde | mljtir. sebebile Kızılay kan merkezinin kan lasmazlıklann hallinde «müsbet n«haklkl b b Bns peyU hallne gehnek I ; ticeler> verebileceği kanaatinde olmesai ve zam meseleleri üzerinde alma faaliyetini durdurduğunu yaıdurulmuşrur. Neticede, yeni işe gimışlardır. Bu haber kan merkezlnin jduğunu söylediü bildirflmistir. Bir *m«Hlcım gazetest de ilâve edimerkez atolyeai (40 bln llraya slgor. ren işçilere, işe başladoklanndan bir çalışmalarına bir hayli tesir etmiştir. j cLa N?done» gazetesi, Gronchl ile Baştarafı 1 inci sahifede talı), Ali Özcanın marangoz atö'.yed y o r «Rusym Ortadoğuda köprübaşı ay sonra 10 lira çocuk yardımı veBugün malumatına mürecaat etti jyaptığı bir mulâkatı nejretmistir. dır. knrdu!» Başkan eylul ayında Iranı, ekimde rilmesi. tatil günlerinde çalışanlara İlgili makatnlar hadlaere el koy. ıSlgortasız). ğimiz Ankar» Kan merkezi müdürSurlyede, komunistlerin ordonnn yangın çıkan yer Rizell Raaan kumanva dağıtılması. bir kısım 15tcuşlar. gereSen tahklkata ba?lanmıs lerinden Dr Ruhl Turan şu izahab Türkive ve Suriyeyi ve daha sonra idareslnl tamamile ellerine geçirroeBekuşa ald Çağlayan Savcı «Yeni Gün» Yazı tır Zaraın tes'rtlne çalıç'lmaktadır. ıtolyesicür Bu ata'.ve de 30 marangoz çilere 6 ayda bir ayakkabı ve elbise da Lübnanı ziyaret edecektir. bln lira vermiştir: lerl lle çok dddî bir durmnun hnDlğer taraftan dün Soğukkuyuda Gronchi'nin şöyle dediği blldlrntevzii kararlaşrmştır Aynca, zehirli sııle geldiğl gizlenemez. Bu memlcbü:,ük btr yacgjr olduŞunu ve neti. sa sigorta'ı bulunc.aktadır. Işleri Müdürü Altan «Gazetelerde yayınlanan haberler miştir: Zarara ald kat'l rakamlar henüz ıslerde çshşan işçilere süt ve yocede 40 kereste deposu lle 3 ev »e keüe çok genis müşterek hududlara yersiı oldujhından bizi üzmuştür. 8 dük\ânın yandıÇını ve znrnrın 8« tesblt edllmemekle beraber sigorttl: «OrtadoŞu problemleri. memlesabfb bulunan rürkiyenin bn gflişHakikatte kan alma ameli> esi dur ketimizi doğrudan doğruya alSkadar OymeBİn cezalandırılmasını 'ilz mllyon lira clfarmds bulucdugu binalara aıd zarar yerünunun 726 gurt verilecek. iş yerlerine gidis ve melerl yakından takih etüfi de mubln üra clvarmda oldugu anlasılmıs 'önüş için vasıta temin edilecekti'durulmsrruStır. Sadece, atefli hasta etmektedir. KanaaUme^. Arlab v» nu öıIdirnılştlK istedi hakkak. Son zamanlara >ada/ Suriye Zam mevzuundaki taleblerin müDünkü yan?ınd» depolsrı, atölyele tır. Binalarda Te ardlyelerde bulunan lann az miktarda da olsa vukubul Asya bağımsırhk harekelterinde koordusunda Alman eksperler vardj. kereste ve dlger malzemeye ald zarar duğu toplu teşekküllerden kan al münistlerin istedlklerl gfW harek«t Ank«ra 19 (Cumhurijet Tekks) rt ve ardlyeleri y&nanlardan bazı'.sn rniktajımn teebltlne çalıtılroalctadır said karsılandıŞını. fakat tetkik edilBunlann Bonn'a drindukleri gorulrnayı muvakkaten durdurmuf bulun etmeWine milsaade eürmeliyiz. Il^.Hler ve yangından jarar görenler me=i gerektiSi cevabmı alHıklarını Ödamif vâaizi Fevzi Boyere neşren müştür. Yerlertni Rıts eksperletlne i'astafa Baydede maransoE f*bri. zarerın 10 mllyona yaklastığmd» ı»r»r söyliven Zıya Hepbir. isçilerin işe maktayız. Şüpheli kan alarak h j terke*tüderi anlasılıyor. Diğer tarafArablarla tsrael arasındakl anla| hakaret ettiği iddıasiie hakkında taki tası 130 bln Ura slgortalı). İbrahlaı ettnelttedlrler çirrîikleri t>rihten itibarçn heT setalarunıza faydalı olamsmak endi mszlık da halledilem"! gibi gözflk bata girişilınis olan Yeni Gün gaze OrhaT Hacıuğlu (Kereste ve tan Suriyenin bizimle hemhudud bubıçkı neyi doldurdukça zam abcaklannı lunan bolgesintn «askeri bölge» Dân şesiııdeyiz. Bunun dışında, sıhhatli memektedir. tesi nesriyat müdürlerinden Altan ntölyesl (20 bin l:ray» stgortalı), Hü sevla Ercsnın kereste srdlyesl (30 edilen geniş kısmmda ne glbi hanrbîldirmistir. Verilen malumata göre. her vatandastan, müracaatind? kan ttalvanın Akdeniz bölgesinde Batl Öymen bugün savcılıkta son ifadesini bla Ha slgortah), Meîımed Ali Klbar bklar var? Çok seyler duyuyoruı. Bir türbenin kurşunlannı azaml ve asgarl ücretlerin tesbiti almakta devarn ediyoruz. Fa.liyetl Marın menfaatlerine uygun bir »• »ermistir. nğ'tınun kalorlfer hızan Imal&'han» Sllâh depolan yapıldığı, bava alanmevzuunda uzun müz'kereler yapılmiz asl» durmarrustır. çalan hırsız yakalandı Basın Savcılıgı Altan Öymenin sl (13 bm llraya ılgortalı). İ!ya« Ba kilde uzlaştıncı blr rol oynayablleIan kurnlduğn sbyleniyor. Lazkiye kiralı 6334 sayıh kanunun 1. maddestne tumun Türk Havs Yo'larına Beyoğlu polısi. son zamanlarda Te mış ve bunlann tekrar tesbitine kaÇalışmal&rmızda imkftn nisbetin ceği limanı yakımndaki denlz üssü de geO g6re cezalandınbnasını istemcktedir. o'.an garajı H O bln ilraya »lgorta!:ı, baçında Şeyh Galib türbesinin kur rar verilmiştir. d* hdstanelerın ıhuyacını kargılanişletülyor. ^Meaud Yaııc.nın marangoz tabrikaaı Altan Öymen hakkında bu madde '70 bm «ırava Slgo*t4h>, B'jnyamln Sunlanna dadanan bir hırsızı evvelkı maktayız. Şunu da kaydetmek, ısıeButün bn askeri hazırlık 54 btn gece suçü'stü ele geçirmistir. Ahmed tatbik edildiği takdtrde bır jıMpn İnderiia memPr atolyesl (20 bln 1 Çapan ismındeki bu hırsız. yakalana1 nm kı, gun geçükçe merkezunıze klşi etrafmda olan Sırlye ordusu Içfaı raya ssortaliı. Eaıln AUİlinm maran cagını nnlavınca damdan dama kaçüç yıla kadar hapscdilecek ve 3 bin kan hsğı$uuia bulunmak uzere mümi? Yoksa komşum <z Busyanın Samoz atol •esl U5 bln llraya glgor*a"ı). dakl yenl iktidardan beklediği ban Bursa 19 (Telefonla) Son günler liradan 10 bin liraya kadar aeır para ' Mehır.ed Doğanın marangoz atö'yesi mıs ve Mmz isminde bırınin evinde racaat edenlerin sayısı artmaktadır. kıstırılmiFtır Karakola getırilen kurcezasına mahkum «diiccektir. seyler ml var?. ve kereste depo^u (70 bin lirava sigor şun bıreızı. poliFin sordugU bütün Bılhassa hanım vatandaşlaja ve kan de sehrimizde garib bir romatizraa t«davlsl göze çarpmaktadır. Görülüyor ki Suriytnin Savunma talıj. Em n Çetlnkayanm ın&r&ngoz sunlleri cpv.bsız b'rakmıçtır verenlere mütejekkirız.» Bildlrild'fme gore romatizmalı olan Rt51vesl (40 bln llraya. slgortilı), Sü Bakanı Kalid Azım, memleketfaı ldaKan merkezi muduru Ruhı Turan, uzuvlara anten tell blr blbon glbi s«! leymin Ozerın âıarangoz atolyesl (40 D3n sabah Emnıvet 2 Şube Müdürresinl tamamile tllne almava hazırmuteakıben, Kızıiay kan merkezının rılmakta ve 15 gün bu sekllds kilan bln liraya slgortalı\ M'istafa Özerin lügune sevkedılen hırpız. burada suçlanmaktadır. Bu, son dcrece zengin. nrrangoz fabTikas: (5 bln llraya st lannı ıtiraf etmiştır kuruluşundan bugüne kadar 1959 uzuv açıldıktan sonra pek kısa blr genls arazl sahibi btr solcudur!» R)ı 5 ay evvel Zonguldaktan Istanbula NewYork 19 (A.P ) Bir tiyatro gortahl, Muharrem Yurdoglunun ke ASYA CRİPİNE KARŞI A Ş I HA yajlan arasındakı vatandaşlardan 4 zaman lçinde ağrılar tamamen kaybol. zamanlar Fransız dostu olmus, Franes"< ardıvesi ı40 bln UraTa slgorta, geldıpıni söylıyen Ahmed Çapar, sor dergısi haber verdiğlne gore, televizsızlar çekilip gidinee «koyn mllli ZIRLANIYOR Amerlkada Asya gri bin şis,e, yani 1600 litre kan almdı makUdır Blr kaç kisl devam ettıkleri Bartaratı l inct «nhtfede M. HiBan T>în:çmanm merkez n t . guiınj müteakıb t ^ kıf edilmıstir. yonda gosterılmek uzere hazırlanan ıkl bu garlb tedavlden sonra sifa bıılduk. yetçi. kesilmlştlr Şindi de Holsevik pine karsı ası hazırlıklan devam ğını, bunları yurddaki bütün has larını soylemsktedirter. program Manbulda filme alınacaktır adlarmdaki iki sahsın hücumuna ranşoz atolye*! (8 bin liraTa sl^ortsh) 49.000 ton kok dağıtıldı prensiplertne sevgi ile hağlanmışa etmektedir. NewYorktakl ası mü tanelere aevketüklerini, hastanelerın uğramışlar, taş ve sopa ile feci çe Nusreddln Arbavra msrangoz ato'vesi Televlzyon İçin tutulTnus fllm seri. Hazıranda başlıyan komür tevıl (10 bla !"aya slgortalı). İsmall Halı. benziyar! Kendisinl destekleyenlerin esseseleri yumurU içerisinde 0™til İ h t i ^ d a r m m ^ ^ 3 , ^ y^^a^n^^ kilde öldüriilmüşlerrhr Hâdiseyı mü cmın Marnneoz atoîyesl (slçortasız), isleri devam etmektedir ler! hazırlıyan Klng Brothers firması birl de Komünist Partlslnln Snriye miı atılar hazırlamaktadır. Asılar I. . , • ı m n ı. ! teakıb yakalanan katilter adalete tes Z.ya Avdının maretifçoB atolyesl (si Dün aks?ma kadar Kömür Tevzi «Sihirli Halı» ve «Gemlcl Sinbar» adlı Meclisradeki tek milletvekili Halld J . . İ *. „ .. ^, 1 için Kızılayın Türkivevı kan merlim edilmiş ve tevkif olunımıştur. gortasızı, Ali Akmanın maîiav dükkâ Mflessesesi 49 bin ton kok dagltmis.br fllmlerin çevrilırıesi lç'n derhal hare. Bektas. Şimdi yeni Kurmay Başkanı disçi ruru lle delinen yumurtalar içe *^ * * nı f ısleortas"), Halis Büyükkuşun ke Bu sııretle istıhkak sihiblennin yüz kete geçeoekfr Fredrlc Frank'ın se15 yaşında blr çocuk arkadasını Bizri'nln de partintn faal bir üyeîi risine virOsün zerkedilmeslle meyd» ketlerile bir ag halinde 5rmek üzere « s e deposu (100 bln HraTa slgortalı) de Sl i komOrlerinı almıçtır. naryosunu hazırladığı bu Iki lllmın öldutdü oldnğu, ordu Içindeki komünist sız na getirilmektedir. | olduğunu bey*n «ylemistir. Ralf Bayatanın maran?oz atö'vesl (40 Bastorafı J .nei « thbarh mekrubla tevziat yapılan çekîlmeslne en geç aralık aymda başBursa 19 fTe)«fonla) tzniğin bln liraya sleortalı), Hüsevin Avşarm masını sağlayan şahıs nlarak tar ındıfı Dr Pazıl Küçük Kıbrısta yayınUn •••••»•»nwram«ıııııı™milll!!initll!UninSiIİ!IIIIIIIINIIIinilimıımı»ıit..« kaioriferli bipalara da 29750 ton lamlrms olacaktır Yarımşar saat su^ sdyleniyor. makta olan Tiıri gaeeteltrine batkl Çakırca köyünde bir cinayet işienekbmür verilmiştir. recek olan bu renkll fîlmler 30.35 bin yapılıp yaplmadıgı hakkmd» da su rek 15 yaşında bir çocuk arkadasını Şehırde bol miktarda kok ve tas dolara mal olacaktır. Suriyede vukua gelen bu gellşm?lrahatı Tennlştir: «İngPlı hükumeta bıçakla öldürmüştür. kömürü mevcuddur Depolarda 30 lerin .petrola bakan devletlerl» cok Cumhurlyette yayınlanan ömer 3aml Bir esrar satıcısı yakalandı, bir ton küırür vardır Bu köyden Ragıb Ursavaş ve Hüfazln endişelendirdiği mahakkaktır. Cojarm aon röportajlarınm Kıbi» ga. seyin Kara adında iki çocuk münaDUn «Fcza» gemi'ile 1282 ton kok suc ortağı aranıyor Irakra petrolu Surlyeden geçip Akeetelerl tarafradan lktibas edllmealnl K&dı'.:ov îsktje caddesinde Ars gelmistir denize ulasır. Snudî Arabtstanın petyaaak «tmlstir Bunlardan bahsetmelc kasa ederlerken Hiiseyin Kara lrenEsin Kara ve İlbars Kara disine küfreden TJrsav.>şı bıçakla sır barıHr knhve^i clvannda e6rar satan rola da oradan geçer! Bn Iki petrol Legion d'Honneıır nişanı New York 19 (A.P.) Detroit ve T Münihte çıkan DonauKurier ga kat'î sur«t*e memnudur.ı yolu da şlmdi komünistlerin ellndr! Dr. Fazıl Küçılk. Mıiftü Dina Efen. tından yarlayaıak öldürmüştür. Hü CcHl adında bir kaçakçı. 2 Şube oğn 1ları Boston gibi iki büyük şehrin 8 mil zetesi fon gelen nfishannda Avrupa dlnin Hardingle son görüsmesinın n«sıl alanlar Kara yakalanarsk adalste tes mer. urlan tarafından «uçüstü yakaHabrlryornz. Süveys hâdlselırl e?lann^stır Celâl, bu esrarlan Paris yon halkı bugün, gazete patronlarilt rcilletlert gencleri ıçin Un<nco tara tefslr edlldigl hakkındakl suall de sdyTransT hüknmeti tarafından, Türnasrada da Suriyeden geçen lrak lim edilmiştir. Mehmet Bekir Kara'nın mEhjllesinde oturan Kâhva Sallhten kive Rivasetleumhur Umum! Kâtlbi bayiler arasmda çıkan ihtilâf do fandan bu fehirde kurulan karoptan le cevablandırmıştır: petrol bornlan havaya nç'jrnbnostiı. Kavgacılan avtnnak İsterken aldıfını ıtiraf edınce. Kâhyanın evl Flkret Bclbeze tevcih edilen Legion layısile gazete okumak ve düny» bahseden bir yazısında 16 yaçınriaki doğumunu akraba ve dostlat Mıiftünün V»U Ue son göruşm»Yann da bnnlann uçnnılma*ı tehkarU cidu ne. ba«km vapılmış ve aramada soba , d'Hnnneur nlçanımn Commander rütdurumundan haberdar ohnak imkân bir Türk gencini övmektedir. «1 terc ımmsız olmus'ur. Halbuki kıııl rma memnuniyetle bildlririeT likesi şimdi daha da bfiviik! O günBatay 19 (Husust> Son 24 saat ! iç'nric IrC gram esrar bulunmuştur j be«l İM Türkiye Riyaseticumhur Hularuıdan mahrum kalmışlardır. Gazete şunları yazmaktadır: paDaz Maakrlos bil« Hardlng ile gSnlIstanbul 16 ağustos 957 cuma lerde Batınm dikkatl hemen bize tcvzarfmda vilâyetimizde bir cinayet jPolıs cr>ad,,n kaybolan Kâhya Salıhi mıst Kalem Müdürü Dr Fıruk Berkola < Kaınpıaki topiantılarda Rk «ık secegı zaman hem kâtiblnl, hem tercüRadyo ve televizyon istasycnlan cih edilmiştl Petroion Türkryeden işlenmiş, bir yanma, bir de boğuîma arar>akt.ıdır .tevcih edilen Legion d"Honneur liı'sageçirllmesl meselesi ele aIınmı,1 . süratle harekete geçerek bu iki şehir Atatürk Türkiyesinden bah^etmesile manını yanınt «lıyor. ayrıca hükum». hâdisesi vukubulmuştur. I ninn Officier rütb°sine aıd nis^n w Emniyet Genel Müdürü halkını habersiz bırakmamağa çalıj meşhur olan Nezih Dıvitçı ağır ça , tın da tercüiıanı bulunuyordu. MüftdPlânJar hazırlanmış. çok jevler söyReyhanh kazasının Sansann kö j Bır AiüddettenbeTi şeftrimlzde buhşma îarUarmı kolayca kavromıştır j nün «on gbrüsmeyl tercUnunsız y»pmaktadırlar. lenmlştl. Fakat sonra «hava •»tısm . .„ „ İNCİ TERKEN yünde kavgaya tutuşan üç kisiyi a 'luran Emniyet Grnel Müdürü Kemal Franız s< ihtilâfın fazla mesai ücretlerinin Henüz 16 yaşında olmasma ra^men | ması dedikodulara sebab olmustur.» ca» haska lslere dönülmüştü: 1 , snsl bir meraslmle Fran«ir>ın Ankara % arttırıbnası talebi yüzünden çıktığı 1824 yasmdaki Fransız, tspanyol, 1 «Buraay» gelmeden eTvel Harding'l» yırnıak istiyen Ahmed Uçar, kavga A für. dün akjamkl ekspresle Anka I Büyük EIçısl Ekselâns Jean Paul ' Ue Slmdl gene üTrkiyeden geçeeek haber verılmektedır. ttalyan, AJman, îngıliz dğrenclerine gorüştur.uz müf» sualine. «Harding'l» esnasında ayağına tas, isabet etme r r>va gitmistir. , Gamler tarafından kendılerine tev»M ALİ N A M K AYKAÇ petrol bornlan meselesinin taıc'ımelider »eçilmijtir. Diritçl yalnız vatanı ' son defa cumartesi gtlnü göruştüm Bal sinden sinirlenerek knvgaeılardan | Bir elektrikçi düşerek öldü edümiçtir ceğinden eminiz. Fakat bn meselenln tki Müslüman asker, için çalışan iyi bir propagandacı de v« Limasol'da tertib eaecegimlz ml« Mahmud Bileciyi taşJa basından ağır I Nisarüandüar. ne derece âcil oldufunu. TürkUenln ! Spor ve Segi Saraymda temsıller tinglerde ağırbaşlı ve teroklnli harekît ğildir, aym zamanda ne%?si ile de snrette yaralamış ve yaralı kaldırıl , vtrmekte olan buz revtlsünün nakil • tmemiri istedl » General Harkins tzmire I : Ankara bu bölgede belkemiçi teşkil etliğinl Fransayı şampiyon yaph 16 ağustos 1957 muhitinde sevgi topiiinsktadır. Kenyapılırken. tavandaki gene de anlayıp. bnna göre siiratle Dr Fazıl Kuçük bundan sonra Kıb. dıgı Reyhanlı Sağlık merkezinde 81 jhazıılıklan Brüise!. 19 (THA) Burad» yapı disi lise talebesidir ve Türk Alman geldi tedblrler almaya kovnlacaklatmdan. lan Ordu araraü Pentatlon çamplyo. Dostluk Cemiyetinıo çalışkan bir ü rısUkl son hâdlselere da teroasla dt müstür. Kavgayı önlemek isterken • elektrik ampullerini çıkartmakta olan Akgüner I mlstlr kl «Bafa S mll mesalede bulu katil olsn Ahmed Uçar jandarma ta 31 vaşında Salıh Ibrahim ona göre sfyasetlerıni haldkatlere naiinı Fransa İki müslUman asker yesidir.» tzjnlr: 19 (a3 ) Nato Güney Dofo nan NJtol»os koyünden 50 motosiklet rafından yakalanarak adalete teslim ' isminde bir tesisa*çı muvazenesini uygun şekilde aynrlayacaldarından sa"eslnde kazannaıştır 1 kavbederek yere düşmü? ve aldığı Avnıpa Muttefik Kara Kuvvetleri Ku ve 150 otomobillık b;r kafılt hallnd» edllmiştir. gene de şüphe edl.voni7Bu mUsabakalarda Afrtkalı Abdeua FtSUN YAIJN I ypralan'i tfVHe derhal ölmüştür mandsn'ığına tây^n edl>nış olan Ame geçerken küstah blr Rum son otomo. Temennl ederlz kl. yanılmıs olalım 'âm blrlnci. Hakk: 4a lkind ge!«rek Yayladağ kazasında Mehmed Sörü I Savcılık tahkikat y.ıpmakiadır. rlkan Kor Generall Paul Harkln», be blli dı. ^durarak Uzerlrt* Yunan bay. ile Fransan:n iuvvetîl rakıb! İsveç'ı g e . Ömer Saml COSAR rtberlcde e?l v# mal\etl erkânı oldu rağını c^tü. cu adında 2 yasmdski bir çocuk an ' rlde bırakarak blrmci o'.ınasında ba^ MEMDUH BUDAK fu îıalde bugün saat 14 30 da özel bir Iıca rolü oycaaıışlardır. Burun uzeraıe kaflle durarak Y« nesinin domates salçası kavnatmakta uçakla şehrlmize gelmış ve Cunaorası nan bayragını parçalıdı, başkaca mü olduğu kazanm içerlsine dü'erek 51ORHAN METE'NİN Evlendiler. hava alanında aslîert mensırnle kar Atiamada üç birincilik hım bır Mdıse cereyan etmedl. Fa mö?. Kavaksı kSyönde 18 yaşmda ! TESEKKÜRÜ jıl»Timıştır k ıt benc3 hâdisenin mflnası şudur: ve AU Anlar adında blr Renc de tstanbul 19 ağustos 1957 ka/andı Sfvglli eçim Bu hâdiseyle de Kıbnsta Türk v* yflzmek üzere girfliŞi çavda boğulDuçar cldugum hafftalığı vaktinde Hcuston, 19 Arr.erlka stlaına gam Rum unsurunun bir arad* yaşayamıEMİNE URAL'ın teş'jis ederek tedavime imkân veren rrnıstur. Fort Doodg» 10 (AJ>.) Halk GüTıb Fakülfesi Birinci Cerrahi Klinığl vefatımn kırkıncı gtinüne tesadtif piyonısında Paula)ean Mver» üç gtil venlik Dsiresl Şefl. İki poliı memtıru vacağı bir defa daha anlasılmıştır Bu de ce blrincr.lği kazanarak bütün Runılann Türklere karjı fırsat bulCS yaşında blr rfd.ım {enelevde Dcçentl Dr. Operatcr Savm REBll eden 21 Agustos 957 çammba gilnü 1 tarafından tevkif edilmıştlr. Âminn dukça daha vahfliyane harcketlere kavea cıkardı HRANT ÇOKAKLIYAN GCFBON ile çocuk hastalıklan muAyvi^lık Vardar Koll ŞH. sahibleFatihte tramvay durafındaT)ülgerzde nazanarı üzerlne çekmlştlr. Amerlka'alar boylece artık musaba. suçu otomoblli lle gayet dikkatslz bir gınşt.c"ğini gösterir» demiçtir. Burdur 19 'Hu'îU'tfl Sphr'mizîn tehsssısı sayın Dr HÜCESTE YU rinden fabrika+or CaırıiindP öğle namazını müteakıb ile kî^rdac çfktlmiş olan lkl Oi:.npıyad ş«kıld« hareket edertk, İki otomobllm Dr Faül Küçük'ün bugün Basbs Yenlce mahallesinden S C. adında MER e ve hastahğımı başmdan snnuMevlidi N'ebev! kıraat olunareaktır MEHMED VARDAR MAYRAM ÇOKAKLIYAN Arru eden dost ve akrabalann hazır şampiyonu Pat Mc Cormik'ln yerinin !*rasma girip. ber lilsinl de basara u£ kan Adran MendPres tarafından kabul 65 yasmda bir sahısla 20 vaşınrla H na kad>r takib ve tedavi ed€n iç hasdolduruldu^unu söylemektedlrter jratmaktır edılmesi beklenmektedlr. tulunmalan rlea olunur . genelevde kadın meselesl yüz3n •ahVlan mütehassısı sayın Dr. NASUD duçar bulundugu amansız hastalıkNikâhlandılar. ÖZGE'ye ve uzun süren rahatsızlı tan kurtulamıyarak 19 Ağustos 1951 Eşi M Asım Ura! den kavga çıkarmışlarö'ır. 5 çoctık gıro. de\ammca alâkalann: esirge pazartesi günü vefat etmiştir. Mevlâ ^ (Keresteci) sahibi 65 lik s?hısla fenc zabıtaya miyen akraba. dost v« arkadaşlanms rahmet eyliye. Beyoğlu 17.8.57 teslhn edilmiştir. mlnnet ve tesekkOrierbnin iblâgına Esi Emine Vardar V EF A T " gazetenlzin tava3sutunu riea ederira. ve Vardar allesi B M Meclisi ve BasmYajnn Umum Müdörlüğı' errckli rr=nırlanr.dan arabulpcu! Odemiş vaizinin Ankarada büyük bir yangın sebeb oldugu dâva Romatizma tedavisi Bir karıkoca taşla öldürüldü ftmerikalılar, İstanbulda iki televizyon filmi çevirecek Kıbnslı lider Dr. Fazıl Kiiçük dün gece geldi Delroit ve Bostön şehirlerinde gazete bayileri grev yaptı Bir Tırk gencinin Almanyada uyandırdığı alâka MEVLİD Amerikan Halk Güvenlik âmiri fevkif edildj ÖLÜM lld aydanben mübtelâ oldu|ru hastalıktan kurtulamıyarak 19 Agustos pazarW sa.t 14 te hayata gözlertni kapamıçtır Cenazesl bugün f2OfO57) Haeı Bayram Camli Şeriifrıden öğle namazım müteakıb kaldınlacaktır * * * Istanbjl tacirlerinden Kâfıdhane Mensicat Fabrikası hissedarlanndan Nszmi Oltulu ve Sahure Oltulunun kın, rüccardan Cema] ve Kenan Oltulunun y»?°ni Şener Pakelın kardeçi Hakkm rahretine kavjşmus'ur Cenaz^sl 20 Ağustos 957 salı günü Suadiyedeki kb<=klerinden öfle naraazmı muteakıb kaldmlacaktır. * * * Merhum Manastırlı Ahmed Tevflk Paşa torunu. merhum Gindli MJStafa Kenml Paşa kızı. merhum Levazım Yarbayı Ahmed Cevdet Çetînerm zevcesı Ceiâleddm ve Burhaneddm Çetinerlerın ablalan. Sevim Baysal ve Engln Çetmerin teyzeleri, Gönül Çetinerın haHsı. emeklı' Albay Zeki Çptınerin ve Bayan Hediye Çetinenn amcaz^delen. Bavan Hayriye Çetiner n görürrcesi Hü'evın GerekmPn ve G'Jlsereîi:n anneleri 19 81957 pizartesı r^nü Hakk'n rahmetine kavu«muştur Cenaze^i 2P 8 19=7 Bah günü bgle namazı Beyazıd Cnmıi Şerlfinde kıhndıktan sonra Merkezefendideki aile mezarlığına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eylesin Klriml. Gabay (Çozgen), Tanatar. Yafet Ineidoğlu, Egiz. Yeraka, alleleri. amc = ' i n ve akrahflan nlan vefatmı teessüle bıldirirler Cenaıe merasımi 21 AğuEtos 1957 t?rihll çarşamba pünü saat 15 te Ha=köy Karaün lbadethınesinde yapılacaktır Işbu Uân davetlye yertne kalmdlr. * * * tstsnbul Karaim Cemaatl Relgi Ruhanisi mübtelâ oldugu hastahktan kurtulamıyarak Hakkm rahmetıne kavuşmuştur 21 Agustos 957 tarıhli çarşamba günü ssat 15 te Haskny Karaim ibadp^hanesmden cenazesi kaldmlacaktır Bütün cemaat efradı ve do^tlannın bu saatte teşrlfleri rtca olunur. Istanbul KARAÎM Cemaati Vakıflan M'Jtevelli Heyetl *I* *K *J" ATIF ERİÇ Hesabımt I biien ben, YÜCEL OLTULU Bayan LÛTFİYE ÇETİNER VİTA'y muntazaman kullandığım takdirde, her yemeğin besleyici k»y» metini arttırmckla beraber mutfak bütçemde esaslı bir tasarruf yapmış oluyorum. Ve, daima yükselc olan, kalitesinden de eminim. Boylece, pişirdiğim ner şeye, yüksek kaliteye elzem olan ünsurları ilâve etmiş oluyorum; yemekler hafiftir, kolay hazmedilir, nefistir. Zira, VİTA sıhhî ve fevkolâde sâf bir gıdadır. imalınde, büyük bir titizlikle seçiimiş ve rafine edümiş, en birinci nevi nebatî yağlar kullanılır. soktuğunu belirtmiftir. Amerika Dış Bakamna göre. Temsilciler Meclisinin k a r a n h ü r memleketlerin itimddını sarsmışbr. Dulles. cAmerikan milletini kurtarmak Senatrnun masuliyeti dahilmdedir, bu kısmtıvı yapmayınız» demi?tir. Aynca, Amerikanır eski Genelkurmay Başkanı Amiral Radford ile yeni Genelkurmay Başkanı General Twinlng bu kısıntıya asla t^raftar olmadıklannı Senatoya bildirmişlerdir Dulles, knmısnıası sırasında. (bu tasıntı sadece para tasarnıfu degil'dir. Kı«ıntının kötfi avakibi olabiHr» demi^tir. General Twining ise. kısıntı yapıldığı taKdirde Amerikan ordusunun asker sdedi bakımından arttınlması icab edecetlnl beHrtmlstir. Baftarafı 1 inci sahifede Dulles, dış yardımı Senatoda savundu Boğaziçi köprüsü, Bogazın en dar yeri olan Hisarlar arasında kurulabüir. Hakikî Rekabet Böyle Olur Kanlıca Vapur İskelesine 1 kilometre mesafede, civatl meskun. elektriği mevcud ve 200 metre mesafede Belediye Terkos suyu olan (Müştereken müracaat edildiği takdirde arsalara kadar su almak mümkün) Şırketlerin sattığı arsa fiatlan ile mukayese edilemiyecek kadar ucuz ve denize, vapur iskelesine yeni yapılaoak Üsküdar Beykoz Boğaz yoluna yakın 38 parça arsamı zaruret dolayısile İnamlmayacak Kadar Ucuz Fiatlarla metresi 7 8 9 10 11 1 2 1 3 ve 20 liradan beher parseli 2250 üâ 6500 liradan yansı peşin, yansı 12 ay vâde Ue yalnız önümüzdeki 24 Ağufttos 1957 Cumartesi günü satacağım Bu cumartesi satışlar tamamlanmadığı takdirde 31 ağustos 1957 cumartesi günü aynı saatlerde devam edecektir. Köprüden Kanlıca vapurlannın hareket saatleri: 1.30 3.20 4.25. Cumartesi günü Kanlıca vspur iskelesinde MaUy&en Emekli RÜŞTÜ TOKER ve KADRİ UĞUREL'e müracaat 67 eylul tazminatına aid bonolann verilmesine 1 eylulde başlanacak öğrendiğlır.lze göre 6.7 eylul h»dl »elerinde zarar görsnlere verlleeei tazmtnata »ld bonolann alâkahlara yerilmeslne 1 eylul tarlhlnden ltlba ren baş'ana^k'ir Dr. tSHAK KİRİMÎnin DiKKAT! VİTA'nın kalitesi (lezzeti, rengi ve kıvamı) daima oynıdrr. Satın oldığınız yağtn evsaiı alışık olduğunuz VİTA'nınkine benzemiyorso, slze verilen yoğ kot'iyen VİTA olomaz. YE NİSİEHİR ve Ajanslanmız hizmetinize ISTANBUL K EŞ A N DT. İSHAK KtRİMt T ürk Ti caret Ban kası çirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog