Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

IKJ lllllilllllltlliillUI GUMHUBIYE1 IIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIII Hukoki ve Ictimaî neseleler Selıır Eıtgiltereden aldığı =heberleri Yeni ceza kanunu RIZ yeni dört mnhrifs İsci seminerine haııgi gemilerdif? alâka cok az hazırlıkları ilerlerken DENÎZCİUK BAHİSLERİ uııummmmuii iıllııııılıııııınıluiiKi DHrmazlar, yiiriirler onlar ogttnleıtj», •tobfislerdem ,lk»yetler fn* ««taldı. Otobuslertn kendllerlnden «Jyade, |of»riertBden. DnrmUarda b«kUyen mü|abnadJU» «eelp (ldlyarlar Ya7»n: A. OnıtıaMtlin Saracoğlu Cumartesi günkü «Cumhuriyet» te ı Stadar toailan 1930 tonüâto. bütün vükledlkleri vakit de her Türk yurdseverini der nden sevin. ağırlıklarını dlrtp memnun etmis olduğunda şüphe «Savaş baltaaı» Ut «Enli kılıc» 2830. Çahfraa Bakanüğının İstanbul İş " dahi eaiz olmıvan bir hab«r çıktı [üğer iklsi 2840 ton E*lıha: Dört tane 10 aantlmetreUk ve İşçi Bulma Kurumunca tertib edı Dosi ve müttefllı İngıltere bıze dört muhrib devrediyormuş her oirı 2840 (burılar ikt? olarak ıki tarete yerleşti len (Aı tipi işçi seminerleri dün satonluk olan bu h»rb gemılerl. er, yenl rılmişlerdir ı ve »Itı tane de 40 milt at 17.30 da Kurum binasında faaliye(ilâh ve maljeme ıle techiz edıldikten metreltk nçafcsavar topla on torpido te geçmiştir. sonra 1958 yılında memiekettmiTe ge kovanı. Gemlleı türbin maklnelerile 100 kadar işçinin iştirak etmesi leceklermış. hattâ ou husustski anlas. mucehhezdTler çıft uskurludurlar ma gereken dünkü seminere 10 işçi gelma Ingiltere nükumetl adına tngiliz kineleri 40 000 beygir kuvvetindedlr ve miştir. Söylendiğine göre bu seneki Büyuk Elçisı eksejins Slr Bowkerle îiirat.ert de 34 mildir (Bu «urat resim hukümetımi* adına da Harıcıyı V«ka siiratidlr Hizmet sünatleri 30 7S mll seminerler en az rağbet goreni, en leti Umumi Kâtibi jayın Melih Esenbel dlr) Mürettebat 2S4 subay assubay ve az alâka toplayanı olmuştur. arajınd» 16 ağustos günu lmzalanmn erdlr. Yalnız "Savaı baltasıı Bin mü [ tlk dersi Kurum müdürü Dr. Ekrettebi 256 kişı tmilblle , mel Zadi vnrniş. U ve i « i bulma Dedığımiz glbı vaıarucı seven ner Bu bilgilari topladığımız meşhur In tatbikatmı anl=tmıştır. oJanes Flghting Turk yurdduşını candan sevlndıren DU g:lİ2 denİ7 vıllıgı (A> tipi işçi seminerlerindeki dersbaberde fazla ufsilâı yok Acaba sanlv Ships» fliyot kl: «Bu dört gemi do. ler. Çahşma Bakanl'gı Umum Mfldonanmami2a kaıılacak bu dort yeıu nuruna relakaüna» denizaltılara karşı destıoyer hangl tip gemılardlr? Bu hu müessir bir şekilde kuüanılmak üzere dürlüiünce tesbit edilen saatler dasusta hiç bir şey açıklarmamaktacır. hususî çekilde teçhİ2 edijmiş ve sllâh hilrndı» on muhteli' mevru üzerinBildtrtlen eihet destroyerlertn 2840 landırılmıjlardır Gerek tekne. (erek. den. Bskarılıkça tayin edilmis altı toniuk oldukları ve saatîe 36 millik bir 5e makinelerta r«sraed!lme!inde en müteh°ssıs vükiHc memur tarafından surate sahlb oulunduklarıdır. Acaba Uer. metodlar ve en son buluşlar tat verilecektir. aadece bu ıkı raiutmla yeni gemılari blk olunmuştur Oört geminln dördü de Seminerler haftada bes jrün olmak mız.n esvafı hakkında bir bügi »alne fllotillâ rehber geroısl olarak inşa o. 6 hafta dpvm mez mlyız? Hele bıraı kafa yorup ın lunmuş ve cihazlandırıımıştır. Bu u celemeler yapalıra: belkı dlse dokunur nıftân on altı destroyerin daha inşası Bir Amerikan firması 200 kararlastırı Imıj Idis* de harbin tona bazı rıetıceler elde edebillrtz. otobiis. 100 troleybüs ermesi üzerıne mfalarından vaı^eçllEeveli tonaj mesele&ıni ele alalım: miştlr. tkiz olarak Iki tarete yerleştlteklif ediyor İngiliı donanmasında mevcud destroBOyük bir Amerikan firması memyerler arasında 2840 toniuk bir lekne rilmij olan 10 santlmetrellk toplar yok. En yeni cDarıng» sımlı muhrib •Ok> ile tAkreb» de baj taraia ustüste, leketimize 200 otobüs ve 100 troleyler bile ancak 2610 lonluk gem.ler diger iklslrde ise bir taret başa diğer. büoü dört gene vade ile vermegi tekDemek oluyor kl. bu 2840 ton «Stao. kıç tarafa yerlestlrilmlsür. Torpido lif etmektedlı Pe^in tediyatta buludard» dedlkled tonaj değü de te'ine, tıyupleri. beşizli ikl kovana konulmus nulmıyacaktır. Ştmdiye kadar hlç bütün agırlığım. »ani cepanesıni. a lardır. Her teknede iki makin«. Ikı ks bir firma bu derece mOsald bir tekkaryakıtını, kumanyasını v» harb mü zan dairesi vardır ve buniar kademeli lifte bulunmamı?tır. Otcbüa ve troleybüslerie biriilrte rettebatır.ı yukıeülği vaklt ulaştığı a şekilde lnşa olunmuşlardır. bol yedek parça ve lâstik gönderilegırlık Böyle olunea aradıgımızı ko. Bunlardan «Sava? baltası» Yareovv. cektir Otoböeler ve troleybü»ler altı laycı bulabiliriz: tfull load» yani «tarn «Enli kılm gene Yareow, «Ok» Tborn. aydi teıllm edllecektir harnule» Ile 2840 tona yüktelen dört gcroff ve <Akretn Samuel Whlt« deDiğ> taraftan bu krediden Tariç muhrib önumuzde duruyor. Buniar nlz tczgâhları tarafından yapılrrıalar. ve Et ve Bnlık Kurumuna yapılan tah cWeapon = sıiâh» tınıfı gemilerdtr. dır. Her teknede üç karullı deniz born «islerle kamyon ve lâstik boya. kâğıd. adları: «Batu axe = Savas baltası». bası endaht cbaıı buiunduğu glbl ta çuv.ıl .kanaviçe, teneke. yedfk parça, «Skorpyon = Akreb», (Broacsıvord W jıdıklan 840 mlllmetrelik uçaktavar vccnirp ithil edıleccktir Enli kılıç» v« «Crotsbo* Ok> tur. Bofors topları da en yenl alstemde 100 Hraya kadar ithaiât fiat Valr.ıı «Akreb» müstesna (1) hepsl silâhlardır. kontrolundan istisna ediliyor de bir lilâh nev'ınin adını taşıyan bu *** Ithîl mallan fiat kontrol komitesi dört muhrib 1944 yılında tezgâna konŞayed taruninimlzde yanılmıyor da muşlar. 1945 v» 1946 yıllarında dentze muttefik İngilU dor.anmasının Türk birlik merkeıinde toplanarak muhteirjdırilmijler v« ıkisı 1947. Ikisi 'le deniz kuvvetierine devredeceği dört llf m«w!eleri müzakere etmigtir Alınan kararlar arasında, bundan 1948 yıllaıında blzmete girmislerdir muhrib bunlır ise, destroyer filotiUâmı yüz Bundan anlıyoruz kl henüz on yaşları. zın bir hayıl kuvvetieneceğinde jüphe böyle fiat Hraya kadar yapılacak ithalâtın kontrolundan istisnası varnı doldurmamışlardır. yoktur. Tanrı yenl harb vahidlerlralzl dır Yeni muhriblerımlıin hususiyetleri aziz vatana ugurlu etsln. Aynca. noksan evrak ile tescll dai«Silâh» sınıfı bu dört güzel ve yenl resine müracaat edenler bir ay larde»troyerln hususiyetlerl {unlardır (1) Zaten bu gemlye de evvelâ tTo fında istenilen malumatı vermedikTajn uzunluk 365 buçuk ayak (5U ke mohawk = Lobod. adı verilmis ilten leri takdirde talebnameleri muame«iminde 341 buçuk ayak), genişlik 38 hemedense sonra değiştirilip tAkreb» '"vp krnmıvacalrtır ayak. su kesimi vasatl 12 buçuk. azaml denilmiştlr. Demek kl, onun da Ilk lsmi İşçi Siçortalan hastanelerinde 17 ayak. bir allabtı. doktor ve personel az Son günlerde tşçı Sigortslan hi?taneleH hakkında «ikâyrtler artmaktadır. Bilhassa kalabalık bir işçi muhiti olın Eminönü mmtakssındaki İşçi Sigortalan hastanesi ihtiyacı knrşılıyamamaktadır Muayene olmak istiyen iççiler. gaatlerce kuvruk halinde beklemek zorund ı kalmalrta, bir çofu gilndellMrt k Yüz işçinin iştirak etmesi gereken dvıJrii seminere 10 işçi gitti KUR'ÂNI KERİM Kur'an tercümeleri içinde Kur'anın üslubuna tam uygun, güzel ve sade bir tercüme. Her sahifenln k»v?ısında Şeyh Hamdullahın Bâyezid'i Veli'ye yazdığı metin. Sonunda tefsir mahiyetini taşıyan geniş bir açıklama. Emsalinden üstün bir baskı Tercüme ve açılama şarkiyatta gerçek bir otorite olan Yardınwvenler Cemtyeti Fatih Şubertnde dün diploma tevzi mprasiml yapılmış ve mı mer'slmde Iftanbul Vali Vkili Kemal H%dimh da bulun Fatifc sabesinde diploma töreni Abdülbâki GÖLPINARLI tarafından hazırlanmışhr. 1610 sahife, kutu içinde iki büyük nefis cild. Hediyesi 30 J:« Remzi Kitabevi 17 yaçmda sabıkpli bir dün Bflhah köprü ustünde bir taeirin 4 bin lir^finı çarpmik istçrk^n »uçü?tii jskalanmiTtır Mehmfd Sazanker i^mirdeki yank»sici. dün «abah tramvsyla Karak8ve pitmclBte olan HtİFeyin K5 isminde bir taeirin cebind^n 4 bin Hra«mı çalarken yolcular tarafındar. görülmüştür Yakalanaea&ını anlıyan ynkesici parayı yere atıp kaçmak iıtemisıse de rr.uvaffak olamamıştır. Ana ve bibası tabikalı birer yankesiJİ plan Mehmed Sszanker adalete edtlmfstlr V prü~i s ve t»vkif Bir yankesici 4000 Hra çalarken yakalandı dlye. Ba »«hlrde, ftkâyet «dllecak «oeTnı o kadar bol M, sırmy» dlzOf», in•ana ymlan flbl gellr. Fakat otobüs şof8rterlnln vurdmn duymaılığmdan :<i tbidder aekUnd* hayatlyetlertol edilen şlkâyetler. elhak yerinae«lr. lr müddcttan berl Adllye muhafazs edeblldOüerl snlaıümıttır. Bbtbn otobüs Vekâletl tarafınd«n yenl bir Zlra, daba bidaysttc m«tinlerln rü yalnn yfirütınege»oförierl, otobflslerl mennnnuf gibl, Ceza Kanunu prajes'.nln ba euda g«tirilmealnd« Ulm, teerübe v« zıriatılmakta olduğu a'.Skalı poütlia Ostü mül&hazalar en degerll durmamn yüzde yüz aleyhindr Inthtlsas muhltlerinoe bllln. sanlardır. »anırsımz kl «Durmıyalım rcüesslrler rolünü ı'a eylemiç rejim. mekte ldl. Son günlerin gazete haber düşertz» veclzesi onlar lçln söylenIerin llbam «yledlğl polltlka da a n . Bizce mer'î kanuna karşı dermeyan edilebilecek en lerinden bu kanun projeslne ald ha cai muayyen noktalarda »e tefsrruat mlştlr. zırl.Klarra tarcanı'.anmı; olduğunu, büyük itiraz, müeyyideler sistemi itibarile 20. asrın Durakta beklerslnl». Bekleme mfidta nüfuzunu gosterebllml«Ur. projenin, müta'.a&lan alınmak Uzare, ceza ilminin getirdiği yenlliklerden hemen hiçbirisini Bütün bu mülâhazalar dolayıall». detlnlz. şan» meseletidlr. On dakikamemleketlrr.lzin Ceza Huiuku İle mes Adllye Vek&letlnin, yeni Cesa Kanu. dan v ı n n saate kadar deglşen bu beniınsememiş ve aksettirmemiş bulunması, yapıcı bir gul çevrelerlne, OnlTersit«ler«, Krlml •a Drojealci. mütalaalarmı Utihsal mfiddet. arabalann sefere çjkışlannnolojl Kn».:tUl<rıne gSnderileceğini müeyyideler sisteminden raabrum olmasıdır. Suçluetmek üzere memleketln çeaidll lUm riaki intlzamsllllJnn nı, yoldak) törlü ve bu maksadla pro]e setrjinln tabı ve lhttaes tnuhltlerine göndermek hu aksakiıklann » ı netieesldtr, btınu nun ıslahı; küçük suçlular hakkında, kriminolojik ve tekslr ettirllmette olduğunu 0? susundakı karannı cldden maaınuni anc*k otobüs şoförleri bllirler. Billrrenmlş bulunuyoruz. araştırmaların ilhamı altında 20. asır ilminin ortaya yetle kiTçıhyor ve lllm ve lhtlsas mu ler d» gene durakta adam atlatmakBlr memleie:te hiiim olan mevzu koyduğu müesseseler ve tedbirlere kanunıunuz tahltlerinln de. kecdilerine lcce'.eme tan zevk duyarlar. atı, o memlelîerte ekserlyette bulunan lçln münaslb zatnan verlldlğlnde bu Beklerslnlz. beblerflniz. nlhayet, mamlie yabancı kalmış bulunuyor sıyasi kanaatlerle rakından tlglll olan taleb! çok hararetle telftSSl edecek. ot.ıbflstür eSzükur. Göıükür ama. iar n tlyaıi kanaatlerle ilglsl aa olup lerinden süph* etmlyoruz. Uzun sene yüı g6römlög4 almadan yaıunıza deTletln deTamhlığı İle alakaaı çok l«re dayanaeak blr Cera Kanunu met yaklRsmak Istemtyen friln ırlbl. kınta daha zıyade müt«banz bulunanlar rraın tertlplnde, nntlnlertn hevetl ' rr.evzuat İle ldare etmenin imkanı ol cln:n vücuda eetirlltnesl hususunda kınta çeker gider. KMlnde tklye ayırmak mütniün olur umumlyeai'.n» Tüoud verirken bucla. madıjmı dahi berkegm bllmeal l â . tasta relen çare, herkesln, ammeyl Ne el sallamanın faydası vartır. ne aa, Ceza Eanuuları, bic ;Upbaaiz, rın muayyen aiyasi tamavüUer dısın. ':mdır illrn ve teerübetlDden isttfade etttr. kol. Degü el. kol, kavuk sallasanız üöıcl kategoriye dahll bulunan mer da, Oer'.etic Hukuk satısınm en «hem Tukanda aneyledlglmla mttlahaza mealdlr. v u ırellr. zuata dahil bulunurlar veya bulun. miyetll blT dlreğinl teşkll eylemekte nın ıclaoetlne ald o'.rr.ak Ozere mu. Tenl blr Ceza Kanunu mer'iyete lştn asıl acı tarafı. otobüf yanı3iaları Iâzımdır. Gerçekten, tarlhin bulunduklannı goz önunde tutmak , iayes«H hukuK bakımından, hatta, ye Sirdl»ınde, bu, memlekctımlzde blr nızdan seçip glderken. şoförün dueskl devlrlerinden bugüne Eadar, kat'i ve binnetlce l'.me en ü»türi yeri yer. nl za^ıanlara aid. müteaddlt mlsaller asır ve küaııru İçinde rüciida getlrt. daklannın kenannda raüftehzl bir metlukr «eklinde oımut dahJ, blr mek tabil oLaras lâzımdu. Tesirlen vermek lmkân; vardu. Franaız Ceza '.en beşlncl Cezı Kanununu teçkrl ede C'78 Hukukuna mâllk bulunmayari devlr ve zamanlarla mahdud olan Teya Kanunu 150 aeneden berl, Pransada sekttr. İptldal mahlyet arzeden tlk tebMBÖınün çiçeklendltlni gdrür gitıi »• aynı Bamanda deTİet gıfatmı, Iktt mahlyetleri Itlbari'.e geçld bu'.unan tshakkuk eylem:? bulunan ço* ad« iki kanunu bertaraf edecek olursak olmanudır. Durnk. adı a^tânde, dunılaeak yer sab «iebr.meye ehi! her bangl blr flnleıl İse ayn re müaıakll tekl siyasî tâb'.rlere ragmen hâ!â »a. 1274 lnsan topluluğu aıevcud bulunınamış kanunlar halinde terUb eylemek da paaaglam ayakta durınaktadır. Aknan Ceza tarıhil Ceza KanuEU, Fransız deınek. Kanunundan lktlbaı edllmia, hâ Pebl. madem durnlaeak yertlt de, tır. Modern zamaclann devletlerl i«e a v« İtalyada Najyonal SoayUst ve len mer'l bulunan ve 19M yılında ıvgun olan cesa bukuklannı büyOk kanunlar ba cı memleketlerinyoldur; eamsen yaban Paşlst PartHeri lktidara gelmeslnden yürürîüğe çlrmlş olan Ceza Cai3unu otobBs nlçln dnrmaz? tatblkatmda dahi, Otobüs soföröne: linde rertlb eylemenln lçtima! men uır.umlyetle, tutulan yol blr Ceza Ka sonra Ceza Kanunlannda esash de muz 18S9 tarlh.l İtalyan Ceza Kacu faatler aakımmdan çoi daha uygun nununun yüz yıllara Niçln dunnuyomiB Mrader? dayanabilmesî ğısikllkler vücuda gearllmls veya y e . nundan Iktlbas edllme* suretlle yü olacagın: bUflll müşahede eylemlgler T« alyaai kanaatlerdekl Dlye sonajuz, slze belki de $8y!e taharrüllere nl cesa kanunlan mer'lyet* kocul. rünüje konulınu?tur. Böylece Kanu ve o »uretle harelcet etmlşlerdir. mukavemet ederek hayatlyetlnl mu. mm'.ur Almanyada tahakkuk ettirl. numuz 31 senelik blr tatbikatm saS eevab verlr: Ben vazifeml bllirim. Bak. ne Bu demek değlldlr ki Ceza Kanun hafaza edebllrr.ealntn »artı budur. QU len tadllâtm Nuyonal SoayalUt pren ladıtı tecrübeler ve içtlhatlann t e . larmm vücude getlrlllşinde dahi nü nümuzde, hatta bazı hukukçular da. slplerln kanuna lthall lçln lera o'.un mln eyled:ği kolaylıklan nefalnde cem yaayor? Durak, defn mi? tşte bu fusun ekserlyetrjie yay?m bulunan Ml, kendllerinı pek fazla yonnadan, duğu açıkça lfade edilmis. 1931 yılm. etmek ımkân.na sahlb buHınmustur. ı durak, yolculann durmasına mabsın alyasl kanaatlar &mll ve hatta haktm hukuk metln'.eıinl muayyen blr anada mer'lyete glren İtalyan Ceza Ka. Şu vakıa blr tarafa. kanunun Ihtl. j nahal demektir. Sen duryorsun ya, "imisın. Hiç «üpbesla demokra. kanuna bakm&k suretlle hecnen bulu nunu, blzzat onu vücuda getlrcn'er va eylemekt» bulundugu ve blr gaze | kdfl. Faıla olarnk blr de ben m! duUk bir aiatemde eksertyetl temall eden vermek ve işlerlnı h»l etmek ıştlyakı tarafından Faşlst Ceza kanunu olarak te makaleal çerçevesind» taf»lll müm rayım» beraber Haklı Blr alay yolcnnnn kuyruic •lyarf gruplar, tahakkuk ettirmek pealnde ,muhte!lf metinlerde yer alan Islmlendirllmlstlr Bununla i *ün olmayan noksanlıklar, kusurlar gayeslnl güttükleri sosyal re litıaa. çeşldll hüiumlfi ^ii''»;ımalcta ve İklnd Dünya H b.nin n!hayet« erme di|sr tarafa konulup da blr muvaze. yapıp dnrduğn yerde blr de koskrra nden sonra bu memleketlerd» de 41 programlann yürütülmeal lçln mu et etmektedlrler. Mevzuatm er ne yap:lıp netlcede mer'l kanunu ta otobii? dtırtır mn, caddede geçecek •yyen blr digipline »e karsılıgı olmak t!b ve inklşafırda raayonellik prenal. mokratlk rejınaier teessüs edince, sırf mamile bertaraf edeeek yerde blr yer kalmaz. Ozer* münaslp v« terhip kabülyetine plnin hiç kimse a'.eytıınde değlldlr v§ ilyasl hüvlyet taşıyan bazı hüküm. revizycna tâbi tutmanm uygun sayı Bonra otohüs ne benlm malımdır, aahlb cezalar koymak lmkânma mâ'.lk fakat bu günün çok mudil şartlan lerln bertaraf edllmesl v« buniar yerl Iıp sayı!amıyacağı tabii olarak düşü ne slzin. ha'kın malı. Eh. halkın mabulunmalıdırlar. Bugün artılt ceza tçinde yaşamakta bulunan lnsan top ne yenı hükümlerin üame olunması Dülebll'.r İşln doğrjau, genls ve 11. Una. yok şarart.i dur da bineyim: vnk, hukukunun rol »e fonkalyonunun. 18 lu'.uklannı basite lrcâ edllmlş bir sure'le metlnleıin müiemmel huku. zoi hir anijet T« ça'.ısma çere«veal bura1» dur da Ineylın diye şoföre ve 19. urın bazı nazariyecilerlnln ıd Içind» tahaikuk ettlrllmedlklerl blr emtrİT vererek tnsarrufa ne hakkıdlalan hllifma. daralmak şoyle dur vakıa. Heşkll eylemekle berater, îtm. mıt vsr. »ım, gittikçe genlsledlji ve hatta lk Ralk hlnmlş, Işine pücÎTne eidlyor. diye kadar muhte'.if tarihlerde girtşl. •l»adi hav»tın tanzlml, lktlaadt poll. n ve kanunun bazan 100 kusur mad Sürat asnnrlayız. Vaklt nalrlrtdir. E1Stlkanm »ünitülmeal bakımından da dealnln t&dlllnt müneer olan blr ba leml lılndm rfieiinden etme|e hıkhl bu bukuk şubesln» vazgeçllmeı be k i a revlzyon telikkl »dllebllecek te kımız olıradıtinı biltp, fofftrü durzı yazifeler düsmekte bulundugu hu durmak kuıtahh&ında bnlunmamalıhukukt v« lçtloaa fmese!eler 2 ^usunda tüm adamlan sSpha dahi lı şebbüsler Umen arzu edilen neticele yız. har etmlyoTlar. Kaç defa baskalannın ba«ına çelrl vermemiştir. Hatta blr bak:ma bu re KVDUATMIZU 8İRÜKTE AHTAS Bütün bu mOlâhazalann »al&betl vizyonların, ianunun ahenglnl boz. dlgiil gözlerimle gördüm. Blr defahuausunda hlo «üphe mevcud bulun. sınd» da. benlm basım» rılr başka muş v« yerlne göre nazarî ve llm! mamakla beraber, mecelle Bekllndc esaalarla baidaçmaıı muıkül vazlyet ttirliiKÜ reldt, baıkUan «Srdüler. tanzı.n olunan büyük Ceza Kanunla lerl lhdaı eylem:» bulundutunu aöy tnsaliab Ibret alnııılardır. lemek lazımdır Bu itlbarla. tam il Kftpısı afik. durakta nasılsa duran • t çalışmak kaydile. arzolunan düşün h)r otnhöse blnmek Istedim. M»vsim n ce ve muhakeaıenln yer! blr kanun kiştı. Arka basamata ayajhmı attım. '.ehlne olacağı" flkrindeylz. ESİN NOGAN Otomattk batamakmıs da benim hnsBlzee saer'l kanuna karsı dermeyan mamı bekUvormuş çlM. kapı şakkaile edileblleeek en büyük lttraz, müey. d«k kıtpandı ve otnbüs hareket eftl. yldeler elateml 1Jbart!e 20. aarm ceaa Ben dı«»nda. paltnrmın kapıya kı^ıOpr. Dr. Sâmen Belgerden llmlnin getlrdlğı yenlliklerden hemen lan ete|ti Iperide: o otnhüü^iivar. ben hiç blrlslnl benlmsememlş ve akset. yaya. yola cıktık. Ben on artım siirükEvlendiler. tlrmemlç buîunması, yapıcı blr lendlm. Paltomn nrtımdan nhnrıp Teş\ikiye 19 ağutos 1957 mOeyyideler alstemlnden mahnra ol ot«bü»e terkerınelrf»n hajki çare maaıdır Suçlunun lallhl, Wçük suç y«Wıı. Otobüs deşil. sarkl pplto lu'ar hakkında, kriminolojik araştır hıınıydı. mâbarek. O koctn. ben komalann llhamı altında 20. anr llm' valrdım. nlhayet yolrular ha!1 ^örnln ortaya koydufu m(iea»pael«r ve .dülr. Mletrlve hiber^erdiler: bilıtçl tedbirlere kanunumuz tamamile ya. "•"före setlendi. soför de nfnbüsıi riurVekâletçe ?ssd1kfirt&iii fmar, bancı kalmıa bulunuyor. Tenl kanu. . rturdn Bu sayede. paltnmu ve camnun, tam blr itaıl eaprl içinde, bu ' mı k^ırta^a^^^1lTn. Yoksa, şoför «hak p/ân/na §öre isfimlâka . i&bi müesıeaelerden memlekeümlz »artla. n bakımından tatblkl mümkün olan bellPcliSI blr r»l» yalnız» FİtmpSe olmayan mahalde lannı benlmsiyeceğlnl ve bunlara ald »lışık olmasına ratmen. ax daha benl maddt vaaıtaların da lhzar olunacağı de beraber eötöreeekti. I Böyledlr, bayanlar. baylar. birim nı ümld v» temenni edlyoruz. ! otobüı soförleri durmak Irln de^il, yürtimek irln yaradılmışUrdır. Durmazlar. TatTı ranınızı heyhıııie ";ıkıntlya ınkmayın' Yaxan Sulhi Dönmezer SEKERBAIİK 15 SENE VÂDELİ EVLER Ev Tiplerine ilâveten Tek Katlı ve Küçük Loiman inşaatına başlanmıştır. TEŞEKKÜR 'Sahşlanmız az bir peşınat ve Ayda 600 liraya kadar kaydıbayat çartiyle Aylık irat veya 50.000 liraya kadar Sermaye kazandıracak olan I. K. C. H. plânının 3'üncü çekilişine katılabilmek için son para yatırma tarihi 24 Ağustos Cumartesi günüdür. onbeş senelik ödeme iaksiU leriyle yapılmaktadır. (Derhal tediya yapamıyanlar için leminat mekfubu da kabul edilirX Dul Bayan Sarah Hoffer. Bay ve Bayan Davut Motola, Bay ve Bayan Selim Dwek, Bay ve Bayan Emanüel Hoffer ve diger bötün akrabaları sevscili büyüklerl filümü mUnasebetile cenaze merasimine bizzat iştirak, çelenk göndermek. heyır cemiyetlerine teberuda bulunmak. telgrsf ve mektubla taziyet etmek lutfunda bulunan bötün dost ve arkadaşlanna ayn ayn teşekkUre teesaürlerimiı mâni bulundugundan en lamiml teşekkurlerünizin iblâğma s«vın gazrtenizin delâletini rica ederiz. * * * ÎLANCTLIK KOLLEKTÎ SİRKZTÎ pek sev^i'i ortifrrrtız ölümü münasebetile cenaze meriEjmi. ne İFtirak ve beyanı taziyet lutfunda •bulunpn bütün doat ve arkidaşlanna en derin ve har teşekkürlerinin iblâgına gazetenizin tavassutunu rica eder Hamdi VAROĞLU Bay ERNEST HOFFER'in Etiketsiz ve fahii fiıtla m>l sattı?) lddisile Trplu Milil Knrunma mahkemesnMe .vargilanmakta olan Ziys NeJ.id Özkan isminde bir manifaturacı. 1 sene 6 ay hapse. 2 bin Hra p a " roı»«ns ırhMm <Jîitı)«tir Bir manifatnracı 1.5 sene hapse mahkum oidn Müracaat için isim ve adrese dikkatl (ADANA) AJANSIMIZ HİZMETİNİZE AÇILDI • valnıı bn Ajans mflşterilerine mahsus hususi çekiliş: 16000 ÜRA • cazip AÇILIŞ HATIRALARI Ahlâk Zabıtası merrmrlan eiT,elki !»«> Bojf>sicinde EmirRânda bir ctelp daha baskın yapmışlardır B^skınd» 4 çift uygunsuz vaziyette yakalanmırtır Kadmlar hastaneye gevkedilmis, ntelci hakkında takibata geçilmiştir. Eniireânda bir otel basıidı Kredi Yapı Sandığı A. Ş. Tophâne iskele Cad. No. 24 Telefon: 44 25 32 Bay ER^TEST HOFFER'in Ağustos 20 Muharem 23 • Hanımlar Keşidesi ve mutad ç»kilişlere iştirak hakkı TURK EKSPRES BANK Işde emniyet oe sür'at «Cıımhıınyet» in TefrikasK 3 V ] 5.15|12.17|16.04jl9.01J20.43, 3.23 TÜRKİYE C BANKASI SEKERBANK E. f 10.13; 5.15| 9.03 12.001 1.40; 8.21 Bu kadar e&kı kuieieri olan bir'' oKünden süpürmuştu. şatoda, bu devirde bir gene kızın l Florence, Georgas'un, bir müddetyaşaması bana çok ronnntik geliyor, tenberi, otomobili cerin bir dikkatle doğrum Gene ki7 diyorum ama. kullanmasının sebeb< karısınm endisakın bu on sene içinde evlenmiş ol şeli bakışlarile karşua$mamak «rzutnasın? I sundan ibaret olduğunu da hissedıGeorges trkildi. 1 yordu. Onun bu hali bir gösterişten bajska Evlenmiş olmasm mı? Claude m u ' Ama, olur ya, niçin olmasın?. Ona bir şey değildi. Bu sükunetli halin dair başka hiç bir şey bilmiyorum. geriainde, aenelerdenberi bir daha ağzına almadığı isrrnn hafızasmda yaFlorenee, evlendikleri zamandanrartığı musallat hayali gizleniyordu. beri flk defa olarak, kocasının, kenGene kadının msiyakı, kocasmın disine hskiVsti sövlemediSini aniadı. Çok gizb' düsüncelermi okuyacak kaAynı zannflnda, arphada onunla valntz dar kuvvetli olsaydı, Georges'un ka1ff*îimis «ibi bir huzursuıluV diıyu fasının içinde, o anda, Oaude'la son " 1 T * ı A<n''>r'n» fc'Hsi eirmi». dah» konuşmalarınm hâüragından başka do*ru«u. tanf ediVmez hir s«\ «o bir şey bulunmaöığmı: onun, Klokiı'mus+u: hir senedenberi kovn1»HıV rence'le birlikte henuz taslağmı sut ları. bn seva^atın snn mprhalesind» duklırı hulya tamamile yjcılrı add.. dürıist bir »eVilrte ele «cirmeTİ fki yüzgeri edip çabucak Ifent • dönecel kadar metanet göstern.f ^TTUSU için«inm de temenni ettikleri saadetf de çırpındığını anlayacaktı. karsı husunette Hirpnivordu. Hem d<" Georges'un mazisir.de ve gencliğinbu hSHise. tnm RooueTİre'e varacaV de öyle bir kısım vardı ki karıSTnnı lan anda oluyordıı1 A1elS3e blr Wrr bilmesine lii yoktu, dünyada hiç yolda (rfderken ortajr» atılıveren h^ kimsenin üstüne vazifa değildi. ora tek Vareze iami, bhr anda. her sevî halkuıın bile tamamile meçhulüvdü O, Florence'le birlikte bu seyahati yapmayı düşündüğü zaman, yalnız, daha başlangıcından itibaren siük olan bir izdivacın yeknasaklığını, bu sayede nihşyet bozabileceğini ümid etmiş, Claude'la karşılaşma tehlikesinin mevcudiyetiır> bir an bile aklrna getirmemişti. Güzel Claude Vareze de, onun nazarında on sene evvel ölmüştü, da' . ocğrusu böyle sanıyordu. Fakat, güneşte pırıi pırü yanan şatonun manzcirası, hayatıyetle dolup taşan, nadir ulunur ms^iyetlere sahib, aynı mant . heı nali ve tavrı acayib bu kızın ir ve şahsiyetini. kalbinde yeniden canlafdırmağa kâfi gelmışt' On sene e^vel, memleketi bırakıp gurbete gitm?«imıı sehebi, artık, içinde yaşarsa mesnd olamıyacağmı düşilnrlüğü baba bucaSından kaçmak dejıi, sırf Cla ,<i? j umıtmak oldugunu, simdl Flo.ence'a nasıl ithaf edebilirdi?. Aıabada, ikiii drasmdaki gerginîık son dereceyi btılmı;ştu. Giteide daha * bir yük haline Relen sükutu unzmaga nc Georges, ne de Florence ce"saret edebiliyordu. Ama bunu yap ma1' sarttı. Roquevıre ve umdukları I tikacıda buhnuştu. Resme bakılmca, adama vermek istememiş. Bunun ü isteklerile veya zo.la nmhtelıf böl gırı halkın e inden "<nu kuıtarmış, saadet onları bekliyordu. Florence'ı kontun günahkâr karısının o hapisha ' zerine, Vareze ailesinin vârisi, hane gelerden, Baurgogne'daıı, Langııeda Rhin nehrinin öteki kıyısıııa ge;ip hakikaten seven Georges, Claude'le nede nasıl bir nayat geçirdiği >nlaşı danm zürriyetiri devam ettirecek dan, Guyenne'den, Pcitnn'dna, hittâ göçmenler *aia»gîhına îıİHitirriı?. karşılaşmaya meydan vermemenin, lıyor; biçarenin IK: sene mahpus ya [ olan kadrnı bulmak için çok uzak Bretagne'dan gelmij, vahud getiril j Ger.c Kont, tcs'orjîvon ievıindi tir belki de o kadar güç olmıyacağını şadıktan sonra, kendini kulelerden lara gitmek zorunda kalmış. Aylarca mişler. Her birisi, daima erkek ol I Holandalı «ızla evii oiarak avdet ctdüşündü. Florence da kocasmı, henüz birinin tepesindc • aşağı atıp intlhar sonra dönüp gelmiş, Vareze'e, Aiques mak üzere, sülâleye tek bir evlâd ' miş. Göçmenliği nas.nda CobleıvUV» tamamile anlayamamış olmakla be edişine insan hak vcriyor. Fakat ka Morteslu bir gene kız getirmiş. Ken vermiş. mevsimsiz ölmüş. Fassallar, , gördüğü m j»e:nmei tshsıı ve terbidisile hıaım olmak istemiyen civarda Vareze beylerinin gizli bir zehirin yeye, karısmın salâhıye.li tesiri de raber seviyordu. O da bu hâdisenin, dıncağız, canına k ymadan bir kaç İngilterede başlayan bütür» öıeki an ay evvel, kocası olacak yabaniye bir ki bütün beylere böylece meydan reçetesini, asırlar boyu, babadan oğu eklenince, gene Kor.t, e\ha ince tir 1 laşmazlıklara ilâve eaıiecek bir yeni evlâd vermiş; Ko".t de Vareze'in, ka okumuş. Neücede, Vareze adına karşı la intikal ettirdiklerini, karılaruıı, bir insan olmuş. Sülâlem ı ynrtpci si oldugunu düşümr'urdu. ötrin'er rısmdan istediği de bundan ibaretmış. beslenen kin, çepeçevre otuz fersahlık çocuk doğurur doğurmaz Du zehirle evlâdı olan bu Kont Oor.tan ie VaOndın sonra, vücudü ortadan «slkse muhit içinde, daha da artmış. öldürüp onlardan 1 rtulduKİaıav reze, yıkıntıları tamir etmiş, hiç n?gibi bundan da kaçınmEk kâfiydi. îza sara uğramamış oian iki ku;eyi. o hı güç bir ?ey olan JU nuzursuzluk da ehemmiyeti yoimuş! Zürriyet sağBir sene sonra yeni bir vâris doğ söylüyorlarmış. da biraz gülünç bir şeydi. Ba daygu, lanrnış bulunuyorrrıuş. muş, fakat Aigues Mortes'lu kız, bi HayvanUkla müradif hale gelen bu gördü|ünüz orta oina ile birleşUr;r.i5. ancak Florence'm. Vareze'e dair büÇocuk, babası U/bfmdan, haşin bir rinci Kontes de Vareze'den daha ailenin adı 1789 ihlilâBne kadar, git Vareze, dehşet verici göıünüsunü tün hakikati öğrenmesi sayesinde <aıl terbiye ile büyütülmüş, çok geçme bahth çıkmamış. Oğlu henüz büluğa gide daha fazla nefrttle anıbr olmuş. kaybetmiş, daha jirin, ikamete daha 1 olabr.ecekti. Georges bunn anladı. den, onun canl' timsali halir.e gelmiş. erdiği sırada, onun mihnetten öldu Ihtilâlde, Rocıuevire ve Sisteron Köy elverişli hale ge *?. Bu şatonun aal meraklı tarafı, i Vareze ailesinc mensub bir ferdin, ğünü tarih söylüjor. Babası gıbi b'i lüleri, sürü naundt, şatoya saldırm.şBu Gontran'm bir tek oğlu olmuş, •a m ne mevkiirin müstesnalığı, ne şimd'. ! her şeyden evvel, kelimenin bütün çocuk da Vareze'lere h?s prensiııler lar, orayı • ' ^ a etmişleı kulelerd"n çocukları hep erkek olan sülâleıin ikisi ateşe verilmiş, o tarihteki Va bu fevkalâdeliği böylece devam :Je ki sahibinin bir kadrn oluşudur. Asıl manasile erkek olo.ası, cesur, haşin, le büyümüş; nesıl'crJen nesillere, bu meraka değer tarafı onun tarihidir. dövüşçü, içkic: bir insan olması lâ hep böyle olmuş. Ne zaman evlâdlar reze Kontu, yalancıktan OISUJ mu ede, niyahet Claude'un babası Meldedi. zımmış. Çocuk bütün bu vasıfları dan biri zürriyet tanihi olmak iste hakeme edilrjneJerî, bugün iç avhıda ehior dünyaya ge!r; Bizim Iskoçyadaki şatoların ef edinmiş, fakat evlenme çağına girdiği mişse, kendisine oş h'ilmak için, hep hâlâ mevcud olaa kuyunun çıkuığına (Arkau var) sanelerine benzer biı efsane mi? Ba zaman, yukarı Pro\ence eyaleti bey daiıa uzaklara gitmeğe mecbur olrr uş. asılmış. Fakat uşaklardan biri, Ko.ıyılırım bu efsaneiere!. Hele içinde lerinden hiç biri, kızını bu kaba saba Bu sebeble, Vareze tcontesleri, kendi tun oğlu olan ge"c vâııae aamış, azhayaleiler de bului'ursa!. PROF NİMBÜS'ün MACEK AXAR1: Korkarım, biraz nayal sukuruna uğrayacaksmız. ^ünkj bu şatonun tarihi baştanbaşa lıakikattir. Vareze kontlarının ilki, biı ikametgâhı, on birinci asırda, sırf, kendisine ihanet eden karısını cezalandumak için yaptırmış. O tarihte bu bina henüz bir şato değil. düpedüi müstaiıkem hisarmış. Bugün, hi&ardan, o gördü*""'iT iki büyük kule kalmıştı. Roguevire'de, bizim evin kitablığmda, "ok eski hir re«irr göreceks!niz. O tsrihteki Vareze'in döıt kuleli resmi. Şatonun o resimdeki görünüjü korki'p^ıır. Btbam mükemmel bir koleksiyoncu idi, maziye de meftun bir adamdı. O resmi, Embrun'de bir an
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog