Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

15 Temmuz 1957 TARİHLÎ Tek başına işlenir umhuriyet 33 iıncü yıl Sayi 11.876 KURUCUSU! TUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutustı İstanbul No: 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarasi: 224298, Yazı Işlerı, 224299. Matbaa 224290 /'dş/ lr e I r l tahrış ıez çabuk temiz 1 ^ s 425. SAY1S1 ÇIKTI Salı 20 Ağustos 1957 Muhalif parti listelerinde müstakillere yer ayrılıyor Dün bitirilemiyen İşbirliği Konferansına yarın gene Taslıkta devam edilecek, dünkü toplantıdan çıkan liderler iyimserdi Muhammed Zahir Şah 2b Ağustos pazartesi gunü Ankarada törenle karşılanacak ADkara 19 fCumhuriset.Teleks) Do«f Te kardeş Afgan sıanın K.ra ı Blmuteveki.il Alallah Ala Muhammed Zahir Şah 26 agu«os pazartesı gunu "ıiraLe gelecektlr Kadeş mille'ın De\ et Başkanm karşı amak içın şerekll prostram hazır lanm ştır Bu programa sore Sahı ta s yan uçalc 26 ağustos pazartesi g u . mı »aat 17 de Esenboga bava alan na inecektir Sah hava alanında Cum. Kibrıslılider Dr. Fazıl Küçük dün gece geldi Hükumetimiz tarafından davet edildiginı açıkhyan Dr. Küçük. gazetemizc'eki röportajların Kıbrısfa neşrinin yasak ediidiğinî de söyledi Kıbrıs Tuklerının l.dcrı ve Kıbrıs Turktur Poitısımn Gpnel kanı Dr Fazıl Kuçuk hukumetımı/m âni dâ\etı uzerıne clıir. saat 2315 de uçakla Kıbnstan senrımız« gelmıştır Kenrl'sıne F a a Kaymak da refakac etmektedır Dr Faüil Kuçük kendlslnl hava a a nındı karşılıvan gazetecllere şunları soTlemıştlr .Bu defakl ?elişlmız hu könptlmlzın dâvetl üzerlne olmustur Sfbebınln ne oldugunu kafi olarak bilmlvosak da hfr halde Kıbn» me »elesl 1* alakalıdır i, "Bugünkü çalışmalardan sonra bütün yorgunluk ve hastalığım geçti,, dedi; Öktem ve Arna da bu kanaate istirak ettiler Üç ınuha1!? partl liderlerı dun saat 15,15 te, Taslıkta C H P Genel Baskanı Inbnunun evlnd» tlşbırllâi» konferansına devam ettiler Bu topantld» Hür P Genel Baskanı Fevzi Lutfl Karaosmanoğlunun verini genel idare kurulu azası ve Kocael' milletvekill Raif Ayb«r almıjtı Karaomanojlu. Zürtch'te blr kli. nıkte tedavi edllen kızının yamna I gıtmek uzere dün sabah sehrLnoızdsn ayrılmıştı Djn, konferansın sona eraıesi \e nıh^l b'r teblığ vavınlanması bekle nivordu 260 dakıka suren toplantı sonunda gazetecılere blldırılen teblığ müzakereleıin bltlrılemedıgını konferansın varın da saat 15 te a\nı yerde toplanacağını an'atıyordu Arkası Sa. 5 Su. 2 de Arkası Sa 3 Su. 4 te Arkasr Sa S Su 7 de BOMONTİDE diinhü yangın Bir emprime boya fabrikasında çıkan yangından kaçmak istiyen 10 işçl pencereden caddeye atladı: btralardan 4 tt koma halinde, diğerleri yaralı olarak hastaneye kaldmldı Dua ftğle üzeri Bomontıde 10 ışçinın yaralanmasıle netitelenen blr yangın faciası daha olmuştur. Bomontide tlavarıyun •okağında Nubar Baharyanın iahıbi bulunduğu ve Kirkor Kes1?BİRI Iftt KONFER^VSININ ( \ ( l f . r v l N D t N G O R C V I « 1 » K anında Sagda C M P Genrl Ba»kn \ ckıli Fuad Arna lnonu ılc Soldd C H P Gentl Bdskdnı lnonü R a J Aj b«rla h^raıetlı bır konuçnı Yunan Mısır tebliği neşredilmedi K^hıre 19 ı T H A ) Geçen tumartes! gunu burada başlavan Mısır Yunan goruşmelerı bu gece sona er mıştır Bu mundsebetle bir b^sn toplantısı tcrtıb eden Yundn Ba«\ekıLı Kaıaman. 1 c Cup"hurreısl Abdulnasır ıle >aptıgı goruşni"»ler esndsında Kıbrıs mebelesıne de terras edildiginı sojlemlştır YCnan Ba^vekılı Karamanlıs Mısır Reis cumhuru Nasır le başlanmıs olan Kıbrıs goruşmelerıne devam etmek ıi7ere kend <;ıne refakat eden he\etın daha hT mııddet Mnırdı k^lacasuıı Atinanın yeni bir OYÜNU Kıbrıs müzakerelenne şımdı de Mısırın katılmasını istıyor A'ına 1» IHUSUBII Yunan d*». ler rad osunıın tefsırc »t bu aksamkl konusmasında K ı b r » muzakee e r i . ne Turkı.e kat lacaksa Mısır da ka •llnıa ıd r dPnıs r Yunnn tefsnrOsınln tddıa ettıgın» gore TurklM» kadar Mısır da cografi bak.mdan Kıbnn adası 11* aiakalı ımiş ve bu »ebeble cp onun da mu» zakerelere temsılcı gondermesı lazım eelırmiş 1 Tefsırcinln T u n ı ı ı Basbakanı üa Dış Işleri Bakanı Kahirede ıken v a p . Arkası Sa 5 Su 2 de ~• Sendikalar ( bekle Farko Kazancıyanın ı^'eltjğ] i '2 numaralı 3 katlı kârgır bınarun ust katındaki emprın.e basma boya Arkası Sa. S Su T de durumu Dftn bır gazetede, İstanbul tşçı I Sendjkalan Bırliğinin kendl kend.nı ' feshedeceîın» daır çıkan haber uzerine, Bırlik ier« komitesi flyelertnden Celâl Beyaz junları söylemiştir Işbirliğine karşı sert tedbirlermialınacak? tktidar organı bir gazete, muhalefet partilerini, scçim emniyetirı; bozmaya kalkmakla ıııçlandırıyor, şehrimizdeki Bakanlar dün de Başbakanın başkanlığında uzun toplantılar yaptılar Ankarada büyük bir yangın Bu yangın da Soğuk kuyu seıntınde çıktı, 3 ev yandı, 3 ardıye hasara uğradı \ ı . \ l \ K I \ U \ N > l v i / M n O R " ı ,r > Cumhurbd^kHnı ^bdu na=ir riı=ıle goru«meje gıden Yunan Ba«bTk«nı Constantın Karamanlıs 1 i riL\d^nıııda bızzat kar^ıl^mı^ 11 r Hd\ a mf\danında \flpt')îı konufU "^umn Başbakanı lYunanı^tanla Mı^ır ar.tcındakı baglar konuı<rpalai7dHn «nrra daha da kuv\etlen ecPktırı* dtmiBtır Arkan Sa 5 Sü. S d« Yiiksek Askerî Şura toplanıyor Genelkurmay Personel Daireıi Başkanlığina Tuğgeneral Cemil Uluçevik tayin edildi ' Ankara 19 (Cumhuriyet Teleks) 80 gğustos Zafer btyrammın yaklaçması münasebetıle toplanması mu Hür. P. Balıkesir ilçe kongresi dün yapıldı Cihad Baban, hürriyet butunrrman bir memlekette nüfuz yolsuzhıkları olacağını. zumrc saltanatı doğacağını soyledi Yangıııın çıktığı bina Balıke^ır 19 (Tel"fonla> Huuı\et Partısı ılçe kongresi bugun ogleden sonra Şehır sınemasında \apılmıstır Kongrede Izmır mılletvekıh Cıhad Baban Kocaelı mıllet\ekılı Turan Guneş, Tokad mılletvekıh Hasan Kangal ve Doçent Coşkun Kırca; konuşmuşlardır Cıhad Baban demıştır ki tAçılan mucadelenin bir partıler ' mucadelesınden ziyade tek bır a Mııalefet pa •ılermır »^ç mlerde ıç)irli!;i yapmaları halinde lktldarın lu'ı.muntl» bazı öeçls k ik er bekle. menın dogru olaca^ına dalr belirtller vard r Dun vilavette Devler Bakanı Bn n Ka afat Iç Is eri Bakanı Dr Namık Getfi*. MiSı IMıtim Bakanı Tevtık 1 Ilerı U astırma Bıkanı Anf Demirer ve D P Mccl s Gupü başKanı H a \ . reddin Erkmenın ka" Id 4 bı r t o p . lan ' \apumıstır Bakanıa' saat 19 dan nonra te«.rar Ba^bakanın rtyas"tlnde toplacnıı lar ve geç saat ere ka dar çalış"nış ardır Arkası Sa 5 Su l de Arkas% Sa S Su. 6 da An*Bia 19 (Cumhurı e'.Tclek'sı BuKiın oıleden sonra Socrukku uda ipnı blr \angın O'TIU= ve \edı saa" suren bu \angin netlcesınde uc pv \anmış uç ardr e de hasa ra uîramı«tır Yangın \hned Ak Caddeiinde Ah Turana ad mn 10 numaralı evın avlusunda bu. lunan ahırdakl ot arın tu'unasın Can c kn.ş ve Duıan Karago^un evı ıle Muhıddın \ ' a aıd 22 nunaral ev \sn îiı^tır Hssan Kar^soze ald dl i"' blr evm de çatısı hasar gormu'= tıır HaCı^e »aat 12 59 da I f faıve,e ha ber v»rJmış ve ba,ta itfaıve muduru O»nıa \ralan oldu?u halde •. aneın 'ra'ıahine giden ekıpler ıkıncı bır f«l*k»'ı onlemı\e muvaffsk o muslar 4r^fi*ı Sa 3 Su 6 da Dulles, dış yardımı Ssnatoda savundu 1) R i Amerıkj Dı= " l«lfrı B^kniıı Dulles bujfun Anıerı kan 4ı«n MeıliMnde bır komışma \a p^r^k l ı m ^ ı k ı l c r Metlısının Dı^ "Vardım prcigı nıındrf \Hptıjı R Q ınıl\on O d^ larlı< kı^ıntm kabu! et>rer"eier.nj ı«tpmi!!tır DuH^t bu kısınt'nın Ar^e rıkını.ı gd\enhgını \* H'ir d u " a m"nı]rk( )lf r rın lıdTlıgını t c h ' k s e 4rkası Sn 3 Su 5 te Rusyamn 0. Doğuda kurduğu köprübaşı Birlesik Amerika Suriye bâdiselerini dikkatle takib ediyor. Suriyeden haber çıkmıyor Washıngton 19 (R.) Bırlejık Amerika idarecilerı, Suriye hâdıselerınt yakından takıb etmektedırler. Bugun Eısenhower. tatılden donen Dulles ıle bu meseleyı muzakere etmiştır , Surıyedeki Rus fsalıyeti ıle j y y k alâkah olarak gazetecılenn sorduk ' mıle Rus kontrolu altına duştuğünu Tııbune şoyle demektedır tnıştır. Arkası Sa 5 Su Amerıkan basın , Surıvenın tama KIBRIS TÜRKLERİ ARASINDA 1$ GÜH: f Arkası Sa S Su 5 te Adada komünizm tehlikesi bütün tahminleri aşmaktadır PRO» GÖKAİ Ç\L1ŞI\OR \etı Is\i(,rede Gene\e şehrınde top dığı gıbı Prof Gokaj Cemnetın idare dıge idare heyeti Uyelen üe bırlıkte ' Mılletler^ra^l lçkl Düşmanları Cenıilantı ?nna de\ am etmektedır Bılınhei en ü\e»ıdır HMimde Gokay gorulmektedır | Taksitli kararlar Maarıf Vekaletmm yenı kararlanno gore bundan tonra ı^t dersten donen ogrenctler «intf gefebtlecefciermış Kvvtlce benzerı meıcud olmtyan bu hofc bundan bır muddet cmce yalnız bır dersten donen ocrenctlere tanmmıştı Jımdı derj oded» tkıye çı\anlmı? oluyor. Maksad laUje olsa ınfcmda butun derslerden donen oğrenc\lerın sıntf geçmelerınc! e mnhzur gorılmıyccek, dıyebıhrit Fakat bız latıfe emıekten fazla nlcîımua pelen btr mulâhnzayı onc turrnek ısttyoruz Bu taktttlı kararla geçen sene, evvelkı tene, daha evvelkı seneler ıkt der*ten ustuste kahp be'ge alan ve rahsil hayatlarına tııhoyet teren çocukXan.mıza korşı omurlerı bovunca unutamıyacakları biıV«k °ır hahnzlık yapmış olmuyor muyuz' Korart munakaşa ediyor değılız, fakat böyle kararhnn tekemmul ettxn\erek btr dejada »erılmejt, sonradan yaptlan ilevplerle ynmaH bohçalarn. dnn luntmvnu tlerı suruyoruz Nesıllerm muUaddemtı ıhracat ıjlcn degıl k\ ynz te«n« drmdurehm Kıbns Türkünü bir taraftan Makarios ile ortodoks kilisesi, diğer taraftan komünistler tazyik ediyorlar ve bu çift başlı ejder, gizli plânlarını tatbik edebilmek üzere dört gözle muhtariyeti bekliyor ları sualleri cevablandırmayı reddet . rPİırtmektedır. New York Herald Röportajı yapan: Omer Sami Cosar şaşkına çevırmşt «Atatukun ızınde hahseaen bu Turk kızlarmı her Ui vız» dıve hav<cıı; Tomııs adındâ bır I le p3\!ıvordu ıcızdı Ona bu beklenmedık c»vabı ve. • Turkıve cehemıemın gobe» dır! ren de daha yen Turkiveden gelmış Turkı>e cennettlr dıvenlere gu'erım Lefkosedekl Turk kız lıs'esının bır Turk vatandaşı bır öğretmendı Tur Pollsl de faşısttır, rnılleti'oe fa^ısttır! ş ğ A'knsi V'n S Su 4 te slnlfında soylenen bu sozler talebe er kıjecer anava'anlarınd n hevecanla . A aturkın ızlnde\mışınız' Bu da rp demek11 Murtecı hanım sen hâli Uyan on uçuncu asırda jasıyorsun blraz1» lde "Medenî kanunumuzda degişiklik yapılmalı,, Mukayeseli Hukuk Enstitüsünde tartışmalı toplantılara dün başlandı Isvıçre Medenî Kanunu ve bu ka 1 Naılı Kubalırun başkanlığında dün nunun Turkıve tarafından ıktıbai saat 9 30 dan ıtıbaren çalışmalarma ve tatbıkatı hakkında Mukaveselı ba^lamıştır Toplantıda istanbul ve Ankara Hukuk Enstıtusundekı tartısmalr top lantı Enstıtu mudur Prof Huse>ın Hukuk Fakultesı oğretım ujelerıle şehrımızın tanınmış avukat ve hâkımlerı hazır bulunmuşlardır Prof H N Kubalı toplantınm ehemmıvetını belırten bır konu^ma >apmış ve şunlan sojlemiştır: «Enstıtumuzun dığer ısteğı ünlver^ıte ıle cemıyetımiz arasında sıkı baglar kurmak, unıversıte çevresını Antalya 19 (Telefonla) Koıkud elı kazasının Kızılcadagı nahıye1^ nc aşan geıçek manada snsjal ve kolbaglı Duralıler kojunden Alı Ova lektıf bu mahıjet kazajıdırraaktır. Bir karı koca taşla öldürüldü A.LÎ AKTLG\ Mt K Vf \T b u r f d d j I M • mi'dFkı i'it>a lıarjı=e«iin ilk mudâhale eden D"l'» mfırunı Alı AU*ue Hun Emınonü Ogrenft Lrkalın <î» Mu'tafd Kfmal DrrnFjfı taraftndap rrukafrf"andırılmıs*'r He«'mdE Aktug dern<=k baçkanı Muhtar Kumral dan 5 Ataturk altınını alırken gorülüyor. , Ü*J cık gece>arısı karıa ıle bıılıkt5 harrran lennde uvurken a\ru kovjden Mehmed Akbaş ve Feud Akbas ' Arkast Sa 3 Su S de ı Ilmi valışmdlaıımiza karşı hâkım j ^e s\ukatlar tarafından bevan edı'ecek ışfırak antulaımı daıma şuk1 Kıbrıs Arkası Sa, 5 Su, S da gepcl'eı nrrrd,,, r|,r^r ErUır î u r k l ı ı k al<'^b!•1d'•^•t b ı ı i ı ı n t a h ' i k < r e N k ı ı ; V u k a r ı d a k j r e s l m d e , bır r a ı t ı p ç ' p i n a i ü t ı ı n ı h a e l ı ' ı k l a r ı m ilan e d e » h ' r g"ııç kızımızla, blr o r t a o k a l o j r e n c i ı l g o r a l u j o r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog