Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

Dr. M. llhan Başgöz tZAHLI TÜRK HALK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ Cüdli 5 lira Ahmed Halit Yaşaroğlu Kitabçılık Şirketi İstanbul 33 Oncfl jnl Sayı 11.858 u m h u r i yet f«ADİ Telgraf r e mektub adresi: Cumhuriyet İstariDul Posta Kutusiı İstanbul No: 248 • Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2242S8, Yazı İgleri, 224299, Matbaa: 224290 YENİ KİTAPLAR Varlık Yayınevi ytnlız bir aylık yaz tatıli yaparak bu ay piyasaya ycni kitab çıkarmamıştır. Bununla beraber baskı çalışmaları durdurulmuştur. Eylul başında birinci TC ikinci baskı olmak üzere en az on beş kitablık bir parti satışa çıkarılacaktır. Coma 2 Âğustos 1957 D.P. seçim öncesi BTrakyaR. Ereğlisi C.H.P. ilçe Tiirkleri kongresinde bir hâdise hazırlığına hız verdi Yıınan basını ile mahalli idarelerinin B. Trakya Türklerine karşı giriştiği manevi baskı kampanyasına Yunan hükumeti de katıldı Adnan Menderes 23 ağustosta istanbul DP. il kongresinde seçim kampanyasını açacak, DP. Istişarî Kongresi ay sonundaAnkaradatoplanıyor Milyonluk bir döviz kaçakçılıgı Beyo&lundakl Kürkçülerden Jozef Dişar. bir mllyon llra değertnde dö Tlz kaçırmak tddl&sile bugünlerde ad livpye verilecektlr. Istlklâl caddesl 191 numaralı kürk çü dükkânınm sahlml Jozef Disar'ın doriz kaçakçüığı yaptığı yolundaki Iddia üzerlne. dün dükkânı aranmış Te 110 dolar ile 56 »terlln bulunmuş. tur. Aynca, Emniyet memurUırı, Joze fin memleket dışma 1 mllyon llra eiegerlnde döviz kaçırdığını göateren veslkalar elde ederek, hakkmdakl tah kıkatı genlşletmektedlrler. tlk tahki. kat tamamlanraoa «anık sdliyeye TC rllecefctir. | Ankara, 1 (Cumhuriyetteleksi Seçimlerin sonbaharda yapılacağı henüz resmen açıklanmamıs olmak !a beraber, İktidar partisinin »eçim öncesi hazırlıklarına hız verdiği gö rülmektedir. Bu arada haber verildiğine göre. önümüzdeki günlerde Zonguldak ve Kastomonuya gidecek olan Başbakan Adnan Menderes, seçim kampanyasını 23 ağustosta toplanacak olan tstanbul Ö Kongresinde yapa cağı bir konusma ile açacaktır. Diğer taraftan, ağustos ayının so nuna doğru Ankarada D.P. Istişari Kongresinin toplanacağı ve bu top tantıda seçimle ilgili meselelerin gorüşüleceğine dair söylcntiler do lasmaktadır. Henüz teyid edilmemek le beraber söylentilerin kuvvetlen mesi boyle bir toplantıya gidileceği ne işaret sayılmaktadır. Orta Doğuda radyo harbi şiddetletıiyor Washington (Fred J. Zusy bildiriyor) Ortadoğuda radyo harbinin pek yakında şiddetlenceğine dair emareler görülmektedir. Belli başlı bir çok merkezlerde eskUinden çok daha kuvvetli verici istasyonlar inşası kararlaştırılmıştır. Bu arada, anlaşıldığına göre, Rodos adası önünde demirlemiş ohn yüzer bir verici istasyondan ;ayın yapmakta olan «Amerikanın Sesi». Yunan hükumeti müsaade cttiği takdirde Yunanistan topraklarında kuvvetli bir istasyon kurmak srzusundadır. Mısır, cKahirenin Sesi» ni kuvvetlendirmek maksadile Çekoslovakyaya 300 kilovatlık vericiler ısmarlamış |tır. Türkiyede Ankara Radyosu da Londranın Marconi Telsir Telgraf şirketine ısmarladığı 240 kilovatlık teçhizatla, takatiri hemen iki mis| line çıkarmak yolundadır. ! «Amerikanın Sesi» ninkinin on mis j H olan bir bütçe ile çalışan Moskova Radyosu da Arnavudluk merkezi Tirandan yapılmakta olan günde üç arabca yayınla programlarını destek. lemektedir. Gümülclne 1, (Hususiı Yuuan basını ve Batı Traiyadakl Yunan res ml maiamlarının Türk azınlığı aley. hine »enelerden berl devam edegelen m&nevı baakı kampanyaBina, «on gun lered Yunan hükumeti de bilılil ve alenen katürmş bulunmaktadır. Burada çıkan türkçe «Akm» gazete EreğU (KarBdeniz1! 1 (Telefonla* dakikalarca beklemek zorunda bıraalnin btr muddet evvel neşrettiğı bir C. H. P. Ereğli ılçe kongıx?si Geıel kıldı. Şiddetle devam eden tezahüıat besmakaleye, Yunan Devlet Bakanı Caços lmalar. lhtarlar ve hatta tehdid Sekreter Kasım Gülek ve Parti Mtc dinmiyordu. HaİK fıpkı istanbul C. ierle dolu bir cevab vermiitir. «Akını lisi üyesi Halil Sezai Erkutun da iş H. P. il kongresinde İnönünün kogıbi gazeteal bu başmakalede Batı Traiya tirakile bugün saat 10 da Belediye nujmasına başlarken olduğu Türklerinln Maarlf işlerlne temaa et sinemasında yapıldı. Hıncahınc dolan «Dağ başım duman almış"> marşmı mekte ve Yunan makamlannın »'.a salonda bulunan iki bine yakın va söylüyordu. Gülek kendisıne göstekasızlıgı yüzünden Türk okuilarında biiküm >Uren proğramsıslıktaa bah. tandas C. H. P. Genel Sekreteriri rilen sempatinin C. H. P. sine aid başladığı büyük bir tezahüratla karşıladı. Gü olduğunu beyan ederek •etmekte ldt. Yunan Devlct Bakanı Çaços 1M eoas lek, tezahürat ve alkışlar arasında konuşmasında şöyle dedi: mevzua cevab verecegl yerde lsl cnu omuzlar üzerinde kürsüye getirildi. c Biz kongrelerimizi zamanında galâtaya dökmüs v* cevabl yazuınd» Güleğin konuşması ve intizamla yapan bir partiyiz. D. Akın. gazet«ainı slndlrme yolunu C. H. P. Genel Sekreteri Kasım P. kongreleri ise iktidar partisi ol tutmustur. Bakanın mektubunda eu cümleler bimana dikkatl çekmektedlr: Gülek yer yçr Başbakan Adnan Mtn manın verdiği bir rehavet ve hercü«Tabll »lzln de blzlm de lyl blldlğl deresin Çanakkale nutkuna cevab merc içinde. D. P. nin geçenlerde yapılan Çamlz .fakat hallhazırda tankik etmek verdiği ve umumî olarak rejim me Utemediğlmlz malıim makaadlara hlz selelerine temas ettiği konuşmasına nakkale kongresi ibretle üzerinde Arkast Sa 5 Sü. 4 te Arkast Sa. S Su 7 de başlıyabilmek için mikrofon önünde Kasım Gülektetı sonra konuşatı C.H.P. Meclisi Üyesi Halil Sezai Erkut, devlet buyüklerine hakaretten dün tevkiE edildi Sancarın Çelikbaşa cevabı C. H. P. Meclisi üyesi: «Kimin kimden teminat istcmesi gerektiğini umumî efkârın takdirine hırakıyoruz» dedi Hür P. Meclis Grupu Bdşkam F<ju.' Çelikbaşın işbirliği ve muhafefet haVkında yaptığı son konusma ÜZPrine C. H. P. Meclis üyesi Avuk.it İlhami Sancar dün gazetecilere şu,ılai'i soylemistir: «1 Fethi Çeükbasa nıuhalefetin grup liderliğini veya paronajını kim vermiştir ki bu türlü konuşn^ak hakkını kendinde bulmuştur? Arkası Sa 5 S ü . lde Ankarada sıcaktan 18 kişi bayıldı \ Ankara 1 (Tclefonla) Ankarada bir kaç gündenberi sıcakbk durumunu muhaiaza etmektedir. Meteorolojinin verdiği malumata göre. sıcakbk deıecesi gölgede 38 dir. Bu yüzden üç gündenberi şehINDIRME ÇAUŞMALAR1 Bevu rıd Aks.ray yolunun Indirtlm»*! runızde bayılanlann yekunu bir nay ; v s l l i . m a l a r m a d e v a m e < iii m e kted'r. Resmdc, indirme ameliyesi dolajt Arkast Sd. 5 Sü. 2 de s:]e bozula.j caddede evlerine gitnıe ge uğraçan ikt kadın gorlüyor. Rize C.N.P. İl kongresi Bugün toplanacak kongrede Suphi Batur ve Enver Kök birer konusma yapacaklar Hür. p. G«nrl ldtre Kurulu üyclert parti merkrz Inılrn çıkarkeıı Rize 1 (THA) C. M. V. uınuıvl idare heyeti azası Suphi Batur ile Enver Kök dün gece Trabzondan 5<;h rimize gelmişlerdir. C. M. P. liderleri bugün Çayeli ve Pazara giderek parti teşkilâtile tcmaslarda bulunmuşlardır. Bölgemizde alâka ile kaı§ılan^n Batur ve Kök yarın iabalı toplana cak olan Rize ıl kongresinde hazır bulunacaklar ve birer konusma yapa caklardır. F. Ergin, İstanbul halkı sıkıntı içindedir, diyor «cŞ«hircil3c, yalnız c«ddcler açmak değil, haUca kolay v«srta, konforhı ucuz maişet seviyesi, bol ve ucuz su, elektrik Urfa Hür. P. miHetveklli Feridun Krrinin Üsküdar Hür. P. kongresindeki »ozleri, günün mevzuları arasında ytr »Imakta devam ediyor. Dün de, iktidar partisinin sözcülüğü Hür. P. Genel İdare Kurulu dün toplandı BaşbakmiR Çaukkala mrikı, C.H.P. Meclisi w İnöninin nıHn iıtcelendi Hürriyet Partisi Genel İdare kurulu, dün saat 10 dan itibaren, Hür. P. İkinci Başkanı Enver Gürelinin reisliğinde çahşmalanna başlamıştır. Dünkü toplantida son aj'in siyasî gelişmeleri' bu arada Başbakanın Çanakkale nutku. İnönünün son nutku ve C.H.P. tebliğl lnceVİETNAM C LMHURBAŞKANI U ü ü l lenmiş, Hürriyet Partisinin seçim ça. ALMANYADA Dün Macaristana lışmalarının n« olacağı müzakere edil. ceçmiş olan Vietnam Cumhurbaşki'nı Ho Chi Mınh. Doğu Almanyaya jap miştir. Çalışma saat 20 ye kadar sürmış olduğv. 5 günlük resml zivar?t müştür. Genel Kurulun toplantıları yarın «osırasında yukandaki resimde, Stalinstadfta görülmektedir. Ho China erecek. incelenen mevzular ve alı' Minh hakik! komünistler gibi çocuk n5n kararlar bir tebliğle umumî efkâra lala arkadaşlık yapmaktadır. açıklanacaktır. Arkası Sa 5 Sü. 1 de metken, tmm etmek »anahAr» Arkatı Sa, S Sü, S do Bngın M az akacak Sular Idareeinden bildirildiğine gbrt Terko» fabrikasına cereyan vercn eluktrik hatlanndan birinde diln «aat 16 da bir anza vuku bulmuştur. Türkiyemn tavassutu isteniyor Bir Amerikalı gazeteci, anlaşmazlıarabuluArab Israel ğımk Türkiyenin culuk yapmasını teklif etti Washington (Fred J. Zusy bildlrl. yor) Blrieşik Amerika dogusunun en mühim gazetelerinden blrl olan «Baltimore Sun» İn iıkra muharrirle. rlnden Price Day Arabİsrael anlasmazl'.gında arabulucu olarak şi.r.dive kadar Türklyenin Uminden bahsedll. memiş oluşunu acalb bulmaktadır. Arkası Sa. 5 Sü 7 de Gazetecilik larihınde ilk defa! (Zajer) gazetesinin İstanbıddaki ifciz kardesi (Havadis) in diİTikü ve ectjelfci pünkü sayılarmı gSrdünüz mü? Her iki niishada da tstanbulun elektrik su istihsal ve istihlakindeki yedi seneliJc arh? manşet halinde koskocaman serlcvhalarla verüiyor. Gazetenın Birinci $ahifesinde en büyük yeri küplaycn Tnesele iki niishada. da budur. Serlevhalar ayrı, jakat alttndnki yazı ve rakamlar aynt. GazetecUik tarihinde eşi görültrviyen bu tekrara «ebeb ne? lluhalif Tntlletrefciü Feridün Ergin Hürriyet Partisi Üsküdar ilçe kongresinde îsiunbulda yapdciılorı azımsamış. Maksad onu cevnb vermek. Demek bir nııtlıulif mületfefcılı bir ilçe kongresinde bir defa konujunco (Havadis) gazetesi ona cevabl iki gün tekrarhyor. Bu miHetcefcillerinin adedi iîci olursn cevab dört pün tekrıilnnncak. MületvekUi adedi üçe çıîcarsa tekrar saytsı da « 'ja yükselecek. Peki omo bir de rıevzuubalv.s so;ü>ı söylendiği yer meselesi uar. Feridun Ergtn iJçe fcongıeii«de koniLşmuş. Yn H knngresindc konuşsaydı cernb ncabn kaç defa tel:rorlonacnfc. il fcongrcs» uınunıi kongre olunca lekrar yekv.nu neye varacaktı? Bu nuınttfc *iîsi!e»tni ele rtlarufc lâti/e etmemiz çok görülvıesin. Gerek (Zafer), gerekse (Havadis) in gazetecıligi kimseye bırafcmayıp s%k ttk bize ders vermeğe kalkışhklan ciimlece malumdur. PASAI»O«T ALAM1VAN SERÇE ttMoses» isimli serçc. Avusturaîyanın Melbourne şehrindeki Olympic Follise k.ioareEinde atraksiyon yapan Andy ve Dilores Albin adlı Amerikalı bir çift tarafından Parkta hasta ikcn buîunmuş ve tedavi edilmiştir. Fakat Albin'ler. Los Angeloç'a donerlerk^n. karantina formaîiteleri dolayısile ıM'se» ı berabcrlerinde getirememiş lerdir. Fakat uzun çahçmalar neticesinfie. Am»rika için «Moses» a bir p;.saport temini mümkün clmuştur Bir yolcu ile getirtilen «Moses». yuknııdaki ıesimde. uzun bir ayrıUktmı sonra tekrar kavuştugu Mrs. Albin'in omuzunda sörülmektedir. Emekli Sandığı Umum Müdürünün açıklaması Feridun Erginin Emekli Sandığı hakkındaki •özleri yersizdir. nık savcılık kanah 1 » su tekzibi gön. | tığı konuşma esnasında; memurlardan 1 dermiştir: keiilen emekliük aidatının lmar Işln» Urfa mebusu Feridun Erginin Üskü . ATkaSt Sa 5 SÜ. 3 te Başbakan Fransız Elçisini kabul etti Dıs İ^leri Genel Sekreterinin de bulunduğu mülâkatta. iki memleket münasebetleri j.'özden geçirildi Başbakan Adnan Menderes dün öâ. leden evvel Vüâyette Fransız Büyük Elçisi Jean Paul Garnler'yl kabul ede rek yarım saat kadar gorüşmüştür. Bu mülâkat «ırasmda Dış İşleıi Ge nel Sekreten Mellh Esenbel de hezır bulunmuştur. Türkiyede yılda 25 milyon kilo tiitiin işleniyor Üsküdarın Şernsipaşa semtindeki İnhisarlar Umum Müdürlüğüne aid İstanbul Tütün BaJ?ımevi dün basıi mensublarına gezd'irilmiştir. Halen Şemsipaşa, Ahukapı ve Pendik tütün bakımevlerinde senede 5.000.000 kilo tütün işlenmektedır. Ayrıca muhtelif bakımevlerinde çeMısır çarsısının lçinden bir gorıinüş Arkast Sa. 5 Sü. 1 d e Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Emeklt Sandığl U. MüdürO Nuri Kı. I dar Hürriyet Partisi kongresinde yap, Arkast Sa. S Sü 7 de Balıkesirde D.P. den 105 kişi çekildi Balıkealr. 1 (Telefonla) Edremit. te yenl çıkan C.H.P. organı Körfezin Sesi gazetesinin bîldirdiğlne göre 11. çenin en zengin köylerlnden blrl olan Zeytinlide D.P. den lstila edenlerin yekünu 105 oimuştur. Gazete bunları ısir.ıılerıle açıklamaktadır. Polatlıda feci bir cinayet Bir otel kâtibi 14 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü Ankars, I (CumhurSyet.Teleks) Dün gece Polatlı ilçeslnde feci bir cinayet Işlenmlştir. Polatlıdaki Kara. kuyu otelinde kâtib olarak çalifan Bahaeddin Tekdoğan adlı bir şahıs. ge ce yarısına doğru. aynı otelin catı irasında yatan Necde: Aslan adlı 14 vaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz et nlş ve daha sonra da yatak carşafıle oearak öldürmüştür. Katil, bllâhare ce*edl saklamağa : • < ebbü» etmlş, ancak, kısa zamanda ci ıayet meydana çıkarılarak poli» me. 'nurları tarafından yakalanraıştır. | Bahaeddin Tekdoğan. bu sabah İlk «orgusu yapıldıkten sonra tevkil edil mis Te eezatTlne gönderllmiştlr. Mısır Çarşısı 50 milyon liraya Evkafasatılıyor Aldıgımız malumata göre M.sır Çar ş;smın Evkaf İdareslne satıhr.ası ka rarlaşmıştır. Evkaf İdareal yıktın.an Krlstal b l . nasının bedelinl mahsub ettlkten sonra Beledıyeye naktt olarak 50 mli. yon lira ödeyecektir. Mısır Çarşısının bedeli Belediye tak dirt kıymet komlsyonları tarafından tesbit edilmlştlr. Sebze ve meyva fiatları nasıl dtişebilir? Meyva. ve Sebze Esnafı Derneginin ileri sürdügü tedbirler İstanbulun senelerdenberi halledilemiyen davalaıından biri hiç şüphcsiz ki sebze ve meyva mevzuudur. Bu sene. geçen yıllara nisbetle menılekeümizde büyük bir mahsul bolluğu olmasına ıağmen, kontrol ve organizasyon işlîrimizin iyi düzenlenmemesi sebebile halk hem ate§ pa V Ü*J hasına, hem de düşük kalitede sebze ve meyva yemek zorunda kalmaktaîzmir Emniyet Müdürü Necdet Udır. JAFON1ADA 8EL FACİAS1 Jap«n.\anın Kyuslıu sdssında vusua ğurdan su telerafı aldık' gelen sel felâketl. 1.000 kişinin ölme »ine ve 3 000 kiçinin de a*ır sekllUe Son günlerde, Ticaret Bakanlığı ve «Gazetenizin 29 temmuz 1957 pazarBelediye mügtereken, kuru gıda yaralanmasına »ebebiyet vermiştir. YuVandaki resimde. yard)m ekiple t e s l ririn, Isahaya ve Omura «erürlerini ba«lyan ar.a caddenin sular taraf;n«unlu nushasmın bırmcı maddelerile sebze ve meyva mev ! dan lstilftsını çaresiz »eyredi?leri gö rü'.nektedir Solda ön cephede IIP. n ı ın n besmcı sutununda «Izmirde bir n besmı sutunund I h a c l zuunu ele almışlardır. mahsur kalmış bir otobüs görülmek tedi:. Kyushu ada«ına, 24 saat zarfm, tezahüratla karşılandı» başlıgı Arkast Sa S Sü. 8 de i da tam 99 lantim yağmur düçmUsrür. | A r k a s t Sa S SÜ. 1 de Bir favzîh DİNAMİTLER RÜSTEMPAŞA "AMHNDE HA8AR VAPTI Eminbnü mevdanı i!e Tahtakale arasındaki ist imlâk «ahasının açllması İçin kuüaııılm dinamitler evvelki gece bazı hasara sebeb oimuştur. îki dinamıtin ırka arkaya atılması üzerine meyd ana gelen infilâk. bilha»»a târihl HUstempaş^ Camiini hasara uğratmıştır. Caminir cephedeki çinileri döküimüî. duvarlarında dbküntüler olrr.u=. canılar kırılmıştır. Diğer taraftın. Nalburcular caddesindeki 78 dükkân ın da vitrinlerl ve vitfinlertndrld ın.îlzeme parçalanmıştır. Camide ılün naiıaz kılınamâmnUf.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog