Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Halfik Y. Şehsuvaroğlu TARİHI ODALAR Tanzımattan buyana butun tarıhl vak'aların içınde geçtıkleri saray konak ve ev odalannı canlandıran tarıhı eser Fiatı S Liradır İNKILAB KİTABEVI hnrti UnCO umhuriyet 11 8 7 ^ 11.8/5 NAÖI Telgraf ve mektub adresı Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 e i o r ı ı a r . umuml Santral Numarası: 224298, Yazı I5lerı. 224299 Matbaa 224290 Tel BRÜKSELt mraucusu: Pa7Prtpsİ IQ ™ZaneSl \\) Konferansı bugün sona eriyor 3 muhalif partinin liderl eri dün de, işbirliğinin zarurîolduğunuvetahakkuk edeceğini belirttiler Suriyede durum ciddî safhada! 9 yüksek rütbeli subay ordudan çıkarıldı, bir çok subay Lübnana sığmdı, 100 kadar ordu mensubn da tevkif edildi Bevrut 18 (R ) Surıve ordusunun kamılen kcmunıstlerın elıne geçmesı uzerı ne çok cıodı bır buhran patlak vermıştır Bugun beklenmedık bır zamanda Suriye Cumhurbaskanı Kuvvetlı Samdan ayrılmı* ve ucakla Kahıreje gıtmıştır Bunva gelen haberlere gore tanınmıç bır komumsf olan Albav Afıf Bızrı nın Ge nelkurmav Başkanlığına ta\ınıne Cumhur başkanı nıuhalefet etmış ve bu tây'nle alâ kalı kararname de kendisıne zorla ımza et tınlmışta Dıger taraftan Surıyenın solcu Savunma Bakanı Halıd Azm'ın Moskovada akdattıgı andlasmavı da Cumhurbaskanı nın reddett'gı soylenmektedır Beyrula ulaşan haberlere gore bu cıddı ıhtılafın patlak vermesı uzerıne Surıve Cum hurbaşkanı ıstıfasını vermış ve Kahıreve gıtmıştır Fakat Surıve hukumetınin bır sozcusu bu gece bu haberlerı kat ı bır şe kjlde tekzıb etmış ve «Bırleşık Amenkanın \>K\ \\\ k \ Z \ \ D I Inglllz Cula nasında vapılan umuml seçımlerde 1953 senenndenberı lngılızlerle müradelp eden işcı lıder Dr Cheddi Jagau 14 nandaivadan gekızım kazanar<ık üstunlüğü trmın etmıştır Reüin. lt den Amenkalı karısı ve iki çocuğu ıle bir arada goatermektedır Karaosmanoglu bu sabah İsviçreye gideceğinden yerini Feridun Ergin veya Raif Aybar alacak nonu Kars'a gidiyor Rtts ticaret heyeti bugün geliyor Heyet, Türkiyeye açılacak krediler ve yatırımlar mevzuunda tetkik ve temaslarda bulunacak Yarın açılacak lznıu I<nternas\onal Fuarındd ılk defa olarak bır Ameııkan tıcdiet heyetıle genış salahıvetlere sahıb bıı Rut tıcdret he\etı karsılaşacaktıı Haber aldıgımurf gore Sovvet'er Bıılıgı Tıcdiet OrUsı Reısı Nest=r f baskanlıgındakı bu he\et bug n şehıımı/e gelecektıı Dıs Tıcaıel Daıresı Muduru Ye]of ıle Technn F v port teskılatı başkanı Melnıkof da hevele dahıldıı Rus he\ctı Izmu Fuaıının acüı<mdj bulunduVtan soıııa Ibt^n' 1 , Ankdra ve İ7iı ııdp Amcııkın tıc^ret hejetı gıbı tetkık'eıde bu'uıu cak ve avııca Sov>et Ru v.» ıle Tnrkıve atasındakı 1 ınıkan'^M mev5 zuıında tacııleıı rfınlıvecktıı Zı\aıet gavesın n Tuıkı\e\e p' lacak kıedıleıle ve menılokptım "fe • spılacak ^atuım'aı'a alakalı «Hııcu «jMi'İTnaktBdu Rıihsss» Anvrı lAn TfcSret Bok.r.l 1 mfl"4««'» <." Art nm Tı» 3 S» 4rf» Kuyruklu yıldız Burdur 18 (Telefonla > Sehrımızde bir kaç gundenberı b r kuvruklu \ıldız gozukmege ba^lamıştır Kuzev batı ıstıkametınde gorulen ve parlak brr şekılde tnuşahede edılen ku\nıklu Mldız saat 11 e kadar gorulmekte ve ondan sonra ka^bolmaktadır C.H.P. Genel Başkanı, 24 ağustosta yapılacak ü kongresinde «işbirliği» mevzuuna temas edecek Vnı olarrfk Kahıre\e Sidfn Surı\e Cum hurbi'kanl Sııkru Ar^o*ı Sa 3 Su 6 da Fl Kuvvrtll Ankdra 18 (Telefonla) Halen Istanbulda bulunan C H P Gen«1 Başkanı Ismet Inonu 23 ağustosta sehrırrtıze gelecek avnı gun uçakla Karsa gıdeıek 24 ağustosta vapıl c*k ıl kongresınde hazır bulunacaktır Inonunun, muhalif partıler arasında cerevan eden jsbırlıgı konferansını muteakıb vapacagı bu sfcvahate sı\aHur. P. Genel iekreteri lbrahim öktrnı v e Hur P lı nııllcuckıllerı knn^rrjl takıb ediyor • mahfıllerde buvuk onem \eııl^ 3 muhalif paıtının lıderlerı bugun vam ebnışlerdır Nıtekım C M P ge mektedır C H P Genel Başlonı ıl saat İS ten ıtıbaren C H.P Genel nel ıdare kurulu Genel Başkan ve kongresmde muhteraclen sıyası bır ınun TÎMilıktaki ısi» lcbnferan 18 den ıtıbaıen uzun suren bır top temas edec^ktir lnonuye bu ayanV18 Bu saba sının sltınra toplantısını yapacaklar lantı vapmıştır Arkıuı Sa, S Sü, 6 da haAnkara saat (Telef«nla> Soğukku karşı 4 sıralarında dır Karaosmanoglu, bır kbnıkte teC M P , Hur P ve CHP lıderleri, I U semtınde çıkan bır vangm 4' davıde bulunan kızını zıyaret mak dun de gazeteeılere muzakerelerın kereste depo^'le 3 ev ve 8 dukkânm sadıle bugun saat 10 30 da uçfkla ıızaması uzerıne bazı muhalif ve tavanmasına sebeb olrauştur Hk tahZurıch e gideceğinden yerını Hur rafsız çevrelerde belırmıs olan komınler zaıaıın 8 mıl>on hranın «<; P genel ıdare kurulu azalanndan ve tumserlığe ca^ teşkıl edeb lecek Kç tıınd* oldugu meı kezındedır Yan mılletvekıllerınden Feııdun Eıgın bır hâdıse bulunmadığını ıttıfakla gın ıhbjrı sabaha karsı 4 17 de An,.\eva Raıf Avbar alacaktır sovlemısleıdır faıtaldr caddesınde bır evden japıl3 muhalıf partı lıderlerı dun de Hur P Genel S e k u t e n lbrahim mıştır Bulbuldağında Panayaka veıılecek nıhaî karaılar ve belır°n Oktem şov le demıştır Bunun uzerıne derhal harekete gepuıuzler etrafında ıstısarelerıne dc Arka«ı Sa 5 Su 1 te çen şehrımız ıtfane1;! bırkaç dakıpulu mevkiindeki dinî toreka ıçmde \angın \eııne gelmış ve 8 milyon lira zarara sebeb olan yangın AnkaranınSogukkayu sentinde cıkan ve şehri tehdtd eden de|»su \U l er TC s dikkân ya«4ı r Ift yapılan tören ne 4 bine yakın hıristiyan hacı namzedı katıldı Merye»A« îkametgâhında İzmır 18 (Telefortlai Hırıstıvsn ftlemı tarafından buvuk bır ehemmıvet atfedılen dım merasım bugun Bulbul dagında Panavakapulu mevkımdekı Mervem Ana îkametgâhında Japılmıştır ,Hac farızesı mena'=ımınde bulunmak uzere îtalya, l«vıçre Fransa, Yıınatıı^Un ve jurdumuzun muhtelıf lehırlerırden gelen dort bıne vakın hazı namzedı ıle ruhanî reısler sabihın erken sa^tlennden ıtıbaren Meryem Ana ıkametfiahı ıle Arzıı Arkası Sa 3 Su 3 de Muhalefet işbirliği kampanyasını açtı Dulles dış yardımı savunacak Kıhrı s ve Mısır Karamanlıs'ın Kahirevi 71reti dolavısile Yunanlılara karsı gavet tnultefit konu«an Mısır Cumhurbaskanı, «Her topluluk kendi mukadderatım kendi tâyin etmelidir» dıvor Kahıre 18 R Cıımhııbaska I Nasır Ile Mısırı re'men ıı>aret etnıekte olan Yunan =tan Başbrtkanı Ka *• manlıs arasındakı gomşmeler Ortadogu ve dıger diıina nıeselelerı etrafırd» devam ermektedır Nâsır bır Yunanlı g^zetecne verdı. ;ı ve bugun *TA Ahrsm» gazetesı t a . ıafından ne;r«dılen bır mulakatta Mlsırın Kıbrıs m*«leslnde < n u l \e k Arkası Sa. 3 Su 4 de Dün yapılan Hiir. P. ve G.M.P. kongrelerinde işbirliğinin fayda ve zarurellerî belirfildî Muhalefet partılerı ılen gelenlerı daha nıhaı teblıg nr~ redılıp uclu protokol ımzalanmadan once işbirliğinin fa\da \e zaruretlerı etrafında ümumı efkârı tenvır ıcm kampan\a\a gırlçnıışlerd r Her ıkı 1 de dun 'îa t 10 da japılan Hr P Fatıh içe knn gresı !le H ır P KagıdJıane kovu o c . kongre<; nde ana mevzını muhal f pat ler arasındak ışbirlıgı meseıesı te§» 1 etm «tlr S vası ce\reler haa cyı 1 b rl gının Tnuhakkak tahaK^us edecp gme b r ışaret savmaktadırlar I^tanbul mllletvekıl Cıhad Bahan vaptıgı konuşmada tereddudlu sıkın tılı \e buhranlı bır devır geçırmekt*1 nldugumuzu vî\lem ^t r Babana gore bo>le bir vazıvet dunkı sozlerın tut mnanların me>dana gerırd klerı br kabustur D P Genel Başkanı ek>erı f ve bende dn erek memleke'ı şeflık sls Arknsı Sa 3 Su 5 de Wachın£ton l t ı » a ) Ontarto to I ı keaırındskı malUane«ınöe bır hüf Tadan ber isî rahat c »neVte Oıan vt bu aktam Washın?tona donı>c"k o an Dısı^lerl Baianı Fosıc D J les varın sabrh Ayan Tahslsat Komısvonu hu zurunda hukumetın dıs vardıra prcnç amı c n td fb ettifi kredın n kabul ed Innesı lehinde bır vonuşmft vapa r<ıktır E=kı mus eek kurmav h^^et lerl ba=kanı Am ra Arthur PadfO'd le be ne'milel ısbırllsı idaresl bas Kanlıgından lstifa etm ' olan John Arka.il Sa 5 Sü 3 te Isı dün 31 dereceydi Arkatt Sa ? Sw 2 de Dun Isldnbullulaı gene sıcdk bır tatıl gınu geçıımısleı taşıtlaı tıklım tıklım dolmu^tuı Meteoıolujı 1^ta^\onunun tesbıtıne gore suhıınet en juk>ek 31 deıece ıdı Hava b u gun, sabshlevın bulutlu sonralaıı açık geçecck po\ raz devatn edecek 'uhunet degısmıyecektır lan^ından sonra açıkta kalan bir vatanda; ve kıırtarabıldigi eş\aian KIBRIS TÜRKLBRİ ARASINDA 15 CVS: S Adada l o vılda Kumlar 35000, Türkler yalnız 1521 kişi artmış! Bizimkiler arasında kısırlar nıı cok dı>e dusunup tızulme\in, Ortodoks papazlarmın faali>eti, Turklere karsı tatbik edilen kotu nıaarif siyaseti ve daha bin turlıı tarvık tedbırleri karsısında istaü^tıklerde bu rakamın dahi yer alabilmesine şasfnak lâzım Macaristana dönenlerin Röportajı yapan: Om er Sami Goşar Ingı ızl^rp »orar«anız h»men »tılı. vorlar . Bı/ Kıbrıs lurklerınc nplpr vap ı «d » i ' Bız h<>p onların ıvllıgı için val 5tı^ Kıbrıs Turkunun jukselmest ıçın \irtindi». durdu» 0 Fakat kendılerın? Adan n ıdaresınJ* kı I ti m»vk 1lerde hep Rumlara rasîlan > Ne aDahm b ı ' rtındık i ' f l dıem hastane erde ko^lu er^Tiizm bir tfk Turk dok or bulup de dlerlnl an eaıtıremedlk kiN demeTe getlrıor. latamadıklarını bu un d^vle' dair« e af Ne ?nr bdır kl bu uhamı Batı Tr>* rlnde Rum laıkıyetının »ş kar bu un TurKİeri İçin de Tunanhlar »avu duev cu beledıvelerdeki vaz Teh Tuk ruyorlar er n 1M va kap cı va en kııçuk dere 'A.U mı acaoa. bunlar? rell katıb olduklarmı anlatınca da duda«. bukuyor ar Arkası Sa 5 Su T de AKIBETİ ııvuında 1EL»\ 7 \ O \ U \ H\I K\ GÖSTF Rtl FV S \MK Londrrt geçm erde çıpl«tk bır halde ce»edı buhınmuş ol«n \edı vaçındakı Allan "VVarrcnın miâfi 25 \a«ındak ı Colır ^varren vegenının olümü ıle çuphe altında bul unmnktadır Ingılız trle\ ız^ onunda >apıHr bır tahkıkat egnasında ^atıl ^uph e^ı altındakı amca lngılız halkına gostorılmıştır İ T \ L \ \ \ GFMtSİ NDE Bşbakdn \d lan Menderes oldu bcrabermde Devlpt Bakanı Fatın Hüçttı Zerlu ve ttaljan Bu\ük Elçısı oldjgıı halde dün hmanımızda bulunan Italvan Okul gemısınl zıvaret Bundan bıı muddet once menılc etmıçt Totoğraf, Basbakan gemive gıderken alınmıştır Sagında Elçı solunda Zorlu gorülmektedır ketımızden Macaristana donmuş o lan 300 kadar Macar multecısı hakkında şehı ımızdekı multecılere Budapeşteden mektuB gelmıştır Bu mektuba gore donenlcrden 2 sı halk mahkemeçı tarafından ıdam ettırıl Bır grup İngılız askerı, bir Turk şoforunu bayıltın mış 23 ı (le 8 ıla 10 sene hapıs ce za^ına çaıptnılmıştır caya kadar dovdukten sonra parasını, »aatini ve Gerı donen dıger Macarlar, sefalet içınde bulunmaktadır otornobılını çaldı Macaristanda bır dın adamı Idam edıldı Lefkoşe İS IR ) Magusadan ogreVıyana 18 'a a ) Avusturvn k» nıld gıne gore Fevzi Şevkı Hasan »tolık basın ajansının bıldırdıgme go dında bır T' rk çofor evvelkı sa^aha re, Macaııstanda komunıstler ıı 114S ka $ı saat 2,30 da jehrın dışmds ağır de ıktıdarı ele geçırmelerındpnheıı \arjlı vazıvette bulunarak hastane>e ılk dcfa olmak uzere bır rahıb ıd^m kaldııılmıştır edılmıstır Fevıi SevKi Hasanın ıfadeslne %o\* Kahlre 18 1R1 bu\e > Kanah m» | Bunlardan bır tane»! hslen cuma . Seben D P ı\<,e b^kanı Zekı L^^zlo Mıııdbzenty aHını td^ı\rfiı vc *aat 1 suiaıında bir gıııp Ingılız a*k»r Guneşten şu telgıafı aldık kamlar bir anesi lsraelden »vrılmış gununden itıbarcn Suve 5 Mmanırd» s dieeri de Uraele gltmekte olan Norr«( b'klemek ertır r lıpınlerden Ura'lf kaıdınal Mınd/benty ıle akıabalıgı kenoıter n kampa gotuımesmı ı^tem 12 81957 gunlu gazetenızde S>rben l a m batPlıralı 3 *;|lepe 111 m !lık be n» kaufuk tasımalctadır nlmadıgı bılaııılen bu ıahıb ekım ıh leıdır Maeusn di'i ıda otonıobılırl djr C H P knııgı esı munasebetıle ^ah'iD e r m 'el BU \olurdan Rcçnelprl ıçin m ı > " ' de perserube KuaundFn ı*l tılalıne ıştırak etmek ve sılah «ak clııarak vızcrıne huuııı etnıuler d sarı ma ızafelen vapılan neşmat tama | 1 s^ade etmemektedir Arkası Sa 5 Su 3 te A r i o t Sa 3 Su 3 de Arkan Sa 3 Su S da Arkast Sa. 3 Su S de Bunlardan ikisi idama, 25 i de 810 yıl hapse mahkum Mısır 2 Norveç şilebinî Kanalda bekletiy or Bunlardan biri Israele mal götürüyor, diğeri de îsraelden mal taşıyor İngilizler Kıbrısta bir Türke saldırdı Seben D.P. ilçe başkanının tavzibi Kıımların •»ıllar snren nrtKFsııırlr >alrıi7 rtıllrrınrtcn "l^n lakni riınlen \f mHln etleriBi İ5Ü "k bir gavretle muhafazm edrn Dılırt» knıluleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog