Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

33 üncü yıl Sayı 11.874 KUfcUCUSU: TUNUS NADİ uriYet Pazar 18 Ağustos 1957 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet Istantml Posta Kutusn İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 224293, Yazı İşleri, 224299, Matbaa: 224290 Vilâyette vukubulan ve bir saat süren bu Dıınku toplantıda butun mevzulara temas edıldı, puruzlu müiâkatta, iç politikadaki son gelişnelerin noktalarm halledilerekmutabakata varılacağı tahminediliyor incelendiği tahmin edilmektedir Koıtferaıtsa yarın devam edilecek; İ. Öktem: "mevzu çok cepheli olduğundan toplantı uzadı; iktidarın tutumumı, kanuniarı inceliyoruz,, dedi înönüne çekilen telgraf «25 milyon Türk ümid ışıklarını sizlerden bekliyor İşbirliği mevzuunda pazaıtesi günündenberi toplanmakta olan üç mualhif parti liderleri dün Taşlıkta İnönünün evinde beşinei toplantılarını yaptılar ve diğer sütunlarımızda bulacağınız tebliği yayınladılar. Bu tebliğden de anlaşılacası üzere, işbirliği hususunda nihai bir karara varmak için toplantı bir gün dıha uzatıldı. Dün saat 15.15 te başlıyan toolantı 18.15 te sona erdi. Toplantıya ilkönce Hür. P. tiler gelmişti. Biraz rahatsız olmasına raâ rnen. her zanvnki neşesinden hiç bir =ey kaybetmiyen tnönü. Dr. fbrahim ökfemin tavHve ettiği ilâcı alaıpk Cumhurbaşkan: Cela! Bayar dün ;as16.30 da Vlliyete gelerek Baş. kan Adnan MpnderesLe bir saat •;adar gorüsmüştür Bu işmede Cumhurbaşkanı i'.e . Saşbakandan başka kim;e bulunma m:ştır. Bakanı Dr. Nartiii Gediği kabul edt rek saat 19.30 a kadar görüş.nüştür. Başbakan. turistik otrtlerin plânlarını iııceledi Başbakan Adnan Mendereç dun saat 9.30 dan 20 ye kadar Vilâyette ki öz«l daire«inde çalışmıştır. Men deres öğleden «vvel Devlet Bakanı Mülakâtta iç poiitikadakl son i n . Fatin Rüştü Zorlu, Emln K»l*fat Aişafların incelendiği tahmin edil .nekt?d: Bsşbaian b:'âhaıe İç İşieri Arkası Sa 5 Sü. 2 de İCİn Cumhurbaşkanı dün Nihaî karara konferans bir gün t&zatı Başbakanla görüştü ^> ı Kıbrıslı Türklerin mitinffîeri Biri Baf'ta, diğeri Leym?tunda iki büyük toplantı yaoılıyor . Arkası Sa 5 Sü. 4 te İşbirb.ğı münasebetile konferans beşkaru Ismet İnönüne, C. M. P. İstanbul genel idare kurulu azaları terafından aşağıdaki telgraf çekilmiştir: «Alacağınız karer evlâdlarımızın hayatları ile ilgilidir. Unutmayınız ki, yirmi beş milyon Türk ümid ışık larını sizlerden bekliyor, aziz murahhaslar, kararınızı, uyanış ve kurtuluşun öncüni olarak bekliyouz.» Beşinei gnnnn tebliği C. H. P. Genel B*şkam lnönii İle f. M. 1». Geııel Başkan vckıii f u.ıd Arıu ıluııkü gazetrcilertn bir t ı ı ı ü n r şakalaşarak cevab \<"ri yorlar toplanlının sonuııda Muhalefet liderleri arasındo. dün Taslıkla yapılan beşinei işbirliği topl»ntısı sonunda, Nureddin Ardıcoğlu tarafından basına aşağıdaki tebliğ okunmuştur: «İşbirliği konuoında çalışmalarına devam eden muhaleı'et temsilcileri varılan son durunıu incelemişler ve nihai karaıa vaıjırak üıere 19.8.957 pazartesi günü saat 15 te içtima etmek için bugünkü çalışmalarını bitirmi;| lerdir.» «Han» uçağı arızalanarak geri AyAn seferini yapmak üz> re dün sabah Yeşilköyden havalanan uçak, yoluna l devam edemedi D. P. Genel İdare Kurulu döndü dttn şehrimizde toplandı Fuad Köprüliinün de katıldığı bu loplantıda, muhalefetin işbirliği, genel seçimler ve il kongresi konularının görüşüidüğü söyleniyor Deır.okrat Partı Gcnrl Kurulu dün mekte olan D. P. Gıııcl Başkanı vc s^at lb da D. P. il merkezinde önemti Bs«h?kjn Adnan Menderes katılama, bir toplant' yapmıçtır. Toplantıya Fu mıştır. ad Köprülü de katılnnştır. G'.'n^l Kurul toplantısından s'onra Bu toplantıya, aynı santlerde Cum! bir tebliğ r.eşrodilmedigi gibi. üyeler hurbaşkanı Bayarla Vilâyette görüş1 Arkasi Sa. 3 Sü. 4 te Lefko^e 1 <HILSU»İI Kıbrıs Tu:k 7 leri yarın biri Bafta, diğeri de Le.\ masunda olmak üzer^ iki büyük toplantı yapacaklardır. Bu mitinglere bütün o bölgeleıdeki Türk koyleri katılmaktadır. Kıbrıs Türktür pajtii Genel B»şMısı Ticaret Bakanı Muhammed lanan Muhammed Nusayr kendisile kanı Dr. Fazıl Küçük. bu topbntıEbu Nusayr Ticaret Bakanı AbduUh görijşen gazetecilere, Türkiye ile ' * ı larda bulunmak üzere bustür öâled=n arasındiki dostluk bağlarının sonra buradan aynlmış ve Baf* ^i'Akeıin Mısıra yaptığı ziyareti iade et sır mek üzere, beraberinde refikası ve önernini belirtlikten sonra, memfe miştir. Kıbrıs Türktür p'rtisinin bu 3 kisilik bir heyet olduğu halde dün ketimizde 5 gün kalacağını ve Fııa Arkası Sa 5 Sü 6 da açılışında da hazır bulunacağmı uçakla şehrimize gelmiştir. Mısır Ti rın caret Bakanırun refalcatindeki heyet soylemiştir. Bakan. Mısırın Tüıkiyeye pamıık te. Mısır Ticaret Bakanlığı Umumi etmiyeceği hakkındaki Kâtibi Mustafa Kemal. Mısır Fıur ihrac edip Organizasyon Daiıesi müdüpü Hü suale şu cevabı vermiştir: seyin Azmi ve hususi sekreteri Sami »Tüıkiyeye yalnız pamuk İİHMC Abaza bulunmaktadır. etmek dcğil, her türlü ticari eşya Mısır Ticaret Bakanı dün şehrimîze geldi Bakan, Türkiye • Mısır licaretinin siir'atle gelişmesi için bütün imkânlar mevcutiur, diyor durumdayız. Ben Hava alanında Ticaret Bakanı A alıp satabilecek ker. Başbakan Adnan Menderes adı şahsan Türkiye ile Mısır arasınd<)ki n) Başbakanlık Kalemi Mahsus Mü »icaretin süratle gelişmesi için büimkânlann mevcud olduğuna dür muavini Sefik Fenmen, ve ka tün Sa. 5 &ü «'• labalık bir grur> tarafındadn kaısı İspartada Asya gripi 1000 den fazla hasta bulunduğu söyleniyor Dün saat 8,30 da Akhisar, Aydın eeferini y»pan T. H. Yollarına aid Heron tipi 4 motörlü (HAN) uçağı Balıkesir civaruıda uçuj esnasında arızalanarak Yeşilköye dönmüştür. Yolcular Yeşilköyde tekrar Heron tipi 4 motörlü (HUN) isimll uçağa nakledilmislersc de uçağın telsizı çahşmadığından uçamamışlardır. Ancak 2,5 saat aonra, ârızası giderılen (HAN) uçağı ile yolcular Akhisar ve Aydına hareket edebilmişlerdir. Bu nıretle normal Akhiaar Aydın seferi 2,5 saat gecikme ile yapılabilmiştir. Belirtildiğine göre T. H. Yolları uçakları sık sık arıza yapmak'a ve böylece uçak seferleri aksamaktadır. Alman Rus görüşmeleri kesildi Paris 1 ıR.> Bir müddetten y ı i 7 Moskovada devam etmekte olan Uatı Alın'anyj Rusya müzakereleıi bugün yeniden kesilmiştir. Rusyad<ki Almanların iadesi meselesiıule Rusya mü=külât çıkardığından Alman heyeti Dış İşleri Bakanı tsr.ı 17 (Telefonlai Şehriınizde son günlerde süıatle yayıldığı nü şahede olunarv Asya gripi karsjiinui Valinin btşkanlığında loplanan Vılâvet Sağlık meclisi faaliyete geçmiştir. Meclis gerekli tedbırleıe tevesuil ettiği gibi ayrtca bir tebli* \ayınlayarak halkı dikkatli ve te>H Arkusı Sa 5 Sü I de SURİYEDE ORDU Yeni Genelkurmay Başkanı için «müfrit komü nist» diyorlar, jandarma kumandanı da değiştirilcH Londra 17 t.R.1 Son iki gün zaı(ında Şamda yapılan dcği|iklikleıle Suriye ordusu tamamile komüniitlerin elme geçmişür. İstiîa ettirilerı Adanada mu üessif bir hâdise Adana 1 ıTPlefonla) 7 1ıcirlık hav« Mli.ni mürcttebstındîin Turn?r Luis, Richard Coınne.v. James Folster adlı tiı; Amı rıkalı gcce yarısı:ıcian srnıra b ı r dönüşü büyük bir ka\gava. spbrb ri:rıup!ar. bu arada yaralanmalar c Imustur. lnctr çekirdegini doldurmıyacak kadar lıafif bir sebebde'n dolayı bir kızılların elinde Genelkurmay Başkanı General Nizameddinin yerine. rütbesi derhh] «tümgeneval liğe yükseltilerek tayin Arkası Sa 5 Sü. 3 te Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Müir Ti carrl Bakanı Mııhanım<*d Ehıı Nıısa> r ı^o!da) Ticaret Baka Abdullah Aker taraıından karşılaııdıktan sonra Arkası Sa 5 Sü 3 te Ne denir? İstanbuMa 1 milyon rtıetre kan emn varmış. Gazetelerden bir kısmıno göre henüz giimTüklerden çekilememit. Bir kısmına göre de r ckilmiş cmtı heniiz tuhsisi yapt~ Ifimadığinüan dağ\îılapıtyort>mş. Mzamajih can\n taırınmetı serbest bımkılmttsı ric bekleniyonnu^. Bunun için hazırlık yapılmakto imiş (ne hazırlığı?) Gihnrüklerde hâlâ bekliyen 1 0 5 Iftîi kahvenin huzin macerasını ise sagır sultaıı liıtydu. Karaborsada kihve 90 lira. tmtnriiklerdeki kahrn\er dinleııöirümekıe berdevam (kahvenm içîci gibi dinlendirilmeğe thtiyact yoktur ama bu vsu!ıi bi; bulduk). İüuıl maUannda buqün artıh elimizde olvvjan sebeblerle vücude gelen darhğt ehmizde olan sebeblerle böylece daha /ar'o ortttr musnk «coba münasib olmaz tnı dersiniz? Kıbrıstaki Ingiliz idaresi bizi peşinen yalanlıyor! Kıbrıs röportajları uydurma ve mübalâğalı haberlerden mürekkep bulunuyormas ama gazete nushaları henüz ellerine geçmediği için yazıların yalan olan ve »übalâgalı buluıtın taraflarını bilâhare tayin edeceklermiş! H'MlirRlVET Klf.lSl VH:III GİV.VVIN 1.OCIGU şohrtlli lialynn film yıldızı Gina Lcllobrigida. 14 Agustos eünü Saabudia kilisesinde ynpılan vtftiz ınerasiminden sonra oğlu Miîkc Jr.'u kucağıııa alıp çıkarken. Gina'nm yiinındaki dadı ROSWİÎJ Reich'dır. Küçük Müko'nun vafti7 babalıgını 20 Century F"x Şirketinirı sahibi Skuras yapmıştir. Yargıiay raportörlüğiine tâyin edilen hâkim Aııkara. 17 * Cumhuriyet teîeks'ı Ö*rendiğimize göre, şehrimiz Birlncı A*ır Ceza Mahkemesi Üyelerinden Fejvi Palabıyık Yargıtay Rapörtörlü. Şüne nakîedümiç ı e bu husmtaki > Vali Harding'e açıh mektub YAZAN: L. Arkası Sa. 5 Sü, 6 da İsç! seminerleri yarın faaliyete geçiyor IBLISIN KİZI Ilgililer, oğretim kadrosunda profesörleı bulunmayışı dolayısils, seminerlerin işçiler için faydalı ve alâka çekici olamıyacağını belirtiyorlar Yantı LsUnbul Iş ve Işçi Bulma KııDiğer laraftan. bir kaç gündenberl rumunda faalıyeet geçec;k olan I A ' İstanbul Iş ve Işvi Bulma k u ı u m u m i i . tıpl işçi seminerlerlne devam edecek dürlüğunde, İ=ci Sendika ve Birlîk iem işçilfcıe t e b l i ' a t yapılnııştır. silcilerinin ıştiıvıki ile yapılan topl^n. Senıinerlere devatn ertecek isçllere. t l ! a r benuz mübbet bir netice vernneyevmiyeleri dicinda i ki lira masraf pa nıistir. rası ve b i r övtın parasız y^ııek ve B u toplantılara Kururma çağınaıı nlmesi Kurumca kararlaştırıbnıştır, ' ArküSl Sa 5 SÜ. 3 te j T. E. Dsğcılık Kulübü kortlarında başl'.yacak olan dünyanın en şöhretlı tenisçilerinin katılacagı XII. Enternasy«nal Iştinbul tenis turnuvasına Ftomız de kıymettar bir gümüş kupa koynıuştur. Turnuvanın en heyecanl] srrisi olsn tek erkekler şar.ipiyonapıııı kazanacak tenisciye CUMHTRİYET KUPASI hediye edilec(ktir Yukarıda kupa görülüyor. Evvelki gece İngilizleıin iKıb. ıs radyosuı türkçe, ingilizce ve rumca neşriyatmda şunlîı'i bildirmiştir: « Kıbrıs lıükıimetinin bir sözcüsü, Adadaki cenıcatler arasında gerginlik hakkında İstanbulda yayın lanan Türkiyenin yüksek tirajlı ve hağımsız gazetelerinden CUMHUR1YET'te son günlerde çıkan habe1 leri uydurma veya fazla mubö'.âgaıı diye vasıflandırmıştır. Sözcü a>"rıca. Valiııin uluitü 'le yapmış olduğu görüşınenm gaseiini bu gazctenin yanlış aksettiıd'ğmi M y İ lemiç. bu gibi habeıierin şazjle yazarlannın itibarını ekseriya .aı'tırmadığı gibi bir hal çüiesini dai.j fazla güçleştirmekten ba$ka 'lir ?eye de yaıamadığmı ilâve etmiştiı • Bir Amerikan aiaıısının muh&jjiıine göre! Geceyarısından sonıa da lynı ?jaberi, Amerikan 'Associated T>ıcssi ajansmjn Lefkoşe muhabiri şu %e kilde veriyordu: Arknm Sa. i Sü. 4 te ömer Sami COŞAR Istanbui. 1 Agustos 7 Sayın Mareşal Harding Oizinle Lcfkoşede meksmmızda yaptığun mü:âkat esnasıno •^ bazı hakikatlerin oıtaya döküimesinden, gazetemin sütundiında yer aunasuıdaıı ne derece ürktüğünüzü ıkide bir telâffw 1 uyuıduğunuz şu iki kelime çok güzel göstermişü: ıOf Recordı Evet, oıadı knnuşluklaıınıızın büyük bir kısmı aramızda kalseaktı. Ancak bu şartla benimle konuşuyordunuz! Davetin. taıain.ızdan gelmiş olmasjıa rfeğmen. Neşredilmemesi şartile konuşuyordunuz. Beıı crada verdiğını söze bugün de. yersiz ithamlarınızi muhatab olduğum şu anda bile sadık kalıyorum. Kıbıısa vaı an bir Türk gazetecisinden istediğiniz neydi Ekselâns'.' Ne^rcdiimek üzeıe veıdiğiniz cevablarda gizlemiyordunuy ki, taksimi berıaı<tf cımenin çarelerini aıamakla meşgulsünüz! Kıbrıs Türkünün Rum çojunluğu idaresi altına girmesine targf Şöhıetli Fransız romancısı Guy des Cars'ın bu romanında yarı kadın, yarı erkek yaratılmış bahtsız bir mahlukur hazin olduğu kadar da korkunç ruh ınücadelelerile. iimidsiz aşklarile dolu macerasını okuyacaksınız ...' 2 kasab 7 ayda 85 bin lira haksız menfaat sağlamış Kasab kardeşler bonfileyi 1 5 liradan satıyormuş, sağlık ekipleri 4 lokantayı kapattı B»l=diye Iktisad murakıhlsn. Beyojılunda kasablık yapaıı iki kardeşi ihtikar iddıasile savcılığa vermislerdir. Murakıblar dukkânı teftiş ederlerken Tereüme eden: Hamdi Varoğlu Kıbrıs röportajları Yarın bu sütunlarda devam edecektir Bugiin ikinci sahifede ıal5lmz: Arkası Sa 5 Sü 7 de • Arkası Sa 5 Sü. 8 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog