Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CEHEVRE HER PAIARCUNU. T.L. 778 6 Saattan dahaaz direktuçuş YE umhuriyet 33 ÜnCİl VIİ SaVl 1 1 8 7 3 uııvu ju o«jı ı ı . o i d ftURUCUSU.'TUNUS NADf Telgraf ve mektub adresı Cumhurı>et IsUnbul Posta Kutusu Istanbul No248 Telefonlar. Umuml SantraJ Numarası. 224298, Yazı Işlerı, 224299 Matbaa 224290 |7 Vmerıkjn BDMIK Elçısı dun \ıla>eıtcn çıkarken ,a/t ırcılı rlı 8<>rıı>.uw>r Işbirligi konf eraım bugün bir teblig yayınlıyacak Dün C.M.P. ve Hür. P. Genel Kurulları, C.H.P. Meclisi, son kararları tasvib ettiler ve temsilcilerine salâhiyet verdiler Toplantıdaıı çıkarken Kaşkaıı İsmet İnöııii gazetecilere: "İşler çok9 çok iyi gidiyor» dedi Lıdeılerın ulahıvetını aşan bır safhava geldlgı ıçın ışbırlıgı konferansına 24 >da" ara veUdıgını yazmıştık C P mecıUt C M P \e Hur P genel daıe kuruUarı dun u>Dlanarak konfer^n^ta karar altına alınan mevzuları go?den g»croı=lerdır IU olarak dun saat 11 de C M P qc ıel ıdare kurulu parti merkeıınde top'onmıstır Toplantı buyuk blr gız1 ! k ıç nde cereyan etmış partı n ı c . ke?ln n hademeler bıle bına dısına (,ı"tarıltnıstır B?s iaat vıren topUntıdaT •>nnrj goruvtusîumuz C M P genel ıdare kjiulu azaları her hangı bır beyanda bu unmiklan kjçınmışlardır İngiltere bize muhrip devrediyor ni kabui ctti Her biri 2840 tcnluk olan harb gemileri, en yenı silâh ve malzema ile teçhiz edildikten sonr?, 1958 de memiek etimize gelecek Başbakan dün 4 erikan Elçisi A Mulâkatta Kıbrıs mesc'csinın gorusulduğu tahmın edıl.j or C H P ınpcliji toplantısı saat 15 te Be kt > llce mernezınde başlamış ve sajt 18 20 \e kadar surmustur Inon ıAnkaıa 16 ( a a > Dı=. Islerı Ban m baskjnlıgında \apıUn toplantısa Ankar D aan Kamıl Kırıkoglu Kemalı kanhgından tebhg edılmiatıı Ba\ezıd I^nıaıl Ruştu Aksal uçakta Ingılız fıloTina aıd dort bu\uk ^ er bulsmadıklaı ınajn katılamamısla muhrıbın Turk denız kuvvetleı ıne dı Toplantınm sonunda Inonu\e bır devıı hakkmda hukumetımızle Ingrf/etecı anlaşamı\ormu«sunuz'>« şek gıliere hukumelı aıasında bıı mud1 de bır sua! sormU} Inonu şu cevabl dettenberı devam etmekte olan ma\ ermıştir zakeıeler musbet şekılde netıeeleıı Arkası Sa 5 Su 6 da mış \ e buna miıtealhk anl.işma l n Dunku toplaııtılardan 3 iıınnj ıirt^d ı ınnııu V n ı i e d d ı n G u n a l u v v e kiMnı Gıılek C H P MecıUi tnplantısındın Hur P Genel Kurulu tnplanll lıalınde Solda Sadık Aldogan ve l a h t a k ı l ı ı toplanlıdaıı çıkarlarkeıı çıkarlarken Sagda ' ~ ^^ Brtjbrfkan Adnan M'idcıe» duıı s^^f 10 30 da Vılayetıe Amerıkaıı Bııvu EIç ı r etcher W J I I « I I k ı t u l etm «« ı gılt»ıe hukumetı adına Ingılız Seıuı Yarım saat k?ddr ı,tıı^n mulak? ta E W l a n s Sır James Bouker vr? nuKıbrıs ^c^ele ınııı bah s konu^u 'd I . kümetımız adına H a ı ı c n e Vekaletı dtgı tahmın olunm^ktadır Umumi Katıbı Melıh E=enbel taıam ! S f l n d a n ^ aguMos gunu ımzalant'r Her b u ı 2840 tonluk olan ve J6 mıl »urat vapan bu gemıleı memle Sa 5 Su 2 de " a h ş m a Bakanı dun^kanlar 5 0 m u h a f e f e t e çattt an Diyarbakır D.P. ilçe kongresinde konnşan Mümiaz Tarhan: Sizin reylerinizi miiştereken almak isliyorlar; bu düzenbazlıktırs dedi Dıvdibakıı 16 (Teleıonlaı S ı\ ve mılletvekıllerının oinva gmnesıle ımız D P nıeıkez ılçe kongıeü b ' nahoş bır hadı e oı lt'iıdı Saat l ' ı l j gı n doıduncu tehndsn sonra 4') "e Dılân sıncma ında kongıeve dedclege 2 Bakan 2 D P mufettışı 3 \am edıldı Sabahkımn aksıne ınernılletvekıh ve kalabalık bıı dınle mîinın balkon ve localan dınlev ıc \ LI kutleMnın ıştırakıle vapıldı lerle dolmustu Bıı kaç poliT>ten b ı S,at 10 da Tuccarlaı Kulubunae 1 emrıvet meı^ubu buiunmuvoıd ı ™ Mkı bıı pohs koıdonu altında hıç Kongıenın ı«tekler fa^lında konuriı Birkac giın e\vel gripe \aka bıı dınlejıcı =okulmak^ızın ba 1 n»n delegeler kovlunun ıhmal edıldıgınbu kongıeve E<ad Cemıloglu ba^kan dn bahsettıler Deleeenın b r ı ıle lanan Ankara mılletvekıh ^cıldıkten sonıa kongıe saat 15 te h a d " okuvarak pahalılısın vegane Muhlis Ete i> ilesti Dılan sınema^ında vapılmak uzeıe spbebmın ahlaki7İık oldugunu ~ x o Ankara 16 ıCumhurıyetTeleks^ ddgıldı Yalnız bu bu ssatlık devıe '«"!' Kongıenın sonuna dov ı C l^ma B j ! » m Munıtaz T a ı ' . ı n U S a . Ögrendıgımi7e gore Huıııvet Paıtı 7aıfında delegeleıden Hasan Deee l l k B?kanı Nafız Koıe? =alona celciı sının Ankara mılletvekıllerınden ıle Mehmod Demıun bır sandalve leı Bı er konu m d^ bulunan Prof Muhlis Ete bır kaç gun ev\el ıçın \?ntıklan ^eıt mun ka^a hn^ Arka&ı Sa 5 Su 5 !e Arhasi Sa 5 Su 3 te elektıı'Oendudı ı^e de mufettı' i B~ı jr.5~j ı »ıı Alman (ırması, Belediyeye mU doUr Menderes Güney Korcye de gidecek ^ Aıi/CAra 16 (a a ) D , I? eri B a . kanlıgı Matbuat Burosundan bi'dir 1 •nl«tır Gune\ Kore Pfisıcumhu'tı Ek'e'anı S^nc:^ıan Rhce Bısvpfcil \dn^n M"n« deıesı Ko e Cjırhu ctıı e r»« i cn } l, Wr ziyirttte bulur*Jia?a d i ı e «r Fırrrfanın temsilcılerı d u n Valı vekılini ziyaretle şehrın su ve taşıt ıhtıyaçları içm yatınm yapmağa hazır oldukl ' ' 1 ; r >]" Mer* ıl Hdnıburgaa bulunan Slınab?r 7enıesı tenunı rın Î0 m l \ o n dolar tuC îıiıe' lirma^t Istanbulun muhım ıhtı tar nda kredı açobılecektır ^ c U r ı n ı n gıdet lmesı c n Beledıyeje Oaeıre ma zemen n te^l n ı \e tesis>0 mıHon dolar \atırım %apabılecegını l»rın ıkmalınden bır vıl sonra ba^lıyabıldırmış \ e îtrketın genel muduru c«ktır Ta vr t!et dolar veva mal olaraıc cklıf!<rı hamıl ola ak e\\elki gun Al da odenebı ecekt r A\nı f rma a>rıca an nıe m u e ^ M manvadan şenrım ze gelmtşt r leı i e 200 mllvfir dolara kadar kredı Sırketm genel muouru Ile Tıırkı\e asaoılec J gını bıldirm şt r temsılcı=ı aun saat 17 30 da Valı Ve Tıole\bıs \ e otobıialere a d tekl fle' r k I H^d ™lı\ı ?uaret ede eK teklıfF T T Idarestirce su îesıslenn n taıc İT nı bıld rnıı^lerdtr % . e s n e a d teklıfler Sıılar ıdare^ınce A man fırn ast trolevbıs ve su tesU i v e a ger te<llf]er de ılgıh daırelerde ı m ıkn otobus \e ın^sat mal telkık edılme<tedır B^şvfkil Adnan M^ndcr5 Ankara. dakı Kore Bu uk E çısl naıff* le "i nılan bu da\e>l ouMik blr mem ı u n ı . vetle kabul etm.ştır Merzuubahıs zıvaretm tsrııu bı a4a re tesbıt edılecektır Gorusnelerin 23 Ağustosia tapılatak D. P ı] kongresi ha/.ırlıklarıle ilgıli oldugu sanılnor Sfhıımide bulunan Brikanlriıd«n Devlet Bakanı M n Ruslu Z o ı l j Emın KaUfat Iç I<=leı ı Bakanı DT Namık Gedık Tıraıet B«kanı \ b riullah Ake Mal \e Bakanı Ha^an Polatkan ve Sana\ı Bakanı Samect \aaoglu dun sarfl 10 da Vıla\»tt P b ı Ankarada Asya gripi Iraktaki Türklerin talebleri 2 metre uzunluğundakı bir istida ile Kerkuk Beledne Baskanının değistırilmesi ıstendi Bağdad 16 ı T H ^ ı Ogrenlld gın» go'e on b nden fazJa Iraklı Turlc ta. afındar Irak hukumetme v»rı]en bır dı.ekçede Kerkuk Beledıve Başkanl Fazıl Feyzullahın degıştırılmesi lsten» m «tır Ikı iıetre uzun ugunda bulunan bu t ddda adı geçen Beledtve BajkanıT n kotu ldares nden şıkâvet olunmaktadır Hukumet Iraklı Tarklenn bu ısteğı uzerınde clddıyetle durmaktadır Arkaiı Sa 5 Su fi da I K1BRİS TURKLERI ARASINDA 1$ CVN: 7 yardımı kıstı Temsilciler Meclisi dış s ^ n d««Mm<*,rı redfletı'n >urı t nııı Ronıa Masrmıliteri \lha» Ibrahim Kıbrısta nüfus istitastikleri nasıl yapılmıs bilir misiniz? Bu Ingiliz istatistikleıinin Rum memurlar tarafından tanzim olunduğunU, sayunlann i»e Rum muhtaı' r tarafından yapıldığın: söylemek işin ciddiyet derece>ini anlatmağa kâfidir, sanınm. Wdshıiı«,t m 16 'R ı D s di d nı pıu^idmınddn 801 nıılvon w d r lık bıı kiBiııtıııın vjpılm r ı h u ' i ıtıad Tdh v e Tah.ı^at Komıteleı ınııı ka ın ını A m e u k o n TemMİcıler Meclisi buüun kdbul etını^tır Tenihilcıler 'ıceliMnııı b u kdidiı Bdşkan 11 »nhu\ eı ın ıdaıesıne k a ı Şam radycsu Amerikaya r oi eden Surive Genelkurnıav Baskanı Nızameddinın yerini Albav Afif Bizri aldı San 16 R \ P ı s m radvosu bugun \merutaya çok şıddetlı hucum. «rda bulunmjş \ e Surı\e sefırın n Washngtondan çıkarılma a ı ıçln de <bıı>uk rezalet dem t r Rad\o Sı Arlaı Sa 5 Su * f Açıklama Etıbank Ku/ev Baıı \nadolu Elektı k Istıhoa1 ve Tvzı Mue>«e,eMii dcn Arkası i,a 5 Su l d e Arkas' Sa 5 Su 1 de Yeni bir romatizma ilâcı İTAl \ \N DfcMZClLERİNt Zİ\ 41 FT L nı nı ııızüd n ısaii' buıunan Ital ^ n Okul gtmısı kumandanı ve "submları şerefıne itaH an Bmuk Elçısı \e B ıskcneolo'u tdrafından dun Lıraın Lokantasında bır oğle v emegı veıılmıs'ır jvumandan dunkü zıvafet «ıra«ındd gorülmektedır \emekte \ alı \ekı'ı Hemal Hddımlı da bulun nıu=tur Evvelkı g"ce uçakla Inraelden ş * h . rinze ?elen Amenkanm tanınmı? 'O ma 7ma muteh?a«L«iarındaa V e ^ . Yorktalcl Corae 1 Un'vırsıres R o m a . Röportajı yapan: Omer Sami Coşar Kıbrısın nufusu nedır' \ e kadar 1 JTurk re kadar Rum var , Bu sual sordugum zaman onume In gıhz ıdaresi tarafından neşredılmış renı ı^tatıstıklerı surmuşlerdı 1946 Mlında sayım vaptıklarını 361199 Rum ıle 80 548 Turk bulduklarını anatıvorlaraı 19»6 \ ı ı n d q da savımı sndırıf bır araştııma daha vapmıslar Bu defa da ada nufusunun 527 800 u buldıgnnu ve bun'ar ara«ında d* an I cak 92 b n kusur Tuıke rastladiKİarını sovlı vorUr IM° Ingılizler n lesmı f»tatistıklf*ı! Makârıos \ e kılı^e^ı de bunla a d o n etle »arı'inış Nasıl «arılmasin kı Ingı. lızler tarafından one surulen resmı ıstatıstık broşurunu hazırlı>an (Statısrtc» Offıcerl In adı S G Vassılıoj' E, \ et blr Rum memuru* | 1946 Mvımını nasil yapmı lar' 19DS vılındakı nufus ı=tatiat klerını nasıl CKarmışlar' Bır de en n lkı>.e a>ırdıgı Dohnı ko\ ı n e ula^miş Turk mahallea ndek kahvede toplananlara hemen bu sualı sormuştum Rum manallesım Rum muhtar le P ım ogretmen Turk mahallesinı ae 1 T rk muhtar ıle Turk ogretmfrn sa .i !ar Guneş battık^an bır saat sonıa \lerm kapıları çalınır sorulurdu 1 Bu gec» kaç kı«ı vjr ıçerde') Verlen cevah da Ka^dedllırdl Ne ala' 1946 vılı 1 Yunanlı arın K ı b . ı ılnnk çın hazırhkları sııuıte de \rfn ettırdıklerı gunler O Zdmar Onıkı Ada\ı almakla mes.guHuılpr Kıb rıstd ftı/lı patııaı i o « F knt nufus o n . YENI R0MANIMIZ Arkası Sa 5 Su 3 te Iblisiıt Kızı Tereüme eden: Hamdi Yaroğlu Romanları bütün dünyada milyonlarca basılan genç nesil Fransız romancılarının en ünliİBÜ Gny Des Cars Bu büyük eserinde bir hiinsanın korkunç ruh mücadelelerini, ümidsiz aşkUrını üstad kalenıi ile anlatıyor H ı n m t a nulııv u > ı m ı >>paıı ria rfsmı Ingılız nuTus ıstatıstıklrrını h^/ırlı\rfn ria Rum' l*tf Mikarıda tnjEİIı/ rPsmı makamtarının ( O p r ı ı s ^ ıtrfl and Mısraiıon <statıstıos !"»»•>! adlı ıvtati^tık kıtahını h a z ı r l ı t a n ve takdim eden ratın ınızası S (. \ a s s i l i o u ' Arkası Sa 5 Su 4 te l Yarın başhyoruz l / ; M İ I t f l \ R I î u d i ı n d(,ıhHia ci, ı gun kalmıştır B ' l ı d l M > u i r jrıf'>ınrl ol I uı ı II ı uı MIZIC l i nıabPtındp zam ^apmıotır Bu nı = bet bırınci sınıf otellrrde ju7d<= 2ft e kadar vüksfImrktedır ^ ıltlıPrrip \or bulmak «ımdıden ımkan=i7 bır halı Rrlnııstır O t f l l e n n bahçrİPrınf» \ f t ı r a ^ a l i r n a d ı 1 r%'V» kad ır krfrvoU kovarak kıralamaiarına ızın v t n l m ı s t ı r Resım Fuarda hazırlanan pavı\onlardm blr go=tenjor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog