Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Kur'ani Kerimm Tercüme ve Tef»iri 1 A \ RI BVYRUĞU ömcr Rıza Doğrul tkl bez cUd 25 Llra Ahmet Halit Kıtabevi Istanbul 33 ttocfl fu Sıyı 11.872 umhuriYet NADI Telgraf ve mektub adresı: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu İstanbul No 1 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 224298, Yazı Islerı, 224299, Matbaa 224290 Cuma 16 Agusfos 1957 15 Agustos sayısı Yaşar Nabı, Fazıl Husr.u, Necati Cumalı, Sabahaddm Kudret, Hasan Şımşek Muhtar Korukçu, Tahsuı Yucel, Ismet Bozdag Ferhan Oğuzkan, Ibsan Akay, A>han Sarıısmailoğlu, John Steınbeck Erskıne Caldwell ve daha başka tgnınmış ımzalaruı şıır, makale ve hıkâyelerıle çıkmıştır VARLIK Işbirliği konferansı yarın sona eriyor temsıl ettıklerı milyonlarca te.inenın omuzlarına yukledıji mesullyetlerın agırlıfı altında boyle bır hareket«ı teveuul etmelermin normal oldugu. nu belırtmljlerdır Aynı zevat dağlldıkUrı sırada gazetecılere ıntıbalarının evvelkı gunkunden daha müs1 bet oldugunu ittifak halınde beyan etmıjlerse de gayet ketum davranmıslar aldıkları kararların gayenın 1 tahakkukunu sağlanvak bakımından müıbet veya menfl oldugunu soyle Dördüncü günün tebliği Uç muhalıf partı bderınm Ismet Inonunun Taşlıktakı evınde japtıkları dorduncu toplantıyı muteakıb C H P Genel Sekreteıı Kasım Gulek gazetecılere şu teblıeı okumuştuı «Muhalefet partılerı hderlen, ışbırlıgı konusu uzerındekı muzakeıelere bugun de devam et: J mi" let< ı i " nr*jcelerı, genel ıdaıe kurullarına arzetmek uzere toplantılara bır gun aıa verılmıştır Gelecek toplantı 17 agustos cumartesı gunu saat 15 te >apılacaktır > Liderler, müzakere edilen bütün meselelere mâkul ve âdil hâl çareleri bulunduğunu söylediler Alınatt kararların daha geniş yetkileri haiz organlara tasdik ettirilmesi için konferansa 24 saat ara verildi Amerikanın dış yardım tahsislerinde kısıntı *&*** komuyon da aynı kararı vermlı ve basku\ybunun milll meniaatlare aykırı olacagmı löylemisti. Bajkan, komünlrt memleketlerle hemhudud olan doct memleketlerln ordularmda ktsuıtı yapmak torunda urarla belirtnusti. Ayrıca Eİ3«nhow«r, Kongreyi örel bir toplanbya davet edecegını de ilerı lürmuftü Şımdi ıkı komıte ta 1 rafından kısıntı karan verıldğıne gore, Başkanm kongre>ı örel bır toplantıya davet edıp etmıyeceğı ratrakU beklenmektedir. TÜRK MIHTIB TAK1MI IDİNBURGDA Edinburg festivaline katılan Türk Mehter takımı ve Modern Türk aıkert bsndoru îngllterede btlyuk llgl toplamıstır Yukandaki resunde AvYıldızlı bayragımm taşıyan rnod«m «jjkerl bandomuı 11* 1352 yılı nda muhariblerin giydlgı üniformalann içinde mehter takımımız forülmelrtedir. Ttirk Mehter takımı Kusey Avrupada bir tume yapacaktır 3 muhalif partinın llderlerı, dun saat 15 ten ıtıbaren Ismet Inönunun TaşIıkUkl evlnde dorduncu dtft bıı araya geldıklen «Yuvarlak muat nır etrafından 140 daklka ıonr« ayrıl. dıkları zam»n rejım meselelerlnır halledıle ek sağlam teroınatlara baj ı lanmm maıcsadıle araiarında yapa cakları lsbırlıgı mevzuunda aldıkltrı kararlan daha genı» yetkileri haiı organlar tasdik tttırmek uzere top. lantılarına 24 «aat fasıla vermilierdir CHP Hür P ve CMP llderlert Arkası Sa S Su 3 te Eisenhower'in bir fıafta içinde 3 defa midahalesine rağmen Temsilciler Meclisi de 809 milyon doiarlık kısıntı yapılmasına karar verdi A d n a n Menderes dün Atina B. Elçimizi kabul Washington, 15 (R ) Amerıkan Temsılciler Meclısı Tahsısat Komsıyonu bugun, Başkan Eısenhower'in bir hafta içinde Oç defa Üeri gurduğü isteğe rağmen dış yardım tahsıslennde etti; Esenbel de Amerikan Elçisile görüşlü 809 milyon 630 bin doiarlık kısıntı, yapılmasına karar vermiştır. Bu hususta bir gece evvel Tâl» V 1 I I C OaYCl CU U Harb Akademilerinde dttnkü diploma törcni Bu yıl Millî Savunma Akademisi, 3 ü Iranlı general olmak iizere 27 mezun veıdi, törend« Cumhurbaşkam de hazır bulundu Ankara 15 (a a ) Di| I»lerl B». kanlıgı Baaun büroaundan blldırllmla tir Mllliy«tçl Çln Cumhuriyeti Bafba. kanı Sk*e)tnı Dr O K Yul Ank*. radakl Çln Bılyük Elçlsl mârifetllt Bftfbakan Adnan Hendereaı Çln Cumhurtyettne r*«mi blr Elyaret 7M>mata dkre *etmı;tlr JMnra Vendem bu dirett MtyOK me>Tinuniyetle kabul etml;tlr Zlvaretın tarlhl bılthare teıblt edl kcektir Ba^bakan Adnan Menderes dun ogle den evvel Vllâyettekl öz*I daıresınde Atlna Büyük ElçlnUı Nureddin Verglnı kabul etmijtır C. H r. Grnel Baıkanı Inönö Hıır P Genel Ba«kanı Karaoımanugluna iigara Ikram ediyor Bakanlar dün vilâyette 5?5 saat devam edcn bir toplantı yaptılaı D.P. İl îdare Kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantı. il kongresi hazırlıklarile iigili görülüyor Şehrımızde bulunan Bakanlar dun saat 11 de Vılâvette topfiuımışlardır Fâsılasız olarak saat 1630 a kadar devam eden toplantl^a D P ıl ıdare kurulu ujelen de hanr bulunmustur Toplantıja katılanlar bılâhare BaşDunku toplantının 23 ağustoeta \abakan Adnan Menderes tarafından pılacak D P II Kongıesı hazırlıklirı kabul edılmışlerdır ıle ılgılı oldugu tah nın edümeK ledıBaşbakanın nezdınde vaım saat Şehrımızde bulunan D P kalan Bakanlar ve dıger zevat çalı^ Kunıl azalan vann D P ılve bajkaonnalar hakkmda bır açıklamada DU larınm ıştırakıle bır toplantı yipa1 lunmamışlardır caklardır Arkast Sa, 3 Su, 5 ta Kayseride Asya gripi Kayserı 15 fTelefonla) As>>a grı Cumhurbajkanı Celâl Bayar Kara, Deniz ve Harb Akademılerıni pı vak'alarına şehrımude de ras'lanbıtırıp ordumuz saüarına kurmay olarak katılan subaylarla ve gene mıstır Yetkılılerın behrttıklerıno goAkademüerin bırıncı suııfım bıtırerek kurmay yardımcısı o l a n subayre hastabk Doğudan gelen erlerl" "larn dlplomalannı dün »aat 18 da CUMHUHBAŞKANININ DCHKC Zİ\\RETLERİ Cumhurbaşkanı îehnmıze gırmıştır Halen Koloaj Yıldızdalcı Harb Altademllerl Kınun hastanesınde çok sayıda er n<ı,ta oladanlıjmd» yapılan meraalmâe Termlf Bavar dün »aat 17 45 te Şehir Galerı »inde Ayhan Dürrüoglunun re»ım rak yatmaktadır »ergısıni ve Belediye lnformasyon Büronunu gezmlatir Cumhurbaıkanı, tır Arkan Sa, S Su, 6 da Celâl Bayar Harb Akad«mllenn« Avhan Dürrüoglunu tebrlk ederek takdirlerlnl belirtmlstİT geldlğlnde baç'.a Akademller Kuman. danı Korgeneral Fazu Bllge olduğu ha'de Ak&deml Kuznandan Te ögret. menlerl traıından karfilanmı» Te 6ğ. rçncmVcr tarafındatı sel4mlanmift(r Bursadaki irticaî hâdıse Istıklâı marfll« başlıyan mfraa'oı. Gençliğin i nnu 1 i KIBRIS TİJRKLERİ ARASINDA 15 CVN: 6 dolayısile M. T. T. B. Baş danı Korgeneral Fazıl Bılge almı» der» yılını muTaffaklyetl» bl kanı, genclığin inkılâblara 95«957mezunlara müatakbel hayatla. tlren rında b&sarı dlleğinde bulunmu» T» bağlılığını belirtti kendtlerlnln «tlihlı kUTTetlerlmlı İçin Ankara 15 (Cumhurı> etTeleks) Bursada bır muddet evvel cerejan eden ırt:cai hareket memlekette ve bılhassa genclık arasında buyuk nefretle karşılanmıştır Bu hâdıse hakkında M T T Bırbğı Genel Başkaıu şu be>anatı vermiştır Arkası Sa. 5 Su S te büyiık blrer Tarhk olmalannı temen nı etmlştlr Korgeneral Fazıl Büge müteakl. ben Ml II Savuncn» AkademİBine t e . mas ederek bu yıl, 3 ü Iranh Oeneral olmalc uzere 6 Oeneral Te Amlral 17 Kjrtnay Albay Te 4 muhtellf temülcl SİTÜ zat olmalc Uzere 27 klşinin me. zun oldugunu bıldlrmig Te Mılll Sa. Arkan Sa YENI ROMANIMIZ Iblisin Kızı Nakleden: Hamdi Yaroğlu GUY DES CAF^S 1 Bogucu sıcaklar dun de devam et | Fatma Kıllı ve Faa'itM Kılîı îMnınde mıştır Dun en juksek ısı derecesı 34 ıkı kadın Kezban Kızılı «gır suıette bıçakla v aralamıılardır ' snıklar y«olarak kajdedılmıştır öldürdükleri günahsız Türklerin aileleri, çoluk çocuklan tefalet içinde Yeşılkoy Meteorolojı Istasyonıi'idan yalanmıstır Arkan Sa 3 Sü 7 d« • erılen bılgıve gore, sıcaklar bır kıvranırlarken onlar vantilâtörlü kamplarda keyıf çatıyorlar, ailekrine de İKİ KIZD\N BİRİ »RKEK OLA muddet daha aynı jıddetle devam CAK 'Vukarıdakı resımde gonllen ed»cektır Ingiliz idaresi maaş bağlami} ıkı kız. «tbır sene içinde bırbmmızle Dun taşıtlarda ^e caddelerd» sıS Sü. 6 da e\leneccğız» demektedırler Solda go caktan fenalık geçırenler olı u;tur nllen Shırlev Platt 20 yaşındadır ve Izmırde cinFivetı değısmektedır Manchester îzmır 15 (Telefonla) Sıddetb sıhastanesınde tedavı gormekte olan Platt şakında amelı\at olacak ve caklar devam etmektedır B..gun goiKıbrıs, katıllerın serbest dolajtık sağdan soldan ternın ettık, jarın ne çıler taraiından katledılen bır Turk erkeklesecektır Şımdıkı vakın arka gede suhunet 39 derecej e kadar > ukları bır adadır, tethışçılerın cenne olacak'^ dıyıp duruyordu Afanja çobarurun annesı ıdı Kaduı hem ağ daçı ve mllstakbel zevceni ise sağda selmıştır Muhtebf semtle'uı susuz gorülen 17 yaçındakı Jojce Schofıeld kaldıgı bıldırılmeıtte, BeVdıve susuz Ankara 15 (a a ) Etımesgut radvo tıdır derlerdı de manmazdım facıasuıa sabne olan yerlerde teth s lıyarak koynundan çıkarttıgı çocu dir kalan bolgelere su ten ını ıçm Rayret ıstasyonunun çatısında dun çıkan jaa. Kıbrıslı Rumlara Ingüızler tarağunun resmını uzatıjor, hem de sarfetmektedır Sıcjkla'in >arattıgı gın dolayısüe uzun dılga neîrlyatını fından ışkenceler yapıldığını kamp(yann çocuklar aç kalacak dıye korsınır gergınbklerı juzunden kanlı durdurarak o^leden sorrakı yayralarılarda kemıklerının çuruduğunu, fecı kujorum) dıyordu kavgalar da sıklasm<stır nı kııa dalga ısta«yonundan vapnış şartlar altında surunduklermı o ka «Evlâdım 32 yaşında ıdı 4 çoBugun cereyan eden hâdıseler ara olan Ankara radyosu bu sabahtan itı. dar ıjıtmıştım kı' Hattâ Atına bunun cuğu vardı Çobanlık ederdı Bır gun sında en enteresanı Tırede olmuç baren tekrar uzun dalga uzerlnden ıçın Avrupa konseyıne, Bırleşmış tarlada gızlenmış sılâhlar bulmuş' uç kadın arasında çıkan b . kav gada normal neşrıyatına baslamıjtır Mılletler msan hakları komısyonuna Bunlarla \arın bızı vururlar dıye >e7 başvurmamış mıydı Tahkıkat açılrmı Ingılıze gostcrmıs Kaldırın bun*** masını ıstemıyor muydu' ları da olen olmasın demış' Meğer Türkiyede neş Nasıl olur da Kıbns, tethişçıle Lefkoşe 15 (R) Kıbrıslı bır a Slecek olan ojTnuş'» rin cenneti olur dıjordum Afanyalı çoban Ibrahıme bır kaç ri hakkı gaze tşte boyle düşunduğum bır günun vukatı oldurmuş olan Rum Sofokleus gun sonra Ingılızler gelmışler «S"nı Kıbrıs mahkemesı tarafmdan ıddma Valı Hardıng butemize aid oakşamı ıdı Derdden belı bukulmuş mahkum edılmıştı cezasını muebbed Mago'ava mahkemeje şahıdlığe g j tureceğız» demışler, kojınuşlar asıhtıyar bır kadın karşıma gelmıştı gun Sofokleus'un Selân k 15 (Husush Türkıveden lan bu eser (Bugun de çocukların nafakasını Arkasi Sa 5 Su 4 te hudud dışı edilen Yunan tebaalı gaze Arkan Sa 5 Su, 6 da ted Markuizos burava gelu gelmez belki de buTurkıye alevhınde ftıra kampanyasma baslamıjtır Yun»n gajetele'l bu mese Katil ve tedhişçilerin cenneti h â l i n e g e l e n kıbrıs Röportajı yapan: Omer Sami Coşar Sühunet 34 ten aşağı düşmüyor Boğucn sıcaklar sinirleri de bozdu; İzmirde kanlı kavgalar sıklaştı Ankara Radyosn normal yayınlarına başladı Kıbrısta idam mahkumu bir Rumuncezası mnebbei hapse çevrildi YUNANLI gazetecinin iftiraları güne kadar okuduğunuzen güzel aşk ve macera romanı olacaktır. Mutlaka takib edin! *** Arkan Sa 3 Su 6 da Seben Kaymakamının açıklaması BlR TRAFİK KAZASINDA 10 KİJİ 1AR\L\NDI Londr» a»f.i tında bır trafık kazarında 10 kısı muhteltf jrrlc nnden agv ve halıf V3raSeben Kdvmakamı Melıh \ulugd<ın lanmı* k^za ölümnüz atlatılmıştır Yapılan tahkıkata gore bır tak«ıv 8 |U açıklamıoı aldık çarparak 10 kıçınin varjİJnmınna »ehpbnet \»rcn kamvon »"fortlnün tC ZPtenızm 12 Aguotns 1057 tarıhli ehlıjetfiz oldugu ve 16 v««ırtda bulunduğu anla»ılmı«tır Bırl k»dın <>1»B 11368 savıh nUshafimn bnncı ve ja^Iıalr hastneve »«»vkpdılmıçlerdır K^ZM müteakıb kaçan »*<f"r aran Arkası Sa, S Su, 6 da maktadır Butun donya dıllrrinp >e\rılrn eserın Fransızca nushasının kapagı başlıyoruz Pazar• • • • gunu Rum tethlsfUerin oldurduklerl günahıu Turklerden lklılnln arka Unnda bıraküklan ya\rular Kaymakam, hükumet komiseri vazifesinı yapmıştır, dıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog