Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

ttf, knro, | 0 n l kakııta, btl kBpOkiadar u m h u r i yet ınl Bugunku sayısında . İş birliği 11 871 ii.oı ı TUNUS'NAD! Telgraf ve mektub adresı: Cumlıurıyet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 2 1 <6 Telefonlar. Umuml Santral Numarası: 224298, Yaaı Islerı, 224299, Matbaa. 224290 nusucusu: 10 AgUSIOS Akbaba Evinizin Bir Haftalık Neş'esidir. Üciincü giiniin tebligi «Partı lıderleri dun de ışbirlığinin amelî kısımları uzerinde gorüşmüîlerdır. Muzakd; lerde yeni terakkiler kaydedılmiştir> Dun rajiıkta Ismet Inonunun e vınde yapıian muhalif partiler ara sında ısbır'ıgı tnevzuundaki toplantı îonund* Nureddın ArdıçogİJ Ura. fından gazetecılere asagıdakt teblij okunmuştur «Muhslpfet partıleri aruında is b'rhğl merzuunda müzakerelere de vara eden partı liderlerı buguı de (dun) ııblrlıgınin amelt klsım. ları üıerınde gdrüsmüslerdlr Muzakerelerd* yeni terakkıler kaydediltnifür Baıln* llmdllık da ha fazl» malömat veremıyecegımı; ıçın Uzüluyoruz. Her gun toplant sonunda \erilen malumat dışında tedavül eden rıvayetler sahsî tah mlnlerden lbarettir Pek »akında basına mfizakere mevzuu meseleleı hskkında etrafll bilgl \erllecektır Toplsnüya yırın (bugun) raat 1 ten ltıbaren Tıslıkta de\am edı lecekur • İşbirligi konferansı dün de devam etti Toplantı sonunda İsmet İnönü: ((îyi gidiyoruz», Karaosmanoğlu: ((Çok iyi)), Fuad Arna: «Gidiş çok iyi)), Gülek: «Çok iyiye gidiyor)) dediler Bakanlar Kurulu dün gece Vilâyette bir toplantı yaptı Cumhurbaşkammn başkanlığıııda yapılan toplantı geç vakitlere kadar devam etti Muhalefet. lidprlerı dun saat 11 30 da Taşlıkta Inonunun evınde ı^blrlıgı mt\ zuunda uguncu toplantı lar ını akdet mıjlerdır Toplantı 3 saat 15 dakıka sıırmuı vr Jonunda dıger sutunları mızda bulacağınız teblıg jayınlan miîtır Toplantıya başlamadan lıdnlerin «Bu gun bu işı bıtirecegıu demelerine rağ m«n toplantının bir :kt gun daha u7aT«cağı anlaşılmakUdır Afkası Sa 5 Su 4 te üfısırm SIMI polis unune bakamk Tajlıktan ııraklifirkm 45 Turk şırketinin Israel ıle ticarî münasebetleri kesmeleri istendi Bevrut 14 (T H A ) Beı nıt rad to'unun bu akşamkl neşnjatında Kahı r e mdhreçh verdıgı bir haberdc bıldırildıgıne gore, Mısır Hükuraetı Israel le tıcaret rapan «7 jabancı çırkete bu mpmleketle tıraretlerını ke«melen ıçın ıhtarda bulunmuçtur Rad\onun ılâ^e ettıgıne gore ıh t^r jlan Fitketler arasında 4^ Tür» gırketı bulunmakta \e Mı« r Hükd metı volladıgı ıhtarnamelcrdo tsrael ılf ticarete devam ettıklen takdırdc i«ırrlerının kara lısteye ıthal edılecec „ ,, t ınönüniln garajına Molotof ,° ' mı etti? mtihar sakiandn sıvıl polis Komeransı dinlerken yakalanan polis, yözünü gizlemeye çalışarak kaçtı Dun İmet Inonunun Jaşnktakı e\ınde mundlefet lıdeı lerı aıa»ında yapılan uçuncu ışbırhgı topiantısı esnasmda çok enteresan bır hâdise cereyan etmıştır »^ ~ »•,, t)ç gundenfeerı devamfı surette I ^^> • '.*rv: » • toplanh veıının etrafında dolaşan % nuşmaları dınleven polı^ieıden bın e bazan cıvardakı garotecılerm ara«ına d u n Taşlıktakı evın gaıajına sokubır partılı susu vererek gıren ko Arkast Sa 5 Su. 3 te Sıcaklar ve su sıkıntısı tzmirde bayılanlar var. Mahsulün zarar görmesınden endişe ediliyor. Balçovada kuyular kurudu 14 , r«leteüü»ı ^caU.r tnitun şıddeııle de^am jtmektedır ^Z»I.TH hararet dunt ra^ıran bugun ı dfr'ceiık bir duşm» kaide'miîîs de *i*»""=« »ir povraz sıcaaın te,.ri n , art ıronştiT Bıgun df çebrın bl çok «em Iflndr h a u m ı l r o'duîu t" TUkların old Jtu blldırı'mektcd r Sı rnpın pazâ'danbfri devam «tnrsl vu^ zundPn mahîu un de ?aar gordugun detı *ndi5e fctilmektfdır Bugun B?! covadan alınan bir haberd* kuvu arın kuruaugu ve halKın au»ur kald'gı blIdi'iİTiışMr Iztn r Be edje»ı Ba ço. ı»j arazozlerle an gondfrecfkttr Bugun suhunet 1 riereee dah» dujrcek üıııı harg şehrmızde acık »f eu nrs ı eeı,mıç tuhunet 3J derecere duşmuştur Bueun sununet en az ?o rn COJC 32 dere« olacaktır Buzgar. lar nutfdll olarak poyrazdan « H C M . tlr Suhunet va?aş \avas du;mekte, vasında yajmur beklenmek'edır Bır İngilız gazetesıne gore, buna daır şayiaların Mos kova tarafından çıkarılması 1 mânıdardır Mrhmrd Ali Bıngııl v» ırkııiı<l>n hidiıınlrn <nnr« knmkold* I,ondr» 14 ( A P ı D»ılv 1>le« ıph gazatetı busun Molotof un KIEII H»o.« «Hııüıtt ııNnıunun gtBİenpıesı iç o iuubtr «uıgınt dtır haTadııle. r n Motkova tarafmdan b lhaM> ya. TUmsktft oldugunu vazmıştır Sa 5 Su T te i Giin» 2 gönde 9 dâva açıldı Ankara 14 Cumhurnet . Te'ek=l Hurrrjet Partısının organı Yenı Gıın ga:ftesı hakkında cevab \e fk7ibİP'in matluba muvafık sekilde vavınlanmadığı lddıasıie venıden dort da\a «tılması ıçln narekete geçılm «t r Gazetemn bah 5 konusu savılarında Yazı Işlerı mudurlufrunıı \apan Erdf>|an Tokatlı hakkında ık gun ıçınde at,ıl?n davaların adedl bovlece doku zs cıkmıştır Bursadaki irticaî hadisenin mes*ullcrı mahkcmc huzurunda Ulucamide öğle namazı kılınırken (Mehdîi Ali Resul) oldugH ilân edilen Mohmed Ali Bingül il« arkadaşları yargılamyor! B. Trakyada Türk köylüsü eziliyor Kredı ıçın Yunan Zıraat Bankasına gıden bır ırkdaşırnıza *Şıkâyetlerını gıt de konsolosuna anlat» dıye ce\ab verıldı Iskeçe 14 ıHususıı T ırk basını. ka»ı tııtun scılerıne yardım vapmak. nın b ıtun kazlarına ragmen Batı ndır Bankaya akın etmekte olan Tr«jtvadaki Turkkre uvev «vlad mu Yunaniı arın dertıal lşlerınl tamann. «me esı Tapılma«ına devam edılmek. anakıa Te kredllerınl a maktadırlar tedlr Bun an Iktıgaden çokertmek Batı Trakvalı Turkler İM Yunan Zl içln sıstemll blr $ek lde çalışılmakta. raat Bankasının «avırd e meksizjn d r Bolgemlzde Yunan Zıraat Ban. Arkası Sa 5 Su. 3 te Aa«cdra, 14 (Telefonla) Bur«ada Ulucamide bundan bır muddet once bazı şahı^Ur ımamı kursuden mdırerek elındeitı kılıcl almışlar, dsha sonra da bır JKJIISI doverlerken halkln elınde hnçedılmekten poıi'lar tarahnaan kurtarılmışlardır Bu şahıslarm Bursada muhakeme'Mehmed Ali Bıngol Sulejman Balerı halkın şıddetlı nefretını çeke sanıklann ıfadelen alınnuştır Bundan sonra 13 sanıktan 5 ı tah kır Halıl Dogru Halıl Ibrahım, cegınden sanıklar Ankaraya getırılerek duruşmalarına Agır Ceza mah lıve edılmıştır Serbest bırakılanlar Mustafa Artan Ibrahım Erbıl, 11han ve Mehmed Sevımlı kemesındc bu sab h başlanmıştır şunlardır Savcı duruşmanın gırlı vapılmasını Savcı sanıkların Turk ceza kanuRahıme Aleş Şenfe Alıç Azıme ı^temısse de mahkeme he\etı kabul \car Ha"ma Bıngol Nımet U\sal nunun 163 uncu maddesının 2 ıla etmemıstır Bunun uzerıne duruşMevkufıjetlerının devamına ka 4 uncu bendlerıne gore cezalandtrılmsva açık olarak devam edılmış ve rar verılenler de şunlardır malarını taleb etmıştır Duruşma sonunda Bursada Llıifamıde bulunan kılıcın getırılme^ın" ve iahıdlerın dınlenılme^ıne karar %»erılmıştır Molotof Mırsıoı alamıyan katil, cesedi parcalara ayırdı ve bir torbaya koyup gömdii Tarsus, 14 (Telefonla> Gulnar BİR H\\\TX BAŞL11OR kazasının Yenıjoruk koyunde bır cı16 \asındak' Dornthv Eronn Bırle najet ışlenmış, bır ko\lu oldurulduk |ık Amerıkanın Mooreovılle şehrınde ten sonıa parçalara a>rılarak topra>dçaTiaga baçladıgı veni bır havatın ga gomulmuştur 1 k: gıinürr'f gnrLilmektedır Onu kur Kara Mustafa adında bııı komşu1 taranlar Mr \p Mrs Tom Koknıght su Hasanla bır kad n mesele«ınden tır «The MnoreEMlIe Tnbune» ga?€ tPEinın Sahıbı olan Mr Koknıght unjn zamandanbeıı kavgah bulunDn'othv'vı 'Nnrth Carohne ormanla maktajdı Uç gun evvelkı karşılaş nnda paça\ rlar ıçınde ıp\k=ılâd«= mada Mustafa Ha*anı 40 >ermden fa^ır anne=ı \e babaeı ile Q kardeşın bıçakln.arak oldurmu'tur Hırsını »lamı\an katıl maktulun cesedını par den n1tı«ı ıle 2 odalı bır kulubede va (arken bulmuştmr Elbı=eii olmadıg n ça parça edıp torbava kojduktan son dan 14 \asinda iken t^hsıhnı terk ra bır çukura gommuştur etmek mecburıvttınde kalmıştır I Aradan ıkı gun geçıp de Hasanın Bir köylü 40 yeTedhişî besleyen milyonere rinden bıçaklandı 4* sayfada açılan İngiliz kredisi okuyunuz donmedıgını goıen aılesı, durumu jandarmalara bıldırmıştır Yapüan tahkıkatta, tuvler urper tıcı cına^et mevdana çıkarılmış katıl ydkalanmı^tır KIBRIS TVRKLERİ ARASINDA 15 CÜN: 5 Bursadakı ırtica hâdısesını, başlangıcmdan sonun* fcadar butun tafsılâtı ile dorduncu sahı femizde bulacaksıırz (EOKA) ya para dağıtan o, tedhiscilerin kullanrlıklan dinamitleri veren o, sahib olduğu gazete ıle Kıhrıs Rumlarına her gun Türk duşmanlığını aşılı\an o . O, yani Birinci Dunja Harbindeki Osmanlı ordusu muteahhidi ve aynı zamanda ingilız casusıı Bodosakis Röporlajı yapan: Omer Sami Coşar Kıbrısa daha vpnı gıtm ştım Gazete. k<ısının gerıiınde k mler vardı' Neden ler bır haber vermıştı' Kıbrıs huku. bu had «» ada Tııklerinı havrerten hay 1 met (>anl Ingılizler) ıktısadı ınkı$afı rete «uruıvlujordu' nı saglamdk maksadı e »KEO» ya 75 Atınada oturan Bodosak s aaında bır Yunan mUonerı vari Bu zat Bırıncl bın «tprhn kredi açmıştl ıKEO) nevd ' Inglliz ıdaresın n 75 Cıhan Harbınde Mersınde Osmanlı orbm sterluı bağışlsdıgı bu ıçki fabrl ousuna hayvan satarmış' Avnı zamanda bu «CKmanlı \atandaşı« sava^makta oldugumuz Irgllızlere de haber ulaştırırmış' Bu sayede mtlyoner olmuş goç eaıp Afınava gitmış 5 mdı de Atınad» gere karşımızda onu buluvoruz. Ve ne TIKSFK *TL4M % Cdllfor'lıa ^a garıbd r kı Ingılız ıdaresı kendısme Mauneland <iakı ıuzme havuzunda, bır \unu5 bnl ğınîn sıı\un \uzevınpara v^rmrrı da yapı or L<\ma»unda muteşebbıs blr Turkun den 25 mctre \ukEeklikteWi trampıH^atı adı altında bır ıçkı fabrıkası lenden atlaı sı \ukardakı resımde açtıgını gormuştum Imkan^ızlıklar gcrulmektedır Yuzgeçlere »ahıb clan Içınde çalışoordu Işte buna kredı aç mem°lı ha\\«n zırıf atla"vışı \aoabılırıek ıçın tramplenden ıstıfade mak Kıbrıs hukumetının aklına gelmı etmektedır Arkan Sa î Su I de Ankara radyosu verici istasyonunda yangın Radyo, tatil ettığı yayınlarına bu akşam veya yarın btşlıyabılecek, verıcıâlet ve cıhazlarda hasar yok Ankara 14 CumhJMel . Tflpfcs) Ankara radvosu bugun Etlmesud »e. r ıt lEtasvon mutı yanması sebebılf vayınını tarll etmlş bulunmaktadır Radyo ldarecilertnln lfadesine naza. • ı ran va^ına Tarm akçama reya 16 • ga«*os sabahına kadar devam oluna. m vacaktır Biindişlmiî bil«i vangına TPtıc 15 ısvonun vanında buljnan demlrcl K.andüll ra*adhane»lnden blldlrı . t I \L^ AV OKIL GEMİSİ 9600 tonluk «Raımoido M^nlecurcolı o^=»gırdan cıkan kıvılcımların sebpb II31111 nkul gemı«ı bu sabah faat ppkızd" Iım?nım!zd3 olataktır Gemı r ! odagu ş€klındcdır Ancak tah/clkat Ru sriçn r <"ip'ak çoz'e Eo alebı]« n 6" 3" "uba\ d"rt eı\ıl cgretmen fi fi rranlı ı p ' u Columbıalı 7" subaj h»DU2 Eonuçlandı 'TIŞ ve gerçek se a. nr kuv^uklu vıldi'i Ççkos'ovak namzedı 70 ogrencı a\ nra fion hahrHelı bulunniaktadtr Gemı lımanımız beb anla ı mı& de*' cilr astf>noml?rından A Mrkos taraftn. da V a(!us<"s taıaJune kadar kalacaitır Resımde ltal\an Okul gemıı Arka*ı Sa 5 5u 3 te Arkatı Sa 5 Sü 6 da gorulmf kttdıy Hardîng'in maksadı ne? Kıbrıs Valisi, Müftü Dânâ Efendiyi, siyasî sahaya sürüklemeğe çalışıyor Lefkaş* 14 (Hususıı Kıbrıs Valüi Mareşal Hard ng ın son Kıbrıı hadıse•rını Kıbrıs Turklerınln llderı Dr Fazıî K ıçjk ıle mıızakere ettıkten 48 «aat sonr» Mufru Danâ Efendiyi dı ça gırması ve onunla da ıKıbrı» Turklerı !* ılâkah meselelerı muzakere ettıgını» jçıklaması^^aka u\andırmı$tır Ing'lız i f B i butun tekzlblerc ra|m«n taksım fıkrıpı ştddetle mudafaa edeıı Dr Faızıl Kuçugu ı verıne yenı btr I d*r arajnaktadır Bu \xı l°yı de nâna Efendıy* \ermege çr tıgından şuohe edlhvor Ingılız Valuı «djn adam!?ri ıvasetlp me zu\ nij\orlar" 1 Arkası 6u, 5 Su, 6 da Yeni bir kuyruklu yıldız keşfedıldi Blr mı*'nge gjtmekte olan Turk Pt»>!T1nW!!nl lngOı; ,uhjvl»rı II» MkeH durdu'mufUr «111e şu Cikaracaksınız» dlv» ı«r»r edi»orl»r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog