Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

NESLEKÎ VE TEKNK ÖĞRETİM No 52 Aıl» kadınlarım, genç kızları, meslekl ve teknık oğretım oğretmenlermı, teknıs>enlerı >akından ılgılendıren ve Maarıf Vekaletınce jayınlanmakta olan bu degerlı dergı, Devlet Kıtablan Mudurlugıı ıle butun yayınevlerınde ve kıtabçıHrda 150 kuruş fıatla satılmaktadır (10876) u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NAOf N u m m n : ... Kur'ani Kerimin Tercüme ve Tefsiri A \ R I BUYRUGU ömer Rıza Doğrul tkı bez cıld 25 Lıra Ahmet Halıt Kıtabevı Istanbul HnrH 1187(1 ll.ö/U Telgraf ve mektub adresr Cumhurıyet T e l e f 0 D İ a r : U r a u m l S a n t r a l Istanbul Fosta Kutusu Istanbul No 246 224293, Yazı Ulerı, 224299 Matbaa: 224290 42llst0S şbirligi mevzuunda en engeller aşıldı Konferansın ikinci gününde kontenj an ve müşterek liderlik meseleleri halledildi, üç muhalef et p artisi adına hükumetle yapılacak temaslarda İsmet İnönüne temsil yetkisi verildi Toplantı bugün de devam edecek İsmet îıvönü, iktidar organlarmm neşriyatı hakkında: «Neden bu kadar hiddetlendiler, anlıyamadım» diyor İkinci günün tebligi «lşbırlığinm amelî cephesmın gorıişulmesıne başlanmıştır Goruşmeler samım: bır hava içınde cereyan etmektedır» Işbırlıgı mevzuunda dun yapılan ikinci toplantıdan »onra Hür P Genel Sekreterı lbrahım Öktem aşagidakı teblıgı gazete cnere o\umu«tur « Muhalefet Partılen ılorı gclenlen He\be!ıadada tekrjr tı planarak gtındemlerınde meveud nıtvzuları ıncelemege de\am et nıı1 t dır Bugün ışbırlıgının ame'l eephesının goruçülrresıne bdçldnmıçtır Toplantıva katılan partı lıderlcn gorüşmelerın çok Eamıml bır ha\a içınde cerevan tttıgını bıldirmışlerdir MUzake relere yarın da devam edılecek tır> I Konferans ara«ında neselı hır «ohhfi ^oldan ıtıharfn f uad \rı»R inuntı \e Hur P Grnpl Srkretfrı t Yunanistanın Ankara Elçisi Kralla görüştü Atina radyosu, elçinin Turkıye Cumhurbaşkanı Celâl Bayardan Krala «şifahî mesaj» götürdüğünü söylüyor AHn» U (R) TuntnUtanın An. knr» Büjük Klçlil Fe«m»zoglu bugün Kerklr» ı d u n ı gıd«rek Kralls gö ruımüftür Tun»n B<7l»l, Türkıy» Cumhurba»*»nı CelM Barıjın •aifahl nı Knl> tevdl etml» ve An. m«ıjı, karadıkl t ı n a ı l ı n hakkınd» da i a Muhalıf partıler erasında rejım meselelerınm kokunden halledrterek «aglam temınatlara raptedılmesı ga\esıle vapılotan ışbırlıgı gerçekleşmek jolundadır C M P , Hur P ve C H, P, delegasjonları, ılk gunku asabıyet hevecan ve çekıngenlıkten âzade, >ekdıgerlerının kudretlerını karşılıklı Arkası Sa 5 Su 7 de Hükumet, Konferansı ilgiyle takib ediyor Dün Vilayette yapılan toplatıtıda, muhalefet partileritıiıt işbirliği konusunda anlaşmaya varmalarile hasıl olan durum incelendi Muhal»fet paıtıltıı lıdederının çcvıelerde bııaz 'ıa>ntl= koi^ılon Hevbelıadada devam etmekte olan mıştır toplanüları hukuraet çevrelerınde Dun ogleden evvel \ila\e te şel>ılgı ıle takıb edılmektedır l l tkb d l k t d d bl rımızde bulunan Biivaıu.ırJan lc 1=l Toplantının ılk ^LJIU ışb rlıgı ko lerı Bakanı Dr Na ıııc Getlık Mıllı Boğucu sıeaklar Dun tşblrliğl konf«ransının hav asım muhalffet p partilerl liderlf nnin \t K'nrt lşblrllğl n sfkreterlerlnln nefell yuzlerinden ojrenlvonır Bflll kt Işler volund»dır suhunet şehrımızde dereceydı 3 4 , Izmİrde 4 0 , B u r s a d a 3 5 Şehrımızde suhunet dun 34 derece\ı bulmuştur Meteorolojı ıstasvonundan aldıgımız malumata nazaıan Turkıjeje cıvar memleketlere bol rmktarda vagmur yağmaktedır Yatg* nusunda kavdedılen nkısa' a\nı Egıtım Bakanı Tevtık Ilerı Devlpt Bak«ını Knıın K^ldfdt \e c^kı B a kanlaıdan Havıcddın Erkmenuı ı ş tırakıle ıkı saat suıen bır tophııtı k ^apılmıştır Bu toplantıda rauk*)ep fet paıtıleıı aıa^ındd ı bırlıgı Arka,1 Sa 5 Su 5 te Arkası Sa 5 Su 6 da Arîcast Sa 5 Su 5 U Prof. Gökay Vali Konağım boşalttırdı Vıll v« B«ledı\« Reısl Prof Gok»\ Nlsantatındakt Valı konağım bosaltmıj vt k«ndısın« »ıd »»yaları Goıte pedekl »vıne naklettırmiîtır Gdkayın bu hareketl yurda d6nd|und« V«11 »e Beledıye Reısligındfn istıfı »dec«ğine blr ljaret sayılmaktadır Tatlı yl\ellm tatlı Komışalım lı onu O M P Gfnel Başkan •»ekili Arnaı» ısrarla şrker lkram »dı\or Avrupada yağmurlar tngılterede bazı yollar ulaştırmaya kapandı, Italya üe Yunanıstan ise sıcaktan kavruluyor Londra 13 (APRı Butun gece devam eden şıddeth bır ruzgardan sonra yagmur vagmaga başlamıştır Yagmur \uzunden bır çok yollar naklıvata kapanmıştır Norveçte d» şıddeth jagmurlar devam etmeVedır Asya Gripi vak'aları coğalmıya başladı Halkın toplu ve kapalı yerlerde bulunmaması tavsiye ediliyor Lrfa l i (Husıısı) Bır haftadanberı As^a gripı şelı*rımızde gorulmekte ıdı Son uç gun zarfında ha^tahk bır salgm halını almış vazıvettedır Hrstalıgın gunden gune tesır sahasını genışletmesı ve ılac kıfavetsızlıgı endıse mandıımaktadıı Saglık M ı m ı ? t ı r B u a d d a Uskub mahall»durlugu manalh gazeteler ve be r " " ^ e 20 k *ıde ateMı ıshal gorulmu, dıve hoparloru ıle neşuvat vapaı^k ve bunlardan 2 s, agır Meşlı oldugu Arka.fi * a 5 Su 6 da > halkın gazıno kah\» «ınemalaı da toplu h?lde bulunmamrlarını umumı =ıhhat bakımından ılan etmektedıı Bursada As^a grıpı şuphesı uvandıran vakatar 1 ORDID1N EMEKLtYK A > R I L » . N I \ R Bırımı Ordu Mufcttıçı Bursa 13 (Telefonla) Sagl k Orgeneral Nazmı Ataç bu sene Bırıncı Ordudan emeklne avnlan suba\lar Bu munasebetle Muaurlugunden verılen malumata serefın^ dun Orduevınde bır ogle "\emegi \ermıştır konusın General Ataç «Kalblenmız daıma sızınledım demıştır Resım bu goıe şehrımızde A«va grıpı şuphp = ı zıv fctlen hır gorunüştür ujandııan bazı \akalar tesbıt edıl İhtiyacı olmıyan esnafa Arkası Sa 5 Su. 3 te TAHSİS YAPILIYORMUŞ! İsveçli bir gazeteci Türkiyedeki basın lakyidlerini inceliyor I=veç senatorlerınden ve Arbetarblodet gazetesı başyazarı M Yngve Moller îehrımıze gelmıştır îs\»çlı sonator Turkıyenın muhtelıf mev zuları ve bühassa basın hurrıvehnı daraltan kanunlar ve şartlar hakkında bılgı edınmektedır Senator ıntıbalarının çok en*eresan oldugunu bılhassa Istanbulda neşredı'en gazete adedının çokluğuna hayret eHıgıni soylemektedır KIBR1S TÜRKLERİ AEASINDA 1$ CİJtf: 4 Istanbul Esnaf ve Sanatkârları Dernekleri Bırhğinin dunku kongresinde Lokantacılar Derneğıne verılen tabakların el altmdan başkasına dağıtıldığı iddıa edıldı Istanbul Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Bıılıgının kongresı dun E mınonu ogrencı lokaluıde \apilm15 tır 300 delegenın katıldıgı kongre çok elektrıklı bır hava ıçeıısınde cerevan etmış, soz alan e«naf temsılcılerı sert tenkıdlerde bulunmu5İaıd.r Bıva<«t dıvanı îeçımı na;h harareth olmuş, bılahare Balık ba^kanı ıngıiızier hâıâ düşUnsUnier; Kıbrıslı Rum, Adayı çoktan taksim etmiş Turke iş vermek yok, Turk dukkânından alıs verıs etınek >ok, Turke e^\a \e jiycek satmak yok Rumlar iki camiavı ojlesine ayırmıslar kı Adava muhtanyet vermek demek elbet Turklerın mahvolması mânasına gelecek Londrada Asya gripine karşı aşı hazırlandı Asının bır aydan once satışa cıkarılacağı bıldııılıyor Londıa 13 l a a ' Lıintlrada St. Mary hast^nesı mıkrobıyolcı eıisn» tusu ara«tırmalaı dauesı muduru Dr Freddv Hımmehveıt Asja gupı 1e kar?ı hazırlanan aşının bır a d o n e\VPI satı^a çıkarılacaguıı, aNınm en jeksıvon vc\a ıçılme ure >'e tatbık edılecegın bu «a^ede bır nT»\sım Tekzip özel sayısı Ankarada cıkan Yeni Gun ga7etesi. birincı sahıfesi SavKIZJI C\SLS" Bırleşık Amerı cılığın \e Belednenin tekzib kada Sov^Pt Rusva hesabına casus Ierile dolduğu içın gunun en luk yapmaktan sanık 55 laşındakı Rudolph î\ anovıç Abe! mahkeme nıuhım haberlerinı son hbzuruna çıkanlmak üzere Texa« tan sahıfesinde verdi NPvı'iorka getınldıgı zaman \ukarı Ankara 13 (Cumhurıvet Tclt ks) Şehrımızde ^Mnlanan Hurmet Par tısın n organı ^enı Gun gazetest bu gün tsbır caız^e Tekzıb ozel «ajısı^ dakı re'îimde goruldügü gıbı gozlerı genı«lomış ve dudakları gergın \ J M 1 •vett ıdı Abel Sov\et Rus> a Istıh barıt Burofunda bınbaşı rutbesı ıl? \P7iftlıdır Kendısını Brcoklvn Iı bır sanatka" olarak. tanıtmakta idt Arkası Sa 5 Su 8 de Röportajı yapan: Omer Sami Coşar «Içendekı muşterıler çıkıncıya gıreıken janımdakı Kıbrıslı arkadaş kadar lutfen konuşmıyalım'» bana bu ıhtarı japmıştı Neden dıv» Leymosunda bır Turk dukkânına sormaga da vakıt bulamadan dukkana gırmıştık Boştu Mu^terı yoktu «Konuşabılırız şımdı » Korkuları nejdı° EOKA dan mı endışe edıvorlardı Butun endışelerı belkı yanılıp bu Turk dukkânına ugramış bır Rum muşteriM kaçırmamaktı Bır buçuk yıldanberı Kıbrıs Turkunu esnafını ıktı»aden boğmak içın oyleıne bır bojkot dev=m ediyor kı cGeçenlerde bır papaz vanılıp bızım dukkana gelmış bazı şe\ ıer ı^marlamıştı Rumca konuştugum ıçm bır şeyın farkına da varmamiîtı Fakat o sırada bır ıkı arkadaş geldı ve turkçe bana hıtab ettıler Dondugumde baktım kı papaz ortalarda yok Bırakmış gıtmıs's Arkası Sa 5 Su 4 te Yeni Resimli Romammız Arkan Sa S Su 3 te Garib bir Batan Geminin Esrarı Bugun basladık, dorduncu sahıfeınizde bulacaksınız ask mektubu Arkası Sa, 3 Su, 4 te İlgüilere göre su sıkıntısının sebebi Su tazyıkının arttınlması içın şebekeye yeni pompalar ılâvesi, su galerisının suratle tamırı gerekıyor Tarsusta bir delikanlı, sevgilisine yolladığı a#k mektubunu 5 liralık bir banknot üzerine yazdı Taısus 13 ıTelefoila) Şehrımızdekı bır bankanın 'eznedarı, paraları •iavaıken S liralık oır ıarıknota dıkkatle baktıgı zaman uzerınde 5 6 "«tır yazı gormu;, oıtuyunca bunun bır aşk mektubu olduğunu anlamıştır Banknotta şunıar jazılıydı «Sız kız veja dulsunuz Fakat bunların hıçbrrı benı ılgılendırmez Benı a lakadar eden tek fev sı/.ın $ahsı nızdıı Bana gucend ılıısınız Sızc liutun kalbımle valv«ı>oıum Ba/rftı mektub kagıdının ^oıemıjeceşı ı;ı phmızdekı paralar vjpabılıvoı SPV gıler selamlar at< e cf vab • k me Adazaten bolunmus lş(e bir tarafta canıl ve Turk b a > » p , diger taralia kilite ve \unan bajr«|» gsnaf K Sanatkarlar Ufrnrklerı Bırlıgının dıınkn koııgıesuıüen bir gorunuş Mevsıraın en sıc<sk gunleıınde ÇPBılındıgı uzeıt evvelce Terkos «ukılen su sıkıntısı Istanbul haLkı ıçııı \ıınu ıdaıe eden Fıansız şırketı •sııju geıçekten bır ı tııab nıevzuu olm ı^ golden şehre belon bır galerı ıle ge tur Yaptıgımız tahkıkata goıe bj lırtmekte ıdı Tahmınen bıı asır evBunku duıumdan bırıncı planda Su \el >apılan bu gdlerı gıttıkçe e*kıAsık delıkanlının mektubu lar Idaıesı meiuldur. Arkası Sa 5 Su. 3 te gonderdıgı mejhuıdur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog