Bugünden 1930'a 5,475,680 adet makaleKatalog


«
»

u m hu r i yet 11 SfiQ 11.003 Teıgraı ve meKniD aöresi: Cumhurıjet r Istant>ul Posta Kutusu tstanbul Ntv 248 VUKULUSU mrnra NADI Telefonlar Umumî Santral Numarası: 224293. Yazı Ijlerı, 224299 Matbaa. 224290 TEKNÎK. SANAT Vb LISAN OGRETICI KITABLAR A l MA N NLSRIYAT BUROSU ANKARA CADi)b.M No 119 1LL 22 U 45 Salı 13 Agustos 1957 Işbirligi Konferansı dün saat 16 da tebliği «Muhalefet arasında işbirlıği fıkri hakıki bîr terakkı kaydetmıştır» C H P Genel Sekreterı Kasım Gulek dunku toplantının 'onunda ilk gunun şu teblıgını gazetecılere okumustur «Partıler, muhalefet arasında ışbırlığının vatandaş tarafınaan cıddi olarak arzu ve ıltızam edıldıgını muşahed» etmjşler ve bu muşahedede mutabık olmuşlardır Bundan sonra ışbırlığının fıkır ve pren>ıp cephesınde beraberlıgı temm edecek esaslan te=bıte ba^lamışlardır ı Bugun muhatefet arasında ıç bırlıgı fıkrı hakıkî bır terakkı kaj detrnıştır Muzakereler •amımî bır hava ç nde de\ am etmektedır » gttnttn İlk İnönünün başkanlığında 3 saat devam eden toplantıda işbirliğinin fikir cephesi müzakere edildi ve tam bir mutabakata varıldı Konferans kararlan meclisin teshine kadar açıklanmıyacak Göriişmelere bugön saat 15 tcn itibaren devam edr lerek, işbirliğinin amcli cephesi nüzakefe edilecek GÜLEK F. ARNA A. BÎLGJN İnonü, Fevzi Lutfu Karaosmanoglu, F. Arna \e Gureh hasbihal edıjorlar Asya gripi Ankarada ölümlere sebeb oldu Salgın hale gelen hastalık, tedbirlere rağmen önlenemedi, hasta sayısı günden güne artıyor, gTİpe yakalanan bir hasta kendisini hastane balkonundan atarak mtihar etti. Sağlık Bakanlığı dü n bir tebliğ ncşretti Aniara 12 (Cumhurıvet Teleks) Şehrımız askerî bırlıklermde \e askeri okullarında salgın hale gelen grıp hastahğı alınan butun tedbirlere rağmen onlenememıştır Şımdıye kadar, seyıek de olsa hastalananlar arasında olum vak ası goruknuştur Mevkı hastanesınde grıpten ıkı er olmuş bır hasta da knı geçırmls ve kendınl hastanentn bal konundan atarak ıntıhar etmlştir Dığer taraftan hasta savısı gunden gııne artmakta ve bazı askeri hastane lerde lkl yatak bırltftırllerek be; hast* yalırılmaktadır Boyle yapıldıgı halde gene de hastaned» bof yer kaimamıa. Bakanlar KURULU toplandı Başibakan ve Fatın Ruştü Zorlu dun akşam üzeri uçakla Ankaradan şehrımize geldi Ankara savcısı dâva ediliyor Tekzib ve cevab hakkını suiistimal ettiği îddîasile naddî ve manevî tazminat isteniyor Ankara 12 (CumhuuyetTeleks) Hurrıvet Partısının jayın orgaru Yeru Gun gazetesının avukatlan Ankara Cumhunyet Savcısı Rahmı Ergul hakkında, maddl ve manevi ta'mınet dava«ı açmağa karar vermış bulunmaktadırlar Arkan Sa, 5 Su, 8 da Ankara 12 (CumhurıyetTeleksl Bakanlar Kurulu bu sabah saat 10 da Başbakanlıkta ogleve kadar devam kaflle halınde gelen hastalar ilk tedavı eden bır toplantı yapmıştır lerl yapılarak gerı g<mderılmi5tır Ogleden sonra ıse, Başbakan AdHastalıgm vavılnıasını onlemek mak nan Menderes beraberınde baaın 15sadılt blrlıklerd* butun eratın ızinlerl Arkası Sa. 5 Su 7 d« • kaldırılmi; ve erler haftayı kıt alarjn Arkası Sa. 5 Su 7 de Bir dilencinin 12 bin lirası çalındı Tnnıt IZ (Telefonlal Adapazarında B S ^a«ında Necmı ısımlı bır dılencl 12 000 1 rasının çalındığı Iddıaslle polısc muracaat etmıstlr Iddıa uzerıne tahkıkata hsşlanmıştır konferansına katılan muhalefet paıtüe rııım »enel ba^kaniarı \e gencl «ekreterlen Rcjım mesc ol»ıınm kokunıien hal edılcrek saglam temına lara rapre. d Imeslnin ancak ara a r ında vapacak an ışblhKİ le lkndardsk D P nin karşmna bır «nll ı cfphe ha ınde cıkn i i a mumkun olacaama kanaat getlren 3 belhbaşn t u > ı teş*>Jculun CHP Hur P ve C M P . liderle' •"eprenl bir zıhmjet azim ve lmanla d\ın ssa f, ian Itiba^en C H P Gf. r\t Başkanı Ismet Inonunun Heybel adadakî koşkunde toplantılarına baç lamışUraır Baladızda bttyük bir infilâk Bır benzın vagonu infilâk etti, civardaki benzın bıdonları hıtuştu, yangın güçlukle sonduruldıi Burdur 12 (Telefonla) Burdurİsparta demırjolunun avrıldığı noktada bulunan Baladız ıstasyonunda bugun ogleden sonra bır benzın vagonu boçaltılırken ışçılerden bırısırın sıgara ateşmden benzınler tutuşmuç^ sarnıç vagonu infilâk etmıstır infilâk dolayısıle cıvarda bulunan benzın bıdonları da alev alarak vangının buvurnesıne sebeb olmuştur Hâdıseden haberdar edılen Burdur ve İsparta itfaıyeleri Baladız istasyonuna gıtmıjler, uzun suren bır Arkası Sa 5 Sü. 8 de TlR^t•kF^l FV \\\ BİI.F.N FIÎ\N«IZ fcJ n \ Mn l m ım Mudür j lügunun Pans rad\csunda TurUı\e^e daır ter'ıbledıgı müsabakavı kaza nan Transız kızı ortadakı) dün «Ankara» vapuru ne Umum Müdürlügıln davetlısı olarak memleketımıze gelm ıştır (Buna daır 3azımız üçunctl I «ahıfededır) İstanbul şehri mevsimin en sıcak günlerinde susuz Dün sehrimizde suhunet gölgede 32 dereceydi; bir sıcak dalgasının tesiri altinda bulunan Egede ise 39 Şehıımızde ve vurdda sıcaklar dun ^ e v a m etm stır Istanbulda suhunet golgede 32 >e kadar jukselmıştıı Şehır dun IUSUZ bıı gun daha geçırmıştır Bu su";uzlugun sebebı Terkostan şehre su getııen borulardakı arızadır Hatıılanatagı uzere evvelkı gun ceıevan kesılmış \e mo topomplar çalışmamıs f ı Şımdıhk hu ıkı âri7a ıtıbardadır Su«uz!uk devam edecegıne gore venı \enı "aıızalar^ ortava çıkarılacagına muhdk Arkası Sa 5 Su 7 d e SON DAKİKA: Manisada 2 bttyük yangııı Hur P Genel başkanı Fevzı Lutfl Ka*aosmÂnoglu Genel be^kan veküi Enver Gureli \e Genel »exetert Ib Irnııı 12 ıTelefon'a' Bugun Marahlm Oktem e C M P Gene baş ^ n Tekıll Fuad Arna Genel «ekre nısdda çıkan 2 vangın butu" Manıten Ahmed BUgın \t Gene' Idare ku salılaıa bu\uk hcjecan ve korkulu rulu azası Nureddın Ard çoelu C H P anlaı \a^rftmı^Ur Itfanenın ve sskerı bırlıkle'ın zaGenel baskanmın HevbeUadadas »05 kune geld klerı zaman mp'dİTen erde nıanında ınudahale1!!** <ie Mamsa C.HP Genel aekreteri Kaaım Gu şehıı muhım bır \angui tehlıkesı atlek re Genel »ekreter va dımcısı Tur latmıştır Arkcii,ı Sa 5 Su 1 de Arkası Sa 5 5u 3 te O miz niçin gelişemiyor? Afflerikan liearet heyeli başkanı: «Bnna sebeb Türkiyenin arızî döviz sıkıntısıdır» dedi Amerika ile ticareti iddiası! Time«: «Ankara Kıbrıs metelesinde müfrit durumunu terkediyor» cKyor İşçi seminerlerine yakmda başlamyor Fakat bu defa Üniversite profesörlerinden hiçbiri seminerlerde ders veremiyecek Bır nııuket ev \ el Çdhçma Bakan derc progrdmında \e ogretım üvele lıgınca gorul^n ljzum uzerıne faalı rınde degıeıklıkler vapılacaktır •\pfine wn verılcn 31 uncü (A> tıpi Semıneılrrde ders \erecek hocalar ı«çı serrınerlerının agu»to«;un 19 un \e der« programı sımdılık a^ıklanma ç g l ArfcdSt So 5 Su 6 da da \enıden baslaması ıçın l'tanbul U ve Işçi Bulma Kurumuna emır gelmUtir Tahmın edıldıgme gore eski Kehanet D P mn sayvn. kurucufonndan bın tParttmız dcha 10 sene ıfctıdarda fcoiacafc» denııj Mıîiet rey venrse elbet fcnhr. Nıçtn kalmattn"> Ama neden 9 veya 15 yıl degıl de 10 yıl'' Sonra V) ytl geprnce nt olacak'' Hıç btr parhnın ıkt'dardan bıkman meızuu bahtolamıyacağtna gore dptnefc Tnıiîerm ttımndmt kaybedıp rfıı?ecek Pekı bu tukutun bufftın i eyn yartn degtl de 10 yü sonrn vufcu bulacaoı naml hançı mrAodUrla fcestırılebıîır'' Partı denılen şey otoTnobıU getnr îofcamotıf dcaıl k\ «ju kadar yofcıtı VBT fvraya kadar g\d\p durun denebılstn' Ama canvm b\z dt faıla tnee eleytp jık dokuyoruı ya Dunyada kâhın yalntz bnde mı var"1 Gene bunun btr kehanet nlrftığuna hep beraber tiuınıp »ııdredeItm Olamaz ya, farzımuhal ya karar olsoydt' Londra 12 (R t Ingılız gazetelerı Ingılız hukumetınm Kıbns ıçuı j e m bır konferans toplamak maksadıle Çphrımızde bulunan beş kışılık tema^larına devam ettığını yazmak\menkan tıcaret he^eti dun sabah tadırlar Tıme^ gazetesının «ı\asî muharıı"an ilıbaren resml zıyaretlerme baç lamıçtır rıne gore Ingılız hkumetı <hıç olİlk o'arak Vali \ ekılını makamın mazsa» Kıbıı» ıçın mu\akkat bır da zı\aret eden he\et saat 11 de anla=;ma peşınde koşmaktadır Tıcaret Odasına \? 11 "Î0 da Sanavı Tımes muharrııı bu konferan«a Arkası Sa, 5 Su, 6 da Amerıkanın ve. NATO devletlerının de muşahıdler gondermelerını ıste Arkası Sa, 5 Su, 6 da Esnaf Dernekleri Birligi kongresi bugiin yapılıyor HUSCMII vc nııHT oUtı • a 111 KIBKIS TÜRKLEKİ ARASOfDA 15 GÜN: Muhtar idare kurulursa neler olacagını size kısaca anlatayım Tedhişçiler, hiç bir Turkun aklına dahi getıremi>cceği dere«erie kalıheıe >orlar. Mekteb cocuklarını, miniıııini kızları bir ara>a topla\ıp bunlardan dort beş sıra vucude getiriyorlar, sonra bunların arkalarına geıip bunıbalarını sa\uruyorlar. Onlara mukabele mi edeceksiniz? Onunuzde dizı dızı mekteb cocukları \ar D P. nin bu teşekküle de politıka sokmak isteyışi umumî bir teessur yarattı Çehrım zdekl 150 bine yakın esnaf v« »anatk&rı lemsıl eden İstanbul Es naf Demeklerı Blrlıgıne bağlı 45 der ÇAVTVJCI FOTO MTJH\BİRİM nejjin 31S delegesınln lftlrak edecegı H M B U K I A D I Yukandki resım toplantı bugıın »aat 14 t» Cağaloglun. dp mdruf çanta]cl Johnny Dın, * > dakt oğrenct lokallnde yapılacaktır «hngtor dakl Senato bınaEinda, üt Bazı rıva\etlere gore D P esnaf kr>garosını vakjr bır vaznette poz verrıres! Esnaf Bırlıgı idare hevetme glr rırken gorulrapktedır Dıo bırkaç dakıkı sonıa resmıni <,eken U P meler nı i^tedlgı kımselerın bır llstes foto rruhabırı b t a n ^ I r e t ı c k ı \um nı hazırlam'ştır B'i haber btlumum ta ramindrak kacarskt r Dm Bırleçık rafsız esnaf arasında uzuntu yaratAnrrıka ^ p r " ' n c u *an*aj komıteBi mıştır tarofınd<n da\et edılmiştı ( Jrkası Sa 5 Su 6 da Röportajı yapan: Omer Sami Coşar Kıbrı» adasında I ı r k bavrağının dal galandıgı mesud gunlerde dunjaya gelO gurlerı hatırlamaya ^alışıırl"i Fakat gpp» çok kuçuk vaslarda ıdl k adaya Ingüız bavragmı dlkraış le"dı Yajıyoruz Allah ınşallah bıraz daha omılr verır de gene sancagımızı gorur ona kavu>uruz Ondan sonr? mşallah gov edeıız bu dun\adanN Çıvıstl koyunden Huje>ın Aga 1577 dogumlu1 Koyune vaıdıgımızda hem»n ıKıbns Turktur» parttsı temjılcıl»rınln yanınd» \er almış onların verdıklen ııahatı aıkkatl" dıı.lcmijtı O koyde dograu^'u o ko>de \d,'jor?ın^ raoııiE ı kend sını kat b "1 du' K ı t u s 'iıuradel°sı dı irda tu** nu%oıdu »Bu ko lar hala ış goıur "• zaı n ArfcriM So 5 Sıı 4 le Bİ»J*«ı ettırdıgı Haı Teımınal bınası hızmete açılmıştır Re=ımdP yeni bına gorüluyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog