Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

ALH CUMHUBİYET 12 Ağustos 1957 SarıLâciverdli Fenerbahçe:1 Beylerbeyi:1 Oğrettlklerlni tatblk blr mtlba bıraktı ttmeyt takımın ilk maçı Dun Kalamış ko \unda ogleaen evvel ve ogleden sonra \elken \ari;ları >apıl mış ze\k ı ve heve. canlı geçen musaba. bakalarda aş&zıdakı netıcler alınmı<; ır KUCUKLER1N MUSABAK4L4R1 lfi \*Mndan kuçuk \elkenc ler a a Ye !IKn ku ub ınun lk ncı spnr ba\ finda vapılan jarışlarda şu netıceler Tamı dun saat 15 te merajimıe açıl alır>nıştıx •Eijtır Prat 1 Celal Ülken Mamr Ulken NETlCLLbR ı I T K l 2 Ibraiım Hera Yazıcı Bujuk'er aıası 100 meüe 1 Yaşar (I Y Kl E rdel F B 11 4 18 Snıbe 1 Haıuk Erıe Avdemlr Lzun a'lama 1 Erol Ecrdogan Koç ıKYK) 2 Au Zorlu Korav (B J K ) 5 99 (K Y K Gj le 1 Dımıtrt Zaferoglu (KurKaradeniz kupjsı jelkeıı yarışları tulus) 10 oO Oleden sonra vapılan Karadeniz CVıd 1 Atıf Kobal B J K « K O hupası 'Selken arijUrında ıse ju ne 800 metıe 1 Gunav Tamaxan ıı^eler alınmıştır S 10 ! 10 (FB 1 Dragon 1 Munı Docan O7<an Dı=k 1 Dımıtr Zafıroglj ıKjrtu lu* ı 32 46 Çeklç 1 Hırısto Yokcnıaıs Kurtulucı 42 66 Yuk«ek atl=ma 1 Erol Erdogan ( B J K l 165 200 roetre 1 T Sımyonıdıs tBey. oflı por) 25 1 Yeşılkoy Spor bavramına bu ak;am î l den ıtıoaren devam edecektır Yesılkov açık ha\^ spor sahasınria yaoılacok oıan alellı ve aletsız jimnastık AnUarı II Bus ın burada go=teıılerme Istanbul aletlı jlmnastık şenç er arası Gul ıcupası atletızm sampı\onu Galatasarav takıtnı \e bol saba*a armda sınkla juksek atlama. B» aııtrenoru ?tıhad Yılbarın vetistir. da Işıl O'işık 3 5o llc \enl bır T j r . dıgı j ı m a tıkçıler ıştnak edecektir kive rekoru tesıs ettı BıijUkler arası BunUrda nbaşka her sene 19 mavıs rekor dencme erinde spor ba\ amında buvıık ba^arı kazann 100 metrede 1 Fahır Oigıder 11 4 D'Pİz Harf) oklu akrobalıarı da ka 800 metrede 1 Ekıem Koçak 1 52 4> " tllacaktır yap lar Yesıikoyun ikinci spor bayramı Karadeniz kupası yelkeıt yarışları dün yapıldı basladı Gençlerarası sırık atlama rekoru kırıldı Adalet Eyülıle dün yenişemedi: 11 P^nerbshçe fut bol tasımı düa devamlı »ntren. manlardan sonra mevgımln İlk hu su«î tnaçmı ıkın. cl profsyonel 'a kım ardan Taz bo yunca daimı s\ırr te çalıçan B* lerbeyı lle yapM Bev er beji bugune kadar yaptı?ı hıuusı kar şılaşraalarda Wı netlceler almıs blr G Sarav) 2 Zekaı mllml Erol (F eklpt! Bahçe) I Pıat 1 Yukscl Erol (Refıl) 2 Bıletlerin fazla ucuz olmamasına ha vanın aıcagına ragmen 10 000 klşive Altan Ilhan (G Sa'a\) onunde Pra^ (scrbest) 1 Denlz Ahrred vakın blr »eyircl ka'.abalığl ovnanan maç tonunda Sarı.laclvertll I Y K ) 2 Hanııd Tanju ( I Y K ) Sn be 1 Ulnn Mufıt (KYK) ler sahadan 1.1 berabee asnldılar Takımlar ve maç 2 Nur Fuat K \ K) Mevsvn başında h ç de 'vl blr ha F nn 1 Cafer Sevfıoglu (IYK) kem numunesl rermeven s Tevf k Par 2 Fauf Korıı M Spor} \\rupa bı p kı1: İlk \e ıkı kışı ık vel larm idare ettı^ı karşı a m r j Fenpr bahçe .Sukru (Mehmedl N"llm kTı şaiıpıvonasına ı= rak edecek ml Akgun lı ekıplmU ku turlız zç çalışmakta. Bas Avni lOrhan) Nac ıNecdet) Turhan Can, Şlrzat (Şe dırlar ef ı Ertun Nıvazl. Bey!erbe% «Muhsrrem Nurl G«. 7anfer Hasan Teoman Levend Selahaddın Hilm Kayhan Blrol Rıd van. şeklınde çıktı ilk akını Bevlerbevl yaptı T« Feneı o?hçe kalesi tehlikevi »avuşturdu Ucuncu dakıka do ark»n Er^un Nl vazl Sır7&n komb ne^onunu kaıec zo onleti O n ı n ı Fenerbahçen n hakım olmasına karşılık çok guzel ş»kllde ter tlblenmış olan Bevlerbevl ber yaptıçı akıııaa teblikell oluyordu bl h u s a haf hattı ıvı Idl San.lacıvertlller t a . blatlel mevainnln bu İlk ıraçında faz Ia netıcell blr osun çıkaramıyorlardı Be kO7 dun ken 19 dakıkada ılerl çıkmış olan Siıkrıl. < tahasında. Sıl. vu top aştı kaleve glrerken Şükrü ha 1 İPTmanlve 'le blr kıkaten çok guzel blr uçuşla topu çı t^arşı a^nıa rapruıç <ard: ve kaptı \e Saısivahlı Nıhavet 23 daklkada kornerden g« al 1 k devrede at t kları gollerle »a l»n topu attıpa* lçlnde çutlavan S^ lahaddın Beylerbe\ınl galib Tazlyete hadan 3.0 g» lb getırdl Devre l0 «ona erdl sv ılmışlardır Ikincı devre dee şık şekılde aahava Sahava Be\koz "NECmı Rauf I» met Gunay MehTied K Erdoğsn çıkan Sarı.lacıvertlller blrçok gol po Zıva Hasan Nusret Muatafa Abdul zi»vonlanna glrdıle^se ae net.celendl. lah^ Suleimanlve lıe «Vevael Ke remedıler 63 dakikada kazanılan blr mal Yalım Tuışrul AU Ilhan Se fnkıkten Nedım beraberlık sayıaını çı ZP Günşor Mesut Hasal Cıco» tfr kardı Maç da Sarı.laclvertlllerln k a . rıbıle cıkmıçlar maçı nbaşlaması lle çırdıgı fırsatlarla 1.1 sona erdl hâkimnetl ellne geçıren Bevkoz 9 Fenerbahçe Blraıs topa uzak kal. dakıkada İlk golu çıkarmı;, 12 dakl mış, lakat dalml »uratH ve Molnarın kada Abdullab gol adedinı lküeçtır. mlş 18 ınC dakikada Mustafa uçün r ı go'U çıkarmıştır Devr# ?e m«ç movlece 3.0 n n a ermıstlr ftnkarada çalışaD Dün Fenerbahçe profesyonel takntı. nın maçındin evvel Fenerbahçenln ıkl genç takımı Baglarbaşı ve Moda Kultur ıle karşılaşmalar vapmışlardır Boncuk Omerın çalıştırdıgı genç U kım Baglarbaşı lle yaptığı karşılaşm' da ilk devrevi 0.0 maçı ıae 3.2 ber» bere bıtırmıştır Esad Kanenn çalıştırdıgı tıkım Ue Moda Kultursporu çok guzel blr maç dan sonra devresınl 4.0 bltlrdığl kar şılasmada gl yenmlştlr Fenerbahçe genc takımlarının macları FENERBAHÇEL1LEK Fazla netıce alamadılar dedi ki:{ Beykoz dün Süleymaniyeyendi Avrupa şampiyonasına katılacak Millî kürek ekibini açıkladı Buvuk blr ka a balıgın kıy dan takıb ettlgl T u r . kiye kurek sam. pıyonaal ve 16 agustosta Alman vava gldecek o lan ml il kürek ek . plmlzln »eçmelerl dun n » t 10 30 dan ltlbaren Tenıkapı lle Samatva araaında yapıldı Galatasarav Fenerbahçe Bevkoz ve dzmlt) Hereke arasında yapılan mü sabakaıar çok çek şmell geçmedl Ga iataaarayın ka?andigı beş (bavanlar harıç) mıiAabakava raRmen Bevkoz u lar da ıddlalı bulundukları Ikl çıfte ve ek çtftevl kazandılar B j vazt efte Bevkozun Ikı çlftesl Avrupada Turkl. \evı temslî edecektlr G. Sarayın 9 Beykozun 2 birincilik aldığı dünkü Törkiye Kürek birinciliklerinden sonra Federasyott MOLNAR Umıdsız degü .. Davudpaşa (P) 4 Adalet (Amatör) 1 Dvin Adaletln Eyub lle yaptıgı n»ç ta nevvel amator takımı da lkincl profesyonel kume takımlarından D» v\ dpaja lle husu»! blr karşı açma yap mış ve maçı 4.1 kaybetmıştlr Vefa (Amatör 5 Sanyer (Amatör) 1 Vffa amator takımı da dun Vefa ıta dında Vefa pro'esvonel takımının m» çından evvel Sarıver amatorlerl e yap tıgı .dman maçını 5.1 kazanniftır ADALET TAKIMI ilk maça çıkan kadro Dun Erub «aha sında Adalet p r o feayonel takımı ı'e ıkıncl profes. vonel iıg Ikıncısl ETUO lle kirsılaş mıç ve 1.1 berabe r* ka mı$tır Go ler İlk d e r . r»de ^ap nı= EvubHıle ın 23 daklkada Omer vasıta» le attıklaı «avua Ada et Hler 37 daklkada Hftsameddln vası'a. «ı e mukabr^ etnıs|ed r Devre 11 bi'mlş ikınrı de\ıede E\ubluler raklb e r n« nazaran daha ivl ve ustun o\na IIİIM lltıınl malarına ragmen gol çıkaramamışlar ve ovun da «ynı netlce ıle «ona er. m'çtır Berabere blten b\ı karçılaşmavı Ikl raklb şu kadrolarıvla ovnam şlardır Adaler Selahaddın ı Otneı) Fahrl ıMelıhı Gokçen Nlhat (Selahad. dm) Gungo A\iıan Argunı . B Ero lE ol III) M A ı Htısameddın ıBurhac Famr (Burhanl Nlhat (,Me te Mesu ) E\ub Metln (Su evnıgn) Kava Hıkmet . Vedaf Devrlın Kihat . Er Doaan, AlpaT, A;bars Oner Sçf s J Frnerbahce lle' OmUetın n fev. jkalade kongresı bugun saat 18 de } Cem \et lokal nde v«pılacaktır Kon • ?rede uzertnde er fazla durulacak } mescle Kongrede Penerbahçe t dae hevyınin cemıvetın kapatıl • masını isteme»ı meselesl olacak {ve bunur hakkındaıd karar ceml î ı e t ı n ıstıkbâllnl taUn edecektır J IHHMMMMMIt | Fenerbahçeliler ! Gemiyetinin fevİ kalâde kongresi Fenerbahçenln sntrenoru Igne» Mol nan maçın bltmesine kıs* bır 7aman kala bularak konuj'uk Maç 1.1 d e . vam edlvordu Antrenor «Mujdat lle lftlhar edıyorum Takımı çok guze benlm talebelerlm antrenor olrnuşlar Bu maç Fenerbahçeni nllk maçıdır Netıceler Ben onları geçen defa ge dlglm gıbı Ikı tek dümencılı I«Tiet Kanat buldura Tabli yetlsecek ve agabevlerı gıbl olacallar bu daha İlk maç. dedl Nlko (G Saray) eklpl Be\kozun Se. lihadd n Erdoean Adem ekıpl e b. raz çekıştı ve 10 50 5 lle blrlncl geldl Kocaell yarışa glrmedl Dort tek dümencıslz 1 G Sa rayın (Ahmed Orhan All Turhan) dan mutesekkll eklpl yarışlara Fen«r bahçe «irmedıil lçln aadece Hereke. nin (Şadan Havreddln, Met n Nurl) Vefa takımı kıkada Erdınç, 37 daklkada Kaja ve eklplvle yarıstı v« 10 31 daklkada b . rincl oldu dun kendı sana 44 5 dakıkada Erdınç japtılar Ikincı devrede atılan goller *ıra sında mevsımın ilk antrenman sıle. 58 dalvikada Ismet 66 dakıkamaçını, ıkincı da Erdınç, 86 dakıkada Samı Bu a profesyonel ku rada Sarıver aleyhıne verılen penal menın kuvvetlı tıyı kalecı Ozcan çekü, bunu Rıza kurtardı takımlarından Maç da bo\lece YeşılBeyazlıların S a r n e r ıle .vap (Dumlupınar kupası) yüzme yarifi. 71 galıbıyetı ıle «ona erdı tı ve mu^abdkavı 71 kazandı ları bugun taat 17 İS den ltlbaren Mo A<;af AYÇIL dada yapılacaktır Çok kalabahk bır sejırcı kutlesı o n u n d e o j n a n a n maçta, Yeşıl Be>az hlar takım halınde guzel bır oy uı çıkardılar Bılhassa Vefanın <ag ka nadını teşkıl eden Samı ve Hılmının anlaşmalı o \ u n u netıcesı verdıkleıı j e ı ı n d e paslaıla Erdınçın 4 gol a t masına >ardım ettıler Sarı\er takımtnm Vefa karşısında ı j ı bır ne<ıce alacagj beklenırken tahmınleıın h ı lafına 7 gol yedıler Buna sebeb <Je İ Spor dun gan Sahab Selım Omer Lacıverd Bevazlılarm defansı ıvı mevslmin Ikınrı Maç umum retle Istanbu!6po/un cvnıyamaması ıdı hazırlık maçını M haklmlvetl altında cerevan e'tl Mn at 16 30 da Şeref çın bır ncl devresinl Iatanbulsporlu Hakem Ferıdun Kılıç'ın ıdaresınde a'adında geçen ee lar Guneor ve Kasaboğiunun att gı takımlar sahada şu tertıbde yer aldı zonun ıklncl pro gollerle 2.0 «aLb bıt'rdı Iklncl dev. lar fe«vonel kume r»de l»e Galata mudafaa«mm hatala \ efa Özcan Muhterem Kahmi samplvonu Gala. rından Utlfade ederek Ihjan Gvın. ı <rıf ı Eşref Nejad, Arıf lOzcan 1 ta lle o nadı ve gor Tuksel ve YıVnaz ın attıgı goller Samı Hılmı Erdınç Ismet, Bulen i maçı «1 kazandı le gol adedlnt a l m a çıkardılar Galata Sarı>er Avdogan <Rıza> Comı' Takımlar »arava su tertıblerı e çık Ise forvet eemanlarının ka e onunde A\han Zulfıkar Kenan, K D ^ « n tı a Istanbuıspor Ozkay Kenan topla fı zu i ovnamala'indan ve şjt Yılmaz Metın, Kava, Çetır. Y u k ^ l Merıh Kamıl Kadr Eıhan . Ka almamalarından ancak Sukrunun ava Maçın ilk devresı 41 Ve'a lehıne saboğlu Avdemır Gungor Ihaan Yufc ^i'e penaltıdan bl' gol kazandı ve bıttı Golleıı 15 ıncı daklkada Eı nel Gaıata Tucel Nedlm A 1 m'îç da 6.1 Istnbulsporun Kallb\etle 1 LRKFR dınç, 22 ncı aakıkada Samı, 3fl da Mehmed Sukn Can Ssban Erdo sona eraı Vefa dün Sanyeri 7 1 maglub etti KLREK YARIŞLARI Avrupa yolunu oçtt Şampıvananın en muhlm yanşma»ı Ikl çiftede Galata^aray (Mustafa . Talçın lıe Bevkoz (Nlrre' O j h u n ) arasında oldu Işaretle beraber varışa ba>!uan Ikı ektp 300 metreve kadar basbaşa vanstıla Bjndan sonra Bey koz one geç ıvse de Galatasarav tek. ra vetlstl 1000 metreve gelmoe Ik fi'a blrblrlerlne rampa ettıler Bu es nada atık davranan Bevkoz anl ku rek atışlan'e one geçtl Galatasaravın hamlacısı Mustafa da bavılınca G Sa rav bın metrede varışı terk etU Netl. cede Bevkoz yarışı aldı Galatasara%lı ar Bevkozun çeparız verml? olduiu. nu blr vaznla hakem heyetlne blldır. dl Lse de hakem hevet bunu muteber saMnadı Bu musabakada lklncıliEl Herekeden Sahi Sanl eklpl kazandı Ikı tek dumenclslz G Sarav (Ah med Orhanl eklpl F Bahçe (Cum. 'lur ^ Osman) ekıpine kar^ı 11 da,kl. kada rahaf b r sahbHe ald Dort tek dumencılı 1 Yo*"gl Ah mec* Orhan \ T ırhan G Sara"! dort tekl Se rt'nadd n Nımer Adon Erdogin Tarlan (Beıkoz) ek pı'e b r rtayll çekıç'l N ha\et 8 dakUada va. nşı kazandı F nışte şamandi"anın irasına b r sandal glrdl? ndcn Bcy^oz fl*a5i h zla ona çarptı ve hasara U E . radı Ikin<1 gelen Bevkozdan sonra He'ekcnın (Rıdvan Ad I Ferıdun Fa ruk Nezıht den mılteşeKk 1 ek pl de uçuncıl o du Tek çlfte Şamplvonanın en heve. can ı ve guzel varışı mubakkak kl Gs atasarav Ya rın Occı l e Bpvkoz CevhJn Cakmak) aras nda cerevan e tı Musabaka bn^tan sona kadar tam b r çekieme lçlnde ge^t Yar şın sonlarına dos'U b r ara Yalçın b r knc metre 1 ert f rladırsa dn Cevhun k ıvıptı b r flnış'e varışı hlrlrdl Pan bt janjandıra dısın» eücırak Ucrnclllk ten de oldu Talçın Herekell nklbl Nuri Devect gelmeden lamandıranm lçlnden geçmlj olssydı, ıkinel olabl Urdl Seklz *ek GaiataıaraTin (Torgl Ah med O'han Kanat, Nıko All T u r . han. Yalçın Yılmaz) dan mtiteşek. kıl eklpı Fenerbahçenln ıKazına, D e . nlz Sud Yunus Kava Osman, R a . fet Yıldırm Jl ber Cumhur, Seba. haddln) eklpml 7 22 »n geçti Ü ç u n . cu gelen Here*e ekipı (Suleyman Rıd van1 Avdın Cerrurı Avdın Ferldun, Adı Sayan, Akaçık dan teskll edll. mlştı Galataaarayın bayan kürekçllerl d« ikl çiftede (Unal Nuray) dort tekd« llrcı Una Oznur, Ozay Nuray) sekız tekde (Üna' Incl Nurav Dma , Nuran Lejla Oznur, Orav Esra) ra kıbsız bılncl eeldıler Yalnız tek ç f tede G Saravdan Nurav Herekell ra k bl A\S<>1 Gonu taş 1 e çok çeklsme l bır :>arıs yaptı Raklblnln a tında çok fena blr fı a bulundugundan az fark la varışı kazandı Fedcras.von Keisl. Milü takımı açıkladı Yarışlardan sonra konjytuğumu» Ft derasyon Re sl Efdal Nogan 27 a#us. tos 5 evlul arasında Almanvanm Dals burg şchrınde vapılacak olan Avrup» ^ ıek şampl onasına Utlrak edecf k kl tek dunenclll Ikl tek dümenciBlz, kl çı'te ek.ple n o m mute«ekkil o an •nl lı kıırek takımımıı acıkladı Kuck çı f r Kanat Durgı n Nıko Subak ^ h . med Yava«iorlu Orhan Akı Nımet Sunav Cf\ Tun Çakmak Dumenol 1« met Ke enu veva Yortı KoçU Idae. cı er Ka' le ba*kan Efdal Nogan Or han Sata ve Husaneddln Ba taog u Dumlupınar Kupası yiizme yarışları îstanbulspor Galatayı hezimete uğrattı: 61 Tuncer BENOKW V''IHIUH/I'I" •»««•»' . !•!•» BANKA Kadıkov Be>;ıkiaş Bejoglu \e Bahçekapı semtlonnde Banka Şubesı olmaga elverişli kırahk bına aranmaktadır Şartların Galata 686 No lu Posta Kutusuna ^ azı ıle bıldırılmesı rua olunur (10922) Subesi olmağa elverişli kiralık bina aranıyor YAZI YE HESAB MaK.ınelermızı en ıyı, İngılız usta nezaretınde çalışan H er M a r k Tamır ettırebılırs'nız Istanbul Şışhane 6 Daıre duragı Kefelı Han Tel 44 12 42 Ankara Opera karşısı Ataturk BuHarı 75 Tel 19533 REMİNGTON ATELYELERİNDE TURKHAVÂYOLLARf A. ORTAKLIĞINDAN Galata Yolcu Salonunda bulunan satıs buromuz EBE HEMŞİRE AUNACAK Ebe Hemşıre Okulu mezunu ebelık ve ayni zamanda hemsırelık vasıflarını haiz tecrubelı bır ebeye ıhtıyaç vardır Muracaatlerın Kazlıceşme MENSUCAT SANTRAL Fabrıkası Personel Seflıgıne japılması. SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİNDEN: 1 20 ıla 30 ton verlı ham sığır derısı kafası satılacaktır 2 Talıblerın kapalı teklıf mektublarını en geç 19 8 957 gunu akşamına kadar TL 2000 lık ıştırak temınatı ıle bırlıkte Muessesemız Be>koz merkezınde bulundurulması lâzımdır. 3 Muessesemız sıparış dıledıgıne vermekte veja hiç vermemekte serbesttır. (11174) Tıcarî ışlerle noter muamelelerıne mutedaır vesıkaların ve dıger her turlu >azıların tercumesıle meşgul olmak uzere \uksek maaşla Fransızca, Ingılızce, Almanca Italyanca Rusca Macarca, Rumca, Rumence, Bulgarca Çekçe, Lehçe Aıabça \e Sırpçaja bıhakkın vakıf tercumanlar aranmaktadır Istekhlerın mufassal hâl tercumelerıle lısana vukuf derecelerını bıldıren bir j azı ve bırer aded fotograflarıle P K 145 Istanbul adresme muradaatlerı ılân olunur Tercümatı aranıyor ÇOCUKLARINIZA ENIYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK ISTERSENİZ 12 AĞUSTOS 1957 Pazartesı gunu saat 18 00 den ıtıbaren SISnANb d e k l J' enl bınamıza taşınacaktır. Bu tarıhten ıtıbaren Muhterem •volcularımızm bılet almak ve hava mevdanına hareket etmek uzere Şışhanedekı yenl MARKASINI ARAYINIZ Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Umum Müdu'rlüğinden: 1 Bırlığımızın İthalât \e Ihracat işlerıle uğraşan İstanbul şubesı 15 8 1957 tanhınden ıtıbaren Gıresun merkezımıze nakledılecek ve mezkur tarıhten sonra ıthalat ve ıhracat ıslerıne aıd butun muameleler Gıresun Alerkezı Umum A'udurlugunde \apılacaktır 2 15 8 1957 tarıhmoen ıtıbaren Istanbulda 4. Vakıf Han 13 15 No lu odalarda, malları tesellum etmek; depolamak ve sevketmek işlerıle meşgul olmak uzere yanlız bır ırtıbat memurluğu kalacaktır. Bırlıgımızle munasebetleri bulunan sayın ıthalâtçı ve ıhracatçıların 15/8 1957 tanhınden sonra doğrudan doğru>a Gıresundakı Umum Mudurluğumuzle temasa geçmelerını bılhassa rıca ederız t «m « i ı icır a ı u i ı ı r u aı K ıc»»ınuıııuııı:ıuLaıııonBin»nıaıııı«ı«:mJiınmnfflTOiınııii p »: :c ıı ı »IUIHIIII ııı nmıııın J e Konkasör ve Kompresör alınacaktır Ellerınde yenı veva kullanılmış konkasör ve kompre«>r bulunup da satınak ıstıyenlenn Ankara Yenışehır Zıya Gokalp Cad 22 10 No. ya mektubla muracaatlerı SATIŞ BÜROMÜZA ve TERNİNALÂNİZE Teşrıflerı rıca olunur. V »KALAMIŞ OKULU YAT1LI GUNDUZLU AN A İLK \az kampına \e az olan munhal >erlerıne ogıencı kaydına devam edıjor Telefon 36 26 13 I gündo 6 tablete kadar riınabilir i AHMET § RA TEMİZ H i ^ YENİ TELEFON NUMARALARIM1Z: Müdür SÜNNETÇI Bevazıd Tel 22 56 16 •••i Mrs. V. SMITH ve Danışma Galata Bankalar cacclcsınde HELIOS Mağazası uzerme jenı ınşa edılen asansorlu ve kalorıferlı kat ve odalar kıralıktır Muracaat Galata Sumerbank bınası uzerınde Guven Sıgorta Ştı Muhasebe bervısıne Kiralık iş yerleri 44 17 98 Rezervasyon 4 4 47 44 02 96 90 NIGHTANDDAY FOLLİES ^ s antaşının en guzel mrvkııııde 12 nıetre cephelı altı dairclı, bcşer buyuk odalı bamolu 296 metrekare salıası bulunaıı maınuı balıcelı ıkı daııesı b > teslim edı'scck olan o> ııadlı aDaıtıman satılıklır Muracaat Bevoglu I&tıklal cad No 93 1 Yapı Emlak lelefon 44 15 71 Satılık Betonarme Apartıman 1 Heı akşdin iaat 21 lo Pazar matınelerı saat 17 15 Bıletlcr Atlas> sınemısında ,ve tıvatroda i • m ıı ıı m «tmı« m m» »m tmtmmm <nf Acıkhava Tiyatrosunda ! : j Onumuzdekı aylaraa Amerıka>a gıtmek uzere hazır s lıklarını yapan oğrencıler ve doktorlarm mutad Ingılızce | ımtıhanı 17 Ağustos, 1957 cumartesı gunu sabah saat 9 da i Robert Kolejde Andcrson Hall bınasında yapılacaktır Imtıhana gıreceklerın 2 adcd vesıkalık fotoğrafla en gc(, 15 Agustos 1937 per^enıbe saat 17 ve kadar Amerıkan Hdberler Merkezı bınat'iun Talcbe Danı^ma Serv ıMne mutacaatİGiı chemmnetle riıa olunuı ADRES 13J 131 Istıklal caddesı Bevoglu Tahsil ve ihtisas için ; İngilizce Öğretmeni Kolejlere yetıştırır ve her yaşta talebe kabul edcr Adres Tepeustu, Gune; Apt 91'2 Tel 48 03 34 Kurluluî (Beş hat) Muhasebe: 4 4 19 0 5 Uçaklarda yer ayırmak icin REZERVASYON ••• Satılık sıjah cıns Kurt Köpeği I Irl 5r) 20 21 I tarıfe ve hareket saatletı gıbı malumat içın DANIŞMA mimaralarının kullanılmasını rıca ederız (11243)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog