Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

1WT JirMHUEtTET BEŞ UADİSELER^AKiSLERi ken Laurence'da îskoçyayı dola i jacaknuf. Kankocanm Yugoslav J yada buluşacakları da bildirılıyor.J Fakat bu bulusmadan evvel Vivien f Leıgh'in ilk kocasmın ayrıbp gerii doneceği ve Laurence Olivier gelî dıği nrada karşılasmıyacağı bilhasl sa tasrih edüdığine göre halefsed iefin pek hoflanmadıkları anlayı T byor. Olivier aüesinin istikbali pek8 çok îngiliz gazetesini meşgul d j ceje benzemektedr. Farttlanmız BU KADARI DA... Değisik örf ve âdetlerin, ali} 1 Yedl aeaa kadar oluyor. Bir Av lrjHr)]ılr ve tepkilerin en güzel minıpa seyahati yapıyordum. Vapu taHerini gazetelerde bulmak mümî rumuı Stromboli'ye yaklasrnıs. ge kündur. ce karanlığmda Jarmızı inoitaları Avrupahyla »ramızdaki farkı ko 1 bekhyorduk. Heıiıen yantmda du layca görebilmek içın emin olun' ran oldukça irı vucudlu bır Belçi binlerce kilometre katetmeğe lu kah hanım, biraz ev/el tazustığı zum yoktur. Çeşidli Avrupa memj gemi murettebatuıufcn b<r gence, lekeüerinın bır kaç bellibaşlı ga, her sene bır ay mudaetj.e kocam zetesıni alıp bİ2İmkilerin yanınaj dan ayrıhrırrL O bir tarafa, ben koyup dikkatlı bır mukayeseden, bsşka bir Istıkanıete gtaerim. Akri geeirin değışık taıaflanmızı k o " halde beraberce geçireceğimiz ye layca gorursünvız. aı sene biz* çok ulocı geliyor» d«Bir misali önünüze getireyim.1 mjşti. Cazete sütunlarmda hem«n her gün Çocuğun bu cüıoleyı dinlerken cinayet ve yaralama haberlerınej parıldıyan gözlenni hâlâ hatırla rastlar^. Bunların ekserısi kadrru kukançbklan yuzünden cereyanl nm. Seneler «vvellnın bu bJdiscsmJ etmij v»k'alardır. Cinayctin işlenı?» Oüvier çiftinin tatil pragramlanzu fekli, katil ve maktulün büviyetj lerı ve katılin yakalanıp yakalanaokurken hatırladım. Bu hakıkaten pek OTİjinal »eya ' maraasma göre, hâdise gazete sütu'ı hat programını îngiliz gazeteleri hund» büyültulür. Kıskançlık ci büyük baslıktarta verdüer. I layetleri bir nevi gunluk ve biraz) Vıvien Leigh, ük kocası Mr. Hcl ia alışılan vukuat oldıığundan, a( man ve flk kooRjidan olan kın ğırbaşh gazetelerın iki sutunun' Buzanne ile, Laureace Obvıer'de dan daha fazla yerinı işgal ede Şımdı ı PJt karısından olan oğlu Tarquin mezler. Bu, bızim matbuat (le tatülerini geçırmeğe karar ver maruf tngılız gazetesı News Chronicle'in evvelki günkü nüshasına mısler. İS senedenberi erll bulvman v* j göz atalım. Barry Abson adındakı sanat hayatlarau güç erişilir mu ' niçanlısmı bir ba$ka erkekle kahvaifakıyetlerle dcvam ettiren Oli I ve içerken gören 20 yasındaki Pevierler, birbirlerin* udJcatlerüe' ter Nutall, aevgılisini herkesin id« maruftular. Ûk defa •erd>kleri çinde tokatlaraiî. Chronicle da hâbu yalnn doUçma karan garibae diseyi iki sütun veriyor. Bizdekı nirkea, Vivien Leigh'in berabertae cmayetin ingUteredeki tokat hfldieski kocaanu •• gndan olan kmnı aesile ayru büyüklükte vcrilişi ce ı almasj, u l e hayatmdaki demokra bizim gazetelerimizin pek fazla cici sinin hakikatan pek >üp«r b u mi diyetirıden, ne de îngiliz gazetelerindeki sansasyon raerakmdan. Tek salıni vermektedir Bu aileyi iklimli bir demokrasi •ebebi, îngilizin kıskançlık yüzünye »okmak ieab etUimi i?in ehille den böyle bir hâdisenin nasıl cerine habrlatırak mevzuumuza dö reyan edebileceğine absık olmaması. Biıimse çoktan kanıksarcış nelim, OlivterTer, leyahat Için de bir bulunmajnız... Su Avrupa matbuabirine n d yönleri »eçmisler. B a tmı dikkatll takib etsek hakikîten yan OHvisr nrasile Fransa, Itelya, pek çok | e y öğreneceğiz!. . Avustury» T » Yugoalavyaya giderFETYAZ TOKARİ "Vasilya,, köyü faciası dünya Seben C. H. P. ilce kongresi dağıtıldı efkârından nasıl gizlendi? Boftarafı I inci saMede ' kuvveti ile çıkanrım» demlf, bnnun •nlatılıp lkııa edllebılml» ve kongr* uzerlne gerek kongre beşkanı ve gegündem muclblnee açıhp dlvan te;ek. rekse kongrede muşahid olarak bulukül ettlkten sonra Tçe Idare kurulunun nan tl ba?kanı ve ldare kurulundan raporu okunmuîtur. Seçilen komisyon »vukat Hayreddln Yalçın, blz kanuru hesıbı tetktt etmege ba«larken ve fa Ura hurmetkarız, hakkınuu kanun ya ' alıyet raporu ttzerındfn lehte ve aleyh lu ile ararız, lutfen arkadaşlar «salonu | te hıç bır komışma yapılmadığı halde terkedin» dıye delegelerl teskın etmek v» raporun okunmaıı sırasırıda hlç bir I suretile salonu tahllye etmlşlerdlr. ihtarda bulunmıyan hükumet korrdseri Hâdise zabıtla tesbıt edildıği sırada i beklenDnıtyen bir anda hlddetle blrd«n tahmmen yarım »aat »nra Ilçe Kayayağa kalkaras D P Ilçe Başkümnın makamı ge'erek toplantmın kanjnsuz ' oturriuğu camlı odanın onunde bulu. | dağıtıldığını, tstersenlz delegelen toonar. D P lilere hitıben «S761 sayüı ka lavarak kongreye devam edebllinslnız, nnn gereğlnce toplantıyı dağıtıvorum, demiş olmasına rağmen Kıbrısçık Na. dağılın» dıye bağırmış ve bu h^reketi hije Müdiirunün sırf bu lş içın getır.Ibır ışaret olarak beklıyen D P lıler a mış olması ve bır akşam evvel Kay» \ağa kalkırak hukumet komisennl al [ makamın huzuru i'e D P Eçe Başkanı kışlamıslar ve C H P lilere donerek. da olduğu halde Nahıye mtıdurune bu ı .Nankorler, Allahtan korkmazlar. u konu üzerinde tallmat verüd.ği sdylen. j tanmazlar» dıye hakarerte bulunarak mesi ve otedenberi Hçe Kaymakamının I salonu terketmlşlerdır Sukun ve vakar D P adına Sebende CHP ye karşı ıçınde kongreyı idare etmekte olan | glrıştğı baskı hareketinin devam ve ı kongre ba$kanı avukat Ismail Dtaç, , tevallsınin bir netices) olduğuna kahukumet komlserıne dıv?na bır ıhtar naat gçtlri'.miş ve delegelerln de hasad yapılmadığını. ıhtardan »onra divan ve harman mevsımı olması dolayıs'le vazıfesıni yapmazsa ancak o zaman kBylerme dafılmıs bulunmalarından kongrenın dağıtılabıleoeşlnl izah et kongrenin tekrar toplanroasına imkân mısse de hukumet komlserı elinde bu gorulememştır Haksız ve kanunsuz lunan kanunu sallıyarak. «Kanun bu. i ldari baskmın çok barlz bır mısalinl rada dağılın» dıye bagırrrış salonun ı gösteren su hâdise delegeler ve tarafdış tarafında bulunan jandarmaları sız va'andaşlar üzerinde çok acı bır göstererek «Aksi takdırao sizl silâh! tesir yaratmıştır. INGILTERt Etun delikarüılan (!) tajaiından hastanellk edllen iki Turk kadını. kimlsl kolu kınk, klmlsl ayajs kınk, başı yaralı halde hastane>e Kaldınlmışlardı Baştaraft I i n c i sahifede ' *a» taaıyorlardı. Rum kadınları sırt ] muslardı. întihar edeceklerdi. Ony» verdıkleri (Vasilya Faciası) nin veriyor, erkekleri de bu basamağı ları yolJa güclukle Türkler durduiçyüzü neydı? Anlata anlata bitire kullanıp kahvehanenin daraına fırb rabılmış, kurtarmış. Kahvecinin kızı mıyorlar: >orlardı. Bazı Türk evlerini yakmak bıçaklanmış, muhtar olüm tehlıken «Ruso lâkabıdır. Bu çocuğ» sal için gaz şişeleri de atrruslardı. I atlatmış, hastaneden zor çıkmıs. Sidıran 27 yaşını bulmuj irivan blr «Allah razı olmadı. Bardaktan Hhsız. rrudafaasız kadınlarımız günHum genci; Efremi Panayi! Zaten o boşanırcasına yağmur başhdı. Yan lerce çalışamEz haJe getirilmiş. Ve gün yaralanıp hastaneyekaldınlan gınlan hemen sbndüruverdik. Ama ortada suçlu yok' Hâdıseden, başmlara bir bakın. Hepsi de ihtıyar, ka çoğumuz taştan, odun darbesinden ya dan sonuna kadsr haberdar olduğu dın, çocuk. Erkekler ve bılhassa ralandı. Kahvehanenin damını delin anlaşılan Rum polis çavuşu Savidıs gencler o gün köyde değfllerdi ki1 ce, penceresindeki demirleri sökünce l s e hâlâ Lapta'da. vazıfesi başında. Baıka köye düğüne gitmislerdi. O ıçerideki kızlar namuslarmı kurtar Ingilıze hizmet edivor' Aîlında EOm a nun için o günü buldular ya!» ' t 'î" 1 kendilerini balkondan dı KA'nın emrinde çalışıyor' Vasily» kuçük bir köy. Bir tara ?arı atmışlar, birinin ayağı kınlmıs, j B u R u m ç a V uşunun bir resmini fında 500 kadar Rum, diger tarafın başı yanlmış. Kızlardan birini de e i d e e tmiştım. Kıbrıstan ayrüacağım da da 200 kadar Türk yaşıyor. «Gene bıçaklamışlardı.» j sırada İngıluler bavullanmı dıdık lerimiz olsaydı gene saldıramazlardı Su beş yaşmdaki çocuğun ba dUdık etmısler. resımlen teker teker ya!» Köyde kalan ihtiyarunızdan, çocuklanmızdan, kadırJarımızdan da korkmus olacaklar ki. civar köylerden takviye getirtmisler, arabalarla ' Rum genclerini Vasüyaya tasmıışlar. | Sonra da saldırmi'lar Sebeb! Yok. j «Bir pazar günü öğîeden sonra çanlar çabnmıçB. Huylanmıştık Çan lar orlar için toplanma, saldırma işaretidir Fakat çan seslerini tam o sırada aşağı yoldan geçmekte olan iki Îngiliz askerî arsbası da duymus, yollannı değiştirmhler, köye gelmi;lexdi. O sırada bunlara bir taf atıldı. Nereden geldiğıni pek kestiremediler, bir evin kapısına daysndılar, bunu açmağa çalifülar. Ben de orada idim. Yanlanna vanp, elterimle anlatmağa çabştım. Bu < v bir Türkündür, o da burada yok, evi de sofan deposu halindedir dedim. Aram=ktan vazgecip gittiler. Hemen sonra Vasili Gliandi admdaki Rum kasab yanıma koşup geldi (Ne dedm ingilize?) diverek beni sıkıştırmağa başladı. ihbardi bulunduğumu sanıyordu. Birden Rum kah vesinden çıkanlsr etrafımı sarıverITürklerin Rumlarla kavgası şeklin<le gosterdıler Halbukı hâdise Türk genclerı duğunden donmeden olmuştu. Kuçuk bır kavga da değildı O gunlerde New York Times'ın bır muhabiri Lefkoşede imis Vasilj'aya gıden tek gazeteci de o' Döndüeünde (Çok barbarca hâdıselere şahıd oldum. Ben boylesıni gormedim. fecı bir şey) demisti. Fakat intibaları New York Tımes'de çıkmadı. çık'ığını hatırlıyan da yok. O gunlerde bu Amerikan gazctesinde pahalı Yunan ilân makaleleri çıkıyor ve bunlarda adanın medeni Rumlara vculmesi lâzım geldığı anlaübyor, Turkîer de barbar dıjç gösteriliyordu. 120.000 Kıbrısl. Yuvarlak Masa Konferansı bugün Hey Türkün temsilcileri dün toplandı Bo»taratı 1 ınct »o/ııfede 1 Mnhalefet partileri kongresinde tenkidler ^ I inci tahifed» dava yaparak seçim kampanyasını açgüç, daha ntenülı olacağıru bıldir man kendlsi için buyuk talıhsizllk oUcıktır. Sebeblerlni kıssc» ixah ed«mıştir. Bu sırada, beraberinde Parti Mec ytm. Bugün DJ» zimamdarUrınm ik. lis üyelerinden Prot Turhan Feyzi tısadt gellşrae yıtırim ve memleket | clhazlsrurssı bakımından ortay» süroğlu, Haaan Resid Tankut olduğu mete çalıytığı tezlerln hiç birl ciddl bir halde Ackaradan şehrimoe gel'n I muayene ve tahlile dayarrmıyacak ka diler. Elimi belime RötürGnce de, . Y U M B Parti Genel Sekreteri Kasım Gükk dar sath!. temelslz ve yanlıştır Süratle btçak ç,kanyorum zannedlp açılı*"*•»*>*"»» « *•«*«"? drnepn. ^lüd oUn Kıbnnn küçuk Vasilya koyflnden bir manzara büyük tezahürat içerisinde, omuz kalkınıyoruz diyorlar. elden geçirmislerdi. Ve ne garibdir Kıbnstaki diğer ajans muhabırlari P/şbakanlığ» verdiler Bunu fır>at bilip kaçtım. , P™ *>*&* iaplayan Ruso nerede? lar üzerinde kursüye getirilmiş, bır bağlı bır dairenin resmî istatlsüklerln T!>s yaSmnnma ragmen.» | Şımdi köyde dolafiyor! l ki, îngibz askerlerinin resımlerinı, neye hâdiseyi kapatıvermişler! Adabuçuk saat kadar devara eden bir den görulüyor ki Turkiye 1953 yılından îste, Vasilya faciası böyle başla Kahvecinin kızını bıçaklayan îngiltere aleyhindeki nümayislere daki Türklerin Rum idaresi altında konuçma yapmışttr. Seçimlerm yak sonra suratie gerllemektedlr» mısn. Akşama doğru Rumlar kendi Teosis nerede?^ • dsir resimleri bırakmışlar fakat ezılmeğe raahküm olduklarım açık laştığına ve D. P. de de bir telâş O da köyde, serbest dolasıyor. ' «tlle de bunu veremeyiz» diyerek bır surette ortava koyan bu hâdıseAydın Yalçın bllâhare, çekılınekte o m'halielerirıden çıkm Türk mahaTlegoruldüğCne i^aretle soze başlaysn lan ıktlsadi sıkıntılara dalr isîatistıki ini sarmağa, ta; atmaga baslamışKıbns adan katiHerin, sabıkabla ı Lapta Rum çavuçu Savidis'in resmi >ı gizliyenler kimler bılıyor musuGülek, basm ve toplanb hümyetle rakamUr verdıkten sonra şunları soyle lardı. Türkler acele Lapta'va adam ı rın serbest dolaştıklan, itibarda ol ne sanlmışlardi. Bütün ısrarıma rağ nuz? Amerikan Associited Pre^s rine temasla: «Bizi bu kapah salon miîtir: men( Bunu veremeyiz) demişlerdı. ajarLsının muhabiri Alıko Eftıvvlu salmıslar, tngilizi çağırtmnlar. Bir duklan bir ada haline gelmiş! larda terletenler yann seçım gunln ı • Gertlry $imizin yegâne s»bebi tnüddet sonra gehnis, flıtiysr, kadırt, Vasilya fadasuun mesulleri y a . I Neden? Izah etaıiyorlar, tSiz söyle adında Kıbıısh bir Rum Îngiliz muhttbbiri ıse, de cehennem ateşi karşısındaymı? bugün dunyada bir çok memleketıo çocuk tehlîkede clduklannı anl'tmak kalandı mı 7 ' yin, neden bu resmi abnakta ısretr ı Reuter ajansının gıbi terliyeceklerinden emin olsun , yaplığı glbl kllkınmaya bir sistemli irin dıl dokmüsier. tngilir subavmı Ne münasebet! Ortada bir tek suç ' ediyorsunuz*» diye benim sorduğum îstiklâl Harbi firarisi bir Ermeninin RSrus v» metod getlrmemlş olmamızdır oğlu. Şahe Gulbenbyan da, Türkıye lar.» demiştir. lu bile yok. Halbuki fadanın oldu ' suall bana tevcih ediyorlarrh. I Bu her şeyden evvel blr zihniyef ve ikna edememişler. Onu ikna eden, Güleklen sonra Prof. Turhan Fey kültür Işidir Maalesef bugün dünya Iapta'daki Rum polis çavuçu ohnuş' ğu gün oraya varanlar Tunan bar Yann ne olacak? Vasilya Türkleri kendisini Reuter muhabiri diye kazioğlu ve Halfl Sezai Erkut da bırer nın en iptidai usullerl İle İdare edill. (tki camia arasında ufak tefek çey barlığmı teslim etmisler, «mesuller gece gündüz tetikte, huzursuzluk bul edemedığı içon bıze kızgınmıs! konuşma yıpmıçlar, kendi bağırla yoruz HQr. P !î olarak bu memlekete ler, ehemmiyetsiz. gidelim) demi?, şiddetle cezalandırılacaklar» demiş içinde. «Muhtar bir Rum idaresi» de Aynı zamanda bu zat Reuter muhaj ler. Girne kazası komiser muavini yınce irkılıyorlar. «Koreye koşan biri olmasına rağmen Yunan maden nndan kopan hayırsız bir evlâd ola yenl blr devlet idaresl metodu ve ge tngiliz subayı da onu dinlemiş. rak vasıflandırdıklan D«mokrat leneei getTeceğız Bu takdirde. dıs «Pazan pazartesiye baglıyan Re ! o l a n Ingüiz ile aynı kazanın emniPartiye şiddetli hücumlarda bulun Merpdeki Turkiyenin dostları daha bu ceyi ayakta geçirmistik Kimse uyu ı yet âmiri miralay Cumnüngı sıkı muşlardır. yuk blr anlayış. sempat! ve yardım muvordu. İhtiysr kadınlar kızlarla tahkikat yapü*cağını, suçluların ce| hisıert ile muzaheretıtnıze koşacak. bsobaşa vermislçr. feci akıbeti ses ' » y » çarptınlacağı hususunda temiFcridon Erginin Bursadakl lardır sizlik içinde beklivorlardı. Sabahı nat vermişler. Fakat işie o kadar. konu«ması Bır D. P 1 mılletvekilinln ded ğı gl bövlece ettik O gün Rumlann yor ; Türklerin yıkılan, yakılan evlerı, 1 Bursa 11 (Telefonla) Hürriyef bi, nBıze dolar verm, nasıhate îhtıya tusu vardı Ot yemek için dağa çı psyalan için tazrpinst veren de yok! Partisi Bursada ilk ilçe kongresini bugün Mustafa Kemalpaşada yap cımız yok» sozü. hem medeni devlet karlardı. Gene çıkıvorlaniı. P^ncere ' Sanki bunlar Kıbnsuı Bksüt evlâdmıstir. Kongrede Hür. P. milletve ıdaresi usullerlne aykırıdır, henı de lerden görüyorduk ki, bu bir bah' lan' kfllerinden ve P?rti genel sekreteri ze'arlıdır I Bazı memleketleruı becerlk&ızce ya redir ve diğer Pum kövlerinden ge ] «Peki o gün îngiliz emniyet kuvIbrahim öktem. Raif Aybar, Feridım pıp hayal sukuîuna ugYadıHan gibi, tirtti>\ri genclerle yavas y»va? vetinden yardım istemediniz mi"» Ergin de bulunmuşlar, bırer konuş "Sız vermezseniz Rusyad?n yardım a Türk mahslle«ini gene sarıyorlar Bu sualin cevabı daha da hayret ma yapmışlardır. Feridun Ergın. Baş lırız» tarzında ^eç.m arifesınde e^tlrı Çoöu. kdyiın üzerindeki Turife ma verid. Koy genclerinden biri koqbakanın son înebolu konuşmasına len b r ha\a m \\l men^aatlere a\kın. na«tırında toplanmtslardı.» muş, yağmur altında Lapta"ya ulaşcevaben demiştir ki: dır Bir kere Rusya hiç blr zaman AEtrafımd» torlanmış olanlar bîr mış, bunu hemen Rum çavuşunun cBugun Türkiyenin umumî man rrPTİkanm yardım kaynaltlarına >ahib den irkildiler Vasilva kövündeki ki önune getirmisler. Bir gün evvel zarası şövle gözülrüvor: Hrtidar hid değildlr. tkincisi. bizim »skeri ve sıyasi lisenin canı çahyordu Gözleri hs Vasılva'da Îngiliz subayına teminat vadeli iktısadî men kedpr ve endişe k'Dİarruştı veren. ehemmıyetsızdır, bır şey oldet ve telâş içmdedır. Butün batar enıııyetmİ7in uzun ! maz diyen aynı Rum çavuşu Savidis' yalartle muhatefete yaylım ateşi aç menfaatler'mizın dayanaği b r âlemden Fakat c?n se<=i hemen kısıldı. uzak]?şıp uzaklaşmamak g bı onemli mıstır. Yapbğı hüeumlar çocukları «O eun de oçleve dogru Turi=e V'sihalı genci dinledikten sona • mıza bırakamıyacağunız ve vatan 1 meseleler! ortava koy^n h > ıhtlmal 0 manastırı çfnlsrı çalmaca başladı I gulerek 15. 6 ölu vpr m f l diye Eordaslara bir daha •ekrarlarm=smı te zer*nde arak ustu k^ra veı^ıek ma Bi'az sorra y ı köy içindeki çan ce mus, ıSimdi yok. cma olabüir) ce' menni etmiyeceğimiz bir hava için ceraya ?tılma>t^n başka bır sey ol vab verdi îsaret verilmi<rti. Her Türk vabı karsısında da gübnüs, «Böyle ! rraz B z me îelelerıır,ızl açıkça konuşde cereyan edivor. Bu asabiyete semak ılim si«ftem ve metodla ızahmı evıne tas v?&ıvordu. Bir çün evvel ehemmıvetsız şe\ ler oiur» demi^' beb nedir'' Halkın duıumu bunu bi ydpsrak b ze sımdive kadar genıs 81. ki hâHisevi çıkaran Rum kasab Va{Vasıhadan gelen, yardım arayan ze ızaha kâfidir Bır tarafta İstanbul cıde \adlım 'apan B=tı âlenı nden da sili Gliantı gene elinde bıçak kah gene baimış ki Rum çavuşu kendihalkı mesken emnivetini kaybet h* Çok yardıra ve müzaheret ternin e veve saldırmstı Köyün Türk muh ' sıni oyalıyor gürlükle bir îngiliz suVasil\ada latia gonu kuşatılan Turk kah\ chanesi' TasUrla Mİııla.j n^stir Garai ve tamirhanelerin bu ! debilırlz. Bunun ıcır yep^ne şar ıpti t?n da bes yerinden yarab bir halde I bayı buhnus, derdini ona da arılat I balkondan İki Tnrk kızı, namusUnm knrtarmak İçin kenriılrrlnf aşağı fırlat nıışiardı' lundu^u sok klar î$lemez hsle gel I daî utulleri terketmeri'îiîir j hiraz evvel bu k'hvei'e sısınmıstı mış. Nihayet yardım kolu harekete ' mış. otomobıl ve kamvonlar tesbih Ay*m Ya'eınn bu konusmasmdan Muha«ara ediien h>ı Türk kahveha geçırılebılmı«? Türkler buradaki. Anadolunun yanıalâkdlı Bu şirketin reklâm taneleri gibi birbiri ardında bekler sonra soz alan II ıdare kuru'u uy*s «Laptsdan îngiliz askerî araba basindakl Türkleri bırakır mı hiç» iblerini b.r zamaulir ıdare ctmi^. Bu ne"=ınde kimler ölüm. n»mu« endiolmustur. Difer taraftan para kıv Hıısameddm Cindoruk, Adnan Menderesesi içinde heklprri'ortiu W K^ıhve lan yola pktıktan pek az saora Va diyorlar! Fakat şımdiden Vasüjadîn <=ııket ıse EOKAVı besujenierin bametınin Utıkrarsızbğı tasarruf erba sin SOT nutuklarına temasla şanlaı ci kprtsı ıkı=i kız. üçü de erkek b<>s silvacîaki çanl'rın se«leri gene do uzaklaşanlar var. Şımdiki halde tsk ında geliyor. Amerikan (Unıted bıırn i^tikbalini mnhatarcya dusür soylemHtü" « B~şbakan sıyaset b€7igânla>ı ha rocuŞı 70 lik anan da ornda idi vulmağa ba»lamıstı. Taarruz isareti , sım koyler arasında oluyor. Vasılya Pıess) rjansının muhabiri de R'un muştur Hayat pahalılığı, maişet enÇocukl'rm en küçüğü yedisine bıle kiliseden gelmıstı B u defa ricat •^n t b Mehmed Ahmed karısım, çocuğu davasmı desteklejen Cypıus M?ıl di^esini hiç bir zaman rastlanmıya | karetınl ıruhz'efete tevclh etm s bub"=rnamı<;tı i rini de orası VTİyordu. EllerinrVkı n u abp Türk koyu G a m b i h j e gıtmış üh gazetede çalışmıs, onlara bajlı. Cck bir dereceve çık^rm'«tır. Mi'h" lunmakîadır Kerd si bu turlu betirBunlann suçu nevdi? Suç arayan tasl»rı bırakmıslar oeslerine düştük Derviş (3mer b e ş çocuğu ile birlıkte o^larla '^b'iliği yapan bır İngUiz' lefetın. plhHıSi "i«. h^lkı bu sıkm , giıUarı muhalsfet safları dışıid^ı ve ~ı düsüren iktidyrdan h e ^ b sor çok >akınnda koiayca bulscaktır E voktıı Va«flva kSvünde Türkler 37 leri Turk kızlannı k o v l m a k t a n vaz gene Türk köyü Ortaköye hicret etI«te Vasılya f?cıasınuı hakikî manknş miş. Mehmed Re^ad da karısını. iki hern<>n m=k üzere fa'lıye'ini arttırması ta İer çok merak eiiyor'i ıspat hakkını ol=>bilirdi Fakat ellerinde çok arszi tar.ısm po'.t'kanın üuzerbız be'irgân. vardı. Bımları kacırmak tem izlemek çocuğunu alıp Ortaköye «ığınmış zar=sını dünyaian gizleyen şebeke' biıHır. Yalnız C. H. P v» C. M. P, larını teşhsste b,z de kendısırp go arazilerini ele peçirmek Rumlann de Turk raln'z biztoi ' Yann, Rum idaresi başhrsa daha Bunlaruı karşısmda dünyaja hakıkadeiül, yalna Hürriyet Psrti<min genc nüllü yardımcı olalım • 1 tek hedefi idi Bu hedefe vsrmak k r l l a n . avakTan k i ' i l m ı s ih*iyarl'rı kiınli'r Vasilyadan kaçacak ' Fakat ti ulaştıracak bir Türk haber yavrna teskilâtı değil. aynı zamanda 1S46 Cindoruktan »orra 1 idare kurulun1 merkezinın de bulunmaması öylesısenesinin mücadele görmus demok dan avuk?t Talât Asal konuşmu?. için rie b « vasır>dskr coctıklar bile mrzı. ba=İ3rndan k?n akan çocuk ' o zaman adada sıeınarak Turk ko,ü ne ışlerinı kolaylaştırmış ki. bıcaklpmvordo. iBnmızı b u l m u s l a r d ı * de kalmıyacak diyorlar. ratları da bu v°tan davasırda müş D P n n aclz ıçınde bumnm";ından 9 Bu sebeke. bir kaç ay sonra Afanî s t e Vasilya faciaa K ö y ü n bazı Işte bu hâdiseyi Lefkoşedeki İngiterek bir cephe kurm?k yolundadır dol=yı seçınılerı on« aln^k karannda te*hi"=oileri mivdi yalnız Hayr Kilar. Halkın memnuruyetsizliâi ve oldugunu sdylemiş, part lilerln cok ça Hse"in vo+istirdıei bes, altı, vedi va Türk kızlan tecavüz başlavınca na I17. Amerikan ajansları kuçuk bir ya faciasını da ortbas eden jebekegelen içkib dir. muhalefetin mukavemet} iktidann Iışması lâzım geldığmı tebaruz etür sındaki Rum çocuklan babalanna muslarmı kurtarmak için denize ko» ' hâdise ve düfünden c bugünkü haleti ruhiye inın kavnağı miştir ET son konuşan Ankara mılle'vekilı nı teskıl etmektedır Bu sebebledır Vi seçimleri one almsea çsbnyorlar Prof Muhlıs Ete iktUadi sıkıntnann Buna mecburiyet duyuyorlar Çun izahını vapn ş ıktıdaa gehndığı takku p»lecek seneye kadar halkın te "i rde lstıkrar »edbırlermın almacağını vectKihünii tamamen kaybedecekle bevan eylemıştır Doğu Beyaad C.HJ». rınden korkuvorlar. Avnı zamanda Bcjtarafr l inci tahttfde ı / inci ınhtfefi« B staro/ı i ırzcı sa'ujtde ilçe kongresi yapıMı iktıadî vazive+ın bozukluğu da kenkılmıştır Kadın. erkek ve çocuklarla Dr Nafiz Körez bu mevzuda şuntanın kuvvetlerini, Krabj^et hava Doğubeyazıd 11 ıHususî» Doğu dolu olan otohus Sanyeri geçtikten dılerini yeni vergıler koymasa sevkuvvetlerinin «Sh^kleton» ve «Ve ları ilâve etmiştirBastarctı kedeceSnden bir aa evvel seçimleri beyazıd Halk Partısı ılçe kongresi sonra beşinci kilometrede frenin pat d"res lukumetmin 1 mci tahıfede «Bazı mıntakalarda 34 gün lnsan gücünun nomı tıplerındekı fepkıli avcı ve yapıp efallerinde serbest kalmak is bugün saat 10,30 da Sunar sinema lamasile muvazenesini kaybetmiş. flstünde blr takatla çal'ştıtını Türk içinde iyıleşen hastabk vakası tesbit sında 37 kadar delege 100 e >akın şoför fazla sürat yuzünden arabaja mtneUntn bu çalısmavı vürelrten taı bombardıman tıçaklan roket ve top edilmistir. Fakat buna hemen Asya taarruzlan ve İngıliz pıyade bıılıkdinleyicinin istirakile yapılmıstır. n?Tcim olamamısftr. Karsısına çıkan Tib ettlğ.nl llâve etmıştlr gripidir dıyemeyiz. Asya gripirin DıePr taraf*an ocrendığıme göre lerinin zırhh vasıta ve makinelı Jâ virüsü tesbit edihnistır Bız de geKongreden sonra, i^birliği mev Kongrede Ağrı ıl bsskanı avukat bh sete ssptjktan sonr» bir kaç takla Fuad Fırat ile dığer kazalardpn ge atan otobüs ters donmüş ve bu pnda DP Kocaell i" koncrr?s1 25 agTistosta I feklerı desteklemı=lerdır. Sımdı Nuc reken çahşmaları ehemmıyetle yapzuunda fıkrini sordu^um Fendun c Erein, «Sahs! temennim biran önce len Halk Partıli zevat hazır bulun arabanın içınden feryadlar yuk?el yapılacaktır Parti teekıl&tında hlzit> | va şehrine, indirılen Ma kat Im^mı m:ktayız. Ayrıca tedbırlerımızı alçilik yapan 10 kışı partiden ihraç edll Bkı AUnin bayrağı vorine, Umman tahskkuk etmesidir» şeklinde cev^b muştur. Okunan faabyet raporun miştir. Kolu kırüan, kaburga kemış bulunraaktayız. Bu hususta yamtatlr. Kocaelı kongred blr bay vermiştir. dan sonra seçime geçılmiş ve ıttı mikleri ezilen. basından yaralanan 11 cekismelı gececek, kongrede Baş I ve Maskat Sultanının lurmızı be> azlı nn bir tebhğ yaymlayarak neticeyi bayrağı çekibniştir. •»BuErünkü sartlar altında isbirlisi fakla muteahhid Ali Dumlu baskan volcular birbirlerıne yardım etmek bakanla dığer bazı Bakanlar da bu. umumî efkâra açıklayacağız » Sultan Euı Taymur, merkezı Umt?h=kkuk edebi'ir mi ? » sorusunu seçilmıstir. Gerek delegeler ve ge suretile arabanuı içinden çıkmı§lar lunacaktır. man ve Maskattaki harekâtı idare rekse dinleyicilerin arzularile kür dır. Bu sırada Kilyosa gitmekte olan Blllndtgl glb! DP. Kocaell n kon. « B T kaç gundenberi tstanbulda bulurmadığımdan yapılan temaslar süye gelen ıl baskanı Fuad Fırat 6 muhtelif nakil vagıtalflrımn CThibleri, gresl hlzıpleşmeler sebebüe 955 den eden Tümgeneral Sinclair'e bir telben yapılaır.aroaitadır graf gondererek, Ingılız hükumptnin hakkında şimdi bir şey söyliyemiye nemlı bır konusma yapmış ve bfl yaralıl=ırı hastanelere taşunışlsrdrr. ArfiMtaıip seçim han?fıgı kendıtını bu çapta ve süratte Heshasca partızan ıdare. havat pahalılığı ceğim» diverek cevablandırmışto. Erenköyde. Bağdad cadYarahlardan bir kiEmı ayakta teAdana, 11 (Telefonla) Adana rr.il teklediğınden dolayı teşekkmlerıpı ve otomobil saltanatı üzerinde dur davi edilerek evlerine gönderilnıiş. Hür. P. nin Ankaradaki desine yakın. kârgir vilîetvekBlert bu haft» Içlnde şehrlmlz. bildırmiştır îngiliz harekâtı 15 gün tenkidlerl muş ve D P. nin seçım ssijnnm her diğer bir kısmı da Baltalimanı, Dklâlı, ikiye müfrez 3 dönüm de bir toplant: yapacaSlardır Hatay Ankar» II (Cumhuriyet Ttlelcı* gün biraz daha kayboldugunu belirt yardım ve Şişli çocuk hastanesine veî çelden geleee* heyetlerln de devam etmistir. Halbuki, 48 saat içırarazi, tamamı birden ehde Uyanı bastırabıieceklen tahmin miştır. Söz alan dığer delegeler de yatınhnıstır. Hür p. Yenlmahalle Esentepe ocak iştlrtklle yapılaeak toplantıda Çukur ven fiatla satılıktır. kongresı bu sabah yapılmıstır Kon şehir ve koylüferin geçim sıkınüsı ovada kurulacak olan seker fabrlk&sı edümisti. îlkyardım hastanesinde bulunan Çınardibi, Kokarpınar grede Ankar» mllletvekill Prof. Muh. içinde olduklannı D. P. nin vaidini varalılardan Sıdıka Uçan. Sevim Ça nin yeH tesblt edılecektir. Sok. No: 22 lis Ete Aydın Yalçın ile Hur P 1 tutmadığını \p > ı*r>«a maarif saha ğm. Fethi Okyay. ÖzderBir ÇaSm. 1 idare kurulu ııvelerlnden bazıları haŞeftali çaldılar Necati Bozca ve şoför Elfan Şenolun <\ da muvaffak olmadığını h»l<zır bulunmusiardır. Nureddm ve Mehmed ısımlennde mişler, eğer ıktidara geçerlerse tek durumlan ağırdır Levend, çarşı ar'cası, koşeba Kongre başkanlık divanının seçimmı ıkı gcnç evvelki geoe Galatada. Baş 3j 432 metre murabbaı, 4 od rar mazivi yaratmıyacaklanrıı ve mvıl«9kıb delege'erm arzusn Ozerne ,cerrah sokağındakı bır seyvar eatıcıbir büjük hol. 5'iz alqn Aydın Yalçın iktısadî mesele. halkın hayat seviyesini yükselteceknin sergısınden bir sandık çeftalı TEL 48 61 53 44 93 23 lerini ve hakıkî demokrasivi bu ^almıslar, fakat bekçıler tarafından lerı ele alrr.ak istedığıne işaret ederek memlekete getireceklerini belirtmişy aka! aumiî İa rdır. «tcfimle demijttr M: « Basbakanm lktlsadi konuları ana lerdır. Baştarafı 1 inci »om'ette r» Heybeliadadan Suadıyeye geçırıs Kaldırılan guvenlik tedblrler! hak ve oğluııun evLnde. I^tanbul n Baskanı Şemteddln Gunaltay ile ıkı saat goruşkında Londra basmında yorumlat Londra 11 ( a s ) Kbrıstaki gü muşıur Bu gorusmeden sonra GunalTenhk tedblrlerlnln haflfletllmesl. bu tay. toplantının Heybelıadada yapıla. günku Londra basınında bazı tefslr cagım ve netıcenın hayırlı olacağına lere yol açmıştır Llberal «News Cb.ro ınandıgını soylemıştlr. nlcle» bu aaevzuda şunları fazmakta. I Dıger taraftan Hur. P. Genel Baskanı dırFevzl Lutfı Karaosmanoğıu dü.ı gect •Güvenlik tedblrlerlnln harifletllm* geç vakıt sehrimıze gelmıstır. sl her halde teS blr tedblr olemaz H Q Baskan veklll Enver Gurelı, Ankakumet elinden gelen her feyi yaptığı radan sehrımlz* motorlu trenlt gelmif nı sovleyip artık Utlrahate çekilmeme ve Haydarpaşa garında kendısı İle g o . lidlr Bu hafıfletmenln, bir nal çaresl ruşen gazetecılere {unları soylemıştır: bulma yolunda yeni blr yapıcı tejeb | « Butun ıyi nıjet ve umıdımızl» büsün l'k mehalesln; teşkll etmesl masa bajına oturacağız. Teblığde orlâzmdır Dünku kararlan. blr BjTİl vallnin tâTlnl taktb edebllseydl, hakl ' taya attıklarımız. aynen mevcuddur. ku<*n deglflk blr hava yaratmak rntlm Yeni bır tekllf getırmemekteylz. Isbır. Uğınin tahakk'jk edebileceğine v» ana kün oİRbllecektl.» Dlger t»raft«n müfrlt tafeı «Dally davalarda anla$abıleaeğimize lnanıyoExpres». Makarlos şlridet polıtlkasm rum.» C MP. llincı başkaru Fuad Arna dan Taz (eçtl^lni İlân etmeöen CT vel, tnglliz hükucnet.nin Kıbrısın U 19 da uçakla •ehrunıze gelmls v« her tlkball hakkmda bu şahısla ırüzake nangı blr bejanda bulunmamıştır Fuad re'ere gırlşiıeğe karar vermeal lh'l Arna ile beraber Nureddm Ardıçoğlu malln* lMraı etmettedlr Bu gazete. da gelmıstır. IngılterenSn Nato genel sekreten Spa Oğrenoığımlze gore. bugun başlaya»k'tan Kıbnı meselednde tavaasutta cak olan yuvariak masa toplantısınua bulunmasını lstemek nlyetînde ouna. CHP. nl Ismet Inonu, Kasım Golek, sı lbtlmalme de aynı şlddetle lUr&z Turgud Gole, C.MJ". yı Fuad Arna, etrnekte ve sunlan yazmaktadır: «Blr yabancının ımparatorlugumuzu ll«ilen Ahmed Bügm, Ahmed Tahtakılı; ve>a dlren tnesel» ;e müdahaleslne m U n . Nureddın Ardıçoğlu, ur. P. yl Fevzı ade etmeme lylz. Ayr.ca. Spaak'ın ta Lutfl Karaosmanoglu, Enver Gurelı, vasautta bulunmaaı tehllkeU blr « n . Ibrahım Oktem temsll edeceklerdir. sil yarmtabilir Bu tehllkell emaal Ise, Toplantının uç gun devam edeı:eğl lmpantorlu^un ıslerlce müdahale e t . vs sonunda bır teblıg yayınlanocagı mek tstedlgi her fırsatta. Blrleşml» tahmın olunmaktadır. Mllletler tarafından llerl »üruleblle. Ahmed lanuuuiıç; •Birlesmenin cektlr » zamanı geldi» diyar Dün saban Bursadan gelen vt C.M P. Kıbns Türk K«iuılar Birliği beyetl Kadıkoy Uçe kongresinde konuşan geKonyaya gittl nel kurul uyesı Ahmed Tahtakılıç. ış. Ankara 11 (aj.) Turk Kadınlar birliği mevzuunda sunları soylemısür. BiTİlginln öaretUsi olarak memleketl « Kuvvetleri birleştlrıp lktıdarı nüzl zlyaret etnaekte bulunan Kıbn» Türk Kadınlar Blrlıgine mensuo 23 alasağı etmek ısteyen bu isbırlığlne klşitlk heyet aıihmandalârıle "bir'.İkte Uıafıar değıiız. Blz C M.P. olarak bu mılletın bır lec bu sabah Ankara kalesinl ve EU mıi. zeslni z yare: e'mış dal$ sonra Ka. rube tahtası halıne getırUınesın» ae dınlvr Blrllğl taraf ndan çehrin muh razı olmıyacağız. teilf Mmtlertnde açıîmıs olan (kannea Gozumuz yarındadır Bu 1 muhasebe 4 yuvaıarmi) gezm.ş lr 141, rey ışı degııda, Bırieşecekler, bır Mısafir ırkdaşUrımız gezl Te tetkik davaya inanmıs ınsanlarüır. Bu toplerlne devam etmek uzere Konya;a lantıda şaosı ısler bir tarafa, mılletın müteveccLhen şehrimlzden ayrılmışlar isükbalı bır tarafa ayrılacaktır. Bu dır 10 eylule kadar memleketi'Tilzde toplantı blr Anayasa konferansıdır. kalacak olan Kıbns Türk Kadınlsrı Meşru yoUardan mücadele rmkânı heyetl Antalya, Isfanbul. Bursa ve Iz katmadıgı takdirde seçime g'rmcmek miri de zlyaret edecektlr en dığru yoldur Partilerarası lşbırligı toplantısını, 1957 Turkıyesının en muhım toplantısı o. larak visıf.andınnak iazımdır. Çunki artık bır dava etrafında blrleşmerun zamanı gelmlşttr » beiide başlıyor İzmirde 5C0 kişi Kilyos yolunda dün sabahki facî kaza R. Koraltana göre D.P. daha 10 yıl îkHdarfla kalaeak Unman ve Maskat isyanı sona eru Asya gripi Törkiyeye girdi mi? Karaosnıaııoğlune di>or? Dun geç vak t kendisıle konustuğumuz Hur. P. Genel baskanı Fevzi LutQ Baştaratı 7 inci sahifede Karaosmanoglu şunları »dylemıştır: < Netlcenın ıyi olacağını tahmln cak 16 a teîkıîât tarafmdan gösterilmekte, 4 ü merkez kontenjanında sdlyorum, çunki lçimde öyl« bir hls var. Goruşmeltrin manlekoUm.z içın bulunmaktadır. Halbuki bu devre tıayırlı Oımasını temennl ederım» 20 miüetvekıune mukabıl vılâ>çtimızde 500 e yakın miUetvekilı he/es CJVU». Kadıkoy ilçe kongresi işbirllfi konferansına tetgraf çekti lisı vardır Bu yuzden. diğpr muh ılif C. II. P. Kadıkoy ılçe kongresi dün partılerin siyasî faalıyetlerıni arttırdı?ı şu gunlerde Dnnokrat Parti teş saat 10 da Kadıkoy Süreyya sınekilâtmda bir sessızlık hükum «ür masmda yapılmıstır. Faaliyet rapomekte ve yarısından çcâu îzmirde runun okunmasından sonra tenkidbulunan D. P milletvekıllerinin bir lere geçilmiş ve delegeler raporu harekeü görübnemektediı. Bu mıllet tasvib etmiştir. vekiller! kendi durrrmlannm ne ola Dilekler faslında söz alanlar, macağı hakkmda genel morkezin tali nalli derdler yanında ışbırliğine de nrtma intizar etmektedirler. Bu se temas etmısler ve «C. H. P. işbirlibebden de yanılmakta olan D P ğinde samimidir Ona yardım edeoc?k ve bucak ^ongreleri sessiz ve lim» demişlerdir. sönük geçmektedir. Kongre divanına verflen bir takrir üzerine, bugün işbirliği meselesini müzakere için toplanacak muhab'f partiler Kderlerine başan telgraö çekilmesi kararlasmıştu:. Müteakıben alkiŞİar arasında kursüye gelen Ahmed Tahtakılıc, Basbak?nm son konuşmasına cevab vermiş ve demıştir kıT Bo»fo oft r inri devam etmenin, yersiz olacağını söz «Başbakanın son nutkunu okudupum zaman havatrmm en hörünlü lerine ilâve etmiştir. âmnı yaşadım. Bızlere siyaset bezirFakat şımdıye ksdar. Ürdün Krab gânı denebilir, fsfkat hiç bir zaman ile Kraliçesinin boşandıklanna dair muhalif partüerle dış düşmanlarımız hıç bir resmî açıklama yapılmamısbır arada tutulamaz tır Hattâ, Kral Hüseyın değilse bıle Bpşbakan son konusmasjnd» seçimUrdün sefaretinin bir «özcüsünün ikazından sonra «sab'k Kraliçe Dı lerın yakm oldugunu belirtti Menna, boşanacaklanna daır haberleri deres seçime gitmeden evvel rey serbestısinı temın »•tnp'ıdır Eğer Du ka'iyetle tekzib etmişti. •sartlar içinde halkın hakpmlıâıne Bu tırj haberleri ıyi alan çevrelerde muraca?t p^ileeVco bu bir «ev ıf^ıde dolaşan haberlere gore, halen ıka«>tmez Bız iç idsrem'T^^n k e i i i metine tahsis edilmis olan Küçiıksu srami7da sikâvpt ederiz Ffkat bir Kasnnda bulunan «sabık? Kralıçe dış tehüke sezdiğimiz zaman. 26 nvlDina ile Kral Hüseynin banşmalan von tek vücud hahndp bırl»«ı\erir» içm. Irak Kraliyet ailesi tavas^u'ta Kıbns mç'ele^inden de b=»hse<1^n bulunacaktır. 28 yasındaki «sabıks Kraliçe Dira. Kra! Hü^eyinden 5 yaş Tshtakıhc. bu me<eV"iin Büvfık Mildsha büyüktür Evliliklerinden, 18 !et Meclisınde kâfi derecede açıklanaybk bir k n çocuklan (Prenses All madığını so%lemi«tir. ye"> bulunmaktadır. millefvekili olmak istiyor Kraliçe Dina Hüseyînden ayrıldı mı? »Acele Satılık Tahran, 11 fa.a.» Azerbaycan hu dudundaki ırmakların sularımn rıü.5 Bcştarafı 1 inci safı i<>dt tereken kullanürruıs] hususunda, busöyledıklerlnl hatırlaTsa Sanayl Vekl Eün, Tahraııda, îran Ziraat Bakanı 11nın sBzlerrnl her ha!de ayıp savmak Hasan Akavî ile Scvyetler Bırlığinin tan vazgeçeeek v« hatssını anlıya j Tahran Buyuk Elçisı Nıkolav Pegaf caktır » I arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Güek hafalıdır Rusya ile İran arasında I ^Satılık VİLLl l I »• Satılık Anartıman D^'felen »< Şişli tramvay caddesi Nişantaş semti 4, 5. 6, 7 şer odalı tam konforlu apartıman daireVri 50 bin liradan 170 bin lirava kadar LÜTFİ KURT Karaköv Bankalar Han No 60 Telefon: 44 83 69 TRIKO MISIRL! ve J İ Konfeksyon atelyelerinde çalışmak üzere diklş bılen Türk işı bilen bayanlara ihtiyac vardır. ^^"^~" Müracaat: Gaiatasaray Triko Mısırlı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog