Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT »arkılaı 14 30 nlm yıldiil«n •O»ÎO lî 30 Eaberier 13 45 Sa» eserlerı yor 15 00 Gülsereo Güvemllden M* 14 00 Kan?ık orkestt» *'1 küar 15.15 liuatafft Oeoey»tm»adaB «'kü«r Rc«b B l t " türiüler 15 30 Mark Wımo« T» mü. 12 AĞUSTOS PAZARTESt slgl 10 00 Frogram v» kaptnıt. 6 27 AçJış ve pro^ram 6 30 Ba* •*• 1« 57 Açılı» T« program 17 00 Tflr laoıa.arla OJUE havaları 6 45 Hafıf 16 57 Açılif ve prograan 17 00 tn fcnief Semal Ya.tıman N « i h e Dar«a melodller 7 15 Tjrküler 7 30 S» cesaz dan isfahnı fwlı 17 30 Oe.tta 1 7 . 1 1 Din» m t t t » « 4 5 ŞarkıUr .gi M MOlklve Eeevlt 18 00 Amerlkaa^n bah rcuz.g 7 45 Haberler 8 00 mUzlli 18 00 OrdU Mttl 18 30 C 1 7 J Çerlren: MAZBAS KUMT Sanatiirlardan birer sarkı 8 30 Çe n u l sövlerden »arkılM 18 50 Hay. ı ~ ^ ^ ü z g , 1 B 1 5 A «ırlar Bo\unn Yatan *. OORDtAtTJt sıtll cıf.f ır.jz.i £ 00 Program ve van'.azı Koruma. Cemıyetl adına • ' 8 ^ 8 M „ . , . ! „ ! ıa S 5 Tra kapsn.j. T t l l».0« Radyo küme farl ma Hagıb Akravaa 18.55 Berbeat • !»•«• H.berler 19 45 H«r aaat 19 00 Btbtrler 18 55 Tarib. 11 57 Açılıs ve program 12 00 Ia ten blr yaprak 19.30 Serbeet aaat plâklar (Haflf Bat. n.0 MV)|CT panyol muzı£İerı 12 15 KÜCJ£ kon. 19 30 Radyo ile tn.giV.zc* 19 45 Rad ser 12 30 BeTater ve to'.o şartılar yo köy pottuı 19 55 TttrkUler » » o r t u . . . t i 21 00 n l , r 12 55 E Beat »aa: 13 00 Haberler 20 00 Dlnl Ahîlkl <muwhabe " Şükran Ozer 21 30 Şilr dfli 13 15 S 103 9r«traıan çal yor 20 10 Tttrk müslgl 20 15 Radyo gazt BhÇit Kem«l ÇaJUr J M C 13 40 F.o Sandon» ve Lucaa Tajoll tesl 20 30 Serbest aaat 20 35 Xde r Rmln GOndüı 22 00 Haft. den rr.lod er 14 C Oo . \ Akından b^vattan g'Jzel sayfalar Şuad Ta^er O hb«« » 4 0 ^vol« ıolo şar'.!ir 14 30 Ûseret me'sdUeri 2100 laen Altandan tarkılar 2130 2 C ° A r t Tatum İle onbe« d«15 C0 Ensl Gu'îev » ? Veda Oflrseîflen Maztkttvenn köfeal 2145 Nevzad • klka 2115 Haberttr » 30 Prouraır klka •V ar 15 30 Lâ"n Am;rtXa orkest l G j y tyr d . a tşr kılar 22 00 Opera ae. 21M Kanaık haflf müzlk 14.0» a rftları 16 00 Pracr»m ve kapanı* venlar aaatl 22 İ5 Haber'.er 23 00 • Openram deramı 34,00 Profr»m ve 14 A6USTOS ÇARŞAMBA 16 57 Acıhı ve pogram 17 00 Or han 3c; c cer o:»c»tri»: 17 30 Inc« 12 27 A(.ılı« ve prognm 12 30 Ka 16 AĞUSTOS CUTV1A aazdsn Kı evni fa»lı 18 00 Amerl. rıaık hafll J«nek müzıji 13 0O Ş»r 6.27 Açılıa ve provnm «30 Kuranı kılar Culse.en Güvenli 13 30 HaberW kasm £s:» Hadvosurda hazır anan şariı ve Sias orranı 18 30 Sev 131 K«ılm 8.40 TUrk müzl^ı « 45 Ha 13 45 Cyun havilan radvo bagiami Ç i î ' a y a n i ' n î'f'cılar 13 53 ssıt 19 y> Hse'er 19 15 blr yaprsi ÎS i0 Yurddan 10 iS Rado ict pastau 19 55 Tur «arl'ıo bu ltlrafı ttacns* Touquefy« gldll'.p attc.e t4mik »dildl ku'er 2^ 03 E».".ını sonuşması Sü 00 Te program 17 . . [ölUm hallndeU gangattan »nl«Uikl»rl> Şarl'tn aOzlcrl arumda mU. 1 1157 A(Uı« vt program 12 00 All , 16 67 AC'lı» . le;r.an K^zn=z 21 10 Serbest saa^ kt jbaytaat yoktu. Balbukl bu Lkl |abu blrt'.rtle KörO«3i«ml«tl. B&n |ft { 20:5 Rad,o gazet?s 20 30 Ser ye Aki.hçtan •urkulit 12 15 Küçü* | B*nny Goodraan v . orkertr« 17 » [hlucrln lfadelerl d* Şatl'ın aöılarlB* bak veTiyordu. bîs sıat 2^35 Serfonlk tnüztk k»aer 12 30 Beraber T . aolo »»rkı R^iyo Yutddan tesler ekibi U 4; lod 21 25 SertîSt ssst 22 00 Çegitll mO lar 12 55 Serbest a u t 13 00 Ha. Dan» ınüzıfr ve haflf ™f «" ~ ztk 22 15 îladi HlUat Çulöadan berler 13 15 Tango ve bolerolar ' M 10 ü r h l a r I h » taf. C»W« " « ,.„. . ,*nn •.«,* ts.^v" salor orkcstrası 1> 00 Radyo < şariı.ar 22 45 Hsceltr 23 00 Ge ., „„ „., 1» fitıi hevetl 19 30 Haberler ce koaserı 23 3J D.ns muzlgl . ^ C*nefden şarkılar 14 30 Hafif şarkılar 15 00 Necdet Tokatlıos'.u. 19 50 Harrv Jarr.e» orkeatraaı ÎOOO 2i 00 Program ve kapanıı d»n farkılar ve aaı Merlert 15 30 Saz corUri ErgUner ve ark.da»laı VA AĞUSTOS 6 30 Tilrlct Don&lâ Voorhee* ve mUzlg: 16 00 30 1» Fmlvo gazeteai 20 30 Şarkı SALI 6 27 Aç.lı» ve proîra:n Frogram ve kap»ri( İM Af.fe Edıboglu 21 00 Konuşm 1 le? ^ 6 45 Hafif rselodl.er 7.15 Saz • Ord Pref Kârır.ı l=mail GOrkan eEcrlerı 7 30 Sabaü müzljl 7 45 16 57 Açüıs te „ „ profram 17 00 Î110 şark.laı Ekrem Kongir 2' 4n «v9 E2~rler 3 00 SaaatKa^'ardan blrer İOJ. iDanj müBİğl 17 30 Tuiuf G'JVflen 'llr.im Gfnç^r ve arkadaiiHn 22 0" aarkı 8.30 ÇeşltU haflf mOsUt , 3 . k l l a T T e M î Mer!ert 18 00 Çefdll I RAdro fda rrke«trw 22TO?an fo 9 00 Program ve kapanış xelodll*r 18.30 M'İBeuUtr Oüyer. 'inlan '2 45 Car«nmba (eceil melodl•k 18 55 Berbeat Mat le«1 'H, fif iarkılar, Atnt ve cax mü II 57 Açılı» ve progracn 12 00 We 13.00 Habet'.er 19.15 Tsr'bten blr Hahtrler ZT3O Pro< *l*i) İ a h " . B , ! ü ! ? t U a .J^V'eT r12" Yaprak ~İ»~20 Turdda'n 's«'er 1945 Tam 23 r Danü m'izigi 24 00 Ka kooaer 12 30 tlç sesten küar 12.53 Serbes: »aat 13 00 Köy postaaı 19 55 T'Jrk'iler 20 00 Tarjı fconusmaaı Mustafa Salkıya HaUerler 1315 Jo Satafford ve 20 10 Serbeat aaat 20 15 Rsdvo gaze "ÎİTAfcUSTOS PERŞEMBE 12 27 AÇKI ve program 12 30 H » < Johny Hay'dan melod.ier 13 30 8a tesl 20 30 Serbeat saat 20 35 Ce» lon orkotrast 14.90 Nearln Sipıh1. n/e Ceybun'dan farkılar 2100 Ko fll mo'odi'er. dans ve caz müzıgi de3 aarkılar 14 30 Haflf Pranju çarkılan 15 00 Mua..a Oöiçavdan şarkıîar 15 30 Çeş dı; potpurüer Mamaflb, busa ngm«D Şarl'ın tfadm B*rktt tarafındac Kabut\ !U r 15 Knp: n 16 00 Program ve k2p:nıj. y edtlmed: Moria Prlva lalmll blr yazat da hâdlaey» OldUSC» romantlk, 21 35 Serbest »aat 22 00 Çeetd'J m ü * blr ltah ını'du. Ona göre 1914 dt Altnaaya ımparatoru&a alatnarından 16 57 AçıLş ve projrad 17 00 Clau z:k 22 İS Mu»lti Mukadfler Atakan b!rt tuhaf blr mücevtıer veraı'^tl Bu, kabcuı pırlanta kakcnalı Blr 18 57 Açı'i" ve pmı nm 17 00 K» de Ge£""os ork««tra»ı 17 30 Kerircan dan »artllar J2 43 H»berl«r 2J 00 n?ık rıl'zik 17 30 TürVOler Azi* fıançeriı. Ouya bu bınçer ŞarUKec tr.ezarında blr «1 yasıd'e blr'.l,;t« Altıaoaiâan turkuı«r v« b«4i«m» ta G . c kon»«rl 23 30 Dant mOzlgl Ş^T.SM 17 45 Aftis •lulutımuşiu Tazıd* bu lutnçere aahlb alacak klmsenla dUnyaya hUK kıanmdar. cvun h.r a n 17 45 Şaı 24 00 Profram v« kapanı» medeceet bellrtUlyordu. Itıf!<11lrr 18 00 H kilar ' i t D O >|r.n.'attan müzljüerl 17 AĞUSTOS CU>IARTESI 16 oa λr1ıılar S»llh Dlter 1810 1839 Oül BatUdan fuA.laa 18 55 6 27 A«ıii| v» profram 6 30 B a | Sert>*»t Mst 19 00 Baberfer 19 İS laoıllarî»"orun ba»Vlâr7 «45 H Jtİiİ i Oap« rrflflBI 18 50 Konuşma 19 03 b l 5 H Tarıhten blr yaprss 19 20 Serbest «celodr.er 7 15 Turkal»r 7.30 Ba j KeKVlı k«"v«m Takdim eden' Hulkj 6ai muzl'l 7 45 Haber.er 8 00 9an«r l«)f0 H^ber'.er 19 45 HBI Baaî 19 30 Radyo İle âanatk&r.ardan b.reî »ırttı 8 S0 Ça yo erkek;» r fasıl hevftl 20 15 Radvr, 19 45 Ra«yo kOy psstau 19 55 TUrkfl 9 00 Pragrıa re Jgızetffti ?*V> Şarkıiar Ahmed Ça "I 2Ü00 Öîfif . ahlail müaaiıabe ' »'^î.5.. î l f l|an S1 « Blr hikivemiz var 23 10 Turk ınJzığl 20 15 Radyo kapatıı». • I Jî(V) FsrkiUr Sabite Tur GOlerman gazet?sl 20 30 Serbest saat 20 3* onbe^ daklkn 11.57 Açüı« ve profrem II00 Rl. Klîîik Tark müziSl 21 05 Temill Arnıonı ıcuıkaıı IJ41 Kon««r ialonlanndan 23 İS 23 90 50 lafı vuzyılın mJzlğl 22 45 yaaeticuzohur S Avar. ve Sab.rler 23 00 O c e ^ » Oç aesten ».«ı'.r 12 55 Ser. H..V>rl^r 23 30 Pj*«r«™ » 1 Î3 30 Efcna mUziîl 24 00 Best saat 13 00 Habfler 1315 Turhan Karabulut'»an tufküler 16 AÖUSTOS CUMA Pr?"Ti ve kaoamş 13 30 Cuoıarteii korıs*rl 14 15 Ka. 12 30 14 AÖUSTOS ÇARŞAMBA dmlar tCDİulueundan aarkılar 14 45 lon1127 Açılı» ve program müzik S.ı rrkPftal.nndan kançık 6 27 AÇI.ÎŞ ve prog:am 6 30 B a | . Konuşma 15 no Badl Hoaseftcn >ar SarVılar TAdlfe Erten 13 •& > lanalarla oyun ha. alar. 6 45 Hafif k.lar 15 30 Aiıcrikada haaırlaoan flnberîer 13 43 Sar eserlerl 14 00 me'oi Isr 7 15 Turkjler 7 30 Sa. dzel baflf rr.üzlk pro«ramı 16 00 Ka OrVrctm mfiziSi 14 30 $irkıtar N J b2h rruz.tl 7 45 H*berler 8 00 y:b meXtu51ârı. r>'ram ve kapsnıı dir Hilkat ÇUlha 15 00 K»panı«. Sssı~Ü"'ardan blrer şarii 8 30 Çe • • ş ri! ssfif cr.uz'.lc 9 00 Program ve 16 97 Açılıs Te p: J rtm 17 M Raa kapan.ş. vo çocuk Matl 18 00 Brol Pfkcao 18 97 Aci':« V* prcgram İT 00 ŞaT • ve arkadatlkrı 1R30 InceıMKdan î l . kılar Mu«tf K^vancı 17 10 Akşam . ı»ıa teaımunmda Ruaya b«rt«rmt «dllmlı. Pranta ttmmua uarruıu 11 57 Açılıa ve prograttı 12 00 Mu fehan faslı 18 55 BerOeat «aat kcr=rri lk00 Ş*rkılar Kevin Inarn orie;raları ça^.yor 12 15 Kü . l s 0 0 H aber er 19.15 Çarthten blr 13 ÎP BPİ p d!vı zabıtası aaatl J /n«tlc«ind« hezlmete ugramiftı Almanyk tmparatöru o tarlbt* heoUt çuS koascr 12 30 Beraber ve solo yaprai 19 20 S«rbest »aat 19 30 13 2^ Dsıı» VP caz mllziti 18 45 Sak j Avnıpayı f*tbedtc*Sial aanıyordu 7al:at te,m 0 tıralarda methur han S3r!cılar 12 "5 Serbest aaat 13 00 ms'.odi'er 19 4S Radyo köy jifoı U hf f molodıler Nihad ETngın (çrr Er.it'IJont earvlae menaub blr a]tn tarafindan ç«lınmıştı Ajan Hîrr";r 13 15 Kemâl Karasüley. postaeı 15 55 Sarkılaî 20 15 Kad 19 (V) ."arkıîar Türkan Dizer 1i '0 ma^o* unSin türküler 13 30 Salon vo ga*e i '!l 20 30 Serbett aaat HsbTİPr 1»4S Akaam mfltlği fK»n ISvazlf* »lmata munlfık almuftu. Oe ml OUney Afrlka aaülllefi yakı.j 07ver*rası 14 00 Hüseyln Gdkmea. 30 35 spor baberterl Hanmyan: Ke «k h .fif ır»l<*d11«r) 20 16 Rndvo ga fnına gellnee oaaua denl» atlamıa vt karaya »jrak )>afral|ti .. \ den sakılar ve saz »sclerl 14 30 Pl ma' Denl? 2" 45 Mlthat Akaltan of zet«>*l 2«f>« Operet TtiPİcdilfH' > yıno i e caz 14 45 Narîıaya' Unsal kestrası 21 00 Şaırler ve bes'ekar îrO '.0 <inrih<'t!cr Pfvket Rıdo 21 C O dı \e Csmaleddin Evırgenden şarS.lar lar Refik Ahmed 8«r«aeil 21 30 Ser Sarkılsr Alâ irtdln Yavr.'ça 21 30 15 05 Gsncler Içaı muzlk 15 30 bert saat 2135 Sırttı T* dans OLrvT h ı ! • elerlnd^n hrnpklfr Orhan Tıirkiyedc jıt^rl kMıı yalmz {azcttaitt aidiif. Hi'ıf crke ra eferlsr! ve şarkılar 22 00 Navln Demlrdövenden »arkı'ar Hi"ccr'ır61u îl 40 Ridvı k'aMk 16 00 Projram ve "apanış . 22 30 NPşeU melodll«r 22 45 Ha Türk i"i« k.sı toplulugu 22 15 Pıv« * berler 23 ^0 Tâll geceai programı n ı mcMnc'l'rrl T rdl «ititzer 22 20 16 57 Aeıl'S ve p>s;ram 17 00 Ku 24 00 Profram ve lcipanış Cz «n ıtl Takdlm w1'"i Erdem Burl reıdin ÇJTO'. da'ca *a T iüler 17 15 *1 r0 Pıvino i'» h'flf rrelodiler Gı;«r »o olar. 17 30 Incesaz'dan Mu 33 H TİMfcfrler 23 ?n Prn^ram hıv>er îa'r. 13 00 Darıı muzigl 23 K T)ın« müzHt « PO Kaoatnş 13 3D £c .rr. Erd/den Bar.:ılar 18 55 12 AGL'STOS PAZARTESİ 17 AĞVSTOS CUMARTESt SîTtest saat 15 00 Hiber'.er 19 15 Taihen s'.r Tacrak 19 20 YUrddan 12 2* Açıi'ş ve program 12 30 Dans 12 27 Açılı* ve program 12 30 Sa S03.C 12 45 lUajo koy poalaM m0»igi ve h*fif melodller 13 00 ş i r lrn nkiftralanndan lufif melodıler 19 5 Tarkuıer 20 00 Spor haoerlerl kılar A\l« D< ğnnar 13 30 Haberler 11 00 Ş,rkılar Eernn Erbay 13 20 Hz.rlıyaa Kecuaı Den 2 2003 3 l 13 45 S.Z pnerlert 14 00 ögle kon flî ffe M"Sr 2Î15 Radvo eazetesl »eıl 14.20 Beraber i«rkıl«r İSOO Akrrdforla Üç mclodl 1130 Haber lef 11 4f Ş.irkılir MuallS G^VÇÜV 23 :o SsıSes 1 iaaî 20 35 Oda rrü ,14 1» m i < V« ( U mOîigi 14 45 Saz z.g 21 M 6? l7arn^ıı:ar geçivor Fe r.'yıl 00 Hnfıf 18 57 Açılı» ve program 17 00 N > '«»fleriıe' 15A«l«n?11 15 prakrnmı rldun Fazı! T^IDSHÎ^I 21 15 Şan M ırıHort 20 Haftanın Mez&rlıklar Müdürlüğü, son kalkmma hareketi loları 2130 Serteıt saat 2135 poll tKHodtleri 1*15 Şarkılar Ariî 15;<0 Şdtkilar NecdPt Cici 18 «I Elcckler toplu.u^ndan şarkı'.ar S.ıml Tnker 17 4S Vlyelonist Yılm.z CumartrM konaerı 18 30 Türk muaı dolayısile kaldırılan kabîrler içîn ik! yer ayırttı 22 C0 Çesidlı .üzı^ 22 15 Alâeddln 1 Emiroftlu 18 00 Hakkı Derman **• Ysva=;j2daa şaritılâr 22 45 H a b T . sıl hcyrtl 18 ?i Dan" mDriII 18 :>0 kisi d'iılıyıcl iafkleri 17 00 Ceı ş^rkı!a'l 1715 Oyun havaları ler 21 00 Gecs ioruerl 23 30 Dan» Türk mu«lkl<ı 1710 Amırikan caz müzıâi 17 50 T.ür'ei 24 00 Pro^ranf ve kap«nı?. f v j t c o n toplulugu 19J0 Hı Spcr pı •st,fi Eşref Şefık 18 00 r 59 4; Plâk dolabından 20 H 15 AĞUSTOS PERŞEMBE 20 30 Şarkılar R111 kı Dprnı.in f. sıl hpveti 18 30 Djns 6.27 A s ve prosrîc « 30 TürM İP 50 Eğitlm Banti 19 «0 Eşre» ler 6 45 Haf.f aıelodl er 7 15 Saz Yıldırım 19 V f.e «ri 7 30 8&ÖİB mli«il 7.45 1143 Trlo ile yemek mnzl . 4S Şıır ve Hıccrler 8 30 Sacakârıardan blrer 81 20 00 N^vener K«kd»<ter s ırk'lar çarkı S 30 Çeîith haflf muzik Bakl SUha Edlbnf \\ tî 00 Radvo ten 20 15 P.adyo gnzetMii 20 "Î0 Dirı9.CD Program ve kapams fonı crk«F»r(.sı 12 45 Haflf gece me cı İKl.k'.ıi ıHnflf Batı müzl/?ı) ıK&nşik sarkıltr. Dana M0 2i 00 Zekı MUren 21 30 : :odileri 1157 AÇ,lı, v. p^ram :2 S.. | «£' Z ££££%£ l ^ Kar.fk hs/if müzık 22 00 Konufinn nıye Candan türkaler 12 15 W « î ! 10 Taıkıîar 22 30 Cumartesl (C i.or.&er 12 30 Üç seaten fafkılar panıı ce?l lçın ır.üzık (Karısık haflf çirkı12 55 Serbeıt s=Jt 13 00 Haaerler 13 AĞUSTOS SALI Ht, TJans vr eiz m'Jziğı) 23 15 Ha 33 15 Havay melodilerl 13 30 Baloa 12 27 Aç:lm va program 12 30 Kd txTİer ?' 10 Program 23 33 Dans Balk*a'<i»a i çttk Ofkejtra 13 00 Beraber farkılar Btuzlfl 14 00 Kapanı? 14.00 MTALIK RADYO PROGRAMI ANKAKA tCUMUURtYET» tn Teirikan: 86 Kış gelirse? Tenl tnsa etmlt oldugum rvtn ean Ihtlyaeı içtn blr çok formalıte4erl tamamlıyarak n«.tS7 tanhtad» Vilayrt Tenl BUTONB» müracaat edw«k «v. rakmı tMİim «ttin. O tarthtaB bu ya. JU buttln Isim, gUcüm sedece Tevzl Bürosuna gidtp gebnek oldu Cam ihtlytcım 27 metrekare olduğu halde tılluyet b&n» 1* »etrrtarelft Wr lrtlhksk kitıdı verdİlO'. C«m!arl aldım v« bunlarla ancak e. •iraln I peneerettnden betlnl kapata. bl'.dlm ve dığer dort pencereyl mukavva İle örtHhn Bu arada evtmm kapılar» İçin 10 me'rekarelık buılu ea. ma Iht'.yac v»rtı Tevıl Bürcıma t«krar rrüracnt tttlm AJdıgtm eevab s\ı: Slı» evvelce eam Terdlk ya.. daha ne lsUyorıunuaT. Verilen p«ne«r« ctmırun aneak 8 pencereyl Srttuğfint). dl|er 4 pencereye ItmdUne mukavra kapi»dıf m;. ktpılar* mutlak eam takmak lâtım gtldl* |ial, kif gellp ytîmur, k«r bu evde naul oturabUeeegiml yana yakıla snlattım. Fakat bütür. bunların bır te«'rt o'maJı ve Terzl Bürosun. dan ell bos dondüm Yenl Vall v» Be* l«dty» Rels'mlîin bu mevzul» lîgllenmeslnl rtca ederlm. Kenan Aksu İJtanbul Caddesl No. 111, Küçökçekmece Çifte Cinayet Âskeıier arasındaki Ermenî işportacı ~ °" < Icttim. «Bu clheti İMS t* Ankarmd» *** feh ve yarbay buiunduğum srrad» «Nihaytt tren Sirkeci garına firdi bir gün bır iş içln u|ramış oldujurn askert hastanede haber aldım Urla Ve durdu. Baktım peronda askerî jandanna bolük kumandanı yüzbaşı ınzibat >Tİlba|uı beni bekliyor. BiCemsl Bey hestanede bulunuyormuS. zim ust«ğmenle yedek subay da tren Kendısir.i ziyaret edip öteden beriden den Imtıigltr, yava| yava; methsle gorüşürken söz Urlaya, Urladan da, dogru iltritanekteler. Tam bizun hiCeşidli hatıraîar aıasında, «ıhhiy» zamın g"»lince yilzbafi Arıf Bey* memuru Sıtkı Efendlye lntiksl etf her ikiatni d* Ifant tderek: • Ytttbaat. dadtm, | u iki «ubayı Bu vatsn hatni sıhhiye memurunufı Blüp gittitîni otıdan Bğrer.ditn. Msd tevkit »din. Trend» yold« gelırken dî bir delll buîunamadıgı İçin b«ş« bani k«rfi hürmetttılik «tüler, »sadalstmden blr rrüddet oîsun yakaa kerlik yts*»ın« v* a*r»Jlne uygun m kürt«rmıs olsa bile Türk v»t*nınB düanlyec«k tarzd» lâflb«liy»n» he*«yanggzle bskmıs, on» kötülük etmiı I ket etttler!.. olar.ların yüksek il&hî «d»let ergtç I «Yedek subay hlç b»kltrn*dl|l bu yakalsrma y»p»«yor, h0sr«h v* til ' âurum karşısında »fallidı, k«k*lefnalet lçlrde geberlp gidıyorltr.. » t J e bsşladı: efetıdlro, beTidmlı Wr Odasmdt Bulfar Krulınıtı tctmlni ' i;lernedton kı' dcme|e b»»labulunduran yedek aubay n u ^ u 1934 yıimda Hadırr.köy miıstahketn ladı. Ben birat sestrn! yükstlti? mevkünde bir topçu taburunun bin tertleşrnis gibl d»vr»n«rak: € O clheti ilgill askerî makama başısı bulunuyordum Bır gün tabu» X Mudanyada Yeniköy plâjı ra bir tsnım (teldı Bu tamimde şöy ^,, J C , c l , t ^... Aldı|ınıt etnrl yerine İe bir ifade vardı Bulgsristandan tir"jn ve bu efendileri îstanbul Kuhlmmet bekliyor rnerr!eke*ım.ze gelen Sanplon ek» | rnandanlığına teslim «dln yüzbssi!. " '" n. baelt btr ruç yfl« zabıt ve rapta fas.nbasımn taassubun* sanan ytdek «ubay Mui.u«aıuu ~ u „„ „, e g»ri düh! «o« 4>term< mana verleşmiş. kendılerile konvsa 1 termeden l«t?nbul Kumandanll|ın» Şlaıı lçmre olmatına rajrren bu^ konusa İ'tanbula varmış. H?tti îs ' teslim edildi. Ben öradan ayrılır ay« \enikoy plâjı son ae'ecede lhnal tarbulda bu vedek subay o kdınlan nlm»» hemen Istanbul Kumandarıh» ,1 eoı'.miş'lr i b:r oteie go'u'üp kenr"ılpnle ber*b«ı | ı n < nıüracaat edlp meseleyi HgUile» Bölgenln ktBalızasyonu yoktur 4> kalmıı. Tamtade bu fibt hutvnleri bildirmiş oldugumu söjlemeğft r e Plâjı ve dvarı aydınlatma»ı ,az>Tn " d.kkat edilmesi. cünkü b3yle yeban tabii hacet görmuyorurt. gelen elektrlk llmb*Un«k!fave'slz. cılarla tema= halinde genc bir «1 ] «Yedek tuboy hakkında gerekett dır Plâja glden ycUar bakırısız^ır 1 |toz toprak fç rded • Mudarva B e . 4 b.\m be'ki bıuriyerek ve i»pmi,ve tahkikatı yapmışlar Meğer kendlsi• 1 »ltdlyeıl, cldd«n faalıyet go^teren.J 1 "muhtte «,ı,irt,r rakat m=ıale«ef Z I •. w.taydalı cal'$malarlle hlrrreti h t ? r l B s J t e r î m^ 1 *» 11 bilglvi agzmdan r i n , e v i n i Uamışlar ve evlerinde , !eden blr varlıktır r»kat m=ıale«ef.J i J*"" " " " ' : " : ' V . " T " *, *•<*• 1 < sörüiflvor, i obu faal Beledive bu plâjla c var:r.,J " kaçırsbiV^Si ,l»rl surüldvor, bu htt Bulg»r Kralınm büyük kıt.da h'a Meselenin n Hi (otosraflnı bulmuşlar . Meselenin kü o : T hmalden kıırtarmasını djleriz 4 I zurru bçlırtihvor, ügililerin dikk*t ilt târafı bilmem ne oldu. Çünkü o > di v,»r......^.». Krslkrda ba*ka bir yere tayin edil• YenlkSy. çınır caddesi. Kudınva^ nazarlın ^ıral rda dedi^im gibi bin»Ben o çekiliyordu. br,M Idlm ve ip'ihbarat l»l«rlne dt bskan birinci şubede çalışıyordum. BahiS rie^lıU vedek subavm bu i|i ml|. nakil Uleri arasınds yedek subayı d», Buljar kadınlannı da dü| füneeek halim kalmimıatı.. > , A^kerler arasmda blt Ermenl •••••••••••••••4M>*4>#4>4 f» T T t ^ . r u n i r . J"Vlrot # n » ' E l r f genclık spikaail* ve alelâde bir işportaci r . 1 . 1 . l a a r e s m n aiKKaııne... ( ^ n d o ! , t l u k e l r , ; l l e v a p m ı , olacağı Emekli topçu »lbayı Nuri Çallı bir r.ih yet aalanlar sürÜF'ine katıl , muddet suatu. uaıgın | u ı m ı , »>/..Kıı'filneuk «raıı, hl« blr eibi bir gızli aalanlar sürürıne katıl,ı muddet suatu. Dalgın dikilmi». düsünihvet jan »tfstıle de hareket muayyen bir noktlıv» fözleri, vasıtaya blnmeve lunım fca'madıiı t»k mu * s ve arpUrında mevcud bir pa > nüyor, yıllar lü yıllar lürmüi me*ı>kkatli, 14i'Tİe yava nlaraV gid'!«« 45 dakikahk 1 etmıs ve ibtt d fli bir meskk blr yoidur Usi'idrr Postseslnin. ıar. I rolsva uvup mahud iki Bulftr di|Ui k kin o nisbette de ecrefli bir meskk tar.h d.mn.«n. Çerke, koyünden wçerk«, o d. bln hayatınd. «..dfiftorlı. y « « ı j *• ül&ki olmua bu hepsinden de U^t« blr muKebıı ca gar» Kutguncuktikl teretlme gende. ds hat, r a nleUllrdl. I «uJuk ajanı maharttl ve b.ş«n «filen mektub, poıtaya 17 T 1957 gtınünçıkmağ, «Anİ3*ilan bu ihtlmal berlm skh« nyrılıp çıkmağ3, muvaffak olduğu de tvvdi ediittıiştir. A bu heyceanh macaralan belki hay«Faka* Uskudar PoitintHnt teallm m a Bgaldlfl ^.^ ma , J a J s l g!bi. ı t8tn!ml ^ görderen b h c e a n h macaralan lbelki hay«oııı d çtanlj »dii.n bu mektub. Kuzguncuktaki ad m a k a m m Aa d i vVk t naısfim çekmlj ' lind» blr k * e d»h« cnlandınp on ka resime » 7 1957 R .rü get nidi '"»« o l a c a k k i g e n e W r ^ Vahis iconugu ' î m jrmidtn yapyordu. •111 pııui muhtın bl' 1 Içîn bi'luçırarrızı 5 Öldlrlvor vt berden eevab bekllyo^da Tabi! bu VB»1V«* vtrşısma? dsvete icab^t e.^eme 'tiı ve o zati karşı ç^k naheub b'r dıînıfnda ksldrm. | T&*1 ve mektub ra^lıdır AlSkalılara ' taT»TrMlSî»n tOTazı KaWT«!r ilgiMer tn. j leb et'IJl takd.rd» »izlekl adreaiml. . kendılennt b!ldlrebı'"r«lnlz. I tsim ve adresi r,ahîuz b'r 0" l s H a l b ^ k , " Ü ^ zat *T1*7 \»** bir üsteğm°nel f e ekapalı b bir zarf tr.lş, «açlarla dlk ankpr .btfinı svue<»W' b l ^ l k *'k»«W««? • den vermi;ler, bu zsrfla bırlikte yedek b n arasina •Imif. dalıp gitmirti. subayı Iıtanbul Merkez Kuman , Bir mOddtt bu fükula hürmot tdtr'anlıîmt. teslim etme«inl emretmiı1 rek b«n de st» çıkartrtad'>n bekle!»r ve bu cmi tphrirî olarak yacıp i dim. lonra alç«k bir »esle1 ellne de v«rmi?ler • Kurl Bey, blr de Ermenl lfporEvrt nma naml?. t a a me«eİMİnden b»h»>tm!?tln!»\.. i »Bıılnr dislsi dü*Vünü blzim ve divecek oldum. Nese dolu bir rtlyadek s"bav irivarı. Izbandud gibi blr dan uvanıvormuş gibi. dudaklfnnda ÇÎIC J İ Onu yekglavtp Istanbul ku (tebessüm, sllklnerek barnı dofrult8dev tu veise ufak« Bilmem bu meseleden bahse İp" J !ri 1 rni= 5hya edütnelidir Ok : izl 3i yü dçğer mi' diye söle basladı. Bunâ t»*ek. ha^ vücud ?=!eğinden ay bir başarıdan zîysde küçük bir ihtiGazeteilzln spor sahifes'rde okudu zünden tav lık frım zaman buvUk blr memr.unluk ••îfrl1» E=ki bir tavyareei suboydı. h vadls ystsı^îık yüzünden kaçırıimış bir fırduydum. Beni stvindlren ' «Een He teîdufjn. yahud tsiihin «at yahud d? bir »v dlvebilirsiniz. i earib blr cilvesi olarak aynı trende, Bcjle ufak. tefek maceralarla hem «OV •îporunun I*ıya5i Iç'i çalıçmalar r y ç hattâ aym koTmBrt'msnda bulunıı | si?in hem de muhterem karileririnn kl yıl once oe bir k l b kulbb vordum YoHa bzim yedek subsy 1 vkitlerlrıl lşrafa hakkım olacaeım iki mfevk kar«ı»ında bulunduğun ' pek s?nmıyorum; maamafih rradom 'ı'ım olduSM II'P » bu =^3 4n hib?r!z ?"•! pe1? lâübsM dsvr^ I ki. ısrar edivorsunuz. kısaca anlatasn'arevi rrıUll 'r ır'^'vst tası n'yor, aysk aysk üs*üne atmı=. di5ğ ' yimrv I ıaktad!r ve rev'l lt br'le ("e f\ fsy.Genc 193S yılında binbaşılığım sıI dalı «nor Vo'laınd=n b ridir Ya»ırii". m3İ3l HS*.k h!r hilde torr^n^ Ed.rnemiz ( a bel r*l'31fl g'bl o'! «i3ornın l>\ m mandekı İki Üc »ivil yölcu iki ',âf ta$mâa ici. Û «ırâlarda • gayriaskerî bölge olmaktan kuırtullcln blr Hı: > V "tı'Tiıış m'ıdur' Ku stnoT, fakalasıvordü. b •3ir Rr.i,lt t^n dtanva çk+ırn m u s b u = I İ I v a t a n p 8 r ç a s ı n d a da, ru'^u Ite nere^el f v OVııvucırar13 B;bas3 s; ^.ıunla bu ircz 0T3 zav.f nfhif llt»TTien de y u r d \ m dığer kısımları gibi. askerî ıl:t,. v ? «orn korHorurf'a va teakılât kurulnvğa baalımmntı. Ben hu=u^ta b zi tçpT eVısilri d'leriz ! l 1 ' " ' r ' : t ! ' Z"rt u ^sttı vs: g! j n c ; al=vm birirci tabvrıı kumın^Ie\Tes "nbî^ım '"'en ra emTİ cku ^anı bulunuyordum. Tnburıımuz P'c'n yed»k mjbvın r^ludah Pır.arhi=ar< gelmiiM Pırar n 5» CXT\imTRtTlrT B < * < '»1 iert evvel kuru'an « Vsnor» k'iluSu o ta tevkif edılip î«tsrH'l kU^ıandsrhğıdiğ"r ala\lar.l n da birer tc.p tt faal'v hnT,,jo^,r K'H ıbün ' ' çu t?bvıru g«lecek ve blıradn da yori r ).^v c merke7t ve «r= sı OklD'yianınddır. §! st bir *onçu alayı kurulacakh non efflHnd= ca«Bızim topçu tpburandan «onr? «ıbı yedek ie bövlıı edrp rasıle dlger tp^ürlar da p^dılrr, 1 nn fnvs1?n mpvdn« çıktıîım e'a »lay tmkkttl ettl. biz dı» talımleriHlnre k?r<r.=iTİaVirva havatma ViV rnlre. atı«1snmıza bc«ladık J Vder^ \ d'r?r= e he'Sevi göze ,f«t e bizler bu hszırlıklrla m<>55 6 7 8 v 1 2 3 4 "1dırtc= bn ve h»r re pahsaırıa 0 p\ıl iVrn ?rsm.zU bir Eımeni «», l'ırsa o'svn cl» gscmemeğe çslı«a JT latıcı. bir içpurtscı peyda oldu *~'<l»r W "•"'••n bir aey de2ilf'ir idi. llk göıünü»tc kendi halinde ziv f Işte u* te »V v « w m Ihanı YVe rarnı bir eanafa benziven isportrcı t E'endim b^*i bu vflsvdle o 1 rcdense ka?fbanm b'^i ik tıpl»ntı h r?sıl b?şT v e r j olan. ypn kahvehcne yarı kıivordu. rssthanBnn hemen arkafindaki iki *lî\rtt CÜ«OTI<? .'•'on srrıra derh^l kücük kulüb?dçn birınde vatıt) k»lkyor. tsln tuhaîı g karanmı verdim ve kendi«fne: kıyor. gunv.n bü^ük bır kısmını da knîübesind» Eeçiri\oH'i hh tir « O'lrım. «DlŞer taraftan Pın?rhisPrdi s k r i ke sezdirmeden git verine otnr ben icamsht?l fi^n gibi subaylarm toplanıo Iİ verivomm ki Sirkeciye «elince V"i pralarında vakit ge'i'ecekleri mü«' 'î b'r bi"3 d^ bu!urm=dıö'nc'Tn yeri her lklriti < e FJCIU olarrk tevk ' ? »ttirecelim Ser t e ' " t kspılın < a isi rılayın hernım bütün »ub«>l«n yarl ? •OLD\N »AÛA: Meaarlıklır MüdÜHJ. arkadaşımıaa ltaJiât Tertyro alt t ^ ^ r ı b«na bırak' kr»athane. yan kobvebar.e 'e bir'e1 tnıan onlardan her gBrdügflnu •vrü «rtı blr vszi şir konujur. derdlesirdık. Anlps'1m | babatı »anmamalıdır 1 Savatts «Altmda'nakl1 kubuta çok s l Şaire bötun imanı ile • dlHman ellne dQ»enler (egki u«ul çn | fenin pek s ' r ^'iJidefl kurtulmv sevyn ifportacı bı. rrıh veıel"!. ivivatarken de blelmdır yertn üstü» de,Ulyordu. . dü^man ellne dQ»enler (egki u«ul çn fenin pek ? r \vj*:den Kunnlmu» Fs^sr ıjporıacı u .. >,. . n . . • • î dlrtpn ş e y DOnyada bır^ktıgı adıKdlrıı.ktpj v» Topktpı dıamdakı guij, bir »ıfat takı»ı. S îttanbul o lmtnın Ver<5i2i bir ins)r«hla b»ni ce dinliyebılmek için o'r.cak. kanveı 5 ku• . vt vaUnmı emanet ettigı çocuk mezarhkların yola yakın olan kısım . araba vapuru iskelelerinden blri 4 c.itmindı 111 .,« ...ı.miM emjtıet etti£ı cocuk mezarlıkların yola yakın olan araba vapuru iskelelerinden blri 4 plSmladı. knırD"tırP" nınS dö"5ü hanerin. bitisi ! denileb 1ck c kupvrılmıyor oirmlı idı. larıdır Blzlerl bu toprağa b ğl yan larının da ıstımlakı yakın bır gele» Yakın vi'.âvet'erimlzden birlndeki me« Ben de hlç bir şev oliîlBrcı» tibi arabt.'ün maddnatl bır tarafa bırakıp . c«kte mevzuu bahıatir. Bojle bir da hur blr Tann e ^ . çevrlllnee yapan sıra k o m p a r i n a d k i rnevklime dö'Derkefl nahive ırüflürıı Hafıı Bey kompar^ins^dki « n e v k e lar tarafınd?n ltiraf olunm101 gereblr m&nevlyjtın p'şınde ko(tur»n rum hillnde gatetlerle yapıtacak ılânnüyor, arasra da kolvara çikîp pçn bır gOn beni bır kenir=ı cpkti veşe\. bugün bplkı ktnuklert blle top ( dan tonra 15 fün nakl1 kubur müd ken moydena çıkar 5 Terri «sayı» Bibe< dedi Vı«da şüt) dır. g(5çebe evi S B!r masaldâ cnu cerelerden uzun uzun eT f rak olmu* atalanmız, babalarımız ve detı V«TI1P<">ktır Sahib'iz mezarları Nn otu da arslanm »nüne koyandan diyor. avnı zsmsrd? da zihnî'rıds bir Ermeri ijport=cl'k edivor a^k rmüdürlJk kaldıracaktır. an ılarımızdır. l l d dh d ' u r br p t ijahjolunur, «çlıktan »inlrlenen h a y tsprlsdiftm TJİâ". bütOn teferruat.le lsr arasında dcHsıp d'ruvor. bır e * Y1K11.MIYAN MEZARLIKLAR . Fransanın b^kentl ParUte topu kuhk olsanız iyi olur' . ligl!l!«rtn btyaüı va teuukatı^ıız vanlara haıan bunun borusu çslınır p«?»içn gtc'vordum tipu 20 meiarlık varken. tıtanbulU' tatactulumuzda lrcar do. 6 Vekâletlerlmitden birtnin adı «Tren Ah rkapı itajyonuna gslince «Uyanık nahive müdi'.'üne îkazmmızı, drtSMI davadıfl tarlhten 400 layıallt a'.j b'r hrUtlyan vı musevi ] 3 OlaJanOıtU lıtidad jahibi keman inzibst yüzb:n?ı den dolayı te|ekkür et'im, bçn de r Sirked g» mzarhk blr miras kalmıatlr. Metar 1 '»i '»'« a.» u r u r » u , « u , . ^^^,. artiıti kızlanmızdan blri Arif Beye *elefon et+irsrek ka*ar bu herlfteîı klı=kul»ndı"ırı ve kenI hk Müdürtngü Istlmlâk hareketlerı mezaflıgl UUmıtk «1110.8X111» t t yıkü YIK%RIDAK ASAÛ1VA: ] ıle >IM1IH kâbirler için »Imdıllk iki' n»»^'»"'1 'I.akırdı aByleme ve «uıî> fflâ* Sirkedve gelınce trene gelip beri d:s!nl takib e+tirdiğimi soyledim: ay\*r t^^blt ptmiştir BunUr Istanbul i "• CİHAN H A R B İ N D E OLBN natına mOrekkeb bir emlr. 2 Klbar pek mühim ve müstacel blr me=ele rıldık. ArK*«ı var cihPti içln Kozluda ayrılan 1200 metr* j ALMANL.AR IÇtN MCZARLIK iioanlnrın, karında mevcud olan içln bekleıresini ve fÖrmeîin: söykarelık arazi, Anadolu elhetl İçln | Karaeaabmed meaar'.ıgınm ortasın. e3 s toru m«vl 4 (eikl I O İ D AXfRİWCH\M DCEU.O YtT K4BUL «TT1 Manche»ter'defel KR!nc?anmed mezrlıtınin ortatmd» | da yapılan I Cihan Savaaında olen »> Oök gibl takıtt.renkteFaaıla, «Tlıi Granadi» teleWz>on etüdyosu* d»n Çık»rk*n twt* fotoğrafçılarına ayrılan 900tarihe kare arazıdır Bu M>m Savunma Bak mlıgı Temsll sene 1nesnıtt memlfketlerde bulunan ytlktrtftre geçmış, fakat son Almanlann mrtarlıtl yanına bu BU t»rtm). blr rıva İ«TI1 C l h a n rnerü'lerden biri. 5 Eskıden tertîıâi ve jukarıd?ki reilmde g* rülen ptıla. Kraliçe EHzabeth'i itd ı.timlSk ÖOUM«1 İle verlerinden kal ™<<" " ölen|sek gtfçmış S ? vasmda detle terkid eden asılzade *uharnf Lord Al*nnrh^m, mücadeleye de r,nim.« r..hmeth!erln n m . n a n v . | Ai»«>.r ı«m wr mttarlı* Baıırıat. glvilen erkek elvamda azımh olduğanu ıspata ç^Iısft akt«dır. Altrlncham televizyonda y»p kltahei;! konacak, etraf. duv.rlarla ! maktad.r. Böyl.». ttrıfı 9»vlrtl.«k bısesl kı^mlann tlji k0nuşm2da. «Kraııçe>ı Ö?h= ıvl o t'lr buJk hatıbı \apacağım» demUtlr olan lkl m«?arhl her rarcm zlyarcte d'n. bir gcz rençcvrılecfktlr gı 6 Asrımltın Bır Ita'van monarşıstnın yart'gı du llr d\.tını k"bul ettıginı vt slifth •çık olanktu. Bı'mdıfi gibt Karacaanmed mezarolirak da yumruğu ile |e»iBİyesırtl »eçtıgını »ozlerıne ılâve etmıç*ır. öıuicrc kartt blle eiM kecdııeriml. «on keşıflerinden lığının blr Uıpn.ı yola girtnil ve m( zlaklnden daha fazla mlsaflrperveTllk bırıle ileill 7 «irl'gın bu kmrm i'tlrMâk edn»rek Ter^i kelle tîeare MezarUklar MUdürü götterdlglouıl bu bartkttl* bcllrtml; ti vapindır. d*niz oluyoruı. Eroğan ARIPINAR kenan koşkilnün edılen mezarlıklirda yansı 8 Şu Yeni mezun olmuş veya âz tecrübeli Bakteriyolog nnda ve fu tıraDünkfl bulmaeanın v e y a B i y o l o g ahnacaktır KH\UÇEYt TEVKİD EDEV MO1 da halledtlmil »ekH H4SRIR İLE DtELLO İSTİYOR Taliblerin E.R. SQTJIBB 8c S O N S İLÂÇLAR A.O. Yukar:dj repmı goruler. tanınmış | Levend adresine yazı ıle veya bizzat muracaatlpri. Hizmetinizdedlr. Italyon monarsiEtlerinden Henato ı B ısan ve yayan Erkek taliblerin a r !:orlıkle ilısiğı olmaması şarttır Marmırollı. yazd'ğı bır makalede | Cumhu' 1vet Mîj'baacılık ve Gürün Han kat 7 No 721 Aşirefendi cad. Istanbul Krsllçe El'.zab^th ı şıddctlp tenkıd sz^tT.'n Tiirk Anonim Slrk edcn a^ıîzpde îngıliz muharriri Lord gi'''Hu Halkevl «okak No »0 Altıincham'ı arnı ethği sıHhla düell^va ci ıvct otmı«tır iîarmırcllî. Ro<APONYAD\ S1C\K D\I.G\SI Japon adaları dehşetll blr aıcak madal1 îrpılız Buıük Elçıliğinder •r Yerli veya yabancı İngiliz dil ve edebiyatına vakif NÂZİME NADt dalgı«ının htlkmü aliına g;rmi'5tir Her gtln. 300 noo d"n f ızla Tnkvolu, c vizo i'stomıç'ır MTrnıro'lı nMihu<1 .zı ı l« rını fi îcn ld^re eden riter öğretmene ihtiyaç vardır. Takas karş.lığı hariçten iptidaî madde, komple tesisat ve serınUyrbilmPk ümldile, bışkMtn SOkilomrtre uzakta bulunan Erichima makale. lt»l> ıd ı fn^nar^ınJn iadesı Meo'ul MOdO' Plâjına akın ftmektedlr Yukandaki res,imde, Enoshima Plâjından umtunl ma':ıne eetirtmek lstiyorssnız. 48 76 75 e müracaat. Muracıat Saat İS 1« arası. Telefon 63 64 79 Içm on »Pttı»' »nbrrl yap mkta olc' gu bir manzara görülmektedir. A. tHSAN GÖĞÜŞ mu* mdcadcleyi mahvettl» demekteCUr. Fariste 20, İsta»buld§ ise 400 mezariık var! BULMACA 1 T 1 1 1 • T T I ~l I ! G 1 m ! 1 1 1 ! '• II m J l 'III T'l B • Ji III. !1 n; ^•iiakteriyolog veva Biyolog fllınaeak EMNİYET MUHASEBE 3ÜR0SU FABRIKATÖRLERE I lngilizce Öğretmeni Aranıyor .1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog