Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

"Ü K&kto* ÎSH Berlindeki nutuk! ovyet idarecileri Mr k*Ç gündenberi Doğu Almanya}! gezmektedirler. Çu gunlerde neden böyle btr ziyaret yapmak lüzumuna hissetmi»lerdir? Neden komünist idarejindekl Berlinde Baü Almanya idareeüeri »• bühassa Dr. Adenauer aleyhinde sert nuhıklar söylemek, ağır ithamlar savurmak ihtiyacuu duymuşlardır? Eylul ayında Batı Almanyada ffenel seeimİer yapılaeaktır. Bu seçiın • lerin neticelerini Baü Dünyası da, Moskovada derin bir alâka Ue befclemektedir. Çünki, muhalefetin, SosyalDemokratlann ckseriyeti teınin etmeleri ile Avrupada devletleı muvazenesinde çok mühim değişıklikler husule geiebilecektir. Alman Sosyal Demokratlan, Başbakan Adenaaeıfn metnleketi NATO ittifakına dahil eimesini beğenmemişler, bu teşkilâta karşı cephe almışlardır. Yann secimleri kazandıklan takdirde NATO'dan aynlmıyacaklan ne malum? Diğer taraftan gene bu muhalefet, yeni Alman ordusunun kurulmasını da tenkid ededurmuştur. Eylul seçünlerinde iktidan ele geçirdiği takdirde yeni Alman ordusunun teşkilâtlandınlması faaliyetini durdurması da muhtemeldir. Çünki Sosyal Demokrat Parü idarecilerine göre Batı Almanyanm evvelce N'ATO'ya kaülması ve daha »onra yeni Alman oıdusunuo teşkiline doğru gidllmesi, ild Almanyanın blrleştirilmesi ümidlenı knrmıs, ve Rusyayı da gücendnnlştlr! Çok iyi anlıyoruz ki, to <nra<ia Dofu Berline giden Sovyet lideri Hrutçef, Baü Almanya Iküdar partisinl ağır bir sekilde tenkid ederek, bu jartlar alunda blrleşmenin imkânnz olduğunu ileri «ürerek tylul secimlerinde Sosyal Demokratlan daha fazla rey kazandırmak istemiş, Dr. Adenauer'e de darbe mdiruıeyi dü«iünmilştür. Fakat Alman Başbakaru hakkmda kullandığı agıı sözlerln ve bilhassa savurdugu tehdidlertn aksJ tepki husule geürmesi çok daha muh temeldir. Seçim arifesinde bulunan Alman milleti, seçmenleri, Mosko vadan Berline kosup gelen ve idarecileri hakkmda sğır sözler kullanan yabancı bir devlet adamına ne derece kulak vereeektir? Herhalde bu nlsbet, Hrutçefi memnun edecek ölçüde olnuyacakür. Belki Sovyet idarecileri bn tectm arifesinde Berline gelip bazı agır hasacak tavizlerde bulunsalardı. o taman Alman muhalefet partisinln durumunn takviye ederler ve Avrupada da devletler muvazenesinin bozulmasına yol açabilirlerdi. Bunu yapamami'ilardır. Birçok defalar ortaya aülmıs, reddedümis eski bir tekjifl İleri surmekle iktifa eylemislerdir Amerika, Avrupadaki kuvvetleurri geri çeksin, Rusya da bürün Işgal kuvvetlerini çekecektir, demişlerdir. Kısacası, Amerikan kuvvetlerinin Atlantik Denizi öte kryılanna gitmelertnl sa*larken, banşı devamlı saglıracak hiç bir andlaşma da mevcud degilken, kendisi, askeri birUklerini yalnız bir kaç yüz kilometre geri çek mis olacak ve böylelikle gayet ktsa btr zaınanda eski mevzilertni alabilecek bir dunımu muhafaza edecekl t Ve isteniyordu ki böyle bir tehlike karsısmda Almanya gilâhlanmann! Sovyet lideri Hrutçef, Berline yapbğı ııyaret ve bu riyaret esnasmüa söylediği gayet ağır nutuklarîa Dr. Adenauer'e değil rey kaybettirnıek, aksine olarak rey kazandırtmıştır. Ömer Sami COŞAR propagandasımn hedefi: Baü Almanya Hâlen Doğu Almanyada bulunan Mikoyan, Hrutçef'in ağzını kullanarak, Bonn idarecilerinin militarizm ve intikam yolunda ilerlediklerini iddîa «tti Berlin 11 (a.a.) Dun Roctock'da bir konuşma yapan Sovyet Rusya Basbakanı birinci yardımcısı Mikoyan, Rusyanın Baü Almanya Ue dostîuk münasebetleri ihdas etmek arzusunu ifade etmlj, fakat bu mem leketin militarizm ve intikam yolunda üerlediklerini iddia ettiği idarecüerinin buna mâni olmağa çahjtıklannı söylemiştir. Mikoyan sözlerine şöyle devam etmiştir: bul ctsek hemen bu teklifften vazge çiyorlar.> demistir. Mikoyan, Eisenh« w«r'in Cenevrede ortaya attığı bavadan teftif meselesir.i. iddiasın* misal göstermiştir. Sovyet Rusyanın, bu teftijin, Eibe'nin iki kıyısında uzanan 800 kilometrelik bir sahada yapılmasmı teklif ettiğini hatırlatan Mütoyan, bunun tizerine Dulles'in Lor.draya gelerek, kutub hattının Stesini.ı teftis bölgesi olmasını ileri gfirdüğüne i^ret etmif ve sSzlerine föyle son vermistir: «Kutub hattıoın Stesinde uçan ' ir ta>yare neyi kontrol edebilir'' Bu bölgede ancak beym ayılarn bir taraftftn bir tarsfa hicret ettiklerl gSrülebilir, onlarm da jimdilik kimseye zararlan yok.» Moskova 11 (a.a.) tnaıulır kaynaklardan bUdirildiğine göre, Baü Ahnanya halen Sovyet Rusyada bulunan Alman esirlerinin Batı Almanyaya iadesi mevnıunda yeniden mürakere talebinde bulunmuştur. Bu kaynaklara göre müzakereleri idare eden A'ınan delegesi Rol^ Lahr, Sovyet Dış Ijleri Bakanı Andrei Gromiko'dan yann bir mulâkat taleb etmlştir. Rolf Lahr"m Sovyetlere estr mübadelesi ile ilgili yeni bir nota vereceği anlasılmaktadrr. gerisi ile rabıtasmın gttkçe sıkılaştıran Suriye, Sovyvt Rusyaya 200.000 ton bufcday •e arpa aevkedecek Türkiye, Formoıa kanah ile, doğrudan doğruya ticarî mü Kahir* 11 (AJ.) Ortadogu Hab«nasebetleri bnlunmıyan memleketlera ibracat yapabilecek giri»miı oidukian mUctd«ı*4« kıye İle Miiiiyetçi Çin arasında bir yıldanberi devam etmekte olan ticarl müzakerelerin yakmda müsbet bir şekilde aona creceği haber verümektedir. Bu müzakerelerin aonunda iki memleket arasında imzalanacak olan ticari anlasrna, Türkiyenin Formoaa kanalile, doğrudan doğruya ticari münasebetleri bulunmryan memleketlere Türk mallarının satılman tm kânını vereeektir. Yabuz bu »atiî keyfiyetinin, Türkiyenin doğrudan doğruya yapmâkta olduğu ihracata hiç bir suretle tesir etmiyecek şekilde ayarlandıgı da bildiriknektedir. Miiiiyetçi ÇÜI Buna mukabil Demirperde istemiyecek münasebetleri Tnrkiye Cezayir Rusyardınu ııımHiımnumn Pazartesi Konuşmalan I Bir yolcutuk Yann: Bedri Rakni Eyiiboğla fTmtffftffiııııiiffi Seyrut Belediye Baskani yann şehrimize geliyor Adil El Solh'un, Lübnan Cumhurba|kanından Bayara bir mesaj getirdi<!,i bildıriliyor Türk Lübnan dostluğunun öncülerinden Beyrut Belediye Başkrm Adil El Solh, yann uçakla tstanbula gelecektir. Adil El Solh, Lübnanm ticarî ve siyasi sahalarda. sivrilmış ve nüfuzlu şahsiyetlerindendır. Ad'.l El Solh ile Lübnan Başbakanı Ssır.i El Solh amca çocuklarıdır. Adil El Solh, bir Türk kadını ile evlıo '. Kendisi ve bütün aile efradı mukemmel türkçe konuşabilmektedirler. Adil El Solh'un Türkiyeye yapac îi liyaret tamamile hurjsî mshije/e olmakla beraber, Lübnan Currhur Ba kan 1 ? , CamıUe Chkırnoua dan Tur ^ye Cumhurbaşkanı Celal Baya.a. Ortadogu mese eler.le ılgıh o l a r ^ «Adana gençlerine bayılıyorum» Adana, 11 (Telefonla) Şehrınuz barlarından birinde çalışan Meral Tanyelı adında bir artist «Adana genç lerine bayıhyorum» diyerek kendüerini bir motosiklet müsabakasına davet etmiştir. Bu enteresan müsabakaya daha fazla rrüsabık geldiği için yarış, önümüzdeki pazar gününe bırakümıştır. A Q BİR ÖLÜM Eskı armatörlerden. ttlccardan Boyabatlı Sandalcı Hacı Abdullah Güneyll eşi. Hamiyet Ayşe. kabzımal lsınail Güneyli. Muhterem Ronay, Emirıa Dumlupınar ve Mükerrem Cinerin anneleri. tüccar Hilmı Güneyli Ziraat Bankası Mufla çubesi Müdürü Mchmed Ronay. Beyazıd Tahsil şubesi Baçmemur Muavini Sadeddln Dumlupınar ve Diş Tabibi Cenan Ciner ve Neşe Güneylinln kayınvalideleri. Türkân öıkayıkçı. Eser Ciner. Ender Ciner ve Verda Dumlupmann anneanneleri 11.8 ri pabzar akşamı Hakkın rahmetine kavu?muçtur. Cenazesi 12 8.957 p?.zartesi günü Suadıye Karakol Sok. No 3/1 evınden kaldınlarak Fatıh Canutaden ikındi namazını müteakıb Edimekapı Şehidliğine defnedilecektir Mevlâ rahmet eyliye. ÜNZÜLE GÜNEYLİ cildim geuşcmişti. ...şimdl yeniden tazele^mij vc gençleşmiştir. Bu mucize bütün dunyada TokaJon tedavisini tatbik etmiş milyonlarca kadının başından geçmistir. «. TokaJon Kreminln her gCn rnuntazaman tatbikl Qe cild vikaye edilir ve güzellegir. ^ . ,. Akşam, Cild unsunı Tokfüeo Kreminl yüzünOze ve boynunuza tatbik ediniz. Siz nyurken. terklbinde Blocel Cevheri bulunan bu krem buruşııkiuklan glderir. Sabah, gündüz Tokalon Kr«mini toıllanınjz: Cildlnlz derhaJ sai taze ve yunıuşalt bir bal alır. Hemen bugündeo gQzel> lejtinneye Kjjin tstanbulu bırakıp gıdemez Istediğim'z boyda cam yoksin, işin var. Yann alıp basını sa muş. Yapının yüzünü boydan boya vuşamazsm aeniE var. Burgaz adasr kaplayan camlar bu yüzden ortadan var. Geceyarıst motdrle Burgaza git iklye bölüıecek. Ne kadar iyi oturmek, eakıllann üstündc sabahlaraak ruLa nafile. Bizim yapının yüzün* «Görüşmek için Moskovaya gevar. Burgazın inssn eli insan ayağı münasebetsiz bir kırışıktır düşecek. len Federal Almanya hükfonet heyt>değmiyen taraflaruıda bir eüneş' do Ne yapıp etmeli büyük boyda cara « * ^ v e y ' 7 ? z l U b l r m e s a 3 « e t l r m c s l tinin takındığı tavur bunu ispat «tbeklenmektodır. ğar, bir sabah olur. katmer k?tm«r lan ele geçirmeli. mektedir. Bu heyet meseleleri tarafbir denizdir açılır, bir denizdir koUçak kalkab beş on dakika olmut, sıı bir sekilde lnceleyeceğine, esirkar, msanm ifiAhı keaüir, nutku ta biz Hep cam üstüne çalışıyoruz. Aldı lerin iadesi gibi sun*l bir mesele yarabalarının yanında ikamet edecektulur. flr» 200.000 to ratarak bunu görüşmelerin mihvîri Yazın Istanbulu bırakıp ssvaşmak Cam, pencere diyip geçme, rets. , tir. Türkiyenin satacağı mallariB ba deceğıni bildîrmekted'r. haline getirmeğe pahşmaktadır. Haliçin ya deli olmalı ya divane. Bo Bak Amerikalı milyoner Bağdaddan şında tütün, madenler, yün ve kuru Diğer taraftan habcr almdı(ına buii. bütün dünya, Rusyada blr tek yemiş gebnektedir. Buna mukabü Surive Zira»t Bakanı Hamld Hoca da. gaz5çi v«r. Geee «ularuu yara yara geiirken böyle bir uçak camından 4 Alman vatandaşının bile kabnadığını Formozadan gelecek eşyalar arasmda bugun, Sovyetler Birllği. Polony» ve Boğaza çıkmak var, gece: bütün t» ş a n fırlamış. Vantuz gibi çekip almıj bîlmektedir. Eğer kahnış olsavdı kâğıd, mukavva, su sayaçlan, bisik Batı Almanyada blr tetkik gezlıine çı tanbul uyurken Boğazın kütürdiyen adamı havs bosluğu! Bayan'lzgi ister zaten onun da istediği yere gitmesine let, dikis makinesi. su pompalan, kacaktır Söylentılere göre. Surl>e Zi suyunu; sandalın her zerreainde dn isteraez uçağın penceresini yokluyor. müsaade edilirdi.> raat Bakanı bu memleketler İdarecileri elektrik teli, kontrplâk vt «dnek Ua Suriye pamuğunun ihracı konulan ya duya geceye karışmak var. Ge B^reket biıim camlar kaya gibi. Ama mici reneri güçbelâ kendisini aydın ne de olsa... Mikoyan daha sonra Sovyet Ruskâğıdı vardır. nı müzakere edecaktlr latır. Sulsr alabikHgroe karanlıktır. ! Vuracak tahta gibi bir çey artyv ' yanın umumî bir silâhsiilanmayı haOuemoy adaat tekrar taarraza ağradı Bir karanlıktır her yanımzdan gürül ruz. Uçakta tahta ne gezer. Çelik, ' kütaten arzu ettiğini iddia etmiı Taipei Formoza 11 (AP) Cugürül akar. Bir etine buduna, bir cö alüminyum, plâstik. derken hoste» cfakat Batılı devletler ve Birleşik Amartesi gecesi ikinci defa olarak kfi merd. bir keyifli karanlık. Dünyamn ı dizlerimizin üstüne birer tahta tepd merika silâhsızlanma rheselesile oçük Quemoy adaa komünistlerin abürün geceleri Karadenizden boşan I indiriyor. Uçakta adamı hiç boş >»• ı yuncak gibi oynamakla iktifa ediyorteşine maruz kalmıjtır. Savunma mış üstünüze üstünüze çullanır. Kan rakmıyorlar. Aklınıza münasebetaia lar, tekliuerinden hangisini kaBakanlığınca Uldirildiğin» göre I ditli akıntısında motörün korkudan bir şey geldi, değil mi? Hemen ho». \ dakika kadar devam eden bu ate» dili dolanır. Yani blr punduna grti ı tes kar?mıza dikiliyor nrasında 39 obüs atdmıştır. rip sık sık diyeceS tutsa istikamet | Aç ağzını' diyor. Şekerlî. fekerHerhangi bir zayiata sebebiyet ver Sivriada mı olur Armudlu mu olur tjj, naneli nanesiz bir şey atıp gidlmiyen bu ateşe Milliyetçiler tarafınorasmı Allah bilir. bir şey kalma* ( yor. AŞza atılacak dan mukebelo edilmemiştir. Istanbulun yazına, denizlne doy ; m l kâğıd Jcalem, d«rgi. kitab, havm Maliye Bakanhği, B. Alman madan, sandalımmn boyası motöril ! raonı habire bir seyler taçıyorlar. Adll Kl Sota Kızıl Çin topraklarına yeniden S bahcemizya tarafından Türkiyeye müîiünal tuzu kurumadan, durmadan, . tkide bir uçak üstüne çalışmadıtlmilyon risale atmıştır. deki çiçekleri selâms mız için uçak Idabını gerektiği biçim j açılan kredi ile ilgili bir mısıriar püsküllü piftoflanna sanl de kavramsmıs olmanın cezasmı çek '• acıklama yaptı madan almıs başımızı gidiyoruı. Ne ! m e k bana dü^tü. Vç^'k havalanmadam I Ankara 11 (a.a.) Maliye Balunlı. gitmesi uçuyoruz. Dört motörlü pun] | önce karşımzdaki küçük ilân perdesl I Sabık Vekil Fethi Çelikbaş, kömür mevzuunda pml b'r uçak bizi YMİlköyde sırtla aydınlanıyor: JiTidan teblig edllmlstir: Sigara içilmer! j 740 milyon doyçe mariık Türk Al dı. Belçikaya, Brültselp götürüyor. verilen rakamları tekzib edemediği için çok mügman muhlmmat anlasması eerçevesl Hsvırlı bir is İçin glÜyoruz. BrükBu levha kararana kadar, sigara ] dahilinde Federal Almanya hııkumeti «ele. 1958 risanırda acilseftk MilletTer yok. avakta dolasrnak yok. Emniyet J kül ve âciz dtıruma düştü ı terafından lehimize açılan k'edinın arası Brüksel sergisi haarlıkTarını kemerini çözmek yok. Uçak haval* | kahve mübayaasında veya «air husus görece^iz. Sçr?ideki Türk pavivcnu nalı epey oîdu diye kalkıp öndeH ' Konya 11 (Telefonla) Kasım Güiek, bugun C. H. P. kongresinde, Sanayi VekUt Samed Ağaojlundan nuk lhtiyacı lfln ytter komür tamJm Iarda kullanıldıgı yolunda. mem'fket r.u kvuarsk dört aksdeml hocssından pencerclerden İManbulu gÖTeyirn | Sanayi Bakanı Samed Ağaoğlunun yukajıdakl baslık altında su tekJbı •dlldikten n u d t .ttltün memlektttm dıjında vey» içmde. baıı kötü mpk biri'ri lzgi Rcisie karıst ysrumdalar. dedim. Sen misin!. . İzbandud gibi i cevablarına cevab mshiyetıni taşıa'.dık. Basın Kanununun 19 maddeıi vaıatl lkl njlıi (toku «Bglaıunıı »• sadlı şaylalar çıkarılmakta oldjğu dg Kendilsri bu cam kıtl'Sınd? penr»re bir memur üstüme yürüHü: ayrıca kömür thracı baurlıklanna da B» uyarak tynen koyuyonız: renikniştlr. yan şu konuşmayı yapmışrır: dersi okutıırlar. Cim ve eerçeve Vo Ne yapıyorsunuz? tlânı görmü» cFethi Çel:kba«m Zonguldaktaki ko baılanmiftır. Bu kredi Federal Almanya ile skde. cSanayi Bakanı bana cevab vennstnama verdigi cevabı okudum. Sadilen anlaşmi hükıimlerl dal'esiide vo nıısıı iliVlerire karîsr l?îemis ermab:, yor musunu7? Bu sönmeden ayakta rirken çok ağır sozler kullanıyor, Sabık Vekll kömür mevzuunda v«r. bık İşletmeler Vekill bu cevabı İle V». dlgım rakamları tekzib »demedigine v* bu aniaşmada tasrlh edilmls oiar hu aklı fikri B.üksel paviyonunun cam dolasılmsz .sigara da icilmer.. tahrıkçi diyor Ben bunlan iade etkaletl zamanındakl basıretslzligini ne yalnız 19S4 ttm bahjettigtnc gör« bana Uin tuhafı sif»ara filân içece?TH | mek tenezzülünde ! suslarda kullanılmakta. bu parüiarian larmda: bulunmuyorıir.ı. güzel ıtıraf etmektedlr. 1954 t« komür. c«vabı 11» ancak kendl »czlnl lüımt ', Mr santlmı dahi ne dedikoda olarak yoktu. Adam cebimde pipoyu 3Ör ! Yalnız şunu söyliyeceğim: Biz kosüzl'lk dolayıslle kâfl derecede vagon I j ortaya atılsn ınevzulara, ne de anlaş. müs olmau. ' mürü kandılle bulduk. Demok^t 1 tahrik »dilememis., Sıvaı çlmento fabmanın derpij etmedlği her hangı bir Süklüm püklüm verime oturdum. Partıye elınde elektrik feneri o'.3ı rlkası gen» aynı sebeble eksik istihsal t husuu sarfedilınemektedir. Kemeri bağladık. Ned«?n sonra \sık , işçilerle teslim ettık. Kcmür mevyapmıj. bu vaziyet karsısında !»e ı Çıkarılan bu sayialann. ferulık jöndü ı>dam pene basımi dikildi: I zuunda 10 yıllık bir çahşma pro.relamanm Isletmeler Vekill sanki Istih, pabllmek Içtn fırsat kollamakla rr.eiuf Simdi kalkabilirsiniz! sali artırmak. körnür tevzlind« smnlI mı hazırlanmıştı. Ik'idar değı.;ır.oe | dırtan galen menfl tertib ve cereyan. yet telkin ederek stok endış«»nden program ne hale geldi. Ereğlide buj ların eseri oldujunda şüphe yoktur. alâkalıları kurtarmak ve Lsrafı önle B?na baksana hazret'. Deminkı • nu anlattık. Ihrac yapacağız dedu^r. i Ancak. şayanı teessüf olan cthet fu. mek yolunda tedbirler alınamazmıı gibi sha efendıce verebılırdın B B Dediklerini yaprr.15 obalardı 5 mildur ki. memleket dahılircde de itıtiras barlçten her u n t 800 Bln ton kömür itv» kıskançlık. bu gibl, rr«mleketin Mısır ve tngiltere, yon lira döviz sağhnacaktı. Kc" ur hali lüruTTiunu ortaya *ürmü$tü. Halbukt, ı m*n(aat ve Itibarını «lâkadar eden ıhavzasını partizanlık mshvetmisiir. münasebetlerinin tekrar başgsrek taşkoır.ürü ye gerek ltnyit «aha! Tntthim meselîlerl bir lç polltika mev I Havzayı D. P ocağı gibi çalıçtırdısır.da memleket ihtlyacına yetecek k8 *Tahran, 11 (A.P.) Iranm kanb lıyabilmesi için bağdaştınl• IUU haline getirip dıştan memlektt «I lar. Sanayi Bakanı k^mür rr™s:'csi*** rnür mevcud idl Demek ki gabık Ve. çetesi Dadsahın. Pa'tıstan hududu bo 1 j leyhlna «evrUmis o kötü maksadlara ması güç bazı şartlar ileri kil. toprak altında yatan «ervetlerl Sai yanımda bizim arkadaslar, so 1 nin halledildiğini söylüyor. Öylcyse ı mUsald zemln hazırlamakta v« ytrdım yunda yaptığı bir baskm neticesi 12 kıymetlendirmek gibi hakikaten güç sürüyorlar lumda altmışjlık bir yabancı bayan. vatandaş neden kömür bulamıyoı? cı olmaktadır. bir i« yerlne memleket dövlzini har kişiyi öldürüp, 6 kişıyi yaraladığı V» Almanca dergiler okuyor. Onun ya 1 Sanayi Bakanı komür evsafı düzîlLondra, 11 «a.a.^ îngiliz Mısr camak ptbi kolay blr yol* giuneyi t c 3 kadınla 5 çocuğu k a ^ d ı ğ ı jand^; M A H L O N B I L U ( D O B A T I B E B L t N . nında şirin mi şirin bir Arab b n . diği için yıkamadan sattıklarmı sryMillî Savunma Bakanı cih etm:ştı. Fakat bu ?00 b n ton kö ma genel kumandanlığı tarafından bıl D E D u n v a n m m Unınmıs ve y«müzakerelerinın ekim ayında yeniden lüyor. Halbuki çok görülsün dive mür kaç vasıta ile ve kaç ayda merru dirilmiştir. baslıyacağı yolunda «El Ahram» ga Afrikah olmsh. On dört on beş yas tozlu olarak sevkedilmektedir. San9kışıklı yıldızlanndan Hollywood'lu Eğridire gidiyor larında. O da habire bir seyler okul«ket« getjilebileceğıni lse asU h?bzetesınde intişar eden ve Maliye BaDad3ah, geçen mart ayında S Bir İM^rlon Brando, «The Toung Llons» yi Bakanı bu işlerde mugalâta yaIsparta, 11 (Telefonla) Milll Sa kanı Kasunî tarafından tekrarlanan yor. lamaznıstı. Kendlslnden sonra alınaıı» leşik Amerikalıyı pusuya düsürerek I (Gene Aslanlar) adlı filmindekl rolll pacağı yerde istifa etmiş olsa cn lcabl sa Memurun beni insafsızca azarlsdlolan lstihsali srtırıcı. israfı önleylci öldürmiıs ve kaçmağa muvaffak ol i ' « ' «anya boyarunış olduğu vunma Bakanı Şerni Ergin Ue Genel haberler, Ingiliz Dış işlerı BakanU , . doğru hareketi yapmış olur.» n a ve ernnıyet t?'.k:n edsn tedbirl«r «aye m u ş t u halde Batı Berllne gelmiştir Yukan kurmay Başkanı îsmaıl Hakkı Tu gınca teyid olunmam.ştır. Salâhiyet ! * «ÇerUyen yaslı bnvan benı derslnd» Zonguldakta söyledıglm gibi | daki resimde Marlon Brando, hava naboylu Eğridirde dağ okulurda tet U bir kaynaktan bild.rildiğine göre, I M himayesıne aldı. îlk defa u ç a ^ memleket sanayi ve nakllyatı ve ısın. Haydud, büyük bt »iddetle araa • I alanında, Btı Berline van»ı «rasın kiklerde bulunmak üzere yarın na Mısırlalngıltere arasında ihtilâf mev,'WndiCimi san'rak bane gayet na«k maktadır. 'da grrfllmektedir. bah uçakta jehrimize geleeeklerJır. yardımlarda bulundu. Koltuğu zuu olan ıueselelerın heyeti umumı Bir çocuk, pire tozundan yesini tasfiye etmek maksadına m»' itelemek icin basılan düğmeji o hazehirlenerek öldü tuf olacak bu görüşmelere yeıııden rekete getirdi. Nerçye asacağımı sabaşlaması için gerekli şartUr honüz şırdığım ceketimi alıp önümdeki kclBursa, 11 (Telefonla) Göbelye mevcud değjldir. Moamaiih bu mü j tuğun arka?ına yerleştirdi. Aksi gibi nasetetle, uiri îngiitere bankasınm, ' fransızca bilmiyordu. İlk uçak ala Voyünde Hüseyin Binlerin bir bu diğeri ise Hazine bakanbğının tem • nında kahvevlerimizi beklerken bana çuk yaşında Melıha ismindeki kızı, silc:si ol«J iki yuksfl't memurun,; el işaretlcrile, uçakta verilen kartı evde yalnız bulunduğu sırada, eli.ıe Mjsır hükunetinin davetlisi olarak i gösteriyor. Bununla bİT şeyler iç« geçirdiği sulandırılnm pire tozunu i(erek zehirlenmiş ve kaldırıldığı bıs yakmda Kahireye gidecekleri ve Mı bileceğimizi hatnlatıyordu. tanede ölmüştür. Savcüık hâiise tah j:r makamlarrmn el koyduk'aı InAmsterdama, trpnsit olarak geç kikatına başlamı^tır. giliz mallarının durıunıt hakkmda tah rJğimiı Roma hava alanındaki yoîctl kikat yapacaklan saionu çok tatsız tuzsttz bir yerdi. Bir köyün en güzel kızı Bu iki Ingiliz memurunun Bulaşık sıryu gibi bir kahve verdller. rralumat tcmin etmek moksadile bu Saionunun yapısı, e?ya, merdivenlt», öldürüldü seyahati yapacakları ve müz^keıelere taşhga serili sersmikler hiç bir şey girişmeğe yetkili olrnadıklan da bil birbirini tutmuyordu. Roma gannm tsperta, 11 (Telefonla) Dün gedirilmekte, maamafih bunların vera insanı ifk bekışta büyüleyen yapta ce Eğilier köyünün en güzel kız: ;1 cekleri raporlardan elde ei ecek ma yanında bu perişanlık insanı şaşrr Tatma Yüdız, henüz bilinmiyen v»ir ltimatın müzakerelerin yenidon b»ştıyor. Oar yapısmı yapan bambaAa tebeble Ramazan Yıldırım tarafın laması yolunda faydalı olabilecegı idan tabanea ile öldürülmüştür. brr millet, uçak alanma bu tatnz lâve edilmeVtedir. tuzsıız yıgını oturtan da bambatka Şimdilik, Mısır ve îngiliz. hüku metlerinin karşılıkli görüslerinin bir insanlardı sanki. Roma hava alanmın saüapBtiliğine biinden çok farklı oldugu acıklqnrr.akta ve Mısuda el konan îngllir karşıhk Amsterdamdaki alan ve yolTemyiz Mahkemesl ReiBİerinİLK TÜRKÇE KUR'ANt KERİM malları serbest buakılm3dıkça ve M eo salonları in°anın gözünu kamaşden merhum AH Tehmi Beyin rar goren sahıslara tazminat verü tıracak kadar pınl pınl. Alabildiğrfle refikası. Anadolu Ajansı Müdütemiz. aydınlık tertibli. Tranmedikce, Ingüterenin Hftaınn sterlin /) , EBIOOLU Tarraevl, Ok Mfkçe KufaBi rü Süreyya Kalabay. tüccardan alacaklarmı debloke etmeğe yanaj sM geçen volculann yemek salonun/ \ ) Kerlm'l luomakla bahtiyardır. T0z yılAdnan Kalabay, mutekaid Yük da moT.aikle islenmiı psnolar vardı. ,S 1 / lardanbert bfltün MUrtCi^n TOrkler ba mıyacağı Lelirtilrsıektedir. M'lhendis Alb. Sahıp Kalabay. mukaddes kltf hı ken4| dfllerlyle okumaMksınn |artJan Bİ7İmkfler gîbl fnc» mozaik degil, Türk Ticaret gankası îkinci Müğm hasret çektyorlardı. Artık TOrkler de keadl dürîerinden Faruk Kalabay. zan d«rinlisönde. yözde e*ks»« Kahir«, 11 (a.a.) Cumhurbaşk»dillerlyle Kuran'a kavuşmuşlarthr. Doktor Orhan Kalabayın annesahid ta«;lar. Geri kalan da emay nı Nâsır ile yakın raunaserıetleri olŞimdiye kadar m e ^ u t çevinndeT ya tefslr ve> leri, Seniha, Leman. Emel, Suduğu bilinen «El Ahram. gazetesi bıı ' rnozaik dediklerî. Bfzim^ Ayasofy» ya me»len tercüme Idller. Halbttki O»man NeM. ran Kalabayın kayınvalicjeleri. sabahU sayısrnda da Ingütere ve ve Ka'rive mozaiMeri gibi. Bizimofhı'nun bu tercOmesl tam bir rcetio tercOmealAvukat Reçad, ögretmen Ihsan Fransa fle başlaması muhtemel alan kfler kadar ustaea degil. Ama ne de dir ve aslına en sadtk tercttra«Mr, Kalabayın yengeleri mazakerelere temasla şöyl»} demek olsa tabiî taşlann renei kök bovalar Artık her MasiQmamn evtnde blr türKçe ZEHRA KALABAY tedir: cLondra ve Paris ile ıktısadî gibi ağırbaslı orovor. Sonra tasîann i«uf*rjı Kertm butuaabliMektir. Hakkın rahmetine ka\Taçmu5tur münasebetlerin yenidan te»îsi hak d«rtn1efnesine saDİsnmasından çe?tdCenazesi 12 Agustos pazrtesi kındaki mfizakereler, îngilter» ve li dOenler elde etmişler. günü ögle namazını rcüteakıb Fransa, geçen »onbaharda vuku buHolandadan Belçikaya ueak değlşArnavudkoy Camıinden k°!dı r ılan askeri mudahale rjeticesinde Mı tirlvonır. Amsterdam Brük«el araÜttUndeki QSM/»W NEBİOĞLU iamine dikVat larak Rumelihisan mezarlıgmsırm uğradığı zararları tazmin e t sında dünyanın en güzel gecelerindaki ebedt ıstirahatgâhına te\di edilecektir. meği kabul ertiHeri takdirde veni den birisi serili. Ab bu geceyi ** U KUKUtir, O n m n Net>«og1u*nun temls den başlıyabilir. Yeniden müzake olduğu gibi anUtebilsem. OsKkbv •« oevrllmistir. Osman Nebloglu relere bRjlarp.anın tek sarb budrır.» by tereOmeyl vOcuda geUrmek İçin yıllarca çeJışrm». bütün tefslrlerl gözden geçirmiş ve dlger dtlnya dllleriae yepılan tercttmelerı mukayese etmiştir. Osman Nebioğlu lisan baha!n<î« UUs hareket ederek Kur'ana lâyık. muhafazak&r bir dll kullanmif ve uydurma keUmelerdea kaçınmıçt;r. Böy'.tce en sadık Mr terofcre ortaya çıkmışUr. Bundan dolayı Kuran tercütnestnl «brk«o OsPari», 11 (TİLA.) Fraruı» h ö n ı o N«Wogtn itıniBe 4ikk«t edinia. kumetinin tebliğ ettiğine göre, t u ristler bundan böyle Fransa tranğınr deha ucuza alacaklardır. H«diyeslı clltll 15 llm Derhal mer'iyete konaeak olan ma NEBIOOLU YAVINEVt lt yeni tedbirler frangj kortımak mak BO llk rorkç* Kur.n ketarca okunp ouha» sadile abnmifitu. 0 Lutfen adresirae OSRMUI Mettogiu'Don tercüme fau «dllmMl için clllu «skarılmıılır. X» Fransnz Maliye Bakanlığt, bu huetugı KtK'anı Kertm'dM «tet gbndennis. P«k «ıiı f«akll OIMI baıkıb. ftttl •tloiaa fusta fii tebliği yaymlamiftj: 3^^ Poata havalestyle ggnderHmHttr, «Bugünden itibaren Fıar.sayı riyaret eden yabancılsr. eski rmyiçtaa OdemeH olarak «denec«lıUf yüzde 20 daha ucusa trank »atm aA4ıra v« 8oy*)dını TDrtdytntn her tarefNM tevıl ediuntjlabüeceklcrdir.» Or. SU da buglln evlnlze türkço Kur'anı Adresiı» ( V ^ ^ Aynca harice ?iden Fransular »eKerimHnlsl götarünu*. Eğer bohınduguŞehlt !*; . . J . nebi parasmı yüzde 20 fazlaya ala • nux seMcde mevcut degVse bemen yandafcl aiparlş kupatram d l d t eaklardiT. yannıe.) OAtfn'i NeMogin V ^ U M H M göodertoi», DOOOC ı Batılı mem!«ketlerin yardımını ttnün I »demlyecek olurlarta. Sovyet Rıuya. i m n y a r d l m l n l ü t e ^ e k l e r m . dal, « . knnian haberlert taıH oUr»k yalantemıglardır. : Kahlredekl mllll ceph» bttrenuuı, ha11<" Buenoa Alrett» bulunan heyal Mfından çokllen blr telgrafta böyle btr 1 beyanatın yapılmamif olduSu nl'.tttrll. mektedlr. Mlllt ccpheyi temsll «cen bir heyet halen Güncy Amerika memlekct lsrlnd* blr tumed* bulunnuktadır. Suriye, Rusyaya 200.M* ton bngday sevkedecek Şam 11 (at.) SovyetleT Birlljjl Ua Suriye arasında. meydana gelev som aalasmayı tetklk etmek üzere toplannıs olan kında bazı Çelikbaşıtt basiretsizfiği meydana cıktı Türk • Alman mühimmat anlasması Giilek'in Sanayi Bakanına cevabı İranlı kanlı çeteci Dadsahın yeni marîfetleri Lorira Kahlre münasebetleri Kur'anı Kerim w Bütün Tütkledn Beklediği Jütkçe Osman Nebioğlu VEFAT ÎIB Fransada nisbî bir ıfevalüasyon yapıldı e RZURUM j Şubes e • Bugön" hızmete^rffı.. 12 Ağustos 1957 Taşr» fflparişleri : Nebioğlu Yayınevl ÎSTANBUL İSTANBÜL Şehrl Cmtani BayB t îrfan Bilgiç, Emniyet Sandığı Karşra. Cagaloğlu. tstanbul Yeni Aga Hsn, tsmailt kadınlaruu taicdi» eiti Borabay, 11 <a.a.) Hiien Bombayda bulunan yeni Aga Han diin altı faat rlren bir mara«imle 5000 Ismaili kadinuu takdis etmiftir. Ağa Han, bugun yapılacak flnnci! bir merasunde da erkekleri takdia edtcektl». j YAPI n KREDİ BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog