Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

tKÎ Avrupa Meseleleri annederlıa, Hapol#on Bon*p«rte'ın olan bir «öz raıdır: «Tlcaret, lyi dür, hep bu akıbetten kendini zazerjlenmlı blr hırsıılıktır» ir topluroda kamu işlerine manmda kurtaramamı» olaaUrâıı. •8*4. giren '"»=•". açık havad* Bu kadar lâfı bana söyleten, daha j;rvnuuc, bllhassa V & U U «... UUU»M ordu müteahyagamağa önceden razı olHer memlekettekl demlryoîlan lda sında dofrtı trea münaaebetlerinl aağ doğrusu bn derece malum hakücatle j hldleıinln yolsuzlııklan ona bu «özü muş demektir. Varlığının releri lç ve dış münasebetlerinde hlr lama*ta oran TOTOS Biapnri ycrtcalaj ri bir kere dafc bana tekrarUttıran iUıam « m l s olaeak: her cephesi, »anınüuluğunun bir aytaraftan, yolcu traliflnin motorlu na nnın hududlarda beMetllme>3ielerl ama Tlearet anlâkı Halk hizmetinde olanlar nefîs mürakabesini diğeri insan sebeb nedir, diyeceksiniz. Belki can çok da taymetUdenUen çok lüzumlu, rı bölümü sayılır. Özel hareketlerini kfl vasıtalarmın ve bi&a;sa uçaklarc.n clle 1950 de Bağdaddt toplanan Toro» Dün şehrimizde sühunet nesneyt ayailar algünlerde rüşvct aldığı mahkeme kaçlddeai rekabetlerine mâruı bırakıl feispresl konferansında; hududlarda. bile kalabalıktan ne kadar saklamalardandaha sık, daha cür'et le yapmak zorundadırlar. rarile sabit olan belediye memurlan tma alan tüta boruklar hakkında, ması dlğer taraftan, »mme hlzmeti kj gümrük ve pasaport mııayeneleri gölgede 36 derece idi, Iz ya çahşırsa çalıssın, bazan gerçeğe tarih boyunca bundan daha Çünki onlar halka hizmet ederlerken halkla beraber ntn dururmmdan müteessir olarak blr «3ı sSylenmlş deglldlr. Tlcaret külfetlert yüzünden bozulan mâH Ta. nin her lkl lstlSatnette de. trenln ha uygun, bazı kere ondan uzak ohnak zlyet^erlne blr çare bulunmasını hü reketı esnasmda yapılmasıoın karar bunlan yazdığun sanı.tma düşenleı mefhmnnntı perde yapıp gerlsiifle yaşıyorlar, demektir. «Namus» bakımından durumlarım mirde 40 a yükseldi, üzere bu hareketler, türlü yoruınlakumetlertrjden lsrarla taleb etmekte. lastınldığını hatırtamakiayız. fciat» olacaktır. Değil!.. Hattâ arka pencere türlö oyunlar oynıyana, hınrzdan, kendilerine karşı tesbit etmiyecek olurlarsa her hangi malarla halkın dilindedir. Asıl kendlr'.er. Havaclık teknlğl i:erledikçe arad3n uaun zaman geçtlgl halde ba den yatak odasına girilip suçüstü ya hem de «tlearet usnl ve kaldelerlnbayılanlar oldu di işi alanmda ise her sözü, her kav bir zamanda yoldan çıktıklarnu farketmiyecekleri gibi dlğer nıkll vasıtalarına. bllhassa tre hls mevzuu kararın ilgill memleket. Irplanan yaramazlann hali, bu satar den faydalanan hırsız» dan bc$ka ne ne karşı ucak rekabettnln de artacağı lerce tatbik mevkllce koaolması he rarı ve her davranısı, topluluğun. göaradaki mesafe de bir daha dönülemiyecek kadar açılaları yazmama sebeb olmuştur, diye Istm Son bir kaç gündür tster.bul mevna şüphe voktur. Bu sebeble gelecelc. TIUE kabll olaaoamıştır. Bu hususta zünden kaçmaz. Bu sebebledi. ki, cağı için telâfisi imkânsız bir hata balçığına tahmin edenler de çıkacakta. O da Tlcaret pcrdesl rerlstnde oynannn te bir kaç yüı kilaornetreyl aaan Ticamt ve Sanayi CMIalsn v» Zminn sdmija en sıcak günlerini yaşamakta butün tarih boyunca nevki ve şohdeğil! Bunlar, namu» bakımından oyunlaria halkrn »oynldngrn drrtrler memleket )cl ve memlek«t djşı Borsalan Birligl MUU Ko.nlteslnin du. Yeşilköy Meteoroloji istasyonusaplannuş kaiiTİar munasebetlerde demlryoUarma lü allkalı makaınlar nezdlnde teşebbüs. nun tesbitine göre dün sühunet göl ret «ahibleri, birbirine benzer benmenfî şeyîer. Olmaması, hattâ ve bil ço\ jrarfitmfişrSr. Ama. halkı »oyulmaktan sıyanet glbl halls ve tertezum kalmıyacağından blle haklı te bulunmaaı faydalı olacagı kan«atln gede 36 dereceye yükseİHÛjtir. Bu zemez hükümlerin konusu olmıişlarh g g oldurulmaması geıeken olay mut nlr nlyetle çıkanlan MUU Koruna<a dır. Yakalannı, dedikodu tâb.rEe baolarak ecdl^e duyulmaStadır. Dlğer ta derîz. Her ne kadar pek uzak olmı f lar. Halbuki beni bu gün sühunet en çok 26, en az 22 olaraa Kaıranundan «onra geml azıya rini uyutup söyletirler ve bu sur^le raftan, trentn sürat bakırmndan uçak yan blr gelecekte, belkl de önümüz yağılaştınlmak istenilen k^rnu yar mesine cesare' edemiyen alan fîozü dönmüş soysuzlann ha kala boy ölçusmeslne lnaSâa olamıyacağı dekl ıene «onlarıaa doğru Narlı cak, rüzfrlar poyrazdan mutedil gılamasmdan kurtararnamışlardır. ryi ederler. Şifa, kendini kendine yargıç yapmamak dar bollaçtıSını. tarih pek az kaydetda meydandadır Bazı memleket'.erde Karkamiş Utlsak hattı limâl edllerek ' esecek, hava sabahleyin puslu, sonsaymaktan ziyade kötülükleri cesa ve namuslu bir ki Bu yargılamalar, her zaman ada için bafvurduğu yançızmelerdir. nlsbeten yakın mesafalar lçln mese'.â; 3 0 kllometrelik Çobanbey . Nusay. raları az bulutlu geçecektir. söyleyjvereyim: mlşür diyeblllriz. Aramayuı; b«n. let üzere olmuş denilemez. Esknerm .murâkabei nefis> tte retle kabuldedır Kanonn önfine kovop. lytec bkanParls Bruxelles arasında ve Belçlka. bin şülnev hattının ana sebeke üe Izmirde Şu hepimizin bfldiğimiz, t tkindD DünHalk hizmetinde olanlar, bu mueatn havasına tryularaf yapılmı? bak dücleri «kendine karşı hesablaama», da memleketç! nakll vaaıtalan meya. tlrleşflrlimeılnl müteskıb Toro» trenl ya Harbi muaner Başînımandanı, ması nnufnlmns rflzçftr geleeek dellk İzmir 11 (Tetefonla) Şehrimizde 100 kllometre kadar kıaal. rakabeyi 'endi ne&lerinde, diğer innmda heliSopter bugün bile yer almıj sızlıklar, takdirsizlikler yok değildir. olma yolunun başlangıcındaki arayanın kaddl hesabı yok. şimdiki görevinin kinci dcvresini «übrulunuyor. Bu nafcll TOsıtasmın lnkl. ^.^L*^£J?1£.,**** Sbda. böyle m zu l r kapıdır. Oradan girmedikce doârn sanlardan daha .k, daha cür'eıJe ren Birleşik Amerika Cumhurbaf lsl <lah «aglam kaaga ba*lamak a ı ma şafrna re tekenımttl ettirllmeslne hara ^ I / ! ^ ^ . ^ . . ^ ! ^ ^ ! « dereceye k*far yükselnüstir. Bu İçin konulBn; fatara usulünfl dalagelmiş. yol bulonsma;. Bütün ömür boyun yapmak zonındadıriar. Çünki onlar, r retle çalışıldıfma bakı'.acai olursa ml«de glrla ve çıkış budnd g&mrttk w ' naltıcı sıcaklar yüzünden halk deni g 5 r ü l m ü ş t ü r A m a b ladalet tecelli eı ca izsiz, yöntemsiz bir alanda yürrh halka hizmet ederlerkec. halkla i« ] kanı! vere vasıtası olarak knlanmak Içln, oasaport muayenelert Nu&aybin'e ln hellkoptertn de tren yolcu traıtjrae te Gazetelerde okudum: Washington erbahının buldugu Iblisce nsullerl, çok semUerde ba miş, yargılar doğrulmııs, hak yerini gi1 ı sıl, niçin yaşadığuıı bi1 .edsn raber yaşıyorlar, demelıtir. En açık Jcal ettlrllmek suretlle hem yolcuhık ze a ıe akın etmi* bir ç * »!r edeceglne hayret edilmemelidlr. en meşhur hokkahazlan mflddett hem de gümrük Te pasaport yılanhr göruhnüştür. llgüiler acak bulmuştur. Sabır, her vakit, her yer gün doldurrn1 aras. „ kahnamaK tanımlamasını «hakkı olana ınaiik da yaptığı ^on basın toplantısında dünyanın ^ Eisenhower'ev gazetecilerden biri ser kırk Til dtişünseler bulamazlar. Mâhaza, mevcud naSf! vasıtalan ara formaîttelert azalacaJc lse de bu mtı lann daha da artacağım büdirmekistpy.ıac bulunanlar, hiç değilse ara olma» şeklind* yapacağımız başarjıın^ana şartıd e ve~j,er şeyde Elden ele geçen malı, asıl saMblsıada trşn «n emin ve ucus btı taşıma ameleterin trenlerm seyrl esnasında tedir. dır. Hele ömrünü halk içinde halk ı =ırada eski Te yeni hesab defter bakımından durumlarını kendilerire veti hakkında bir sual sormuş. E nta gSne tanryamıyacalö hale gokmaar«cı o'öuğu clhetle, kış mevslmlertn. yapılması hallnde yolcular hududlar. I sssen 9 D zaroanlarda bazı Amerikan O için geçireoler bu vacfa ve bu kud lerinl kangtnmalıdırlar. lyfiVlerle karşı tesbit etmiyecek olurlana hernm flyle «ütrralırlnl bnluyorlar kl, da uçak yolculanndan v« bu arada da lüsumsji yere beklamek koUetln. rete bol bol sahib olma zorundadır kötülükleri karaılaştırıp miran Kur hangi bir zamanda yoldan çıktıklan gazeteleri, Baaknnm iktidara gehr.e Inttrc *<T»tını alabilseler. bir (ründe 14 adamlarından blr kısnv.nın tren yol den kurtar.lmıs olacaktır. Bu clbetln sinden sonra kendisine dış memleket mllyarder olmalan Isten dejrildir. !ar. Böyle kimseler, yalnız hayatia rna kolay değfldir. Ruh hastalıklan nı farketmiyecekleri gibi aradaki euluğunu tercth ettlkleri gorufcnekte rtemln edllmeslnı öuumuzdekl k»<rnn iQ Behze ve raeyva HaJtnln bogunlrrrmda değil, mezarlarında bile sabırU nm çoğu, bu karşılaştırmayı yapıp mesafe de bir daha dönülmiyecek ka lerden veya Bırleaik Amerika K dir. Buaunla beraber, tren TOlculuŞu av.nda BaŞdadda toplanaeak M <a den yağmur yağar gibi gönderf.en, de dlllere deıtan olan marerasına nun konfor ve ücret bakımlarından Eispreal Konieraosından beklem«^te olmasını bilmebdirler. Hakkı bekll botalamıyarak Te kendine kuaurla dar açüacağı için telâfisi jnki.nsıx yahud şahsan verilen hediyelein bakınız. ZmDnını Ral denllecek hall daha câzlb ve keseye elveylfll olması ylz. yen, Hakka kavuşur. rmı itirai edemiyerek ezintilere ı ğ bir hata balçığına saplanmış kahrîar lçln damlryollan tdaretert bar çeşid Demlryollartnın sarsılan malî Dıştan içe bu türlii hücumları *a> ramaktan çıktr. Hekimler, böylî'.e Hizmete iyi başlamış c' rvotü bitir toplamı bir milyon doları aştığını.çift kalmadı. Nlhayet, bütün teftlslerln tedblr'.rein almmasını lhmfil ettnedlk liği için canlı hayvan sürüleri, ziraat nerlce<lz kaldlSını saUhlyetH aSızlar «hBrumlan vunmada en delinmez zırh, namus Ierl görülmektedlr. Bu cümleden ol âletleri, evi için yüksek değerli tab bile lMraf etmeğ* mecbur oldular. Demlryollarına topluluk meniaatm* tur. mık dîere, Avrupa DenlryoIIan ldare Mürskabe lçln konulan dstem. llk lolar, mobilyalar gönderildiğini yazıNamus nedir? leTlnde, trenVerin »üratlerl arttınlma* yaptırılan ve karşıhğı ekseriya öden DUn sabaha karçı Lângada blr yanYorlarmış. îşte Eseriiiower''iı cevabı: bakısta. gerel gayet teslrll. Krtstnf kulfetlerlnlrj Sayın okuyucularımdan rica ede> sureüle tren yolculuk sureslni kı»alt mlyen amme hlztnetl gın çıkmış, ıtfaiyenın vaktipde mü Eğer böyle hikâyeleri yayanlar, Koiomh'aa Ttnnnrtası kadar basit blr mak makBadüe buharlı lokomotlfler'.n «afaînll ediVnîş olması, bTmdan baska dahalesile yedi kişi diri diri yanınak rim, bu sorunun cevaL . ben vermabeni bir milyon dolara almayı teklif buln< eserl glbl ıçSzüküvor. Dâva, cer kuvretl olarak kulamlmaamdan demlryollarınm her memVkette mo. den önce, okumalarını burada kesip ederlerse, buyursunlar razıyım ve mfctalnlr* İle toptancı ve perakenvaeseçılTnegt husysunda bfiyHir blr törltt nakil vaaıtalarüe uçp^larm aer drcl aranndaki münaseherJ ayarlaYangın saat 2^0 da Lângada Kara kendi Kendilerine düşünsünler. Zaşimdi hazırımL t«mayül göze çarpmaktadıı. tstliba. Tert rekabetlerine mftruz bırakılması maktuı Ibaret. Ama nevlenlnlz kt, ten «namus nedir?» dive herk^sin Im cer kuvvetl olaTak elektrtmll ve Tüzünden bu ldareler bütçelerinl za kol sokagında Mehmed ölmeze aid Na»ıl, beğendiniz mi' Dahası »ar; toptancı ve perakend'dden baslayıp diıel >motdrlü lokomotlfler kullanılma rarla kapatmak zorunda kalmaktadır. 5 numaralı 3 katlı ahşab evden çık arada strada vicdanına sonı .çmr^ı, UMU UÜH, HOfFER. UUAHOH, MUIU K 0 L L . 5 T I . Eisenhower, t952 de Beyai Saraya müstırtslle nzanmak lçln tııtulan yol sı prensibl kabul edllmlstlr. Bundan BllJndlğl Blbl, amme hizmetlerl lfab mıştır. Ateş kısa bir zamanda bflyü ahlâkın birinci terarinidir. Ne vazık geldiği zaman bütün ervetini gvri dlken'erle. çablarla. hendekler. ncubaşka, şeh'rler arajnndakl tren aeyrü lanndan olmak Uzere. polltik, kültü müş, bir çok bekâr vatandaaın otur ki, çok kere bıu.a yanaşür.ıaz. Ya fcUrol«r.rn, •stcl yrmın Karat «nr««.na«, Ankâri Cad. alınmamak şartile (bu, ne demelrtir. rumlarla dolu. Mürakabe. sayısu *nihmalden, ya korkudan! thmalden •efer saatleri lş adamlannra ıhtlyaç rel veya sosral mülâhazalarla blrçok duğu bütün evi Barmıştır. Yangın yerine gelen itfaiye, her ohrr; çünkü msan. yaradılışmda ciddikkatinize arzederim! ) emanete ya Kellerl» karsılasıyor, sflrçüyor, yan lanna göre ayarlandıgı glbl konfor' hıllerrfe aıaliyetln dununda yolcu ve (Banaf Kredl Bınkatı Uıtünda) ANKARA Man. 1«" Kat'a hususunda da lüzumlu tetfblrterin ='T» taşrmak mecburlyetl ytlkletllmek seyden evvel, dertn bir uykuda olan dî şeylere karşı ilgisizdir. Yiyip iytrrmış. «Onlar hakkmda bütün bil yold» tıkanrp kariTor. Utraşa •(trasa, slmat Syle blr yer» kurtarmaga çahşmıstır. me ve eglenme, her türlü ruh '.ö*lınma«ına devam adlllyor. Her halde te re t&rtfelerlıü menfaatl«rlne göre kiracıları diğim, her sene başmda ödediğim gelip sıtafmif dnnnnday» kl. su müblrkaç. ıene »onra buharlı lokomottf. ayarlamak lmkânlan TerHmemekte OUmatik merdlverilerle eve glren ıt zetlemesine ustün düş^.. Korkudanvergidir» diyor. rakaheyi testrli hale nasıl ler tamamlle aeyrüseferden kaldınla dir. Aynı zamanda, demlryollanna T«T faiye kurtarma ekipi bn auretle T kiIşte ben, millet hizmetinde olan sek •ayın MO»t»rll«fln« blldlrmakl* ş«rof auj«r. dlye, eltmlz sakağımızda. müracaktır rl ve sosyal şar] glbl dlğer nakil vası şiyi mahakkak bir ölümden kurtar dır; çünki ' sanı kendinden iyî bilen kimse yo^jrt zira hiçbir jeyi ondan namustan böylesini anlıyorum. Bas kahcye' varmak" mecburiyetîndeylz! talar.nın mecbur tutulmadığı blr ta mıstır. Ev kısmen yandıktan (onra •idiyemez. Böyle olduğu için de kenMemeket lçl TB memleket difi münsae kım külîetler de tahmll edlknektedlr. ates bastınlmıjtır. ka türlü anlamak, zaten namus Tfıria »k lçln turltl betlerde büyük şebirler arasrada 800 din* kendini bir türlü aeamaz. OvP.K.ıl7e İ T N U • Taigeı ll ANCIUK • T >< » 0 0 9 4 » M f S SA B I *. namussuzluğu anlamaktır. «Hem ca sektller Mâhaza, demlryollarınm ban kıaım türlü çareler lli 1000 kllometre mesafe'.erde blr ge lanna temas ettlğimlz gayri müsald nım Cennette, hem elim kasada» de tavsive edlllvor. '•°nc!isi kendinden kaçar. Bu kaoe içlnde veya gece lle aabah aaatlerl lşletme çartlanna ratmen Arfupa de Bence, hanel tedblre basvnrulsa yip «hem de kendim hizme^te!.. Sançışm görünüşleri, iptilâ derecesinde •raBinda. yapılan tren yolcnlugn iş miryolları ldarelerlnden banlannın manın apaçık eğriligini gösteren yük faTdans. Cfinkl. tlearetln mayası blr oyundur? Ayyashk şeklinde içkidir. adam'.annın llıtiyaçlarına daha uyeun yolcu traflğl bakımından, faaliyetlert kere boznldn. Blr far* hulop fn müsek misaller, bütün dünya için öğreHâsılı, her türlü oyalanmalar te ogeldlgl ethetle bu mUbim noktaya hakkında blr flkir edlnmek lçln bu tici birer örnektirler. Başkanm bu rakabeyi, kötü nlyeUl kl*Ueıin elinl tren orerlerlnln tanzlm Te tesbltl aı Idarelerln son aenelere ald blr yıllık jv ıma vesileleri. vicdan denetleaözlerini okuduğum rınıan yüzünü ayafını kıskıvrak bağlıyacak jeklr rasında dlkkat edllmektedlr. Takriben 600 Sovyet turistini hamil personel mlktan ve taşıdık'.an yolcu sokalım dlye basvurnlacak her yenl bile görmediğim, rürasçılan arasırda i Niteklm, memleketlmizde de rnesa. ayıslle elde ettlkleri hâsılat» dalr »u bulunan «Kmm» adlı yolcu gmisi, büsbatfin kan^Unr; hamur fesl 578 kllometre oian İstanbul re rakkamları zlkredebillrta: Türkîye de dün sadece 3 saat kalarak bir rekor bulunmadığım, kend<ınden herhan i un, sertlestlkçe «a kata AnSara fehlrlerl araaında ışletllen An 'nıryo'ları personell 31733, yolcu aa kırmış, îstanbul limanmda en kısa gi bir sey bekleroedian. bu çaşd?şı ( kata. oi/ tepsllik börek hamurunu A Q BİR ÖLÜM kara yataklı ekspresl'.e Anadolu ekspre 7LS1 62 mllyon vs hâsılatı 8 mllysr müddet tevakkuf eden turist gemisi mın bahtiyarlığına hctrran oldum. • blr ftnn rkmek hamaru kadar ?Isial gerek yolculuk sa«tl«rt, gerek kon. 1.200 mllyon franktır. Bu rakamlar »ıra Saadet, büyük bir servete sahib ol ' rtp nkTımın kaçirmaınıza nm>k kalır. tlâncıhk KolektU Şirketl «efor hususlarmda la adaaalarının lhti. j l'e Batı Almanya lçln 450 833, 1 mll olmuştur. mak değil, onu bir daha el sürme ! Müstahtdl, kasalMtl madrahaıa; riklerinden hareket yaçlarma cevab verecek tarzda tan v?.r 44 mllyon ve 113 milyar v« İr^U cKınm», Stalingrad'dan mek üzere millete hizmet uğruna i •»adraoaı, kabzımala; kabıımal topzlm edümiş buiunuyor. Şu noktanm •ere lçln 577 183. 1 milyar 20 milyon ederek mtıhtelif Avnrpa limanlarım Bay ERNEFT HOFER perakendeclye; toptancı Ilâvesl de yertnde olur kt: esasen ba. emanete koyabilınektir. , tancıya; ziyaret etmiştir. Halen BoSazlardan vrfat etmiştir. Cenaze merasimiperakrndeci seyyar asnafa »tıyor. tı ATrupa memlekeKerinde demlryol. ve 114 milyardır Fransa lçln 395 C00 gecerck Odesaya müteveccihen yol Halka hizmette, her sey den oncel9eyyi,r KANSEFE VE KALBE 500 mllyon ve 138 ratlyar, İtaly» lçln nin tarih ve »aati bilâhare ilân «, a j , b e ı k t lan ldarelerl trenlerin rüratlerlal art edileccktir. halka güven gelmelidir. Bu türlü iş j asl kabahat üsteridedlr, dlyecfV. tımak hususuudaki çahşmalanndan 141 539, 390 milyon re 53 mllyardır. atmaktadrr. îstînbul limanına saat İspany» lçin 137 000, 114 milvon ve 15 te Mısınn îskenderiye limHnından ZEYTİWYAC TAVSİYE EDİÜYOR lerde bulunanların ve bulunmayı his Blr bakıma. ealiba da öyle: ınühlm sonuçlar eldff etmlşlerdlr. Pa raza, Pransiîlarm meşhur Mlatral ve 14 5 mllyardır İsvlçre lçln 37.755, 21S gelmiş ve saat 18 de hareke etmişsiyatma amaç edinenlerin büyük pa esn^f ara^ındakl bu top oyununu mîlyon ve 24 4 mllyardır. İsveç için tir. Mavl TrenleTİnln süratlerl aaatte 100 ra ve mal biriktirmeye kalkmaları, nzaktan seyredip, sonunda asıl oynna İRTİHAL lse 64 582 personel, 110 mllyon böyîe gürenden kefldllerfaü mahnım ' k'nrtJsl relen, ne verseler ona. memı ; Soityet turistleri, 3 saatlfk raikrHpt kllometreyl çcüc .ınlitarda ast:ğ; gibi' ~v* '25'mitfi* 6W mîW6n'"frtfiik Zapüye N»zın merhum Hafız Arif böişlerfnin delili olmaktan başka bır I n u n : • " küsalar ona. sad. «avallı • son zamanlarda yapılan tecrübelerle tan. lbarettlr. Zlkreailen bu seklz de. zarfuıda ,tck kuruşhjk dahi döviz bu sOrafln' saatte 330 kllometreye ka mlryolu ldarçsi|}Jj3fıP£Q|pnj$l.,,tQpİ3r.~Qi 1 m JUU*. şeye yaramaz. Halk. çalıştıkça ve [ Mallann suni sekllde yüksclmestdar r«Xse!tl!eb!!eceği "de 1esT)rt ölîm. milyon 799 trin kişl, yolcu saym 3 m:l delâkfile Ayasofya Müzesini ve Sıılkendisine hizmet ettikçe kimi aç bı | ne vünl olmak lçln tam tekiz çesld yin rr.ahdumu, Vuzeradan merhum mııştur kl bugünkü hellkapteT »üratln yar 832 mllyon Ve hasılat mfktar. da rakmıştır? Herkes mutlaka bir kere j te^hfr tavstTe edlyorlar. tanphmed camiini gezmişlerdir. dan daha fazladır. Batı Almanya, İs 490 mllvar 700 mr.yon frankl bulmak Raut Paşanın damadı. Dr. Haldun öleceğine göre namus yoksulu olarak Bir de doknıuncn tedbtr var kl o viçre, Holanda ye İtalyadakı trenlerde tadır ki bu da demlryollarmm nakll. Tek:ner. Zehra Somel. Adeviye AytaÖş;renci!eT için vetistirici tokluktan öleceğine namuslu olarak unutulmuç. demiryolları Idarelerlnoe alınan eürat ,yat lahasındaki îaallyeunin oneminl cın pederleri, Muhib Somel, Rauf Ayknrslar aç^acak açlıktan ölmek yeğdir. Hatrâ bütfln Btekl tedblrlerl Wr kave konfor tedblrlerl »ayesınde bllhaa .gostennektedlr. | taç .Betul Tekinerin kaympederlerl, lem !ı«rfedlp blr eryaın da bu tek «a i ı ş mevslmlerlnde Mllâno Paris MflH Egitim Baknlığı. birden fazîa i Nafia Somel. Rauf Somel, Ahmed TeMilletlerarası Demlryonatı Blrllğl tedMr! tetröbe etaek. Tlearettr, ana (322 Km.); Hamburg . Farts (963 rTJIC) ümumi Kâ'ibi Mösyo Tuja'nm dersfen hrsan gcsterPmivcn cğren k:ner, Seyma Tek'nerln buvük babalan Km.), Parls Seîzburg (1086 Km ), 1956 Demlryo'.:arı Yıllığı adlı esetde. ciler ıçin vcti«ti'iri kurplar açılması Azize Tuten, Afife Gpranın dayıları, kaldelrrtn en başında •namun mefFlorence . Paris (1200 Km.'», Vlva. humunun çeldi^inl. bllmiyenlere Sft. blr yaoısrad» haklı olarak dediğl nT V.^r'^v vermî^tir. Turk Tarih Kurumu üypsl, Eski Kserretecek. bol falakalı clnslnden bir Kursl^r. okııl idarerîleri ve okul leri Koroma Encumeni reisi, Darülfuna Uarla (1400 Km.) ve Ro. | sdbı yüz yıldsn berl Avrupada millet. MübtelS olduğu kalb hastalığından mekteb açsak! ma , Paris H450 Km ) şehlıieri j leraraeı münasebetlerln knrulması. alle hirllklerinin işhiıiigi snretfle açı nun, Mektebl Mülkiye, Gelatasaray, kurtul.imıyaralt, genc yssında araarasmdakı yolcu traflği oldukça ?enlşlettlmesi ve sıkla^tırümaaı busus jl a caktir. Hamdi VAMOĞLU Darüşşatpka llselcri eski hoca'arından, mızclan ayrılarak Hakkm rahmetine memnunlyet verıcldlr. Bunlardan baş. larmda mühinı rol oyna"makta olan Bir tacirin 4n00 lirası calındı intikal eden tek varlıgımız. vefakâr ka Batı Avrupada aralarındaki ncesa. ' Denı;ryo!lan Avrupamn lkt sadl bö Sliıverrih eşim, sevgili babam ve aziz ağabeyiUzunkoprüde Hayrebolu caridP'!inde leler daha az olan Paris Bnucelles tÜElüğünü sağhyacai en uygun blr mlz EFDALEDDİN TEKİNER Ö L Ü M 59 numarilı rvde ntur>n HTrrdl Mn(318 Km ); AmsTerdaîn Parls f547 • rasıta oldııSu clhetle. evve'.emirde Av vitum admda bir z»hire tücc3n. Irtthal eylemlstlr. Crnazesl. 12 ağustos Km); Lüksemburg . Parls (417 Km). rupa I>emlryollan bütünlüe j temln MÜNİR BARKMAN'ın Edirnrve h^rckft eden mntörlü trere pazartesi Çembertitaş Dızdarlye MedBaro Reisl ve sabık îstanbul meParls Berne 15S3 Km.) ve Lausan. ı edllmelldir Esasen, 1953 te kurulan busu Avukat Mekki Hikmet Gelenne Parls (509) Km) şehlrlerl arasıcda Münaialât Nâzırları Avrupa Konferan. hinerkerr 4W0 liraFinı çaldırrrı«tır Hâ resesi sokağuıdaki evınden kaldırılarak CIRLANGIÇ ZEYTİNYAĞLARI cenazpsine bizzat iştîrak etmek zah beg'm eçi. Berke Kesklngilm annesl, dar.l tren yolculutundan faydalanan 5i A'raps Demlryollannm bütünlüğü. disey» ri kovın z^bıtn, mechul yan Bcyazıd camii jeriflnde öğle r.amazını metinde bulunan. çelenk göndermek, Adnan Bayovun «bla»ı. Haluk Ke«mu*.eakıb Merkezefendidekl aıle makyolcularm mlktan yolcu traflğl vasa ne mâtuf çahşmalarına devam etmekte telefon telgçaf ve mfktubla acımızı kinçilin kayınvalidesl Fransızca ögberesine defnedileceklir. Mevlâ garıkl tlsjnln üstüntledlr. dtr 1935 de Derrciryollan malzc^nesine Otobiisten diisürülen bîr IAFİU f payUşmak lutfunda bulunan dost ve nisretmenligirıderı e m e k l , M U h a t ı rahmet eylesin. Mâlum olduğu üzere; memleietleT. mahsus envestlsman Avrupa Ştrketlnln genç yaralandı akrabalarımıza ayrı ayn teşekküre I . arası tren yolcu nvünasebet'.erinde yol kurulması, avnca malsemenln standar (Çelenk gonderilmemesi rica olunur.) vandan SAFTtB. TERTEtltZB4lC. tKİ DEF* FİLÎRED£N CE^Mİ^TİK. ' acımız mâni oldugundan fükranlanErol K *gab isminde bir genç otoculuk mUddetinln kısaltı>masma en dlzaıyonu, cer kuvretl olarak buharlı I mızı gazete ile iblâg etmek ırtırannMUAZZEZ GELENBEĞ gel teşkll eien diğer bazı ıebebler de lokomotinertn yeıine dlzel motörlü ve büsle Rımiye siderken Nail isminEN 10KSH nSİSLttDE EL»EC1EDEVDOLDIRIHII}IlR S A TI jda kaldıtımızdan dolayı affımuı rica, Hanımefendi dün rahmeti rahmana vardır. Bu engeller: glrlş ve çıkış hu elektriMl lokomotlflerden favdalanıl. deki yolcu tarafmdan itilmiş ve otor ederiz ka\ uşmuştur. Cenazesl 12 Agustcs dudlanndakl gümruk ve pasaport mu ması. yolcu vagonlarınm sınıflandınl büstPn düferfk muhtelıf yerlprindfn Sandalbedesteamde teşhir eyar3İanmıştır Erol tedavi sltına aiınEşi: Fatine Barkman 1957 pazartesl günO Fatfh Camiinde ameleleri olup ya bu 'muayenelerln masında 195« da yapılan reformlar dilmekte olan kıymetb pırlsnta Oğlu Ersin Barkman lkfr.di namazım muteakıb Şehidliknududlarda aynı blnalar dahllinfe 'ıep Avrupa Demlryollan bufönlügü. mış, N=il yakalanarak tıhkikata başKüps îğne, 13/9/1937 PerşemKızk;Tde?i: MJrüvvet Emiren | tekl aile kabristanına defnedilecektir. müştereSen yapı'.ma»ı veyahut tren. nün tahakkukuna doîru atıVnış adım l be günü saat 13,30 da müzsyeKızkardesl: Nermin Barkman I Mevlâ gariki rahmet eylesin. lenn »eyrüseferieri esnasmda yapıl. lardır. Dlğer taraftan, kömür. çelik Bir ayda 20 kaçakçı de ile satüacaktır. mak luretlle en asgari badde lndirll. muşterek pararı glbt kurulan blrllkler öldürüldü ••* Telefon: 44 23 95 mes! gereklr. Bu hususta; Avrupa de Avrupamn İktisadi butünlütünün Jandarma Genel Kurvndiniığından Orerler Konferans'.nın seneîlk toplaA tahakkuku yolundakl çalışmaların verüen roalumat göre geçen hiziran tılarmda alınan kararlarla banls ko canlı birer mtaâllni teşkll eder. ayı IçcrİFİnde hududlarımız^a 201 kanusu engellerln fcaî.ıletllmeslne ça.» çakçılık olayı tesbit edilmiştir. 115 i l'şjlıyor. Bu cürr.'.eden olmak ttzere; musad<Tneli geçen hâdiseler sırasırı191 KÎŞtYE memleketlrr.lzle Suriye ve Irak ars TEŞEKKÜR da 146 kiçakçı yKkalanmiş, 20 kaçakSenelfrdfnberi mübtelâ oldugum cild çı ölrrüftür. pie geçen kaçak eşyanın 28 AĞUSTOS ÇEKİLİSİ TUTARI hastalığımın tedavisi hususunda baş defert 600 807 liradir. \Tirduğum tekmil çareler neticesiz kaldıgından sarsılmış olan mâne\"iyatın:ı yCkseltmege, bu kere tam tes [ Ağustos 12 Moharrem 15 hislo yaptığı tedavisile hastalığımı TBRRIT E Türkiye Emlâk Kredi Ban tamamen gecirmeğe ve tekrar hayaa S 5 a? kasmm Banıthariede tesis et tımı «evdirmeğe muvaffak olan kıyO metlı ve rssiz cild ve deri hastalık<• .^ miş olduğu plâj ile Bakırköy , 1 a n | V. J 5.07 1 19 16.1019.12 20 58 3.13 istasj'onu arasında her 15 da. jjj, ALİ ATAL'a 2 kikada bir otobÜS servisi ihdas , B o n s u z tesek'kürlenmi sunanm. £. | 9.54; 5 06 8.57 J12.00İ 1.44; 7.53 edilmlştir. ' ' " Viktorya Maçoro Avrupa iktisadi biitünlüğünü sağiayacak vasıtalar arasında demiryollariRin rolü Yazan: Hüsnü Sadık Dnrukal rtıaterleri \lillet hizmetinde namus Şiddetli sıcaklar Yaxan: Hasan Âli Yücel KSABAH Falakalı bir mekteb lâzım 7 kişi diri diri yamyordu İ L ANCILI K naklettiğini 600 SoYyet turisti I kımş tföviz bırakmadı TEŞEKKÜR ff BarıHıaııe Plâjına Oiobns Servisi I I r 320.000 I 1 4 gün kaldı LİRA VAKIFLAR BANKASt Her 100 Lirava Bir Kura Numaıası \ 29 Ağustos çekilişinde tmsak «CUMHUKİYETn in Tefrikasöö fırladı. göremedi. Adamm sırtı kendisine dö te... Anaa!.. Kız anaaa!... Yetiş!.. nüktü. Ama Tahirin kalıbma, kıya Şimdi ne yapacaktı? Usulca çıkıp Murad neye uğradığını anlısamafetine benzemiyordu. kendi odasına gitse, kimse bir şeyin dı, can havliyle yatakta doğruldu. farkına mı varacaktı? Yüreği çarpmağa başladı. Başma bir hal mi gelmisti? Kimin , Tahirin ysnına he? AUah yazdıy > Meneksenin ,yan çıplak, saçuu yokoynunda geçirmişîi geceyi? sa bozsun. Hazır fırsat düşmüştü tli larak tepindiğini gördü. Ana yetiiiş! .. Fatma bacının oğ Adamı uyandırmadan, usul usul ne, bund3n faydalanmaz mıydı inyataktan indi .kaıyolanm öbür tara san? Ortalığı aysğa kaldırsa, yanlış lu beni kaçınnış!... Murad, gözlerini uğuşturdıı, çatlak fına geçtı. Yorganı araladı, b?ktı. Az hkla Muradin koynuna girdiğini söy daha bir çığhk koparacaktı. Ehni ağ ] e s e ber şey düzebnez miydi? Ta sesle: Kim? dedi Ben mi kaçırzma götürdü, ısırdı. OHcak şey değil 1 hir, ilk gecesini başka bir erkekle di bu.. Besbelli rüyadsydı.. geçiren gelini, kan diye alır mıy mışun? Menekşe ötesini berisini çimdikleMenekşe, Murada dilini çıkardı: r ' kalktı. sigarasmı orta derse tir > cuna kopardı hiç olmaz Yok ben.. Senden başka kim ola Meneksenin gözleri ısıldadı, yanak psrmağırla, bilya yuvnv'i.'1'mı atar gı sa. zifaf gecesi gelin yabancı bir er neş. UEUI usul ilerliyerek, Menekşe d ; D e m e k g e C eyi doktor Muradin cak? Ira düşmanı... Otelde pusu kur '< bi fırlattı havaya. Rüzğâra kapılan keâin odasmdan çıkarsa Tahirin hsy nin yastığına ürmandı, az sonra'Me k o y n u n d a geçirmişti. Ama nerede larmda sevinç gülleri açıldı. Parmaklarınm ucuna basa basa gel duydun değil mi? sigara yıldız gibi aktı, otelin üzerın' siyeti iki paralık olmaz mıydı? Ama nekşenin goz kppaklarım okşamağa Murad birden, Meneksenin karşılrırii? di. usulca Muradin yanına uzaBdı, kız Muradin koynuna girdiğini farne başladı. Kızın kucak dolusu saçları den caddeye doğru hızla indi. Oda, tıpkı dün tuttukları otel oda gerinip esnedi, uyanıyormuj gibi sında don gömlekçe olduğunu farket derse belki de hiç sesir.i çıkarmaz iı. yastığa dökülmüjtü, göğüsleri kombi EeVir içeri doğru yürüdii: sına benziyordu. Karyola, dolablar yapb. Sonra: ti. Vücüdünü gizlemek için yatak Şu Tahir denen hergelemn bur O zaman sabahleyin seyretmeli Ta lıezonunda dısarıya taşmıştı. Bir hep aynıydı. Parmaklarınm ucuna Tahirim, a'slanım, hadi uyan çarşafını çekip ahnak istedi. Aynı za nunu ,bir ktre sürtmüş görsem j ı k hiri bacağını yorgsrın üzerine çıkarrms basarak kapıya gitti. Hafifçe aralamanda Menekşe de çarşafm öbür ucu Hiç te kötü bir iş yapnuş olrnr/a , mu, köyüm. zdeki yatıra mum götü s e d e f gifci p a r l l v o r d u t e n i yıp dışanya baktı. Evet, o oteldeydi caktı, sevışen ıkı ınsanı belki de l ı r rürdiim. dedi. Muradin boynuna doladı. Muradın nu yakalanustı. Çekişmeğe basladı• . kavuşturacaktı. . I Meneksenin goz kapakları ürperdi, ler. Peki ama Murad nerden çık gözleri aralandıgı sırada Menekşte Merdivenlerden salona inerken rşa mışrı? Arkaa rat „ ,. .", . , , . . . olanca gücüyle bağırarak yataktan ğıda bir kapı a£ildı. Bekir dıırdu, t aralandı. Elini gözlerinin üzerine gö ... . ,. ,. . .. Eliyle $akaklannı uğuşturdu. Bekır, ok gibi. fakat gürültÜJÜz baktı. Menekseyi tanıdı. Gelin na divenleri anı bır kararla fırladı, mer tturdu, gerındı. esnedı. Bal rengı goz Bir şey hatırlamıyordu. Hayır, dur PROF. NİMBÜS'ün MACEB ALAR1: n;m, kombinezonuyla çıkmıştı dija indi. Tokmağın üzerindeki havluyu Neredeydi? bakayım? Gece ayak yoluna kalkrmş r'ya, ayakta duramıyor, salUnıy ır aldı, Kuıadın kapısma gitti, usulca Başı kurşun gibi ağırdı. dilinin üze Ü. Evet, midesi bulunıyordu. Ayak du. Elindeki havluyu kapmınjok pçtı. EŞüdi baktı. Murad yatağıac'.iy yoluna jriderken havlujm almıştı. ka mağna astı. Duvarlara rutunarak yü dı, sakin sakin soluyordu. Bekir «;y ri psslıydı. Yavaş yavaş hatırlamağa başladı: pımn tokmağına asmak için... Dı§a rüdü, helâya girdi. İçerden gelinın tanca gülümsedi. Şimdi Murad, beîki de, rüyasında Menekseyi görüy r Gittikleri eğlence yerinde erkekler n çıkarken, kapınm yanında Taîıiri cğürtüsü, tükürüşü duyuluyordu. Bekirin gözleri havluya dikilmıçti. du. çıplak çengilerle oyuna kalkmıslardı; bir koltukta yatar görmüştü. SonKadın niye asmıştı onu kapınm tok Usulca kapıyı örttü, havluyu tokma k et"îisi de eline ne geçirdiyse basla ra?... Sonrasını hatırlamıyordu. Peki mağmd? Heıhalde dönerken odsıyı ğa astı. Koşa koşa merdivenin altma rına yağdırmıştı. Sonrasmı pek bilama, Murad kendisini bu odaya naşas'rmamak icin r.iş?.n koymuştu. miyordu. Otele dömnüşler miydi? Ta sıl getirmişti? Gizli gizli peşlerinde giderek gizlenrii. dolanıyordu demek.. Fırsat kolluyor Eirden yüreği hop etti.. Hızır ı\iey Ar sonra Menekşe, gene duvarlara hirle gerdefe girmisler miydi* hfeelâm hir *ırgat vpriyordu işte r(n Uıtun3rak döndü. Gözlerini güçlük!e Odadâ yalnız değildi. yanında biri du. disine.. Muradin yattığı oda, ıfa' açarak kapılara baktı, kapı tokmağın soluyordu. Menekşe kendini yokladı. H^>yır, odasına bitişü'ti. Mpnekşenin ısfığ da asılı duran havlusunu gördü, o Agır ağır başını çevirdi, baktı. Kim Muradin fırsat kolladığı falan olma havluyu alsa, Muradin kapiEina Vo\ tarafa yürıidü. Havluyu aldı, tokma olduğunu göremedi. Yorganı basına mıstı. Öyleyse?... sa, serhof gelin bunu farkedebjlir gı çevirdi, içeri girdi. Kapı örtüldü çpkmis biri vardı yatağmda... Akk kansü... uıiydi? İ j ^ ı giıdikten sonra farkcBekir bîr zaman bekledi. Usullaai yorganı aralaıiı. Yüzünü Araaan? Nasıl olduysa obnuştu iş Ke gelin geri döndü, ne de oir ses dujTildu. Gün, Kadifekaleden yükseîip ote lin camlannı alev £İev yaktığı hal de bizim köylüler henüz yataklarm da beş parça yauyorlardı. Bazıları kEryolalsrının önüne, teroizlerken otel hadamelerinirj midesini ağızlarına getirecek marifetler yp.pmışlardı. Tahir de yattığı kanapeyı kirlet mişii, midesinden çıksn şeyler kana peyis birlikte s;çlanna bulajn ıştl. Muradin odssır.da kınnızı kalın 3o OOO II 2adet 10 100 • 100 •. 5000 TL 212 kişlye zmgin para ikramiyeieri) 500 TL. 100 TL 50 TL Mevduata kanunî faiz ve nisbetlerinin azanrf haddi verUir. HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog