Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

Yünlulerıniz L U K 5 ıle yıkamhrsa yumuşakhğını va tazelıgini || //^rtuhafaza eder. umhurİYet KURUCUSU2TUNUS NADİ ZORAKI DİPLOHIAT (Hdtırd \e Mu^ahcde) ' Yakup Kadri Karaosmanogiu Geçen yıl Cumhurıyet gazetesınde tef rıka olarâk vayınlanan eserıdıf Fıatı 400 cıldlısı 500 Kr§ INKILÂB K.ITABEVI 33 tincii yıl Sayı 11. Telgraf ve mektub adresı Cumhurıyet Istanbul Posts Kutusu İstanbul No 246 Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 224298, Yazı Işlerı, 224299, Matbaa «J24290 Pa7artflsi 1 M ( l u n ı tnonu (C H P ) Karaosmanoglu (Hür P ) Yuvarlak masa konferansı buglin Heybeli'de başlıyor Günaltay ne ticenin hayırlı olacağını, Enver Güreli de işbirligrinin tahakkuk edeceğine inandıklar ını söylediler, konferans 3 gün sürecek ve sonunda bir tebliğ yayınlanacak Celdi çattı C M P Kadıkoy ilçe ı smde delegeler C H P nın r%birlıginde samımı oldugunu belırttıler ve «Ona yardıra edelım» dedıler ve ısbırlıgı konferansma bır başan telı Fuad \rna (C M P ) En\cr Gureli (Hur P ) (C Gıılek H P) A (C Bllgın M P ) (Hür 1 dktfm P) Tahtakılıç (C M P ) Turgtıd Gole (C H P ) Muhalefet partileri kongrelerİndetenkid'er Kasım Gülek Konya C.H,P. İl kongresinde, F. Ergin Bursada, M, Ete ve Aydın Yalçın Ânkarada iktidara şiddetle hücum ettiler Basın \c topldiıtı hıırrıvetlerımlen hahscdeıı (.ıılek Bı/ı hu kapalı valnıılard' terletenler >arın seçııtı ;uııunde cehenn<nı ateşı karşısıuria ıınış gıbı terleycteklerınden enıııı olsunlar» dedı \>dııı \alçın Turkıyenın 1953 tenben suraCle genledıgını so\ledı l Ergın. ıktıdarın halkın te\eccuhunu t»manwn kaj betmekten korktuguna ıj«r«< etti Konya 11 (Tel»fonla) Cumhurıjet Halk Parı»ının Koija 1 kongresı bu sabah «aat 9 da 380 1 ' ieeenın ıştırakıle Sahın sınemasında vapılmı^tır Consre\e muhielıf yerleıden gelen tebrık \e baş^rl elgrafları ve bu arada krnet Inonunun kongre baş lcanhgıns hıtab eden bır mesajı okmuştuı Ismet Inonu bu mesajınd? meml"I ket ıdaıesının %olunria olmadıgınıf halkın ıçınde bu'undugu geçırn zorluklarının ıdarenın hatalı tedbn leıııı ısabetsız olusundan ıleıı geldıgını belırtmek edn Meml»ketımızın ıdaıpsını ısabetlı (pdbııleıe he^aba \e bs«ırctr baglamak zdnı?nının geldıçını ılavc eden Inonu bu bo},le dsvam edeı e geiecek guııleıın daha Arkası ba 5 Su t de çektıler eraokrat Parlı Genel Başkanuıııı son KaraMuhallf partıler I derlen bu sabah dcnıngcıısındc sojledıgı C H P Gen*l Başkanı Isnıet Inonunun He>belıadad>lt evınde ışbırlıgınl muza nuluklara bakılusa *rI kere etmek uzere toplantıva bajlaya tık seçım kampanjası başlamış saHİ7İble*meler v uzıındcn 1955 caklardıı jılabılır. Gerçı sayın Menderes asıl tcnbcri \api1ami\an Kocaeli Bıhndleı gıb h > uç muhalıf partı<r kararın Buyuk MıUet Meclısı taraD. P. konsrrcsi 25 agustosla n n lıderi i'bırlıgın n t>hakkuku ıçın fuıdan verılebılecegını ıleri surbır >.enedenberı muhtelıf leklifler ılerı \apılacak mektedır. Fakat Demokrat Partı ••urmu'ler fakat bir anlasmasa vara. raamışlardır Hadıselrr seçlmlerın on« Meclia Grupuııun Genel Başkana I/nııt 11 ıHusu«ıı Ikl îunrt»n slınmaii bu toplantıyı zaıurt kılmıştır karşji besledıgı guven duygusunu bfrı Haretie fabrikajinın m salıri o . Srh ıniızdc bulunan C H P Genel ŞİDI>£TLİ SltAKL\R ^chrım 1 clurı \ıln rn «ııak 2 g u n l t ı u ü ı ı ı ı * Hrccdc bu uııan B M M r i goıonunde tutar^ak, Buyuk Mıllet Ba^kanı Ismet Inonu dun ojleden son" ' rmiK lstanbullular plajlara ak n elmıçlertiır Resımde su\a cır Kora tan jarnı IB an JU]* Z d^ce* r Meılısınden çikacak kararın o nasil dıgı ha!de Beıınlcmı\en bır vatanddsı g,*zozl<ı hararet sondümneğe çali^ır Koal an Kcrejve Frbrıkatı te« " ri Arfcdst Sa 5 S u 8 d e ken foruvorsunuz iHaherı 3 tjhıfp mızdedır 1 ıilerse ojle olaıagını kola\ca talın' bu aıada h* ı ıpckli oo^uma da r° r ı j,ejn « Iı»n je^alıaune ?ld n niıiı cdebılınz. umi'r>nı %ı>latıuı<tır Ko al an bu Dogrusunu soylememue tzın ve ^ d î J S J J 8 U â E jaijn.t, Jıeouz resmıleşfmıjcn !,u sede ıkt dn D P nın t«Vr*r Sahlr b r iioı k»mpan>a:>ımn Ucmokrat Far»keertret ' ";a •snacaîind?n « ı ı n o ' u Otohııvıın takla Alukıan «rtnraki durumo .unıı Tr D P nın *n a, 10 «ne cıflıı ü hc&abına pck de ovunulecek bır iktidarda kalacaçını sori»m ş Men» s>.t\d$ obnadıgını bclırtmek ıslerır Arkası Sa 5 Su 4 te Baçta sa\ın Mendcres, ıktıdar iozlulın ıstedıklcrı >crde dıledıklerı gıbı kunu^up nıuhalcfete saldırdıkları halde, muhalcfet kcndılerınc ı<\«b \oimck ımkanıııdan >oksun dur. Tuplantı ve Gostcrı \uru\uv Turklerte kabul edılecek \cgane hal caresinin taksim olacağını belirten lakrır lrn Kanunu ıktıdar gıbı du^unmeittifakla kabul olundu. bagımsi7hk. dahili mulıtari\et \e Rıımlarla ını^avi haklar jen ^atandasların. gcnı;. halk kııltanımı>au Anavasa teklifleri reddedildi lclcn onunde, serbestec fıkırlcrım Frenı patlıvan bır otobus de\uldı, pazar tatılıni \avma hurrıjelını orladan kaldırKılycsta geçırmcğe gıtnıekte olan 50 kısıden 4 u nu^tır Muhalıllcr, 5ınvdılık ancak Lefkoşe 11 (R ) Kıbrı<; Turktur Paıtısi nın Lefkoşedekı Genel Merkezındc bugun mupartı koııgrelerındc. simMkı kapaiı ağır dığerlerı hafıf yaralandı hım \e fe\k^lrtde bır toplantı \apılmıştır Gcnel Başkan Dr Fazıl Kuruk masetınde loplanan Sağlık Bakanlığı bu s.lonlarda oralara Mgabıleceklerı Adanın hor tarafında bulunan Turklenn temsilcileri Kıbrı., meselcsınm hallı hususunda Turk İzmır D P teşkılâtında kadar kendı aralaruıda toplanıp hususta bugun bır ada>lık ıçın genış bır r c iı?bu edilrcpk \egan* hal çare ter ıh e t «i bnsın konferan^ıiıda I n . Samerle Kıhos aıaMnda dun s. Sofoı Elf n Senol ıdaıe&ıncıe nukoııu^abılmektedırler. Iktıdar so/? n n taıcsım olacac QI be ır en bır K ee hukunıet nın Tlr*i\ç Te Tll. l yayınlıjacak bah bıı tıafık k zası olmu^ fazld lunan ve I7mı le I<nanbul aıasınia culerının sojlcdıklerını deilet radmucadple başladı nan s'anı Kıbrıs hakkmda tıclu Mr 1^0 000 Kıb'nh Turkun r^o^,a na konff an»a davet e 'nek ls ediîı Te hu joları butun \alan \uze\ıne »abah uıat \uzurden devııhn bır h=lk o x o l c u tdçıvan otoous bıı bankaııın ı 11 ıCi'inhuı ıveilelek" tobu^unun 50 \olcu=u muhtelıf ı e memurlaı ı tarafmdan kendıleıını pını af'ik n<• n ve toplantıvı mut» konferansa Bırleiııc tmnık?! da mu I7mi! 11 <lelefonla> Gpn»l ?eakşam jajdıgı haldc, muhahflcrın kaç gundcnbeıı şehrımız hp * 'k b ne=redı'»n bl' t ^ ü s d e Kıbnsın c h,d olar^îc çacırmak n Tetınde oidu leunden agır v" hafıf varalanmi't r Kılyo^a goturme ı ıçın kııalanmış ve çımle m onp cihn»ca£ina daı»" ç kan MKİerı gazetclcre aksedebıldıgı kaııeleıınde A ' T sııpı> ne beı^ı r « u « ı z kı i"mam dahili ır ıhiar »et su Tolundaki haberlerı tefsır e mek Buvuk bıı talıh eseıı olarak kaz* dun sab h cık«n saatleıde vola çıhaberlerın ke^ınleştıgı şu (îunlerde »Aİıflerl ve Tjıklee Rum s»la mıı,. ste lemietır dar jaıım jamalak dujulabumek olunı u z atlatılrr stır vak>laıın goıuldugurte d?ıı çıkaııl ı Arkası Sa 5 Su 3 te habeıl"! U7»ıın = maluırirttına nıuıa •v hak a * tannmaviin her hanaı bi' ıı » Sozcu B rleşik ^Tneukn hukumeti. Izmır D P teşkılâtında adavhk ıçn tedır. Işıtlıgımızc gorc seçım kam^nıvasanm kibu u t » llgıli butun nın muşah d »ıfat le bovle bır ion genış bır mueadele baçhmıştır Bıraat pt'ıgımız Sıg'ık \P Sosval Yı paıiMsına resnıen gırılmezden on îfr P5a katı mR«ı lc n Londrsaan hır 1 noıgı gıbı İ7mır Mİ»ve*ınden 30 nl^nlar rPddPdilmektedir iım Bnkanı Dı Na' r Koıez \uıd " ce Secım Kanurtunda vapılacak bır Wa»h'nıton 11 [ ı a l B rl'>»k davet alıp alnadıgı sua inı de c^vata'an mılletvekılı çıkm^ktadır Bunun ' n muhtelıf bolgFİcıınd"kı hd t n>l"»'d'«Ugışıklıklc kırk be^ gunluk pro Arkast Sa 5 Su 7 de Arkası Sa 5 Su 7 de \ i " r i i D Işlerı Bakanlıgl sozcusu. ve bılha sa a keıı hastanelerde E) p gaudd mııddetı on bcj gunc ınuılrn h?^talı^ın ç^'va gııpı ı! ıp riııılccck bovjece ıklıdaı gıbı dunlnwclıgının t enuz te«bıt edılemcıı çunnmenlerın SCM butun butun kısını bıldıımı^tır »ılaıaktır. Bu tutuıu 1950 jılıııın Arkası Sa 5 Su 6 da tamamıle hur, eşıt ve normal s»cııralenle ışba^ına gclmı^ bır ıklııUı hesabına pek de şcreflı bır deIngılız kara ve hava bırlıklerının desfeğındekı Sul gı>ıklık sa\ılmasa gerektır. Zatcn sa>ın Mcndercsın son vn\ tanın kuvvetleri, âsılerın genel kararoâhını zaptettı lc\Icrı de jer >er Mısır dıktatoıu ıptıdaî aşıretler, cıvardakı yuksek dcglara sığındı Abdulnasıı ııı sozlcımı dndırır «>l ' ınuslur Adnan Be> gıbı du»junmı>cnler, uııun polıtıkasına *u veva Londirf 11 ıR) Takııben 3 rnf v3\ı Zdpteünıslerdır Dan de Nucva Yarın ımıhtar Rıım idarcsi kuruhırsa neler olacağına basit bir misal teskıl eden bu şekılde ıtıraz edenlcr Tıırkne Udanbeıı devdnı etmekte olan Um Livarındakı mu"='?hkem mevn.ıler ele bu facia. konısu kojdeki duğunden donen Turk genclerınin tıkardıkları basit bır nııı ekonomık ıstıklalını baltala man ve Md^kat ısjanı bugun h»men geçırılmi'îtı Iptıd^ı a^ı a«ııotleı cıhâdise dıve Rosterilmisti. Halbııki hakikatte Turk senclerınin konısu kovde bulunmakla \e dı$ duşmanlarımıza hız hemen b^^tııılrrn=tıı Ingılız pıvarle vaıdakı juksek d^glaıa sıgınnııslaınıalarından istifade eden Rumlar ihtharlara. cocuklara \e kızlara saldırmakla, can dır Musahıdler Sultanın kuv\etle met etnıekle suclanduılmaktadır bırlıkleıının ve Kıalıjet hava kuvUıdun sefaretının bir soz\e namuslara kasdetmek istemislerdı vetlennm c'>stegınde ıleılıjen Sul ıının Nıcvada pek ?z mukavemptl" lar Mısır dıktatoru dc butun raUnın kuvvetlerı ıptıdaı aM asuptl ka •MİaMıkloiın bıldıımısleıdır Sııl cusu, Dına ıcın «Kraliçe» kıbleıını \atan haını ılaıı edıp agız ıın genel kaıargah vapüUaıı Nııc Arl (iii Sa 5 Su 5 te laıına bırer tıkaç sokraamış nmdı 0 tâbirının kullanılmasının \alı<ız arada bızıın hesabımıza bıraz doğru olmadığmı soyledı hazın kaçan ıkı fark var Mısırda «Kım bıçakladı 'enı evlâd'' bu Tuık ÇOCUEU ıdı B r eln le =aç Ve ıştr H r le Hır \erdr bc 1 bır <v » kı ıktıdar serbest ve detnokratık P 0 1 O \ > \ G t 7 l L L İ K KR\LltE«l Gozlermın ^çı ısıld \an daha ılk laıını karıştırıj oı du ko de Kıbı ıs Rumlaıı Kıbrı Tu *Uıdun «efaıetının bıı sozcu u lkıncı Dunva Hrirbınden sonra ieıimlerle degıl sılah gııcu ıle ka «Ruso leııne kanlı bn darbe ındumeEe dun Turk matbuatında kullanıUn Polon\ada "\apilan llk Güzelhk mu mektebe ba'lıvacak çaga eıısmemış zanümış bu ıktıdardır. Ve bu ıktiKıbnsın kuze\ınde Bespaımak d^g kslkışmışl rdı «Kıalıçe Dına^ tabırının dogru olma s^baka^ında ^ukarıda resmı gonılpn dar nıuhalıf partileri ortadan kallaıının Anadolusa bakan \am?cladıgını so\lemı«tıı Kıal Hu'ej n le 21 \a«ındakı 5arı<;ın m<ıM go7İü guzel Bevnçlmılcl h^bpı ajfiı^larınn Lef «lırmak suıelıle kendı (clsefesıne ıında bır ko>e ulaşmi' ılkmekt"bın ko^ede kpıatgah kurmu. nıuhabııKraliçe Dına nın 3 ay once resmen Alıtj^ı P* brtnvîka 2S musabık ara u>gun harcket etnıı^tır. Bızde ıse avlu^unda topLnmıştık Anamııı lpıının bu uıı dumava bn k^ç ^«ıbosandıklpıını >o\lemi"=tıı Bovlecp «ında bmncı gelmıs \ p 1 cı gıvmış kaı=ımızda ıdı' I\ı havalaıcn To » " ttılri ve ehrnımıvet ız bır har'ı « dıDına va Kıalıçe sıfjtını \p mekte tır PoI•n^•^ Guzellık Kralıce^ı KrJ > nmdıkı ıktıdar 27 Mİlık uzun bıı kow cıakı \uk«ek Dr* m Okuiunda \ri bıle buradan '•evıeoılebıhvoıdu Arl ası Sa 5 Su 8 de gclısme sonunda, Batı demokrasıSa 5 Su 7 de ogrfı c dır lcn omegıne mcun bır ıdare tarzına ozenerek, bu ıdarcjı gercekleştırme vaıdlerı ile \e hur seçimler sonunda ışbaşına geçmiştir. De«Bazı dostlarının vak mokratık prensıplere a>kın da\ratıle >azıp soyledıklerını nışları juzunden bugunku ıktıdarı kendı kendısı ıle mutabakat halinGulek hatırlamah ve de gormemıze ımkan \oktur. A\nı ıbret almalıdır» >olda sonuna kadar gıtmek. Demokrat Partı\i haksızlıkların en Sanav Vekılı Samed Agdoglundan aeırmı ışleme>e. vatandaş ınıınıı vukaııdakı ba^lık altında çu tekbızı Hukumet komıserı delegelere hıtabrn «Dağılın, hiçe sajma>a zorlav acaklır Bu ıse. aldık Basın kanununun 19 uncu madvatandaş ovu ilc ışbaşına gelmış desıne uv^rak avnen neşredijoruz aksı takdnde sızı sılâh kuvvetıle salondan çıkarıbir partının kendı kendını inkârKasın Gulek kendısınin ÇaycumHria rım» dıye bağırdı, Ladıse, tarafsız çevrelerde komur hakkındakı beyanatını tekzıb rmdan başka bır manava alınabıeden Sanajl Vekılme cevabını parti=i lir mı1' uzuntu doğurdu n n Konva kongresinde \e eceg nı s o \ . NADIR NADI lj>or Sovleveceklerıne elbelte kı ge r b l n r R, Koraltana görr D.P. daha 10 yıl iktidarda kalacak Kilyos yolunda düıt sabahki fecî kaza Asya gripi Türkiyeye Kıbrıslı Türkün temsilcileri dün topland ı girdi m i ? İzntirde 500 kişi M. Vekili olmak istiyor l r Umman ve Maskat isyanı sona erdi ? AMASMDA 15 GÜN: 2 Kraliçe Dina Küseyinden ayrıldı mı? "Vasilya,, köyü faciası dunya efkârından nasıl gizlendi? Röportajı yapan: Omer Sami Coşar Seben C. H. P. ilce kongresi dağıtıldı Gülek lıatalıdır Çanakkalede deprem Ankcia 11 (a a ı Devlct Me»»colojı I lerı Lmum mudurlugunden bıldırıldıgıne goıe bugun saat 17 JÖ da d bdcn gelen \e bır sdiııje burcıı bır zclzele olmuştur Hasar >oktur \TOM TECRtBELERt ^ıJW"rdJkI n , ı m BırlcsıU ^merıka vtı.nı Lnerjısı Komısıonunun Nevada cnlünde frtıMemekte oldugu Berı tpcru belerdnn on bırmıiEinden ı,ekılmı« hır manzaradır ftn pland * atnm bombafinın ınfılakı sırasında mıı^t tebaUı/ pljrak ııvjrda uçuıul^n bır uçs^ın pnkoz gorulm'"ktrdır tkınn p ^ndpkı ıf ırtik «toıtı çagının E m C bclü hdlıne gelen miiıtar »«1/ ndekı dunıan kutlesıdır Brlu (Ozell 7 R 957 gıınn toplanar ^eben C H P ılçe kongresinde Sehen merkezın» surctı mah usada Kıbrıstık I \ahı>e>nden gctııılİD hukumet ko"i«frı olarak ta^Jl edılen AbduUad r D ln »n kongre «aatındc ^alona \an nıla HO D P 1 P gelm if bunlarla bırhkte bir kj.ecie oturarak ev\'"lâ Kongre saatınae baclamcdıt d ve zorluk çjkaıma* lstenı ^ büahare «Ilçe ıdare kurulunun voklama ını v^pacaE'm mevcud top anîn ı daEilırım» dn= intaıda buiururuş ken d sıne topiantının nnrmal b r part kongres n dugu b n bır nıı kulâtla reklı cevabı alacaktır Şahsı hakkırda Sanavl Vek llııın kulkndıgı bazı tabırlerı avıp added vor vr bunu bir dpvlrtın Vek Iın» \aki'tıınııvoi'Tius lftıradıı tahrıkfr demek neden avıb olsun Bazı do=ta rının keıdjsı hakkında vaktıle vazıp Arkası Sa 5 Su 7 de Arkası Sa 5 Su J de 1 fac!a«ının UurhanMrı l a r a l ı k dıı baskınından «onr** '••kıi ılım ır \e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog