Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye kürek şampiyonası Samatyada yapılıyor ••••••••••• ••••••••••g ;; Dünya şampiyonasma • o katılacak olan J Anlaşa«aMazhkIardan soara, don 4e tehir edHen )| Millî eskrim ekipi: t nasıl seçildi? • BİR OKUYUCU MEKTUBU Dünya çampiyoncstna kat\\acak Esk r\m mtj. takımımızın scçilmemne Ahmed Ersevcn imuiM tle t p?m:£ bır mcktubu entercsan ve /«v; dolı bulduçumuz ıçi'i aj/nen derccdı yoruz 1957 DVNYA SAMP1YONAS1NA KA. TILACAK MİLLİ ESKRİM EKİBİ NASIL SEÇİLDİ riaır Türkijr» kürek fanıpLyonası dündcn bugün« tehlr «dilmlştir. Müsabalcalar bugün n at 10.30 dan ltibaren Samatya . Yenikapı «. rasında. Tapllacaktır. Fe<leraayonun fıtaları içln römorkör yollamaması yüzünden sampiyonaya glrmiyeceklerini bildlren favori Galatasaraylılar bu karardan bugünkü müsabakalara katılacaklardır. Galatasaray, B*ykoz. F«nerbahçe. ve blr haftadanberi Beykoj Deri . Kundura fabrikasında kampta bulunan Hereke Siimersporun gireceği müsabakalar zevkll v* heyecanlı geçmeye namzeddlr. Galatasvay, T«nerbıhçt, ikl tek d ü . mcncili, iki çlftt. dört tek dümencili d« GalaUsaray . Beykoz, dört tek dümenclsizdc. ıeklx tekt* GalaUs&rry Fenerbaheç çekişeceklerdlr. T«k T« İki çiftede Galatasarayın yanı ııra iddialı bulunan bir ekip de Hereke Sumcrepor | ekipi olacaktır. Jünior tenis şampiyonası dün nihayete erdi Takımlarıtı bugünkü hazırlık maçları Bugün blrincl ve İkinci kume pro fesyonel takımları tiiğer takımlann yanı sıra hazırlık maç'.arı yapacak. lardır. Takımlarm bu hazırlık karsı laşma".arı pazar gününü spor sevetlere lyl geçirtecektir. FENERBAHÇE . BEYLERBEYİ Antrenbr Molnar'ın hazırladığı proğ rama uyan Sarı.'.âclverdlller İlk ant renman maçlarını bugün saat: 17.15 de kendl sahalarında profesyonel lkln cl kümenln kuvvetli takımlarından Beylerbçy: l'.e yapacaklardır. Bu kar çılasmacia antrenör Moînar takımın .•nuhtelif hatlarmda oyuncu deneye. ceklerdir. Takımın sahava .Şükrü.Ne dim. Basri Avni. Nacl, Akgün Er pun. Şeref. Can, Lefter, Niyazi'i ter tlblnde çıkması kuvvetle muht«me!dlr. F. BAHÇENİS GENÇ MAÇLARI Profesyonel takımın maçından ev. vel saat: 14 00 de Boncuk Ömerin ça Iıştırdığı F. Bahçe genç takımı. Bağ larbas: lle; 15.30 da İse Esad Kanerin çalışcırdıgı takım, Moda Kuitürspor ile blrer antrenman maç: yapacaklar dır. BEYKOZ . SÜLEYMANİYE Sezonu açtığındanberi cidd! antren manlar yspan Beykoz futbol takımı bugün kendl sahasında Süleymanlye lle blr karsılaşnıa yapacaklardır. ant renör bu maçta takımın hafbek hat •ını deniyecektlr. VEFA . SARIYER Blrincl kümenin çetin, ikinci küme nin eamplyonlukta lddia sahlbl takımı Vefa lle Sarıyer bugün haftanın en enteresan maçını öeleden sonra saat: 16.10 da Vefa stadında yapacaklardır. Bundan evvel Vefa g«nç takımının bir karsılasma yapmssı da kuvvetle muhtemeldlr. İSTANBVLSPOR . GALATA Geçen hafta Çubukluda genç takım larmı deneyen hafta lçinde haflf blr maçta Ye6ildire£l yenen 11? üçüncüsü Sarı.slyahlı'.ar bugün saat: 15.30 da Şeref stadında geçen sene İkinci pro fesyonel kümenln sarnplyonluğunu ka zanan Galata lle karşılaşacaklardır. Ba maç hem mevsltn başında İstan. bulspor İçin hem de geçen senenln şampiyonu Galata İçin mühlm bir kar sılaşma olacaktır. Muhakkakkl bu gü FENERBAHÇE Geçen senenin şampiyonu; bu sene nasıl? Müsabakalann programı Müsabakaların programı ju şekilde. dir: ] Saat 10.30 İkl tek dümenclsiz (er. • kekler). 11.00 İki çifte (bayanlan. 11.30 tki tek dümenclli (erkeklerU 12.00 Dört tek dümencili (bayanlarl, 12.30 İki çifte (erkekler), 13,00 Dört tek dümercili (erkeklerV 14.00 Tek çifte (bayanlar». 14,30 Dört tek dümencİ5İz ^erkekler), 15.00 Sekiz tek «bayanlarl. 15.30 Tek çlft» (erkekleri, 16.00 Sekiz tek (erkekler). Fenerbahçe ilk antrenman maçını bugün Beylerbeyi ile yapıyor r.ün er, heyecanlı ve »eyre değer karşı laçması İstanbulspor Galata maçı. dır. İSTANBULSPOR CGenf) İZNİKTE Diğer taraftan İstanbulapor genç akımı da İznlke glderek blr hazırlık maçı yapacaktır. ADALET . SYÜB Salı gflnü İsviçreye hareketle üç maçı 'müteaklb yurda dönecek olan Ada'.et futbol takımı bu sabah Evub stadında genç takımının karsıla^ma^ smdan sonra saat: 16.30.17 de Eyub profesyonel takımı lle bir karçılaşnıa yapacaktır. Kırmızı.beyazlılar bu maç ta muhtemelen İsviçrede oyna'.acakîarı ve liğ maçlanna çıkaracakları takımı tesblıe çalısacaklardır. BEYOĞLUSPOR . TÜRKGÜCÜ Çanakkale 10 (Husuil) İmroz aria sında kampa çekiien İstanbul 1. pro fesyonel lijlnden Beyoğluspor takımı yarın (Bugun) burada İlk antret».Tian maçını Türkgücü takımı lle yapacak tır. Karşılaşma şehrtmizde alâka ile beklenmektedir DIĞER KARSILAÇMALAR Beşiktas, Ga'ataaaray genç takım ları da bugün kendl sahalarında Hg maçlanna hazırlık olmak üzere blrer karşılaşms yapacakîardır. «15/9/1937 de Paris'.e başlayacak olan DUnya şampiyonasma katılacak mllli E*kri'.n takımımız 4/3/1957 pazar günü U'çeıı senekinden iyi olacak Tenıs, Eskrlm, Dağcılık kulübünde yapılan mllli takım seçmelerinde. Flo reden: Oktay Ortan. Epeden: Nefi Gti van. Oktay Ortan. Sümer Hetmen ve Olcay Yelkınin seçmeier neticesindc gıdecegl bellı oimu*tur. Fakat kılK Tahminlcr lakımımızı Leşkll eden N'lhad Balkan. Sevvıd Mı»ırlı. Rıza Arseven ve Merıh Bugün yapılacak olan Türkiye kürek Stzenin hlç blr »eçme yapılmadan şampiyonasında iki tek dümencislzd« otomatikman milli taki'.Tiımızı teçkil Spora chemmlyet veren, bir çok ' »tletizm 12 pazartesi: Kule lle Bay. etmesl na»ıl oluyor? Hele şu sahıslar ıçınde B I M Arseven ve Merih Sezen «porcu yetiştiren Yeşilioy geçen sene rak çeicme âletU v« âletsiz Jlmnastlk tenl», 13 u l ! Plngpong sene'erdir ue Turkdye blrtnctHklerine muvaffakiyetle tamamladığı spor bay hareketlerl, Plng n« de btr vnüsabalcalara glrdiklert vâ rammı bu senede tekrar ederek. İkinci (bay'.ar eleme), 14 çarşamba: ktdir. Bu şahiEÎarın Dünya şampiyona spor bayrarmnı bugun açmaya kar.^r I ponç (Baylar kardöfinal) (Bavanlar>, sıns gldecefimtz habert ortaya çıkm vermistir. Günlerdenberi çalışılan bay 15 perşembe: Pingpong ıBaylar final) ca Eskrlm çs! smalarına başlamış ol i ram 25 ağustosa üadar dveam edecek haiter. 16 cu.ııa: Boka. 17 cumartesl: maları ve btlhassa Rıza Arsevenln Içine bütün spor da'.lajmı alacak blr Voleybol. 18 pazar: Bisiklet (Büyük ler.Küçükler.Bayanlar), (utbol, bas vaş'.anmış ve hayli kilo almış olması : projramı havidir n« rağmen çalı^maii hayret verlcidir. Saha ve tesisler bayramm mültp.ıı. ketbol (minik'.erı, 19 pazartesi: Esk Beykoz kulübü haysiyet divanı dün rim. Judo. plranıltler, 20 salı: Gürej F"tSerasyonumuzun dikkattn! çekeriz. mel geçme»! için iyi şekilde hazırlan. 1957 Türklre birlnciliklerinde kılıçta mıştır. Bayrama geçen sene olduğu ıSerbest ve Greko.romen). 21 çarşam , kulüb lokalinde toplanank aşagıdaki derece almış gençlerimlz r.lçln seçme Kİbi bu sene de büyuk rağbet göstert ba: Vücud güzelllk müsabakası ( A u j deklerasyonu yayınlamıstır: leıler arası), 22 perşembe: Temsll CR» ; «6 ajusots tarihlnde vakl ldare helfre lştlrik ettlrilmemiştir? Dünya leceğl tahmin edilmektedir. şilköy »porcuları tarafındanı, 23 cu yeti başkanı ve müteakıben toplu hal. tamplyonasmda derece almamız çok Ba.vramın uııııımi programı ma: Basketbol (Turnuva). 24 cumaı zayıf olnıasına ragmen gençlerimlzin 11 ağustos pazar: Resmi geçl.açılif tesl: Basketbol (Turnuva devamıi. 25 de ldare heyetlnin istifasına divan obu çamplvonada ilerlsl için ntçln istt pazar: Yüzme. kürek, motör. yelken, larak muttali oîduk. Gerek bıışkan. gefad« ettırilmeyip bu iatların bir turis futbol ırurnuva finalt), basketbol (tuı rek?e ldare heyeti nezdinde yapmı; oltlk seyehat yapılmasna göz yumulu duğumuz temaslar neticesi istifa keyfi nuva fınaii). yor? Aynı kılıç takımsmız 1955 senesi | yetinin normal yollarla halledilemiyece Dünva samplyonasında daha ilk turlar . ğ\ ve başkan istifasını geri almadıkça da elendiklerl hatırlarctedır. Maddi Im i idare heyetlnin de seri almıyacağl ekanlarımız az o'duğu İçin F'.öreden sasına vardık. Bu itibarla buRiıne kayalnıs blr tek klşl götörülüyor. Hal Kafimpaşa futbol takımı dün 311bukt enerjik gençlerimiz göz önünde trenör Cihad Armanın nez.aretinde,] riar çeşldli gazetelerdeki sebeblerl* hlç tutularak Yuçoslavya'nın Belgra* şeh dün ilk top antrenmanını yapmıştır. bir alikası bulunmıyan Istifalsr keyrlnden gelen blr tekllfte bir çok mem Lâciverd beyazlı takım intizamh bir fiyetlnin ancak fevk»lâd> kongr» ne. leketln katıldızı turnuvaya eilmüzdeki Ankara 10 (a.a.) Mütekabiliynt ticesl hallolunabileceğinl aza srkada?tmklnlarla Millî takımımızı tam takım şekilde topla çalışmış, bilhassa top lanmınn llgllerine arzederlz.» htlınde iştirak ettireblllrlz. Bu turnu kontrolu üzerinde uğraşmıştır. Ta esasına göre yapılması kararlaşan Ayrıca Beykoz kulübü h«ysly*t dlvsds. alacağımız netlce Dünya. şaıoıpl kım önümüzdeki günlerde bir an Türkiye Belçika (A) milli futbol vanı fevkalâde kongre İçin de fu tebTpnajınöan alacağımız neticedıpn çok ı trenman maçı yapacaktır. takımlarının ilk karşılaşrnasının 8 liğl nesretmlsiir: cltha lî*1 olup bundan sonra 24 mtlvon arabk 1957 larihinde Türkiyede oyTurfc mlUetlnln bu spor şubesinden Sarıyerin balosu **• nanması Belçika Futbol Federasyohır seyler bekledlğlnl tahmin ederiz. Sarıver geııçlik kulubü dün Büvük nu tarafından kr.bul edilmiştir. Beykoz Gencllk kulübüntin ffvkall. Federasyonumuzun bunu bladrn daha dere Beyaz park gazinosunda «;ap*: 21 İTI bildlğlnden bundan boyle dlkk,at'.e den sabaha kadar süren n^s^îi bir İkinci maçın hangi tarihte oyna de kongresi İS ağustos 1957 pazar günü ssat 10 sineması bahbarekete geçecegin* «mlnlz.» i Mehîab balosu tertib eı».niçtir. nacağı. birinci maçtan sonra tesbit çesinde da Beykoz Zafer azıların kulüb yapılacağından edilecektir. Balo eğlencell ve EU7e! Eeçmiştlr. lokaline müracaatle kongreye girlj k«rt i".ııııı<mmuimHIUUlUllWllimim Yeşilköy ikinci spor bayramı bugün başlıyor Beykozun fevkalâde kongresi 18 açustosta yapılıyor TENİS Rakeilerin boyları büyüdü Çarşamba günündenberi Tenis Es kü maçlarla sona ermiştir. krim ve Dağcılık kulübünde devam Final maçlan eden jüniorlar tenis şampiyonası dün Yapılan final karşılaşmalarında küçükler tek erkeklerde A. VikadisD. Örnekoğlunu 16, 6/2, 6/1 yenerek şampiyon olmuştur. Tek erkekler büyükler maçında ise: M. Dral M. Günah 6/1. 4/6, 6,1 yenerek birinciliği kazanmıştır. Küçükler arası çiftlerde: A. Vikadis, H. Toledo D. Örnekoğlu. A. Arna çiftini 6/2 6 2 yenmiş, büyüklarını almaları rica olunur. Gundem: 1 Açılış ve ba^kanlık ler arası çiftlerde: M. Dras, U. Bükdlvan seçimi. 2 İdare heyeti »eçlmi. ta? M. Güral, H. Karabulutu 5/7, 6'3. 6/2 mağlub etmişterdir. 3 Kapanı;. Kasımpaşa topa başladı Basketbolda Türkiye Belçika millî maçı Macarislan 7573 Rusyayı yendi Moskova 10. ıHusu5il Burari? vapılmakta olan gençlık festival: basketbol turneslnde Macarıstan ] takımı Avrupa samplyonu Ruç takımmı 75 73 yenerek turnuva [ lamptyonu o l m u r u r . Macfirlar karfilasmanın başından sonuna \ kadar Rusları hâklmlyet altına mışlar ve neticede Avrupa samplyn ' nu takımı yenmege muvaffak ol. muşlard:r. EŞREF BİLGİÇ Beşiktaş futbol takımı antrenörleri Eşref Bilffiçin nezaretinde muntaıcman çahşmaktadırlar. Yukarıdaki resimde antrenör, kaled Tarrıeri çahjttrırken görüliiyor. RmDiniluaHnNsıınılnıınmMioHiHi'iıııniNiıınınıtnnnMnılımNlilimiKnııııııiüuiHiıııııı Bebek, Etiler Kooperatif Evlerine Bitişik TÜRKHAVAYOLLARIj A ORTf AKLIĞÎNDAN Galata Yolcu Salonunda bulunan satıg büromuz 1000 YARTSIPEŞİN, Meskenlik YARİS15Ü AY TAKSİT1.E <»\R\\Iİ MAHALLESİNDE TAPULARI DERHAL VERİLİR. + İMAR DURUMLARI BELLt Gormek ve malumat almak için: ETİLER otobüs durağı yanında şantiye bürosuna Müracaat: GARANTİ BANKASI Şube ve Aja nslarına veya Bahçekapı Garanti Han No. 301 NOT: Taksimden, Etilere yarım saatlerde Be [ediyo otobüsü vardır. Telefon 27 20 25 ARSA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR 12 AĞUSTOS 1957 Pazartesi günü saat 18.00 den itibaren Ş I S H A N C deki yeni binamıza Bu tarihten itibaren Muhterem yolcularımızm bilet almak ve hava meydanına hareket etmek üzere Şişhanedeki yeni taşınacaktır. I N S A A T BEBEK'te Eiilere bitişik 1000 Meskenlik Garanti Mahalletinde 1 Eksiltmeye konulan iş 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde birinci kısım Blok Aprtımanları inşaatı içidir. Tahmini keşif bedeli ü 000.000.00 liradır. 2 Eksiltme 26 Ağustos 1957 pazartesi günü saat 16 da Garanti İnşaat Ltd. O. (Garanti Han kat 3 Bahçekapı İstanbul) da ya oılacaktır. Teklifler kapalı zarf içinde saat 15 e kadar şirkete makbuzla teslim edilmelidir. 3 Eksiltme evrakı yukarıdaki adresten yüzelli lira mükabilinde temin edilebflir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme şartnamesindeki vecibeleri yerine getirmeleri lâzımdır. 5 Her hangi bir sebeb ve suretle teklifle rin geç verilmesi bunların najtarı Itibara alınmasını icabettirir. 6 Şirket bu ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. BLOK APARTIMAN İNŞAATI SATIŞ BÜROMUZA ve TERMINALIMİZE Tesrifleri rica olunur. VIİSAFİRLERİNİZİ • •• YENİ TELEFON NUMARALARIMIZ: Müdür v« Danışma BU SAHiL TVRKHAVAYOLLARI Yeni Terminal Binasına taşınıyor. Bu bir hizmet tekâmülüdür, biletlerinizi lönül rahatlığı ile ağırlıyabilirsiniz~. .. bulaşıkların yığılması, yerlerin lekelenmesi, »arkenin kirlenmesi artık bir endişe mevzuu »lamaz. Çünkii: • FAY en kısa zamanda v») en büyük kolaylıkla kiri ve yağı yokeder y~ FAY fayans, raermer, çini ve emaye. eşyayı tertemiz yapar ^ bıçak, çatal, kaşık, tencere, yağb kaplann kirini ve yağını derhal temizler Puro Ssbun Fabriktsımn mOtehastıs kimyagerleri tarafından hususf bir formulle imal edilen FAY en kadımnm en büyük yardımcısıdtr 44 17 98 Rezervasyon: 4 4 47 (Beş hat) 44 02 96 90 Tapunuzda çapınızda belirtilecektir. SiZiNDiR!... İÇ ve DIŞ HAVA SEFERLERİ İÇİN SİRKECİ ve TAKSİMDE Resmi Seyahat Acentası: Muhasebe: 4 4 19 0 5 Uçaklarda yer ayırmak ICin REZERVASYON Açık denizlerin korkynç dalgal*rından, sert rüzgârlarından masun vt (akat bağlı olduğu Florya koyu vasıfasile, aym zamanda muhaiazalı bir deniz olan Kuçükçekmec* gölü kumsal lahillerindv bir yuv» ya sahip olmağa hazırlanınız... D O K T O R O S L U ' n d a n isteyiniz. Telefon: Sirkeci 22 04 75 22 84 10 Taksim: 44 26 44 Biiyükadada Satılık Arsalar Nizam caddesi üzerinde, Nizam karakolu karşısında, çamlıkla çevreli 3 müfrez arsa satılıktır. Almak istiyenlerin 12/8/1957 pazartesi günü saat 15 te Büyükada da Adalar Sulh Mahkemesine müracaatleri. tarife ve hareket saatleri gibi malumat için DANIŞMA numaralarının kullanılmasını rica ederiz. (11243) HERŞEYI daha iyi TEMİZLERI PLÂJ SİTESİ UMUM! İMAR MÜESSESESİ Siimerbank Umum Müdürlügünden 1 Erzincanda yapılacak iplik fabrikasınm tevsü insaatı, birim fiat esasile ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmugtur. 2 Yapılacak inşaatm keşif bedeli i2.400.000.) lira olup geçici teminatı (85.750. liradır. Eksiltme evrakı Ankarada Sümerbank Merkez Müdürlügünden, İstanbulda Galata da Sümerbank İstanbul Şubesinden (100.) lira mukabilmde alınabilir. 3 Eksiltme evrakı 21 Ağustos 957 çarşamba günü saat 15 e kadar Ankarada Umuml Muhaberat Servisimize tevdi edilecektir. 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhüdde (1.000.000.) Jiralık benzeri bina inşaatını bizzat müteahhid sıfatile yaparak kabulünü icra ettirmiş olması şarttır. 5 Banka işi dilediğine yaptırmakta veya vazgeçmekte tamamen serbesttir. (10847) İstanbulda buyük ve modern bir fabrıkanın makine ve techizatının montaj işlcrirde çahştırılmak üzere kalıfiye tesviy^ci ve montaj tekniiyenlerine acele ihtiyaç vardır. İsteklilerin İstanbul, Bahçekapı, Yeni Postahane caddesi, Garanti Han No: 414 adresinde Elka Elyaflı Plâka Sanayii ^ ^ ^ H T.A.O. na şahsen müracaatleri rica olunur. • • § • ACELE TEKNİSYEN ARANIYOR ••SATILIK • « • Stuer marka çapraz kirişli, demir kadrolu, 3 pedalli iyi bir halde bir piyano, yer muşambası, çift raylı perde kornişler Avrupa malı lâmbalar Yunkers markah bir şofben vesaire satılıktır. 9 ilâ 1 arasında 22 49 52 No. ya telefon edilmesi. Mufıteliff Hurda Malzeme Satılacaktır Ankara Elektrik, Havagazi ve Otobü* Işletme Müessesesinden: 1 Hurda bakır tel, hurda demir ve saç parçaları. elbise ve ayakkabı vesair hurda malzeme 26/8/1957 günü faat 10 da açık arttırma ile satılacaktır. Satış ayni gün bitirilmediği takdirde satışa, müteakıb günlerde devam edilecektir. 2 Bu işe aid şartname Ticaret Işierı Servısinoeiı parasız olarak alınabilir. 3 İlgililerin yukarıda yazılı gün ve saatte Mut»sese Umum Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Komlsyonuna, şartnamedt belirtilen esaslar dahilinde müracaatleri ilân olunur. 4 Müessese ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (10958) AHM su N N E T ç *• • ET T E M İZ Beyazıd Tel : 22 56 16 Siderakiz Kardeşler vs Münir Kanokş Kuru temizleme ve boyama fabrikası Fabrikamız için ehil pres ve el ütücüsü ile tezgâhtar kız aranıyor. Müracaat: 9.30 ile 12,30 arası Hamalbaşı Kordele sokak No:110 Tavuk yetiştirici eleman aranıyor Tavuk yetiştirmekte ihtisas sahibi bir elenıana ihtiyaç vardır. Görüşmek için her gün 1012 ve 26 ya kadar Taksim Sıraselvıler caddesi 20/22 No. ya müracaat. SüNNETÇi CELÂL TEZEL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog