Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

r HADiSEI£R«AKiSLERi daa v a k l a f t m n k Tnamy* fttrük Umiltir. Caatlt*ıa paffatl brakmıyan dikta, rejiml Catolina'dakl «vin* haciı kojrduğu gibi jrurda dönrfledlH takdirde blr milyon p«*«ta Sdemeğe mahkum etmlftlr. Hür bir fllked* ya»amayı memlcketmdeki lervrtine tarcih eden müıisyen tehdld r« tekliflfere kulak asnuznvtır. tkind Dünya Harbi damokrasilerin taferi olarak K>na «rerken Canls'ın Upanya hakkındaki ümidleri artmış Franco rejimlnln yıkılacagı günü BİR DEMOKRASt beklemljtlr. Harb gonrasının tspanya rejiminde ÂŞICI defişikllk yapmamaa Casal^ı blr Gazeteler mejhur Violonsel virtü müddet içm dünyadan •oğutrnUftur. lozu Pablo Caıala'm lıdivaanı büytik ! Harb senelerinde hakikl şöhre'ine ulasan Violonjelist Ikinci Dflnya Ipuntolarla verdiler. Kıymetli musikî fistadınm 80 yaşı Savaşmın arzu ettiği neticeleri veriru aşmak üzere bulunduğu bir sırada rneyişi ü»rine, «İspanyanın hür bir 120 yajındaki talebesile tvlenmesi rejime ve Ispanya halkının hürriyefpek tabiî basını üfilendireeek bir ttoe kavugacagı tna kadar hlç bir f yerden kontrat kabul etrnlyeeeflrü» fhâdiseydi. Bılhassa sanatkârlar arasında, büyuk ' ilân etmiştir. farklanna dikkıt «tmlyen izdi I Caaalc, politik bir gayenin peşinde ! vacların yekunu dıkkati çekicidir. olmadığını, sadece insanlığın hay) Talebesinin genclık ve inceliğinin te siyeti için mücadete ettiğini açıklasiri altında kalan hoca, yasını bir mı« v« Prades kaubasına çekilmis! anda unuturken, sanat zevkile do tir. 1950 den Itibaren küçük kasabada ı lup taşan talebesi de .onun manevi ! meziyetlerinin esiri obnaktadır. y , «Casals müzik festivalleri» ni tertibPuerto Rico'da evlenen CasalsTar lemesi bu küçük kasabaya ner scne dünyanın müzik üstadlannı getirmi; / halen Franca yolunda bulunmakta d | dırlar. Belkl d* cenubl Franssnın sa fakat kendisi dısandan gelen her kin bir kdşesinde ilk evlllik günlerini teklifi reddetmiştir. Hürriyet fifığı Ispanyol bulunduğu I geçirmeğe başlamışfardır.. Biz Ca\ sals'ın izdivacından liyade şahsiyeti yerde yüzleree talebe yetiştirmi» \e bunlardan para almamıştır. buracağız. Meshur virtüo7 llerlemis bulunan Franco rejimine baş kaldırmıs olan Jcısa bir müddet evvel filen yaşma rafmen ilk cidd! rahatsızh|ı tToscanini gibi, kuvvetli sanatkâr va geçen sene Puerto Rico'da geçirmiş' sıflan yanında demokrasi reiiminin tir. CasaU festivali için gittiği bu f vazgeçmeı hayranlarından biridir memlekette orkestrayı idare ederken i Nitekim Casals'm Franco'ya karfi bir kalb krizi ile vatağa düşrnüş ve ' mücadele onun muciki saha istirahate çekilmlştir Casals, tspanya için tahayyül etl'sında eriştigi söhret* ayıu kuvrette politik blr hfiviyet de İlâve etmiştir. i 4 İ # demokrari ölümünden evvel gerı Pablo Casals'm sanat hayatı Bar | Çeklesmezse bedbaht gideceğini söy | selondaki bir kahvede hafif parça lemekte<lir. Bunu pck tabü laman (lar çalmakla beslamifttr. Klâsik mü görterecektir. 20 nci asırda pck çok memleketin ziğe bilhassa Bach'ın parçalarına kar sı büyük zaaf hissedetı îspanvol ' Casals'lara fhtivac göstermesl üzücü ) sanatkân, 12 «enelik bir çahşmadan bir gerçektir. Zira «insanlığın haysi,ı sonra kendisinde klâsik parçalan ça yetini» gerek maddi, gerekse şohret gibi manevi menfaatlerin çok uze'' labilecek kuvveti bulmusrur. 1939 senesinde Franco'nun sağladığı rinde tutan Casals'lar bazı .nemleJızafer, istikbalin marur müzisyenini ketlerde çok güç yetipnektedirler. , lCatolina'daki mütevaıı aile yuvasınFETYAZ TOKAR R™ Ufanbul •illttvekillefr halkın derdini dlnliyor Baftarafr 1 inei mhtted* yuracak derdleri mi yoktu acaba? Alâka «TİıfiTiın urrııu bir D. P. li apklamakta gccikmedi. Bu, bir bahçıvandı vc Istanbul milletTtkillerin* ffiyle hitab »diyordu: < Seçimden «eçlme tefril ed°n milletvekillerimız, hof geldiıjz!Toplantıda, bulunao vatandaflard«n h«m«n hcpsi D. P. liydi. Bunların hepri d* karaborsadan |ikâyetçiydi. Hepsi de, ihtiyaç maddel«rinin pıyasada bulunamadığında birlesıyordu. Millî Korunma Kanunu, bellibaşlı tcnkid mevxuu idı. Kanun fayda Eağlamamıç: tam tersi tarar dofurmuştu. Yol, su, elektrik, kı&nbulun olduğu kadar Yalova ilçemizın de ön plânda derdleriydl. VadedUdiğl halde konserve fabrikası hâlâ kırrulmamıştı. Istanbulun 4 mUletvckili arannda, tenkidlere en aı tahammüllüsü Mü kerrem Sarol oldu ve memnuniyetsizUğini şu cümle üe ifadc etti: • Siı jnuhaliuer gibi konufuyorfunuz!» Ev ve tarlalarını bırakıp hicret etmiş yüzlerce Tiirk gördiim! GumhHrbafkam YIMR Kralına j Baftan.fi 1 inei tuhtftd* gtç*u hafta •onund» İS giXn İçin msmleketin* döndtlğü ı s m ı t bazı y«rtl tjaosUr T* bllbaaH Attna radTotu, habvri Urmrla ttkrarlamıstır. Dıı İ^ert Bakanlıgının blr aoscusO. Baytr Paul'a ne jaıılı, n« de flfatkl ahsl reya r«aml blr maaa,] gönderme ; mlştlr.. demlftlr. C.M.P: konferansa bir formülle geliyor Baftarajı 1 ıncı tahılede Toplantıda C. H. P. yi İnönü, Kasun Gülek. Turgud Göle; Hür. P. yi Genel Başkan Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Başkan Vekili Enver Güreli, İbrahim Öktem tenasil edecektir. Karaosmanoğlu ve Güreluün bugün şehrimize geimesi beklenmek tedır. C. M. P. liderlen Puad Arna. Ahmed Bilgin ve Tahtakıhçın bu VIVIEN LEIGH ESKİ KOCASI iLE TATILE ÇIKTI Aktör Sir Lauaijam veya yarın sabah jehrimiz rence Olivıer'in refikası aktrist Vivien Leigh, 23 yaşındaki kızı Suzaan» Holman ve t ::i kocan borsa ıjînı Leigh Holman, tatil geçirmek üzer» d» oiacakian tahmin edihnektedir. Avrupada bir turneye çıkmıjlardır. Yukarıdaki resimde, Londrada Öğrendigimize göre, bazı Hür. P. Ohvier'lerin evini terkederken görülmektedirler. Evlendiklerinden bu yaliler toplanünın gazetecilere açık na geçen 16 senelik müddet zarfında ilk defa, Vivien Leigh vt Laurence olmasım teklif «tmektedirler. Tek Olivier, tatillerini ayn geçirmektpdir ler. Bastarafı I inci tahifede lifin ne şekilde karşılanacağı mee ile iki defa buluşmuştur. Prenrakla beklenmek tedır. es Aliye Hilton otelinde Ana KraBılindiğl gibi her üç muhalif lehdidlerle Pasakeydckl evhrintetı, (arlalarından olan re Majosava liçe Zeyn'in yanında kaldığl için, parti teşkilâtı, işbirliğine taraftar sığınan İsmail İle oğlu her gün sıvil polısler tarafından dar ve bunun tahakkukunu içten Baftaratı I ind *aM1ede ' «Dün duyduk. Bizün evi de tam arzu etmektedir. C. M. P. nin topannesine götürülmektedir. t a k l r Baştarafı l inci sahifede Bajtarafı 1 inci tahifed* Saray mehsfiiine yakin çevreler bulamamıştı. Bugün, Kıbns Türk e v i n etmişler. Artık geri gelmez dıye lantıya bir teklif getıreceği haberi 5MO 760 metrekare ınsaat japıkmıştır. lüğüne hizmet için vazıfe almış olan ^ ^ " ^ İ . ^ ^ L ™ ^ ^ Halec yürde 30 randımanla çalıemak den sızan haberlere göre Kral FayHük'umetlmlzin İse bıcladığı 1950 yı. ta olan fabrlkanm plsm tabakkuk «t götürmüşler, kiremldleri mernnuniyet uyandırmıştır. Alinın katilleri Magosada serbest do | e r ' bugüne kadar tse 8 yılda tlfl taktlrde, yanlız TOrkiyenln trak sal, Kral Hüseyin ile Kraliçe Dina laşıyorlar. C. H. P., İnönünün beyanaünda lından toplamışlar. Ağaclardan, tarladan is4 765 266 metrekare insaat yapılmıstır. tBr re yedek parça İhtiyacı karşılan. nm arasını bulmak için te^ebbuse tifadeye bile başlamışlar.» da belirtildiği üzere «Kurucu Mec «Türkiyeden ne haber evlâd?» Hükumetlmlz hsikımızm yenl blrer geçecektir. Işt* Kıbrıs adasında Türklerin a lis.> in bir hayal olduğu, çünki Mec yuraya sahib olmasmda bankamızı da makla kalmıyacak, bütün Ortasarka llı Ihtıyar kadın, oğlu ıçm ağlarken racat yapılacaktır. bu suali de sormaktan geri kalrr.ı zınlıkta olduklan Rum köylerindeki iste muhalefet cephesınin 3 te 2 ha genlş çalışma ımkanlarma kavuf Son aenelerde Amerlkada traktör Sur'nu? ve bu gayretln sonunda An. acıkb durum. tşte onların bize reva yordu. Kıbmlı bu ananın bütün üçog^ınluk elde etmesinin bu şart karanın kısa bır zamanda lman tah&k mtif lmk&nı glttlkoe azaldığı İçin, gordüklen muamele. midi şimdi Anadoluda .dığer bütün Bundan ldarecüer. Amerlka dııındakl Uk bü Türklerin çoğunlukta olduklan köy lar altında imkânsız bulunduğu ka kuk e"'"nl| bulunmaktadır yük tedsl memleketlmlzd* kurmaja Kıbrıslı Türkler gibi.. «Buralan bilerde ne oluyor, Rumlara neler ya I naatindedir. Ayrıca, C. H. P. işbir sonra da dah» büyüS blr hızla r»t»n karar TermlşlerdJr. ?ımdir» diyor, anavatan bu yavruya daşı mesken sahibi yapma yolundı ça k m e r a k lığı meselesinin bir propaganda lışacağız Minceapol.s Mollne rabrlkaaı ha>n el uzatmadığı takdirde sefil olacakC° ediyordum. Lef Baftarafı 1 ind sahılede larını. zaten şimdiden olmağa başla 1 k o ^ " Leymasun yolu uzerinde ogle mevzuu olmamasmı, ciddî bir istıBugün karsımtzda yükselen Tenl Türklyeoln traktflr yedek parça lbtl. 1 Suriye muzakereleri esnayaeınm mühlm blr kıamın; da tarşı °" * •" i = Köfunya "" • kamete sevk edihnesini ehemmı mahal>, 1950 yılmdan bu güne kadaı Iamaktadır. Tek olarak 1958 d« me:n bankamızın açtıjı 23 milyon llralık yetle ıstemektedir. Bugün Kahireden gelen kredilerie meydana gelmis yepyenl blr leketlmlzde büyük blr rağbete maz. bar olan 30 beyglr kuvvetindekl 333 Toplantmın yeri henüz tesbit sehırdlr bazı haberlere göre Suriye pek yam e d Aziz Y a tlpl traktörler »ert hallnd» lırjll edl 5lnl kında Rusyadan iki küçük denizaltı ler yaşıyabilir mi? thtiyar kadın bu edilmemis ve bu husus İnönüne BugUn temell atılan 18 dalr»ll 1300 lecektîr Ayrıca bu senekl teaılr Fua Gülerek, acı acı gülerek Ushih etile 6 torpidobot alacaktır. Moskova sualin cevabmı da misaüerle veri mif, 44 demisti. Çok az zaman ev\'el btrakılmışur. Toplaotanin İnönü lo'raanl: 75 apartmanın lhtlvı »deccgi nnda yenl tlp bir pulverlzor teşhlr dalrelerln temlz bır konforla 3 oda da akdedilen gizll andlaşmada bu yor: adanın kuzeyınde, Türkiyeye bakan nün Tajhktaki veya Heybehada 1 nol olarak 80 m2 ÜKrinden yapılma olunacaJctır. huausun da tesbit edildlgi zannedil «Yıllardır Güvercinlik köyünde yemaclarda Arabköyde yaşıyormuş. daki evinde yapılması Teni teals'.erln kurulmasını müt«a kuvvetle sı temin edilecektlr mektedir. Gene Kahire kaynaklanna yaeardık .Yakın bir köyden oraya rarlası da, evi de, bıraz hayvanı da klb, fabrlka tam randımanla faallyete muhtemeldır. Iaşaatın dair* tnâuyetl 18.50 bln geçlnce, Türklye İlk defa grodor, bull göre Rusya Suriyeye M ilâ 100 mil gelin gelmistim. Bu sene basında varmış. Girne kazasındaki bu köyde lira arasında olacaktır > doz«r ve diğer yol Insa malıemegl lm& C. M. P. ve Hür. P. idarecileri yon dolarlık Iktisadî ve teknik yar küçük oğium vurulduktan bir kaç Daha sonra Mallye Bakanı Easan Unt baslıyacaktır. bir kaç Türk yaşıyormuş. Esas çobogün şehrimixe geliyor dımda da bulunacakmış! Polatkan kürsüy» gelmlf T* dttnlstlr ğunluk Rumlarda imiş. Neler yapmaAnkara 10 (Cumhuriyet Telek*J ki: Kahirenin (El Ahbari gazetesi de mışlar? « Demokrat Partl hükumeOeri. Hrutçefin Kahire ile Şama bir zi «Hayvanlan otlatmadılar. Sahibi Pazartesi günü muhalefet par memleketlmlzin topyekun kalkındınl yaret yapmağa karar verdiğini yartilen arasında yapılması mukarrer masını, lktlsaden kuvvetlendlrllmealnl, Bursa koza piyasası sona Rum olan tarlalara hayvanlarımı soBattan.fi I inci tahifedt maktadır. i kabilmem için analannın nikâhını «ljbirliği konferansı» na katılacak ratandaşlanmızın ya;ama seviyeleri. Tasfiye belge'bıe müstenlden yaerdi istediler, otlatam.fdık. hayvan sahibi olan C. M. P. Genel Başkan Vekili mn yükseltllmeslnl temin Için lktldl pılan ameliyelerden mütevellid sâfi Baftarafı 1 inci sahıiede Rumlara ise bedava bıraktılar. Sc Fuad Arna, Genel Sekreter Ah ri denr aldığı tarlhten itibaren, yonıl kurum kazancı her vergilendirme Bursa 18 (a a ) 42 £ün devam eden 2) Aynı tarıh içinde göztap, potas, nunda yok pahasına hayvanı da sat med Bilgin ve Genel İdare Kurulu mak bliılyen ve daima hızınt »rtıran Burs» koza plyasası bugün sona eraıls dönemi için ithal petrolu kullanan buyjk gayretler sarı etmekte, ula^ıl tlr. ambalâj malzemesi gibi kuru iizüm tık ,bir akrabeıtıa bıraktığım eve de tasfiye ameliyatı taamına tekabul ; s t i h s a l w ih^cnd büyük blı üyesi Nureddin Ardıçoğlu yarln ması gereken hedeflere kullanılraası sonra haciı koydular onu da bir Rul Bu müddet lçlnd* B2S bln 958 kllo eden kazanc ile yerlı petrol işliyen I f; us rt îi h sma a d d e l e r ı ç l n sevk ve azlm İle yaklasmaktadiT. ak m saa edllen döva bu aatışlardan müs ma devrettiler. Ben de kanyı. dört I « » t " uçağı ile Istanbula Baftarafı 1 inci tahiftd» tfi U t kmna Iktldanmız zamanında meydana g« tasfiye ameliyatı kısmına aid kazanc viz miktan nedir? 11 milyon 334 bln 4S« d l çocuğurau alıp buraya geldim Başı gideceklerdir. tlrtlmış ve getlrümekte olan eaerler miştir. olmak üzere ikiye ayrılmaktadır llra geçmlstlr. 31 Izmir ihracatçılanrun Ozümlerl mı sokacak bir ev alabildim, şimdi Diğer taraftan Konferansa ka bugun vatandaşlarımiEin ve bütün dün Te^kilât kongreleri ramanında ikNizamnamenin «ihrac edilen pet işlemek için pirıncyağı ve ambalâj Kampanyanm devamı mOddetlnc» şurada kahvecilik yapıp, geçinlyo tılacak olan ve halen Ankarada ya mille'lerlnln gozlerl onünd» canlı mübayaalara 81 alıcı istlrak etml ve roldsn mütevellid hssılstın haricde malzemesini lüzumu miktarında te mal edildiği takdirde kurultay bu blrer ablde olarak durmaktadır s ruz.» bulunan Hür. P Genel Başkan damızlık koza 21.34 llra arasında mas muhafazası veya Türkiyeye ithali» d a H k e d € m e d i ğ i n d e n Ticaret Bakan tarihte Ankarada yapılacaktır. YoUar, Köfunye takriben 800 nüfuslu silme Yardımcısı Enver Güreli de yarın santrallerı koprüler. barajlar. elektrik mele törmOftür. beslıklı kumında " " fabrıkalar; limanlar, »llo • • fu hiiküm yer al fc h a b e r d l l r m l d l r ? ' Haberdar ise Hürriyet Parösînin ilk büyük ku bif Türk köyü Orada Anastasia alar. sadece blrer küçuk kellme İle lfa maktadır: bunların ithali için v?ki talebleri rultayına 500 delegenin katılacağl dmda bir Rum kadını oturuyordu. sabah motörlü trenle İstaibula ha de edi'.dlkierl haîde bu teslalerln mil «Petrol kanununun 13 üncü mad niçin vaktinde karfilamamıştır? Tethiş hâdiseleri başlayınca Larna reket edecektir. letım zin medent mllletler sevlye«lne söylenmektedir. desinin üçüncü fıkrası mucibince 4^ Üzümun ısletme ve ambalâj mas Hür. B. sküdar teşkilâtımn yultseltılajesınde, refahında ve iaade. ka kazanndıki Aytotoro Rum köyümemleketin petrol ihtiyacı karsılan raflarının kiloda (30> kuruşa çıktığını : t.nde oynad:kları roll«r pek büyük ol •h'r1(Siif*» dair Pr^nsu ne gitmiş, verle=miş. Fakat Köfundıktan sonra petrol hakkı sahibi Ticaret Bkanhğı bilmekte midir? Hür P Üsküdar teşkıiâtı il konZıh n sporl&rı: r*ı1^U^(tO donünUük zeytin ağaclarıTürkiyeden ihrac ettiji petrolun ha Billyorsa üzüm müstahsilirıin sırtına Bütdn bu 1 On lkl metr». nı eatmamış. Şimdı Rum kadımnın gresine 3 imzalı bir karar sureti 4 ge hlznaetlndedlr.tesisler TUrk mılletlnln Baştarafı 1 inct sahifede hasıricdeki sahşmdan ve bu teolaler sayesln 2 Kırk sanlyed*. ] i i y e t ı n hafifley bu Hak#»mekânda»« nasıl ş»'| vetok (irmektedir. Üsküdar te;kilâtı va an de senı eserlerin meydanç getirllmesl göre, Bulgaristan elçiliğı 2. kfttito lattan Türkiyedeki petrol Brneiiyatı • u, ki l me en s e, n i ç bi nu na i ğç l i rn m a tedbir 3 Reçel 450, hardal 270 kuRum ledhişçilerin Magosa'da şetıid olduğunu güle güle anlatıjorlardı. da^lann herseyden Snce varmından artık kolaylaşmış buluumaktadır Popyordanof, şoförü İs\eç makamve petrol kanunundan doğan mükel Ş i m d i tedbir a l a c a k m l d ı r ? ruştur. 1 Rumlar, aralarında bir kaç Türk rmin ve korkusuz yaşamak istedisi^retln.ızin lktliâdî kaİKinma. ettifeteri poUs Ali Mehmed lefiyetleri için ltom olan miktarlar | b u n U r n c t e r d e n ibaretür ' ' l»rı nezdine gitmekten müteaddid 4 Annılan »ayılar 123 ve ailesi olunca. bunların zeytin ağac ni. bunun için partinin ı^birlıSinde sını temine yarajacak büyük gayrttl 4S6 dır dısında kalan kısnmı haricde mu51 tstanbulda bir firmaya 150.000 , defalar aljkoymaıştur. Hattâ aynı ça | gün sonra eve kâğıd attılar. Nedir kl larını, bağlannı geceleri harab eder, kontenjan ve müs?vat sartmda ısrar :er janında jurduoıuzun b»ştan başa Yanlışlar bes tanedlr: hafaza edebilir. Ancak yukanda ya dolarlık ambalâj malzemesi itheli ' hıs dün kendine tsveç po'.isi süsü dedım. Tehdid mektubları ımış. Gıt .mar ve ihyasını saglayacak. tedblrler» zarara sokar, kaçırırlar. 60 lık Anas etmemesini ileri sürmektedir. 1 Garson kalemin terslle yazı. de teveşsul olunmuj bulunuyor. müsMdesi verildigi doğru mudur1' v e r e r e k Stanef ailesinin kaldığı ote. b u r a d a n diyorlarmı» bana. Ne yapar tassi^'nın Türk köjü Köfunvedeki yor. 2 Kelebek kıravat trkması mezkur hasılattan lüzumlu miktar Dofcru ise bu müsaade neden doj , e Glr.sîu.miz büyük imar hareketltrl ^ sın evlâd? Rumlar çok orada Ben de zevtin ağacları ise tam mahsul veriy e o s l r g d a tolx lâzımdı. 3 Çatal balık çatalıdır. nln surat ve muvaffaklyet bakımm. muntazaman Türkiyeye getirilir.» l rudan doiruya üzüm ihracatçılarına kaçtım » vor. bir tek aSacına dokunulmuyor. 4 Çatal sola, kaıık. bıçak spğa ian bütün blr Imparatorluk ve cumhu veya Tarişe verilmemiştir'' Verilmıs nan çocukları kaçırmak istemisjtir Dıtiyar bir kadını bile yaşatmamıs | Rum karısı, Aytotoro Rum körıet tarihlnde emsallne tesaduf edlle konulur. 5 öteM garsonun goBu mesele hakkında hazırlanan BaştaraU I incı sahifede mez. olsaydı bunun işletme masraflarını turdufu tepslde bardaklardan bıri lar, kaçırmıslar, o da gelmis Mago , y ö n d e ],i ağaclarından tam mahsul b Konfeıans, Atina ile AıV.a Bilhassa İstanbul ve Ankara glbı indireceğinin ve müstahsife fezla fiat raporun henüz Illsveç Hariclye Veboçta duruyor saya Türk mahallesine sığınm1ş A a ı a l n a dığından .orada bazı ağacları rios'un tasvib edeceklerı bu '.,»'fhareket temin edeceeini» Ticaret Bakanbğı [ kâletine gelmediği bıldirilmekter danın hemen hemen her kose^nde Yıbancılar sunlardır: çrlndığından bile determmation) şeklı uzerinde mıim bUyük şehirlerirnızin bu lmar deglstire n m mahsulünün çenelerinl tamamen farkında mıdır' 1 Iğne, luyun İçinde bılık hıt. dir. buna benzer nice vakalar oluyor. şikâyet ediyor, Köfunye Türkterine kasaya girismeli ve bundaıi • yrıl lerl Ile buruneceklert yep yeni hüvl. cek ve makta kuUanılmaz. I Sunbul 6) Piyas^yı daima canlı tutmak ve Rum çoğunluğuna sahib koyde Türk derd yanıyor. etlerüe büyuk Turk mllletlne liyık mamahdır. Baştarafı J inci sahifede müstahsıliln kaktüs nev'inden bir çlçek değıldır. faydalanmasını sağla Birbirlerine bağlı bir şekilde çok ?z ise, bunları kaçırabiliyorlar. k ö y u n d e 4 kişılik vasıflar kazanacaklardır G e n e b u T ü r k Yunan Harıciye Pakanüğına nıen3 Yarasa kuj değildlr. 4 P kâyetlerı tnucib olmaktadır. mak makssdile ihracatçıva primleri Fakat bızımkiler azınlıkta olmakla b İ ! . R u n l P İ I e s i d a h a yasıvor. Yorgo sub bır sozcünuıı ...,csk bu şartlara Hu'iu'.ııetiraızin hâlen büyük sehlr. lşaret! dalr» Içlnde olacaktır. bulunan kachn ve erkek Bu münasebetle bugün, malu daha çabuk ödemek için B=tk=)nhk lerınıede devam ettlrdlğı bu hareke" beraber bıraz kalabalık İ3e ve hele | Katyari de memnun' Kofunveder uygun bır Kıbrıs p'ânı uzerh'Je YuÇarklardan 2 nurnaralı 1 num.aler sadece bu şehirler.mlze Inhlşar et matına müracaat ettiğimiz P.T.T. tedbir düşunmekte midir' Duşunucivarda toplu Türk kovlerı bulunu a y n ] r n l y o ı . N p tehdid eden var. ne nanistanm müzakc cesedi oldu mekle kalmayacaktır Mem.e^etin het lı ıle ajtnı lstıkamette döner ve Gen»I Müdürü Cahid Akyar, bahsi yorsa ğunu bıldirdıği de oirer.i'mi' tir. Stn şeh rl ve kaaaoası hatta koyleri lmar en hızlı dönen de odur. 3 numara Londra 10 (a a > Bu s^bah Black yorsa o zsmsn kıpırdıyamıj orlar, I ,j e o n l l k a ç ı r tmRfa ç^lırfn , Arabköyden kaçırtılan kahveci: .edüen gecikmelerin bu aylarda göda h»rren hemen a>n: hızla doner zamanlarda Birleşü. Anerık ın<ıı A nlmetlnden faydalanacaktır.» pol plâiında birbirlerine iple sıkı blr muhtariyeti beklıyoılar. 1 »ma. 1 rumarahnın aksi Istlkamet. «Bir yıl oluyor nerdeyse, evimi «Iste Vxnle. bız ne ed°rız, onlar tina Buyuk Elçısi Al'e..'in faalıyetı lekilde bağlanmış bır kadın ve blr er. rülmesi mutad olan taleblerden te. 4 numara llç 5 numara da 3 lle kek cesedi bulunmuştur ne eder' deyıo duruyordu de nazarı dik'.;atı çkm^Jttedlr. Ge görmeyeli'» ileri geldiğini bildirmiştir. Cahıd aynı istiksmette doner. Tamamile gl>imli olan bu cesedler Sormuştum. Civsrda Türklerin az. cenlerde basına Dir aç klama yapsn Ruın tethişçiler. ihtiyarı. oğlundan Ayarın izahatından anlaşıldığına sahllden blr kaç mil ilerlde dalgaların da .evinden de etmişler. Geçen gün j Rıımların çok olduğu köyler var mı Yunan muhalefet li'icrlp'ırd';'i V e Çocuğunun ölümüne tebeb ©Srüsunüz kuvvetli mı* Araba 1 göre, halen Ankarada şehirlerarasl uzerinde >üzerken blr plâ] bekcısi ta blr saatte yolun yedide binnl alde ögrenmiş ki artık geri dönmiye ve oralarda bizlere karşı herhangi nizelos. Al'.enle gdı usUığunu ve Aolan ana bir telefon servisinde yirmı dort saatrafından görulmuştür mııtır. A dan B y» yedi saatte merikan sefirinin <dahilî n.uhtarı\pt> Bastaroh I mcı snhıfedt anlıyan Guvercmlık koyü H a tecavüz hâdie<=i kaydedıldi mi" b l r varır. I Zabıta bu cesedlerin Andrew Mar ceğını Iık müddet içir.de 5 bı n küsur kişi Bu son kaçakçılık hâdl'esl Ile b'.r. 1 P a««dan konusuyor. cevab plânı uzerinde du.riuğupu. taksirrı Slvas. 10 (Telefonla) Dün Haflk shalla adında 46 yaslanrda bır ışçl Rumlan baslamışlar evırin pencere I reddettığını kaydetiüs'ı. icin «Ticket» yazılmakta ve bun lıkte bir ay içinde tam sek z kaçakçı ilçesıne baslı Akpınar ko>unden Nev lerini. kapılarını, d mını sökmeğe! veriyorlardr J ile 39 yaşlanndaki karısı Elsıe ye aıd Şimdi Yunan haucı>e«inın. A«Ur:n | ' z d lı'd.r.ıa ismlnde blr kadın 1 yalardan 4500 ü konusabilmektedır. lık vakası olıus 13 kaçaKçt at ve eş olduğunu tesbıt etmiştir Evi tamtakır etmişler. Yarın da «Tetikte>ız. Bız çok h i tanırn va'irivle blr lk:e yakalanmı$tır lar kendisitıe teslım edılmesı ı^rensıp i U ak' oğlu Bajrama van:.şlıkla gaz KAYIB Ispir Nüfus memurluğun. Gene P.T.T. G«uel Müc"ürünün bilkadar Kcfun>e Çanakkale gıbıdır Etasl Karı kocanın bır cınayete kurban tarlasına el atacaklarmdan. şu kad Dl§er taraftan Irak hududunıuzda tibarile kabul edıldikten sonra ancak P nck suretlyle olumune sebeb dan aldığım nüfus cüzdanımı kaybetdırdığrine gore, tstenbulla karşı da buvük bır kaçakçılık hâdlsesı ol gittiklerl anlaşıtmaktadır Scotland \ılriır sahıb'izdır dire buna da s=hib brafmızdakı büvük Rum kdylerı bile Dıkkatsız kadın hakkında tlm, hjkümsüzdür. kımsenin çüphesi i ^den korkr Geçenlerde nüfusunun bir konferansa katıU'n'^ ğinı belirt lıklı 4 bin abone telefonla konuş muş, Beytüsebabdan Iraka kaçırılmak Yard en usta memurlarını bu lşin çı çıkacaklarından yapılmaktadır. Dursun Çellk dörtte b i i T ü k l d ö t t biri Türk olan Alamin>e kö mekte olduğu gorü'ıroktedir. îngılteA l i kö Istenilen 1000 baş kovun hudud mu. karılmasına memur etmiştir. yok. m?ktadır. roımusler hem°n ha ıcnin son gevşemeieırdpıı ve BııieBu tehdid mektublarını kim yazşık Amerikanın da t. sebbüslerindtn İBağdadda hararet gölgede Diger taraftsn, P.T.T. Gene] Mümıs, kim atmış? İhtiyar kadını kim Yunanistan cesaret i 1 IM^ bulunmakdürü, traf'k Eikışıkhgının önümüz çeçlrılmlştlr Avrıca Sunve hududu. 51 derece kaçırtmıs? Bunlar da bulunamıyor. muzda da blr kaçakçılık hadlsesl ol. ta dır. deVi sene içinde giderileceğini bil nuş. jandarına'arla kaçakçı'ar arasm Ecnebi bir şirkette calışmak üzere iyi Türkçe ve İngiBajdad, 10 (TJIA) Burada elll Oraya tahkıkatı idare içm bır Rum Yunanistanın. Türkive taksim fikdirdıkten sonra sörlerine şunlan da yapılan kanlı bir müsademede İki ka senedenberl ;orıllmem:f »ıcaklar hü çavusunu jollamışlar ve o da işin lızce bılen ve bu lisanlaıda makinede sür'atle yazı yazarınden vazgeçmed.kçe Kıbrısa dair çakçı elöüru'müı, 100 bln Lra kıyme kum sjrmektedir. içinden çıkamamış! bılen bir sekreter aranıvor. ilpve etmiştif: | bir konferansa katılmıyacağını bildırt'nde eşya ele geçlrllmiştir Bugun Bağdad şehrintle sıcakhk &» ! diği de ilâve ediliyor. Köyünden bu şekilde kaçınlmış •• Halen îstanbulla 28 kanal üze Hukumetln kaçakçılarla glriştlSl aman receel golgede SI derece olarak tesbit Tahblenn istedıkleri asgari ücret ve hâl tercümeleri ile olan Türkler bir rt'eSil, iki değil Say Makarios. Mardlng'in kararlannı bırhkte Şışli Ppşta Kutusu 116 ya yazı ıle müracaatleri. rinrîen çalmlmaktadır. Bunlara sız mücadele müsbet net ce vermlye edilmlstlr baçlamis ve bu yuzden kaçakçılarla makla bitmiyoı Iste bir başkasr kâfl bulmuyor ••Trarsıt» kanslları da ilâve edilinee ahş . Moskovadakı duvar hikâ «Ben de, çoljğu çocuğu alıp MaAtina 10 (Hususi> Bugün beyaL,, ,., , , . ... , . , | alış verış yapamıyan hududlarımııa blr çok gosaya sığmdım » natta bulunan tethişçi papaz Makabu mıktsr 37 kanala yukselmektedir. ' vakm Suriye kataba'annda yesi devflm ediyor rios. Kıbns Valisi Harding tarafınPaşaköylü bu ıhtiyarın başından Cecen yıl içirde mukavelesi imza mağaza kendiujinden kapanmıştır. dan fevkalâde hal nizamlarından Londra 10 (A.P.'l Moskova rad nelar geçmemiş. Bunlar e7İci çoğunIanan ve hazırhklanna başlanmış yarısından fa7İasmın kaldınlnıasmı yosu bugün, Beynelmilel Genclık luğa sahib bır Rum köyünde. 5, 6 Türkçe, İngilızce ve daktıloyu bıhakkın bılenlerin mesai Yeni bir rekor j kâfi bulmadığını bildirmiştir. Makaolan «Radyoünka tesisleri tamamFestivaUne iatırak eden bir Ameri hane halinde yaşı>orlarmıs. Onlara rios'a göre Harding, tethişçilerin Oslo 9 (a.a.) Amerikalı atletlandıçı t?kdirde önümüzdeki yıldarl da tehdid mektubları yollamışlar. Ne günlerinde 44 20 26 telefon numarasına acele müracaatleri kan delegesinin Sovyet müdafaa içinde bulunduklan kampları da rıca olunur. olur ne olmaz diye Kıbnsın şiddetli itıbaren 60 kanalla calışmak imkânı lerden Jos Culbıeath 440 yarda endağıtmalı ve diğer fevkalâde hal nigelhde 50 saniye 5/10 ile yeni bir tesislerini çevreliyen bir duvan as. sıcağra rağmen geceleri bütün kapı haıl ol'cak ve trafik sıkışıklığı orzamlarmı da süratle ortadan kaldırmağa çalışmış olmakla suçlandı ve pencereleri kapayıp dyle j*»tıyor, dünya rekoru tesis etmiştir. tadan kalkacaktır.» malıdır. nlmıştır. huzursuzluk içinde yaşıyorlarmi' Yunan Kraiının nutku Yayında bıı şahsin 21 yaşında Levorti Hristo adında, konuştuğu, ı« Atina 10 fHususîi Yunan Kralı Stanley Ray Munford adlı bir ilâ yaptığı bir de Rum şoför varmış, Bir şırketin büro ve piyasa işlerinde cahştırılmak uzere bir bugün Kerkire adasmda yeni Yunan «Bir aksam bana geldi. Ne diye memura ihtiyacı vardır. Lıse veya yüksek mekteb mezunu hiyat talebesi olduğu bildirilmiştır. baspiskoposu için bir zıyafet vermişolanlar, muhasebe ve banka muamelâtı hakkında bilgi saRadyo havadisi Sov>et edebiyat pencereleri. kapıları kaparsmız dedi tir. Bu ziyafette konuşan Yunan Korkmayın. Bz size neden kötülük hıbı olanlar tercih olunur. İsteklılerin hâl tereumelerini ihgızetesinden edindığini belirtmiş edelim1' Ben de inandım. O akşam Rumlann »..me'nıı A>ab kojuıi'len Kralı. ortodoks kilisesinin daha fazla tıva eden bir mektubla (P.K. 802 İSTANBUL) adresine tir. fa>livet göstermesini istemis ve açtık peneereleri Dalmıştım ki oğkaçırdıkları Mehmed Aziz «MEMUR» remzi ıle müracaatleri. ı ile uvandun YanıRoma Olimpiyad köyünün lanm bağırması bir gaz şiçesi atmı? ıber salmışlardı. Kımırmzın elinde «Memleket tehliktlı anlar geçirmekyorduk. Silteye tedir. kiîise eski şehametine ulasmabıçaklar, kimimiz de odun ve çatallardı. bunu da tutusturmuslardı Dılıdır. bunun için çalışmalısırızla deihalesi yapıldı lar. şemsı\eler ıle >ola dokulmüş. c mistir. «3rı çıkıp su elamıyorduk Cünkü, Roma 10 (Türktel) 1960 enesinhemen Alamınjro>a varmıştık » Yunan Kr=ılı. ortodoks kıhsesinin de Romada yapılicak olimpiyad o bunu yapanlann, biz dısan çıkınca | Orsya V3rınca görmüşler ki Kumyunları için inşasına karar verılen ateş edeceklerinı bilıjordum. Kapa ların buğdayl'rı 3anıyor' Ne yap memleketin bütün sahalannda çalışOlimpiyad küySnün ihalesi yapılmış dık pencereleri. kapıları. Yeyılan a ı mışlar. Bıçakları, çatalları, odunları m=sı tavsiyeFİnde bulunmuş ve bu teşi güçlükle söndürebıldik. Düşünün sahada kendilerine yardıma hazır Şirketimizde istihdam edilmek üzere iyi Almantır. tnşaata yakında baslanacaktır. o sıcak hsvada o sıcak odayı. Sabahı bır yana bırakıp bunlaruı yangınını olduğunu da ilâve etmiştir. ca bilen bir bayan se'kreter alınacaktır. Ayrıca söndürmeğe çalışmışlar, yardım etKoyulhisar Zara yolunda boyle ettik. Gun ısığmda çıktım bir mişler. Ingilizce büenler tercih edilir. Alâkahlarm Birliğinde ikilik araba bu!a>ım dedim. Rumlar hem şahsen şirket merkezine müracaatleri rica oluKahire 10 (THA) Arab memleölümle neticelenen kaza götürmuyor hem de (uzaklaş bizdeni Ama diyorlar bize içten diş biler ketleri Hariciye Vekılleri önümüznur. Slvas. 10 (Te'.efonla) Koyulhisar, diyorlardı. Hrıstoju buldum. «Ne et hepsi de. Allah onlann elıne fırsat vermesin Vasılea. Afanya facıaları deki eylul ayınm 8 ınde Kahirede Zara arasında blr trafik kazası olmuş, DİMA LÎMÎTED ŞTl. blr kl«l ölmuf, iki klsl de agır yara. butün Kıbrıs Türklerinı gece gündüz bir konferansa davet edilmışlerdir. ler gelmis, buğdsylarını yakmıs. Rum seferber halde ayakta tutuyor Va Keyfiyet Arab Birhği Genel Sekrete ı lanmıstır. Tünel cad., 18 Transtürk Han kat: 3 ' Dun Koyulhlsardan Zaraya gltmek lar da onun için bize saldırmışlar. silea'da. Afanvada neler olmamıs'' ri Abdülhahk Hassüne tarafınTel: 49 11 41 te Olan soför Abdurrahman ldaresln. Yalandı .Sonra da Türkler AfanyS dan açıklanmıştır. âekl 21 plâka no. lu arab» volda dev papazını yakmışlar dedi. O da yalan Rumlar tertiblı bir şekilde bu iki köydeki Türkleri tasfijeye kalkışSiyasî müşahidler Arab Birliğı rl'mlş. Ozerînde bulunan yolculardan DUKKÂNLÂR**) Cemal ısmınde birl derhal olmuştür, dı. Belli idi ki papazlar tarafından mışlar, yapmadıklarını bırakmamış memleketlerinin Birleşmiş Milletlertahrik edilivorlardı Çünkü kim sana ' lar. Tehdid. dayak, ışkence... İhtiyar dlğer lkisl de ağ:r yaralanmıştır. de müşterek bir siyaset takib etme191 binada 300 daireyi muhtevi mahallemizin çarşısı söyledi bunları diyordum (Papazı kadırların kollarını, ayaklarını kırlerinin temininin çok güç olduğunu, Yaş üzür.. hracı da tamamlanmıştır. LevenoEtiler caddesinde otobüs duramız> divordu » I mışlar ve ne acıdır ki, beynelmilel bilhassa Kıbrıs meselesi gdrüşülürfındaki dükkânlardan 3 u 17/8/957 (evvelce sehven KIZIL CASUS! Yukaııda sağ 'arafta resmi gorulen 55 yaşındakı Ruİzmlr. 10 (Telefonla) Llmanım'Z. O da barınamıyacağını anlamış. ni haber ajanslarının karsrgâh ittihaz ,dolf Ivanoviç Abel, Birleşik Amerıkada Sovyet Rusya hesabma casusluk dan İngtltere. Fransa ve Almanyaya hayet Vadili kövünden bir Türk şo ettikleri Lefkoşeden bu facialara dair ken Mısır ile Suriyenin Yunanistam 1 3 / 8 ' 9 5 7 olarak çıkmıştır ) Cumartesi günü saat 15 te şandestekleyeceklerini ve böylece Türyaş üzum lhracına bugunden Itibaren yapmsk suçundan yargılanmaktadır. Abel, Sovyet Rusya îstihbarat Bütiyedeki idare binasında acık arttırma ile satılacaktır Tagörü bulmuş, onunla gelmis. çoluğu rosunda binbaşı rütbesile vazife pörmektedü. Brooklyn'li bir lcAjğıaf^ başlantnıştır thracat baçta Et, Balık çocuğu elmış. yükliyebildiği eşyayı hakikati belirten bır tek yazı çıkma kiyeyi desteklemeğe karar veror. libler, EtUerdeki şantiye şefliğimizden izahat alarak dükmış, biz ler bile bunun içyüzünden diğer Arab memleketleri arasında Kurumu olmak ü«r» üç flrma tara. kisveai ile faalıyet gösteren Abel'in «uçu fabit görüldüğü takdirde idam kânları görüp şartnamesini öğrenebüirler. fmdan yapılmaktadır. İlk olarak 200 yüklemis gelmis Magosaya mescîde •Dihaber kalmışız! • e i bir ikilik yaratacağmı belirt•n edılecektir. ton MYkadllmlftlr. sığınmış. Bekliyor. mektedlrler. ETİLER YAPI KOOPERATİFİ ^m Kraliçe Dina dün kızı ile buluştu Ankarada dün 1200 ' Traktör tesisleri lojmanın femeli atıldı genişleliİGcek Gizli bir Rns Snriye anlaşması mı? Pelrol Rİzamnanesin Ticaret Bakanına le deeifiMik japıldı levcîh edilen soru önergesi Hır. P. Kurultayı 14 eylulde toplanacak Hrntçefîn kehaneti Meselelerin halli Afina şaıi koşıyor Şehirleraratı telefonlarda sıkışıklık Siineydeki kaşakşılık hâdiseleri « SEKRETER ARANIYOR .. Ecnsbi Bir Şirkef Bayân Sekreter Arıyor • MEMUR ARANIYOR ALMANCA BİLEN BAYAN DAKTİLO AUNACAK SATILIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog