Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

DOBT CUMHUKİTR 11 Ağustos 1957 BULMACA | 1 zi ııi\ A Sporları 1 Dort koşe bıf haruzun hsr keıiarl 10 ftıetredır Havtmın ortasınoo bır saz çıknu^ vt suyun v Jıunden 1 mttre yu^an yuk^lrı, Bır kanca ıle bu saz tutuıup çe* u lırse ucu kenanardan bınron tam Ortasma gehvor Bura gore, havuzdâkı su ne yuksek'ıktedtr* 2 Saafe 45 kılometre hız^a gıden 200 znetre boyunda bır katar 300 metre boyunda bır kopruden kaç dajtıkade. geçer' 3 Bır mezecı dukkârında reçel kavanozları ıle hardal kavanozlaraıın uzerınde, fıatlan go»teren yaftalarift yerlerı degifmış Dukkân sahıbı bu yanlışlıgın farkma akşam uzerı varlyof Hesab edıyor 25 kavanoz reçeı, 15 kavanoz hardal satrruş ve 1800 kuruş zıyan etmış Beş kavanoz har dalın uç kavanoz reçel ettığinı bıliyflffuz Btma gore hardaun ve reçelın fıatı fedir"' 4 Uç haneh o>le ıkı sayı bj karnT İQ guB ile aızıonce bırbinnden scnra gelen gayılar olacak, altalta yazılıp toplanınca çıkan töplam birbın arkasından çelen üç tek sayıjı teşkıl edecek Çifte Cinayet ^ak. • • [ | • rtatnı T. OORDEAim £ 1 6 J Ccrlran MAKHAK KUNT Atıf Beyin cobanı imiş Kaç yanlış buhıyorsunuz? Yukarıdakı lokanta ahnesını çtzen reseatn dalgfflllk es«ri veya xa olsun dıyt, MrÇoıt yanlı^lar yapmiş Bunlar nelerdır' Resmi Vkatle sozden geçınn fcakahm kaç yanlış bulabıleceksıniz* 1 « Mr§ Wıl»on bırira V«âlttlIU«l» tt y*ri|lafiıu j edı/dfdu. Bu kadıa koMsından fiıll olarak jruksek »yıruyor vcf ek»«rlyt kaybrtlyofdu. »ir gün kıdtfl bir ttnnga k«f»Jhlı ikl| \uı bın frank kacandı Mayısm on yedbi ıdı Arkadafira Jul'ünl 200 bın frınjfı 8deın*sı letb edlyordu tkl gün ienra« içln k««J dına randevu Verdj. Randevu inahalıiiıdc Jtıl'lc ikirtlir Vnlltı, nuyorduk K«dlni Heâ ettık, irfcbamız* bindi . Şarklar donüyor! Blr numarsh , aoldan sağa onduğune gO* 6*ekller ne >a na döner ve blı lumaralı Ile ay #n hızlı donecck ol»n hangttldlr? Bir yabancı var Sörüşünüz kuvvetü mi | X=Z 1 zilerunızı ve bU tftfl* Ytifti tâ&yajrı bultt*lârÖ«, bunü k*fidiletunlert altıl dovdu, dovdu, her tarafı allak buila* etflU#l«t tot ilvl, u» uLmd« du| <n« tftl i cesıle adafnın geılçrını baglaycg <"İOUIAN SAâA: Bırbırmm p«şı»ıra paüayan buyitk le getırmışlerdı Çunkı bana go uır İ Atlâfla S«kll«BİtfTrıliı jraRıftdâ Çaplı oDÜSlerifi hSvâva kaldlfdıkl#ı ' ceje kadar bu takım bataıyd'arın, ortadan ka,dırılacakları ha,b« verileft. . toprak aututıları, butun o bolgevı h gftıplaîffi araSındah ge v ireklerdı ve hefifin bu topçu le* (çoğun I Osmanlıhl dtvnnd» kır f k r feavnajan eneın bır ce'eyiO «tmt| •>«n mcfhur blr iTt z dervası hilme getlrrnış, sade ifHwn metneHri harbinln v«rl 3 Ekserlya Mtllrl«i' laf dejil, harvanlar bıle sıinldıkla anlamıtlardı > dijirrlı saman fahat fu aıcaklarda daha fl delikten kıpırdayıp baslarını Î K I Attf Ilejrin «ebanı unif'. sık »ık bapimlti botab 4 lUvfalı rarnaı hale gelmısleTdı •Çobanla karşılaşınca buııun d»ril|liliün« çok fukür ep«y umandır | >Bu cehennntıt ateş k»r»ısınâa dUa yedı, on sekız yaşlarmda bır hatrettt derdlllerin pe; ndt keşrakları ; man arniralının tap ateşı ali na el genM oldıifutıü anladlm Ö tâpelerfie 5 Bir nKicleketln varhjının kendl dı|ı, bolgede artık cstılı tek bir mah ne yaptnalita oldufu iualıme de 5İn« dayandığı tuslardan 6 Esyarıffl yafhalak tUfkçetıle Aııi hidtn merbercl* ttdavl olunurdu U lfikun bil« kalffıarfıış oltrfeğına hukcıftUiınde 6ir soban oldu tanbutâakl kfcprU;«rden blrirln Ikl bajl (netmif oltriası ^ormalJ^ zıra dedı Bey T tsm! geçlp yadolunan İ Esk den jifn gıbi tnUnferıd inh'âklar balın< ğunu, onun kayunlarını yayd gı nı söyledı Gerçekten o cıve da, Rıaların bır n*vi trampet sesıni »c yâkınımızda «Atıf Bey çiftlıgı» dıje i'fnvaıîa böyie dentllfdl dırdıiı e mvrhıs tepç ı faalıyetıhdan ü\f Çlftllk Vafdı hatfâ bâ|lı oldüYUKARIDAN 4ŞAĞITA1 Yufla yüfekl! eeliad lçln ktll sonra hangı duşman opç ı konıvtan gum tumenın k rargahı da bu çift» bulufiuyordu lafıılacalc rafiflardan blrl t Mldei! ölursa olsıın aynı nukme varmih cPalikan anın bu telâşsız gakin aayıf olanlar bu tarıda yumurta v e ' . tabıı sayılabılırdı Halb ık< sı» /uce 1« S Pek munuıam vUeudt getlrlU Tanrmın lutfune bakm kı, o kor cevabı benı bıraz düsılndurduyse d» ml« nkl kSy U ayakkabısı (lkl kelıme) kurç gurlemeler »adece kulakları kanaatımı pek sarsmadı Küçuk bır 4 Bakaraan ö\ rmzı rabataıı etmekle kalm s tabv îda inceleme netıeesmde Atıf Beyın boyle olur b=kmaıbumu bıle kanavan tek kımse dqhı ı e bır ftum çobanı olmadığı da anlasan dağ vaktlle olmamıştı » Rılm kopıh ffleğer bir dOşman Padlsahlar Sadırm 1 *»* easüstt iînis Ve el, kol Itafetlerlla zamlarını bu 5* «Işte t ü rnjthıS dtftftetı Oç Stîrı { o p ç U mevzılerımızı duşrtien tırhbla* kllde hltab e<iersonra, Yıldiz tdbvanın henrtek'erın nna bildirir Imiş lerdl s r»r. Aetı birıne giiler.rroı etrafl tcraırid «Kendısım aıuhafaza altında ew»* ma durutnımda edı>or, bstarvanın t knık ıslerıle rıej lâ tabura, oradan da tumen kfirartru (tttl tertm) gtıl olııvorflum Sırtim Sarns körfc gâhına sevkettığıtn bu azılı duşman renl |omlek a tirt dönuk yürüffi İMf^idakl t»« casusu sonra ne oldu bıbnıyorum. peler* mufeveccihli flefhalde hakkett>#i cezayı çekmışyakasındaft da y fBırden bu tepelerın üâtüflde OtU7 Ü r » miıtlalt» gSrytnm ( Tımmiaklıll kırk kadar koyunla ıırtında kepehefti AMİp btr sıhhıye vemuru terlfh» blr «ofu eflaiı 7 Blr »mnan bir çoban gordum Yalnıa insanların tlMt yılında, Iımlr müstahkem par|a»ı • G«fç«k1e «efll M yalnı* değıl, dedıgım gıbı hayvanlarm bıle mevkıınin altıneı alayın» mefı^ub ta«ayvuria mtreni »laB sınıp baslarını ıığınaklarından çıka M e n t M bolgeslnda bir baUrya kuramadıkları o gunlerde, bo>le d u | m a n d a m bulunuyordum Yuıbajl man gemılerinın edeta gozlerı on >a niX\3^m<^t fâan de tepedek.yunkrınıotlatmaia kalMordog^nda Pırlrık arr''nlz vt aiif < T a b u r u m u t eyytVk / • MEVIJO Yukarıdaiı dftrt gotode dfirder beşer toplanan dsımler arasında bi rer tanesı, ötekilerden blr noktada ayrılmaktadır Bunlar hangıle rıdır? A dan B ya gıtmek uzere jnola çıkan otomobıl, b r saatte altteki ızgıde ışaretli y»re gelmiştır Burta gore otomobıl B ye kaç Saatte \ aracaktır0 fBır saatte aldığı vohjn nı^betinı, hiç bır jekılde olçme»r goz kaarıle bulacaksınız.) Meselele in halledilmi| şekillerini bugün 5 inci sahifemizde bulacaksintz. 6ARANTİ Dünyanın en BANKASI zengin köpeği 9 TlfVIK PUM ı r Olnn fl 1 Harıkrt tttüt Jül parayj M«m«k »süyordu. Arad» münaka^a jıktj, Mri W!Uıofl Jiıl'e hakaret ettı, «hırsız» dye bağırdı, hattâ üzerltıe atılck Jül de bo£azı*ia snrıldl Kâdlnı bıraktığı zaman bogu'dufu jronildü * Bankada 2.612.000 frang! oluşa deıHkodnln bir mssele doğurla •Zengın.n kopeğl olu ama hlç ko ı.m pıranm «sure 1 »ar* • peÇln zsngml o ur nou' deııey n Şu Co« a J le s<ıMbl aynı fıklrde tn'dlr. »C3.b Qjn>adâ he şe^ln c duğu glft köpe* e de z"ngtni va H"n de ga"S N'teklm Costaud 1 » sanlbıma •«'01 1 b« aira'i bıMl» TI z Ar>i i i a de. nklrfle c nalfKları» dafia llk aS«nâi gll d» maotik dlyarı dtve anıdı?ımıs ov% er , Zlra köp°Şın bır r r » n » i j Frsasızla fanXç kıarının D&JC o an sahıt>i parnyı an a ara yar Ocferınl unutup tia blr m:ycn fank ı u iu et ıe aıı^ tmak »a eiıl» d&va t»a buyUk t)a a olr mılyoi irani m Û "i • ^ a t*Uau'i.111 ra L**^^ Hu " * htbmâea üe iın>oner d^c bahse JL kuk F»k.ı p ı Profesor e'rdeı blrln» ler "5 göre bısrazengin aopek dc lavale etrn s nr vun»r us'eJi çı* e n jone B.ıgü Bura k v , ık «lcOpek ııhr'?M« Bl ne Bugün Mnicaia afl na IV ıc'lron dah ij *, \r&°X ıddlESiada bulunan altıyıiz önlVl b n fran^ «'I^OT Fran Ha^vaıla * ^orıl(îıft Cem ^etl Je şoh.. ffi kot01*öis «ııa bu nMb'S? Mr k8. e 1 a uk3^l tutaraa. .Bu m hoa pek lçln h ç d» vabana a acaS blr r Blr IÇ»TI»I i i7iıafcın,ı dtni^nek Itsfbliğ 0 na»3 gerti En «ımdan 711. a 6a>tL u tet*rru efl dl Şu ha de mı kuıur b.n lıra euer pa'arın (en kıinn kıtmı COttaılu nun a>ı blnln arzuladığı mbi muf4a Mllyoner kop* «Coı^aud» Ulnll blr rb IA ınla a deijil mur'i rlb köpekl» tmâ üftpcgı M.ıyonlalD, da fedat&r re yara n maksail e »arfedılme ld'r lıJUe i ı lı al^ıiun teri ;.e kaaanmıı E J Ş çtn ffe C TI et4mlz blç'lml? B»r buçuk »°ney. <^ltıa hır z<.aıan Kaftndır» ldais» nı 1 erl suaıüs evv«' töğuk 61r k ; g^cü L5011 şeîı Dunyamn en *«8Kin Köp"g 0 0 ' »ufl rlnfle Saln'.Etıenae 70 u üzeinöe CO3*acd 12 ysş a nda o'* i z çecuîu nun paracıUarı oankada aura Cureun nun otomöbJ al'ırda ezıim'k üzer» üayy&*ı ık daha olmtcen aerre ınin olöutaij götmUı D^röa] Xead! ha. n 3 r » Uşı.ac«£ı mahkeme mevzuu = y» mı uıçe wyan blr ce»»rptle llert onu 5 ue j e n Lj^r maiienesi atlıy»rai «ocugu Kaıdınmı fırutıp aouiiîkiik blr o ı>aıaen ijnarm.| la tlle «XI ilvon altı TÜ2 WS3ur Mn ka bu arad» kendlsl feci i,ı.e.^ ya. fran* ık teer i apm ş olan altı btn klş e b ^aknij I Ş nd para \edd r tm *ıe allnaCaJC Pedaki' ?t kaijraman Cos»ud Hay. bl sene 1Tİ« de a ı b.n klşl >e3«j Tanları Koruma Cemlse ıma has.a. »•.> ^utjn n y» geti alm»*, neslne kaldınlmıs tedavl »1 na «m ya s a a a * â da X3oel« ere yardım * mı; Cos'sudyu tedav eden'eraen maksaa e Bafıaa nuaaade etaaek ka 1 a&Halll Cemlvrt Rels Vete'nf de Hrnı \*" Haıtâne T« 1 âç caora' arını çıiarmak EeTen i* 1 p m i l altı bın k.şl kayguaile gaıee erln d« ys'dımlle b»r teberra kampan «aı »çm.» Altı den üç b nl br sene IK mjh etı bek bln hayvan*ever bu kampanyaya mu U^ eden f *lrle*lnl be'lrtrrl*l« Bua kabe.ed* biunmuş oo>leoe j/c mlı.l»dan o uzu paraaifl ladeslnl ylrml r yon a üi ^z ylrmlık bln '.ni toolan II «1 ' nalaa j a i n k Dİn Ik yUz IE1İ Halbjîcl Sayvancaî n bii*ün •Ckaen sck zı de kopekle e \ardımı U T hastane ve teda l na«a' 2n topu to U>or £*•• s müt'etıklf kalıyor Bu gl. dlşle daa 1 köpekler kaıanaeaga B«ti pu on 6 n rank ru^•u»^nd3n para nm jerl ialanı Co« aud ad na bankal «50ya yttır. mış K TI kozanırsa k 7ansır tabn CTS ayte^oce^. Fedskar tay»anca Yitırüırif ıpar'k d \an Fransa gı <=, t r r zeka? r ^ mukafa» nı «a da bütün gaultü bjndsn eonrâ üdece .a ı c vüzunde tank?ca hesaln iopnsuş O le >a Cos auü nım ne hı i Olan tec koaek» yahut •Dunvnıa »I ne Irakt.M îâhs'yeti var Çekl kim etı zen n ı^ope U ünvanlarmı k zan = yazıp i ıza a C î ^ i P a r a y ı i a mai a "0n.11 olaca* Bjnün a »ına» a ıp klna sarfedek? Sah oi m " Elin milyoncujî ama ellnl . pardon aya de ve^a ^sme3l yok k Hea taia ğmı b <• sjeTlyecek tlK« CITMCTINOt ARTiMAN DAİRtSI (OlMiı Kredlil) 33 (Garıntı mıhılltsındi) 6 ARSA 3 bonra Ikımiz de otele dondıık Kadınin cesedı arabada ıdı Bunu atmak icab »dısordu Iütı^are ettık Marıjı poİLSın bulduğu yere gotüıup bıraktık Aynı zamanda bir efkı i ( DT=1I bıç k b j l ı n 1 1 kaç defa sapladık, sonrp otele dondıık ft lArK.ıı ı ır | TURiSTıK GEZiLER Zengin Para ıkramiyeierı Turkiyedt »^rı hakkı yatou paMtaiM 10.000 KİŞİYE KAZANMA ŞANSI Günde 50 kuruş artırana Satılık Apartıman Beşıktaşta Meddah î«met sokağında 10 numarada 6 katl' venı japı apartı man satılıktır Iradı senede 12 000 TL 44 69 34 numarah telefona muracaatl emın bir istikbal Gflnde 50 kuruş tasamıfla ayda hıç olmazsa 15 lira biriktırebılırsıniz. Bu 15 liralık tasarruf size güzel bır istıkbal sağlıyabılir Türkıye îş Bankasında aı,tıracağınız 15 liralık gruptan bir lratlı Kflçük Cari Hesap sıze, Ömrünüzun sonuna kadar 100 hra Aylık îrat veya lO.OOt lira Peşin Sermaye kazandırabılır. Aylık yatırımlara gör« I.K. C. H.'ın sağladığı imkânlan •anım çektı, Bu adam debjnljrdıjti, h J y s ffiem(mı S l U n E f w d , g d m d f t b ı r Dnvie apaşiKare dan dkurca^ına yor, kovun otlatıyordu » kegardı Meğer bu sat Urlada ımmuı Çoban mı vardâ bandıra Hıl? ıken yohınu bulup kendısını K1 a«Ded ,iır gıbı gerç ve trv bır su burun sıhtıne flıemurlujuna nakletosydım Casusluk. glzli asxeri ittlhtırmış ımış Karaburunla Mordoğan barat glbı ıcyltr umamiM meçhu ara» otuz kırk kllotnetrellk bir melümdO rlsrbtn o buhrafilı, acıklı gün îerrnde plyade subayı olarak yrtit aaftden fatlt olarak »ıhhlye memuffi!$ olmaklıfıma ratmetı yakama top ru Sıtkı Efetıditıln faallyet MlgeiJ çu zabiti rengı dlkilmy orduda ?td« ıjind» otul bat kadar koy vardı. TEŞEKKÜR detle riıssilanan topçu »ubayı nck' K«ndısi hergün bu köylerden birine »a ltn tumı fünU «««MI tuttddu ugrasa bızun tarafa hıç olmaua aySu t m a u ı ı haa*alıktan kunulamıya. saMnı karşılamak tlzere ccpheye eön da bır gelmesl İcab ederken, boyle topçu rak hakkın rahmellue kavuaan çok derilmi=tım 8 u top,' lüfu haftadâ blr ikl gÜJİ Mordofanda srzı sevgl 1 oîıumuz 13 tınctl SCvarl Alayı mektebmde değıl k * sda öfrenmı?tım Öaliba fena bir torrçu tubayı o endsm etme«l, na yalan sCyllyeylm, Vi * ıhav'a'inrt n Tcjıtifn 1 ıak da jetışTiemışım kı, askerhk blr tuhafırna glrfi Bu naaıl blr nhŞfKÛIl SECKtN'in hayatımm «onuna kadar topç ı tuba hlye memuru idl ki, i#lnl gflcünü Blılerl «on»uz ar lara ear)ced«n OlUcnO yı olarak kalditn va topçu tubajrı 0 bıraktp aramıada dol»|ıyor, yanrmızdalayMİle acımııı pa%l»|»n doıtlari. dan ayrılmak iıtemiyorduT r ?a c»ra?e meraalmm* çtlenk fön larak «mekli oldum «fiu cıhet yalnıı benim d«|il d derm*k zahmetlndt bu nanla"a aak* giîlı lstıhbarat rl meratlml tenln fden MerkM ktt. bir ilgîm >rktu ama, nlnajet mı!İ9 vard ki Güvendık kovflnden açık9 mandanl iıca vt Pamukb&nk T A tiraln okuttuğu münevver bır gen^ güî blr kSylflnOn de dikkat nazaruu ne candan te«#kkOrl»rinılzl arz ederlz ıdım Çob^nm b ı aca\ıb hall dık çekmlş blr e<ln bena geldi, glzlifet B»bası 1 O"1ıı O"t erclir q ndan *~ Yüîbaîim ,dedl, tıhhlye metnuetrelfll Mıişld Vcif'n Anflesl Nıtriye kat na7anrtıı çekml|U. Bendekı ilk tepkı şu oldu <rıhıl her f teh'ıke ru Sıtkıya raukayyid olun' (Yanl Kemal =pckln nin far ında dejıl kMidlsifu pısıp'Sİ dikkat edin) Bu hertf bir Emeni ne rld ırt* tMen haşka venıden ^uj donmesı imit, aakerlarlmiı araünda VEFAT manı ates açma^ a tahrık etmek su pek fazla dolaaıyorl , Olrll Eşra'ından Hllsey'n 6eyln og. retıle b.zım başımızı da belâya co<Ben bu açıkg&ı rurdsever köyu RiZUs Önden n eş Mal Xe Önle kacak' » lflve bentra de aynı ruphe altında Mehmed O de retlıl Önactıla Saba. bulundufumu hlsâettlrmedlm, herlları Devlet Dmifyollan Depo UtldOf ı İn len e" 1 1 «I$te ben b düşüneede iken ;o fln kulafına gldlp bOsbflrOn fo\âabanın bırdenbire kollarıle ellerıle blr nı mevdana vurtun dlve, adames|ıa ALÎ ÖXDE •U rîhTnst» rfhmtrna *avıışıntış»ur tjkım aca>ıb hareketlerde bulunda adeta azarladım, boyle meanedslt, »n 1 ' B> poz»r eınü o?le 7 n j T " l l l gunu da gormıyeyım m ı ' Herıf ıki mananz dedıkodularla masum ratann eat'h Br' k aş SlnanDa"ıa ranıll kolunu v ana açıj or çomelıyor, Kal daşl rdan lüphelanmenln yerslz va ş« flTde n»na?T k ı l n i fctan §onra kıynr üzunu kâh bır istlkamate hksız blr şey olacagını foyledim. ?lrr r kuı ı A ?t n e^a.ı?ına defredl kâh di*er i«tıkamete çevlrıyor \i Zavallıcık boynunu büktu r lenpo+stlr M^tla rahmet e^ e~e Çelenk lâsa beden harekttlen japan bır jıvn« Qi\n sen bllin yüîbaşım, ku^t>nJp''İTa?riF5j rlca olunıır nsstı oi'etTienı gıbı turlu vazıvrt sura bakma b#n bildiklfrlml sana ler alıyordu dıyivtrevlm dedım helbet aen bl«Ç v an ba'unduğu mevk den, bi lcrden daha iyi billn!1 dedl ve f | ve İT T T " ">r n ld Ir li'Inie memle. zim heTidegin iç nl pek gSremMdi kıldi gittı» | kew gucldt evltdlar y»tı?iir«n E=..: T luşl c rricdan bemen du'bununıu *•• ç'kard ffl heıfı dıkkatıe seyrettim. I den I?nl P T T baş aı \A ı S^üaoen Evet, e11 arenjji ç^ban c<jıh bır hel cA.çıkgoz köylfl çekildi gitti ama zaten şuphelendığun bu askerhk ıreem yo 'a gıbı kol ksldırıp ınaırıyer, foraklısı sıhhlve memurunun bır d» SIKKU ACAR HASD\L melın kalk >or, vucudunu ve \ üzuıo j 195" c» ü r e«' günü „ ı i rah. nu k 'h bir ıstıkarreta k l h dı^enre muh'e'iı vatandas olması kejfıvetl me'lre »•mıvntpt'i» l l s i . i " p»7ar çevırıvnr htılasa du«man gem 'eTİn beni büsbütun ku$kul?ndırdı Ken, ınü Be ? cı "i lmde IK rjl il&ıa ı (I i de < ' ıv ı gdCien o ntırtı.Jfl dısinl daha buvilk blr dikkat ve i'ma " ' an siıra M" K»Z rferâkİPsl ıle tetkik etmege, ertlrmaj» ba?laı !s ırabdtgahına evdl edllş^flc. noktada İJİ'ttı batarvaların mevkı dım lerini belki de sa>ı ve çaplarını Allah ahrre p* PS *\ ^ «Evvelâ mühtedi Sıtkı Efendi sam'javven bır parolar a u>up, bır v».Ai eal da boiıdıra neferı gı'iı duşmana mımî bır müluman değıldı Çurkü *** dınî vazıfelerırden hiç bırıni verıne hab»r verıvorda antıenıi7 YÎ n va ldenla ^J • Yan mda düfan bEşçavuşulBu ;a1 g"*iTnlvordu Halbukı bır dınden 7 PT İ7 >^ ve 1 \ er^ z ıt ı bir dıne geçen blr adamın her |.rıo çoban«n bu tsrarengız har j >etIV KIPOFP lfrırı 1 r 1 fe de ona tet^ık ettır • şe^ i°n ev\el beğenip seçtı^ı venl U n^ı n ıı e ka\ i'î'n i ur Cera Om ıvanık bır Tu^n. evladı olar c'ırının ıcabl^rını verıne getiTnes! to»pn! 118 1Î7 naza' % n ı ?aat 16 çavu'i lâıımdı H?lbuVı bızım Sıtkı Fe *iy B ı »nr ne?<=r k 11««= n lcı kılmicakt r Mf & raam»t « Ev=t efendtnı, dedı, bu adam de nsmıı nıyaz hak getlre Idi T «Sonra gene ınoelemelerım netıcedelı olm^l ' 3 r takım ba eke*'eı evllye smde olrenmıştırn kı Srkı E'erdl VSD p d u ' i ı ı ı Ke 'eJ a «*1 «K=arımı verdım Herhalde bu ço Ürlada bekâr y yasarmif esrarengu ban başka blr çobandı. b'r havat sürermlş Evlne geç vak tler doner kımsevı kabul etmez, .Bunan üztrine b*şçaVtı|a. meTdümslrit blr öm(ir peçlrirmı» Vnana mamulatı luki « Çavuş dedım janına ıkı nefer »Daha sonra ve en muhımmı biev eivası satılıktır M0alactksın, gızlı paUkalardan o tsp« îlm tabur Mordoğanda !ken kendiğ racaat Tel 44 59 21 lers tırmsnıp beiu etffeden Çobanı «;ıni Karsburuna nskietffren S tkı u k l k b b k yakalıv a cak burava ba » fetır cektaburıın Mordoîsndan MenSın' DıiUt et, berıfı v akaladıgmı t , , > n i l c U u î e r i n , v,u s » f e r d e l r e . Y^SILKOYDE du"nan gerr larınden go ncMler' rly#tlnı Urlaya naklettirivor vamU Çavuş fır'sdı, bir Soat bi7i takıb Satılık Ağaçlı Arsa h w ı { de çoban gozleri ba»h 1 1000 m e t r e k a r e koşeba|J mda b<=lırdı Ben herıfın gozle«Sıv^ler arasmda çekıngen, adeta Tatlısu Tel 73 87 16 rinı baSlavm d=mem ^r i F kat merdumguiı yasıvsn «hhive memuMebmedcikler Allah vet»lii tckâ ve runun a«karî bırhkler bahıs mev(HOCA H\MM nm yetatimn mrmneı tunune rastlıvan 11 sğıi'tos 1^1" pazar ırtlnti Ak sarat Va)H# raflıllnde iktnrH n«tna zmı rrlitPakıb mprvumenln AZ^T. nı nıiif Jthifcn nV'imlicik Mevildi tprlfl kfrıdMnl «F^Fn'prln ve arziı cdcnlerln tp^flftcHnl riea CkI fetet Rons îinsıl Rana AYSE SIDIKA RONA SATILIK e m KLİNİK TEŞHİS ve SEMPTOMATOLOJİ D r * ;~ 1 Cere rr.u«vene r • ve si'dı ım. iis^emı haü .<iIıxK.rı ( levcudu uktur1 ı \.SfKLL 2 Soiunur ve dola» m s er has slıkları fFıatı 12 a iıra; FAıCIKJL 3 Urırrr sısîem Kan ıç ıfraz metabollana, Vita im \ trıez . 1 erf L k a voaar ve en»ok=ıxJbM,nUr, sınır sısıemı hastauklar» ıF.atı d0 Lra) Tan t tab 3 tasıHil bir =rada fıatı 50 llra MuriLiat ^nkdtj Tıb Fakultesi ıkırcı dahılıye kİBiıgi Doe Df Bekır EerKol V j d Dr *.! Ozer A.nkaraca Beıka p T^rhan Z«kı Mur ı. KiLabevien latanbjida Adn a ^ Erksan Bfcziun», Onıv.rsıte Kıtab«VL Hıtrda pik als^acsk Î3TS«BÜL BÜROSUHDAN GAZİNOSU ltınalı yemek seı \ ı^ı Tedd> Seıdler \e Darvaş Oıkestralaıı Ehira Lukaçe\iç Clemy Benıamın • Cumartesı ve Pazar ATRAKSİYON PROGRAM1 Tel.: 7388 97 • Her ay vatırılacak meblag rtaydıhayat fartiyla aiınaeAk AYLIK İRAÎ PEŞIN SE&MAYB a Seksr Fabrikaları kî. Sartamegine göre 400 ton hurda pık kapalı zarfla tekl'f alı^ridk suretile satın alnacakt^r Teklıf mektublan İS \8ustos 1957 tanhmc'e saat 18 >a kadar « ker Han da Tıearet Servlsme \erılm ş ols malıdır Sırketımı/ satm alrrnjı kısmen \e^a tamamen va pıp \apmamakta veva kismen veya tamamen dlle HSine japmakta serbestlır (11215) 15 25 BO 75 100 TL TL TL TL TL 100 150 300 450 600 TL TL TL TL TL 10.000 15.000 30.000 40.000 50.000 TL TL TL TL TL TURKİYE TüRİZM BANKASI A.Ş. TURKİYE $ BANKASI paranızın I&tıkbalınızın emnıyetı zuü olunca bu derecede gırgır bu kadar «oktılgan davranma<mın herhslde bır msna'ı olmalı ıciı *Su cıhetı de ılâve ed>vırn kı benım kjvlıvü ter^lemem esrarengı* Shr e memıır'inun kulapns er «mış Feyer \r rıttn grupu 11 00 PEı^r olec^k kı bar<* fazia valtaklığa baş1 ANKABA 'ât ! H t'â kuçf k h p çıc°k ? 7 27 Aç 1 ? ve proram 7 30 Türkj iabjlıı ıçin Ozel progfâm İS 0 Iı smı mph«ıt^ ona vap'ırdım a^ı tutHat «rltr 8 00 H«' f me. Biüth ZdChfanss orkcftraıından m«h 3 locil f 8 45 =.z eser* 9 00 BJ ı dilPr 12 0 Şjrkı ar Mu "a 'I ık^u madı bır defa dnha vaptı Maksac *n •'Ti »filna " P\ F ıt ve Tıirk m *zl?l L e i 10 00 Ka dfr At«.kan 13 00 Kan ık üg.e aıu « 'ılVi o cıhpt'^re p°k v ^i ^|d n saatı 10 10 Hall' şark lar tlğı U 30 Haberle^ 1 4ı Şarkııitr 10 48 Serbeıt taat 11 00 Ulltrofoncıa Ne mi Rız» Ahıskan 14 1» Pazar ko tm\ or lâkm nıntflkdiı ioındpkı k^va«n 15 ro Şarkiıâr İS ^0 Drns vi len ıhmrl edıtı bir turlü anmızrlan bu nazar 12 20 9ebes* aaat 12 30 Yurdclan sejle' 12 53 ^e'bes* saat Ciz mü*ifeı 18 00 TD'k mn«iM«l d11 jda avrılrmordu 3 00 Hab^rler 13 15 T Irkge dans U.ıcl let«lc!erl 18 30 Opera ve o p 1" lj şar!: '»: 13 30 Vall polka Tt P»ta retlerden 17 00 Sat e§erl«ri rablele' 1400 Beh ve Akiodaı şar PazaT okŞc>nıi Içln njzia. (Hafı* Şir^ı Nihavet baktım ki oUc=k *ıbl dakllar 14 30 Od» •nusl*l 15 00 MI gıl ve şaved bu adam şupheîendlgım 1 Candan türküıtr 15 15 C v ve He. fihı b r cn ; s ıse vatana zm * ' J *ilmclden ?3rk 1ar 15 30 Pazar >on diler 18 4E Dan» ve tnz »srkjları H 00 Sarkîl r trf e n D "ru 7 19 0 lı.ve ınde devım edıp duruyor ben •crl 16 00 Proçran T* kapanıa Habcrler 19 4 KUçiık k n lUar» de bır rspoıb k«"vfıveı tabına ?z•den Veuıad A.t ıg "0 15 R^dvo e dım, rar>or alava g ttı Alaj kuırın18 57 Avı i{ ve P'ogram 17 00 Dan» aeteil ?0 30 Bevat pp'ded°n m»lî i d^ntnız rahnr'iı îzzet Bcv^ı K»nmUilfl ~ 17 30 ftlt»* taatl 1" 45 (Ç°ıitU Filrr melouıleril 2^ S Tan dî=ı ol»lın ?eki bir a=kr tı o da O Saı eaerlerl 18 ö« Çeiıâlı melodı n hlmlıde cu hafta Takditı «den HPICIA İB 30 Cevdet BoıvadlCden farsnar Şchauvırofltı 21 C Şjrkı ?r Muz t O 1S35 S«rbeıt ttat 19 00 HtMrltf fer Bırtan 21 3ı Spor ve ırı zı* T*K ntral Ali Twi Erdwie v/rni' Bu 19 İS Tarlhun blr yaprak 1BJ0 dtm edcp Sulhl Oıran t\ >0 Sark nün ıııerlne de mhhıv» memuru S tRecep Elrgl'ten »arkılar 19 4i Had lar MU'«ıde Şener 22 1 ı Pıvııu kı Efendi artık aramızda KT ıpmrt yo İSy postısı 19 55 TUrtUler gMlntil»r C m 1 Re=!t oldu 20 00 Sa*l k aaati 20 10 Serbest »aat Konçprto «Bir möddet «onr? !«e D hılıvt 20 15 Baayo gaıltMI 20 3C Serbest lcr J1 ,J0 Program 2Î 1T H*»b*t 2111 Dnn» mtl VrkSl^'lnden gelen bir tezkere va aaat 20 35 Bpor haber erl Haz r a» »ig! 24 (K Kapam, takdlrnamcde «Yurb«m Nun Efenyan Kenıal Denlî 20 45 Tanbur so olan 11 00 Şl r laatl 21 25 Se^beat dlve >bli8 edln. Mhhive mem ıru uat Saat Ylrmlb r otuı 22 İS Sıtkı Efendi denlt RArmM bir maBııan v* y«y»n Sevlm Tanürekten jark lar 22 48 h=]l= nsHoffı'mı t r» derıl \oij Cuırhur1\ıt Mnibaacılık Hab«rl«r 2S 00 Dan« mttıigl 2400 BDâhare öğrendım kl, a^kerî bırlıkGazp'oc ' K TUrk AnrnİTi Program vt >3pani{ r^e lr eiu Flailcfvl inkafe Mı Jl I] ler araanda m«klk dok'imaktan revk İSTANBUL alan bu acavıb «ıhhn» memurıı c k 117 Açıllf V* pr gram 8 30 Ta Ssalöl til latMhl lçln mtllik 9 (X Haberl»r NAZtME NADİ Inı ds'îil dünv smı da değ 'ırmıs v« 9 1T TOküler »30 Dİn pylcl i< 1 zı 1 » n 1 f n ıj ıre cdfn > hu =ureile de ezelı Tinrı adıletı vetı Orrı (H fıf Batı müz ği) 10 0 Mfsul Vıldtlr * \ lm!« fpgier 5 Sevılmış çarkılar ını bulmue ımış l1K Srhlrdı bu hafta 10 45 Gforg A tHSAN Arkaaı var BUGÜNKÜ PROGRAM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog