Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

11 Aftmtot İIST CUMHURİYEv ÛÇ O 13 Pari* mttıPomkâ Londranm prestiji II de hakikatlerie hayalleri Mrbi| J rinden ayırd edemez halc gelmişlerdir. Süveyş hMiseleri daha unutuhnamıştır. tşte böyle bir zamanda Arab yanmadanmn bir köşesinde hâlâ bannmakta olan İngiliz emperyalizmtnln, yeni bir badireye luriikleaaijHni ve ancak za man geçtikten sonra ayıldığını gö"rmekteyiz. Bundan hemen hemen 20 yıl önce ingiliz basını gayet ağrr neariyat yapıyor ve Mussolini kuvvetleriniu yalmayak Habeşlilere karşjı cehirli gaz, nçak kullanmalannı takbih edi yor, msanhğın bn gibi hâdiselerden utanç duyduğunu haklı olarak belirtiyorlardı. tD E K O R (fLorr?sponâı?nre Sığırcık kuşları hep kargalarla Deraber gezerler. Karganın dostluğj da dostluk mudur dersıniz? Bir karga BasınTaym v* Turizm Umum M»i sığırcığa ne dereceye kadar yâr oıur? dürlüğunün tesebbüaü üe Paria InIngiliz basını, Umman'da aakeri harek&tın fena Fa.ar sığırcık ötekine ne kadar güter radyosunda Boğa: ıçindrn aku • venebilir? Bir tehlike karşısında öklare edildiğini, hükumetin ümid verdiği şekilde 46 ler» adlı bir nefriyata baslanmıa buf 'ne berıkine yardımı ne miktdida lunulmaktadır. mumkündür' Bütun bu sorgular iki saatte bitirilemediğini yanyoT Bu neşriyatta, rttıkıyeyı her batarafca da inceden inceye araştırılKOYUJ TİPl' VURGUNCU Tı'P» kundan tanıtacak konuşmalar yapümış olacak, ki ıki Kuş da birbtrinin makta, çesidli Turk müzıg^ vayın Londra, ıo (H.aua.) tngiln rwarkadaşlığından memnun olsalar geml fevralari, bu ak§am yaptıkUn Bu sjıbahki Londra gazetelerL aa lanmaktadır. Büyük bır alâka toprektir ki, h a' ılmazlar. îşin doğresmî bir . .^madc, Umman'da i s k«rl harekâtın fena idare edilc'iğia lıyan bu programda, Türkiy» hak rusunu isterseniz kâr yalnız sığır yan «den Imam Galibin kuvvetleri den bshsetmekîf ve Firk müstahkem kında üç sual sorulmakta ve bu üj eığındır. Karganın ondan ögrenecen« karfi tepkili bon trardıman uçak • mevldi SnTnde tngiliz kuvvetlerinın •uale enı doğru v» en güzel cevabj ği bır se> yokur tstt^ ,i3 de akıllanm ba"Vete geçirdiklerini vı bora zayiata uğrayıp ric'at etaelerfni man verecek şahaa manleket'roizde Jd dan uzaktır. Ve sığırcık bu arkadaşbalar atnklarını bUdirmiştir. Ayuı şetler halinde vermektedirler. 3azı haftalık bir taul temin edilmektehktan nutlaka kâ;lıdır. Neden t'iya zamanda epkilı «v uçaklaruun bu MuhafazakSr gazeteler* de, mahalli dir. sual buyurulacak olursa arzedeyım. kuvvetleri makinelitüfek ateşi Ue bir h' "' pnin bflyfltOlüp bpMif>lnul"' Bu program v« mfisabaka. rabus Karga ..vcıdır, silâhtc çok anlar. Ataradıkları da ilâvt edilmekt ' biz üıtnfii haline getirildiğinl Te bun Fransada değil, Belçika ve Isvıçre ftılmış bir ^ğin barut kokusunu lâ tngiliz hukfmeti, Umıu^jı askert dan da hükumetin mes'ul oldufunu bi «Demleketlerde de büyük btr dtnuzaklardan çakar. Omuzunda tüfaıîi, leyid kütlesi temln ettiği, gelea D«harek&tının 48 taat içinde bitece|ini yBTinaktadırlar. yaklasan bır avcınm iyi niyetle gel1 belirtrnıs v ingiliz karı umumiye Diğer taraftan Umman'da askeri ha lerce cevabdan anl.i : Inııs buL tnmakmedığini hemen anlamaktaki ustalıDün Londra radyosu resmen Dân sine de ümid vennistı Fakat son '8 rekâtın böy<3 bir »eyir takib eüneâ tadır. ğına son ;. oktur I:\zrze avcı ustilaT Son vcpılan müsabakayı Nia Ed«ı.nin prestninin de t<?Kxar nrı uc.ası olsun. rüfek menzı' ; aediyordu ki, Umman'da başlanu; saat larftnda Ingibz kuvvetleri ciddî 'le •'!! tesı talrlıeltrinden Matnaştırmaz. Karga sürusü hemen haolan savaşta İngiliz kuvvetleri tep mukavemetle karşılaşnıiîlar, zaylat lanıldığı r« bıu.^. üzerine îngilız biv^t vermişlerdir. ' jnun u .ne de ep kun^jndanuıa çok sert davranması mazel Michelle Tramlni kı»Mıiıı>i| valanır Tehlikeruu kotü oldu= . a kili bombardıman uçaklannı kullanur. Matmaıel Tidmini. BasmYayiu 1 ı bo^ ıraan uçaklan hareke+e emri verildifti ; lâve edilmektedir. sığırcıklar ria ivi bildıkleri için karmaya girişmlşler ve ilk bombalan ve Tıırizm Umum Müdürlü^unün d« gayı bırakmazlar. Beraber kaçarlar. Umman'da İngtHz taraftan yerli •etlid olarak 12 a^uatos tarihjıdc C sıgırcJ; da öyle o kadar Ankara vapurile Istanbula gelmif bu BEUEOİYE Sultana karşı tsyan edenlere saDovı'z. aptal olmasa gereV+ir. Demek bir <an lunacaktır. vurmuşlardır! pazan bahis konusu olduğu vakit Adana 19 (Telefonla"! Bueun karganın berbad sesine, tahammülü Muhakkak ki dün Mussolini'nip KASALARIMIZ fehrimizde müessif bir hâd,>e olgüç yoldaş'ığma eyvallah etmek 'cab Habes kuvvotlerine karşı zehirül muş, 9 yaşında Hakkı admda bir ço*ttığını sığırcık bile akıl ediyor. Bu cuk kudurarak ölmüştür. Hakkı 45 tzm'r 1* 'TeVfonla) DCi gec« gaz veya hava kuvvetleri kullan Bug >n ödeeyvallah, insan bavatında da huı< ı0 ay kadar evvel bir köpek tarafından ma« fle bugün İngilterenin Um ' ml?te T yaşında blr çocufrun blüınü ile Bomova yolurda Ikl t&ksl lofcirünu münü yürütür. Ne karga refaK ıtli •oyan Mustafa Posta adında Amasyalı ısnİBiıs, fakat velisınin ıhmali yütepkili bonfbar ' nefce'.enen b'r dnayet olmuştar. man'daU âsilere ahbabm arkadaşhğjaı hoş görüp durblr genc yakalanmiftır. ; B ka n ld ir zünden tedavi ettirilmemişti Çocuk * 5 ' i » « * bahçede bekçtllk dunan nçaklan ue taarruBB kalmaz mıyız? Dostları*nızın hepsi de Murtafa Snc* blr takaty* bincrek a*. bugün yataktan kalkar kaıkmaz etyapan Ahmed Kılıne Ismlnde btri kavbülbül sefli midir? Eğer o kadar <nhlrden çıkmıı. aonra foforO tabarea kışması arasmda fazla bir fark rafa saldırrnaJSa başlamış. anne ve c« e^j'f sık dokuvacak olursak gsmevcud değildir. Bir fark olsa bile var'.srı fle bîrlfirte bahçeve dojtra gel. Ue tchild tderek 150 Hrasını r« uatinl babas durumundan şüphelcrerek Cumhur Baskanı Celâl Bayar, bir hba pek yalnız kalmaz mıyız dersialmıjtır Arabayı terk«d«n Mjstafa blr kendi«lni hastaneye götürmüşlerdir. bu da aym hâdiseyi M yıl sonra dlf.n! görmüj ve hemen tabancasmı niz?.. Bir kara fu.r,. kahvemizin müddflt aonra Pınarbaaı yolunda blr aydanberi aehrimizde bulunan Irak ye a a derslere rafmen tekrarhyan çe»:erek blr *1 ate* ermljrlr. Merkeb 1 başka takzlye binmlj, onun foföründ«n Kralı Faysal v» VeUahd Prer» Ab Doktorlara da saldıran Hakkı, kuduz hatırı için, bir bedava telefamm yuüzeMnde bulunan Mehmed Emin kendtuilah sereftn* yarın m'ahtemelen iğnesi tstbikından biraz »onra 61zü suyu huımetıne evlerünize uğraİnsrilterenin aleyhfaıedir. dlrfnl yere atmak «uretile muhskkak | d« aynı umllc p&ra ve yüzük alarak Florya köjkünde bir »kyTn yemeji müştür. mak zahmetıne katlananlan hatırla Birkaç gündenberi komünfet Al Mr Blflmden kurralmuj, takat mrrmi I kaçmıstır. Jand?rmanın tak 1 • netlce1 slnde yakalanan Mnık bugün tevktf vereoekür. Ziyafette B. M. M. ReW maz mısrnız'' ^ «t bu angaryayı yamanyayı rfyaret etmekte olan Rus tierkebln üzerinde kalan 7 yasındaki Reflk Koraltan, Bafbakaa Adnan edllmljtlr p t . " »'Ti de mutlaka fena bır lideri Hnrtçef bir beyanatında ogNu Murtafa Yesfltn kalblne uplanaMenderes ve Bakarüar da hazır bmhaleti ruhiye içindedir. Adam o ne r»k derhal »Ktaıüne aebeb olrmı?tuT Kilidli odanın penceresin lunacaktır. söyle buyuruyor: ( Komüninn Katfl yakalanarak tevklf edllmijtir. anlıyacak benim bu hılemden. Zatsn bans. yolu Ue dünyaya hâHm ola ! ahmağın biridir. Imkânı yoktur ki, den Jüşen çocuk öldü tçkili 2 Amerikalının siz ona: Ne için buraya kadar zahcaktır!) Bu kehanetin ne derece eçen hafta Londrada (silâhsızlan gibi evır.e bağlı. mümkün olduğu met edip geldiğini iyi bılıyorum. riiç Burdur, 10 (Husual) Bucak llç« yersiz olduğunu söylemege lüzum marifeti alııd« Abdurrabman adındakl ılhıın I ma konferansıl ndan daha fazla kadar susmasını bUmeli, kocasmı se obnazsa '"'tfet de beni budala yerine yoktur. tnnir 19 (Telefonlal Bugün Bel*. yaamdakl oğlu Mehm»d, kllltll bu'.un tumlr, 1* (Telefonla) Bu u. alâka toplıyan bir konferans toplan verek ondan çekinmelidir. koyma. Başvurduğun çare o kaaar Maearistan hâdiseleri ortada. diye otobüslerinden blrtnde ıthtt btr du^u odaaının penceraalni tçar»k ken k»r«ı ı u t S d* lçlnd« Ikl Amerlkalı. mıştır. Bir çok memleketlerden g e l yapUagelmıştir ki, benim gibi bir blletçl yakalanımstır Sahte otobOs M dlllni t ( i t : ; ı atmıgtiT. Ba»l ezll«n ço nın bulsndugn blr otomobH KOlrOr * * * Fakat bugün komünizm ne kazane mis olan 300 den fazla eksper, dazlakbiçaremin gozunun oynayışmd^n leCerl temln ederek bunları yolcular» euk derfca! olmüftür Pmrk olT*rmd» Sno* blr dlreg*. »onr» Avustralyada evlenmeler bile anlamakta tereddüdü yoktur. , lara, saçları dökülenler» müjde vefağhyona bunn, karsısmda bulu kesip oaralarını alan. tonra da hakiki da bl agaoa, farparak deTrlİTnle T« vustralya nüfus dairesi tarafın Ge^in kah'îılse, buyurun *eleremeden ayrılmışlardır. Bunların aKadifekaleye Atatürkün nanlann h a t a k n sayesinde elde et bUet;iye gorünmeden arabadan Inen hnr1?ba« olmuıtur İçklll olduklan \ dan yapılan bir istatistije f5 fona... L? • eğe ne lüzıjm var!.. * rasında doktorlar, biyolojistler, Kimtcablt »dllec Ikl ATnertkalı d yara'an i & mektedir. İngilterenin ve Fransa ssnık. Murtaza Bodur ismlnde btr gene v ışıklı profili konulacak d!r P'.ânım ikl otobüste muvaffaklyagerler de vardı. Hemen hemen ya re, 1356 senesi içinde 19 yaşmaa 2. B n ne kotü bir zamanda yaşıyomıslar T* bastahaney« kaldınlmiflar nm çok yanlış bir şekilde tertib yetle yuTüttukten sonra OçünrtısOnde rısından fazlası dazlaktı. Cevablan 14 yaşında 29, 15 yasmda 239 genç kız ' ruz ki iki taraf da karsı karşıya r.atsmlT, 10 (Tclefonla) Kadif«kal* dır. ettikleri Süveyş tecavüzü Ortadoğa yakalanmıj ve adllyeye verilmljtir. STI düşundüğümüzü iyice bildiğimız dırroağa çaîıştıkları tek «ual de juy evlenmislerdir. Qz«rtn« kırmın n«on lamb*Un :ie Yılm ilk kuru inciri AtatOrkün büyük blr proflllntn yapı Aynı muddet içinde 15 yasında S halde anlamamazlıktan geliyoruz. Inbölgesinde Bus sızmasınm sürat l c ı J • ı • ı • a ı» du: izmJr, 18 (Telefonla) Senenln İlk Urak yerlestlrilmesl k»rarl»çtiTilmi| san merak ediyor, acaba her zanun € Saçlarm dökülmesi folenebil» delikanlı evlenmiştır. lendîrflmesine sebeb olmuçtur. Bu | 5 > o k e d e Çîrkllî b i r h a d i s e Te çalifmaUr» bas':»nınıatn. IçıX:ı pro kuru '.nclr mahsulü bugün borsıya •"•' .'ü hep böyle r; Hı"* Mesalâ cek mi?» gelişmeyi durdurmak maksadile de ; tamlr 10 (Telefonla) Mked. mtiea fll schrln her tarafından gftrüleblle, getirümlş Te törenl* Mtılmıstlr Avdın W' '^Ton yone evvelki d«J" de Şimciki halde ceSsre* verici hiç bir Bırleşik Amerika ortaya bir Ksen , sif bir tecaTüB hâdlse»i ohnu», 3 T » . cck re blUıaaa* dsntaden İlk b&kıata lı mUstaball Hulust OUdOca t»rafın çare olmadığmı itiraf etmişler.iır. Amerikada memurlann manilarına biribirlerine katakullı oynamakla mı dan ldrak edllerek gOnderilen 120 kllo çarpacaktır srnds blr erkek çocuğunu klrleten hower Plânı atmıs ve bununla, Süzam geçinip gıderlerdi"" Eğer uç yuz seı.e luk bu İlk p»rtl 125 kurua semboUk Ancak söyledikleri. tek tavsiyeleri yu blr dnal «ap'k yakalanmıatır Rama. veyş hâdiselerinin Batıya sırt çe îan lsmlndekl «anık hallc tarafmdsn Bir çobaa, diğer bir çobanı flaHı muam«l« gö^nOştür. irleşik Amerika Temsilciler Mecll ev\Pİ rî» h^a* bu ıdiyse, ne Devj oluyor ( Sık sık saçlannızı fırça1 virrtiği Arab deveterini kazanmağa bir h»Tİl hırpalandıktan sonra bavzın si. bir milyon devlet memuru hude cvlenmeğe, ne de çoluk, çonık layın'l Fenerbahçe idare v öldürdü Doktorlardan biri (daziaktı), k o nun maaşlarma yuzde on bir zam sahibi olmağa hiç lüzum yoktu. \ Çaüşmıştir. Muvaffak olacak mıdır? b'r halde zabıtava tea'lm ed! Trsttr nuşmalan h^ssasiyetle takib eden yüz yapılması hakkındakı hükumet tek kim birleşıvermelerle nefisıerım.zi heyetinin kararlan Fakat şimdi Umman hâdiseleri, yaBurdur, Flndo» kO körletıverir, zürrıyet yetiştırmek heSıcaklar yüzünden Diyarba rtlnde hiç 10 (Huro«l)blr clnayet 1«. Penerbahç* ldar* b«yetl ykpf.ğı top. lerce kederli kımselere hitab ederck lifinı kabul rOzünden n n çıkacağından katiyen şüphe et•=pyle haykırmıştı: Dnzlaklık feBu zam ile, Bırleşik ATne>ıkan<.n veslerinden vazgecer ve çoktan yerlcnroiştır. Köy cİTarlnd» ömer Yesü lantıda Mıstnn (amplyonu Natlonal ! 'a trafik kazalan arttı mememiz gereken AdenYeme n hâlâket dseıl ya! Bakın Eiserihov.'er'e, meraur maaşlarına sarfetti* meb'.âîadında blr çoban Ömer adındaki diier Clu^den gelan teklıft mOsbet cevab diseleri, Eisenhower Plânını baltaNapoleon'a! Sactarı yoktu, fakat mu da yılda 530 milvon dolar bir artış yüzunü dümduz, tertenuz o u i pidtcDlyarbakır 10 fHusual) Şehr mi« blr çobanı karaından bıçaklıyarak 01 verDmealne, 13 agustcıeta A.tay İle blr dı. Söyle bir zavallı küçükHiğe vaffak olmamalan için bu bir sebet) meydana geleceVtir. maç yapılmuınk kanr Termlatlt. layıcı yeni yeni gelişmelere gebedir. de höSum sörmekte bu'unan şlddet. duraıtlştüf 1 teşkil etmedı.» Kabul erfılen maişlara zam kanunu I zıp dünyanm sonunu böyle bır volBugün Arab yanmadasının bir 1 tıeaklar yüzünden trafik kazalan vt biraıan vansmlan olduttç» artmıştır dan sramaktaki acılığa karar verm^ıc Bir doktor da söyle demlştirâyan meclisine sevkedılmiştir. köşesinde Umman Sultanluhnda cıÇOCITK SUÇLUUVRLA MLCADEBu cümltden olarak »on 48 sast Jçln ne demektir'' Acaba lüzumundan t*7« Saçlarınızı kederden yolmayın b ! r l LEDE TALEBE ?OLİSLEB KILLA On, on be» sene zarfmda bu dâvayı kan kanşıklığin sebebini şu şekilde <• * Mardinkapıd». lklai sivere* yo İf • J): ' la bir hassaslık, bır hasta hassasii et " " lunda ve blrl de Bltlls yolund* dört Büyük blr bankanın 'Merkez r e Şubelerinde görevlendiiflî" NILIYOR Yukandaki resimde, grı da halletmi? olacağ z. Hormonlu bazı hulâsa edenler var: " . ! pençesine almıs da izi nihilisme mi su traflk kazaaı olmuş, dört klçı yaalan renkli üniforma ve mavi sapkctlarını ilâçlar uzerınde dikkalle durmakta Amerikan genç kızlan geç evlenmek r u J ü v o r , p i r a c l k a h v e ikram.na rikan petrol rekabeti). Dâva bunrttçk..ü.zerje ÜCSBTSIZ JÎAKTİLP. ^ e t e ç ç j ^ , . . . , mr»t!r Gene Cemık Te Dlcle kasala. giymiş olan bir grup talebe polîs. yız.» istiyorlar mecbur olduğumuz için bu kadar ZEdan ibaret değildir, her ne kadar 'iTnızda kaadl a!tı harman Taneını ol son günlerde New York'ta son deree* ıpılan bir anketten elde edilen lim olmağa hakkımız var mı? Havdi Bu kongreye ıştirak eden doktor böyle bir rekabetle alâkası inkâr mus ve falllerl yakalanmıstır Bundan artmış olan çocuk suçlularla nıicaHiç daktilo bilmiyen orta ve lise mezunları tercih edilir. neticeye göre. Amerikan genç kahveden gpçelim. helâl olsun, fakit baska yüyne haTuziarımızdan Küpell 1 lann müştereken kabul ettikleıi nokedilmese de. Fakat esas sebeb, Or i* blr çocuk serinlemek İçin y(l«erken dele için, Emniyet Genel Müduılöı' .nın pek büyük bir ekseriyeti neden ahmak telâkki edilmek kib.iMüracaat: Kurs merkezi: Lftleli Kemalpasa mah. Ağa talardan biri de şu olmuştur: < Daz ğünü terkederken göruimektedir Atadoğuda bütün rutamak noktala Safası taşa çarparak par^alanm'.ş T» laklık irsîdir. Bilhassa anneden geç nin geç evlenmeğe taraftar olduklan mize ' ' nuyor? Mutlaka herkc^e Yokuju No: 14 Tel: 22 21 06 Beyoğlu şubesi: Lâle sineçıklandığıca göre, New York'ta azarını teker teker kaybetmlş olan İn tıa»;ahaneye kaldın'.mıştır zekamızı ispat etmek zorunda mıyız? mektedir). MüsV.kbel Ingslb Kralı ması karşısı No: 84 kat 5 Tel: '44 90 11 Prens Charles'm da dazlak olmağa Bu anket muhtelif zümrelere men Halbuki bundaki telâîimızın sebeni giltersnin, Arab yanmadasmdaki Bir generalimize Amerikan Steno îngilizce ve Muhasebe dersleri 2 Eylulde başlıyacaktır. dan rr.üteşekkil 500 kadar çete mtv mahkum olduğu aç.klanmıştır. sub 4850 genç ktz ara^ında yapıl çok derin deSHdir. Demek kendi kpn •on kontrol ynvalannı da elden r ı . • • • • • ,. • t cuddur. dimizden şüpheliyiz .. Aklımızd^n, mıst'r çıkarmamak arzusudur. Buna. Arab " y a k a t n » ? a n i t e v c i h e d l l d l *** Bunlardan yüzde 78 ı 25 He 30 yaj muvaffakıyetlerimizden, anlayıslan Selwyn Llojd'un eski kansi evlendi dimyası içindeki muhtelif cereyan. Ankara 10 (a a ) M S B temtll mızdan pek emin değiliz. Karşırmzda ları arasında evlenmek taraftarıdır. Sa •ngilız Başbakanı Selwyn Llovd'un «kan!l«ln<1»n Ve İskân lann rarpışması da eklenince ortakinin evliya mı, yahud eskıya mı ol* boşadığı karısı Elizabeth Mars I duğunu bir bakısta anlayrverrrn'k * * * ya, Moskovanın istismarma elverişli hall, sıgortacı Martın Lubbock ıie evbelki bazan işimize yarar. Fakat beyhir durum çıkmışnr. men Kumandanı General Hılmi G ra Artist Mickey Rooney, kansından lenmıştir. nimiz bu çalışmadan çok yorulacaKkarşılaştıkîan müşlcüU»rl görüşanei Amerika, bn İngiliz politikasına »a blr Amerlkan liyakat nİBauı mera aynlıyor Boşanma dâvasında, Selwjn Lloyd tır. Bir tanıdık vardı ki, yanmda üzere yapılmakt» olan bölee toplan:ı shcU Aajerikan Büyük EHçlal tarafın uyarak Esenhower Doktrinini dan teTcth ed!!nış*ir larından aitınoıaı Tek rdag Va'lfl »lafl karısmm Martn Lubbockla munasektör Mickey Rooney, dün d8r mutlaka bir aptal geıdirtrdi. Her deTaner, Toprak Te lsk&n Omum MjdU beti tatbik mevkiine koyanuyacağını anbulunduğunu iddia ve rspat duncü karısı ile aralarında an diğine eyvallah diyen, her aözünü Uî'Mımd» 6'ncral T« ra^ay.ıt Ue rtt Necatl Turgay T« TEUâTln'erlr.ln Iş etmistL blr aıerjslnı taburu. Ou»mat Ba*kanı, laşmazlıklar oldueunu ve 6 ay ayrıi keramet bulan birine flıtiyaç duy üyabilecek midir? tlraklvle açıliııstır. Toplantıya Tekir Amerikan ataş«l re daTetlller hazır mak da bir türlü zaruret olsa g e * * * majı düşündüklerini sövlemıstir ^ ^ ^ ^ ^ ö m e r Sami COŞAR öuiunmuşlardır. da», Kırk'areU, Ed'rne. IstanbJl. Ça İspanyoUara göre Idcal kadın KWSERE VE K^LBE K.4RŞI Rooney ile karısı artist Elaine Mahn rek... Böyle bir isi boğazı tokluguna nakkale toprak Te Uk&n inüdjr'erı 11« bu YÜ&veUerd* çMısan roprak i o O i r Ispanyol için idpal zevce ve ka ken Las Vegas^a 1952 de evlenır.is yapan ahbablar da vardır. Hele dostmlsyonİArı baskan T» eklp seflfr*. de dm şu vasıflan haiz bulunmah lerdi. Mickey Rooneynin diçer ka lukla beraber blr d« hayranlık bnıZEYTİMYAG TAVSIYE EDIÜYOR katılmııl&rdır. dır' an şunlardır: Ava Gardner, Bettf gSsterecek olursa deyıııeyİB keyfine^ Ua^ra *.â. 4 / l Karga, kırlarda nğıreıjm hayatmı Saat kadar daklk, iptıdai insanlar Jane Rase. Martha Vickers. tekeffül ediyersa aray* minnet de) Bursada konserve araşttrLondıad* toptn»» dSrdSnca b*yn*lmn»l giriyor demektir. O zaraan karganın HALI MAĞAZAS1 ma merkezi kurulacak istiskali de olur: Biz filân yere do§b»«l«ıın İstenüen eb'at ve cvsaftaki halı siparişlerini kabul eden ru uçop gideceğiz. Haydl sizlere n Bursa 10 l ı ı ) BS'gt Ziraat Oka yegâne müessesedir. gurlar olsun gibi sSzler de sSylene lunda Zira&t BaXanlığı Urafından büir. Sığırcık belfthatrnm farfanda ATATÜRK BVLVAR1 AKSARAY konserTe araatırma nıerkezl tea!i eS" botUnm.ltH koiHttamda ise, ya aman etmeyin diyecekür, yaleeekttr. Pek yakında açıîacai olan konmrTe hud da ertesi güne razı, hukuku bümfltt^ttsıslanndaıı MH bulunan »r»etırma m! rkezlnSe Is'ıhs^l bölge tün bütün kUTnaktan ise, bugünîük Dr H M SINCL«iRıKalo.damap.«ı>iaHıiaı. Iermde yetlşen meyya ve aebzelerln Allah kerim. ne olur ne olroaz, konaerveclliğt «'.verlş'.î kısımlan toblt y«rın hiç görünmezlerse hali dai . mld» 0ls»H haalalıklanmn •Or'all* •dilecektlr Lisanmızı mükemmelleştirmek için «ILERİ İNGİLIZCE ha kötü olur diyerek, anlama Ayrıca bu hususta çalışacak olan tek KURSUMU'zu tâkib ederek ve AMERİKA FRANSA ve •rtmıtmn. am• madd«l*r<ııdabtu|raO mazlıktan gelip, ertesi eünkü vaaii nlk «lem ar İçinde teKnik kurslar ALMANYA'daki bütün MECMUALARA ABONE olarak kabul edecektir Hafiflik, velhâsı!, lhdu veya istediğiniz KİTABLARI getirterek, bu şumullü küHür hoş bir şey değil. Sığırcığın mademki dişe gelir bir eti vardır ve avcı da bildırmi» »• p«l;n« faaliyetinden siz de istifade ediniz. Kendi kendinize, en ıal nrtınya) Beledlye Iktlsad Müdürinğfl madem ki onun peşindedir, karganın cıddl ve en istifadeli şekilde, metodumuzla Türkiyenin her TekSleten ldare edllmekte olan Be. yanllmeslnı h»r«rttl« •tmlftip. hirravesi o hald^ vazgeçilir gibi de yerınde l«dly» İktlsad tşleri mururlügüne IktlÜldir. Delikli demir, eünki uzaktan sad ve Tlesret Bakanlığı merkez teşkida vnınjvor. K'*n Hpr^u Jd kargan.n latında vazifell, fakat halen İsttib ıl'da sesi güzeldfa, suratı da yakısıklıdır? lhracat kon'rolorluğünde bulunan BeKIRLANGIÇ ZEYTİNYAGLARI y»zı<I Gencel tayln edllmiştlr Vall Ve. kllllglnce iktlsad ve Tlcaret Ba^sn'ığıoğrenebılırsınız. Alâkalandıfınız mevzularda mufassal na yapılan tekllf* muvafakat cevabı broşur ve kataloglarımızı isteyiniz. Correspondence InstiHesap açanlara zengin ve ceşftli hâtıralar Semt pazarlarmda kontrol tute Istıklâl cad. 213 Santral Han kat 3 Beyoğlu önümuzdeM günlerd» yeni vszlfeslne sıklaştınlacak İKİ OEF* FfLtUBEN CECSİŞTİt ba;lıyacak olan Beyazıd Gencel, 20 İSTANBUL Tall Veklll Kemal Ha.dımlı, dün sayıldanberl lkt'sadl ve ticarl lsl»rl« »bah berabennde Milll Korunma teşkllâkalı vazlfelerd* bulunmustur. AYRICA • ^ G R A P H O E N G L İ S H » !âtı Istanbtıl müdürü Cemal Şerîfsoy ASİDİTESİ D T O UAH\ Rövünün orkestrası yenilenrti v« Ticaret Bakanlığı müfettişlerl olTürkiyenin neresinde olursanız olunuz, senelerdir Caber aldıgımın gör* s»hrlm'7.d» UT duğu halde yaş meyva ve sebze Hâsue başkalannm öğretemediğika» gündenbori temsfller versn ve ltnde tetklklerde bulunmuytur Bu tet takdlr toplayan ıNlght and Day Folliest 1 N G İ L İ Z C E * yi klkler neMcestnde 150 ki?ilik murakabe revüsü yeni blr orkectra tle takvür» kartrosunun semt pazarlarındakl kon•dıunlştir. ! ancak GRAPHO ENGLİSH metoduyla öğrenebilirsiniz LİRALIK HUSUSÎ ÇEKİLİŞ troüarını arttınrjalan kararlastınlmısI Boylece revunün kalitell numaralaHıç masraf etmeden kö\unüzde, evinizde okuyup yazaıtir. ' rma uygun $ekl]d« ayarlanan bu yeni rak ve dinlıyerek 5 ayda konuşmak şartiyle İNGİLİZCE orkestra İle sanaUevfrlerln memnun ka. I Dlğer taraftan evvelk! gün 694 sablt FRANSIZCA, ALMANCA ve MUHASEBE ögrenebilirlacagı umulmaktadır. I ve 136 seyyar esnaf kontrol edllmiş. HER 100 Ü R A Y A BİR KUR'A NUMARASI sınlz. Unutmayınız, bu memlekette yabancı dil öğretmeye ^ bunlardan 44 üne para, 218 Ine lhtar Unkapanındaki binalar, gıda maddesi Bahçeli Evler Bakırköy Tel: 71 61 55 muvaffak olmuş ilk ve tek metot GRAPHO ENGLİSH'dir. HESAP AÇTIRMAKTA ACELE EDlNÎZ. '•i'zası verilm1ştir. Ayrıca faturasız. esatan tacirlere vcrilecek tiketsiz ve rahi? fiatla satış yapan bir Müdür Başhekim: I > . S. J. Becarano Her abonenin köyüne, evine kadar ecnebi öğretmen Balıkpaazrında yerlerl istlmlâk edilen manav ve tasdikll tarıfeslnden fada gelip telâffuzunu kontrol eder. taclrler için Ur.kapanında yapı.makts Ruh ve sinir hastalıkları (felçler v.s.) romatizmalılar kapara alan blr lokantacı uvcılıga sevolan tek katlı blnalar eylule kadar taHer ders sonundaki testlerin cevabları basmakalıp kedllmiştir. bul ve tedavi edilir. Dinlenme kürleri. ruhl tedavi (psikamamlanacak ve kur a İle dsğıtılaolmayıp her kelimeniz teker teker öğretmenler tarafıncaktır ı ! İran Büyük Elçisi geldi naliz narko analiz v.s.) uyku kürleri, fizik ve elektrik dan bizzat tashih edilir, GRAPHO ENGLİSH metodu. Bu blnaların bulvsrında ' I aydanberi lzinll bulunan îranın Analtalta dizilmiş cümleler olmayıp dünyaca tanınmış filologtedavileri tatbik edilir. Alkolizma ve toksikomani tedavileri. lnşa edllmekte ve Atatıırkblok apartıbulunan kan Buyuk Hçısl Ali Mannır dün saADRES: Fevzipaşa caddesl No: 49 lann ittifakla kabul ettikleri manların gıda maddeu utanlara reArzu edildiği takdirde, hasta kendi vasıtamızla hastahaneye ı baha karşı uçakla Cenovadan sehrimlrilmesl kararlasmıjtır. , IA gelmistlr. Modern Bir Îngilizce Metodudur ••••••iılıHHIMHH almır. ^tm^^mi^^mm^^^m^ Tokad 10 (Huausi) Ahnus bolgaai Dumanlı ormanlarında gSrevli üs koruma bekçisi altı kişilik bir kerest» kaçakçı tebekesinin silfihb hücumuna uğramıs ve çatışma netleesinde koruma bekçilerinden Ramaaan Bulut vurularak Sldürülmüş. diğer arkadaslan Salih Kesengil ile Sfileyman Soysal ağır gurette yaralanmışlardır. Kaçakçılar b*kçilerin suahlannı da almak suretüe firar etmlşlerdir. Bekçl Salih Kesengüln kaiatası yarıldığından koma halindedır. ölen bekçinln cenazesi mera«Iml« kaldırılmiîto. Kaçakçılar ]andarmanın nkı taklbi altındadırlar. yeniden sarsıldı! radyosunda Türkiyeyi tanıta Bckçinin 2 arkadayı da ağır nırette yaralandı csk konuşmalar Bir orman bekçisi jHaftadan haftayaj 1 Savunma f # I c Tazan: Fahri Ceül Göktulga Odemişle 7 yaşında 2 laksi şoförünü bir cocuk öldüriildii soyan genç yakalandı Âdanada bir çocuk kudurdu Gumhurbaşkanı Irak Kralı şerefîne ziyafel verecek S*h!e otobös büetcisl Saçlarm dökülmesi ösılenemiyecek mi? A G B I m **m •• 4 * « 11 1 . • " 1 T ?• ^ . •DAKTİLO SEKRETER Kurslan^ 1 20 KİŞİ A R I Y O R okudumg, A ^, TÜRKÎYE Muallimler. Memurlar Ve Subaylar Bankası A. O. TÜMSUBANK FATİH AJANSI Emrin izdedir. İNGİLİZCE ve ALMANCA •' 5000 AKAY KLİNİGİ TÜMSUBANK Dört sene içinde Türkiyede en az 5000 kijiye yabancı dü öğretmij bulunan müessesemiz, Avrupanın en geniş kadrolu Mektubla Eğitim Servisidir. Siz de bu fırsattan istifade için ücretsiz broşürümüzü isteyiniz. GRAPHO ENGLİSH tstiklal caddegj 388, BEYOĞLU ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•"^•^•^•^Mıl^a^a^aMı^BBİ^aHH ı ıit.ııiı ı nnr ı [i r Nizamettin EKEMEN Sanayi Vekâleti Maden Dairesi Uzmanı Şerhli İzahlı ARTIK TERLİYORUM DİYE ÜZÜLMEYİN MUM bütün vGctrt ve tef kokularını Önter tesiriai 24 soot edar [ ~ İthal malı büyük su sayaçlan, su tulumbalan ve yassı kazan camları gelmiştir. FABRİKALAR İÇİN HAUL YAZICIOĞLU Karak6y, Tünel yanı Billur gok. Gül H, No 28 ^el 44 58 97 Maden Emniyet Nizamnameri Patlayıcı Maddeler Nizamnamesi îkinci Baskı 80C sahife Yaldut Cildli 28 llra Sipariş Adresi: Posta Kutusu: 2001 Vekâletler Ankara MUM M U M end) n ter b«ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog