Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

İkinci Vilholnt ve Itarf inkılâbımız Almanya împaratoru İkinci Vilhelm gururu ve azametile meşhor bir hükümdardı. Aşağıdaki hikâyeyi ona atfederler: tmparator bir gün nezle oknoş. Ateşi hafif yükselmiş. Derhal doktorlara haber salınmış. Muayene Muayene... İmparator merakla neticeyi takib ediyormuş. Dayanamayıp aormuş: Ne buldunuz? jjçygj, Doktorlar omuz silkerek vermişler: Hiç Hasmetpenah, sadece küçük bir nezle! İmparatorun çehresi dönmüş .. Bu sefer adeta gürlemiş: Ne demek küçük bir nezle?... Ehemmiyetsiz demek istedik efendimiz, yani küçük bir nezle... İkinci Vilhelmde küçük. ehemmiyetsiz ne var ki hastalığı küçük ve ehemmiyetsiz olsun. Deli mi. yoksa aptal mı bu herifler? Hiddetten mosmor kesilerek avaı avaz bağırmış: Hayır, büyük bir nezle! Bu hikâyeyi dün Harf inkılâhınm 29 uncu yıldönümü münasebetile gazetelerde yapılan neşriyatı okurk e n hatırtedrm. Harf inkılâbınm 29 uncu yıldönümündeyiz de son nüfus istatistikl e r i n e 8°re b u « u n ^ nüfusumuzun yarısı okuma yazma bilmiyor. Ve durum bu kadar acı, bu kadar korkunc iken Milli Eğitim Bakanı memlekette 15 üniversite açılacağından bahsediyor. 11.5 milyon vatandaşa okuyup yazma öğretme davası mı? Böyle küçük ve ehemmiyetsiz işlerle uğraşmak bizim şannnıza yakışır mı? Biz iki Ûç tanesini doğru dürüst idare edemediğimiz üniversitelerimiz adedini on beşe iblfiğ etme plânlan ile meşgulüz. Su büyüklük davasında Kayser Vilhelm'e bazan ne kadar da benziyoruz! Cevat Fehml BAŞKUT Tarihi Eahisler Şehir =haberleri Arnavudköyünde Bakkallar Cemiyeti bir yıkılan Çiftesaraylar şirket kuruyor Yatan: Halok Y. Şehsuvaroğla fSABAH Bizans değil, İstanbul mar ialerile Ogill olarak mem oğaziçinde bazı eski yalılar, dağ kısımları kesilraek suretile elde edilen yerlıtanbul Bakkallar cemlyetl Gimaya M M M ler üzerine inşa olunmuşbenzer bir şirket kurmak ttz«re hazırlık tu. Zamanla bu kısımlar genişletil^ ^ ^•' ^•* lara gtri?mistir. Ştrketbı lkl ay» Icadar miş ve Boğaziçi kıyüarmda ...... ., , . , . , ,, , . . . . bazan teşekkül edecegl tahmln olunmak. Emirgandaki Feriye sarayma nakie oidnm. pek dar, bazan genişç* yollar mey Abdulmecıd devrınde utanbulda kısmen kârgir yeni tadır. dilmislerdi. , Jkl köprüyfi tten sor idare ediŞirketin kurulmasmdakl maksad, dana geürilmişti. unyiar yaptmlmağa b&şlanmış, o j arada artık harab Bu suretle bosalan Arnavudköyun^^^ Eski sakin ve asude devirlerden blzi büsbütün bakkailarm sattıklan baslıca ihtiyac y çiftesaraylar devlet misaflrle maddelerinm muhteltf ellerden geçme sonra, nüfus kesafeti günlük hayatıolmağa yüz tutan Beyhan S ultan aahiltarayı da yıktın deki mahsus bir saray haline getirıl S 8 ? 1 5 ™ rine slnl önlemek v« penkendeci esnafa mızın yeni icabları, bu geçidler üzemi», 1869 sanesind* Mısır Valisinuı Profeso'r Hogg telmisr fitmiş, larak yerine bugünkü dışı kârgir, içi ahşab bina doğrudan dogruy» intikallnl sağla rinde münakaleyi arttırmış v* esJd raldesi hannnefendi, bu sarayda dok köprü projesi uygun görülmüş, göyollar ihtiyaçları karjüıyamaı hale maktır. inja olunmuştu san altı gün misafir edilmişti (3 gelmistir. rülmemiş, bunlar, koca bir şehrin Mırnr Valiainta valdeal, tske^der • hayatında, üçüncü, beşind dereceAkıntıburnundaki çiftesaraylar da Et ve Balık Kurumu yeye emrine ^hsis edilen bir vapurböyle dar bir saha üzerinde inşa e • de kalan i$ler. Mühlm olan nokta, Uraum Müdürü dilmişti. Bu sarayın yerinde 18. as n a k l s ı m l a r l n a tahtalarla muhteliı kısmında bulunan ve Mehmed Paşa la dönmüş ve Emirgarıda hanım culprofesörün, Imat pllnlan içinde, Bir müddettenberi Amerikada tet rm sonunda Beyhan Sultanm salıiU tanların oturiufu Vı Hazlnai heudest fekiller yapılrnı|tı. Sarayın kasn, yahud vezir köşkü diy« anılan k'klerde bulunan ve bilShare Avrup» bırakıp sarayı vardı. 3eylıan Sultan, uzun önü o devirlerde de pazar kayıklari bina da yıktınlarak bunun yeri Je ya geçtikten sonra Feriye sarayı dı Türk eserlerini gölgede Balıkçılık konferansına iftirak eden ye anılan eski Rcsid fıs» /a'.ısı d» Bizans eserlerini birinci plânda seneler Arnavudköy sahilsarayında le, yedekçilerle kalabalık olurdu. sahilsaraya ilâve olunmuştu U>. Et ve Balık Kurumu Umum MOdüru ^ ^ ^ h « e f tatan orurmuş, vefatından vmra bina, yeni M n ö n Ü B e 18S6 yüjnda Umamlanan saraym Muu Valisine ihsan oiunmujtu. EkTem Barlas sehrlmlze dönmüştur. Mihrimah Sultanla, Said Pasanın Umum müdür sehrimizde bir müddet evlenen bazı sultanlara tahsis olun bu sarayda saadetleri uzun sürmernls, plânı (bef solalıdır. Bu bes sofanın muştu. kalarik lncelemelerd» bulunacaktır. m a s ı sultan birkaç sene sonra öbnüs, Sa iç tarafta olan üçü merkezi, iki uçkeyfıyeü. Saray bilhassa li. Mahmudun kızı id Paşa da Beylerbeyinde bir yalıya takiler ise bir yüzü sağır, iç sufa tı reislerinden Rifat Paş^n^ı yalısı v e Bir hırsızlık iddiası Mihrimah Sultanın, Said Paşa ile iz çekilerek, ömrünün geri ':alan vuıa pidir. Sofaların aralaruıa gayet munYalovaya, b*glı Gokçcder* köyu ote divacı münasebetile yeniden tamir rıru dervişane bir surett* geçirmifti. tazam bir sekilde n.erdiven, a>dın blr müddet Mahmud Pnşanın ikarne ] Ü llnde garson Hamdl Aydın, k6y muh ettirilip hazırlanrruştı. tine tahsis olunmuî, sonra tekrar haAbdülmedd devrind* tstanbulia lık, helftlar ve korıdordan ibaret grup Bn Btemlekete >kiml kendi eetarının ceketlnl çaldıgı lddiasile yaSultana, muhtesem bir dı'ıgun ya kısmen kârgir yeni saraylar yaptı lar yerleştirilmiştir Üç orta sofanın nım sultanlara iade edıimıştL kalanmıı ve «dllyeye verümlstlr. Hanım sultanlar, AmavudACyflnde , binden para harcıyarak u|nyatı; pılmıs ve zengin cihez alayı cadds rılmağa batlanmif, bu arada artık na aydınhğını deniza nazır cyvanlar UDenizde bir kadın cesedi lerde biriken halkm önür>den geçiri rab olmaya yüz tutan. eski Arna min etmiştir. Binanm biri kara, di ki çiftesaraylarda evlenmişLsı re ha Jkimi davetli misafir veya vazifcli lerek Arnavudköy sahilsarayına ge vudköy sahilsarayı da yıktınlarak ğeri de deniz tarafmda olmak üzere yatlarmın sjnuna kacW ourad.ı o miitehassıs olarak gelen öyle yabulundu turmu*lardı. Seniye Hanın» Sultan banda,. w d u . u, ziyaret ettikleri yerine ougünkü dışı kârgir, içi ih iki oda sırası vardır. Plân çok munEvveîkl gec«. Arnavudköy sahlllertn. tirilmişti. . . „, . . O devirde Said Paja yalısı diye de fab bina insa olunmuştu. Bu arada tazam ve sofalar hep aynı mihver daha evvel, Feride Hanım Sultan ite b, u d« bir kadm cesedi gdrülmüstür. DumİBA 1920 yıhnda burada ölnıu, ve yalın:n I »Ari' eflak* J « «eken rum pollse bildtrilmla v* kırk bea yaf. anılan sahilsarayın Bebek tarafında eski Beyhan Sultan sarayının üst üzerindedir) (2). D İ r Sultan Mahnmd devrinden kalmıs i »>«rine, her Nri MameÜl bırer larmda tahmln oluntiı kadının cesedl t «elâmhk dairesi vardı. Kârgir ve kıymetll eşyaıı da bu tarihte dağıhp nıücevberden farksız camilerine, denlzden çıkarılarak Baltallmanı ha» ' yüksek bir zemin katı üstüne çıkan SENAI OLGAÇ gitrrdıti. dUnyanu hl« bir tarafında benseri, taneslne nakledllmlstlr Tahkikat netl. : daire, cepheden on İki konsolla ze1924 yılma kadar Hattoei Hassa en bemeri Jeğil k3tü b b taküdl dahi 1 cesinde, cesedin Kadriye Güneysu i* min kata tutturulmuştu. Binanm cenKadıköv AsUye Hukuk Hdfciml rinde kaUn çifteSar.ylar bu 'arU> b u l u n m a n o l b e ö l j ^ ^ ^hun^ BUlndUl glbl, devlet bütçesi ~il« YatMç~ln "çare'^ramlktad'ır Bu memlekette m i n d e b i r k a d l n a a i d ^ ^ ^ v e B s l a t t * h e tarafında on bir penceresi vardı. ten sonra Malıyeye Intikal etmı», bi ^ „ .... , .... »a bütçeler tasarılarının en geç ara iktlsad lsîertae de bakan Mahye Vekili o t u n l » 1 ^ 1 anlaşılrr.ıstır. Şeker hastalı. Harem dairesi bugünkü binanın müddet bir tütün flrketinln deposu ı n*1»»1» âbıdelerine r«ğtnen, nala Uk tyı bafinda Büyük Mıllet Meelisi bu çareleri üç noktada hulisa edlyor: gına muptel» bulunan kadının blr «Jnlr yerini işgal ediyordu. Saraym Arnaolarak kullanılmıs, daha sonra! Biıans zannetmekten kendilerini n« tunulması gerelunektedLr Tabil ta 1) Oerat artiflarını. lstUualin verim. rnıhranı aonunda kendlslnl deniza ata vudköyü tarafında bir salondan ibaret müstakil ve asıl binadan alçak Divanyolundakl binan yanan Tty alamaılar u n l ı r m faazırlanınauna <Uha önc* llliğl lmkânlarlle tahdid etme. 2) Bazı rak lntlhar ettiği ısnılmaktadır. ziati Lisesi nakledibniı ve burada baslanıyor. Kanuna gora V'ekâleUerden fiatları ayarlamak. 3) Utnuml talebin Öyte kltablar vardır ki, yan ömEvlerinden kaçan iki kız blr köşkü bulunuyordu. Boğaziçi Ligesi isminl almi| ve bu her blrlnin kendl bütçesinl hazırlıyarak artmasını •taltm&k. Bızds fiatlar yükAmavudköyü sahilsarayı eephesi rünü bu memlekett» geçirmiş, yakalandı 1 VE İLGlLl HUSUSÎ KANUNLAR mekteb blr müddet evvel de kaptoagustoı ayı sonuna kadar Malıye Vekâle seldikçe ücretlerl de otomatik şekllde »„ n i n hattâ bu memleketin parasile yaGülnlhal Kuzey ve V ıı. Ayraz d j B fa*" '» Çokluğu jile dikkati çekerbulttn ^ ^ , oUfak m ş a mı^tı. m a h&f tine göndenneıl ve Ma'Jye Veklletinln ona uyduracak mütchavvil ücret sıstemuharrirler taraEski çiftecanylar, tekrar tütün de sanus yabancı d« kendi masraf butçesi ılt gelir but ml veya isçılerle patronlar arasında islmlerinde ikl genc kız tzmirdeki ev. edilmişti. Saray, zemini kârgir ol oimak niyeçeslnl hazırlayıp otesutrıe birlestlr akdolunan kollektlf mukavelelerde bu I lerinlt terkederek, ,artlrt „ .nrtertnln m a k ü üzereÜ üç kattı. ftinCİ ve üçünposu halinde kullanılırken bu defa fmdan yazıldıklan halde, Türk İsçednl üazıriayıp ötekütrle Dirıesur aKaoıunan Koııeıraı munaveıeıeroe DU tlle İstanbula pgelmlşler ve aîlelerlnln mak z e r e 5 k»"1ım c,.r stanhula e Boğaziçi yollarvnm genişletibnesi plâ tanbula tasvir etmek bahanesile, Lüks v e Repertuarlı iki cild 54 Kanun 4592 Karar m«k BiretUe umumi bütçeyl tamamla maksad. sağüyacak huküm derd U UÜ j ™J*™», 1 " t e ustrta. S 5İ , cü kaüardaki »ahnitıer büyük dd" ması gerekmektedır. Bu lebebden Ve. m»vcud v» mutad olmadığı l«in, Iran ,"?"*• /«P"* ">"»r uzertae Ayszaga , ijgıı. .îtimnİBH WV .^1 İ« nına rföre yıktuılmağa başlanmiftır. köhne Bizans âbideierinin sitayit1926 Sahife Fiatı 70 Lira kâUtlJr v. kaün. bütç^i d^let mü u , Bakanının ilerl «ırduiU birinci ^ . ^faallyett» ^ ^ Z l ^ yakayı ^ «1« ' nan L T İ ^ " ' ^ *""* ^ " 1 ^ ^ bulunurken * ? * n a d edıyordu. IfOT; Birlncl dld içerisindeki makbuzn ibraz edenler, Udnd dldl lerila doludur. tu »ıralarda 1958 yılıoa ald nokta, yani ifçt Ucretlerlhin artırılmısı larile a ) Mualllm Cevdet, çiftesaraylar 40 lira mukabilinde alabilirler. Binanm girintilerde 'açakıarı dOz. masrai biıtçelerinl haxırlamaktadırlar. davası. bizim meşgalelerımiz arasında vermlşlerdlr. hakkmda «u malumatı vermektedir. İstabnlu scvm, İstaaboht, İstaaMaceraperest kızların h«r Ikttl d* 17 I Çİftler de zaviyeliydi. Saray cephesiAcaba önumüzdekl yıl bütçesinin pek yer tutmuyor. İkinci nokta olarak (Arnavudköyünde, Akmtıbumu tle bulla Türkttn bildiği telüUe hayasında bulunmaktadır. Bundan btr lkl , n l bastanbaşa kaplıyan pencereler tanzJmindt ne gıbt eıaslar takib olu. 1leri sürulen bazı fiat ayarlamaları i*e yükrişinde Sulun Aziz zamantndâ yıktı1 w i k l hüviveöle bütün dünyaya ta| ş nacaktır? Yıllardanberi «üren tatbı Fransanın hususl durumu ile ilgılidir. h«ft« önce ebeveynlenn* haber ventıe. | kafeslerle örtülmü|tü. Geni» veyük Bilumum Matbaecılık ve Kitapçılık tşl«rl rılarak yerine ma Uesef frenk tar » • . . " . . .. • 3kata gore yenl tene bütçesl de topiajn Blzi asıl llgilendiren üçüncü nokta. den evlerlni terkeden genc kızlar.n sek olan pencerelerin altîarındaki Hzında yaptırılan ttarçir sultan tarayı nıtmak istiyen her munevrerin en MerKez Cağaloğlu Servilimescit S. 24 IstanbulTel. 22 09 68 ıtibaril* kendlnden evvelkilertn hepcıni dır. Yani umumi talebin artmasının kayboluşu üzerine Izmir pollsi İstanbul Osmanlı hanedanmm 1341 senesan'e büyük derdi budun Blzan» bakiaşarak Jı»r yılın bütçesi lçin denlldıgi tahdldidlr. Fransar.ın genc Maliye V« nolisinl durumdan haberdar etanis ve HAK KİTABCVİ ••razrl. ünl«*r«H« Ce«. Istsn. hudud haricine çıkarılmntarı üzerine gıbl. Cumhuriyet devrınln en yüksek kili, bu umumi taleb meselesl üzerln böylec* kızlar yakalanmıstır. Artist yelerinin, hep ihı plânda (fösterilHAK K İ T A B f V İ (BalH«ır) Ankara Cad. 4 \rtmn. tütün deposu haline getlrluniştifV butçesı mi olacaktır? Gerçekten 1956 de su mütaleaları yurütüyor, diyor kl; olmak hevesile tstanbula geldlkler'.ni ÂTLA DgMİB HAK KİTABCVİ Vanıksmyta* So*. »• Utanbari ltlraf eden her lkl kız yaslarının kuMuallim Cevdet, bu saraym Sultan mesL bütçetl üf milyar 324 milyon liradan < âmme açığının asıl sebebi, talebin arzİle Bnnu, krml yabancı mflelltf. aaAzlz zamanmda yapt.nldıŞını yazarlbaret İken 1957 butçesi dört milyar , dan fazla olmasıdır. İşte bu durum. çük olman tebebll* aüelerlne iad* edilken zühul etmiştir. Saray, KandiUi natkâr veya turist bilerek, kasıdla tn«aat Tukaek UtthendM lırayı asmıjtı. 1956 »er.esin* nısbetie bugünkü enfil&syon tazyıklerlnl yarau miş'.erdlr de Adile Sultan sarayı ile heraber yaptyor^ kimi, bilmiyerek, kötü bir artıs best» birden fazla ldi. Bu kabarık mıstır. Sayed bugunkünden dalva lyi 4 trafik kazasında 4 çocuk İRFAN KARAOĞlü Sultan Mecid devrindâ lnşn oluninut geleneğin, sökiip atıhnası mfişkül masraf İle gelir araıındaki farkı ka. bir muvazeneye varıimazsa, hiç bir yaralandı nijanltndıltr tw. patmak için de ithalât dövlzlerinden kontrol fekli veya fiat durdurulması. tzmlr 10/8/937 baizne hissesl dly» yeni blr vergl lhdası, fiat yukselişınl tutamıyacaktır. Bu Iti Divanyolu. Bakırcılsr, Emlnönü ve (2) Yüksek mimar Sedad Hakkı , . , , . , . . . .. . . . . EyUbde »on 24 saat Içerlsinde d8rt tradamga resmlnın artırılması. Eldem, Türk Evi Plân Tipleri. (Çlf t h a f a gitmefe hacet yok. veraset barU hukumet kend.5i bu hunsU or. Salihaddin. Çahln. Bütün ga>retimize, bütün titizc* verglsi matrahının kabartılması. tesarayların içinde uvarı ve duvar ve Fatma lstmlerindekl çoctıklar hu butçeden 250 milyar franklık bir Ususi otomobıller üzer.n« vergl konul 'nek vtrmıştir ve vermektedir: 19S7 de T . . tezyinatı yer yer ka'em alçı ve nğraşmalarunıza rağmen, İstanbumuhteüf vasıtalar altında kalarak ya. ması gibı tedb;rlere gıdilmişti. Yeni sarruf yapmıştır. 195S de daha fazla bazı tavanlar da musambi üî*rine lun, Rizanstald Konstantinopl olsenede aynı yola rgftiil»«elf =âflair? Tf «fti tasarruf sağlanaeattır. Bu kısmtılar. ralanmıştır. DOÛUM resimlidir. H. $.). madığını, Baü ftlemine henüz geâmme m ı Yaralı çocuklar tedavi altın» «lınmasraflar v» %'ergller ehemmiyetll nis yenl vergiy» baş vunraksızın (3) Bu misafireti esnasınoa hanım reği gibi öğretebilmiş değiliz. ^ j , j . ! * , uı • ,« » J ? ' hâdlselerde suçlu gdrülenler hak. NÜR TUNCER İle 1. Mimar YIL. efendiye ]V^atbahi ^mirçden sekiz bett. artırılacak mıdır? Biz kedi du. tolebta. azaltma|a ve âmme aç.gmı, b.^lanm.st.r..' ' fetmj!> TÜNCER'In Amerikan Hastaha Bilmem, tırası geldi de anlattım yüz otuz yedi îcesc akçe harcanmıitı şüncemiz* gore, buna Ihtimal vermek 19o7 senesıne nazaran duşurmeğe hiznesinde bir erkek evlgtları dünyaya mıydı. Istemiyoruz. Çünkl vergl kaynakları • met edecekür. L i m a n i m i z d a n y a p ı l a n İhracat ge'.mlştlr. MCSTAFA HASAN'a 8ih 1957 butçesinde hayli zorlanmıştır. Ö 250 mllyar frank, resmt kur üzerir.Son 24 taatte ltmanımı?dan blr mil h»tll uzun amürler dilertz Topkapı Aksaray yotunun bir kisım Türkiyeyi ziyarete gelen, hükfinümüzdekl «ene lçin yeni kaynaklar ] den bizim paramızla iki milyar lira vOn 104 btn Kralık ihracat yapılmıştır trafiğe açılıyor 'metimiıin davetlisi bir Frannzla bulmak guç'esmıştlr. Gerçi bugün el tutar. Bir yılın butçesinde bu kadar Bu arada Birleşik Amerlkaya 17 ton Topkanı Aksaray ana trsflk yolu. , beraber, tstanbul Valisini ziyarete dokundurulmamıs bazı kaynaklar yok ındlrim yapab'.lmek kolay değildir. Bu. koyun derisl, Batı Almanyaya 25 ton nun inşaatın» «Oratle devam tdllrmk» gitmiştik. iik deglldir. Kazancı yüksek olan ç^ftçi. j na karşı der.eb.hr ki Fransa asırlar tlftik ve 7 ton Seftall. İngiltereye 20 İRTİHAL tedir. Alınan yenl tcdblrler netlcetln^ ... .. ... . , lerden gellr verglsi almak ve vergl | danberi lktısadi tekâmül yolunda Uer. ton kuşyeTii, Isrnele 10 ton taze balık Zaptiye Nazırı merhum Hafız Arif de yolun bir kıum k,sa blr zamanda ***> * * " * ! dünyaya yayilmüsavatı kaldesi ihmal «dilerek ver lemış. teknık cıhazlanmasını mü sevked'lm;$tir. \ Paşanın torunu. Hazinei Hassa Mufet. trafige açılacaktır. rnış bir muharrirdi. Ben mihmangiden mual tutulmus olan yüz binlerce iktlsadi yatırımlarında memlekettir. O. Okmeydam Karaköy otobüs hattı t.şi umumisl merhum İsmail Cevad Beesnafı, yeniden vergl çerçevesine lthal kemmelleştırmıs bir vesair maarai. İ.E T T. İdaresi, Okmeydanında ve Izaılık okullan tiirkçe darlı|ını yapıyordum. İstanbula etmek glbl. Fakat $u sıralarda bu gibi larında kısıntılar yapabilir Fakat a civarında oturan halkm kısa zamanda yın mahdumu. Vüzeradan merhum ttgrermenlertntn ücretleri jgeldiğinin ertesi günü. erkenden, mukelleflyetler konulması cihetlne gi. sırların ihmalıne kurban olan biz. aynı Takjlme ve Karaköye gidip gelmelerlni Rauf Paşanm damadı. Dr. Haldun oileceilne Ihtimal v«rme£kğ:miz 'Ç>n y o l u n a s ı 1 tutabiliriz? Biz durmadan. temln lçin Okmeydam . Beyazıd ara. Tekiner, Zrhra Somel. Adeviye Ayta. Yabancı ve Azınlık Okullan Turk i usulen Valiye nezaket ziyaretine 1958 butçesinde gelirlerin. 1957 de ol dinlenmeden iktisaden clhazlanmak, ve sında işleyen otob.ısleri. Okmeydam tın pederleri. Muhlb Somel, Rauf Ayçe . Kültür Öğrermenleri Demegl. yt gidiyorda. duju kadar artırılamıyacağını ve ma». kaybedılen zamanları boylece teltfı ile Karaköy arasmda işletrr.eye karar taç Teklnerın kayınpederlerl. b«ncı okullarda vazlfe gören türkçe Giderken, otomoMlde, İstanbul. rafların da keza aynı derecede kabar etmek mecburiyetlndeyız. Bu sebeble vermistir Nafia Somel. Kauf Somel. Ahmed Te. kultur öfretmenlerlnln ders saati ücret , . . .. , .. . . .^ tabahUn Uıbaren tılamıyaca|ını camyoruz. Bununla be. kesinti yapamayız. Fakat masrafların Y?rın »abahUn ttıbaren seferler'ne kıner. Şeyma Tekınerın büyük babaları d a n lerinde arttırma yapılma.ı lçin MU1İ K«nstant.nop! diye bahsettl. raber, 1957 yıh içinde, dnumüzdeki , kabarması. fıatları yukselterek bizzat baslıyacak olan 54 hât numaralı Ok Azize Tüten. Afife Garanın dayıları. Egltlm Bak*nlı|ına muracaatte bulun Derhal tashih ettim. Istanbulun «ene masraflarını kabartacak bazı ka cihazlanmayı # baltalayacaks» kısıntı meydar.ı Kirakoy otobusleri. Okmey. Turk Tarlh Kurumu uyesı. Eski Eser * Konstantinopl ile bir mtinasebeti bfltçeniz pahalı ahşverişlere müsait olmasa da ınostur. nunlar çıktıgı lçln, 1958 bütçesl, 1957 tedblrlerine müracaat zarur! olmaz mı? dfnmdan hareketle Şıslı. Taksim, Dol. leri Konıma Encumenı reısl. Darülfu. tarihçesile izah Yapılan muracaatte. Türk Bğretmen olmadığını, işin butçeslnden bir mlktar kabarık ola. Kaldı *l devlet butçesinde yatmmlara mabahçe. Tophane yolu ile Karaköye nun. Mekteol Mülkıye. Gelatasaray. | J lerin difer biretmenlerdcn çok datıa ettim. caktır. Belki 1957 tahsil&tında görule ayrılan tahslsat. tesisleri tktisadt v e . gsHeeekler. Necatibey caddesindeki Ka JDaruşsafaka liseleri esk! hocalanndan * az Ocretbeyannameslnde «herkesin »hlç j Anladı, tabiî. Fakat, dili İstan«ldıkları. tnsan Hakları v . * renesl cek olan (nominal fazlalığı). yani para r i m derecesine göre sıralayan blr prog rakoy durağında yolcu lndlrdıkten son. Müverrih kıymetinin dusmesinden doğan zahirl ' rama dayanmadığı için bu yatırımler ra buradan Rıhtım caddesine dfinüp bir fark gbzetilmeksizin eşit çalışma ı bula o kadar az. Konstantinopia o fazlahk bizi daha bazı artırmalara j gerçekleştirilse büe ileride lkUsadi Dolmabahçe Taksim yolu ile Okmey. EFDALEDDİN TEKİNER karsılığında ejit Ucere hakkı vardır» ' kadar fazla alışıktı ki. Vali ile kosevkedecektir. Fakat bize göre, devlet muvazeneyl temine ne derece hiımet danuıa doneceklerdir. ] !n;hal eylenlştir Cenaze&i, 12 ağustos * denildigi halde bu öğretmenltrln e?lt n u ş m j | g l r a s l n d , İstanbulun Bizans butçesi masraf rakamlarının böylece edebilecegi belll değildir. Gene devlet Bu otübusler Okmeydanından 10 da pazartesi Çemberlitaş Dizdarlye Medçalısma karsılıgındı esit ücret alm*. , . Kocanıza, babanıza, aile artıp gltmesl. fiat yükselmeslnl kam. butçesinde veya devlet müesseeslen kikada bir hareket edeeck. Karaköve resesi sokağındaki evinden kaldırılırak * * dıkları beürtilmekte. ücretlerinde ye " •düil, tekrar agZUldan Çlkardl. 10 EKİMDE çılayan unsurlardan blri olduğu için bütçleerinde yatırımlara ayrılan ka. geldiklerl zanan Karakoy rr.e>danın. Beyazıd camli serlflnde öğle namazını büj'üğünüze yük olmanız niden blr ayarlama yapılması isten ' Valinin. bu ismi duyar duynidZ rr.atraflarda artırma değıl. kısma yo bank tahsisatın blr kısmı, insaat ve daki durakta yolcu lndir.p bindlrmiye • muteakıb Merkezefendidekl aile mak. mektedir kıpkırmnı kesilen yüzünü, ateş şart değil... asgari 100 lirahk " 1 beresine defnedilecektir. Mevlâ garlkl luna gitmeliyiz. Masrafları kısmak, i saireye taalluk ettiği ve bundan ötüm ceklerdir. cem'an Tulkal kazanı patladı saçan gözlerini hâlâ görür gibi olur a y l e s i öte yahdsn da adalete uygun vergller istihsale hâdim olmadığı için bu kısım bir hesapla mücevher hayal35.000 lira tt 4 yaşında b i rk wvandı ; ^ f f " . . „ , . , Topkapı M»ltepesindekl blr tutkal yorum. lhdas etmek düsrurumuz olToaiıdır. da, ileride hlç blr iktisadi verim aaftpara ikramiyesi Akkaya • < Ç e l e n k gond«ilmemesl rica olunur.) k Çengelkoyde oturan Güler ^ leriniz hakikat olabilir. Türk fabrlkasında dün sabah tutkal kaza | Ev sahibliğinin bütün İCablanÇünki devlet masrafları, tedavule para layacak değildir. Öte yandan (cari isminde dört yaşında bir kız evde * nının patlamaslle Halil Akçay İsminde ^ u y a r a ] j F r a n s ı z misafire azaEkspres Bank yalnız hanımher 100 Hraya akıtarak istihlâk taleblerini artırmakta. ı masraflar) dediğlmiz âdl maıraflar da ga~HKgğm,n~parIamasîl"e muhtel'lr 'ya '• î k l D OÇ ENT bir Işçl rmıhtelif yerlerinden yaralan. . . . . . . .... k istıhsal ve lthalâtımız I» bu talebi ı seneden «neye artmaktadır. Bunlarda ıerinden yarnnış ve ağır yaralı olarak I 1 bir kur'a lar arasında tertip ettiği 1 y a m a n mısHr Halil tedavi altına alımif. I n B ne*ak°l *wde Verdlgl , ,....,. ..... karşılayamıyaeak derecede az olduğu da tasarrufa gidildiğini göremiyoruz. Bu $işli Çocuk hastanesine kâldırılmıştır. ' " Doktor Baha SEZER numarası keşidede bu defa 15.000 lira fabrika sahibl hakkında tedblrslzlik derm de hâlâ kulaklanmda. için fiatlar yüks^lmektedir. Bu yükse. ' devlet teşkllâtını rasyoneUesür. k suçu ile tahkikat açılmıstır. I O, akşam. Fransız misafirimizle * lişler. fiatîar ve ucretler üzerinde tek > me davası da unutulup gitmlştlr. Rasdağıtıyor. | OPERATÖR Ağusots 11 Muharrm 14 rar tesirini gostererek yeni yükseli? yonelleştlrme şdyle dursun seneden se. • beraber bir eğlence yerinde idik. 1 Muayenehanesini Beyoğlu seneye teşkilât genişlemekte ve istihlerle karşılaşıimaktadır. •k ıBir hayli numara seyrettik. Sonra | İstiklâl caddesi Mis sokak • k Ö I f> •• Şu sıralarda iktiadi ve mali güçlük lâke gıden iktisaden venmsiz masraflir V İ 3* | BİRGİ Apartımanına (LiI bir Türk şarkıcı, sahnede, ingılızâ ler içinde çırpınan Fransanın durumu artmaktadır. Yeni bütçenin bağlanması 1 c k X o Suphlye Pekelin eşi. MeUha ve Şe ! «Ç b i ' « • * «öyledi Şu meşhur ve bu durum karşısında almagı duşün. sırasmda tasarrufa yer verilmesi ve < * î moner Eczanesi üstü) ne rike Türerln damadlan, Teklrdağ esra «Istaabul Konstantinopl değlldir» duğu veya aldığı tedbirler, bizim için yatırmların da lktlsadî verim bakıIşde emniyet oe sür'at | naklettiğini sayın hastaV. ] 5.05^2.19)16 11İ19.15J 21 00 3 09 fından Muhterem ve Melek Pekelin şarkısını. Fransız misafir, şarkıyı d? faydalı dersleri jhtiva etmektedır mından bir terclh sırasma tâbi tutulî larına arzeder. ağabeylerı. Melâhat Beykonun babasu s o n a n a kadâr dînledi, sonra, duBı'.indlği glbi, Fransa da enf.lâsyor. taz. ması lüzurr.unu, bu münasebetle de E. J 9 491 5 04j 8.55]12.OO| 1.45 7 53 ^l»iS.nn»mMiıı,«,ı,ı, iı i» Kaymakam Selim Beykonun kayınpe. . , , . , ykl altındadır Bu tazy!kl kaldırmak teifrarlamağı faydasız bulmuyoruz. deri. Bajvekâlet umumi »urakabe h,. <"a"«nnda, Fransızlara as o çapkm ve nükte dolu lebessümile, ku Kim dujarsa duysun.. hık.. Kor asıktı. Erkekler de damadın soyunmasna ! ..ıydi. Duşenlerden birinın yeti reisi Cevad Adlgün ve Sümerbank CUMHÜKİYET» m Tefrikası"»4 müdürlerinden Kâmil Karamilln baca. lağlma eğildi: Zeynep teyze: kum mu var benim?.. hık. Ağayyardun ettiler. Sonra serhoşu tekbir Tahirin yıldızı olmasmı dıledi. Birnakları Monşer, dedi, ben çok kalın Âleme irezıl olduk. dedi. nu$.. Osman ağa.. Cırt... Odunculerle, don paça, odanın kapısına ge den hatırladr. Yıldız kayarken nir | Sabık Tekirdag matnuu kafah bir adamım. Oton«bilde siHüseyin ağanın karısı: nun... tirdüer. (Eline, diline, beline kuv şe> ' sa Hlzır Alevhi<selam bu Eczacı Hep sizin yüzünüzden. dedi vet!1 dediler. Sırtmı Sülüman eliyle Tahirin ağzını ka yumruklayıp dileği yerine mV. , derlerdi. K5yzin verdiğiniz dersten nasibimi alaEKKEM PEKEL Köyümüzde duğün yapmak neyimize içeri ittiler, kapısını çektiler. padı: madım. Valinin yanmda pot kırdeyken çok "alışmıçlardı. ama hiç bi 10 8.957 tarihlnde Hakkın rahmetine Yörü serhoş domuz vürü! Bı' ' yetmezdi? Tahirin ayakta duracak dermanı ri yıldız kayasıya, dileğini söyliyene kavuşmuştur. Cenaesl 118957 pazar dım. Bu yüzden, sizi bir de şarkıcı kavuşmuştur. Cenazesl 118.957 pazr hır çıkacak tövbeler oi^un.. Çıplak karılarla oyuna kalkma yoktu. Sendeliyerek ilerledi, kanape mişti. Onların peşi sıra Osnurı ağavıa larını da biz ıstemedik a? Zifaf ge üzerine yıkıldı, sızdı, kaldı. günü BakırkBy KarUltep» Karakol to i tutup bana ders verdirmek külfc7 Hüseyin ağa sarmas d^las çıkıymlaı cesi, karısının gozleri önünde, ilin , Bir müddet daha koridorlarda ayak Bir kere dahî sınayacaktı. Şu Td kak 1 No. lı evinden kaldırılarak j tine sokrnm. Ama bu şarkıı ders camünde ögle namazını dı merdivenleri. Osman ağa: orospularıyla göbek mi atarmış da , ç sürüklendi. Lâvabodan ö hir dürzüsünün tepetakla olmasını di ÇarsıBakırköy aile mezarlığına mütea. | Bo u k d tegİTli s o n o a W u ^ ^ j»,^,^,,^ kıb defnen a n r Bundan boyle anüşiılt degıl mı mad kısmı? Nedıye ogluna sahap ol ğ ü r m e ı e r duyuldu. Sonra ses kesildi. i leyecekti. Belki başarındı. Istanbnlin Konsdilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. dünürüm' diyordu sık sık ka madın? Kızım kahrmdan bak ne ha tantınopl olmadığını iyice biliyo7 Bekir odasmdan çıktı. Merdivenle geldi. çıp gelice'z burıya de&ıl ."ni Başını gökyüzüne kaldudı. yıldlzrvm! Tahir, çözülecek bir uçkur aradut çok koyuyordu.. Bu durumds Talıire He, vallaha i ı ^;'ıcez. dedi = Senin koca papasm ondan gtri leri tırmsndı, büyük salondan geçti. lardan birinin kaymasmı kollamağa Reisicumhur Sayın ça art.st k;s ':ıs gülüyordu.. Teo^si bir şey yapamıyacağuıı bilmek cını Odalardan inceli kalınlı horultmar «Anlvvana sivrisinek saz anlamıHüseyin ağa. mi kaldı? Hepsmi azdıran o değii başladı. Ayın arkasından bir yıldız attı Trhirin. Uçkuru muçkuru yokm | nı sıkıyordu. Bu küçük o<iaya h jpyana davul zurna az» atalar sözüOsman ağa saııl.p öptü Hüseyin mi? Sen niye sahap olmaduı erkeği geliyordıa. Havada serhoş nefesinin aktı, denize düşer gibi hızla üıdi. Celâl Bayar'ın zahir. Öyleyse başka çaresi neycı' ı solmaksa büsbütün keyfini kaçırı ağırlığı vardı. ağayı: ne? nii aklımızd&n hiç çıkarmadan. saAma Bekir ağzını bile açmağa hrsat Küçük donün bir kenarmdan tuvo^j ] yordu. Terasaya çıkıp temiz havada Terasede, denizden gelen inbat rüz Zeyrıep teyze içini çeKtı: çekti: Efferim.. dedi Arada bi* çe yüksek himayelerinde 5 eylul blria, itina ile. inadla bu yolda vüzeynep teyze ıçını ıera«ue, uC , y e « » . ^.uv .»., b u l a m a d a n gibi sıyırdı aşağıya.. Artist buna dolaşmaya karar verdl. l d ı z d e n i z i n k a r a n l l k . liğine su verilmiyen bıçak iş gör Helbet kabahatın böyüğü bizjrr gârına karşı ottrrdu. Ay, Yamanlarm ; .vhnldn 1957 perşembe gecesi Beyler rfiye yiirüye, İstanbulun körıne Bi» Merdivenleri tırmanırken birdc.ı bek'emîyordu. Şasırdı. Bu kadar somez. Osman ağa sinekliğini salla kinin. dedi Sizi başımızs belâ üzerınden denize yaldız döküyordu. sarhoş gürültüleri, kahkahalar, küyunmaya alıjık değildi. Kızılay Kan zans değil yuzde yüz İstanbul oldı, pis pis güldü. Kızımın edepsız eden o papas.. Motör dögnşünde kızı Gökyüzünde yüdızlar, havaî fişenk j B i r ^ai f u ^ t daha verdi iızn beyi Saraymda COCHON! diye söylene'eı? fürler doldurdu otelin içini.. yararına muhtesem duğuna. jrüniin birinde elbette cihaliği yüzünden çengileri çıplak göıe üzerine bahse mi girermiş insan? leri gibi kayıyordu. Aleyhisselâm, fakat Bekir dileğini Merkezi Durup dinledi. bir sıçray<;ta elinden kurtuldu l'a bir balo verilecektir. medik. na duynracapız! Doktor Murad az mı istedi MfneKşe Köyde, her insanın bir'yıldızı olur, bir türlü ulaştıramadı ona. Gelenlerin köylü konuşmaları ara hirin. içeri kaçtı.. Telefon: 27 17 83 Nası' göremedik? Üstlerinde bi' yi.. Uğruna motör yanşına bilem gir kım bilir kendi yıldızı han sında Tahirin yayvan sesini gayet O anda Tahirin burnu ucundan tir Hamdi VAROĞLU Arkası var k tutam çapıttan başka ne vardı herif? di yazık... Kim bilir nettiniz de yarı gisiydi? Olsa olsa şu sönük yüdızbardak u^ara p>ste düştü. Şangır iyi seçti. Demek dışarda eğlenmışler. Osman ağa Hüseyin ağanm burnu 51 kaybetti oğlan.. Kızım onunla ev otele dönüyorlardı, dadı kırıldı. Mer.ekş3 bu kadarına dalenseydi bu haller gelirmiydi başımı na sokuldu. Sallanıyordu, gözlen . PBOF. NtMBÜS'ün MACERALAR1: Bekir odasına kaçamazdı. Şerhoş 51 bakıyordu: yanamamış, barrsğ nı fırlatmışlı.. za? Herkes tıs kesüdi.. Caz daha güniî lara görünmemek için hemen gizlen O çapıt parçası da örtmesin vü Kadınlar çekişerek uzaklaştılar. tüyle çalmsya başladı. Menekşe bır meliydi. Koşarak indi, merdivenin cudlaruu da gör, ne kız olduklarını. Bekir peşlerinden baktL Demek smı aî^mamış, eüne ne pe^erse atı" altına girdi. Cennetten hürüler inmiş sanırsın val Muradın köyden kaçması bundandı. yordu.. TTasanın üzerindekiler :>iLiıAz sonra serhoş misafirler gürül* laha... Şimdi anlıyordu onun geçende otele ce raftpki vazoları fırlatmaya oa;la tü patırdıyla Bekirin önünden geçAğaların arkasından $ıkır şıkır oy geldiği zamanki kederini, dalıp dalıp dı. KıymetH vazolar yere düşüp bin meğe başladılar. Sülüman Tahiri be nıyarak Recep dayı geçti. Bozuk <lü gitmelerini.. Ankarada iş araması da parça oluyordu.. Iinden tutmuş. merdivenden çıkma zen bir şarkı tuttuı muştu. bununla ilgiliydi sllah bilir. Hay it Eecep dayı basını salladr sına yardım ediyordu. Tahir körkü Az sonra Hüseyin ağanuı karısyla | o ğlu it. Muradı Ja sediği kızdar. et Şinci arlasıjflı bu testilerin ne tük seıhoştu: Zeynep teyze, kendinı biLiiiyecek ka mişti desene.. işe yarad'ğı ciedı. Eiıak beni Sülüman âbi. di dar serhoş olan Meneısşeyi, iki kolui1 Bekir, çeneleri kiliui, cdas na don yordu Allahasen bırak.. Hık.. Ben dan kaldırarak merdivenleri çıktıla dü, el ayak çekilnıesı.ıı bekıedi *** Garson lekir, sifara izmari'a^ !«• ',okonayhan.. hık.. Kalacam bu gece Hayrıy» de ırkalarından yariım edi Serhoş alayı bir ramsn helâ ile oda "ülüman Sbi.. hık.. dolu tablaya siearasını bastırdı, jö; yordu. lar arasında dolaştı, durdu. Kadm 'len sus dürzü, Osman ağa duya dürdü. Uyuysmamıştı.. Gecenin e'k; İki kadın y yol boyunca çekişrmş, tar, sızmış kalmıs olan Menekşeyi y siyle Tahirin hakareti pittikçe da'v cak... soydular, yatağa yatırdılar. a}ız kavgası yapmıslardı; suratlar İjJtıtHmtry davet edilen Profesör Hogg'ü biz mi memnun edememişiz; yoksa o mu kendini bize b*ğendirememig, bilmiyorum, İstanbulda kısa bir misafirlikten s o o n , bize veda edip mem Abdülmecid devrindt bu y n ü K lekettne dötınMti yakınmış. ray IL Mahmudun kızı Atiry» S SulProfesörün, teklif ettiği iiçüncU tanla zevci Fethi Ahmed Pasanm ı k ö p r j j projesi de, bn arada, ınya kametine tahıis edilmi», sultanm ve < j u s ı n g . ı fatmdan sonra Seniye v» Ferid» Ha ", ., . , nım Sultanlar isimlerindeki iki kız, f » . k e n d i h e s » b m » m e m n U B mmm MALÎ MESELELER hazırlığına başlanırken Yazan: ESAD TEKEÜ 1958 devlet bütcesi KAZAÎ v e İLMÎ İÇTİHATLARLA TÜRK KANUNU MEDENİSİ İki eild bir arada satılmakfadır. İSMAİL AKGÜN M ÜESSESELERI { ı * / • . ı M . * « v . \ • ^ t ym rt A ^ ^ h n d^ ^ i n «* ««n^A ^ * ^«« 1 « . . * Lİ ^ ' . J i 5 . ^ t •. . . ı bu mücevherleri alabilirsiniz. Türk Ekspres Bank ^ ^ ^ F " tklndi Yatsı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog