Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

33 Önrfl F1İ umhuriyet KURUCU5U: TUNUS NADÎ 11 ÖC7 Telgraf ve mektub adresı Cumhurıjet Istanbul Posta Kutustı İstanbu] Nrr 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 224293, Yazı Işlerı, 224299, Matbaa 224290 Pa79r I I A 1Q17 İstanbul milletvekilleri şart bir f ormülle geliyor koşuyor halkın derdini dinliyor Muhalefet partileri arasında işbirliğini kolay Kıbrıs konferansının top Yalovadaki dertleşmeğe 50 60 kişi katıldı; lanabilmesı ıçin Turkıyenin buıtlardatt biri: "Seçimden seçime teşrif laştıracağı belirtilen tek lif memnunluk uyandırdı mesi gerekıyormuş! C»M*P« feransa Atina hoş geldiniz,, dedi Toplantı yerinin tesbiti İnönüye bırakıldı; C.M.P. ve Hürriyet Partisi idarecileri bugüıt şehrimize geliyor HrutçePin kehaneti! Batılı devletlcr de ergeç komünist olacaklarmış ve bu hedefe (barışçı yolla) varılacakmış! Berlin 10 ( A P ) S*ıyet komunıst lıderı Hrutçef dun gece Hıtler oevrı mıtınglerını hatırlatan bır toplantıda, yağmur sltında, başı açık kunuşmuş \e komunızmın barışçı yoldan dunjaya hâkım olacağı hususunda bır kehanet savurmuştur. Leıpzıg stadvomunda konuşan Hrutçef • ergeç» Batılı memleketlerın de komuniit olacaklarını sovlemıştır. Hurrneti seçen Bulgarlar Stockholın 10 (a a ) Bulgarıstanın Stockholm orta elçıhgı şoforu Mıtrof Stanef karısı \e ıkı çocuğu ile bırhkte Is\eç makamlarına ıltıca etmıştır. Stockhobn'de ıntışar eden Dagens Nh\eter» gazetesınirt bıldırdıgıne Londra 10 (Hususi) Yunanı*. tan, bır Kıbııs konferansına katümak ıçın ne gıbı şaıt n ycrıne getırılmesı lâzım geldıgındc ı Bırleşık \ merıkanın Mına Bujuk Elçısı Al len ı habeıdar etmıştıı Muhalefet partılerı lıderlerı, ışLondra basınınm verdıgı bır nalıtıt bırlıği mevzuunu muzakere etrnek goıe Yunanıstanın uerı surduğu j<ırturere yarın şehrımizde toplanacak lar funlardır • Kıbıısta tatbık edılecek s^'f lardır C. M P nın, bu toplantıya, determınatıon un an<a hatları ifjnıışı çok kolaylaştırıcı bır hal çarea nıstan ıle Kıbrıs halkı tarafndan ıle geleceğı ısrarla soylenmektedır. tesbıt "('•' 'ı C. M P nın teklıfı bır surprız ola Arkası Sa S Su 6 da rak saklanmaktadır Genel seçımleıe gıdıleccğını ;'osteıcn belırtıler son gunleıde aıttı ( Bıı belııtılerden bııı de ls mbı 1 mılletvekıllerınııı ralk arasıpo pııeıek toplantılaı \apaiak votardaı dıleklerını lesuıte b»şid'nasıdır Istanbulun dort jnılletvekılı 'Mukeırem SaroL Necmı At<~« F ıruran Tekıl Fuad Tu Ifgeldı» dıın bj hopaı loı leı ı, duınıaK ı n n* '!eıvekıllerının deıd ve dı.CK dın emek ıçın Yalovada oulundugunu vapılacak toplantının \eıırı \e saatıı • ılân ettı Toplantı, umuldugu kadar ragb;! gormedı Derd dokmeğe gıden • ?tandaşların sayısı ellıyı aşmamı^tı Yalovalıların, mılletvekıllerıne dıı | Arkati 9a 5 Su 3 te , Güneydeki kacakçılık hâdiseleri Irak'a kaçırılmak istenen I 000 baş koyun ele geçırıldi, Suriye hududunda yapılan müsademede 2 kaçakçı bldürüldü Dly».rbakır 10 ıHususlı Şehrlml» Çınar kazasının Moüa kovunde bır XaçakcıLüc hâdl»e8l olmuçtur Ibba'llzerlne kove vapılan b&skın netlcesın de Mahmud Pınltı adında bir kacak ırının ev nde 2^00 a d f algara kaııdı ele geçlrılmlş \e muaader* edilm jtir Arkan Sa, 5 Su, 6 da Şehirlerarası telefonlarda sıkışıklık Yalnız Ankara ile İstanbul arasında giınde 4 bın telefon konuşması yapılıyor Ankara 10 (Cumhurı>etTelek<:) Bır muddettenben şehırlerarası telefonlarla konuşmak adeta. ımkânsız hale gelmıştır «Acele» ka^dı ile istenen telefonların dahi bazan ıkı saat kadar bekletılmek suretıle temın edılebılmesı hakh $ı TAN'JU DILEKın (.LKLERI 22 yaşındakı Aıneııkiı. Arlhur Donald Keller ve karm 19 \aşmdakı Tıırk Tanju Dılek ın karşılıkîut çek furmekten sanık olarak bulunurken evvelkı gun kefaletle tahlıye ^dıldıgını bıldırmıştık Yukarıdakı resımde Tanju Dılek, artıst Fred McMumy ıle bırlıkte gortılujor. Arkan Sa S Su. l d e Ticaret Bakanı dün tacirlerle görüstü Yıirıirlukte bulunan •jirkulerlerın realıteye uyma dığı, değıştirılmelen luzumu Bakana anlatıldı Ticaret Bakanına tevcih edilen soru önergesi Izmır 10 (Telefonlai Huı P Tokad mılletvekılı Hasan Kangal ıle Manısa mılletvekılı Muammer Alakant Ege bolgesınde partılerle temas larına devam etmektp ve vafandaşların derdlerını dınlemektedırter Dığer taraftan ogrendıgımıze goıe Muammer Alakant, Ticaret Bakanı tarafından sozlu olarak cevablandınlması ısteğıle B M M Bsşkanlıgına bır onerge vermiştır Onergede şu hususlara temas edılmektedır Bir k3Ç gıındfnberı şehrtmİ7de bu lunan Ticaret Bakam Abdıtllah Aker dım saat 9 30 da T'caret Oda^ını 7ivaretle ıdarç hevetı azalarlle bır rmıd det goruşmuştur Haber aldıgımıza ROT» ıdare he^eıı Tırarpt Bakanına bılha *•) M llı Ko rıınma mev?uatı ve tdtb katı bakımın. dan mevdana çıkan aksaklıklan anI»tmi5 mi"v7iıatın koordıne edllme'i Içm Bakanlıkta muşterek bır mesaı tertıbı zarurelı uzerınde durnıuşlur Bundan baska dıs tıcaret rejımı » 7erınde Rorusler I7ah fd lmiftır Uzun zamandenberl vıırıırlııkte bulunan çrSldlı sırkiîlerlerın artık re«lıte>e u \ . madıjı bellıtilmı; \» hıınların lauılı lurumlu ftldııSu ânl»sılmı»tır 8»kan, bu lemenn lerı buvuk btt '«iHsviîl» karsıUnnçllr Arkası Sa 5 Su 2 de Cumhurbaşkanı Yunan Kralına mesaj göndermedi Arkası Sa 5 Su 3 te '• H"j^~. ~T . • « Şehre bugün az su verilecek! Dış İşlerı Bakanlıgı, Atına radvosunun verdıgi haberi yalanlıyor Bavarın Tunanlstanın Ankara Bu uk Elçlsı George P«TiaM)p!u ısstası'e Kral Paul a şahaı o ı nîe«aj 2ond'" r dl flne dalr rerılen habrierl tekzıp et Hür. P. Kurultayı 14 cylulde toplanacak Kademe kongrelerinin en kısa zamanda yapılması için Hiir, P. teşkilâtına tamim gönderdi HKLTCS.F ALK1SUYOR Sov^et Komunıst Partısı Sefı Hıııtçef >UKarıdakı resımde, 18 kışılık bıı hevetın nvasetınde 7 gunluk resmı zıysiFt ı^ın Dogu Almanjava geldıgı zaman Dogu Berlınde bır batıbı alkışlaı Ken gorulmektedır Yanındakı rat Pogu Alman\a Başbakan Yardımcısı Nuschke dır Ankara 10 (CumhurneiTeleks) H u r m e t Partı«r Genel Merkezı, bugun teçkılâtına >olladlgı bır tamımle kademe kongrelerinin en kısa zamanda vapılmasım ıstemıştır Og rendıgımıze gore buvuk secımlenn \aklaşt'gı £ovlentılerı \e eroarelerı Minneapolis Molıne şiıketı onunnıy. karşı«ında Hur P bır an evvel deki jıl 10 mıhon dolarlık bır kurultaM toplamak nnetındedır yahrım programınm tatbıkıne Ve tanh olarak 14 eylul tesbıt edılgececek Arkası Sa 5 S?« 3 te Traktör fesisleri genişletilecek TLRKIYENIN MISAFIRI Parıs rad^sunda Turkıve hakkında 3 SUÎle dogru cevab veren (Nıs) Edebıvst Fakultesı ogrencılerınden Mıchells edilen kuru uzum fob kıvmetı neTramını 12 ağustosta şebınııze ge dır' Dun gece Sular ıdaresmden bıldı leeektır 'Yaıısı 3 uncu sahıfede' Arkası Sa 5 Sü. 2 de rıldıgıne gore, elektrık cere>anının kesılmesı ve motopompların çalışmaması dolaMsıle bugun de şehıe \uzde 11 nısbetınde az «u verılecektır Ilâve edelım kı buhın şehır elektrık cerevanı ke ılmedığı motopompların çalıştığı gunlerde de bıldırılen nısbetten çok daha az su bulabıl mektedLr Dun |ecekı elektrık arı/j»*ı Dun gece saat 2018 de bufıın >ehııde plektrık cere^anI ke=ılmı»tır 7 dakıka «uren ınknaa Çatalag7i santıalmdakı bır kszan âıı;'a«ı «"beb olmuştur Sılâhtara^rf fabııka^ı m=kıAnkara IH ı ı ı ı Turklve Em'âk ünun daha remeU bıunın Tenı Maha neleıı fazla \uklenme dola\mle 7 K'edl Bantatı p Işct Slçcr'aları K J 'ede mera*lmle »tılmı^tır dakıka devreden çıkmış ve şehır ka •jmıı tarafından Ankarada kl:ru!ması I k «ozu BnlaK Kred Banktuıı ümurr ranhkta kalmıştır. n« bsşlanan I0 4«0 venl loiman.n 1200 Muduru Medenı BerX almış *e bu ^ıha^et Ihalatın rp«ırı sektor tarafından vapılması mevzuu bahıs edı lerek tııccarın e^asen ış \apamadıgı «11 1 agustos 195« tarıhındpn 1 bir ^ırjda bu ımkanidrın da el'nden temmu? 1957 tarıhıne kadar ıhrac ı ''in e rıp »irih/urlaı ı ^et rtılmlşttr Arkası Sa 5 Su S da Ankarada dün 1200 lojmanm temcli atıldı Maliye Bakanı bir konuşma yaptı Gizli bir Rus Suriye aıtlaşması mı: Moskosadan donmekte olan Sıırue Savunma Bakanı Rusya ıie silah •lışvmşi bakkuıda bundan bo\le hiçbir malumat \ erilmiyecegıni »o>ledi Üç *enpvp vaı^ n h\ ?amand^rıberl mem ekettmlzde îraktor lmaline baş lıvnn Mınneapoıls Molıne Z raat Makı nalflrı \ Ş Umum Muduru Mr Orvıl le Parks dun kçndısıvle Xonuşaxı bir arkadaşımıza 1958 ve 1959 Mllan lçln de Turkı eae 10 aıılvon dolarlık yenı bır \atıum proeramının tatblklne ge çeceklenni aç klamıştır Tarlada doğurdu Bıırdur 10 <Hu;ıı«îl II nııze baâlı Karacavıran kovunde Zej neb Dıırar sdınds genc bır kadın tarlada basa* topladıgı sırada sancısı tutmus \» kım v bulunmadıgı lçln valnız başına do gum %3pan genc kadın çocugunu sls rak e\ ıne donmuştur. muazzam teşekku! ın ehemmlvetin belır'mek İçin Ankaranın Imar ve In saat temposu T« me«ken lşlermln In » şafı hakkınd» muka\e*e 1 ba?ı ra amlar »ereceglnl »ovıemlş ve demiştlr • Anksrada ıi'a 1950 vıima kadar 27 yılda Ticaret Bakanı AbdıılUh Aker ıagdaı dun Ivtanhul Tıcarel Odasmda. Arkan Sa î Su 7 de idare heyetının goruşlerını dmlerken Cumhurlvetln llaıı ndan Arkası Sa S Su. S de KIBRIS TÜRKLERİ AHASINDA 1$ Parıs 10 (R) Moskovadan donmekte olan Suııye Mudafaa Bakanı Halıd Azım bugun Cenevreje uğıamış ve orada basına verdıgı bevanatta Rusja Sunje munasebetlennın tam bır gızlıhk ıçınde gelışecegını sovlenuş ve Rusja ıle sılâh alışverışı hakkında da bundan bo\ le hıç bır malumat verılmıjecegını beLrtmıştır Surne Mudafaa Bakanı (Israelın de sılâhlanmasına imkân veımemek Yenı plânlara gore, Paık Otelı ıçın Rusjadan alacagımız \enı sılâhonunden geçen A\a«paşa caddesı ları gızlı tutacağız^ demıstır Arkası Sa 5 Su 3 te me\lı Opera bına«ının onunden ıtıbaren bır mıktar ırdıılecektıı Bu Taksim meydanı tanzim ediliyor duıumda tabıî halıle \uk«ekte kalan Tak^ım Gezısı de Tak«ım gazınosu •^vı\e=ıne ınduılecektır Ajrıca Cumhurıjet âbidesinin bugunku j e nnden kaldırılarak Cumhurıyet cadd°sınm munasıb bır yerıne jerleştııılmesı duşunulmektedır 24« \ATANDA^.A TAPlL\Ki V Ll'ILDI i«Mınbı ı ııunad raujmel:1 =ıı ıkmal edJen ev sahıbleıınden 24* vatandasa dun saat 14 te merasımle tapuları venlmıştır Torende Valı vekılı Kemal Hadımlı I«kan Muduru, Mesken ve Planlaştırma Muduru ba^ın mensubları ve kalabalık bır \atandaş topluluğu hazır bulunmuştur Re«ımde tapuların Hadımlı tarafından verılışı goruluvor Ev ve tarlalarını bırakıp hicret etmiş yüzlerce Tiirk gördümî Rumların ekseriyette bulundukları köylerde Tıirkler tehdıd ıle, cebirle başka yerlere kaçırtılıyor, bunların mal ve mulkleri yağma edılij'or ve bu facıalar kimsenin mudahalesine uğramadan aylaıdır devam edıyor Cumhuriyet âbidesinin, bngünkü yerinden kaldirılarak, başka bir yers nakli diişünüliiyor Röportajı yapan: Omsr Saroi Coşar « G n m e polı^e evladım demıştım Yalvaımıştım Kızmıştı «Ana o g ı ı m e z bu gırmez 1 Turklerı burîda kım koru^acak' Irzımızı n a m u s u m u zu ellere mı teslım edecegız 1 *» demıstı Namık K e m a h n hatııalaııle do'u ak=am Mago'aııın Rum mahallosm'l» Magosa kalesının golgesınde gozlerı boroha s a v u ı m u ' l a r , Alı oıada ol^asl^ dolu ıhtıjar bır kadını d m h • nıuş u Bombdiı n hemen ordWı v o ı d u m Oglu Alı tethış faalıvelı I Rum M e n ı u ı ı n Kulubunden Ftıl 1 aı basla\ınca Ingılız ıdaıe>ındekı \ a ı a^ıkardı Fakat Ingılı^ ıdare^ı ıi'Hl 1 1 im'^ı 'îo ^ t l ' l â m "ı n*ı ? F ^r'rr'^Tı^r 4'r* Petrol nizamnamesin de değişîklik yapıldı Ankara 10 (Telefonla) Bakanlar Kurulu petıol nızamnamesının bazı maddelerını degıştırmış \e bu nızam nameve ^enı bzı mdddeler ılâ\e etmış bulunmaktadır Nızamnamenın başmda tasfıvehane, boru hattı, vergılendırme donemı ımaL ımalât fazlası petrol mahsulu aıbı husuaların tarıfı yapılmaktadır D?ha sonra tasfı\ehane ve boru hatları İle ilgılı tapu kavdı ve petrol ıaklıvatı meselelerı hukme bagUnmakta, bılâhare veıgı nıes>eles>ıne >er vprılmektedır Buna goıe vergıve tâbı sâfı kazant. pstrol kanununun l"0 uncu maddesındekı ındırımler x?pılmak ve nı^amnamede behıtılen esaEİar g» t onunde tutubnak suretıle kurumlar vcrgısı kdnunu gereg'nce hesablanacak safı kurum kazancından petrol kanununa goıe devrı mumkun zararlaıın tenzılınden "sonra kalsn mıktardan ıbaret olacaktır Arkası Sa 5 Su 1 de Kralice Dina dün kızı ile buluştu Bukaç gun evvel sehrırruze şeıdıgını bıldırdıgımız. Urdun Kralıçesı Dına dun de kızı Prense>; A]ı Arkası Sa 5 Su 3 le Klbrıslı Rum tedhişçıleruı >JU J ıluı bajında Mag<»ada *ehıd ettıkleıı polıs \!ı Mehmedın Turk bajragma Turk toplultıgunun katıldıfı ccnaze toreni sar>lı ceicdı ı t k 'dba'ık bu Taksımdeki Cumhuriye^ âbıdcs' 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog