Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHUBÎCTET 10 Ağustos 1957 Eşfak Aykaç konuştu I I eylâlde Rumanya ile karşılaşacak olan Üçler yediler ihtilâfı nihayet diin halledildi teler Buna gore ortada hıç bır ıh komıtesı pazartesı gunu bolge bınasında mutad toplantısını japarak maç tılâf kalmı>or> ların gunlerını ve saatlerını tesbıt Tertıb komıtesı pazartesı edeceklerdır toplanıyor Ihtılâf mevzuu uçlerm tekhflerını >edılerın kabul etmesıyle halledıl65 Jüniorun dıkten sonra profesvonel lıg tertıb YEDİLERİN ANLAYIŞ GOSTERMESİ ILE • > YUZMELEH Bu da şakast ispanya maçı Mılli basketbol takımı takımımız dün tesbit ve ilân edildı II 12 eylul t a . rihler nde şehn mlzde Rurren bas ketbol m llı takı mlle karşılaşacak olan millı basket bol *ak m m z 1un ek seç c ve an rcnor Sam rr ! Goreç tarafından tesblt ve jlan ed lmlstir M l ı kadrova FenerbaFçeden A Dmçer G Erkan E Karabelec O Urkon Y Guntijz M Baturalp G a . la'asaraydan T Erlm T Granıt U Buvukavcan Modafiporda ı T Tezol Üç gün devam eden \ Ba \cfad n T Kabaner T T trk o$lu Guner Beşıktaşdan Hüdal B u . danır Ankara Guci E Gonen Mıillc! ve Ş Kaptanoğlu O Glrgtn çağırıl. mışıardı* Takıının çaıişma sıstemı Takım 15 agustosaan ıtlbaren çal f •nava başlnacaktır Takıma seç len Lner Erlmer vazıfeden mazeretler' dolayıs le affını latennşf r Asıı kad ro yapılacak o an üç an'renman ma çmı mutea^ıb tesbıt ed leceA'lr Basketbolca^l yent ka delerln ogr« nllmesı ç n 12 aıçustos tarihlnde ı a . at 17.18 30 araaında Be\ogluspor ku übunde kurslar açı acakh' İstanbul yüzme şampiyonası bitti Gunlerdenberı surup gıden bır mev zu nıhajet dun bır hal yoluna gırrruştır Çarşamba gunu futbol fede rasyonu azalan uç kulub tem<;ılasıyle konuşarak tezlerını dun saat 18 dc bolge bınasmda toplanan yedı kulub delegelerıne bıldırmışlerdır Yedılerin toplantısı Yediler daha evvel Bevoğluspor kulubunde toplanarak fıkstur uzerın de ıncelemeler yapmışlar ve uçlerın tezlerıne de nasıl cevab vereceklerı m kararlaştırmLşlardı Emnıyet kulubu Re'^ı Rıza Nemlı bu mevzu da talımatnamenın kabulunu ıstıyecegını de belırtmıştı Bu toplantıda vedıler ararında çok çekısme olmuştur Netıcede yediler uçlerın bırıncı tezı olan «Yan yarı>a taksım» şeklını kabul etmışler Kom bme bıletlerm de çıkarılmasına kaar vermışlerdır Fedı svon azalan ne dıyor' Federasyon toplanıjor Istanbul vuzme şa>np yona«ı dJn aaat 17 15 d« başlıyan ve »ona eren ruuaabaka ar a netlcelenm 5 t i ' Prog. ram lcabı yapı an uç musabakftda bayrak yanşı olarak >opı m ştır Tekjiık netıceler 4X66 66 m karıştk ba rak erkek k ı çukler, 1 Bejkoz Kârr 1, Ahmed Enver 8a l i 4 01 B 2 MS Meh. med N»Jat Kava Mehmed 4 11 4 3 ITI Kemâl TarnT Ha uk Ro an 4 11 7 4X66 66 m karıçık bayrak bavan kü çuk er 1 I T I Hüda Nayaıan. Tulln Gunsell 5 48 5 2 MS Djy au Baçai Sezal Eren Dlıkalıfu* 4X100 m kaışık bayrak beyan orta lar 1 I T I Bılgl GünMll Tulın, Navman 8 31 1 2 M S Dllek E en Duvgu 8 51 3 Bayan ortalar puvan du'umu 1 MS 1M 2 I T I 58 Bayan küçuklerı 1 M S 80 2 t T t 7» \oıu I nıdrk ıcın kurs iştirak ettiği EŞFAK AYKAÇ Vlilli takım tek »eçıcUı Eşfak Aykaç <un yenl mev»lmde llk bevanatı ver «tı Aykaç Federaayonun aldığı bır karara blnaen kendtalnln valnız m ı l . 11 takım uzerlnde bevanat vermege «elâtalvetl oldufcunu »oy edl ve vapa cagımız llk m Iıi mac oıan Ispama (At v» (B) maçları hakkında fovle konuştu • Up&nva Federas\onu İle ıl». nnUç marnıs 8 kaeımda (A) takımları ls panvada (B) tsk m an Turk \ede şu bat aTl lçtnde |A> takımları Istanbul. «ia (B) takımları ls« Ispanyada maç tıpraımız ldl Fakat 19 mavıs ıtadı B n açılışı do avısıle Anka**ada bir nıılll maç vapmamız lyl olacak (A) maçmı TuricKeve a mak vanl prjpra tnı değlş'lrmek ı*tedık Cevabı bek. ıı oruz » Bu sene> Transfer Komitesinin diinkü toplantısı Tranafer Komlte«ı dün toplanmı; fündemdekl b«zı huıuslarl g8rü5mü= tUr Hilmmln l%0 vı ına kad»r olan mı kave'eslnl Vefa kulubu Transfer Ko mlte&lne verm ştlr Henuz Is'lklâl 1 sf alnde Hilmlnın talebellk dururnu hal kjnda blr cevab gelmedıgınden bu husuaun blr defa daha okuldan takt »dılmesl k?rarla8'irılmıştır TESİS ŞAMPİYONASI BUGÜN SONA ERİYOR DORT KULUBTEN Dort as ıaıı>a nııllı maçları Bugün Türkiye kürek başlıyor T ck \r kürek rak edeceklerdlr « mpUonası bıı Talnız Istanbul kürek samplvoulu Liın saa* 11 den iunu çok ne» blr şekilcte kazanan ıtıbaren Tenlkapı Gala*asarav bu bılnclllse elrraeueve r ile SamaUa a<< karar verm ş bulunmaktavdı San.kır s nda vapı ac<ık m zıl 1ar d ın ldare nevetlnln karartle Ankarada nlursa Bu şamp.\oıu EiŞer tekl flmlz kabul edılir maç şatıpiyonava katılmav» karar vermls u İs'anbul kurek Aıı»arada vapılırea kl .ovuncular lçln T.r nc ierı ve ikın lerdlr Müsabakalar hevecanlı geçecek Tabancı memlem tın Ankaradan far Fener. rtlerl İle dlgi" çe çeklsme Galatasaray Bevkoı kı olmavacakMr. takımı 15 gin etvel oahçe a^as nda olacaktır kurek takımları N den kampa »lmajı djşunuıorum hir erdea gelen HMiniMinnra.ıtmHinHintımnffliıııuıııııujıuıııııiııınınınıııııiııuıiHiuııııuıunııuıuıııuuıuıııııuııımmmyıııiiuı Toplantıdan «onra goruştuğumuz federas\on azalan bu konuda şunları sovlemıştır «Uçlerın ıstedıklerı nı yediler de kabul etmış vazıyet • Dursun Su sporlannds Karagücü ikinci Sılahlı Kuvvetler sn «porları şampı \onasında Karagucu buvuk bır varlık gosteıerek ıkıncı olmuştur Küçuk Dur»un hakkında Sarıve ı ftbabl muclbe»ı tetklk edlltıla ve b ovuncu ıçln Ihtllif hallnde olan Ga lataaaravla Sanserln anlaşmalan h •u«u her ikl Urafa da tekllf edllece tlr UtanbuUpora transfer olan îaka buna p şman olan Ozkay da Beşlktaşr donmek lıtemektedir Bu konusu d» Incellyen komıt» Ozkaym yasını kat ı o'a«k ö^renmek Içln knrarı baçk» « bırakm ?t r Çıft erkekler < Gunal T KaM lalO (A Avkun U Kırecıcıvami hukmen galıb (M Guld M Ulkerl M DuralpU Uktaş> 6'2 6 1 naglub Tek eıkek kuçukler D Örnekoğ u M Çeknaşvılı 6 a 6'0 A Vıska lıs E Altu 6 3 6 3 Çıft eıkek kuçukler (D Ornekoğ lu A Arna> M Deıelı E Al lan^ 2 6 6 2 6 4 'F Teledo A Vıs kadıO (A Gurar Y Pana>otatı &3 7 J Tenıs Eskrım Dağcılık kulubunde Bugun şampıjanın fınâl maçlan ja başlayan Jünıorlar tenıs şampı>om pılacaktır Progrsm Kuçukler Tek Erkekler Fınalı A sına dun dc devam edılmıs a?ağıda Vıkadıs D Ornekoglu kı netıceler alınmıştır Sampıvona bugunkı fınâl musaba Tek erkekler fınâlı bujukler, M Gunal M Dras keları ile «ona erecektır Kuçukler çıft erkek K Arna D Oıınku teknık netıceler Ornekoglu E Vı^tatıs Fteledo, Domı fınal Tek erkek buyukler M GunalT Buvuk çıft erkekler M Dra« U Bukt?ş M Gural Karabulutu 6 4 3 6 t 5 M DuralpU H Karabulut Oktaşı 6'2 6/4 Erkek küçük er. 1 Beykoz M 2 t T İ «3 3 MS 45 Güreşte hamle Antrenör ve eski şampiyonlar bugiir toplanıyorlar Bıısün ve Tarın «eat 13 00 A* Fa nhdekl Gürejş Kulübü Salom ndg antrenörler ve eaki aamplvon gureşçl lerm lştl'aklle blr toplantı yapılacak. tır Ruzname 1 Antrenörlerln çalıjtırma prog ramı, 2 Greko.romen ve Serbest Rüreş çalışmalarının ana prenalplerı, 3 AnTrenorlerln güreşçllere ögrete. ceklfrl esas oyunlarm tâvln ve te»bı 1 4 Güreş çalısma arında Jlmnas. lEin mevıcıl ve ehemm yetl 5 Gr« kojromen sn.re^lnlıı lnklfafı h m u . sundakl ldlekl^r ıınınnnııifliınıunuMHinıınıuımııı İstanbulsporutı gizli transferi Istanbulsporlular sm nı şlmdl. llk glzlı tuttuk an blr Isvlçrelı forvet ovuncusunj Belı gunkü antrenmanlarında deneveceklerl ve nuvafık gorduk e'l takdl't'e de derhal mukavele vapacaklan »öv lenmektedtr l Y niMHinmıırmınnıınıı PEN GUZEL İSMİ BULANAı 2500 LİRA MUKÂFAT SİHİRLİ gibi zayil olur VIM, en sabit Nağ bulaşjğını bır sıhjr gıbı temızler, tencerelen en kısa zamanda pınl pınl parlaur. Ncmlı bır bez uzenne bıraz VIM Vovup aıok o%alarsanız kap kaçak, banyo, favans. vağh bova tertemız olırr pml pınl parlar. tabriş ve eab*ık temizltr YIM Atom devrı olan vırmıncı asrın kımya sanaynnden ılham alınarak memleketımızde ılk defa olmak üzere vepvenı bır formulle nejdana getırılen ve lâboratuar tecrubelerınde yuzde yuz musbet netıce alınan bır çamaşır sujuna EN GUZEL ISMI, bulacak kımseler ara•=ında bır musabaka tertıb edılmiştır Gondenlecek ısımler, ıkı ılım adamı bır doktor ve bır gazetecıden muteşekkıl ]urı heyetı tarafından tefrık edılecek ve bunlar arasında kur a usulu ile en guzel ismı bulan vatandaj tesbıt edılecektır 1 Çekılecek kur'ada en guzel ısmı bulan talıhüye (2500) lıra mukâfat ve a>rıca, ismmi koyacağı çamaşır suyundan sembolık olarak bır şışe hedıje edılecektır 2 Çekılış 20 8 957 tanhınde noter huzurunda vapılacaktır 3 Çekılısı ılân edılecek mahalde bütün vatandaşlar bızzat tâkıb edebılecektır 4 Teklif mektublannın en geç 18/8/957 akşamına kadar elımıze geçmiş olması şarttır. Bu tarıhten sonra gelen mektublar nazarı itıbara alınmaz 5 Mektub gonderen vatandaşlar, kendl adreslerini ve koyacakları ısımlerı gajet okunakh bır gekılde >azmalıdırlar 6 Mukâfat kazanacak olan talıhlmin adı ve adresl ertesı gunku gazetelerde ılân edılecektır Mektubların gonderıleceğı adres* ^^^^^ Marpuççular B' \jttk Ştject Han No 21 açıldı Tevdıat Sahıplerıne TÜRKİYE EMUK KREDİ RANKASI Modern Bdruthanc Bayan Sekreter Alınacaktır Kurulmakta olan bır fabrıkanın bılrosunda Istıhdam edılmek uzere ıyı Ingılızce bılen bır bayan sekreter alınacaktır. Ingılızceden Turkçeve ve Turkçeden İngılızceye bıhakkm tercume yapabılecek derecede lısana vâkıl olmak ve daktılo bılmek şarttır Bır aded fotoğraf ve kısa bâl tercumesile P K. 1194 tstanbul adresıne mektubla muracaat edılmesl. 'â EMLAK KREDI BANKASI Makine Yüksek Mühendisi Alınacaktır \ Istanbul cıvarında ınşa edılecek bır fabrıkanın kuru luş \e montajında ve büahare ışletmesınde ıstıhdam edılmek uzere IKI MAIONE YUKSEK MUHENDISI alınacaktır. Askerlıgını bıtırmış olmak ıyı Ingılızce bılmek şarttır Yaşları otuz cıvannda olanlar tercih edılır Bır aded fotoğraf ve kısa hal tercumesile P K. 1194 Istanbul adresıne mektubla muracaat edılmesı IIIMUII ın:: « m IB ı ııi' T II R K I V E Ağustos Kampanyası, yumuşak r Safiyet 'c 99.25 garantili SAF î | J ; r ^ KÜLCE KURSUN Satışına başlanmıştır. KURŞUN SANAYİA. Ş. Taksım Sarayı kat 2 3 Taksım Tel 44 81 64 44 81 79 ı aını »ııi ınıı nrnm m r l ' j n ırnuı ih.alf , TRIKO MISIRLI Konfekbvon ateljelerınd j çalışmak uzere dıkış Turk ışı bılen bayanlara ıhtıyaç vardır Muracaat Galatasaray Trıko Mısırlı Istanbulda buvuk ve modern bır fabrıkanın makine ve techızatının montaj ışlerınde çalıştırılmak uzere kalıfıye tesvıycı \e montaj teknısjenlerıne acele ıhtıyaç vardır Isteklılerın Istanbul Bahçekapı, Yenı Postahane caddesi, Garantı Han No 414 adresınde Elka Elyaflı Plâka Sanayıi ^ ^ B T A O na jahsen muracaatlerı rıca olunur. ACELE TEKNİSYEN ARANIYOR Net Ücretlerin Brütleri 1 Hazıran 1957 de mer ı hukumlere gore tamamen yenılenerek basılmakta olup 25 Ağustosta piyasaya arz edılecektır Çok mahdut mıktarda hazırlanan bu baskının tek tevzı adresı şudur Teklif İstcme Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden: Kurumumuz merkezı ile Istanbul ve Izmır Sube 'Uudurluklerımız'ie mevcud teknık ve tıcarî s^rt^rnplerımız esasları dahılındc 1 Bır aded Buvuk Angldozerlı Traktor 2 Bır aded Orta bov Angldozerlı Traktor, 3 Bır aded Rıpper Kazıcı Âletı, 4 Bır aded RootRake Itıcı Aletı, 5 Bır aded Kava ve Kok Sokme Pulluğu, 6 Bır aded 34 Kulaklı Traktor Pulluğu, 7 Bır aded Scraper Âletı 8 Bır aded Loocıer Hıdrolık Kepçelı Oıta bo\ Traktor satın alınacaktır Teklıfte bulunmak ıstıvenleıın sartnameleıımız esa^larına sore hazırl \acaklari tekliflerını en geç 2 Eylul 1957 gunu akşamına kadar Ankarada Umum Mudurluğumuzde hazır bulundurmaları ılân olunur (10977) SEDAT BAYTEKİN P. K. 111 ANKARA B a k ı r k ö y I s t a s y o n u n d a n 15 D a k i k a d a B i r O t o b ü s Tstanbul cıvarında ınşa edılecek bır fabrıka sahasında, Topografik ve jeolojik etüdler yaptırılacaktır. aldkalı fırnıalaıın ızahat almak ve goruşmek uzere Bejoglu I^tıklal caddesi No 314 e Turkije Sışe ve Cam Fabrıkalan A S Tıcaret Mudurlugune muracaatlerı rica olunur Fabrika Biiyiik işyeri yapmak istiyenler sanayi mıntakasında satılık biiyiik arsa Topkapı Maltfoe Gunıuşsuvu asfaltı uzerınde telefon alınabılecek bır arsa satılıktır Murataat Tel 22 53 65 elektıik r Fıatı 15 lıra olup sadece ödemelı, gonderilir. Hızmetınızdedır Gurun Han kat 7 No 721 Aşırefendı cad Istanbul EMNİYET MUHASEBE BÜROSU MEMUR ARANIYOR • Bır şırketın buro ve pıj?=a ışlerınde çalı^tırılmak uzere bır memura ıhtıvacı vardır Lıse veva \ uksek mekteb mezunu olnalar tercih olunur Isteklılerın hal tercumelerınt ıhtiva eden bır mektubla (P K 802 ISTANBUL) adresm» • MEMUR» remzı >le muıacaatleıı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog