Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ıtici e.OUU%t\ »i. IO Ağustos 1957 Basbakan, seçimleri bir emrivâki halinde hissetmeğe başladık, dedi Temyiz mahkemesi bir idam kararını bozdı Boftara/t 1 tnci lahıftd* blr milyon artmak auretila bugttn M tlzln lsteklerintd yerin» getirdiği •aderestn*. oğlu Şerafeddln Öncüyü mllyonluk blr devlettlr. Üç »en» ıon mit İçin bize hücflm etmektedirler. S yü. Yusuf Hdlz Ue All Kayranl onar Amerlkada hava dunımunn fünlerce, hattâ aylarc* evvelden köylerlne ve yıl hapse mahkum eünisü. ra 30 mllyonluk devlet olecsrtır. DOn i N» dly» Anadolunun Eroin intal etmek ve aatmaktan doHeyet, Türkiye ile Amerika ya coğrafyasmm en nazlk blr yerln. , köylüıüne nı getiriyornınuz. bend ya. bildiren «irketler ttiredl, bunlar yılda 15 de bulunan bu 30 milyon başka 30 mll ! pıyorsunuz, fabrlk» kuruyornmuı, ne layı verilen. Türk hukuk tarthlnln bu mUyon dolar katamyorlar arasındaki iş hacminin geyonlara benzemes, çunki Türk mllle ; dlye mllleün parasını bu Islere bu ka en a|ır cezas» memleketimlzde oldugu tl bambaşka ve kahraman blr mlllet. j dar sarfedlyorsunuz. demektedirler. tadar bütün dünyada alâka ilt karsı. nişletilmesi yollannı tir. Hem sonra, bugünün Türkiyesl Onlar. slze yaptıklarımızı çok görüyor lanmış. akisleri Amerikan basınında ı «Senenin en s:cak günü». «Otuz »eI hinlerl büyük tayyare jirketlerine ne artık dünün Türkiyesi değildir. Dü lar, çünki onlar, sizin nafakamza g8z dahi yer almıştı. j nedlr görülnıemis kuraklık», «Atom vaklt uçus yapabileceklerlnl, büyük arıyor nün Türkiyesl, Iktlsadî »mkânlardan dikmlşlerdir. Szial müdafaa etmek ve Kararın Temyizce bozulması üıerln», ! i inşaatçılara ne vakit beton dökebilemahrum. asırların lhmaline uğramifi tize hlzmet görmek için kurulan De Lutfi Kaynağın başkanlığınd» Hasan j bombası havaları değiştirdl», »Hldro ceklerini, büjük vapurculuk şlrketlejen bombası iklim üzerine teslr edlbir Türkiye idl. Bugünün TGrklyeal mokrat Parti bugün de işte bu yüzden Gedizli ve Melâhatten mütejekkll ve 20 temtnuzdan berl, Adana Tarsus, yar» sözlerini hemen her gün ya duyar j rln» siddetli Okyanus fırtınalarından lse kendisinl mühim bir iktisadi kud sğır hücumlara maruz kalmaktadır. iddia makamını Faruk Sanerin lsg»l iya sarfederlz. Halbuki otuı sene bir I kurtulabiimeleri için ne vaklt, nereds tskenderun, Oadanteb TC Ankarada ls ret olarak âleme tanıtmak mevkiinde adamlan lle temaslarda bulunan Blr. Demokrat Parti köy'.ünün re hal ettiği Ağırceza mahkemesinde dün bu I yana, geçen yıl bugün hava nasıldıT seyretmelerl lâzım geldiğlni. denizlerin leşik Amerika Ticaret heyeti dün sa bulunmaktadır. Hele 34 »ene sonr», kın arlz Türk mllletlnia menfaatlert davaya yenlden bakılmağa baalandı. \ Yafcnur mu yağdı? Sıcak aıam! had ortasmda sun'I adalarda sondajlar ya at 18.15 de uçakia Ankaradan şehrcnl 30 milyon nütusu re kuvıretll iktUa. Salon hıncahınç dolu idi. Temytt dlnde miydl? Bllmeyiz. düsünmeyiz. pan büyük petrol araştırma slrketleri ze gelmiştir di kudreti lle bu vatan, dünya mu nl en üstün ehe>nmlyett« tutan ve vazenesinde kendisinl çok kuvvetll onları koruyan partidir. Bu parti ve mahkemesinin telgrafla tahllye ettlrdljl ' Buna karşılık hava. mevzusuz kaldıji ne. ne zamanlar faaliyette bulunabileTicaret Bakanlığı Münakale kısmı h:s»ettirecek blr mevcudlyet olacak. bu iktldarı koruduğunuz ve ben:mse Şerafeddin Öncü haric diğer suçlular mız zamanlar konuşmamızdâ da, yazı ceklerinl blldiriyorlar ve tabiatile de Müaieşarı Louis S. Rothschild baakan dlğinU müddetçe yüzünüz daima gü mahkemede nazırdı ve bunları Mustafa larımız da yardımmnza koştuğu gibi, büyük paralar kazanıyorlar. tır. Uğmdaki heyette Amerikanın tanm. Böyle blr manzara karsuunda, lçte lecek fenirlerinlz, kaaabalarımı ber. Cesur Ue Mustafa Almak müdafaa edi ,i« hayatımıı üzerlnde de en müessir tşin cazib tarafı. hava kehanetl İçin mıs ls adamlanndan James W. Mc Yalnız hava. büyük sermayeye de lhtiyac oünayısı. Nally, Maurice T. Lindgiuat, Dr. Do. ve d:şta blr takf.n hasetlerln harekete ^ün daha ziyade mamur olacak, hür yordu. Temyiz, karmrı üç noktadan !unsurlardan blri olur. bozmuztu: h«rke6in asabına oiduğu gibi. herkesln nald, E. Lund*erk, Arthur P. Cortel. geimemesine iır.kân yoktur. İşte bu riyetleriniz daima korunacaktır. Seçimlerln yaklaştıgı şu sırada Türk 1 imin Işlenmettnde teşekkül de. iişine de çeslill şekilde tesir edlyor. Zlra resml meteorolojl istasyonları da. you ve C.Y. Thomas bulunmaktadır. cun lçlndir kl bu güzel gldlşi çimdl. mllletlnln zekâ ve basıretlne lnana 1111 erl gfestorilmeden bunların mevcu1 Öyle ya: Mesell öksürük hapı veya lma halkın hizmetlnde oldu^j !çln, ha AmeTikan heyeti âzaları 12 ağustos den engellemek l«temektedirler. Zlra va kthinlerl istedlkleri malumatı bun. günü Tlcaret ve Sanayl Odası mürces Türk mijletinin lradeslnin blr deıa rak vatana hizmet etmenln Türk mll dlyetlnin kabul edilmesi. Rnvüden bir sahne şekerl imal edenler yağmura, kara dua daha tecellisl üzerine uhklm edlle. leti nezdînde dalma makbul oiduğu. 1 All Kayranın evind» yakalanan ederler, buna karşılık insaat malıeme. lardan bedavadan e'.de edebiliyorlar. »11leri lle tanışarak'.ar ve aynı gün en büyük ve en saat 17 de Hilton oteilnde blr t>:n cek lıtlkrar lle, Türkiyenin büyük na güvenerek huzur lçlndeylz. Ve se maddelerln adli tabibce ceza kanumı. j d satanlar havaların iyl gltmeslnl can Hava kehanetinln öevlet olmak asminln onüne geçmek çim:»?l, vazlîesinl bakkıyla yapmı» nun suç saydığı maddelerden olup ol ve gönülden arzularlar. Şimdl bir de mühim sermayesinl lse, resmt istasyon toplantısı yapacaklard:r 13 afustosu artık çok güc. hatta lmkâosız blr olanlann buzuru lçinde oeklemekte. madığmın tesbit ettirUmemesi. Amerikayı (özânüne feürln ve hava lardan sağlanılan istatistik malumat taklb eden 4 gün ls adamlan lle fer. hale gelecektir. İşte bunun lçlndir ki yiz.» 3 Şerafeddin Öncünün ne |ekilde ların işlere tesirini hesablamaya çalı. teşkil edlyor. Kehanetin esası da ha. dl temaslara ayrı>nııştrr. Bu müdde: lçte ve dıştaki slyaaet bezlrganları, Menderes, Karabük Işçi Seudikasınm suça iştirak ettirildlğinin açıklanmavanın. bir dalga içinde durmadan din zarfında is adamlan ötrenmek lstedlk şın! Sehrimüde temsiller vermejc baş beraber bir iki saniye geçmeden he «I ele vermek sureüle Türk mllletlnl fahri başkanı lenmeden aynı hareketl yapan su ter. lerl bütün huauslan; heyet mensub. lamı# bulunan «Night ması. And Day men kavradıkları âni gürültü: İmar bu itilâ yolundan, aaptırarak, onu ik Karabük: 9 (a a.) Karabuk demir Orada işleri havanın değislkllklerin releri gibi. urr.umî olarak tekerrür larma sorabilecekler ve Amerika lle tisadi ve dolayısile siyul latlklâlinden ve çelik lşletmelerl ağır aanayl laçile ı Mahkeme heyeti Temylzin bozma ka den müteessir olan büyük sermaye sa. meslnden ibaret. Bu böyle olunca. hele İş lmkanlarını gellştlrmenin yollannı Follies» revüsünün ilk gecesi sade harekltine aid bir dinamit parçası! Gecenin ikinci hâdisesi, güzel seS k:?nen olsun mahrum etmek lste. ri sendika^ı Adnan Menderese sendi rarına İttifakla uyduktan sonra Ali : hiblertnin. resmi meteorolojl raporlayeni hesab makineleri de elde bulun. arıyacaklardır. Heyet 17 ağustos tarl ce sahnede geçen danslar, tür'.ü esp mektedlrler. fcanm fahri başkanlıeını tevcth etme Kayranın vekili Almak, müvekkilinin rında hlç bir zaman aradıkları malü. dukça, eski istatistik malumatı topla hinde Bursada ve aym 18 inde İzmlr. riler ve gözfere ziyaiet çeken güzel li İtalyan şarkıcı RİNO DELÎO'nun, sonradan matı bulamıyacaklaruu kestiren zeki de bulunacaktır. alünda nefis ~i\sıt memleketin lktlsadt inSişafı ğe ittifakla karar vermiş ve bu busus polise yardımcı oiduğunu, ler bakımuıdan değil, ayni zamanda Açıkhavada mehtab mak. ichirafları hesablamak suretile n: önlemek suretüe onu dlj pazarlara dakl berat, Başbakan Adnan Mende. nasılam bu duruma düşürüldütünu an. mütesebbiiler. lsteyene bir aaat. lste ilerisl iççin gerçeğe hayli yakın ma. Amerikan 1; adamlan dün kendlleri beklenmedik bir iki hâdise ile öe şarkısına başladığı ânda, bir uçağm, resln geçen gün KanbUkü tlyaretl n lattı. Muhbir Ralf Genderin bnniyet yene blr sene sonra havanın nasıl ork bir istismar lahuı haünde te.s. lle görüşen gazetecllere şunları iöy. sıcak ve hoş bir atmosfer içinde geç susturucu motör gürültüsüne maruz llm etmek ve siyasi lstlklâlimlzl bu rasmda kendisine takdim edllmiştlr. makamlarına müracaatinin ne zaman* • lacağını makul bü isabet der«cesl ta lumat vermek müm'/ün oluyor. Daha lemlşlerdlr: kalmasıydı. ti. n« lekilde yapıldıtının tetbitlni Lst» ahhüdüe Sneeden bildiren muesseseler !j uzağa gitmeğe ne lüzum var? Bizlm yoldan tazyiklere maruz bırakmak lt i Oittlgimiz bfllgelerde Amerika Böylece her iki artist, ilk geceden, di. Vak'a yerlnde tutulmau fereken . kuımuşlar, Halen Amerikada 29 hususl takvlmcileriraizln kehanetlertndeki lsa lle tlcaretlni geliştlnıek lsteyen is tlkameîinde içli dışlı çalışanları Türk Gecenin en hoş sürprizi, dünyaca ! zabıtların yer ve tarihleri başka bsşka şirket ve 600 meteorolog sırf bu isten bet derecesl az mı takdire şayandır? adamlarile taniçt:k. Heyetlaoiıln res. meshur esprileriyle tanınmı? şantörü biri infilâk maddesi. diğeri uçak hü milletl mutlaka mağlub edecektir. Ay oldugu halde aym maklnede yazıldığı cem'an senede 15 milyon dolar kaza | Amerikadakl hava kâhlnlerinin en mi bir sıfatı yoktur. AramiEda bulu. cümüna uğradılar. İyi bir başlannı zamanda beynelmilel siyaset kara. borsasm:n mfHeccel simsarlarmı da lddiasile bunun da billrkışi martfetlle r.ıyor, mukabilinde de Blrleçik Ameri eskisl, 1938 de Denverde faaliyete baş nan paketleme mütehassısı Amerika. ve dizörü Roland Truchot'nun Mara gıç doğrusu! Fakat her iki sanatçı keşli cfakir» kıyafetinde sahneye fır mutalka hüsrana u jrataeaktır. Bu tesbiOnl. nihayet fitlde teşekkül kabul ka sanayün» en azından 200 milyon I Umıj. eski bir ünlversite profesörü o. ya gönderllen mal.arın daha İyl am. da bu şartlar altında bile kalitelerin memlekette slyaset ve lktlsatta yük. olunrcadığı clhetle nıç sübut buisa dahi dolar kazandırıyor. !an Dr. İrving P. Krock'in çirkeö, Dr. bala] yapılmaaını; turlzm mütehaasıa layıp İki kızı uyutmak için bir spi den bir şey kaybetmediler. sek menfaatîerin korunmasına müte lan otel ve motel insaatında dlkkat ritizma numarasına henüz beşlamış verllecek cezanın müvekkUİ tarafından " Krick halen 200 sirkete. 260 radyo lsRövü, gerçekten değerli numaraBu i|in hemen geyrek asırlık bir i tasyonuna, ayrıca Mekslka hükumetl edllecek hususları alakalılara vecclh blr polltîkanın muraffsk otaâ Izah ken birdenbire siddetli bir gürültü çoktan çemnl$ bulunması hasebüe s:. mevcudiyetlmizin ve bekamızm mazlsi var. Hava kehanetine ehemmi I Ziraat Vekâletine muntazaman hava ettiler. Bu arada biz de Türkiyede blr ile tiyatronun sarsılması oldu. Seyir lan ve güzel sahneleriyle tezad teştahliyesini taleb eîti. en ebemmiyer!! şart:nı te»kil etmekte kil eden bir şeyle karşılasmıştı: Onyet veren ilk büyük Amerikan slrketi çok yeni tecrübeleT edrndik ve İş I Şerafeddin ve Ramazan ÖncunUn a. San Frandsco'nun Pasifik Gaz ve E hakkında malumat vertyor ve seneler. hacmtnl genişletmenln yoîlarını ara. cileri Ş3şırtmak gayesiyle sahneye lara guya eşlik yapmakla vazifeli, dir. Bunun elde edilmesinde, Türk çıkmış bulunan artistin o anda şaş sahnedeki estetik çılgınlıklar. sahne Millî Türkistan Birlik komi vukatı Mustafa Cesur lse Temyizin' lektrik jirketi. fünal Califomia'da su ce evvelinden muayyen bir günde ha dık.. mületlnln irr.:ım ve v?.tanseverLİ*i ken dişlr.e rehber olacaktır. ] tesi lideri, Türkistanın Avru bozma karar'nı öne sürerek bazı hu hunette bir derecelik farkın gaz isvanın nasıl olacağını kestirmenin mürr. kmlığı göıülecek bir haldi. Kendisi dışı cazın «ses çılg:n!ıklarıyla» uyuş kukl tahllller ytptı. Polls komiseri Ali ! ne hak vermemek de elde değildi. mak değil, muharebe ediyorlardı. Bu tlhlâki üzerinde blr milyon metre kün olacağını iddia ediyor. İşte bunun büyük Imtlhanı. »eçim. pada 300.000 kişilik silâhlı Erenin ilk tahkikattaki ifadesini degiş. ', Nitekim Eisenhower'in ikinci defa kUplük blr oynama tevlid ettiğlne gfire lerdir. Içli d:şlı haset'erln şahlandıSı Öyle ya yabancı bir memlekette bu na rağmen rövü ve bütün sanatçımillî kurtuluş ordusu kurdu ürdiğlr.ı, zabıtlar hilaiına &erafeddini rek 1937 de hususl blr meteorolog tut Cumhurbaşkanlığına seçilmesini müböyle bir seçimde. Jillietimlzln en bü • lunan artislin. cAcaba Hind Fakiri ları bu maniayı gayet güzel atladılşe karıstırdıgını, hakikatia tamamiie mağa karar vermisteakıb yemuı merasimi için bir gün yük muvaffaiiyetle imtihan verecegin i ğunu ileri sürdü kılığında ruh tecrübelerine girişmek lar ve ilk geoe seyircinin gözüne gir aksi oldugunu söyledi. Ramazan Önseçmek bahis konusu olunca, Birleden ve tuttuğu verimli yold» daha bü Hava kehanetl, İkinci Cihan Harbin. le, doğunun mistik felsefesiae karşı diler. yük bir hızla mesafe alabilmenln im ı Taif (Süudi Arabistan) (THA> cünün evinde suç aletleri olarak bulu. den sonra Birleşik Amerikada bütün şik Amerikanın resml meteoroloji hü fcânlarını bir kere daha tevid edecegln j «Millî Türkistan Birlik Komitesi» nan bir kazan, 6 küçük torba, tavana bütün almış yürumüs. Harb esnasında rosunun beş günden ötesi hakkında Baştaratı I inci sahifede bir günâh mı işledim? » gibi saçma Bilhasîa ttalyan şarkıcı Rino Delio sapan düşüncelere de o anda kapıl sıcak sesiyle. Fransız şantör ve dizör den en küçük bir şüphemiz yoktur.» i lideri Veli Kayyum Han Türkistanlı çakılı üç beş çlvi ve mevcud asldler askerlikte meteorolojl islerinde çalı önceden malumat veremiyeceğini bil leşik Amerika Dış ݧleri Bakanı Dul Başbakan Adnan Menderes sdzlerine delegeler ve buradaki Türkistanlıla lle suç maddelerlnin imal edilip edil sanlar hem öğrendlklerl bu yeni mes dirmesine karşılık, Krik, on yedi gün les tarafından son zamanlarda dün mıs olraası ihtimal dahilindeydi. Ve esprileriyle, Olivia Rani akrobst devamla demlştlr kl: ya taklid oiduğunu bildiği bu rolün danslarıyla. Amerikalı çift Ray Horın iştirakile yapılan toplantının so mlyecejlnin billrklsi marifetUe tesbitU legi, hem de İkinci Cihan Harbinln evvelinden merasim gününün fevka•Sekiz senellk hlzmet devreal M . nunda Türk Haberler Ajansınm bir ni istedi. Yakalanan maddelerin mü yarattığı büyük teknlk yenillklerini lâde güneşli olacağını garanti etmiş ya umumi efkârında kazanılmış o de. bu gürültününün kopmasıyla main ve Clair çevik ve yumuşak ha lan sempatiyi çürütmek için gayret nunda alnımız açık, tam blr huzur vekklli tarafından imal olunduğuna ve gerçekten de dediği çıkmış.. mı oldum» reketleriyle, nihayet rövünün başları ler sarfettiği de ilâve olunmuştıu'. cyoksa sahici sihirbaz lçlnde olarak karşınızdayız Slzin de muhabirine aşağıdaki beyanatı ver dalr muşahhas delil bulunmadığını ileri nemalandırmak yoluna gitmlsler. BuŞans mı, tesadüf mü, her ne ise, Fakat propoganda gayretlerine lağ diye de hayret edebilirdi. Oysa, bu Josy ve Paul Delme çifti de zarabizleri ayaı nislerle kucaklın^akta ol miştir: sürerek Ramazanın da tahliyesini ta gün Amerikada kısa vadell bir hava duftunuzdan emlnlz. TQrk mllletinln «Millî Misakımızın kayıdsız şart leb ettl. | falcılıgı en azından 25 dolar, buna rakamları tekrar edelim: Senede 15 men, mücerred silâhsızlanma konu gürültü. bir infilâk idi. Hem de İs fetleriyle dikkati çektiler. karşılık muntazam senellk hizmet 25 milyon dolar kazan ılıyor, 200 milyon sunda. Sovyet Rusj'anın durumunda tanbulluların gcceleri, patlamasıyla lradesine yüzd« yüg tnananlar ve bu sız tam istiklâl ve hürriyetinden zer S. AND..K Bu arada savcı Faruk Saner bu ld I bln dolar getirlyor. Böylece hava kâ dolar kazandırılıyor. lradenin, bu vatanı Te bu milletl bah re kadar fedakârlığa zorlanmamak yumşama belirdiğine de işaret edil dialara katşı mütaleasmı serdederek tlyarlığa götüreceğine emln bulunaa mektedir. lann durumu budur. Bia işt« böyle suretile garb, şark millet ve devlet taleblerin rcddini isteyinc* Mustafa Hrutçef'in konuşması. Batı Alman bir emniyet lçinde sükunetle vazlfeml lerile işbirliğine hazırız. Baü Tür Almak lle Faruk Saner arasında bir kistanın maddî menfaati karîi1;*ı söz düellosu oldu. zi yapmakta re milittln lrmdeslni «u yada hayal kırıklığı uyandırmıştır. kunetle beklemekteylz.» Doğu Türkistanın bir Çin eyaleti Nihayet mahkeme. bazı hususlardan Dış İşleri Bakanlığının bir sözcüAdnan Menderes İcenoludakl nut. olmasmı kabul etmedik ve etmiye dolayı duruşmayı başka güne bıraktı. sü, tStalincilerin idare makanizmaOttawa 9 (A.P.) Kanadanın Bastarati I inci sahüede kunun diğer kısımlannda iktlaadi kal ceğiz. Bugünkü hududlarımız dahisından uzaklaştırümasının, Sovyet kınroıadan bahsetmlş *# bu arada hal linde bolünmez cBüyük Türkistan» Baftamfı 1 inci tahijtde Rusyanm Batı Almanyaya karşı tev Türkiyeye bu yıl NATO ittifakı çer bir basm toplantısı yaparak günün kın tezahüratı üzerine. Umanmız ge meselesi vardır. n hareketinde hiç bir değifiklik yap çevesi dahilinde ve karşıhkh yar ehemmiyetini belirtmiştir. nişletilecelt, çımento fabrikau yapı. Avrupada kurduğtunuz 300 bine Baştarafı 1 inci sahınde Bastarafı ! inci mhiftdt cecasına çarptırılmıyacaklardır. Çıkış mamıştır» şeklinde konuşmuştur. dım projrramına müstenid 10 h . b Muhtar Kumral sötü NewTilacak. demiştlr. Menderes müteakı. blr rejime kaya kaya bugfln artık viMsi istemeden de. Kıbnstan a>Til ben plrlt msdeninin haval hattımn yakın silâhlı kuvvetimiz mevcuddur. dâvet ettiği zannedllmektedlr. Son olarak d°. Hrutçef'in yeni ol gemi?i vereceği bugün öğrenil mes'de çıkan bir yazıya getirerek: Bu haber resml kaynaklar tarafın. milletçe reddedilen blr ldare slstemlne Bunlar kurtuluş ordumuzun nüvesini temellnl atoııştır. mak mümkün olacaktır. Hükumet. mıyan atom v? hidrojen bombaları miştir. «Atatürk dinin değil, taassubun teşkil edecek kuvvet %e kudrette dan ne teyid Te ne d« tekzib edil malik olduğuna işaret etmis. D ? . sat mahkeme karan olmaksızın hiç bir tehditleri ilo de. bunlar Batılılardan " Ba$bakanuı Tosya kontifması mtştlr. Bunların cinsi katiyetle bilin düşmanıdır» demiştir. Dsha sonra larında bulundugu zamanlar yaptığı tedhişçiyi veya tedhişçilikten şüphe hiç kimseyi ürkütmemistir. Tosya, 9 (Telefonla) Baabakan dirler. Haricdeki 4,5 milyon TürkisBeyrut 9 l ı ı . ) Burtye lle Sovyet. memekle beraber muhrib ve ma başkan, seçünlerin yaklaştığım ve Adnan Menderes, bu ak$am Beleaiye tanb bu ordunun seferberliğinde yer ler Bîrliğl arasında meydana gelen mücdeleleri taclh ve misal vermek li kimseyi tevkif edip hapse veya ^ın tarama smıfından gemiler ola Iseçimlerde rey avcıhğına çıkacak binası balkonundan Tosyahlam oitab alacsktır. Rusyadan tamamile ayn son anlaşma LUbnan baamı tarafın. suretile anlatnj^. partiler arası işblr. i kamplara atamıyacaktır. R?dyo ve etmiştir. lıihniyetin mürtecüere, lâikliği y/e larak hür ve müstakil olmak için ça dan çok menfl karsılanmiftır. Gaze llgl lüzumuna temas ile sSzlerinl şöycakları sanılmaktadır. I İesın üzerindelti sansür de kaldırılMenderes, kasabanuı imar ejiıocd Iıçmakta olan 60 milyon nüfuslu teler; bundan böyle Orta.doguda ger le blürmJstlr: ^ Gemilerin Türk dorjanmasına de 'Atatürk inkılâblarını taviz vermek ' mışhr. Üzerlerinde el bombası veya gini söyiiyerek deiniştır kı: « Memlekete çok pahalıya mal olan Ukrayna ile samimî ittifakımız var ginliğin artacağını ve Do£ubatı mü •ir ve tesliminin tarihleri hen>"z istiyebileceğini hatırlatmış, bunun • Etrafa kulak vcrccek oîuı*a;ınız, • dır. Aynı siyasî prensiple mücade cadeleslnin şlddetleneceglnl kaydet. bu felâketli gidisten kurtulmak için I silâh bulunan kimseler. ateşe ve ted mekte ve bundan dolayı duyduklan hen birUkte hareket edelim.» katiyet'e tesbit edilmemisse de, Atatürkün mânevi vühğına uzatıhisçiUge devam edenler, gene sğır siyarat bezirgânlarının siyaset borsa i lede bulunan Rusyadan aynlmak is endişeyi izhar etmeistedirler. en az beşinin bu yıl sonundan ev I îan bir hançer olacağını söylemişBasın ve toplantı hürriyetlerlns te. cezalara çarptırılacaklardır. sına bir çok aözler sürmekte olduk tiyen diğer memleketlerle de işbirBu arada •L'orient. adlı fransızca ! tir. laruii, hürriyet yoKtur, zuiünı ve bas liği h3İindeyiz. vel verilmesi beklenilmektedir. Diger taraftan Kıbrıs Genel Valisi yayınlanan gazete ezcümle »öyle de msj eden Çanakkale milletveklll Kar ranakçı. basının memleket idaresln. ne, telgraf, telefon kı vardır, iktisaden battık, uı;ta jliMüstemlekeciliğin en amansızı ve mektedlr: ve mektublaıı Bojta att I tnci «nhifcde Ksnada, 195758 malî yılı zarbarımız kalmadı &ibi yalanlaıa. se ilk çağ zulmünün mümessili Rus «Sovyetler Birligl lle Işblrllği teal de 4 üncü bir kuvvet ve demokraslnin kontrol ve sansür etmek. crr.avar dü tıya katüacak olsr, nenel b,"«kan y»r yardım programı çinılerin yaklaşnıas, münasebetile, müstemlekeciliğinin tehlikesinden kur sinde Suriye Mısırı fersah fersah geç bir murakabe rejimi olduğuna işaretle duğü. otomobil kornası ve kilise ça d:mc:=! Enver Cüel ; yarın trenle ha hnda karşılıkh dünkü ve bugünkü hürriyet anlayışlareket edecek. Gentl Eekreter İbrahim için 100 milyon dolar ayınruştır. f büsbütün revaç verdiklerinj görecck tulabilmek için sosyal gelişme bakı miştir.» rımız üzerinde durmuj ve mlsaller ver nı çalınmasını yasak etme ye kisini Öktem lse tool?ntıya kat:]n s'ç üzerç • Le Jour» adıl gazete lse; bu anlaş finizdir. Yalnız sizin hal ve tavn mından ve mücadeledo kendine göre Elde mevcud ve devredilmesi muveren kararname de yürürlükten Bursadan İsrenbula treçecektir. miştir. nızdan ve bize karşı göstermekte ol husu?iyeti bulunan «Asya ve Afrik,a manın Surije lle Lübnan arasındaki münaseöetlere kötü blr şekllde tesir CH.P. Genel seireteri Kasım Oülei: karrer gemiler bunun 27.5O0.OC0 Kıbrısın slyasl mülâhazalar tistü kaldırlmıştır. Baslcroiı 1 nin .••^ııfide • " duğunuz muhabbet ve itimaddan a İstiklâlci Halklar Birliğinin» biran etmeslnden duyduğu endişeyi belin m:llî bir dava olması lâzım geldifcinl 1 cVolarım teşkil etnvektedir. Kıbnslı Rumlar ife Genel Valinin de paaar şünü Konyada yapılacık 1 çık olarak anlaşılıyor ki. bunlar:rı hiç evvel kurulması zarureti kesindir. tarafından kabul edilmiştir. mektedir aynı Türkiyeye verilecek gemilerin kıy 1 söyleyen Karanakçı D.P. hükumetinin karşıbkh olarak yekdiğerlerine ta kor.gresinde haz:r bulunacak, birir.e ehemmiyet verraemek'rtiniz. Yunan Krah Paul ile PesmazoğYemene Rus silâhlan ] bu milli dava karsısmdakl mütereddid vizler verdikleri görüimektedir. Di sün Ankaraya dönecsk. ertesi gün de meti 10 milyon dolar civarındaEunların hepsinin yalan ve iftira oluçakia İstanbula gidecektir. Londra: 9 (AP) Tlmes gazetesi; ; rutumunu belirterek, Kıbrısın yalnız lu arasmda uzun bir görüştne ceduğunu biliyorsunuz. Devletin kudbugün; İngillz himayesindekl Batı blr adanın taksimi meselesi olarak te. ğer taraftan toplantı ve merasim C.M.P. ıl idare kurulu. genel ıeı' dır. reyan etmiş ve bu görüşme esr.aret ve itibannın azalmak değil, artAden'e hücumlarda bulunmakta olan kezin karannı tcsbit etti tahditleri de kaldınlmıştır. smda Pesrr.azoğlu Krala Türkiye tığına eminsiniz. Hürriyetlerin mevYemen'e altı gemi dolusu Sovyet si lâkki edümemesl, Kıbrıs Ü7»'inde her Cumhuriyetçi Millet Partisi İstanbul Cumhurbaşkam Celâl Bayarln gönlâhı gittiğini yazmıştır. Gazete; sevkl hanei bir karar verillrken Türkiye ile , Kıbns Türk Kadıniar Birliği heytti ll İdare Kurulu dün şu tebliği ya Nina, îngiltereye gidecek cucüyeti'Jfn de aynı kuvvetle emin, funanistan arasındak! bazı müh'm yat:n ufak silâhiar; T33 tanklan; «iniz. Çünki, bizzat kendi hayatı Ankarada yınlamrştır: Moskova, 9 'AP) Londrada bu dermiş oiduğu mesajı takdim etnakil kamyonları; uçak defi topla mesele'erin pözden geçirilmesi %e "nalle nızda bu hürriyetlere bol bol tasarruf «Cumhuriyetçi Millet Partisi tl lunduğu sırada şapka almak yüzün miştir. dilmesl gerefctietrl söylemis, sözlerinl ı Ankara: 9 fa.a.t Kıbrıs Türk rmdan ibaret oldugunu yazmıştır. e ekteîiniz.> ' İdare H«yeti, bu gün saat 18.00 de den bazı güçlüklerle karşılaşan SovMesaj hakkında her hangi bir İngiliz Harlciye Vekâletine mensub çöyle bitirmiştlr: , Kadıniar Birliğine mensub 29 kişi i Hüsnü Z^ki Söylemezoğlunun BEŞ yet kadın diskçisi Nina Ponomarova Başbakan Adnan Menderes, TosyKbir aörcU: Yemene Sovyet slühlan • • Garb! Trakyada korkunç blr mverilmemekle beraber rten müteşekkil bir heyet bugün i kanlığındaki toplantısın da, Muhale nin yeniden hâdise mahalline gidece malumat lıl^rın muazzarn tezahürleri ve alkıssevkedildiğine dalr hiç birşey bllme lüm ve işkence içinde inleyen yüz bin. bunun Kıbns meselesi ve Türksaat 15 te uçakia Kıbrıstan An^araya | fet partileri arannda yapılması ıffliu ği öğrenilmiştir. ları arasında sözlerine şöyle devam diginl söylemlştir. ; lerce ırkd'şımız vardır. Türk devletl, ' Yunan münasebetleri ile ilgiü oiet'" ; 'ir: mî merkezlerce kararlaştınlmış bulu Türk hükumeti ve nihayet Türk mil gelmiştir. Rusların «Lumbago» olduğunda is «Demokrat Parti sizin için sizin letl olarak bunun üzerlnde durmaklıgı I nan *işbirlişi) meselesini tedkik ve rar ettikleri rahatîizhğını geçirdiği duğu ifade olunmaktadır. Heyet azahrı Esenboia havs alahaklannızm müdafaası için kurulmuş ; Yunan Kralı Paul'un, Türkiye • m:z lâzımdır.» nında Türk K'riınbr Bir)i*i İkinci mıiz?kere etmiştir. takdirde. 2425 ağurtosta Londrada tur. Hatırl rsınız. Demokrat PartiI Son olarak konuşan Trabzon millet Baskanı Arkara Milletvekili Aliye ! İstanbul İl İdare he^'eti. günün en ı yapılacak Sovyet Rusj'a İngiltere • Cumhurreisi Ceiâ! Bayann mesaden evvel hak sözü yoktu. Hürriyet ' vekili Emrullah Nutku. D.P. nin prog Coşkun ile Genel İdare Kurulu aza j mühim iç politika m?vzuunu teskil i atletizm müsabakalarına katılacak j jma kısa bir zamanda cevab veEÖZÜ yoktu, vatsndaş sozü yoktu, rey 1 ram ve nizamlarına ihanet ettiğini ları, vilâyet ve Belediye Meclisi ve eden isbirliğine aid umumî merkereceği ümid edilmektedir. I tır. yoktu, mahalle ve köy muhtarlarıS. O. Federasyonu As Başkanı ' madde madde okumak suretüe belirt' Yardım Sevenler Derneei terasilci j zin takip etmek'e oiduğu hareket nızı dahi kendinizin seçmenize bıMuhtar Sencerin adına Kadıköy mi;. siyaspt ve fiklr sdamlarına. ai3tI hattını tasvib ettiğini teyiden ve bu rakmarlardı. Demokrat Parti ikti sporun tertibledigi «Sencer kupası» buat mensublanna yapılan baskılar leri tarafmdîn karşılar.mışl?rdır. na aid görüşünü de tasrihen umumî dara geldikten sonradır ki, sizin hak Türk Kadıniar Birliğinin dave*lisi maçları bu akşam Kadıköyspor sa dan misaller vermiş: D.P. nin memle. merkeze bildirmeğe karar vermiş+ lannızı müdafaa ederek bunları te hasında başlayacaktır. Turnuvaya kette şahsiyeüeri öldüren, kıymetler: olarak m"mleke imize gslmiş bulu ' tir.» minat altına aldı. Lâyık olduğunuz tahrib eden bir rejim getirdiğini söy nan misafirlerimiz Türkiyede kaldık Fenerbahçe, Beşiktaş, Sişli, ve Ka refah seviyesine ulaşmanız için müdıköyspor katılmaktadır. Bu ge lemistir. İktlsadî kalkınma üzerinde de ları müddet içinde Konya, Antalya, cadele yaptı. Hakhrınıza göz diken t KOMtN'lST LfUER Yukandaki programîı Istanbul, Bursa ve Izmire "iderek ce müsabakalar 20.30 de KSBJK, duran hatib. Almanyamn ler, sizin lâyık olduğunuz yüksek rt'simdo. Kıızcy Vietnam Cumhurbaç kalkınmasından misaller vererek bu kanı ve KcmünİEt Partisi Birinci Sek F.BŞişli maçı ile başlayacak yarın memleketin kısa bir zamanda 200 mll. tetkikler yapacak. tarihî ve turistik hayat seviyesine ulasrnamz için getekli işlerin yapılmarhasını istekle retcrl Ho Chi Minh, Belgrada muva da dev2m edecektir. j yar marklık döviz tasarrufunda bulun ! yerleri gezecekledir. salât tttigi zaman. YugOBİav Cumrinizin yerine getirilmemesini iste hıırlîOfkanı Mereşal Tito tarafından j duğunu, halbuki Türkivenin en hayati Bu akşam Türk Kadıniar Birliğine ALTIN FtATLARl yenler vardır. Bakınız. bugün, de istikbal eciürken gorülmektedir. Ho thtlyacları için dahi dövizi kalmadığı giderek birlik âzalan ile tanışmış 9/8/1957 su, bent. elektrik, fabrika: mekteb Cl.i Minh. bâ!en Avrupadaki kom<lgibi 5 milyar llra da borcu olduğunu olan Kıbnslı ırkdaşlarımız yarın Cumhuriyet 1167011680 istiyorsunuz. Halbuki onlar, bütün \ nlst memlfkctlerde bir turnede bu söylemls ve Basbakanın son Karabük koyacaklar ve REçac" 139«W140OO nutkuna temasla «Karabük tesislerinin Anıtkabre çelerık Iunmî'ktüciır. Hamid 1190012000 çlmento fabrikalarının ikmalinden son Cumhurbaşkanlığı defterini imzalaGulden 1097511000 ra, barajlara vesair İmar hareke'.lerine yacaklardır. Miîafirler, Vpliyi ve Be tngiliz 1440014500 başlansa idl kslkınma programı man. lediye Reisini ziyaret ettikten sonra Degussa 17231730 tıki bir seyir takib eder ve muvaffak baraj da bir gezinti yapacaklar ve Yerli 17201725 olunurdu» demiştir. pazar günü Konyaya gideceklerdir. Ba*taraf\ 1 inci tahiftdt bunlan rapmakta olduğumuz, yani İdam eezaıına. bütün mallarınm mu r OlupBitenler) Hava Kâhinleri CCMHURİYET 12$ ticaret heyeti dün geldi Amerikan Rövüde dinamit patladı Türkistan kurtuluş ordusu Hrulçef Batılıları korkulamdı Polis kordonu allında yapılan Hür. P. Zukof Şama gidiyor kongresi İngiltere Atinaya yeni tâviz verdi Kanada Tiirkiyeye 10 Harf inkılâbının 29 harb gentisi verecek uncu onumu Yuvariak masa konfaransjnın yeri değlşii i Pesmazoğlu Yuıan Kralı ile görüştü Sencer Kupası basketbol maçları Tualefini iniz BAŞ AGRILARINA ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı Kızkulesi SALACAK PLÂJ1 Gazinosunria Bu pazar saat 15 ten 21 e kadar sanatkârlar festivali PERİHAN ALTIN DAĞ SÖZERİ MUZAFFER AKGÜN RECEP BİRGÎT TÜRKÂN ŞAMİL MUZAFFER GÜLEK AZİZ ŞENSES İSMAİL DÜMBÜLLÜ BALARISI AHMED ve ÖZDEMİR CELÂL ŞAHİN ATEŞ BÖCEKLERİ SEMRA ATİLÂY NEDİM ADANALI ve bir cok sürprirler. FAYDALIDIR OPON baş.diş, adale. sinir, lumbago roraauzma ağrılannı teskin edeı |^^33 ' başlangıcında başarı ile kullanıhr n e z e Teknomak Muhtelif boy ve cins makineleri lABLO CASALS 21 YAŞINDAKİ TALfcBtSt ÎI,E KVLBNDİ Dünyaa mAruf söhretli Ispanyol çellst Pablo Cassals, Porto Rlkoda, Sav Juan şeh rinrif. i: yaşındnki PortoHiko'lu t'lebcsi Marta Montanez ile evlenmistır. Hîlen £C yaşını idrak etmlş olan Cassaîs V.e gpnç refikası. şimdi bala yılonnı geçırmek üzere tS Antilles» transatlantlği ile Avrupaya gitmektcdlrler. Yukandakl resim, geçen kn »lınmıstır Cassals'ı, Marta Montancze ders verirken göstermektedir. 1 Sanavîcilerin Nazarı Dikkatine: KONSERVECİLERE GİYOTİN MAKASLAR PRESLER, muhtelif OTOMATİK KUTU KAPAMA MAKİNELERİ boyda vesaire Bayan veya Bay eczacı roüdürii mesul aranıyor Orta Anadolunun suyu havası mesire yerlerile meşhur, ve tren güzergâhı bulunan kaza merkezinde müdürü mes'ulluk edecek bir eczacıya ihtiyac vardır. Dolgun ücret verilecektir. İcabında anlaşma gereğince ortaklık kabul edllir. Taliblerin aşağıdaki adrese acele müracaatleri ÖZİŞ ECZA DEPOSU İSTANBUL Âtelye sahiblerine Muhtelif tip masa ve sütunlu Makap Tezgâhlan Muhtelif iş Bağlama Gönyeleri V YATAKLARI PLEYTLER vesaire makineler satışa arzedilmiştir. Merkez. Taksim Sarayı kat 5 No: 12 Telefon: 44 81 77 Satış Yeri: Tophane; İskele cad. No: 24 Tel: 44 90 72 LİMON KOLONYASI PEREJA OPON günde 6 tablete kadar alınabiîir Sağlık mevzuunda ailenin en yakın dostuoun doktorunuz oiduğunu unutmayınıs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog