Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

DÖBT CUMHUStYR 10 Ağustos 195"> ETEKBLUZ nerelerde giyilir? Btek bluz çok kullar.ışlı bir kıyaftttır. j g:bi kısın da safladıiı blr çok faydaUr vazdu. Mesela. kı;ın, kalınca bir yün «t*k uzerlnc biu* bıjL mı blr yun kazak vucuda iylce ıııtan. aynı »jnaanria kı» raklık, ç«vikllk taflayan kullamfü bir kiytUt oiur. Ytzın da, kısa koliu, genij yakaiı blr bluz, fcol kloe b« etek çok rahat va serınltt.ci bir elbısecrr Bundan baska elbıselertn dafaa çok «teğl kirUrtlt'.nt. t»kldıir.e gor». etern bedender, ayrı eUışu «U. kirltndiji zaman fcutun elbıser.aı yıı:a:ıması. esXıil§ı vaklt elb.senin bütun butun lskartaya oıkartlmaıı gibı mahzur.ar da bunda yoktur. Yalnız. etek bluzun gıyılecegıyerler vardır. glyUmıyeeoği yerler vardır. Meselâ. n* kadar fantezi olursa olmn. dugün, dtrrek glfc! törenlerde. salon topUntıiarında etek bluı pek hot kaçsr.az Buna karşı. Iık. <«la tenai oümyan, efdost arasındakı çay, kok Uyl glbi topUnt;Urda fantezi kumaflardan etek faiuz gıyiîebUlr. Bunun dı^mda, gez;ntl, balıçt ve kır top. lântıları. ç»r«ıpaz*r doîifmaUrı gıU hallerd* ctek • bluz eo ıdea2 kıyalettir. Fabrikamız Sg.f imslâtm» başlanu§tır. Bu levhalar makjne contaJarında, elektrık ocak ve ütülerinde, sobalarda tjullanjJrnak icin ysnmaz ve mücerrit en ideal bir malzemedır 4 ve 5 m/m. kalınhğında 125X125 cm. eb'adır.da levhaUrımız satışa âmadedir. SiparLse göre daha kalın Uvhalar imâli mümkündür. Müracaat Velialemdar Han No: 8/13 Galata Telefon: 44 23 21 fOGRETMEN ARANIYOR I Lise için İngilizce, Fizik ve Etüd Oğretmenlerine ihtiyac vardır. Müracaat: Saat 1316 arası. Telefon: 63 64 79 I YÜKSEK MAKİNE IVEYA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ARANIYOH İngüizc* bilen tecrübeli isteklilerin İngilizce P. K. 68 Ankara adresine müracaatleri. olarak Teze bol domatesli Nuh'un ANKARA MAKARNASI çok leziz o!gr hudt »auuıdişlarurıiir. «muml fts, lni* türkç» jrerlne kendl dlllerlle konu«ınaları ezeldenberi ılklyet mevzuv ola^liclftir. Dunyanıo biç bir medanl «Buraya kadar Silber'in harefce casuslar sadece yakalanıp üüjman mem'.ek«tiDde teudüi ediimıyaE bu lüi tinde bir fevkalâdelik ycktur. Zira ulkelerinde bir sabah gün 4o#arlce« 504 aened^naerl d«v*HJ ed«gelea , şerefli, faaysivetii her msan vatanıaa :dam müfrezelerının karşılaruu 4i r Yazın rahatlık vt f«r»hlık irtojrarı kilip kurjuna dizlîmekle kabaajyoriar, gHoltrinier. bıraz istıa «rince havaaralarınca <iz me*nlek*tinde pek aSılber'ın evlâd getırmekle l#jın hskim eldufu »onbabar günlerlı ilerl gıtır.lşız ki bu vatajuu ez cıklı akıbe<lerie kajşdeşip, oankör r n* ysk.a|irk«n yenl jnod#llerd« d« hada yakîuğa, vatam harbe gkince 0 1»ta/ı olaa tezı ce manen öidurütenler de bulııauyor, bjru <l*»ıa fan*#riye yer vertldiğlnl füc'.arak kar maı» kadar godunde yabsficı üüfcFekat bu serinin ba£in<:a da arzetruyorm. alijBiişız HeU, yuzierce at ' lere karş. t&şidığj sevgiyi, bsyraııliği nedir Turır.yeye karş: turlu eıuei»** söküp kı:n = rrrs?ında deüi Aimsn miş o!du|ı«n gibi maddi meoîaat, Bu yılın çay, kokteyl, gazlno v» aa~ besleyen korr.şunrjz bir Yun3nıstarla, 1 yaya bizsift üususunda, 0 zamgna ;ahsî ihtıras gifci hasis eınt.'erle <islon elbiselerlnde, »ü« takıntıdan (vobızda bu mıısamsha varken Rıım va kadar gorülınemi* ve işi:ilmemi§. bır ğil de sırf veıan 6«vgisi, aiıiıiyet aşlan, tul. eşarp v.a. denı çok. biçim v« tandafiar.mızın relai ve buzur ıçinde j yiğitiikle pek tehükeli, adeta caBiru kı jrözünden faatiye<te btıiıınan »ca» keslmlerde topUanakta4ır. Bununla sus>, akibeti ne olursa oisıuı, isler jasadıkları bu •usücketm rtsart 4:11 h e r d g l d k a t e h d i d a , t . n V n v a n h a r , â fcnafear, kordoloy*. düimcy* az eok I ne « r s . fazla saygı ve alâsa gostere b j r ^ . ^ t e b f c ü s ö agvıUbileoek birçokları ibi ş«nl«, çerefie karşı» y « varıliyo*. Yakalarda, *«kl*rd# dü| ' cckıerınl uouBak turaz da asEık olur. , " „*..„ laşsm, isterse fılber maoerf.smda olme de ıık sık kullanılıyor. ı d < eg ! 1 1 h m a e e r 8 1 e duğu gibi çirkin bu nenkorlügın kut F.kM l » l « 1 ™te«s,r e*en «okt» 1 T " * J * ' " * î " ^ Yan tarafta gbrdufüouz uç «oodel bu banı olup tehlikeii maceralarını aaku şudur: Sosyeteye maısub ('. bazı Ya. ^dırmış bulunmasındadır. y*ni cereyana «r. guı«l btrer öra»k. bir akıbetle sona erdiran v* yafaud hudl madamlaruıiD boyla umumi yerttr. Birindt kord«;erıln otekiicrdt dügbır düsman mem!eke<İBd« bi'le.de rr. ısaıraha fle k»r|ilannaya alıgömeği mcnin çok zcvkiı blr aeJtUd* kullanıtljırr.ız ara dillerini fcır&kıp oir FranSilber ölümü göze aldınp Ingiüz erkenden idam raiifrezesinİB li#l»M foruyortuouz. sfzı kerici tfılin^en iğTendırec*k kadar topraklınna ayak baansğa teşebbü? aa, kazığa bağlerıp kuışuna 1 Det»y'ın aöyİAciikleri kontrol Hilmc» hepsinin yal»n| kt'.'.u blr şive Ke frar>*>zca korfuşmal^r,etmekle kalır.adı, yurdunun kudıetlj sin. muhakkek kı. harb meydaı ıtuia dır ki buna «taem ke'., bem fodııU rtelolduğu meydana çıktı. Amerikalı ile birlikte indiğini söylediğî? düşmennı tâ k^lbindpn vıırabilmck yiğitce v.ırulup ş*+ıid olmuş bır kahmek .'•iflsatİHio* yerinde olur lotellerde hiç bir iz bulunana*dı. Deıay'in Amerikahdao havamaksadile on'in en gızli i^tihbaral ramm afiker, yahud çeşidli kal'iaFuad Erpi rr.anUkiardBB, im'enılecek fedakâr para aldığı da *ar>it olmadı. Üsteiik 8»>>«hleyin saat 4 t « | goatancı Vcll Se. 10 Beştktaş teskili olan Enteliieens Servise inti iıkisrdan scnra vetamna denmöş sab sevdas:na kîpıldı ve... ve buada tesun Paris'e Uen ygkUı. 2*ten «cnunda Dersy yalan söyleşanlı bir gari kaiar yüeedn, vatani» muvaffak da oldu. Bu öyle delice biı Jdiğini ıtiraf etti: Zsvalluun parası kaimamLjtı bir mücidet hapse Çahşma Bakanlığının nm şi'ikrenma, fninnetinc layAttr. ! teşebbüstü ki. bssarı ihumalı bır.i* |girerek geçinmeyi umuyordu. Andre'nİB ie katil plmasına imTopçu albayı Nııri Çalh'nın dikkatine!.. ! bir dahi değildi. Socra Silber bu Ikân yoktu. V«k a tarihinde henüz 14 yaşmda olan bu çotuğun I teşebbüse, resmi Aiman islihbaraUftz. Kuçakkoy Batmt Fabrikinnda Bu arada vazifeterı ebnadığt, ;.«• (bu işı yapmâaı mümkün değildi. Hâdise yarinda bulunan bıçak ışçiler.z. Aldığımız yevna,yer:a. , nın. sskerî casusluk dairesinin bir kerî gizli istilıbaratla uzaktan, y« • Ids onun deglldi. Meselc öyieca yüzüstü ksldı. mculBi:<la karçılığı oimadıiı yoiıın ruensubu olarak değil sadece tehli kuıdan bir ilgilerı bulunmadıfı hal» <U U may 1 1»56 yılıada top'u balde ; k e d e göıdüjü vatanjna hizmet kay de, sadeee tesadüflerin sevki ile, yaKuruluna müracaat gusile ferden at;Imi{, hiç bir kimsaIstanbul II Hak . yurf. .111 b.r , rj£?n. hf rbfirifi Dir onsi^Âmusri tsk btf hud fıtreten zeki, uyan:k oldukîarı :çin, VBtantarma gi^ii istıhbarat alabıılıındtrit 1 , * nmde bö>uk hi7metler başarmış, yaİBu nvıracaat tetklk »dildl «t ntioed* ' * ' * ',' h«d da vurdlarını sırtından hançern i fu lemeSe kalkışrnış casueları, vatan lıa, I dd«m«i kar.rtaş.ır.ld.. B,.na lüraz | kaMırıp tehjjkanm ta ; | etik ve Çat.sna Bakanlı*! Yıiksek ! »tmış atrn'ştj. O sadece Wa?h rıg ınlerini meydana ç.karıp yakalatmif ' Hi>em Kıruluna baş vurduk ton'dfki A'man pk'l'n'ie. bplk: dc kimseier de az de'ildir. t«te bütrin bir ömür boyuncB vatanır.a pek şeI Aradan Mr yı! geçt'5i haîde bu müi } racaatinuizn mıı^bet veya uıer.fl kar olarak vazife gören Von Panen'e anü refli. çok beşsrıh hinnptlerden sonra ;ılı£ını alamadik. Çalışnia Baksnlığj, racast etmis. kerdi bşma ta=arlamış bugün emekli bır Törk subayı olaolduğu projenin Utbik mevkiir.e ko rek köşesine çekilmi? topçu albay» nın iJkkatıni çekmenizi dılennı. nulup gerçekleşraci s!?nında krn tiuri Çailı Bej bu bahtiyaHardan t i Velt Dlnçer Küçflkköy Ba«ma Fabrıkaii di^inden sadece k'iru bir rri'«'a<te ridir. Tesedüf ve fitrt zekâsı kendisine dört mühim casusiuk macera r Mpmekîe yetinmişti.» l»çitert mıımessill sında ilk safta gelen bir rol oynütm'ş, bu zeki, hemivetli ve k!ymet!£ B»de de 1000 kadar evde Silber'in bir tnt^l'jcens Servıs me Törk subayı da ibtisası, vazifesi v» kaimış erkek var!.. rauru Sifatile Ingiliz enavatanmda meslegi ile hiehir alâkası bulunmıyarı kayda muvaffak olduğu basanlan bu maceralardaB yuzünün akile çık'«de okuduk. l»tanbuld« ev soyıp dokecek defıliz. Btınlar o de mağa muvaffak oimuştur. ; de kıinıi'î kızlir, cn binleri açıyor2 1936 senesi bir gün Şarl ismirulc biri ölüm derecesinde mu| Bızıın Adıyamanda da, kıı bu i recede ın, nılması giıç şeylerdir ki, Bizzat kendi'İRden dinledijtme göyaralanarak Faris'te h*«taneye yatınlmış«ı. Lui Mars ve Öjen İjmnvıp rvde kalan 1000 kad;.r erk k î hayalpfres* olmakia. uydurma fevier her kıymet gibi rnütevaVud teimli iki gazateci bu adamla gdrüşmeğe muvafiak olduiar. V var. Eu erkfklcr nas;l evde kslnu. I ortaya sürmekle EUelandınlmaktBD re, sakinhekikî ba?erılar:nı, pek tabil zı, ve sınl.ır Kİ. b'iradâ bir kıza tnlib 0] 1 korkarız. gu kadsnrı sö^iveltm ki. bir yurd vazifesini jeıine Yarah kendi'.erine funları söyladi: getirmij I bllnıpk. nnunla ha=g^z olmak içn bu şayanı hayret adam butün harb aielAde bir vatandaşın yapmak ıTiec1 mtth Wğq F'miyonım, 6 bln üra «ğir suresince gerek Almanyaya. gerekse buriyetinds bulunduğu normal ışier1 l'!< vpnm k lezıra Bd 7msnda. bir Birkşik Amerikanin mııavyen bir miş gibi. âdeta kiiçümseyen bir eda | tahtsria b>'Vİe 6 binı aayabıleceb b.Boktaam fevkalMe pbemmiyetli as ile karşıhyan bu yaşlanmış askerin j b.ıyıcıt dtlik<ınlı nerede?... 11(1 tar*U keti ve iklisadî gizli bilgiler pön ilk macerafi fuditr: Ftkit bıma ragrıen, hlzira kızlar. 12 ajuflo» p*z,rwsl. 13 » | Efraıeagiı bir rsban 1 daha h'nüf. 14 yasını asmadan kra dermeğe muvaffak oidıı. aalı ve 1* Bjustos (arfamba «19U Bırinci Dünya Savaşınm f,on «ffettâ bır aralık îngiüz askfiri | 'nı'.ılıiı.uk<«dirl«r. Bu bakınıdan l r i »»•! 1013 ara*ınd» Bey| Iitanb'ilda kora bnlnm'vıp evde ka sansür heyetine girmeçe de muvaf yıllarında idi. Çanakkale Boğ^zmı P Toıkoparan Fefik Saydnın ! laı hem^iırlerime ran ve yflrektpn fak o!du. Bu kadar gözü pek. bu de 1 zorlamak için denızden, karadan yap caddeıinde Şütıal sokafında 30 Bzülııvornm recede at:lggn bır ea'usıın tngiıiz ' tığı mezbuhane tf şebbiısterin. mııtaNo. İu GAB^Y »partımanının i Biîıleki evde kalmış erkpklerle. sskerî sansür memuru sıfatile vata • rek Mehmedciklerımirııı irr.ân dolu nunıarah daireninde mpvcud yelct.uıhuUliki evde kalmı; kızlan nına ne büyak, ne kıymetine oti.a çelık goğiUlerine çarpıp hüsranla neraek vt yatsk odalan İU lalon başp' z ft(k nasıl olur dersiniz? takımlan. Havagazı fınnı, yasbieilemez hizmetler sağladığını « o | ticeieııdıiini gören o zamanki düş tıklar. çjrjaflar ve fiirrüş tnleim ve adresinin açıklanrraamı layiıkla tahmin etiersmiz. İlk oakıî ' manlarımız Çanakkaleden çeki!mp){ kıml^n ilr bir çnk lOzumlu «?ya. ı«trmiyen Aclıy?man!ı bir ta tahakkuku ımkânsız gibi görjncn zorunda kalmışlar. fakat bu hezi'Tieckuyucu bu hârir vı i§'e Silber başsrdı. • ti bir tiirlü 'ıazınederr.edıkleri için p 1 «Kendi=i, tehhkcli mesieğinde bır de bu «efer Gelıbolu yarımadasmın Bir kişi Mle gelmedi # Acele Satılık Cadülac nevi sporeu aşkı ve şevkiyle, hattâ uçlarmı değil de, Saroe körfezin;n Kurb^n Bayramı münas^betılp iı< tâbirimiı mazur gorüUiin. bir yarıççı muntehas'ndaki dar noktada bir çı951 model 47 bin kilozap'iz olan Arhavide blr deği?ik'ık zevki ve hey»car.ı ile devam edivo' 1 karnuya tesebbüs edeceklerini âjemetrede temiz kullanıl•iİ8(tn heiti ae hS«i!ıtından f.ıkır <•% du. Hem de ne Alır.an resrrJ makam ta gazetelerüe ilân edercesine du mış. Müracaat Velialemdar r^nclîr fyrjafarmirı dfye bir mtl= yurmaya baflamışlardı. 3 1.1928 senesi mayls ayjnda bcn daha ba^ka arkadtflarla mcre tPrt:b etmpfe karar verdik larından, re de mahud Nahrihtea ; «Bunun üzerine askert makamlarıHsn 5/13 Galata Touquet'de gizlice yarif biletleri satarak çahşıyorduk. BaşıBiircdgn tek samim dahi aîmadar. Ua^allt gtnrlerden ve fcğretmenleı •^Telefon: 44 23 21 Sıiber'i, Avusturja Macaristan ] mız gerek en tedbirleri alıp muhterrel njızd» Jorj vardı. (Bu Jorj'd«n evvelce, MİAS Mari'nin katli den blr heyet kurduk. Fakat ksz; | bir (îkarmayı öniiyebilmek için b'j rcızda müsamere venr.aie tnüsaid hır Erkânıharbiyei UmnmiyeEİnin plânmünas«betıle bahseüniftik)... gizlce , bölgeyi müteaddid bataryalarla Uk• yer olmaclıgmdjn bu gosteriyi bır Isrım, mahrem vesikalarmı l.irkssı vjr | açıkhava meydanmda j'spmpk ifiteıiik Moskcf erkâmharbjyeeme satan ve viye etti. Ben de bu arada V.'az ' I.âıim gpien mü=a^dey! aldık BÎTK | bu menhus faahyets yıllarca devanjı tabyanm tooçu t;rinei takım «ııbayı nt%nfcafctnydmit pMteaİM aiilfr. g«n tfiüllar vasıtasle. mO i muvaffak olan mah'od albay Bedi'e genç bir mülâzim ftefmen» idim. ! «inıpre j:'P!!arağırı halka iiân etfk berzetenler vardu. Ne m jnajebet!. j «AUahın günü cört Frinsız zır*)hsı I Musamer? gtlnü ve sastl geldi. Ki Redl, vatanmm as!;eî sırlarmı ijş ile birkaç Ingiliz kruvazörü ve t u tiven mflb.'.lâga etmlvrnım Günlprer mana satan iğrenç bir vatan haiııi, arada P.usların be« bacah «Askoid» uğrısıp hazırladıgımız ve çeşlriü râ nsmu'Siv bir askerdi. Siller ie, b: kruvazörteri, bataıyalarımızı topa tdlencelprle 'üoledıŞimiz rrıüsamPre.vp lakis «ırf yurd sevgısi, milliyet açkı , tarlar, başlanraıza irili ufaklı gulle1 kaza halkınri4n tek kişl gelmedi 13) ile ken.~ cini Inei'iî ac!armır. aszma lerirîi yağdınrl^r, dururlardı. tün <m»i(l<?rimlz hu n l r etie boşa gıt «27 jubat gıinü gene mahud dört atan yüce hir kîrrai'n. imrcr.ileoe'< mı=ti Eu alakisıziıja «iz ne mâna Ortaklığımız Ampul Fabrikasmın Ticaret Serbir vatan fedaisidi Silber isminın Frar?!z zırblısı, her zamankinden Javisinde istihdam edümek üzere, iyi İngilizce biyanmdî albay Redlin adını anmak ha şıddetli salvo ateşlerile topçu r..ev Cemd Karahan; Arjıavl bile fcu büyük Atmgn evHdıra b:r len ve sür'atli daktilo yazabilen bayan şekre(V Her millet gençliğine bır yurdf t'skiidar esnafı için hakaret oiurter aranmaktadır. Ücret tatminkârdır. İş yeseverlik örneği. bir kimse.ıin vatarine gidiş gelişte seryis otomobilinden istifade Fedakârlıfa karşı nankörliik Jelrdıye Neçriyat nmiB hayın uğrnna ııelcre kotlsnedilecektir. Hafta tStili cumartesi ve pazar günşıı nıcktııb" sldık«Bu kadar fedakârsne hizrnfittün, ması gerektieini gÖFteren tjir c.=er I^vın g, zpteni?fn lerujir. Topkapıdak. fabrika merkezine bizzat • 1957 tanhlı bu derece jiıksek yığitjiklerden soo^ uiduğuna p'iphe .•t.aecngim bu hâtı intişar erien «Oikıid ır ra Silber'in akıbetini merak edersi raları, gerek eaerin admı. gerekse müracaat edilmesi riea olunur. emı.'.fı» lıaflıkiı yaz; hskkında Ü«kı niz tcbiî. Eu fadakâr büyıık Alınerj tabiini riâreneme i'°imlen mar.ttr•GENERAL ELEKTRİK T.A.O. BrKdive Subp MüdJrl.lgflrd. n casusu ıker.dİE: ancak 1932 yılınrla süf eldfi edemedim. A.C.S. Ampul Fabrikası Topkapı .: hâtl ii Cl>") ? k hâtıra'.armı neşretmiştir (1) ). ?ek aTl Aıkası vaf < <k')dınis fgkpie mevdanmda va cıklı bir ak'be*'e KPr?ılaştı. Vatana.a pıl.n istirrlakte d: !:!>3Pİan yıki'ar karşı baçardığı büyük bizmetlerin vr1fndiijlar& Beledıye tarafından D,i mükâfatını gönr.eıc şöyle dursun, Hh j gTclırd, yapnan barakalar t e v i ! ler idaresi bu olağanüîtiı dar.eces deI <dılni=tir Bn kere yer.Her yapılacuV 1 recede cesur yurd fed3İsine pek nanı»tim|jkr r icin de ver torini hu»j TEMSULÇRINI ENVth ÜLGÜN isıınriı Km'âıt Mdfnrtnpi ile tfm3p, I körce davrandı: Sılper, Hitler'in ve 1 Safnntya Narlırhr" .S UMUMİ İSTEK ÜIERİNL ig'ÇilmK ayn bir ver bıılun=m?dı'jtı Nasyonal Scsyalist rejıminin şiddette tpkriırdı, Fnzar ypri yapılmak (lzT; takib ettiği Aiman Yahudileri meysNo 1? Telefııri • 2\ Î UZATMfŞTIZ :Min!âk nuamp|p«i jknıal edilnıeK ninda. Aiman vatandaşhğı hak I kendisinden koparılıp alınmasına şaıtzerr olan büyükçe yer sah.smda ba HH6UII TfNZIlATll MÂTİM SAAT 17™ d, Musa Heyr»ka yapılm.isma mils.Tnrtp edüPcHk ] hid oldu. Tek gıinahı Konkasör ve Kompresör i' SUVAKEltK ... SAAT: &.,$ tt i gamher dinine mens.b olmaktan iııatın>. alınacaktır j ıet bu buyuk Aiman casusu buğm. '. İu Aüu}TOi>rANiHtiARtNHHtfirUAIH ÇlKMVYONV I beiki de bir terneıkiiz kampmda lıır EHe'inde yeni veya kullanuYL AHKAM HtbAlAİ â*HitS/W£ItmitumtââfıırMAKTiR psir muamelesi göımekiedir, yahud mış konkasör ve kompresör bubjnlerce dindsşlan arasır.da o da, lu^up da satmak istivjnlerin alcakça, namerdce. infafsızca öldıirıil Ankara Yenişebir Zi"d Ook^lp müştür.» Cad. 22 10 No. ya moktubla müraeaatieri. * * * Görüyorsunuz ;a aziz karilerim ~ Yeni mezun olmuş veya aı tecrübeli Bakteriyolog • Ya*arj: P. GORD?AUX Fantazî elbiseler Çifte Cinayet f 16 J Çevlren : Türk$e MAZHAR KUNT Silber'in akıbeti HAREKET . HASIBİYIE I 1 BUYÛK BİR ŞİfiKET BAYAN . 8EKRETF.R ARIYOR Sünnetçi taıı dömatQ6 BULMACA salçalı ANKARA MAKARNAîi. nefis btslfyjci v t ooı kalorili ^ir gıdadır. ^•Bakftriyolog veya Biyolog Alınaeak«% veya Piyolog glınacaktır • Tajiblerin E.R. SQt'tBB & SONS ÎLÂÇLAR A.O. I Levend adresine yazı ile veya bizzat müracaatleri. I Erkek taliblerin askerlikle ilişiği olmaması şarttır. Şj İstanbul Memurlar Kooperatiffnden: 1 Kooperatif ortakları ile, emekli, dul ve yetim maaşı alanlara ve evvelce Jiştelerle müracaat etmiş olan resml da|fe mutemetierine bu kere ithal olıınan poplinlerin tevziatına 12/J/1957 pazartesi gtinü Yeşildirek Demiray Hanın<|aki mahalde başlanacaktır. 2 Kooperatif ortakları, ortaklık cüzdanlarile, emekli, dul ve yetimler maas püzdanlari'e müracaat etrjıelidirler. 3 Resmî dairelere verilecek popünlerin ııra listeleri mezkur Oemiray Hanmın her iki kapısına talik edilmiştir. Paire muetmetlerinin bu listelerj tetkik ederek gününde müracaat etmeleri lâzımdır. 4 Ithal olunacak bakiye popünlerin tevziat günleri, gazetelerle ayrıca İlân olıınacaktıp. 1 Nuh'un Saf Irmikten yapılmış sıhhî leziz ve besleyici bir gıdadır. SÜMERBANK DERİ VE KUNOURA SANAYİİ MÜESSE3ESİNDEN: 1 80 jl4 80 tan yerli ham sığır derisi kafası iatılacaktır 1 Tsliblerin kapaîı teklif mpktııblarım en geç 19'8/057 günü akşBmma kadar TU 3000, lık iştirak teminatı ile birlikte Müeasesemia Beykoz merkezinde bulundurıjlması lfizımdır. j Müessesemiı siparişi dilediğire vermekte veya hip vermemekte serbesttir. (11174) I S | ANKI I 13 27 Açılış ve program 12 30 Rad yo niiiıı ork^^frsii 13 00 Şarkı'ar Ziva Tsken! 13 20 Jacqu'n» Fran çols'dan (lç şarkı 13 38 Haberler 114* Şarkılpr Mııeil» Oc"?ay 14 15 SOr,DA3J Dsns ve caz rr'i7lâ) 14 45 Sp.z es«r !erl Pevzl Aalanri; 15 co Hifıf .re'o . 1 ~ C H P mn yenl u idare kuruu düPt 15 23 Haftapın prugraınj =bışkanı f Vîkt.l» Kge bolge=inde 1S 31 S^^kı'ar Necde; Cır: 16 no Cu k»bad«yı g«einenler (ço|ı,n 3 Pi DO rmrıe*. konseıi 16 30 Turk ır.ııai vealre yapHan E<k «h,r taŞn;n cln.l kisl dlnleyieı la'ekirri 17 00 O$ eaz Ş^rnd, onun 19 ur.cu jeneslnd. yajıyo' riar, tr"1o'i1er 17 15 Ovun haTaları 17 30 P"$klar:a bajljaşa Takdîm 7'^!"' buJI e s > ' a n m y*rt diışt.lklerl ed?r.: O'.ımhur Alp 18 00 Hakki Dsr " m i " î:kird'kl?rı ses 5 Memlekeccan fa>î'.l hevpti 1S 30 Dr^a müzı?l havaların ve y»»mnr!ann nor" l».5O Bğlt:™ Bantl İ »0 Sarkılar G oldııgu yıllaria göHüen ' 6 Yaz 4Jefîl9?et Yıldınm 19 30 Haberlef gelnce yantna.va başıayanlanr. " 19 45 Gitar Sııartetl 20 C Turkvl 0 saltanat devrindeki vekil. 7 !er M'tzpffer Akgıln 2^15 Radyo I j 1 " b i r I ! . ' ' t e gonderilen, bir şazetesl 20 30 Dlnleyc; '.»tekiorl tHafif ban roüzlS!) 21 0(1 Snrlı.ar mran!am yaptıkları. Zekl M'iren 31 38 Ontcş günde blf • VtTKAHrDAV 16 57 Açılış ve program 17.00 Had 22 30 Cumartes! gecesı lç:n müsik jm C^cuk saati 1B.0O Dans müzıgi tl?3rışık hafif sarkılar, dans ve ca| Haberlrr 23 38 « 18?,r lncesardan ThırDUf" Hk iaal' Tiü^ltl) 23 15 3 18 5^ Sphept ssat 1» 00 Haber Pro?r?.m 23 33 Das mtızlğı 24 89 Bır soru rdatının |*T IH 15 Tarihten bir yaprak Rapaniş. not». « Herke. 18 2C ?p^bc?t sait 1° ^0 Seçme mesin gözü ontlnde lCKİı'er 10 4s Radycı kny poFtPsı 5 Blr edjjtın B 'fan ve ynyan 18 5 ı Sadi hosseaten «arkıiar 80 15 kıultılmüi, İdaRüdyu üar teel 30 30 Serbest iaal Cumhurivtt Ma'haaoılık ve re brtlümlerimİT . 2P35 Sp<t haberlen 20 45 Mıtdendir ama baGazefr;';ıs Türk Annrıırn 'Jtrkt'H hat Akl'.an orkestrası 21 00 Şairzan beklvnllmedik Itr ve testekârlar Refik Ahmed ScCa(ı'"Sti] HsikPvı sokak No 3J <4 uroanda bs«a da Vfigil 2130 Berbest saat 21 3î Hliı. 6 JimŞjrkı ve daı.s 21 50 Kanser konıışSahlb) rastlk saionun . ması 22 0u »tüıphher Güyerd' n da faydalârılan . Diinka bulmacaı.ın çnrmlar 22 30 N*e?pli melodiler NÂZÎME NADİ l&rd«n 7 Bu hallrıHlrnl» «PkH 2I.4S n.ıler;°r 20 00 Tatil gcrc»ı V ızı lçltrint fl'l^n ldare eden lsl her yapan p*ktU blr alıcı bulabi programı Î4 00 Prograrn ve kap» Mes'ui MUdOr lir. I Vatan vr/yı tv, ttrti asıklık A. tHSAN ytrdir 6 27 Açılış ve prngram 6 30 Baf larna tnkinından oyun havalan 6 4f H..ftf nıelndi'er 7 15 Tflrkn!=r 7 3f S;.bah miî'iji 7 45 Hsberîfr 8 0T Sra'kâr'srdan birpr ş = rkı B30 Çt'=!d!i haf'f "Hüzik 9 00 P p f rsm vr kapjnış. * 11 VI Açıhi ve program 12 00 rV vınetic.ıii'rıuT Armnni mıi7İkbfi 12*0 ttç ffften garkıHr 12 55 Ser lıest aa.ıt 13 00 Hiherler 13 <S Turhan Kar< buluttan türkfller 1S UV C uiiartcsi konseri 14'5 Kadınıa» tüjjluîuğ\ından şarkılar 14 45 Ko nuşnıa (NATO krnıışmasıl 15 0ı"' C'tvrjye Cprhur.riTn şarkılar r 15 S C Arperikada rıszırUnan czel h^fif mıl îik profrnm 15 C0 Kayıb mektub !an prt grm ve kapanj; ANKAUA j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog