Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYEI O Gonkbayırı hatırlamıyanlar! 1 3 | Bir yıldönümü 42 sene evvel bugün 10 Afustos 1915 te, Aaafartalar gnıpu kumandam Miralay Mustafa KemaL ConkbayıYınm milyar dolarhk nnda itilâf ordulannı mağlup etmişt ftı bafanlana* hasrat İrmlr • (Tdataria) MATO altu»ı bir kMİnti yapıldı, Eit«nnndan 42 lene ervvel Conk taktlk hava kuvveüeri komandanı G« ÇOakl TOrk piloüanndaE birinta bdr ti. hower'e iktisadi kalkınbayınnda kimler yoktu? fcllen Bandıımtda yapılan &1U1 kM aane evvel Amerikada yapılan b«y Bütün kuvvet ve gayretlerine rağ mı kredileri için MİftTurkun döğüsme kabilimusabakalannda bulundukUn nartnllel Mr yarifmada ken<n kateflomen Arıburnu ve Seddulbahır'de rlstnde *n tyl dereeeyl yaptıtına sayetini kaybetiğial sanarak hiyet verildi müvaffak olamayan ve yeni kuvvet bid olmu^Uım.» ^ . «raya akm etmemi,ti? Bueun 1er getirmiş bulunan düşman Oenaral AJlen altıneı takttk ha»a Kıbrs vallsi bulunan ve UO bin TurWashJngton, I (a.a.) Birlejik ATürklerin sağ yanına, yani Conkbayı kün Yunan idaresi aitjnda esır yası Tftrk J*t pUotUrmıa maharetiı» btaat kuvvdtaci ıtnniıhlarını» kaMlljatte merika Âyan ve Temaücller Meclisi n Kocaçımen hatüna bir taarruz yabileceklerine inanan tnglliz mare#a fthld oldufunu b*UrttUrt«ı n o n »Oyril. IfUhar «ttlflnl •Ozlarla* 1MM* «* tarafından teskil edümif olan 8ı«l i» demiftlr: yaparak bu mevkileri zaptetmek, mlyttf. li Harding de orada idl keoıisyon, dün «ece dı« yardımlara »onra da Kapatepe Maydos hattma '•"«•«ıımmffliııiîiııaiHEiffliıiHiımiHiıimıım»* tahais edllmek Ozere 1,366,000,000 doDün bu lngiliı maresalinin KıbrifOerliyerek Türk oTdusunun Istanlarlık bir tabjdsatı kabul etmi«th. ta alcuiı yeni tedbirler, Conkbayın fAZISIZ! bulla" bagını kesmek, geri kalan Kabul «dilen bu tahsisat hükumet unuttuğunu ve Adadaki Türkleri Ynkuvvetlerle de Amfartalara çıkatarafından lstenüenden 498,410,000 do nanlılann eUerine tealim etmek için rak burasını hareket üssu jrapmak lar, Âyan Mecliai terafından kabul tArinaym, Makariotfa dogru yeni bir istiyordu. dilenden de »1,333,000 dolar noktan, adım daha atü£ını bizlere gösteı 6/7 ağustos gecesi. düşman Anbur buna mukabü Temsildler Meclisinin mistlr nu kuzeyınde ve Anafartalarda i s kabul etmi| oldufundan da 249,167,000 Kıbnı adannda tedhijçi tealdlâU Iker çıkarmağa başladı. Arıburnuna dolar fazladır dlpdiri ayakta dunnaktadır. Sllâhlan Ankara, 1 (Cumhurij etteleks) figrendiğimlze föıe, Toprak Oflai : çıkan kuvetlerden 20 000 i Koeaçıme Komiayon bundaa bafka, Baskan »HTIH^H piınmig değildir. Daha bunBugün sehrimize bağh Sereflikochi Trakya havıllilnd» hububat a!"'»» Eisenhower'« iktijadl kalkuıma toni almaya memur edildiğinden bun dan birkaç fun önce vali Hardüıg sar ilçesinde bir traktör devrümis devara etmektedir. I lar Asmadere'nin batı sırtlanna nu tejkCi ve bu fondaa gereken kr« H«M bunu tealim etmis, tedhisçiliDiger taraftan, bugün ltamnımıra doğru ilerlediler. Buradan da üç kol ğin hâlâ bir tehlike teskil ettiğinl tir. Bu devrilme neticesinde bir kişi blr 0em 1 lle OQ bin t^n l>ugday fiv^** dilerin açılması huaunmda blr 6a yetki vermiftir. j la Conkbayın ve kuzej'ine doğru yü toylemlsti. Görüyonu ki, Harding bir 51mü|, 4 kişi d« aihr surette yars. gelecektlr Kanunî kâr hadlerine, ni! rümeye devam ettiler. 7 ağustos sa Komisyon ayrrea, bu fon için 1 lem kaç gnn lçinde flkir değisünnis ve lanarak hastahaneye kaLdırılmıslar dır. mux 1957 de başlıyan mall yıl lar zamla~» uymathklan tesbit bahı ConkbayırıKoçaçımen mıntaka mevcud fevkalâde hal nizamatından Sabahleyin Şerefükochisardan hare fm^> Vullanümak üzere 900 milyoıı sında ciddi bir tehlike basgösterdi Çun yanandan f»Tİ»«ım kaldırmıstır. Ya©dilenler, if yerlerinden v* 1 tenunuz 1958 mall yılı lfia de n n daha da ileri gttmesini bekleme ket eden Mehmed Altuğ idaresindeki bu hat boştu. Bu hattm düşman ki traktör, Kıryah köyü dvarına gel 625 milyon dolarlık bir tahatavt kaliyiz. etine geçme<;i Anburrıu cephesinin Dul etmiştir. İnylH» bükumeti Kıbrısla »lâknlı diji nrada devrilmis ve yuz metredolayısiyle Gelibolu yarımadasmın Waahlngton 8 (aa.) Federal Ra. lik bir uçuruma yuvarlanmısür. Bu Ayan ve Temsücüer MeoUM t j e kafi bir karara varmanııs, tatile çıkdusmesi neticesini doğurabiUrdi. Bu lngiliz Kralıçesi Elizaserve Bank idare mecllsl dBrt muhablr Blrlesınis MilleUer soförlerl ktanbul Meyvt T« Sebz* Emaft D « mıstır. Bo uzun tatil devresi ıçlnde sırada sürücü Mehmed Altuğ feci backa tenedlvrlne tatblk edlle& iskonto 'erinder. müteşekk'il muhtalit t o ıiarada en yakmdan tehlikeye maruz beth'i tenkid eden Lord Altrinkaza yapıyor suretiyle öl haddinln yüzden 3tonvüzde S,5 • yük yon, İktisadi kalkmma tonu hakk» B*ü. dernet* bailı esnala blror taah eham'a karjı çok genif bir kampanneler «laeagmı düsünerek böyle bir surette parçalanmak olan Mustafa Kemalin 19 uncu Tüme MMoam* urnalatmıjtır. İlk olarak 110 York poUsi, Birleşmiı Milletda şu tavslyelerde bulunmujtun hareket tarzı seçmişrtr? Pek muhte müj, traktörün römorkunda bulunan setllmesi kararını almıttıı. niydi. Etraftan yetistirilen tekviye fuar emafına lmıa erUrllan taahhüd ya açılmı^tır. Lord, evvelki gec* ger.e ler Genel Sekreterliğinc mıirameldir ki, bütün sert çıkışlara ve Hasan Altuğ, Zahide Aslan, Safiye 1 Bu fon milletlerara» flrtisad! aan* t maddellktlr v* esas rtlbartle bu mevzu üzerinde yaptığı bir telekumetleri gelinceye kadar Mustafa Bu karar spekülaıyonlar lçtn fazla lr»Tyıiı^]| ithamlara rağmen, Maka Aslan ile Remzi Cosar muhtelif yer mlkUrda borc ahnmanm Onlenek fa işbirlifti idıresl çerçereai dahHinde furüarı lhtlv» «tmektedlr: vizyon konusmasından çıkarken Uıp eaat etmıı ve Birleşmiı Milletler Te> Kemal elinde bulunan son ihtiyat kilâh emrinde çalısmakta olan fofor rio» ve EOKA Ue lngiliz ldarecUeri lermden ağır lurette yaralanmıslar yeslnl gOtmektedlr. ayarlanmalıdır. DOkkanlarda zunln beton, t«ıg«hlar lanmış olan halk tarafından yuhiian lerden gikâyetçi olduğunu bildirmi; kuvvetini de Conkbayırına fjöndere veya Adadaki temsilcileri arasında dır. Yarahlar koma halir.de Şerefli 2 Yabancı memlektÜere kn fon l ü ayaklı. SrtOler Ozerl slrUİ muıam. mıgtır. Birçok kimseler Lorda (Deek burasını T agustosta eld* bulun zumi bir anlasma olmustur. Tedhis kochisar Sağlık Merkezine ksldmlda açılacak »Ia> kradileı .<ti'ad! if ta, tavtnlar kontrpltk ve boyalı ola fol git, alçak komımist, «enln yerin tir. Bu şoförlerin yapmakta olduklaı 8ağustos sabahı Conkbayın .kasalar hcr gün artmaktadır. Traftk çiler bir muddet daha bomba lavur mı| hâdiseye ilgililer el kosmuslarleri tedvüe memur Harlciy» Vekâle •aktır Moskovadır) diye bağırmıjlardu. kaidelerine de riayet etmemektedir run yalnız denize bakan eteklerine mıyacaklar, uslu duracaklar ve § o dır. ti Mutesar yardımcm, mnietlerır.ıaı Tfzgah v« tcvrelerisin dalroa toraiz Birkaç gün önce saraya bailı eaU nunda da bunun mükâfatını, İngilr ;chirli5; idaresi reid ve i t tatulman mecburldlr İf bajında • . bir muharib, Lordu tokatlamif ve bu ler. Bunların diplomatik dokunul düşman sokulabilmi» i»e d» çok ya • kından tüfek ve bomba nvuharebeterenin taksiıa plânını kafl olarak halfit Ihracat bankan meclisi idare tmt, beyaı ceket, mavl SnlOk, fiyah yüzden para cezasına mahkum edll rr?7İıkları da vardır. Londra 9 I» < ) tskoçya açıkla. New York polisi, Birlesmis Millet lerile karşılandığından dab« fazla reddetmesi ile almış olacaklar. tngilit ««lifacaktır. miştı. Şirndi de daha bajka kimsel»nnda dolasan hüviyetl meçhul denlzal. reisl tarufından teşkil e'i'feek >lan kolluk gtjmk doetlanmızın, ieçün arifesinde bnXttk«t v* kınunl jcfc hadlerln* rla rin Lordu tokatlamağa hazırlandıkla ler Genel Sekreterliğine yaptığı mü ilerleyememişti. O sırada durum 3ne | tılarınm Polonya denlz kuvvetlerlnden or~; b 'omite tarafından tavslye eracaatte, bunların da trafik kaideleri mini anlayan Ordu Komuntanbgı lmtduğona 'nandıklan Türkiyenin de jM etmlyeo «maf 1* yer!nd»n çıkmayı rı »öylenmektadır. ; oldukları anlaşılmiftır. tskoçya denlz edflecektir. ne riayet etmelerinin teminini ve ay Anafartalar Grupu adiyle bir grup bn devreyl atlamasmı beklemeyi düDi^er t^raftan beUrtildiğine g5ır«, kabul etml* ıayılac«ktır. lnrvverleri genel karargahına mensub Lordun sözlerinden sinirlenenier, Burdur, 9 (Telefonla) Şehrimiz 1 nı zamanda cezalanduıbnalnT'nı iste teskil etmiş, ve buna Saros Grupu jünnjü» olmalan Ihtimal dahilindedir. blr lubayın blldlrdlglne göre. bu d« Blrleşık Amerika hükumeti tarafnbu zatın hudud dısı edümesi İçin fanmiştir. tngiliz Uukumetl belki de kendi ken un fabrikası sahiblerinden Mehmed nlzaltılar rahllden 30 mll açıkU. kıyıyı dan »übrncı memleketV^e. iktisadi Komutanı Albay Fevztyi tayta etmiş za toplamaya da başlarnışlardır. dine ın suali sormuştur: ( Kıbns Veli Cangil bugün belediyeye bir takib ederek yavas yavas yol almakta kalkınmalarmı »ajlamak Ozere a ç ı ti. Conkbayınndaki vaziyetin çok na*** dilekçe vererek francala fiatlarının dırlar Genel karargSh aözcflsü bu ge lacak olan kredüerin mil'tarı Birl*meselesml, ieçün arifesinde bnlnnan lik olduğunu yakmdan gören MusAğa Hanın atlan bir Türk hükumeti Ue mi. yoksa se indirilmesi teklifinde bulunmustur. mllerle Irtlbat temln edllemedlünl. v» »ik Amerika kongresi t?rf.'" ıcab X 6 a Haoın atları, ahırları ne ola tafa Kemal, bu hususta Ordu Koçimı atlatmıs bir Türk hükumeti ne Dilekçesinde tHerşeyin ateş paha n«rey« glttlklerlntn anlasılamadıgtm ettiği takdlrde tadll edilebllecektir. cak? Ingilizlerin simdi de sor mutanının dikkatinl çekmeyl memle mi görtismek lngiliz menfaaüeri için sına doğru yükseldiSi su sırada elim (çıklamıstır. •^'ubtelit komisyonun karan Temdukları sual budur. Yeni Ağa Hanın ketin splâmetl namına blr ödev bfl daha hayırhdır?) Bugün lngiliz men dekl imkânlarla takatımın yettiği ka rflcUer Mecllatııd» yann nfizakere Ordu Komutanı Limsn Paşa ata fazla meraklı olmadıgı sdylen • faatlerinin daha çok Yunanistana dar pehahlıkla mücadeleye azmet Türk izcfleri California'da edilmıştir. mektedir. . adına Kurmay Baskanı Albay K* meyyal oldufona da gormemek tm tlm» diyen fabrikatör 52.5 llradan « San Mateo, I (AP) Üç Türk te Ağa Han, 36 tene için yarif atla nra (tzmfr Milletvekili merhum Q» kânsudır. tılan bir çuval francalalık unu 47,5eisi ile oymak şefleri, beynelmilel nnın muvaffakıyetleri neticesinde 1 neral KSzım Inanç) telefonla MusIrraya vermeğe hanr olduğunu v» ird mübadeUaine dahil olarak dün Son (unlerde Sovyet Rusya, gttnıv milyon lngiliz lirasmdan fazla para tafa Kemalin teklifini sordu. MuıKültürparktaki gazinolarda komşnmuz ~ıriye He gayet nkı bağ unlann belediyenin emrine amade bu Ankaradan buraya gelmişlerdir. kazanmıştu1. Halbuki Lord Derby, 40 tafa Kemsl verdiği cevabta: lunduğunu bildirerek ucuzluğun müs lar tesis etmistir. Yann ba münaseBurada ail«lar yarunda bir hafta •ene içinde ancp.k 845.000 lngiliz lirası oereyan eden hâdiselerin «Daha bir an mevcuddur. Bu am betler daha da tnkisaf edecek ve ge tehlike tntikal etHrilmesini lstemi* kalarak, Amerikan ev hayatuu tetkazEnmıştır. Ağa Hanın atları, 5 defa da ziyaa ugratacak olursak urnumt rtmiıde bir tehlike tesldl edecek ha tir. Bu teklif beledlyece iyi karsı klk edeceklerdlr. Oymak Şefi Tev failleri adliyeye verildi Derby, g defa SaintLeger, 3 defa blr felâket karşısmda kabnaklığımız le geleeek midir? tte bn ıuali sor lanmıg ve incelenmeye başlanmıştır. fik Artun, teciler de özdemir Arkan, İXHX> gine grand prixıni, 2 defa Oaks duğunroz nrada Kıbns adasmm da, Sehrlmizde 40 kuruşa «atılan fran ömer lnajıç, v» Ekin Şahlndir. Innlr • (Telefonla) Kültürpürirtayarışlan olmak üzere 17 yarıs ka pek muhtemeldir..» diyerek vaziyeAnkara, t (Cumhuriyetteleks) Adadaki komünlstlerin ve Türk men calanın bu tekliftcn sonra 30 kunıse. ! zanmışlardır. Tek bu mevsimde, A tin vahimif^niş olduğunu Anafarta Bugün lehrimiztn Yenidoğan »emtln ki (azlnolarda blr g«ce Klnde ıç guBir kız çocuğunun feci faatlerfaü her fahada baltalıyan btr indlrnmosi bekienmektedir [ ga Hanın atları 69.000 Ingiliz liran lara çıkmı; ve çıkmakta olan düşde feci bir kamyon kazası olmuı v« rnltüia hidlse çıkmııtır. Vaka ardan ; birlnclsine gündüz art'stlern prova , Yunanistenm eHne tesUmi yolnna sagetirmişlerdir. ş i man kuvvetlerini nazan dikkate alabir »6f5r muavinl b«|i eıilmek »u vaktl gazinoya giderek içki isteyen öiümü AtJarır.dan biri olan «Tulyar. 76,000 rak o n a g ö r e u r a t m l tedbirler ittihaz retiyle ölmüîtflr. dört klsillk blr grup sebeb olmus, garBurdur, • (Husus!) YecHova ö arifesinde, bter Mçtm tngjliz lirasından fazla kazanç temm | e*™ek lâzım geldiğini. sevk ve ida H&dlse t6yl« olmuatur. ç aonlar gazlnanaun e anda kapalı olduS*AM bağh Dereköyflnde feci bir sanran bflkumert elsun, Türk lev I bir elde bulundurmak için bü t t i B «tmıştir. Bu aO sonradan I Irlandada öğle uzen terin ve fölge bir yer gunu soyledlkleri zaman müthl? blr kaza olmustur. Bu kSyde Nurten letinln h»ç Mr ldarecisi memleketi' t«m 25.000 liraya satmıştı ki, bu ana T e kuvetlerin bir komuta altında arayan Weop* .plâkalı kamyonun !« kavga çıkmıstır Yıldırım ekiple blrböyle btr çember Içtnde bvakmaia kadar bir at için bu derecede yük ' kendi emrinde birleştirilmesir.den Mendoza. 9 (a.a) Şili'de S O O adında 6 yasında bir k u çocuğu ba för rauavini Cemal kamyonun altma llkt» yetljen Kmnlyet mudürünun müOOO ek para veriln emiçtır. baska çare olmadığını bildirdi. Buinsanm Asya gripine rutuldugu bil b«sı ile Harmana giderken araba girerek uyumuftur. Bu aırada kam dahaleille hâdise ba3tırılmıs ve rr.uteBngfln tngilterenin Kıbnsta alraak diribnektedir. da bulunan sapının kayması neticenun üzerinde 8'9 gecesi saat 21 50 de eavlzler adltyey* tesllm edılmlslPrdlr. *** ta oldnju tedbirler, bir kaç ay sonra Halk tam bir panik halindedir. Ço sinde tekerleklerin altma dÜ5*rek yonu hareket» geçiren »öför tsmail Bah Abnanyada günün fıkran 1 Jcendisine Anafartalar grupu komutan Blr baska gazinoda da yanındakı arAlan, muavinin başının ezilmesine taksim flkrini reddedeeek ve Ynna cukların sokaklara çıkmalan yasak can vermiştir. atı Alnıanya halkı arasında çok hgma tayin edildiği ve derhal taartUtlerle dort (lse »ampanya Içen bir sebeb olmuîtur. nistanla tamanla Adanın birlesmestni edibnistir. revaçta olan E"ünün fıkrası su ruza gecmesi tebliB olundu. Mustafa Budakoğlunun Batı Alman Hâdbeye frvcılüc »1 koymuı tah aOıterinin hesabı ödemeden Kultürsağlıyacak bir plâna dogru yavaş yaTaksiye biniyort Kema! bu aeır ve sorurnlu görevi na park içlnde kayoolmaga çahstığı far. da. baîlanmıştir. vas gitmekte olduğunu açık btr rıkedllmls. garsonlarla miisterl arasında Müthiş ve karşılıklı bir atom bom sıl bir düşünceyle kabul ettigini su I rette gösteriyor. Buna gormemek Imblr mtlddet devam eden kovalamaca bardımanından sonra Kruşef, Eisen sozlerle ifade etmistir: Bonn: ( ı j . ) Federal Almanyayı kânsız. EOKA sinecek, vali Hard:ng aonunda müşteri yakavı ele vererek hower ve Adenauer ölmuşlerdir. Ruh ziyaret etmekt» olan Türkiye Ziraat «Vakıa bövle bir mesullyeti deruh fevkalâde tedbtrleri kaldınp, «atühesabını ödemeğe melbur olmustur Ülan Cennetin kapısma ulaşmıstır. Bu te etmek, basit bir keyfiyet değilBakanı Esad Budskoğlu, bugün, lerl serbest bırakaeak, Ada. «uliı ve çünlü hâdise de kadınlı erkeklı :2 kl. kapıda nohet tutan azızlerden biri dir. Fakat ben, vatanım mahvolduk sükuna kavu<rn dpnerek ve sonra ea Antaha, 9 (Telefonla) VılSyeti Voeloerrode'deki riraî araatırmalar Slck blr Amerikalı grup tarafından çıonlara şunlan söylemiştir: tan sonra yaşamamağa karar verdikarılrnıs. hayll lçkill olarak gazinodan (Amerika da istiyor ne yapahm?) di mizin Hurma, Pınarbaşı ve Ekşill köy lıtasyonunu ve asağı Saksonya'dsld Içeri girmeden yalnız bir temen ğim için kemali iftiharla bu raesuli lerinde muhtar seçimleri yenilenmlş, bir harayı ziyaret ederek tetkiklerde ffikıp cvlerlne donen Ameıikalılar müye bize bas% urulacak, yenl yenl tanide bulunabilirsiniz. temadlven gürültü ettlklerl İçin mayeti deruhte ettim.» vizler W=nek. Kıbnslı TurM: ın sadece D. P nin iştirâk ettiği bu se bulunmjstur. Eisenhower: hall» lakinlerinln şlkâyetlerı üzerin» çimlere seçmenler fazla rağbet etfeda îdilmesi taleb ediiecek! Mustafa Kemal yenl Jcarargihına Kıbnstan Antalyaya gelen Bütün komünistlerin mahvolma polls tarafından gliçlükle yatıstırılarak In^ilterenm burün «Türk dostln memis. iştirâk sadece yüzde 10 u gelir gelmez evvelce kararlasan taar larını isterim, demls. adUyeye verilmislerdlr. Jn» perdesi gerlsinde gtzlemege ea Krusef: lngiliz turistleri nızu bizzat idare ederek üstün düş Moskova, 9 (.\P) Sovyetler Bir bstığı plân bndnr, takib ettiH yol Antalya, 9 (Telefonla) Kıbnstan Bütün kapitalistlerin yok edil man kuvvetlerini geri atraağa muliğinin en ileri gelen muharrirlerin budnr. melerini isterim, demiş. sehrimize gelmesi kararlaştınlan 600 vaffak oldu. Ertesi gün için de y s den birisi olan llya Ehrenberg, bir Lefkosedekl makamtndan fazla ayAdenauer de: kişilik lngiliz turıst kafılesinin 26 ni t?arruz hazırlıklarına başladı. 10. Rio De Janerio, 9 (AP) Erczıltalebe seminerinde, Rus>a «Buyük nlrmyan vallye btr tavstyemiz var. Ben. çok iyi bir puro içmek 's ağustos. 1915 sabahı da tan yeri ağa kişiden müteşckkil İlk grupu bugün okuyucu olan bir millet yerlştlrmek ya Cumhurbaskanı Kubitschek. dün Adarun sağuıı. solann dolaşaın ve btlterim. uçakla sehrimize gelmis, Park Ote nrken süngü ile düşmanın faerine Büyük hassa Kandu. GönyelL Köfnnye gîbi le o kadar meşgııl olmuîtur ki, bO emekliye ayrılan Türkiye lzmir, 9 (Telefonla 1 Kapı ve ki le yerleştirilmişlerdir. Eisenhower ve Kruşefm istekleri atılmak için hazırladığı asker aaflabuvük köylerimizi gezsin. Ba Türk lit kırarak en az 100 defa hırsızbk yiik muharrir veü«tİTneğe vakit bu Elçisi Fuad Canma (Do Sul Haçı) iÎ7orinı> irV'l=r »?IT. Adenauer'in ar nnın önüne geçerek kuvvetlerini hü nişanır.ı vermi'tir. köylerinrn her biri kendtne 'ÇanakKa«den yakilan harmanlar lamamsstır,» demiştir. rusunu hrmen yerme getırmek için kale) ıdmı ermtş. «Buradan geçil ianin Yalçın Gün isminde bir genç Bur^cla yapıhnakta olan Dünya Irak Genelkurraay Baskanı Burdur, 9 (Hususi) Gdlhisar iltelâsla^ rken o arize hıtaben 51ın nrı cum ettirdi. Bu saldmş karsısında mez. dlyorlar. Yunan çizmesi altı Fuçlarını itiraf etmiş ve tkadınlara çesine bağlı Kayacık köyünden Mes Ğençlik Festivali düşman silâh kuDanmağa fusat ba semlnerlerinden söyîemişAnkaraya gitti na düsmemek içm. tek başına knlsa zaafımdan hırsızlık yapıyorum. Bil tan Akincıya aid buğâay harmanları birisinde bu kadar büviik okuytıcu Yok. telâşa hiç lüzum yok. Vak lamadan kâmilen eıildi. OrtaUk ağar Şehrlml?de bu'unan dost ve mütte d ü r t a n nra d ü s m a n lar dahi dövüşecekJerini de bagm hassa bar kadmlarına meylim fazla meçhul bir sahıs tarafından ateşle olan Sovyet Rusyada niçin sansflre tim var. siz evvel â bu iki zatın ar ' *° Çonkbayınnı flk Irak Gpnelkurmav Baskanı Refik Bir partijc gidi>or yorlar. denizden ve karadan büyOk S&pb Arif. beraborinde maıv^tı oldugu olduğu için bir türlü kenHimi hırsız nerek yakılmışür. Bu son hafta İçin ihtits duyulduftu sorJİrnu»»ur. zularını yerine getiriniz hele.. toplarla dövmeğe baslamıstı. Bu a Bogün ellerinde ne silâh ve ne de lıktan men edemiyorum > demiştir de vilâye^mızde F^ırenberg, «San<=ür yoktur. ancak halde dün eabail uçakla Ankaraya I kasten çıkanlan | rada Mustafa Kemale de bir misket cephane var. Fakat gene de bu mesunaşirlerin ban eserlerl reddetmek gitmlştir. üçuncü harman yangınıdtr. Esnaf ve sanatkârlann AnUirada ziyaretlerde bulunac»k liyeti vükleniyorlar. Onlar bugıin isabet etmiş, fakat sağ çebinde bu haklan vardır.t demi'Hr. olan GPiıer.ıl Refik ^rif tstınbula ihtiyacları Conkbavtn ve ne zor sartlar altında lunan saati kendisini yaralanmaktan Ehrenberg. iki bfiyük harb arasır. dfinecek ye 'memleketloılze Izmirde ısı 35 derece yaptıSı mücadeleye atılan Atarürk ile şn scztrtanbtıl Esnaf ve Sanatkârlar Der. ve belkl de bir ölümden kurtarmışttr. daki Birleşik Amerika yazarlanm resml «ivaret aona erecektlr fcmir, 9 (Telefonla) Üç günden T.ethetmis ve Hemingway'in neklerl BırllS;. önunüzdekl gunlerds Bu saati sonra da Liman Pasa hatı lerini hatırlatıyorlar: « Vâkıa böybazı Sarnıçta bulunan cesedlerden beri ga\et serin gitmekte olan hava yapılacak toplantıja gelecek mllletve. ra olarak abnıs ve Mustafa Kemale, le bir mesuliyeti deTuhd» etmek hadialoelannm «mndern edebivatın en klllerme ve ılgUilere da*ıtı!mak üzere iar bugün birden bire ısınmış \e birinin hüviyeii hâlâ tesbit sit bir kcyfiyet dogildi. Fakat ben büyük baîanlarından birisi olduğu <nlek!erini beürten broşur'.er hazırl» kendi aile markasmı tasıyan saatini suhunet gölgede 35 dereceye kadar vatanrm mahvoldnktan s*mra yasa edilemedi nu» söylemiştir. mıstır Dört sayfalık broşürde, eanafm hediye etmiştir. 8 inci Tüm«ı tarafın çıkmış'ır. ^ıfetcorolojı îstasyonundan mamafa karar verdifim içtn kemaU Slrkecl Sa]k>usdtütt« P T.T fabri. lHtlyaç'9ı bellrtllmştlr. den tertib edilen ve yanaşık 1 bildirildiğine göre Eğe yeni bir sıif" ı a bn mesnliyeti dernhte e t kaamın Bnündekl sarnıçta bulunan Verilen malumata gore tâdll» ug. düzende de büyük btr M Ü e cak dalgasuun tesiri altma girmek eeaedler'e alaki'.ı tahklkata dün de. nyacak esnat derneklerl kanununun ile yapılan 10 ağusto* taartedir. T*xn edllmlstir. Kıbnslı Türkler de, aynı aztmli Mr an «Trel Mecllaten çıkar:lıp yürür ruzunun en ön «afmda bulunan Dün de yasdıfırmz gibl cesedlerden lüf« gtrmeaüe esnaf gruplarınm blr yolda »urümek icin hazır bekliv ,,l.ır. «11. «Jalma lspirto Içen Mehmed leameal mümlcun olacalctır. Böyîec* Mustafa Kemal, Conkbayınnda yer Kolu kopanldıktan sonra 1 ömer Sami COŞ\R admda blr »thsa alddlr Mehmedln S O bîn küçük eanaf Te «anatkir" alla 1 lesmek istiyen düsmanı geriye atmış, O çocuklan morga gelerek ceeedl gö> slnıu ioeyal bmkımdan kalkınmaaı aaj bu suretlede ikinci defa olarak Ça göle atılarak öldürülen genç müşler ve babalai'nın oliu^una Xa Baştarafı 1 ind sahifede nakkaleyi kurtarmıstı. lanaeaktır. Izmir. 9 (Telefonla) Bugün Sel 11 blr ebe sene.erdeıi bari K., adınd» naat getlrmlç'erdlr Dlfer cesellerln hüvlvet! henüz teablt edilememlştir TEŞEKKÜR çuk nahiyesir.de Cap.gör Atıcı ismın b'.r doktordan reçete vasiiî«ll« morflE de bir genç henüz bilinmeyen bir remln ederek bu aehirl kendlalne Bir turist, hududda kaybtttiği Oğlumuzur. musab oldugu agır kalb sebebten kokı koparılıp gd!e atılmak zerk etmektedİT. Ebenln bu doktordan eşyasım İstanbulda bııldu f hastalıgını teşhis ederek, Amerikar. stıretiyle öldürülmüştür. Meçhul kâ başka Ikl üç dok ordan daha morfln Oto Btop usuHıyle dünya turuna hastanesmde yaptığı muvaffakıyetlı temln ettlSı tddla edlkoıeS;edlr An. til aranmaktadır. bir amellyatla yeniden hayata kavuç cak, eben'm bu mortinlerl .«ndlaln. çıkan Julan ısmlnde blr İngllız «u Bucklngbam sarayma yaklaşıyor tur<ın. memleketimizin nâdtr yetiştir den başka Mmselere de »atmı» olma» ristl Karaağaç hududunda iaybetılğl J*saa »ra »ıHİ» dığı kıymetlerden. Şişh Çocuk has lhtlma!' üzerlnde de duru'm3ktadır ceketlnı, pasaportunu 7e parasını İa Sevdiği kızı çuvala C i i I l tanesl Gffus hast=ıhk!Dn mütehassısı Polis ollhassa bu mevzuy» çok ebem tanbula geldlgl za.man polla müdürlye İırrJdır mlyet vermektedrr Eb« Ue kendisln* tfnde buV^ıuştur. koyup kaçırmak Utedi Doktor Operatör Jullan esvasmı Te parasmı kendlsl. VEFAT blrkaç »enden ber. reçete ile morfln Adana, 9 tTelefonla) Mustafa temln eden doktor dun Adllyeye ge. nl hududa kadar getlren TakvJb Apay ItfüSTAFA KÂZIM Kazuk'a Şefıka Atmacanm eçl. Bedreddm arabaaında adında bir çenç aj'nı fabrikada göz tlrüerelt ifadesl alınmıçtır. Bu armda unnlndeki blr Tüjkün Anestezıst Dr Sadı Suna ve bu şefka» yuvasındi hîstalara en yakm alâks koyduğu genç bir kızı başına çuval ebe aıuayene ettlrllmi} vt kendislnlc unuttuğunu hatırlamj; T« e«yalarını Atm.*>c^nın bah^su Vanda emekll InT pollse tesilm eden bu vatandaşı bula hisar Müdüni Agâh Atrnıcanın da ] ve ihtimamı esirgemıyen Amenkar ?eçirmek suretMe kaçırmak istemiç aşırı d<;recede morfine mtiptela o dU madı. Arkara Cocuk Sarayı Müdür hast^ne'inm fedakâr hcmşire ve per tir. Mustafa bunun için sevgilisi C tu anlaşılmıştır Hâdlsenltı chemraiy» rak teşekkür etmtştlr Muav.nı Hılsnü Atmaoa, Fuad Atma , sor"!ine minnet ve şükranlanmızır. »Ine blnsfn savcıhk durumu büku ca. Faıka Atmaca ve Halide Tunanın , arz.nı ssyın gazetenizin tavassutunu ROCK'N ROLL SALĞDft YukaT.et tablb.iğlne de bildtnnts, bu kadı enıştpleri. Remziye Atmacanın ka aıca başına bir nm hangi doktorlardan ve ne mlStar rica ederım rıdaki resimde, Danimarkanın başken Mes'ud Doğum ympederi. Ülker ve Beşır Atmacanm ' C. nin fer\adı morftn aldığının tesbltl lstenmlştlr ti Kopenhag'da, «Rock Around the çuval geçirmi^tir. Giray aileal Gl'LSER GtiNCC dede«i. Ta*ısm Tunanm bacanaği Clock» adh Birleşik Amerika filmi üzerine Mustafa yakalanmış, fakat Bunun üzerln» kevfıyet İzmlr Sağlık ile emekli Bınbası Vanlı Eskl Muhanbler ni seyrettikten sonra coşan geı^leri, genç kız karakolda çikâyetçi olmadı Müduriüğü tarafından d« tahklk edil MACİT GÜNCÜ'nün Ceniveti üvlfrinden meğe başlanmıştır sokak ortasında dansederken ve bir gını söylemiştir. bir kız evlâdlan dünyaya gelKÂMİL ATMACA Dlğer taraftan dünden ltlbaren şen otobüsü durmağa mecbur ederken Dünyanın en çok millî olan miştır. Anne ve babayı tebıik 8 8 957 günj Rakkın rahmetine kavu»rlmlzdekl bütün eczanelerln defterleri görmektesiniz. Yaslan 15 Ue 19 araeder, yavruya uzun örrur'.eı dimustuT Cenazesl 10.8 957 cumartesi kontrol edllereS ebeye verilen mortın suıda değişen Danimarkalı gençler, basketbolcusu leriz. guiü bğ]p namazından sonra Beyaııd mlktarının tesblüne çalıçılmağa baş otobüslere tırmanmışlar ve bazı ojaCfanr'rden alınarak Edirnekapı •«1 lanmıştır Ebe müşahade »ltma alın Londra, 9 Dünya üzerinde hidliğ:ne defnedilecektir Mevlâ rahmıştır Bıündlel 5 M Türk Ceza Ka. Haber aldığımi2a göre TakME VL ÎD met eyliye. ı ınunda gayet ajır maddeler ıhtlva slmden Baruthane plâjma Memleketln kıymetli sanatkân Mueden bu suç, janı rnorfjn aatmak, al Atmaca ailesl ' her gün muntazam otobüs serW mi,, .Rock Arou^d'th^tVhL; ^tn7~ "'"* " " " *>» aıai reya vaaıta olmak lddiuı taiıak zika mağ .7,m tahıbi visi ihdas edlimiştir. kuk ederae aanıklar hakiında tmleb RÜŞTÜ UZ'un edlleoek oet* mlktan 10 ıen« bapls. f» lngiliz millî takımının formaauu ten ba;lamaktadır Aynı madded* 1000 ruhuna ithaf edilmek Ozere 11 agus > ÖLÜM " • VAKİT NAKİTTİR a n giymiştir. llrsdan aeagı olmamnk üstr* p«ra to« 957 pazar günfl Bğle namazını mücezaail* 1 tant mUddetK (Orgtm oeaa teakıb Beylerbeyi Iskele Carîiiinde Merhurn Abdi Nusret ve merYeni cıkan 3 cüd Kur'anı Kerlm ve Mevlidi Şerif okuGenç Alman atleli Harry' u da bulunmaktadır. Savcılık tabkl. nume Memduha TOrenln kızı. mer tulacağından akraba, dost ve din kar iata ebemmlyetle devara «tmektedlr KILAVUZ hum Ali Kâzım Ir.alın esi, Mehdeşlerimlzin teşrifleriil rira ederız 100 metreyi 10'4 de koştu mPd Kâzım Inalın annesi, Nevin larden faydalanıp derhal harekete geçmek başarının yaMUzcyyen Uz Oberhawzen, 9 Burada yapılan tnalın kayınvalldesi, All Kâzım rısıdır. ömer özrun? | Juniorlar arası atletizm samplyonavp Canan InIın babaanneleri, *** ! Muhsın M;cld, Nurt, Cevad TO1. CUd: Türk öğrenci v« yetiskenlerini yabancı memsında çok iyi bazı dereceler elde Bırıck anncmll ve alle büytlgümüz • leketlerde tahsil imkân ve eartlan, gidebilecekleri tekmil renin ve Sallha Flkrıg, Bukije edilmlçtir. okulların listesi. AYŞE SIDIKA RONA ı Rcfıg'in kaTd««leri Harry adındakl genç Alman atle Adaletln Avrupa ••yahatl tahak. (HOCA HANIM) | 2. Cild: Türkiyede teknik tahsü veren üniversite ve HADtYE İNAL ti İOC metreyl 10'4 de kosarak. bugüne kuk mevkUn* g'.rmlştlr. Adaletlller kısa bir hastalıktan aonra Hakkadar gençler arasında elde edilen aalı gttnü uçaSl» doğruo» İsrlçrenln run vefatının kırkıncı gününe rastyüksek okullann kayıd ve kabul şartlan ve bütün okullıyan 11 ağustos 1957 pazar gilnü Akkın rahmetine kavuamuftur. Ceen iyi dereceyi yapmıstır. larda sorulan sorular ve cevabları. 2Klrlch »ehrln* gideceklerdlr Te İlk saray Vallde Camllnde lkmdl namanazesı bugOn 10J 1957 eomartesl maçlannı orada oynayaeaklardiT Ay. zını mt)*eakıb merhumenln azız ru3. Cild: Amerika, Avrupa ve Asyada parasız tahsil oğle namazını mOteatob ŞLçli nsa Adalet pazar günü a&at 17 de huan lthafen ödenen istimlâk bedelleri okurulacak Mevlıd: staj ve tetkik imkânları veren burslar. Camiinden kaldınlarak Asrl me•vrelkl gün Beledlyeoe, lmar dola •yüb «ahasında Eyubl« blr karçüasma ve arzv zarlıkta ebedi lettrahatgâhına Her cild 3,5 Uradan kitabçılarda satılmaktadır. Taç yıslle gmvnmenkullerl l«tlmlâ)E edilen yapaeaktır. Oenç takım laa EyüJ Mha Şerlfl kendisinl «evenlerinederlz. edenlerın teeriflprinl rlca tevdl edllecektir. raya ödemeli sevkolunur. Yurddaş Kitabevi Sahaflar No: aında a&bab. aaat 11 de Darudpafa U« vatacdaflara. 1.1B1.64S ilra 13 kurus Çocuklan 18, Beyazıd İstanbul P.K. 406 ANKARA. feref Rosa Şlnasi Rona General Allen Ttirk havacılannı övüyor Amerikan yardımı Conkbayın Zaferi Bir traktör devrildf Amerikadan bugin I kişi öldü, 4 kişi 10 bin fon buğday ağır şakilde yaralandı geüyor PAZAR söz verdi Âmerikada iskonto hadieri yökseltildi KraSiçeye "ukalâ,, diyen Lord zor durumda Bir an fabrikatörü ncuz nn teklif etti İskoçya sahillsripde Folonva denizaltıları Izmirde 3 hâdise Kraliçeyi tenkid eden Lord. Ankarada öliimle neticelenen kaza Asya gripine tutuldn B İştirak nisbeti düşnk olan muhtar seçimi Rvsyada sansiir yokmuş ama baıı eserler reddedilıyormuş! 100 hırsızlığın faili bir genç yakalandı FuadGarım nişanaldı İzmirde mühim bir ınorfin satışı PAZAR Kiuüçe için inctler (Stryla 89) DonnaReed otobiis servisi Adalet salı güna gidecek Donna Reed'in diğer resunleri 16. saylada 46. Sayt Yann Çthtyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog