Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

<Kİ IHUîlHUmtlllHII CUMHURÎYET 10 Ağustos 1957 I Avrupa Meseleleri I Âltnanyada Avnıpamn merakla bekledigi seçimler yaklaşırken Yazan: FEYYAZ TOKAR =tıaberleri İlmî zihniyet ve İran Ana düşündürttükleri Kraliçesi şehrimizde Şehir • • I Hukukî ve Içtimaî Bahisler| I i • "" KSABAH 0 da kabzeder, öleki de..i ürk halkı lçin, blr asrı mü 15 eylulde Bstı Almanyada yapıla bulunduğonu söylemek istiyordu tecavlz Bamandan beri, ea esk olan seçimler, Iktidar ve an» mu Sosyal Dp.nokratlann Avrupa düzs büyük dâva garb medenlye. halefet partisinin taban tabana zıd ninde büyük karışıklıklar husule ge tlne ulasmai. garb medenly* prensiplerl dolayıslle merakla beklen. tlrecek prenalblerinin bıtılılsrda uyan tin« yetişmektlr. Bu gay» v» i... Ana Kraliçesi Melike Turan, dırdığı endıse Adenauer Irtıine aienl mektedir. bir propagandaya glrişmelerine yol aç çıktığı Avrupa seyahatinin ilk :ner maisad lçtn cemiyetim'.z tarafmdan Sosyal Demokratlarırı. silâhsızlan» halesi olar?>. dün saat 13 te açakla gösterilen gayretler son bir asırlık ta ma ve Almanyanın birleşmesi uğruna tı. Nltekim birkaç gün evvel Berlinde Tahrandan İstanbula gelmiştir. Şeh rihimizl doldurır.uş bulunuyor. Yeri. NATO'dan çekllrae esaslarmı Kıyrr.etne göre garblılaşmak, asrileşmek, mu Amerika, ve Batı Al lendirerek senelerdenberi giriştikleri I manyanm tnglltere, Fransaneşrettlklerl rimizde 4 gün kalacağını söyliyen asır medeniyet seviyesine yetlşmek ta müştereken Melike Turan, tran Şahı Rıza Peh birlerüe iîade o'.unan içtlmai creyan kesif propaganda ilk ve çetin imtlha ; ve Almanyanın blrleşmealnı latlhdal nını 15 eylul seçimlertnde verecektlr , eden tebliğde, birlesmenin sllahsız'.an levi'nin üvey annesidir. İran Şalunuı ların tebellür eıürdlgl çesldU sahalar İklnci Dünya Harbini bütün şiddetUe ma tavlziyle yapılmasınm lmk&nnz ol lcüçük kardeşi Prens Şapur Guiam, daki latlkâmet, tanzimattan bert dev leti İdare edenlerd* tezahür eylemek. yasamış olan Alman milietinin bu ! duğu taarih edilirken, bu hitab Rusya. Rıza Pehlevinin de öz annesidir. harb boyunca uğradığı kayıb ve müta kadar Federal Cumhuriyetln Ana mu Melike Turan, împaratoriçe S u te buluuan blr lştlyaka tekabül et reke senelerinln başîangıcında çektiği halefet partlstne de tevcih edilmlştl. reyyadan çocutunun dünya>a gelme mlftlr. sefalet, Ollenhauer partisine en mü Seçirjnler artlesinde Batılı büyüklerln mesi yüzünden Şah Rıza Pehlevînın Garb medeniyetine ulasmak, yetiş. essir propagandamn sllâhsızlanma ol hoş'.anmadıklan prenslbler açıkça be kızı Prenses Şehnazı kendisine veli mek tâbirl altmda ifade olunan bü. lirtillyordu. dugunu telkin etmişti. ahd tayin edeceğine dair haberleri tün lçtimat faallyetler, bidayette garb Avnıpa meseleleri SÜâhsızlanmamn müstakbel bir har. yalanlamıştır. Prens Şehnaz, Musad deki nüessese'.erin umumlyetl* dıs s« İktidar p»rtismm zayıf ta*aflarra dıkı devirip Şah Rıza Pehleviyi ye kllleri ltlbarile taklldl şekllnde bir gö bln İlk alârmı oldugu sSylenerek glri. dan blrisini Adenauerin durumu teı rünüse biİrünmüş bu yolla garb «no silen propaganda, başlangıçta pek r«kil etmektedlr. Şansöiye 83 yasında. nidetı Irana davet eden General Za dell Uzerlnden orduda ıalabat yapm&k, vaç bulmuştu. dır ve sıhhatlnln tktidar aandalyesin. hidrnin oğlu ile evlidir. o model veçhlle meStebler açmak, blr Traue Mündeye güneş banyosuna gi i de daha ne kadar oturmasına müsaade Melike Turan, Istanbuldan uçakla kısım garb kanunlarını iktibas üe tat den genc dahi. spor gömieğlnfn yaka edeceğı de meçhuldür. Viyahaya gidecek ve Prens Şapıır bike çalışınak surettnde gözükmüş. tına. Sosyal Demokratların sembolü Ayrılmaaı nalinde Hrlıtlyan demok Gulam Rıza Pehlevîye mülâki olm tür. Fakat garb medenlyetlnl teşkil haline gelen kırık sll&h rozetinl itln» eden çesidU mü«ssese!erln t«mel v* ile yerleştlriyor. Resml elblsell gönül rat partlnln Uderilğini klmln alacağı caktır. esasmı teşkil eden zihnlyetin müesse billujıemektedir. Hariciye Veki'.l Bren lüleri görünce, slrkteki insanın coşBelerle beraber taklidl veya litibatl tano kabinenin en popüler müntealbl kun kahkahalannı atıyordu. mümkun olamadıgı lçin gayretler de 1 olmakla beraber CJJ.U nun llderllgl Ticaret Bakanının sorulara uzunca aayüabllecek blr müddetl» Ana muhalefet partisinin btı en mü nln Brentanoya verileceğlni »öyle. fazla semereü oîamamıştır. esslr propagandası Macaristan Ihülâli. mek gllçtür. Kuvvetll namzedler Da. cevabı nln kana bogulmasüe kısmen kıyme. ; nlliye ve posta nazırlarıdır. Dlger ta Garb medeniyetl thnl sinnlyeta, mu Izmlrden çehrlmize gelen Iktlsad tlnden kaybettl. Alman halk oyunun raftan Şansölye de iaTarlı blr şekllde» ve Ticaret Bakanı Abdullah Akor. ayyen felsefi göriişlere müstenlttlr Te Inancı blr ordunun lüzumuna doğnı , vazlfesine devam edeceğinl söylemek blr Tevzl Bakanlıtı kurulacafına dair bütünü Ue bu zihniyet geçen asırla. kaydı T« kım müddet evvelinin kah ı tedir. Sıhhi durumunun önümüzde. haberler üzerine dün: rin flklr hareket'.erlnln mlmarlan ta kaha İle lsaret edilen askerl nomıal kl senelerde alacağı şekll Adenauer'ln c Münevver her İnsanın büyle blr rafından parça parça lnıa olunmuf ve karsılanır oldu. ugünkü beyanlarmdan çok daha f|lc. Bakanlıgın kunılamıyacaguu Idrak muhteşaü bir mimari eaerln bütün mantıkî ve bedii ahengl içinde orta. Sosyal Demokratlar, oy toplayan, psi katll blr tetklke muhtaç bulunmakl etmeni lâzımdım demlştlr. kolojlk teslrl kıymetli prensipleri. lm. t&dır. 51,S mi'yonluk ithalfttın yan resml M çümıstır. 19. asır boyunca çejldll tereddütler ve duraklamalırl» devam kanların azamisini kullanarak savunur Zaman zaman yapıUn ara seçlmler raüesseselere yaptınlması meseleaice ktn, komünlıt propagandanızt bütün Sosyal demokratların dört aene evvoll temas eden Bakan çunlan »öylemiş etUrilen garblılaıroa gayretlerimla çer çeveslnde iktibas ve taklid olunan mU hususiyetlerini taşıyan blr başka sUâh ne nazaran daha kuvvetll olduklannı tlr: easeseler, esaslarmı teşkil eden llmi d» Sansoly* Adenauer'in sahsına çev. | jöstercnektedir. Bu hueus da 15 «y. t Bundan böyle ithalâtın ne eu zihnlyetten macrum bulunduklan rildL Buna gör» Adenauer, Alman mıl j lul aeçlmeİTinln ne dereca çetln geçe retle yapılactğım çimdiden keatire lçin temelaiz olmuelardır. Pakat geçen mem. Bu dtfakl Ithalat ıçin bu çe »amanlar içinde yavaa yavaa llml alhnl letinin ekonomik sıkmtıyı bertaraf et ; ceğlne işaret »ayılablllr. tikten sonra ilk probleml halin= gelen j Alman halk oyu arasmda yaptıgı. kilde harekete lüzurn görüldü. MUtea. yetl benimsemis blr aydınlar zümreai birleşmeyl haklkat halde arzulanıyor mız müşahadelere istinaden bir ta». kıb ilhalât için zamanı gelince bir teşekiül etmlşMr. Meml.eke:im:zde du. Zlra doğudan gelecek Protestan rey nüe girişecek olursak, bedeniyle çal şekil düşünülecektlr.» Cumhuriyet inkilâbını ve sosyal aa Bakan, fır.dık fiatının yüksekligl halardakt çefidll ıslâh hareketlerinl lerl Adenauer'in aleyhine tecelli edecek lısan zümreuin, işci sınıfmm Sosyal v* bhiesme tahakkuk ettikten sonra Demokratlara, kafasıyla çalısan balk hakkındaki iddialan da bahis mevzuu shnktuk ettlren aydınlar lümrsıini tetktl eden şahıtlar bualar olmus. Şansölye seçimleri kaybedeeekti. Oysa oyununu lse Adenauer iktldarma mu ederek domistir kl: € Bu blr gorüs meselesldir. Dünyi tnr. kl Federal hükumet Basvekllinin bü. temayil bulunduğunu soylemek müm kündür. piyasalan henüz açılmamıştır. Günü tün imkânlarmı birlesmenin tahaklculru İlmî zihniyet başkasının flklrlerlnl Seçimler arifealnde durumu dıkkat gelince bu hususta gereken kararlçin kullandıgı blr hakikatti. Esasen müsamaba İle telâkki eylemegi, akıl, Prof. lar almacaktır.j 83 yasındaki Conrad Adenauer lçin ta le taklb edilen Reislcumhur Tiantık »e ilmin verilerini muame'at rih huzurunda Almanyayı blrleştlren Heuss geniş kültürünün v e kuvvetli Prof. Högg, Belediyeden ta amil kılmayı. hür dOjünctyl ve adam payesinl kaıanmak. bir seçimln rahaiyetlnln »erdlfl .evvela vatan. hür düjünceye hududlar koyan akla aynlmıyor netlceslle mukayese •dllemlyecek kadar daş.lık afcnosferi içinde slyast kanaat lertnl rahatça gizliyebllmektedlr. DünkO bazı gazetelerde Belediyece büyük seref p»yı teşkil edecektl. Az konuaan Profesörün Adenauer Almanyadan davet edilen ve mukaOllenhauer İlk şamarı Amerikada poîltlkaaını tasvlb ettlgi sadece tah veleye baglanan sehircillk mütehaasıyedl. Partisinin »çim sathı mailine min edilmekte, fakat bu yolda kü sı Prof. Högg'ün TOrk eserlertni lhmal glrmek üzere bulunduğu sırada flkir çük de olsa blr işaretine rastlanılma" edio Elzans eserlertne ehemmiyet ARTIK lerinl Beyaz Saraya lzah edlp oradan maktadır. verdijri yolunda çikan haberler, salftta»vlb toplayarak vatana daha kuv. TERLEMEKTEN amlsız olarak HrUtlyan demokratlar, Batılı büyük hiyetliler tarafından vetll dönmek arzusu İle yola çıkan lerln alenen lehlerlne kullandıkları vasıflandırılmıştır. KORKMAYIN ana muhalefet partisi Uderine. NATO oy yanında kesiı bir seçim propagan Belediye lmar Müdürlügünden vealeyhine giriştiği kampanyanın hos daaına girmiş bulunuyorlar. Üç hafu rilpn rr.alumata göre Prof. Högg'ün karsılanmadığı. Amerikamn hemen evvel Adenauer'in söyledigl blr nu teklif ettîgi plânlar, Türk âbidelerlher salâhlyetlisl tarafından »öylendl. ^ tukla kampanyayı açan İktldar partll nin yıUar boyu ihmal neticesinde kayS.P.D. nln başı Batı Ateıanyaya dön ,a1 bu »eçlmlerde Amerlkanvâri usuiler bolan srhlr manzarasındaki hâkirn düğü zaman «prensiplertnin Amerika 'tatbikine karar vercniştlr. rollPrinin iadesinl hedef tutmaktadır. da alâka ile tetkik edildigini» anlattı, I Her tarafa propaganda afişleri a;. Bu ga>e İle e»kl eserlerin etrafındafakat ttasvib gördU diyemediı . mak ve beyannameler dağıtraak üze~ ki pTrazlt binalar temizlenerek eserler lâyık olduklan kiymete kavuştuEsasen mayıs başında Federal hüku • re 40 adet helikopter klralamıştır He rulacaktır. DEODORANT metln merkezi Bonn'da toplanan NA • likopterler Batı Almanyayı en küçuk Di*er.tnraftan Prof. Högg'ün BeleTO konseyl, Ku*ey Atlantik Paktl men kaaabalirıns kadar doîafacalctır. diyeden aynlacağı da yalanlanmaktaAdenauer seçim va subları da Alman umurol efkârı önün. gonun sahanhfındanutuklannı blrBu c7ır. söyieyecektir. de Adenaure'in tarafuıı tutmujlacdl. nua İçln hususî blr vagon kiralaöfciş Riiltür Oeaklarımn garden Almanyanın rİATO Bünyesind«Snıü tır. Şansölyenin aeçim propagandaları him rolüne isaret eden sabık Atlantik sıraaında kızını da beraberine ahp partisi Paktı genel sekretert İsmay NATOnun dolaştıraoafı açıklanmıştır. Şanaolye Türk Kültür Ocaklarl İitanbul merAlmanyasız olamıyacağını ihsas eder bu sekllde seçim konuşmalarma ka kez şube»i blr garden parti tertib etmiş ken, kurulus senelerinln kuvvetinl kay dralann alakasmı celbedeblleeektir" tir. 12 agustos pazartesl günü 21 de betmiş bulunan NATO'nun Almanya Zlra muhalefetin tenkid ettlgl husua Moda Deniz kuîübünde verllecek bu nın çekilmesi halinde dağılabileceglnl . lar araaında Adenauer'ln Alman kadra garden partinin büyük blr alâka göre. hatırlatmak ve bu kuvvet manzume [larına yaptıgı ithaml'ar da bulunmak ceği anlaşılmaktadır. Sabaha karşı sinln istikbalinin Alman oyuna baglı ı tadır. Muhalefet Şansölyeyi ev kadınla Moda Deniz kulübünden dönüş için nnı müsrif olmak gibi hakikate aykırı saat 3 ve 4 te motör temln edilmiştir. bir ltham altında tutmakla suçlan dırmaktadır. Adenauer'in kızı vasnâ 1 Okumayazma kurslan ! slle artacak kadm topluluklannda bu Tüıkiye Mualllmler Blrliğinin açtıgı ASUMAN OBTAÇ nususlara <ia cevab verecegl tablldir! lkinci devre okumayazma kurslan Partilerin durumu sona frmiıtlr. Başarı gttsterenler» bu. üe Alman meclislnde hâlen bes parti gün saat 17.30 da törenle belgeleri ve" YAMAN GÜNDOĞDU bu.ucmakta ve Batı Almanya blr ko rilecektir. alıayon kablnesl tarafmdan İdare edlî Evlendiler. mektedir. 494 mllletvekllraln bulundu Gümrükten çekilen mallar «u Bundestag'da partUer su nisbetDün gümrüklerden şu mallar çekil. f lstanbul 9.8.1957 ler dahlllnde temsil edilmektedir' mistir: 12 ton traktör yedek parçası, C.DD (Hriıttyan Deaıokratlar) % « 2 36 kilo sun'i dlş. 7.5 ton zımpara kâS.P.D. (Sosyal Demokratlar) % 2s!s! gıdı. 1,5 ton transformatör, 741 kilo F.D.R (Serbeat Demokrat parti) fermuar. 5 ton radyatör, 11 ton asid M U M bütün vücut ve ter % 95. D.p. (Akman partisi) % 31 nitrlk, 13 ton alüminyum. I Sekreter Aranıyor QB. % 5.9. kokulorınt önler İ Ecnebi bir sekreter bayan vaAlmanyaya şeftali ihrac edildi Alman partisi birkaç ay evvel Ser I kamında yirmi gün içln kendi M U M tesirini 24 soot Meyva ve Sebze Kooperatifi Almanya best Halk Partmie blrlejmistlr. Bk«e İ yerine bırakabileceği almanca rlyetınl e»kl mllitarisUerin teskil et il« yaptığı anlasma gereğlnce ilk partl i muhafoza eder I bilen bir sekreter arıyor. I tıgl bu parttnm 15 eylul seçim'e'n" •eftalileri yola çıkarnııştır. I Müracaat: Tel. 48 24 70 Gayet iyi ambalâj edilmiş olsn mal 1 M U M cildi ve ter bezden sonra daha geniş bir kadro He Suchen junge Dame als Urlaubs % BundesUg'a gireceği Koalisyonda yer ların hlç fire vermeien Alman istihlerini tahriş etmez lâk merkezlerlne »arması , aağlanmış vertretung für 20 Tage Deutsch j alacağı ve mec:is:n kuvvet muvaze M U M elbisçlerinize hıçund Türkischkenntnlsae i nesinde mühim bir unsur olacağı u h bulunmaktadır. Önümüzdekl hafta Kooperatlf 10 va. erforderlich 1 mln edllmektedir. bir şekilde zarar Sosyal Demokratların işe geçen dev gon daha mal gönderecektir. Anmeldung: Tel. 48 24 70 j «deki % J8.8 lik dunrmlarm! genl* vermez Avusturyaya sevkiyat soğuk havalı letecekleri tabü te'.fikkl edilmekte fâ kamyonlarla yapılacak ve ayrıca dokat ekaenyettn. az farklı dahi o!aa mateı de yollanacaktır. Adenauerde kalacağı anlaşılmaktadır. T tçinde bulundnğumuz devrin, medenileşmek yolunda, hakikaten iftihar edebileceği gayretlerini yeni Üniversiteler kurmak hususunda gösterilen faaliyetler teşkil edecektir. Biz şahsan mezkur gayretleri ba memleketin istikbali bakımından en üstüıı değer taşıyan faaliyetler olarak telâkki ediyonız T» llmln »»rllerrnt aykın kayıdlan bertaraf eylemeyl Uzımmun «der. Garb manasında medenlleşmelt böyle c» llml dusücceyl aadec* mah&ud n . yıdakl bir aydınlar zümreelnln hare. k&t v« muasnelat prenalpl olmaktan çıkararak genl* halk kütleltrtn» mal etm«k ve yaymak (uretllt mümkuıı olabilır. Bunun yolu lse ilmln ve 11. ml zihnlyetin ışıklannı cemiyetimlzln her tUrlU taaUyetleri üzeriae tulacak olan illm adamlarını mir.aittn oldugu kadar çok adette yetlştirmek, llml memleket çerçeveslnde yaymak lçin elden gelenl yapmattır. Çok kere, hatta bazı aydın muhlt. lerde dahi, tesadüi olunan blr telâk. kl tarzının hataaı, »on blrkaç aen*. dir memleketlmizd* tezahür eden ln Klsaflarla açık olarak anlaşıV:mı bu. lunuyor; bundan bes on (ent evvel lUeler, yükMk mektebler ve ünlvenl teler mezunlan adedinin artmasm. dan endişe eden bazı yazarlarmnz er g«o blr munevvere işslclltiinln tahak. kuk edeceglnden ve bunun muhte. mel tahrib edlcl tesirlerinden bahsile, gençleri küçük aanatlar» teıvik eder Yazan: Sulhi Dannezer • m m TÜRK1YE Muallimler, Memurlar Ve Subaylar Bankası A. 0. TÜMSUBANK FATİH AJANSI £ m r i n i z d e d i r. Hesap açanlara zengin ve çeşitli hâtıralar AYRICA • okyo'dan gelen blr haberde, dünya plyasalanıııla mütemadiyen düsea lncl fiatlarını Sstikrarlı hale Kta, Japon Udılerinin, elixn ferinde bulunan dört ton toclj'i hay« karar verdikleri bildiriliyoıdu. BrMİlyadan, zaman zanura haberlet mahiyetta yazılar kal«m« Hmıslar. dır. Halbukl, blr ker« üç d5rt s«n«len gelir, tanlarto kahvenin, piyasada berl hepimlz müjahede etmek^eylz kl acudnğa roeydan verilmtmek raere piyaaada vakl lnklsaf •onunda bir yakıldığım öğreniriı. münerver lşsUllgl »hakkuk etmek Ba Imha yolile piyasa düıenlema şöyle durtun .huaual lktisad! sektörl» nsulüne. senede bhrk«< deta biıde de rekabet edememe neticesi birçok ehH başvurulur; mavnalar dohı&n loııK • •' deuizrteki öhizmtîııl tcrkccl'G^slc, h\ısvx3i ftöitöre intikal eylemiştir. Dlğer taraftan şu bür bahkJara yem yaparız hususu da gözden uzak tutmamak !â tstanbuldakl kabzımallardE.ı b a n îtmdır ki, sat Umln her dereceden lannm, istflısal merkeıleılne telgrat tedrl» edllmedigi ve meotublannın çok çekip .İstanbula mal göndermeyin» adette olarak mercud bulunmadığı diye tenbih geçmelerl de. malı 1°* bir memlekette ne ort« ve ne de yük etmenin bb başka torlüsü tek dereeed* teknik t«druat yapıla. Bu habet İstanbul gaıetelertndo maz; beîkl teknik tedrisat mevcuiu ögretmek yolunda yürütülüp glder ve çıktığı gün, bir kooperatif başkanmnı fakat blr yenilik ve tekâmül kaydedlle beyanatmı da okuduk. Başkan. Istaimez. builulann ucuz sebze ve yemiş jiyeO halde, meselelertn eaaBma nüiuza bilmeleri için, her şeyden e\vel, kabgayret etmek sureüle düşünülecek zımallann ortadan kaldınlması lânra olurıa .garb medanlyetlne «risoıek yo oldugu fikrinde. lunda .birlnci meaelemiz llmi Eihnlye Şbndi, kabzımaüara sorarsak, bclti yaymak ve bunun lçin de çok alîet ki'şöyle diyeteklerdir: te illm adammı yetişttrmektir. Eski Lâl! Eğer blr yerde ucuzluk (eşark an'anesinde umumlyetle, Umln bes aartı mevcud bulunduğu kabul mlnl blr kıstm esnatın ortadan kaledilmiştir: Allah rızası için çalısmak. dırılmasile mümkün olsaydı. Japoabir üatada lnti»»b evneS, gurbet, kü yada da bir kooperatif başkanı çıkar, tUbbaneai olan bir yerde bulunmak dünya incl piyasasmda ucuzluk *e ve fukarallk. Bugün İçln dahi lllm ferahlık temini için bütün Japorı adamı olabllmek bakımından bu şart Inci müstahsillerini ortadan kalılırların umumiyetle gerekli bulunduğu. nu söylemekte büyük hata yoktur: mak lâzımdır, derdi. Brezilyada 'ıır başkanı çıkar, Allah rusuı İçln çalısmak, Ulm ug. başka kooperatif runda hecabl çalısmak demektlr; ü« Allahın kı>lUırt ucuza kahve İÇ5' ık, tada lntLsab ve kUtübbane, bugünün diye, bütün dünya kahvcrlleri yok ünlveraitelerinin temln ettlgi lmkan. edilmelidlr, derdl. Halbuki «Hriıyrlarla karsılanıyor. Onlveraltelerl cnem tnnnz !şte. böyle blr şey yok. flcrifçi leketln her tarafında tefkll etmek lm ofullan kahveyi lokomotifte kavurıtkinı olmadıgı içln, günümüzün genç yorlar; inciyi kül edip tozunu havalerinln dahi lllm yolund» gurbete çık tıklan aöylenebtllr. Pukaralık sartına ya savaruyorlar, kimse ses çıkarmıgelince: dogrusu lnaan lllm yoluna, Oran öyle. illm meslegine zengin oknak içln glr mez. XI. Dünya Harblnln yokluk lçlnd» Ama sebze He meyve, inci ile kalıgeçen günlerinden blrlnde blr Uaartf veye benzemez. Vekili ünlvertlteyi «iyaretinde etrafını Kooperatif baskanmın hakkı v.ır. saran ve geçim zorluklarından yana yakıla slkayet eden genç aalatanlara Eğer gazetelerin yazdığı doğru ise, cevaben •illm yoluna para kazanmak Ikl kabzımal, istlhsal bölgesine tel graf çekip. hakikaten. mal gömlrr bir tek başkan ln»tiyenler odunculuk yapaın» deml» Blr bajka başkan daha çıksa. b.ı ldl. Şurası muhakkaktır kl bugünün kendlnl llim yoluna sevketmek arzu. tıklara torik Ikram edenleri kaldır lunda bulunan muatait gencl dahi, malı dese, aynca memnun oluıdum. üim yolunda zengin olunamıyaeagmı *** pek alt bllerek bu yola glrmektt ve Kimse üstüne almmasm. fakat aagari bir refahın kendisine te Ama su kabnmal t&biıini aldum mln olunmaaını da hıaMlyetle taleb etmektedlr. ş u baklkat medenileşmek olası sevmem. Bana hep Azralll hatırlahr da. gayolunda ve istlkarrnetrnde büyttk gay retler larlctmekte bulunan memleketl liba ondan. ml» bakımından. tabll olarak, ehem. Çocukluğumdanberi Azrail adile m'.yetle gözönünde tutulması lcab kabiz lâbirini bir arada işitir durueden mahiyet taşımaktadır. Gerçekten rum. 194« yılında merlyete glren Ünl«rsl Ölüm mcleğinin vazifesi insanın teler Kanununun ihdae eyledigl taı minatlar siatemlnln çok musbet olan ruhunu kabzetmektir. Onun için, teslrlerl haklkatcn gOrüknus ve Ünl. kabzımal dcnildi miydi, ba kabudnıı v«raiteiertmizde bugün mevcud bu. ötürü, Azrail görümün öniine gelir. lunan oldukça bol sayıdakl genç Ulm Sonradan, yapılamıyan basın top adam'arının yetişmesl hususunda, bu sistem dahi ehemmiyetîe müessir ol. lantısı yerine, jazılı beyannampJerle muştur. Gene bu sebeb dolayuiledl kabahat styyar esnafa yükletildi iiııa, üı Üniversite aaiıtanlarma bir mlktar ben, kafama saplanan, kabız, ruh, ilave tuminat verllmesini tem'.nen Azrail, "an, mal ve kabzımal mefmer'lyete giren yenl hükümlerl büyük humiarmın tejkil ettiçi kalabalığı memnuniyetle teiffkii etmek M 2ı •bir tiirlii uzaklaştıramnlım. L İm dır. İaaanı; beşeri faaliyetlejinde tee Hatifî blr ses, kulağımın dibinde, vlk eden en mühim psikolojik unsur muhitl İçinde lçtimal ltlbar kazanmak hep föyl« dryor: kaygusudur. Eakt şark ultmagl llMn Azrail ruh kab»eder. Kabzım.ıl uğrunda fakra dahi razı olurlardı; fa mal kabzeder, mal kabzeder, mal kat bu hallerlne, muhidleri tarafıc. dan kendilerine karçı gösterlien bü kabzeder... fük hürmet v« ltlbar karsıhğrada, Hamdi VAROĞLU aeve seve katlanırlardı. Günümüzün maddl durum ve vasıtalara en üatOn Tedavüldeki para 88 milyon değerl tanıyan zihniyeti İçinde genç lira arttı ilim adamı muhitin aynı tarzdakl alâ Merkez Bankasınm son büîtenine gö. kasma, hiç olmazsa, eskiden olduğu re tedavüldeki para miktarı 2.389,001.326 kadar sahlb bulunamıyor. liradır. Geçen haftaya nazaran emisİçinde bulundugumuz devrin, me yonda 83 milyon fazlalık vardır. denilesmek yolunda. hakikaten iftlhar edebileceği gayretlerini yeni ünlver. slteler kurmak hususunda gösterilen AÇIK TEŞEKKÜR faallyetler teskil edecektir. Blz sah. Cer'.ıhpaşa hastanesi 3 üncü Cerrahl »en mezkur gayretleri bu memleketin kliniginde foçirdığlm ikl ameliyat İstikbali bakımından en üjtün deier taşıyan f&allyetler olarak telakki e i i . esnas'nda beni kıymetli müdshaletile yoruz. Yenl ünlversiteler kurmak ve sifaya krA^şturan. amoliyatta \'e bilhassa bun'.ara degerli hocalar bul ameliyattan sonra gösterdiği dikkat, aıak busuıundakl mü;kllitı tabil ola ihtimnm ve tedavlde sefkat ve nezarak gözden uzak tutmuyoruz. Fakat kftt ile insanlık drneği gostermiş insaf ile düşünmek lâzım gelirîe şu olan oski Cenevre tahsil arkadaşım hususu kolayca idrak etmek mümkün çok dcgcrli Hoca olur ki, eğer yeni blr üniversiteyl kur Ord. Prof. Dr. mağa teşebbüa ederken, bunun llmi FAHRt AREL'e «evlyeslnin meveud ünlveraiteîerimiz •eviyeslnde oimasına intlear edeceksek Prof. Dervis Manizadeye ve ameliyatı hiç bir zar.nan yeni üniversiteler kura kolay'.açtırma tcdbirlerile bayılma ve y sagladığı fevkalâde rahatbllmek imkânı bâsıl oltoııyacaktır. | ı,g, »„ mütehagBig kıymetli anestezist w thtlyan Jâzım gelen en uygun hareket • D r . S n d i S u n a v e a m e l i v a t esnasında tarzı müessese'eri kurmak ve yavaş ve ttd.ividfr yardımlannı vr alâkalayavaş bunların inkişafl İçln lüzumiu rını gBrdOgüm Bsş As. Dr. Ali Akdag, va.«ıtalan lhzar eylemektlr. Zaten DUn Dr. Adnan Salepçioğlu. Dr Kemal yanm djğer memleketlerlnde dahi Bayraktsr. Dr. Metin Tanker. Dr. •vcud bütün ünlversiteler aynı se Cevd^t Turana ve 3 üneü Cerrahî kliviyede midlrî Hatta üniversiteler ğinin ba^hemtire vekili FikTiye Sayarasındaki fllli mertebele=ırıe çeş /11 dut hpftabakıcı Himmet ITlusoy ve müesaeselerde çalışan öğretim üyelerl bütün personeline ve «ıhhatimle yanln daha üst aeviyede olanma İntikal kmdın slâkalanan muhterem Ba^veiçln munzam gayretler göstermek, 11. kilimiz Adnan Mondereae ve ziyaretml inklsaf eîtlrmek husus'.anndakl çalişmalarmda teşvik edicl blr unsur leri ilc bpni tatvib eden Nafia Vekili jve Hariciye Vekâleti Vekili sayın roiünü oynamaz mıî j laı Ethem Menderese mcbus arakadaşj "a akraba ve dostlara. telefon, T 5OOO LİRALIK HUSUSÎ ÇEKİLİŞ MUM GİŞELERÎMİZ BUGÜN AKŞAMA KADAR MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNDEDİR. TUMSUBANK ADRES: Fevzipasa caddesi No: 49 29 Ağustos çekllişlnde OOO 212 kişiye zengin para ikramiyeleri 2 10 100 100 adet • • . 5000 TL 500 TL. 100 TL 50 TL. 5 Vilayet Tevzi Müdürîüğünce şehriM m ' mize tahsis olunan demir, cam ve oto 5 lâstiklerinin tevziine muntazaman deo U vam edilrritktedlr. Dün Ihtiyac eahiblerine 10258 kilo demir. 974 met | V. ] 505ll2.19H6.il 19.15 21.00 3.09 rekare cam ve 24 vasıtaya 28 dı« 53 E. | 9.*9| 5.04J 8.55 12.00; 1.45 7.53 , iç lâstik dagıtılmıstır. tktntiı Dün tevzi edilen demir, cam ve oto lâstiği Ağnstos 10 Muharrem 13 I DOĞUBANK Mevduata kanuni faiz ve nisbetlerinin hadrli.verilir I > CS BİR BR'STOLMYERS MAMULUDIJR haddiverüır. azamı Fındık karşılığında İtalyadan m e k t u b v'e teigrafiariie ameiiyatımia rav alınnrnlr alâkalsnana r bütün k dostlara. SakaryaKoc3eU p t m a a ^ ,ı"L?» i^r^ı.t D e " ^ ' " «kran HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI Vay rezil kahpe! >üye bajı ' rıştüar. I Artist, erkeklerin şaşkın, hayrn. , bakışları önünde pistte bir tur yaptı. Sonra geldi, Tahirin önünde lurdu; bikini mayosunu işaret etti. Osman ağa bağırdı: Vay anasını! Karı çırılçıpıldak mı soyunacak ne? Dayanamayız kokona. Vazgeç allahasen. Tahir sulu sulu gülerek bu küçuk donun uçkurunu aradı.. Sülüman kadehini boşalttı: Tahir, oğlum! O işi bana bırık! Nikâhlı karının yanında haramın açkuruna el atmak sana düşmez.. Kalktı, yanlarına gitti. Artist, başıyla onu istemediğini anktmaya ^alıştı. Sen otur yerine, dedi Tahir Bir kokonanın hakkından gelemiye cek miyim ben herlf? racı mukabilinde edecekür. miryollan idaresi 2000 ton fındık lhİtalyadan ray ithal Kocaeli mebusu H. Osman Erkari «CUMHURIYET» in Teirikasj53 Osman ağa, artistin sırtına doğru malardan birini aldı, ısırdı: attı. Cazın temposuna uvgun, kırı Şinciyedek olmadıksa, hiç ol tarak geldi, Recep dayının önünde eğildi. Mis gibi bir koku doldu burmayız. durdu. Sırtını döndü, işaretle a ü î nıına. Derin derin &oludu.. Osnıan Ağalar ter içinde kalasıya oynadı \ melerini çözmesini istediğinı anlattı. ağanm nefesleriyle gıdklanen artist, Sülüman, şaşkın şaşkın duran Re fıkırdayarak birkaç adtm iieri kaçtı. lar. Birer birer koltuklara çoktüler. Parmağıyla: Seni seni! der gibi bir Çevrelerini çıkardılar, terlerini kuru cep dayıya seslendi: ladılar. Recep dayı, ilk piyango «ana hareket yaptı. Osman ağa dünürüne: çıktı. Teker teker urbalarını bizc VOUS ETES ÇOK ÇAPKTN! Hamlamışız gari. dedi. Bu soyduracak kokona.. Başla baka'ın. dedi.. gözel karılarla sabahacak oynamalıy Emrne kendini kolla,. Aslı'nun düğ Sülüman: dık.. Tuh... GençUkte yoktu ki bu mesi gibi yakrp köl etmesin parm&k Çapktn da söz mü? Yedi köyün mancalar... Karı kısmma uzaktan ba lar ını. kar duruymuşuz. Yazık olmuş. ^eııjRecep dayı, gülüşmeler, alaylar or boğasıydı o'. dedi... GüHiitüler... Artist, tekrar yaklaştı. Osman ağa liğimize... Receb dayı da kardeşinden geri tasında titreyen parmaklarla artisün Bana içecek bi' şey getir. Ama Şefgarson, misafirleri dinlendirsCek düğmelerini çözmcye başladı. Ne de bağcıklan güçlükle çözebildi.. Kadm kalmamağa çalışarak kıza para bas keskin olsun. numaraları sıraya koydu. u. çok düğmesı vardı kokonanın. Çöz pistin ortasma gitti, projektörlerin Beşüstüne efendim! ışığı altında birden sütyenini çekti, Yabancı artistlerin oyunlarını dais mekle tükenmiyordu. Aylâ. yerinde kollarını kaldırıp <yZeyneb, kızmın garsondan içkl isArtist, üzerinder. ceketin: çıkjrm aldı. Dipdiri iki iri göğüs meydanJa nıyan Tahiri, elinden tuttu, piste çe'j tediğini duyunca korkuyla gözlerini eden yapma eşek numarası takip etti. Çıplak bacaklı karının kırbaç, şal: ca belinin yukarısmda vücudunu ör kaldı.. ti. Iki kızın aıa..,nda Tahir de bece açtı: Erkekler, bir şey söyliyemediL>r, rebildiği taaar kıv"maya başladı Çıldırdın mı sen kız? Jedı. • latarak eşeği oynatması Çingeneuin ten yalnız sütyeni kalmışı:. ayısuıdan çok eğlendirdi ağaları E Kadm dönüp dolandı, Hüseyin a yutkundular. Gözıerini artistin göğüs Osman ağa hevtcana gelmişti. Bar Karı kısmı içki mi içermig? Menekşe horlukla bakarak çeıı<;siy şeğin arada bir gelip ağzı ile mı*d ğanın önünde durdu; etekliğinin düğ lerinden ayıramıyorlarcU. Recep dtyı dağını dikip bir solukta içtikten *onfirlerin önündeki tabakta.ı yiyecek melerini işaret etti. kendini tutamadı: le pistteküeri gösterdi: ra: MaşaaUah! dedi. Hüseyin ağa <ya Bismillâh!) diye Kalk baka'm Hüseyin ağa. da Ayık kalaynar bu rezilliklere alması korkulu kahkahakr atırıyordu onlara. Kadınlar: rek çözmeye başladı. di, Damadı yalnız bırakmıya'rn. katlanılır mı ana? dedi. Sülüman: Vay utanmaz karı! Osman ağa: Zeyneb fısıltıyla çıkıştı: He, bırakmıya'rn. Kısmetine bakam ne çıkacak al N'olmua? Onlar erkek... İki ağa eeketlerini çıkaıdılaı. par Namussuzum köye varınca, bePROF NIMBUS'ün MACER maklarmı jaklatarak, göbeklerini öy Bunlar he? Bunlar mı erkek? nim sarı kıza ben de oynamasını 5ğ tından. dedi. Gülüştüler... reteceğim... natarak ötekilerin arasına katıld'lar Adları batsın. Artist, etekliğir.i çıkarınca bir =iKızlar Sülümanla Recep dayıyı da Garson bir kadeh cin getirdi, say Ucuna gazlı paçavra sarıünış v"^ ellerinden tutarak ortaya çektücr. gıyla Menekşenin önüne kaydu: buklan tutuşturarak ağzmda söndü yah bikini. bir sütyenle kalmıştı.. Kırıtarak dolaştı, vücudunun her yaBir curcuna, bir kıyamet gidiyordu. Buyrunuz efendim, cin keskin ren bir zencinin numarasından onrj nını ışığa tuttu.. Sonra işveli yüvüMenekşe, Tahirin oyuncu kızlarla içkidir. ortaya çıkan uzun boylu, lapkalı oır yüşlerle geldi, Osman ağanm önünköçeklik etmesine hem içerlemiş, 'ıem Cin, aeytan n'olursa içerim... kadm, misafirleri şaşırttı. de ondan tiksinmişti. Bir zaman Ju dedi Menekşe, kadehi ald.. di)>ti, Hüseyin ağa Osman ağaya sordu: de durdu.. Sütyeninin arkasındski dağını ısırarak oynıyanları horhıkla boğazı yandı, öksürdü; fakat kjücni Bu kokona niye soyunmamıs ki? bağı işaret etti... Osman ağa: seyretti. Erkeklerin, düğünlerde ^öy bırakmadı, tekrar içti... En namıslısı bu kan mıymış yoğ Bu kokana tekmil soyunacak gadelikanlılarının yaptıkları gibl, çensam? Kaynanaaı, görümcesi ters teri baliba.. Eyice azgınmış. dedi.. gilerle göbek tokuşturmalan taham kıyorlardı. Sülüman güldü: Sütyenin bağcık'arım bir türlü çömülünü taşırdı. Garsonlardan birıne Zeyneb dizlerini dövdü: En namıslısı erkeklerin içinde zemiyordu. Körr"""'üm olmuştu. el etti: Kız, kusarsm da, ireıll orımız soyunur bunların. Sülüman: Garson, koşarak geldi, eğildi: ellere. Artist pistte dolandı. Şapkasını çı Dişinnen çöz ağa, dişinnen çöz! Buyrun hamfendi, emriniz? Menekşe suratmı burujturarak el kardı. Boş bir masa üzerine fırlaîtı. diye bağırdı.. CEP YARIN AKŞAM 9,30 da TIYATROSU KL UP Sinemasmda Suadiye AMPHYTRION ve BİR EVLENME Numaralı biletler gişede satılmaktadır. TEL: 55 25 68 KEMAL BîLBASAR Arkası var Arzunuza göre dikilmemiş bir tuvaletinizin üzüntüsünden uzak ve Avrupa şehirlerinin son modellerine göre yüksek terziliğin sanatına uygun olarak kalite kumaşlar ve muhtelif renklerde etek. rop, elbise vesair tuvaletinizi Saray Sineması yanında Zerafet Mağazasında bulabilirsiniz. BAYANLAR DAR YO ALABI:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog