Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet BLIRUCUSU: TUNUS NADİ 11 fifift II.ÖÖÖ Telgraf ve mektub adresı Cumhurıyet Istantml Posta Kutusıı tstanbul No 246 Teleionlar: ümuml Santral Numarası. 224298, Yaz, Işlerı, 224293 Matbaa. 224290 Numarası 224298 Işlerı Matbaa f ıımnrrıjei tUmartei>l \f\ İSııefnc lUAgUSlOS Inebolu (Ozel surettc giden arkadajımız Kâzım Kıp bıldırıyor) Kastamonudan Ineboluya gelen Menderes, İneboluda halka hıtab ederek ezcumle şunları soyledı «Seçımlerı adeta bır emrıvâkı halınde hıssetmeğe başladık Seçimlenn çok jaklaşmış bulunduğu hakkında kanaatlar tevellut etmış ve yaşamaktadır Bunun telâşı hissedılı>or Tabıt seçım kararı Meclısındır Onlar bir taraftaıı hurrijet, adalet musavat demekte fakat dığer taraftan da milli ıradenın tecellısı gunu \aklaştıkça, karanlık emellerının husranıle karşı karşıya kalmanın endışesıne kapılmaktadırlar Bu husustakı telâşları bugun çok barızdır Gun geçtıkçe de artacaktır Çunkı Turkıje bugun dunya muvazenesınin muhım bır ruknudur ve daha muhım bır ruknu olmak yolundadır 1955 sayımında 24 mıljon olan Turkiye senede ArJcetst Sa 5 Su l de '4 \LONDRAr* UrO HEPGUN S£RVi: Başbakan, seçimleri bir emrivaki Yuvarlak Masa Ron er s nın halindehissetmeğebasladıkdedi ! f j' İneboluda konuşan Menderes, Türkîyenin iktisadî ve siyasî istiklâlini tazyiklere maruz bırakmak için çalışan içerdeki ve dışardaki siyaset D n ü temasiardan sonra ük bezirgânlarının Türk milleti tarafmdan mağlub edileceğini söyledı konîeransımn 1 ağustos 2 Toplantı \eni t> r kararl» degı^tirılmedl&t takdirde 12 aRU»toe pazartesl gunu ogleden »onra japılacaktır Bıllndigı gıbl Hur P nın Istanbul. da CMP nin An^arada va\ınladıkla rı tebllglerden »onra muMlefet par ıleri arasında vapılması dJşjnu en tş bırllgı ile lljttll me«leıer goruşme» makudıle toplanmak lçln tema»a gf cilm s neücede muzakereteın An. karada vapılmaii kararlaştırılmıştı Istanbuldakı toplantıva lştirak icin CMP Genel başkan veklll Fuad Ar. na Genel »ekreter Ahmpd Bilgrn ve nenel Idare kurulu üvesl Nureddln Ardıcoclu muhtpno«len vann şehrl •^izden .vrıbc.klannr Halrn Mant»a da bulunan Hur P lıdeıl F L Kara nsmanogluna se bugun bir telgrjf cekUnij toplantının Istanbulda vapı 'acagı blldırılmıç lr Bu ltlbarla Ka. raosmanoglu Manl»adan Istanbula ül decektlr A^rıca Hur P adma ıcplan Arkast Sa, 5 Sıl, 6 da BL kRALIÇE IÇUS'» Kıalıçe Elızabeth II M ve muşavırlerını şıd detle tenkıd eden muharrır Lord Altrıngham vaptıpı bır televızvon konuşmasında Ingılız hukumdarından o z u r d l l e m e y l r e d d e tt,kten sonra Im para t O rlugun Sadık Mensubları Cemıyetının bır azası olan 64 yaşındakı Phılıp Burbrıdge tarafından tokatlan mı^tır Tokatı vururken BurbrıJge resım hidı şehrîmizde toplanması kararlaştırıldı Ankara 9 (Cumhurıjet Teleks) C M P ıdarecıleıinın bugun C H P ve Hur P lıderlerıle vaptıkları temasiardan sonra ışbırlıgı toplantısının Istanbulda aktıne karar verılmiştır. İngiltere Atinaya yeni taviz verdi i KIM1IK SOVYET HE\ETI DOGU ALMANYADA Sovyet Komunıst Partısı patronu Hrutçef (iağda> re Basbakan Bırıncı Yardımcısı Mıkoysn (ortadaj, Moskovadan uçakla Doğu Berlıne geldıklerı zaman, Doğu Almanya Başbakanı Grotewohi («olda> ıle bırlıkte, ıhtıram kıt asını feftıç ebnışlerdir t kfşüık bir Sovyet heyerl, 7 funlük bir resmi rıyaret ıçın hâlen Doğu Almanyada bulunmaktadırlar Bodrumda altı bin ağaç yandı Unı r 9 'Teleıonla 1 BudıuıınUn aldıgımız bır habeıe goıe k?sdba\a JQ k m m e s a f e d e bulunan Çııpan or ^ angın çıkm d n l a u n d a b u > u k bu , ., , . , ,. ,, m l t l r * "elbedıien mukellcfl'ıuı gun boN unca çalışmalaıına ragmn ^<'n gm sondurulememış anc^k n^»tı onlenmıştıı TaJımınlere gorç \?ngm sonunda 6000 kiMneth agsç \^nmıştır Zatar 300 000 lıradi' \\glh\er mahallınde \angın hakkın da tetkıklere başlamıslardır Kıbrısta fevkalâde hâl tedbirlerinin yarısı kaldırıldı, Genel Yali Harding, emniyet tedbirlerini daha da gevşeteceğim açıkladı Hrutçef Batılıları k o r k u t a m a d ı Yunan Kralı Sovyet Komünist Partisi ş«finin yaptığı son konuşma ile, Doğu ve Batı Alm&nyamn birleştirilmesi ihtimallerinin tamamen suya düftüğü belirtiliyor Londra, 9 (R ) Sovyetler Bırlığı Komünist Partisi birıncı sekreterının dün Doğu Alman>a Parlâmentosunda \aptığı konusma hakkında yorumlar yapan Batılı sıyasl çevreler, «Hrutçef'ın mutad sahtc ivıhğı ile («ad teşkıl eden şıddetU bır ıfad» Jen başka hıç bır jenılık yoktur> de mişlerdır Ayrıca, Hrutçefın »on ko nuşmasından sonra, «Doğu ve Baü Almanjanın bırleştırılebılecegını mumkun goren „ , . ... „ ,. da artık bu duşunce\ı aklından çıHarf ınkllabimn 29 yıldonumu k a r m a l l d l r , dem,5lerd.r Hrutçefın konusmasınm sılâhsır munasebetıle, Muatafa Kemal DerHrutçef m konusmasınm sılâhsız Lefkose. 9 (R ) Ingılız Genel Vahsi Sır John Harding, bugun fevkalâde ahvâl nizamlarını yenıden gevşetmıştır. Mevcud 75 fevkalâde ahval tedbırınden 33 ten fazlası kaldırılmıştır Hardıng, sukunet devam ettıği ve durum ıyı ye gıttığı takdırde, tedbırlerın daha da gevşetı^0l^0^0^0^0^0^0^0^0^f leceğıni ilân etmıştır ~ KıbrısU tedhışçılerın serbest do rılmalarını ıstedıklerı bazı tedbırler Wk jkilıı lajtıkları ve ellerınde de filâhlarını Genel Vabnın bugunkı kararı ıle • fiSlll2Z0S.IU * rnuharaza ettıklerı f srad», boyle lağvedılmışlerdır Bundan bo>le ted Altrıngham a <Bu Kralıçe ıçın» dıve uhaa t l e ı fu , y ğş > bir ( « v f e r m e kararınm a l ı n m u ı , h » y hıjçılerm yanında bulunanlar ıdarn bağırmıştır Yukarıdakl ı u > u d ı r m i | b t ^ T a d i U K i l e n n Jcalcü | Arkan Sa. S S » S t e \ * k t ü i ıle goruştu Yunan sefirinin, Bayarın bir mesajını Kral Paul'e tevdi ettiği bıldırîlıyor A t l n » 9 ( T H A ) Bırkaç gun evvel buraya gelen Yunanıstanın Ankara Buyuk EIçısı Pesmazoğlu, K«ramanlıs ve Averofla yapmıs o l d u g u K l b r l s gO ruşmelennı mük b K o r f u g I t a l İ 5 t l r . Pesmazoğlu bugun Kral Paul'un kendısını kabul etmesı talebınde Kanada Türkiyeye 10 harb gemisi verecek En az bcjinin 1957 »onua kadar teslim edıleceğı bildirılen muhrib ve mayin tarama teknelerinln değeri 10.000 000 doları buluyor (Yansı 5 hıd Mhlfemiıde) Zukof $ama gidiyor GAZE1ECILER IÇIN HELIKOPTER «Ghıhareff Helıkopter Coırcatıon» ın dırektoru Eugene Gluhar*>ff >ukarıdakı res'mde muesseses taraiından gazetecıler ıçın ımal edılen tek kısılık helıkopten teshır ederken, Kalılornnada Manhattan plajtn da gorulmektedır 2 jet motoru 'e çalısmaktadır ,Tet motorune sahıb bulunan bu dun>anm en kuçuk hebkopterı saatte 50 mıl suratle «>redebılmektedır Bır buyuk otomobıle odenen meblâg ile satm ahııabılecektır Harf inkılâbının 29 uncu yıldöniimii Lubnan basını* «Rusya ıle işbırlığınde Surıye Mısın fersah fersah geçti» dıyor Beyrut » (B) Kahtrede ıntljar etraekte olan El Cumhurlye gazetesl. blldlrdığlne göre Sovyet Silihlı n l n KUTTetler Bakanı Mareşal Zukof ya. krada Surlyeyl zlyaret edecektır Ge. çenlerd* Mogkovade goruşmeler y« p«n Surtve hevetlnln Mareça! Sama Arkast Sa 5 S u . 3 te negı Baîkanı Muhtar Kuımral dun lanmaya taalluk eden kısmında, Bır bulunmuş ve bu taleb Yunan Krah Arkası Sa 5 Su. 8 de | Arkast Sa, 5 Sü, 8 da | Arkast Sa 5 Sü. I d e Kıbrıs Türkleri arasında 15 gün Adayı karış karış gezerek, Ada halkı ile teker teker konuşarak yapılan röporta j Yazan: Omer Sami Coşar fBunları biliyor musunuz?\ •k Rum tedhişçiler cinayetlerinf nasıl ışbjorlar' • Bırinci Dunya Harbinde Osmanlı ordusuna mulemedlık ederek zengin olan Rum şimdi tedhişçüeri nasıl besüyor'' • RarbarliRm en korkunc numunesını \eren \asılıv,\ facıaM dunva umumi efkanndan na<ıl gızlendı1* * Kumlann çoğunlukta olduklan koylerdekı Turkler IIRMI hlcret ettırilıyor? •k 1M6 daki nııfu? sayunı nasıl sahlekârlıklarla malnnı netifeyi verdl' * Türkleriıı ellerindckl filâhlnr alınırken Rumlartn ıllAhlan kendiJenne nasıl bırakıldı7 l'ıılı nufangınde •Anavatan» telâm» dıve «İPNC bağıran goğsu AyYıldızlı Türk kızı AMERİKAV TICARET HEİETI Bej kısdık Amerıkan tıcaret heyetı dun Ankaradan lehrımıze gelmıştrr Habenmız bejmcı sahıfededır Reıımd* heyet uyelerınden bazıları goruluyor. Yarından İtibaren Başlıyoruz Polis kordonu altında yapılan Hür. P. kongresi Edirne Hür. P. nin ilk ocak kongresinde milletvekilleri, siyasel va fikir adamlarına, basına yapılan baskıları şiddatle lenkid ettilar Edırne 9 (TJIA ) Şehrimızde bulunan Hurrıyet Partısl Edırn« mılletvekılı Cemal Koprulu Trabıon mület. veldll Emrullah Nutku v» Çanakkalt ınıllet\ekiU Safaeddın Karanakçı bugun Vllâyetlmızde japılan ilk Hür P ocâk kongrfjınde konujmujlardır Polıs kor donu altında yapılan kongrede CMP ve CHP ılerl gelenleri dıkkati ç»kmlstır Heyet raporunun okunup kabul »d lmesınden sonra so^ alan Ed"nt mılleUekılı Cemal Koprulu on Ml'ık «iyası hayatımızın kısa bır muhasebtslnl yaptıktan «onra D P nın toUlıter Arkast Sfl 5 S u 4 t e Conkbayırı'ııın 43 n m ı e B irîw f B Tentyiz mahkemesi bir idsnı kararını bozdu Eroin imal etmek ve «atmaktan mahkum olan Rama^an Öncü ile arkadaşlarının muhakemesine lspartada dıin yenidn başlandı UparU t (T«lefonlâ) 1M4 yılının kifinda Keçıburlunun G»r»sın koyun'da eroın lmallttune«i oldugu lddlıııl* Wr yer basılmn v« yak*lan»n «rolnci•ri duruşmaları tonunda lebrlmıı A|ırc«z« mahkemesi Ramazan OncüyU , Arkast Sa 5 Su 3 te Suriye hududunda yığınak yapıyormuşnz Sam », (AP^ Yerb bann bugun, Turkıyenin, Surıyenın Kuzey hudu duna asker yıgdığını ılerı surmuştur Bu hususUkı haberterde 35005000 a>:ker, 50 t«nk ve zuhh tasıtların Haleb yakınlannda <Qarak Kahan» şeklınde ısınılendırılen bır kesımae toplandıkları kajdedılraıştır Surı\elı resmî makamlar bu husu« ta"he*rhangı"bır' Corumda•"bulunm.kUn kaçınmıslardjr. İzmirde miihim bir morfin satışı Hâdıseye bazı doktorların da adı karıştı Yarından itibaren başlıyoruz Isanlr » (Telefonl») Çehrlmlı tm nlvstl mühJm bir mortiB wtı«ı hidt •win« « kovmustur Şehrlmızdeki ba 1 rı doktorların da '»lm erlnln karı»tı gı bu badlte u?un zamandan b»rl pn llsJ meşçul etrnlstir Ş mdlye kadaı vapılan 1ahklk&( netıce«ınde el» gfçı rlleD deıı ler bır doktorla h\< fbenın sanık nlarak adllvev» gonderilmeslne s e b e b "Imuitur Iddıava goîe 6 '»lm LONKBAMhl SAVAhLARlNf (.ANLAND1RAN TARlHl RESIM Dusmar «perıre Garı Alay Sanca&ı dıkiür» I Arkast Sa 3 Su. 4 te | *en (Conkbayırı savaslarına aıd bu yanyı bugun uçun;u snhıfemızde bulacakstnızi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog