Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

1 Ağustos sayısı Yakub Kadri, Yaşar Nabi. Salâhaddin Batu. Nurullah Ataç; Muhtar Körükçü, Hasan Şimşek, Talib Apaydm, İhsan Akay, İlhan Demiraslan, Halim Yağcıoğlu, Nahit Ulvi, Özker Yaşın, Ümit Yaşar ve daha başka tanmmış imzalarm şiir, makale ve hikâyelerile çıkmıştır. u m h u r i yet Hnril n l 11 857 * Trende, Vapurda, Evde Bugünkü Sayuı BİR HAFTAÜK NEŞENİZDÎR asm kanununa yeniden cezaî htiktimjer ekleniyor OKA'nın tehdidleri Kıbrısın taksîmine gidildiği takdirde Türk Yunan harbi çıkarmış Ömer Sami COŞAR bildiriyor Lefkose 31 Uzun zsmandır Lon rranda Türkiyenin de ne yapabileceğidrada bu'unan Genel Vall Harding'ln nin o zaman anlajılacağından bahsebugün Adaya döneceği duyulur duyul dilmektedir. maz. EOKA harekçte geçmis ve dün Beyannaıne gayet ağır kellmelerle gece beyannameler dağıtarak Ada takTürklere dil ıızatmakta, Hatayda rıüfufinı edildiğl takdirde Türk Yunan sun %1 ini blle teşkil etmememize rağ harhinin çıkacagmı ileri sürmüştür. men bu topraklan ele geçiröiğimlzl ve YENt TtP GÜDÜMI.ÜMERMİ Amtl Türk'en korkufmağa matuf bu beyan Türkiyenin hep boyle başkasınm ma rika Hava Kuvvetleri için hazırlanıp ııamenln aynı zamanda Genel Vali için Iını aldıgı. artıkları topladığı iddia e . tekâmül ettirilen «Falcon» (Atmaea) isimli yenl tip gudUmlu mermi. had" blr ihıar roahiyetinde hazırlanmak dilmektedir. va^an ateslenmekte, düşman uçağını istenaigl anlaşılmaktadır. Son günlerde, Türkiyenin taksim et konrii bulnıkta ve tahrib etmektedir. Bu beyarmamenin bir yerinde, Ada. raiındaki mücadeleyi şlddetlendirmesi «Fi'lcon». uçaklardan neşrolunan vo rr.n taksimine gidildiği takdirde Türk. ve buradakl Türklerln de yer yer top gözlc görjlemiyen kırmızı bir ıçını Yunan harbinin çıkacağı ve o zarnan lantılar yaparak yekpare bir vücud ha vakalamakUdır. Şeffaf olan burun 03 TJr. Küçüğün nereye gizteneceğinin linde bu plânı desteklediklerini ilân e t . kısmına. !nsan gözüne benziyen bir merak edildiği sorulmakta ve aynı zaâlet jerlcftlrilmiştir. •• Arkası Sa 5 Sü. 4 t e ıi!i!'i;i!!iıııuıınıiMiiiııııııııııııııımıııııınmıımımııım]iıııınıııınnnıi!iııııııııııııııııi!iınH!iınııııııııımııııını KllSUCUSU:TUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu îstanbul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri, 224299, Matbaa: 224290 1 Aftııctno 1 AgUSlOS Hâkimlerin tarafsızlığı hakkında suizannı dâvet eder mahiyette neşriyat yapanlar, 1 yıldan 6 yıla kadar ağır hapU cezasma çarptırılacak Şehrimizde bulunan Bakatılar dün Başbakamtt riyasetinde bir toplantı yaptılar Bu toplantıda, »onbaharda umumî seçimlere gidiliği takdirde yapılacak işler r e C.H.P. Meclisinin tebiiği gorüşüldii Ankara, 31 (Cumhuriyet Teleks) Geçen yıl çıkanlan Basın Kanunlarının, ihtiyaca yeter derecede cevab veremediği mucib sebebile, yeni bir tâdıl tasarısı üzerinde çalısıldıüı haber alınmıştır. D.P. Grupuna yakın çevreler, geçen yıl büyük tartışmalardan sonra kabul olunan neşir yoluyla işlenecek cürümler hakkmdaki kanunun tatbik&tında bazı boşluklar görüldüğü ve bunların doldurulması suretile kanunun. tam ve kâmil hale getirilmesi gerektiği fikrini ileri sürmeğe başlamışlardır. Sızan haberlerden anlaçjldığına nazaran, bu yeni hükümler, daha ziyade mahkemelerce verilen kararlar dolayısilehâkimlerin tarafsızlığı hakkında suizannı dâvet edici mahiyette görülen neşriyatı yapanların tecziyesi gayesine matuf olacaktır. Bu şekilde neşriyat yapanlar bir yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezasile cezalandırılacaklardır. Değişikliğe aid tasarınm buna benzer diğer bazı hükümleri daha ihtiva edeceği söylenmekte ise de henüz kesin karara vanlmamıstır. Tasarı muhtemel plarak Büyük ^illet lantı devresine yetijtirilecektir. Arkası Meclisinin bu topSa 5 S ü . lde KAS1M CLLEK UÜN EREĞLİYE C.İTll C h . K Gıııcl Sekıetcri Kusıııı Galek dür. saA lli du ^ p ı ı r l a liye harekM ctmiştir. Gülek. nhtırr.d 1 gazetecil' rin sorusu üzerine. Fethi Çplikba^ııı «lşbirligi mevzuunda nin samimi olmadığma» dair sözlrrine temaslr> demlştir ki: « Biz işbi^'iğiııde samiıniyiz. Bunu her vesile ıle de göstermiş bulunuyoruz.» C.H.P. Grni'l sekreteri bu seyahatinde yap;ic:ığı konıi";r' .larda Eaçbakana cev ıb verccck ve işbirliğine temas edecektir. Resimd<; Gülek vapura bincrKıııgı rülmektedır Rusya Türkiyeye 300 milyon dolarlık kredi teklif etmiş Bu teklifiıı, ticarî mahiyette olmakkayıd ve şartile tetkik edildigi bildiriliyor Ankara 31 <Cumhuriyet . TeleksV Israrla dolaşaıı haberlere gore, Sovyet Rusya. Türkiyeye kredi verme tekliîinde buJunmuçtur. Teklif edilen kredi yekıinunuıı 300 milyon doiar ctvarında olduğu sbylenmektedir. Gene haber veıild ğıne na^a.an bu (•nevzuda tst^nbulda bazı iktisadi dcv Arkası Sa, 5 Sü. 2 de Türkiyeye daîLjBSkijKe \Vashington, 31 (AP) Birleşik Amerika Dış İşleri Bakanlığı bugün, harb içinde Alman Dış İşleri Bakanhğı ve Başbakanlığı arşivlerin de ele geçiriimiş olan gizli vesikalann bir kısmını daha yeni bir cüt halinde yayınlamıştır. 41 5 vesikanın bulunduğu bu cilt, 23 temmuz 1940 dan 31 ağustos 1940 a kadar olan dev ı reye aid bulunmaktadır. A • • • A Bu cildin ihtiva e'tığı vesikalarda, N 9 İ l A T 9 I |Î| I ! Mihverin zaferinden sonra dünyanm nasıl taksim edileceğıno dair fıkirlerden, Hitler'in Windsor'a geleceğı gün Dfin Ankar«da askerî cepbir şişe şampanya içeceğini bildiıen Ağa Hanın sözleriııe kadar gizli kal hanelik ve depolar civarınmış bir sürü husus 'juvunnıaktadi!. Yayınlanan vesikalar, B. Amerikada şüpheli bir şahıs lı, Ingiliz ve Fransız uzınanları ta ra gizli Alman vesikaları Von Papen'in Turkiyeyi, tarafsızlıktan ayrılması ve harbe girmesi için tehdid ve şantajlarla nasıl zorladığı açıklandı Türkiyede devalüasyon zararlıdır Amerikan yardım heyeti eski başkanı, bazı tahdidler ve sıkı tedbirlerle iktisaaî buhranın önleneceğini I. söylüyor Amcrikan Yardım Hcyctı Sabık Bı$ kanı Mr. Ieon Dayton cün gnzctcnize verdiği beyanntta Türkiy'üiin iktisacıî bakıırrtan bazı müşküllcrle k^'^ı 'astığı şu sırada Amerikanın Türkivey» GİNA YE U , B t ; l Maruf İtalyan fjlm yıldızı Uina Lollobrigida. yuü.ı ııc^en dina fazla y.ırdımdR bulunn.adı C rıdaki rcsimde, Romadaki Birleşik A merika H stanesinde 3 gün önce dün ğını veya S O milyon dolariık krc i yaya getirdiği oğlu Milko ile birlik*e Eözükmektedir. Resim. Gina'nın Yu talcbini vtktiylc* niçin kabul etmed'ıJi goslav asıih kocası Dr. Vil'n" a kofic tarafmdbn çekilmiştir. Bebek 3 Kilo ni söyle ar'.atmışttr: 750 gram agırlığında dogmuçtur. j Arkast Sa 5 Sü 7 de Mlill Korunma dairesi tstanbul teşki lâlı Başmüteuişi sfbze ve flatlan mcvzuunda dün yaptığı bastn toplantısında meyva Bozuk gıda maddesi satanlarla mücadele Vali vekili, düşük kaliteli malların imhasmı bildirdi, Millî Korunma zaptı tutmağa yetkili 145 ki$i şehri her gün murakabe ediyor Vali vekili dün jlgililere bir tamim yaparak, kirli. bozuk ve kalitesl düşük gıda maddesi satan esnafın cezalandırılmasını. malların imhasını, tekrarı halinde dükkânlarımn kapatılmasını bildirmistir. İstanbuida 12.ft00 manav var Ticaret Bakanhğı Millî Korunma Dairesi İstanbul teşkilâtı Başmüfettişi Cemal Şerif.soy dün s»at 14.30 da bir basın toplanüsı yaparak sebze ve meyva fiatlan ile yeni murakabe teşkilâtınm çalışmaları hakkırda goniş izahat vermiştir. Bilindiği gibi, kısa bir müddet ev Arkası Sa. 5 Sü 7 dc Trabzon :Î59 delegenin katıld.ğı kong, wr J • t.ı •• Kötü bir haber Ingüterede bir gazeteler toph'.luğu mületlerarası bir karika'lİT müsabakası tertib etti. Türkiyeden bu miisabakcıya katılacak amntör karikaîüristlerin eserlerini seçmek üzere bir İstanbul gazztesi de ayrıca mahalH bir müsabaka açtı. Bu arkadaşımız araatör fcarikatiircülerimiz'.n eserhrini bir jiiri vasıtasile eledi, Jccîburüstu Jcoîonlan Londraya yolladı. Şimdi neticeye bakahm. Londradnn gelen cer.abda foyle so'vlenmektedir: «YoUadığıvız karikitürlerin yarısından fazlasımn Avrupada inüşar etmiş olın karikaf'jrlerden kopye edilvniş bulunduklarrnı tesbit ettik. Bu hal geri kahnlarcUvn da şüpheiemnevıizi mucib olduğundan maaıteessiif hiç birini müsabakaya sokamıyoruz.» Bugüne kadar bazı ihracat tacirlerinin nzüm, incır, jındtk vescire çuvaUarına kum tle çakıl kanştırdiklanm. duymuştuk. Bu ziraat mahsıılleri sahtekârlığırta demek ftmdi fikir ve sanat mahsuüeri hilebazhğı da fcaülmiş nluyor. Bu âvâre genclei yaptıklan jenahğın kendiler>nden çok memleketi zarara ıığratccnğını nnstl olup da düşünemczler. Yantıklan çirlcin ve budalaca harekeften ncabo tıe kazandılar? EUerinde kalan dıç diinyanın hayrel ve istihzası ile Türk mtHetinm teessüf ve nefretinden boşka bir şey midir? Yazüdar olrun!. / J 1 " d a n seçijmişth. Bu ve eıldlerı yayınlamaKtin gaye rede, Karadenız bolgesmın yanın harbden evvel ve haıb fua Ankara 31 'Cumhuriyet Teleksl degeı,im ve hububat dunımu sında takib ettiği d\? politikayı ay Dün gece Etlik askeri cepanelik veyap poları dvarında, gayesinin sabotaj dmlatmaktır. 30 ocaic 1933 ten. ysnl mak olduğu tahmln edllen şüpheli bir Ü7crinde duruldu Hitler'in iktidara geldlği günden Al aahıs yakalanmıştır. Hâdise söyle olTrabzon 31, (Telefonla^ Osman manyanın Birleşik Amerıkaya haıb rouştur: Bölükbaşmın tevkifi sırasında bası Arkast Sa S Sü. 3 te Arkası Sa 5 Sü. 8 de Iç İşleri Bakanhğı teftiş nın gösterdiği alâkaya teşekkür edil mesine ittifakla karar veren C.M.P. heyeti başkanı şehrîil kongresi bugün 359 delegeniu iş tirakile ve heyecanlı bir hava içcrimize geliyor sinde yapılmıştır. Karadenız bolgesinin geçim ve hububat durumu uIç işleri Müsteşarı Dilâver Arzerinde duran delegcler nüius ba şına üç ayda 48 kilo buğdııi v< ya gun dün sabah uçakla Ankaraya mısır verildiğini belirtmişlerdir. gitmijtir. Beraberinde Bakanlık Umumî idare heyeti azası £jwer teftiş heyeti başkanı olduğu halde Kök ve Suphî Baturun kongre "alobugün şehrimize dönecektir. Tefnuna girişleri tezahürata sebeb ol tiş heyeti başkanınin şehrimize gel muştur. İlk olarak konuşan E^ıvcr mesi, belediyede devam etmekte Feridun Ergin diyor ki: «Emekli Sandığı mevcuKök, eski iktidardan müdevver snolan tahkikatla ilgili görülmektetidemokratik kanunların yerinde dur dunun yüzde 40 ını gayrimenkuHere yatıracaşp duğunu, üstelik yeni çıkanlan Kızı dir. kanunların demokrasimiz için oirer yerde, bu miktar yüzd« 10 dan ibaret kaknıştır Yetkili bir zat belediyede başlıdarbe olduğunu belirterek, sanayileşyan tahkikatla ilgisi olmiyan müme hareketlerinde rantablitenin düEmekli Sandığı Umum Müdürü zünden ağır bir haksızlığa maruz kal dür ve meraurların huzur içinde şünülmediğini, birçok tesislerin datavsiye etmiş ve Arkası Sa. 5 Sü. 2 de uün dün gazetelerde çıkan demecire dıkları malumdur. İlk Cihan Har çalışmalarını Urfa Hür. P. milletvekili Feridun ErSa 5 Sü. 8 de değişiklik sövientilerini yalanlamıştır. gin şu cevabı vermiştir: «Hürriyet Partisinin Üskü^ar kon gresinde yapılan tenkidlere Emekli Sandığı Umum Müdürü taraîmdan verilen cevab, memur ailelerinin istikbal emniyeti ile alâkah mühim bir mesele ortaya çıkarmıştır. Mazide emekli, yetim ve dulların para kıymetindeki istikrarsızlık yü yakalandı Belediyede tahkikat Kiralar yüzde 25 nisbetinde yükseldi Kiralık ev ve aparfman arıyanların sayısı şehirdeki istimiâkler dolayısîle çok arHı Son istimlâkler dolay.ıile kirslık şehiıcilik mülehassısı Hug taraf'.nev ve apartıman arayanıarın savısı dan etüd edilmektedir. ilütehassıs artmıştır. Bu seoeble ev \e apnr'.ı köprünün Sirkeciye alınmasına laman kiraları da vüzde yir.m beş niî Arkast Sa 5 Sü. 3 te betinde yükselmiştir. Fahış fiatl^ ev kiralayanlardan bir çoğu Belediy» Daimî Encümenine müricaatle kira takdiri istemektedir. Alâkadarlar, inşaatlarını hızlandırmaları için bazı kooperilıflere kolaylık gösterilmesi suretile mesken buhrarunın öniine geçilcbileceğini söylemektedirler. Karaköy mevdanının tanzimi Karaköy meydamna veıiiecek çekil Emekli Sandığı U. Müdürüne cevab OTOBÜS KAZASI kurbanları ölü sayısı 23 e yükseldi, dün 10 kişinin cenazesi merasimle kaldınldı 4rapkirdc 2 ıııeıııur öldürüldü Cinayet, Karayollan Bölge şefliği mutemedi tarafından işlendi Maiatya, 31 (Telefonla) Dün ta at 11.45 «uiarmda Arabkir kazaamda fecl blr ctnayet lşlenmiş, karayollan bölge şefllgmde mut«metlU£ yapan Abdullah Gokboy, aynı dalrede ça I.ADV EDEV Çİ(,EK SERGtSlNDK Lıgilteıenin sabık Başbakunı Sır An! lışan ambar memuru Hanbey Bayhan hı ny'nin rcfikası Lady Eden, lngiltero d>; Broadcr.alke sehrinin Wihshire ile Reşat Koçerlyl dalrede çalıştıkları kasabasındo açılan çiçek sergisini 21 yaret etmi.sür. Yukarıdaki resim, 7i sırada ta^>anca İle öldürmüştür. Me yaret sırafmrla. lnBilterpnin maruf scryete fotogıafçısı Sir Cecil Beatcn murlardan Haabe; Bayhan daJcttlo. I ile bi^likt^ ıken alııımıştır. Arkan Sa S Sü. 4 te Edırne, 31 (Telefonla) Kvvelki sun Bdlri» İstanbul asfaltı uaeriude vuku bulan otobüs kazasında iıuvl vpti t;sb:t edilebilsnlerden 10 tanesl nin cenazesi bugün yauılan hazin bir •Tierasimle def:ı»dilmi5H.r. Merasime, Edirne, Kırklareü va:ilp :\ Edirne belediye relsi ve ^ilayetin diğer crkânı jle askeri birlik komutan Arkası Sa 5 Sü 5 te Balıkesirde D.P. ye toplu halde iltihaklar KSKİSEHİKUE BERAETLE NETİCEL, EN'EN BASIN UAVAI.ARI fcsküj l:ı r 31 l j't'.clclll j) ş llr.ır.lîüi' inUç.r Balıkesir D.P il başkanhğı. savcüık ejpn Hürbılek gazetesinin üç dâvâsı d.ılıa bugün foplu Basın Mahkemesiıı de karara baglanmıştır. Mezkur ga zeiedeki «Vazife Baçındayız» baçlıklı yazı ile «Piılikler Kapanırken». «Kade rirriziu üzilmiyelim» başlıklı çiirlerle kanalı ile $u tavzihl göndermiştır: 'Balıkesirde D.P. den kütle halinde Çalışma Vekili Mümtaz Tarhana haka r t t iddias'yia açılan dâvâlar Bonunda iddialar varit görülmediğinden. :/azaüarın ve gazete mes'ullerinin bera etıne kaıar verilmiştir. HâdiFe «ehrimiz basınında büyük bir memnunluk istifalar olduğuna dair haberin kulllyen Ia karçılanmıştır. Resimde avukatlır savunmal=inııı yaparlarken görülüynr Arkası Sa. S Sü 7 de L •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog