Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

Dostoyevski'nin büyük romanlan içinde lnsanı en derlnden lanp heyecanla ürperteni bugün Ezilenler adile dillmlre çevrümij olanıdır. Burada ayak altında kalmaya mahkura bahtsız lnsanların üzerlne romanci blr baba şefkatiyle egiliyor ve çekilen çllelerin acısını bize kuvvetle duyuruyor. Nihal Yalaza Taluy'un aslından bfiyüİE blr başan ile çevirdiği bu şaheser Varlıkın Büyük Eserler Kitablığı serisinde 4 lira fiatla çıkmı?tır. EZ1LENLER u m h ur i yet IOIRUCUSU:TUNUS H Bugünkü Sayısı Evinizin bir haftalık NEŞESÎDÎR' 4 UOCU JTC1 « I T«ltfoalar. Usnımi Santrml Numaraa: 224298, Yan Isleri: 224299. Matbaa: 224290 ^ ^ j . a ^ , , , ^ fetanbul Poıta Kutusu Istanbul No. « 6 T e l g r t J n m e k t u b Perşcmlje 9 Mayıs 1957 Hükumet sözcüsü 46 ncı maddede değişikliğe lüznm olmadığını söyledi Uniyersiteler Kanunu tâdi teklifi üzerinde görflşmeler Neticede, tâdil teklifinin Ankara ve İstanbul ÜniversiteleriRektörlerinin istirakile görüşülmesine karar verildî Ankara 8 (CumhurlyetTeleksl Muğla mllletveki'l Yavuz Pasa. mehraedoğlunun fjniverslteler K«nunumm 46 ncı nuddeslnln (D) fıkrasımn Udlllne müteallık kanun teklifınln. bugün MİU! Eğltün komlsyonunda göruşulmesme başlanmiîtır Hali hazırda tatblk edi. len (D) fıkrasına göre Unlversite o£rettm meslegınde kalmasına yet bırakmıyacak kadar seref ve haysiyet kıncı bir «uç işleyenlerle slyasl teşekkullerde fı'H vazife aianlar veya 30 uncu maddenln (E) ben dinin cevaz verdiğl slyast yayın »« beranlarda bulunanlar, Oniver. •lte öğretlm meseleslnden çıkarılır ve bu gibllerin skademlk unvınlannı taşıyıp tasıyamıyacakları Onl verslte Senatolarınca ayrtca kararla?tırılır Tavuz PasamehmedoShı im teklL Fnde. bendin Udllden evvelkl seklı lle kalmasım taleb etmekte ve dyasl fyayınlar v« beyanlar» m maddeden çıkarılmasım lstemekte idl Bupünkfl muzakerelerde evvela usul munakaşaları olmus ve Safaeddln Karanakçı meselenin ehem. Kıbrısın taksimi ve H. P. Fethi Çelikbaş, Menderesin Bursa nutku ile ilgili olarak bir soru önergesi verdi Ankara, 8 (Cumhuriyet Teleks) Hür. P. Meclis Grupu Ba$kanı ve Burdur milletvekılı Fethı Çelikbaş, bugün, Kıbrıs mevzuunda Ba$bakan Adnan Menderesin bırkaç gun evvel Bursada yaptığı konuşma ile alâkalı •larai, Meclis BajkanlıÇelikbaş ğuıa bir soru önergesi vennijtır. Çelıkbaî, Başbakan tarahndan yazılı olarak cevablandırılmasını ıstedıği önergesinde şdyle demektedir: « Sayın Başbakan, 3 mayıa 1957 günü Bursada Kıbrıs mevzuunda soy lemis olduğu bir nutukta, Anadolu Ajansma atfen i mayıs 1957 tarıhü Zafer gazetesinde okuduğumuza göre su beyanda bulunmuştur: (lngil Arkan Sa. 5 Sü. 5 U KALMAN kültür anlaşması dün imzalandı Ankara Üniversitesinde törenle fahrî hukuk dokforluğu levcih edilen ekselâns Dr. Theodor Heuss bugün şehrintize geliyor Ankar», 8 (CvunhurtyetTeleks) Türkly* İle Almanya arasmdakı kültür anlaşması bugün ıaat 12 • de Harielye köşkünd« lmzalanmıştır. Anlasmada Türkiyeyl Bayındırlüc Bakanı re Dışlçierl Bakan VeklU Bthem Menderes, Almanyayı İ Dı$!şM lerl B&kanı Helnricn Von Brentano temsll etmlstlr Bu münasebetle Nalı» Veklll T» Barldye Vekaletl VtkiU Ktem Mendereı b'r konugma yaparak ezcümle, lmzala Ön« çok uygun blr ıem:n bulm&k* nan anlaşmanın «bemmlyetlnl belırt tadır. Bu Taiıanın memleketım zdeU mı;, lkl memlekett aruında kuvvetlnl tezahUrlert pek çoktur Hâlen TUrkly* mâzlden alan dostlnk münasebetlerlnl nln harlçte okuttuğu ögrencllerln «n daha da tak»!yeye medSar olacak Te Ucl çogu Federal A'maayada bulunm&kta mUletl lyıce kayaııçtırmayı yarıyacak T« bunlar.n adedl 1600 rık£ammı t«boyle blr anlagmıyı lmzalamaktan duy eaTüa ttmekc«dlr duğu bantlyarUgı kaydetmla Te d« Etem Menderetln bu hltabealn* etmljtlr klTaben Federal Almanya Haridye Vekl c Türkiye. baglanmıa oldugu O»rb 11 Ekselâns Dr Htlnrch Von Brent» küitürü Içln Alfaunyada, kendl büny« Arkası Sa S Sü 7 d< > oylu borçları Ziraat Bankası tarafmdan verilen kredilerin teciline dair kanun taklifinin Mecliste görüşülmesine başlandı Ankara, 8 (CumhuriyetTelek*) Ziraat Bankasınca köyluye verılmek te olan kredilerin tecıl edıjmesı gayesini ıstıhdaf eden bir kanun trklifinın muzakeresine, Büyük Mıllet Meclisi bütçe komisyonununun b u günkü toplantısında başlanmıştır Teklif esas itjbarile şu iki kısımdan ıbarettır: 1 Mahsul alamamalan sebebile, borçları tecıl edilen çiftcılerın, boıçlarının zımmet bakiyesi ıki tsksitten fbaret ise, tecil edilen taksit, sen taksıdin vadesıni takib eden yılda tedıye olunmalıdır. 2 Ödenmemış borç, iki taksitten fazla ise, tecil edilen taksit, znüte•avıyen muteakıb taksıtlere bolun mek suretıle tahsil olunmalıdır. Bu mevzuda, muhteüf hatıbler sör •larak konuşmuslar ve rauhtelıf teklifler ortaya atılmıştır. Bu arada, bir kısıra mılletvekilleri, bir yıl muddetle verilen çevirme kredilerinin de tek'ıfuı şumulüne alınmasmı ve V ların tecihnden, küçük çiftçüerin de faydalandırılmalannı taleb etmislerdir. Safaeddın Karanakçı M. Reşid Tarakçıojjlu Arkası Sa 5 Sü 2 de Türk donanmasının Karadeniz tatbikatı Bu ayın 20 sinde başhyacak tatbikata donanmamızm bütün gemileri kattlacah Ankmrm, 9 (CıunhurlyetTeleks) DoDanmanjızın tam kadro hallnd» Karadeniz sahlllerlndtB yapaeatı t*t blkatın tarthl belli o'mujtur 8u tat bikat ayın 20 slndt baslıyaeak T« blr hatr» sürecektlr. M1U1 SsTiınına B>kaB Veklll Çeml Ergın T« mllletveklllerlnln hanr bulun«ca|ı bu Utbittt» «onanmtmu* bağlı bütun gemıler l*tlrak edecekler dlr Eus donanması Baltık denlzinden naklediliyor O»îo. 8 (AP) Selâhiyetll Norveç Kaynaklan dlin Sovyetle" Blr'lğlnln Dr. Fazıl Küçük ftdanaya gitti Ankara S (Cumhuriyet . Telek») Kıbns Türktür Genel Bajkanı Dr Fanl Ku«ük, bu »abah. uçakla. Adanaya mıl tevecclben sehrimlzden »yrılmıstır. Dr. Küççük üç otobüs ve otoraobıl!erle hava ılınına giden Üniverslte ve yüksek okul Sgrencilerl Urafından uğurlanmi], bu arada. T M T.F adına kendlslne blr bukrt takdim »dllmistlr Daha evvel, federasyon Urafından hedly« •. dllmesi düfUnülen ve Uzerınde ISon care) lbaresl bulunacak olan kılınç te* mın edllemedıgi Içln. kendlsln» verlle* meml«tir Hav» alanında. Kıbrıslı Türk lld«r. (enclere vedo ederken «Cumı günUna kadar Adanadayım Bu arada, Adana »Ittaglr.e müsaada edillrM, «Ulerle rfrad» tekrar bulusmayı candan arzulamaitayım Kıbrın dSndüğilmd» Telefoto CUMHURİYET Ankara tst mbul dJkl kardeslerlntze. slzlerln temıı r* âtil hlslerinlıl ulastırâea|ım H«. Alman CuırıhorbaşkaM şerefinc \er?en restn! kabule gelen C H P . Genel t.^Vanı İstomi İ }lnlz ta{ olun > Barlas (ortada) v e Millİ Eğitim Bakaıu Tevfik İleri il« bir hasbıhâld» Küçük. curaı günü Kıbrısa tnüUvec:iben Adacadan ayrılacaktır Kıbns Turktur Fartisi Başkanı bugün Hataya gldecek Adana 8 (Telefonla) Blr müddet Arkan Sa.iSU.St» Türkiye soğuk bir dalgaıun t^siri altında Son günlerde çehrimizde ve cıvarında fena hava fartlan dolayısile ki| yenlden gelm şt»r Yesılkoy Meteorolojl iıtasjonu havanın ısınmamasını. tngıltere üzerlndeki soğuk hava merkezlnin tskandmav memleketlerme pelmesl lâ. Arkast Sa S Sü 3 te Arkası Sa 5 Su. 1 <fe Başbakanm Dr. T Heuss Brentano şerefine verdiği kabul dün gitti resmi çok parlak oldu B. Alm»nya Haridy» Toplantıda tnönü ve Gülek de hazır bulundu, Menderes tnönüye «Ho« geldiniz, ihya ettiniz» dedi, Celâl Bayar da samimi bir sekilde selâmlayarak elini sıktı, Hür. P. ve C.M.P. ileri gelenleri resmi kabule davet edilmediler Ninnt «Dünya hâdiselerl karşısuıda Türkiye ve B. Almanyamn menfaatlerl Arkası Sa S Sü 4 te Ercumend Çiftçi, dunkiı duruşmada avukatlaruun arasında tzrair 8 (Telefonla) Bugun şehrimizın Zeytınlik semtinde eşin» Dünkü celsede müdahil avukatlar tahkikatın noksan rastlanmıyan korkunc bir f3cia ceolduğunu, Isık Berkayın ölüm sebebinin kat'î reyan etmış, akıl hastası bir kadın oğlunun kafasım gövdesinden ayırşekilde tesbit edilmediğini ileri siirdüler mak suretıle oldürmuştur üskudar araba vapuru ıskelesınden sına rağmen, mahkeme ^aıonu d'n de Yugoslavyah bir göçmen olan v» otomobılle denize uçarak.tedbirsı'' k kalabalığmdan bir şey lıavbetraeraiş, çehrimizde oturmakta bulunan Gülten Günaydm adında 22 yaşındaki ve ıhüjatsızbkla nışanlısı l"sık Ber samun arasında SarıyerJen kayın olumune sebeb olmaktan sa Arkası Sa. S Sü. 6 da ~ Arkası Sa S Sü 4 te nık, emeklı hava teğmenı Eroıünend Çiftçmın durusmasına dün Usküdar 2 nci Aslıye Ceza mahkemesınde devam îdıLraiştır. Vak'a uzerınden üç ay geçniş cl»acına ve havanm yağışlı buluııiıia E. Çîftçinin durusması yeni bir safhada Deli bir kadın oğlunu bıçak ile parcaladı 3 yaşındaki cocuğunun kafasını gövdesinden ayıran genc kadın, iç uzuvlarını da teker teker cıkarıp tepsiye vıgdı Ankara, 8 (CumhurlyetTeleks) Başbakan Te bayan Menderes tarafmdan kıymeMt mlsafırlmlz Ekselâns Theodor Heuss şerefine bu ak^am saat 18 de Ankara Palasta Terllen resmî kabul çok parlak olmus Te bu resml kabuTdc, Ek«e!âns Theodor Heuss Te refakatlndekl zevat İle Cumhurbes Batı Almanya Cumhurreisi Teodor Heuss ile btrhkte memleketimize gelen Federal Almanya Hancıy» Nazın Von Brentano dün Ankaradaa Bonn'a dönerken Yesilköy uçak alarnndaki bır saatlik tevakkufu sırannda Türkıye inbbalannı tu sözlerl* belırtmiştir: kanı Cel&l Bayar, Bakanlar, C S P . Oe cAnkaradan fevkalide hlslerl* nel Başkanı Inonü ve Genel Sekreter Gülek ile bazı mllletvekıllert, yüksek aynldım. Bizleri bütün Türk milrütbell asken erkan, rnülkl erkan, letinin candan ve samıml karsılajikordlplomatlğ» mensub şahslyetler Te şını memnuniyetle gorduk gazetecl.er bulunmuşlardır Arfcosi Sa S Sü 3 te Arkan 6a. S Sü 7 d« Türkiye Suriye hudud meselesi 'atib Tahir Burak, duruşmadan sonra egi ile birlikfe Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) Suriyedeki akredite elçilerin Suriye Cumhurbaşkam tarafından, smırımızda bir geziye davet edildiğini ve Arkaaı Sa S Su 7 de Ratib Tahir Burak'ın duruşması sinirli bir hava içinde geçti Müvekkillerile göruştürülmiyen sanık avukatları, Savcı ile münakaşa ettiler, avukat İlhami Sancar: «Berbad Süleymana lâyık görülen muameleyi bile bir fikir suçlusuna ta tbik etmiyorsunuz» dedi Altı ay kadar evvel (Sıyaâ Halk) gazetesınde ıntışar eden Zavalh D. P., senın adma kimler konuşuyor» başhklı yazı üzerine, gazete sahıbi Raüb Tahir Burak aleyhine, Ankarada çıkmakta olan (Köylü> gazetesi sahibı Tarık Mümtaz Goztepenin açtığı neşren hakaret dâvasına dun Top lu Basın mahkemesinde dtvam edilmiştir. diğer avukatların maznunla gorjsmesine imkân verUmedığini sciylemiştır. Aynı mevzuda avukat flhami Sancar şunları soylemiştir .Berbad Süleymana lâyık görülen muameleyi bile, bir fıkir suçlusuna Ut C.H.P. de seçime hazırlık Dün sehrimizde yapılan toplantıda Trakya ve Marmara bölsrelerinin dıırumu incelendi, İstanbul il teskilâtındaki ihtilâf yalanlanıyor CHP Mecüslıün İstanbulda bulunan üyeleri, Trakya T« Marmara bol gesmde1?! seçlm hazırlıklannı görüçmek üzere dün eaat 16 da İl merkeB'nde tonlanmışlard'r Toplantıâa Şem •eddln GOnaltay. Hhaml Sancar, Fu• S'rmen, A+ıf Ö1Ü1, Şahab GOrier. d Fa'X Ahtted Barutcu, Fazıl Serafeddln Bılrşe hızır bıılui'nuşlardır CHP Meclls üveleri. bölsenin wçlm kamnanyası ve propaganda ljlerlnl gözden geç'nn!?lerdlr Bu arada KıiîİHrell Edıme KonctTelerine katılan üyeler. CHP nln seçhn lansmm »rt tıŞım bu artı? Sar="inea TralrTttdPkl I>P ltlerln telişa düçerek Adllye Bakanm» avirtatlann nxrt"e''*n ITTIB U f»rektl»lnl blldiren meMublar Arkan Sa 5, Sü. t i* îmam ve cemaat Ynnanistanın eski Propaganda Nâzın Drosos, düa Valiyi ziyareü esnaeutda Eski bir Yunan Nâzırı Kıbrıs mevzuu ile ilgili olarak sondajlar yapıyor Yazıtı $ Inci sahifemlzd* Kıbrts davaa gıbi tntllî bir metelemızde dahı politıkacılanmız, daha doğrusu ıktıdar ile muhaleTelefoto CUMHURÎYET Ankara lstan • fet bırbirlcrine gırdtler. ithamlaT Batı Almanya Cuınhıırbaşkanı, P.T.T. idaresi tarafından kendi adma Arkası Şa, 5 Sü 3 te ve mukabil ithamlar biribirint ta çıkarılan bir pul serfaini, 7 yaşmdaki bir Türk çocuğu için imzalarken fctb ettı. Kibnt davatı Bibi mıllt bir meselemızde dahi ıktıdan rutan n u Ratıb Tahir, bundan bir müddet hamrler, muhalefet mensubu. "»u evvel Temyizin tasdık ettığı bir mahhorrirlere (sen funu töyledın, »en kumiyet kararından dolavı duruşmabu mevzuda yazı yazmağa yanafsına kalmakta bulunduğu Üskudar madın) diye hucumlara ginştıler. Paşakapısı Cezaevinden geurilnıiştir. Onlartn da bunlara mukabeleıi Durusma, Ratıb Tahir Burakuı bej taktndiT. »vukaünın iddia ve talebleri ile enŞimdi bu tabloyiı bir tarafa btteresan bir durum arzettiği gibi, id MîlU Eğitim Bakanı, bunlann, dia rnakamı ile yapılan tartışma yu yeter derecede öğretmen ye rakahm da lutfen fu tahneye bakaltm: Bir katabamızda iki tazünden sinirli bir hava içinde ge$tiştirilinceye kadar, vazifele rafa ayrılan partililer nnemalaTasan hükümlerine göre 1 8 5 0 yaş arasındaki miştir. rine devam edeceklerini Evveiki oturumda verilen karar nndan, kahvelennden »owra "»«erkekler mücadele işl«rinde, yılda bir ayı geçgereğince istenen Kbylü gazetesi kosöyledi zarUfcIonm da aytrmajja başlaleksıyonunun bulunamadığı 'jılaşılmemek şartile, çalıştr ılacak Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) dığından, koleksıyonun Ankara SavŞajmayın, IM beklıyordunuz, Tunceli C H. P. milletvekılı Fethi l/ani? Imam yapjtn da cemaat ifei cılığınca tenunıne karar verıknigtır. , gayet mühim bir kanun taonuAnkan t (Cumhurlyrt T«l»ta) Duruşma esnasında avukatlardan Ülkünun, köy eğitmeılerile alâkall üç misli 0* omı talclıd ttmesin, 'r»l mücadele mevzuunda. hüknraet nın BiOiBkcrcstne, Ifeellslıı bucünM Bemzi Tüzünkam söz a larak muda bir sorusuna, Büyük Millet Medisi imimfcün tarafından hazırlanan v« geçiel kaml* topUatutad» tealamua v* takat * faayı kolektif sekilde yapmak iste nln bugünkü topkntıcnda eavab diklerinl; fakat ksndısmdcn Arkan 3*. t Sü 9 dm ~ yonda. baıı deJlsıkirtUrlt kabul elu. Arfca»t Sa. 8 Sü, 3 U Köy eğitmenleri tasfiye edilecek Ziraî Mücadele Kanun Tasarısı J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog