Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Kur'anı Kerimin Tercutne ve Tef*îri 1 A ]\ R I BITYRIJGIT ömer Riza Doğrul İki bez cild 25 Lira Ahmet Halit Kitabevi İstanbul unCU u m hu r i yet RIİRUCUSU: TUNUS NAOt 1 1 775 11.4 4 3 Telefonlar: Omuml Santral Numarası: 224298 Yazı Isleri: 224299 Matbaa: 224290 Telgrai ve mektub adresl: Cumhuıiyet İstanbul Posta Kutustı Utanbul No. 246 ÜÇ Kİ^AB Varhk Yayınlan arasın^a çıkarak kısa b>r zamanda mevcudlari kalmamış uç değerli Amerıkan eseri bu'defa yeniden bastjrılarak gene birer lira fiatla satışa çıkarıîmıştır. Steinbeck İp Al Midılli, Hemingway'in 50.000 c'olafr, Jack London'un Yaşamak Hırsı. Çarşamfca 8 Mayıs 1957 S.Rusyamn Suriye ve Mısıra silâh sevkıyatı Eisenhower Doktrininin kabulünden bu yana Boğazlardan geçen Rus bandralı gemilerin sayısı çok arttı Türktür Cemiyeti 67 Eylul hâdiseleri dolayısile 1.5 senedenberi kapalı duran cemiyet yakında tekrar • faaliyete geçiyor Ankara 7 (Cumhunyet Teleks) 67 eylul hâdiseleri dolayısile muvakkaten kapatılmış bulunan Kıbrıs Türktür Cemiyeti önumüzdekı gunlerde faaliyetine yeniden başlıyacaktir. Buguıı bu hu^usta kendıs: üe goru^tuğumüz ve Cemiyet merkezmin İstanbuldan Ankaraya î akline aid gerekll hazırhkları yapmak üzere şehrimize gelmiş olan Kıbrıs Türktür Arkast Sa 5 Sü 4 te Suriyedeki Tttrk aleyhtarı son nümayişler Hnkumet tarafındaıt dikkatle takib ediliyor SURİYE, Ortadoğuda sulh; istikrar ve ejnniyetin tecisi gayesini güden «Eisenhower Doktrini» nin tatbikatına başlanmasuıdan sonra, Sovyct Bloku memleketlerinin, Suriye ve Mısıra daha geniş, mıktarda ağır ve hafif harb malzemesi ile cepane gönderdiklerine dair haberler, Boğazlardan geçen Rus banchralı gemilerin gün geçtikçe çoğalması ile de teyid edilmektedir. Şimdiki halde, her 24 saat zarfında takriben 5 Rus bar.dırah gemi, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından Karadenız ve>a Akdenize geçmektedır Sovyet Blokunun Suriye ve Mısıra ağır ve hafif harb malzemesi ile cepane sevkiyatına girişmesi; 1956 senesı iptidalarında j baçlamıştır. 1955 senesi zarfında Boğazlardan geçen 501 Rus bandıralı gemı, 2330 301 tonluk emtia taşımısMr. 1956 senesi zarfında Boğ ziardan geçen 879 Rus S"a 5 Siı 2 de Ankara Beledije Ba^kanı dun tkseliuıs Or. Heuss'a fahri hemşerilik beratmı terirken Kapatılan Işçi Birlik Federasyonları yediyi buldu Ankara 7 (CumhuriyetTeleks) . ya bölgesi Işçi Sendikalan FederasBursa, Birinci sulh mahkemesinin yonu, Ankara Işçi Sendıkiları Birlikararile bugün, Bursa ts.çi Sendika ği ve Kocaelı tşçi Sendikaları Birlan Birliği ile Marmsra bölgesi İşçi liği kapatılmıstır. Sendikalan Federasyonu kapatılmış Bursa sulh mahkemesinin, her iki bulunmaktad*ir.' " ~~ •* "^ teşekhttl Için verdiği kapatme kaBu iki teşekkülle birlikte, bugOne rarjnda, Temyiı yolunun açık olkadaı kapatılan Birlik veya Fede duğu bildirilmekte ve ayrıca ıdarasyonların adedi yediye baliğ ol recilerin kanuna aykırı hareketleri muştur. Bilindiği gibi, daha evvel görüldüğünden üçer lira para cezade Adana Güney tsçi Sendikaİ3n sına çarptınldıklan kaydolunm^k*aFederasyonu, Çukurova tşçi Sendi dır. Bursa mohkemesi"in kırarı, bukalan Federasyonu, Eskişehir Sakar güne kadar dığer mahkemeler tara Dr.Heuss Ankara Dr.Küçttk Türkiyeye veda etti nota verdi fahrî hemşehrisi ve Beyrut Radyosunnn verdiği habere göre nota, S'Jriye hududunda yapıJdığı iddia ohınan Türk tah<;!datı ile ilgili Kıbrıs Tiirklerinin lideri bugün Adanaya oradan da Kıbrısa gidecek Dün de Bursa Sendikalar Birliği ile Marmara Bölgesi Işçi Sendikaları Federasyonn kapatıldı Beyrut, 7 tTHA) Beyrut radyosu bu gece Şamdaki rerou çevrelere atîen yerdlsl bir naberte, Suriye hüfcu met ntn AnSaradaltl elo'üçl vasıtaa.ie bugun Tür'slyeye, Suriye hududundakl TUrS tahş'.datı mevzuu İle U;1U o'arak bir nota Terdigl bilulrllmelctedır Radyonun llâve ettigine göre SuriAnkara 7 (Cuırhuriyet Teleks) ye hükumeti bu notada, bu kabll ha Br.gOn *ast 101,0 da Hariciye ko^V.ınrcketlerln lkı memleket arasındaül de yapılan oir tcr"n!e Fedfral AlmünaseSet'erln bozuhnasma »ebebl nıaâ'a . Cumhurbaşkanı Eksel&ns yet verecejlni beyan etmeirte ve bu Theodor H'u'îS'a Anknra şehrı fahri kanu ctrafmda Türk hülsumetlnin dlk g r ı i ı Ş i vcrilmış ve bununla alâkaıml çeSmektedır laiı borat, kendi?ine takdim olunfından verilen kararlardan ayn olat Bllindlgl üzere son günlerde yaban rak. bir hususiyet taşımaktadır Bu Mfcnfir Cu.nhurbişkinı ile Celâl cı basmda ç.ian haterlerde Ttırklveda Temyiz yolunun açık olmasıdır. nln Vrdundekl duruaannun karşması Eay4rın ve Ek<;clâns Huss'un berabeSendika birliklen ve federasyon Uzerlne Surive hududunı «Bker î'.ğdı ^ ; t ile Dış l=leri Bikın Ve Mo:ıoti(.f ın hazır bulundu Arkası a a 5 Şü. 4 te (ı blldırilme^edlr. Hanciye koşkânde yapılan törende söz aiati misafir Devlet Başkanı: "Ankaranın gelişmeleriııi, artık ba şehrin ittaşehıisi sıfatile daha yakından takib edeceğim» dedi[ ğu toplantıda Beledlye Ba>;kanı Orh.uı ı Eren fahri henjçehrilı . tevcihı hususundaki Beledlye karanna müstonıdcn hazırlanfln bcratın metnnı okun u ş ve bunu takib=n de çu konuşmsyı yapmi'tır 1 Arkası Sa. 5 Sü. 7 de Ankara, 7 (Cumhuriyet Teleks) Kıbrvs Türktür Partisı Lideri Dr. Fazıl Kuçuk, bugün D14 Işleri ve İç I^len Bakanlığmı ziyaret etmış ve gerek Bakanlara, gerek Bakanhk ileri gelenlerine vedâ ejlemiştır. Bu akşam da Fazll Klüçük şerefıne, Turkıye Mıllî Talebe Fe Arkası i>a 5 Su 3 te Japon Meclisinde dun kavga çıktı! Başbakan Ki.si, atom tecrübeleri devam etmeîidir diyince nıuhalifler hüeuma gectiler Tofcyo 7 (R 1 Japo".va mecLsınde bugv.n kavga çıkmıştır Bşbak'n K sl. I Japonyanın savunması lçın atom tecrubelerının yaso.c edılrree:i elemdır Arkası Sa 5 Su 2 üe Selçuk Çakıroğlu Hür. P. ye katıldı Bir müddet crvel D. P. <$en flırac edilen Bilecik milletvekili bir basm toplantısı yaptı, Hür. P. ye giriş sebeb lerini anlattı *"" İtalyada şaşkınlık Segni Hükumetinin istifası üzerine çıkan buhranın uzamasmdan korkuluyor iki dost ve muttcfık Jıvlet faaşkanlan evvelkl geceki kabul ırsminde kadeh kaldınyorlar Roma 7 (R.> İtalyan Başbakanı i Segni'nin itifası şaşkmlık yaratmışAnkara 7 (Cumhurlyet . Teleks) Selçuk Çakıroğlu buffun Hurriyet ParBir muddet evvel Demokrat Prrtiden tislne lltlhak etmıştır Bu munase'cetle tır. Segm hükumetinin çok r B n n thrac edılen Bilecik milletvekıU Ismall bır basın toplantısı yapan Çakıroğlu. olmadığı biliniyordu. fakat şu gun1 DiJVtZ KAÇAKÇISI \LMAN KADINI DtfS ADLİYEDE NEBAH\T GÜVENlN DURÜŞMASINI pajt.ye glriş sebebîeri etrafında. gaze. T\KtB ETTÎ Dövız kaçakçılığından sanık olarak adliyeye venlmiş olan A'.man kdını Renate Forsyth lerde istifası da beklenmiyordu. Sa1 tecllere lzahat vermişür. dâvası hakkındaki do^ya. dün 1 Asliye Ceza Mahkemesınde tetkik edürr.i'tir. Tetkıkata sıyih tayyor etek ragat sosyalistlerinin çekilmesı buh. 1 Bılecik mi'letvekili, bu konuda 5ungiverek felmiş olan güzel Alman kadını dün de Adliye koritforlannda bu; uk P''.VT toplamış ve büyukçe bır rana yol açmıştır. ttalyan Cumhurları sdylemıştlr: kutleji gıttiğı yere surüklemiştir. Foto muhablrlerinm üzerlne yürümek yeırc bu c 1 ' nnlara pcz veren Fııryth 1 Asliye Cez^ Mahkemesinden çıktıktan sonra. 3 Ağır Ceza Mahkemesıne gsd'n k. kncası trompetçi Necdetı başkanı bugün istiş:referine başla« Hiç juphesız ki ben v« benden öldürmekten sTik Nebahat Güvenin, sr.hıdlerın celbi içın baV'ia gtlne hıt..' Man, duruşmasını takib etmiş mıştır Buhran uzadığı takdirde yeewe! DP. den çıkarılan veya çıkan ni seçimlere gidılmesi muhtemel''ir. [ arkadaşlsrımın maksadları partılerın tir Resimlerde Ncbahat Güven (solda) ve Alman kızı (sağda) gorülmektcdir. den ayrılma değildi Ayrılm'k ı H ' n m Diğsr taraft^n Sardenya adası ile i dan bıle geçme. merkezî ttalyanın on kas:basında mtftı. Gonul lster pazar ve pazartesi günleri yapılan di kl, 1946 1951" mahallî seçimlerin neticeleri açıklanyılları arasındmıştır. Bu neticeler, hristiyan deTürk demokras.Moskova Soryet Sovyetler Bırllğl TOksek Şnrası topmokrat partisinin yüzde 25 daha faz Partlsl çefl 7 (AP) Hrutçef,Komünlst sihe buyuk hizme' NlSita bugün la rey kazandığını ve komünistlerle Sovyetler Blrlığlnln llrîlsadi İdarî me lantısında konuşan Hrutçef, yenl pll | ler etmiş ve denm, «millı iktisadiyatın daha da I diğer partilerin rey kaybettiklerinı kar zmasmda etraflı de|lş!XIlkler ya geliştlr'lme:!. d&vâsı ujrunda behemokratık prensıp pıldığınî, ldare sistcnlnln ademl aıehal tatbike konulacağmı da »nlatlerl topyekun bl'( 1 göstennektedir. merkezilcçtlrtleceğlBl Te «sıklet mer mıştır Bu yenl plâna göre blrer ayn mılletin şuur ve kezlnln» mahalli idareiere devroluaa veiâlet şe' '^de idare edilen 20 den vıcdanına hâkke cagını blldirmiştlr. faz'a ssnai kurum lâjvedilecek ve dıi mı? bulunan blı ger blrçoi tcşekkdl ksjnaştınlfcakpartı. kısa bit tır Hru'çeî, memlekete sayılan zaman lçınde ha lsmail Selçuk 850 000 i aşan ldarecl ve büroSratlar fıza dumuruna uğ Çakıroğlu arasında genîş olçüde tenBlkat yapıla ramamış olsun. Cafını da acS'am'ştır Gonul isterdl kı yazılanların ve soy Arkası Sa 5 Sü 3 te lenenlerin >uz seksen dereee tersi yapılmamış program ve tuzuk b'r tarafa atılmamış muhalefette iken tam deBaşvekilin davetlisi olarak 1 ay deti zarfında şehrimizin muhtelif mokrasi, lktıdarda iken gudumlu de. mokrası istenmemış olsun Gonuî ls kadar evvel şehrimize gelen tanın semtlerinde tetkıkler yapmış, imar terdı kl, hurrlyet. hürriy«t dıye hur mış şehircilik uzmanı Prof. Prost bu hareketlerini incelemiş ve düşünceBotin muhabirimiz, dun çıkan MİTHVT P4ŞANIV KABRlNt Zİ rlyets.zlık kucağında doğmuş bir par gün Parıse müteveccihen Istanbul Arkam Sa 5 Sü 5 t c bir mektubunda NATO Konaeyi T\KET B^juk Devlet adamı Mıt tı. ancak kongreye karçı sorumlu bu dan aynlacaktır. içtima gunlerindelcı bazt hatalah"t Paçsnin şehadetı yıldönümü Prost, Istanbuldaki ikamet müd Arka.fi Sa. 5 Siı 7 de ırna«ob'tre dün Harrıveti Ebcdne rımuı, kcçırdığımız fırsatlan ayn T peiindckı kabri resimde gBrüldügü ayn sıraladı Bunîart esefle ve vz~re zıyaret edılmiş, hâtırası tazız teessurle okuduğumuzu saklamak edı'mıçtır. doğru olmaz Sıyasi, gaynsiyasi her turlu topîantılGrın, aylarco ecı;eltnd«n en ince te/erruattna AVRDPADA KIŞ Avrupanın muhtelif yerlerinde şlddetlı bır kıs kadar programlaşUnlarak tesint hüküm stirmektedir (Bu husustaki haberlerimiz üçüncü sahifededır) Şiddetli fırtına yüzünden ttalyanın başkenti Roma sehnne yağan dolu edıidıği ve bu prooTamlnrtn sanibazı mahalleîerin su altmda kalmasına sebeb olmuştur Yukandaki resım yen sanıyesıne tatbik olunduğu de Romalı çocuklar ajak bileklerine kadar yükselen dolu taneleri ara bır memlekette bizim delegaıyon sında oynarlarken gdrtilmektedir. reısımızın son dakikaya kadar malum olmaytfi adamlart fcimbilir Şimdiki ihtiyacı karşılamak ne kadar fasırtmtstır. Hele Türk delegasyanu ileri gelcnlerinin 35" üzere kibrit ithaline devam gazetecihk bir basın toplantısı gibi edilecek her siyaset adammın ağzıntn su. 1/unu akıtacak bir fırsatı bıle büe Haber aldığrauza göre, mem'eketiKral Hüseyin, Ürdünde ihtilâl kaçırmalan bu taskınh&ı kımbüır ' mizde günden gune artan kibrit isne dereee arttırmıjtiT. çıkartmak istiyenlerin Lübtıhlâkini karşılamak maksadile devnana kabul edilmome1erini Kıbns davası gibi raJciblerimilet ve hususî sektöre aid fabrıka'arın zin propoganda üstünlüğünden ıstihsal kapasiteleri arttırılmaktadır. talcb etti derd yandığımız bir daüanın mevînhisarlar tdaresinin senelik kibrit ımalâtı, azamî hadde rağmen, ihtiyaç zuu bahsolduğu günde ve yerde Be^rut 7 (RAP> Resmî bir kay kar|üanamam»ktadır. Son senelerde CANNES'OA TAHtTlLt Y1LD1Z acaba nasıl bir mazeret bizi bu nri: t3rafındar açıklandığına göre, ransanın Cannes film festivalin» tsttoyede hususi teşebbüse bağlı diyanlış harekete sürükledı? Fara. Ürdün Kralı son buhranı yaratan hemen dünyanın her yerinden beyaı ğer bir fabrika da ıstihsale geçnuş za basm toplantıstnı yapacak deleve muhıkeme edilecekleri bildiriten peıde yildıılan katılmaktadır Tahibulunmaktadır. Bu da sarfiyata kâfi gasyon reisintn Hsan bilmemeg' ti'li yıldız Maya Flohr, ekzotik kıyaşahtslann Lübnana kaçmalanm 8nI gelmemektedir. tandaş gelmektedir. Bir ay sonra da, mi? Bizce bu dahi sebeb olmamak Şehrimİ7İn nüfusu tahmin edilernlfeti ve çıplak ayaklan ile dikkat lemesi içın Lübnan CumhurbaskanıXt MATIS ÇENI.İKLERİ HAZIR LIĞI 19 Mayıs şenliklerl hazırhkÎnhisarlar Umum Müdürlüğünün yecek kadar çoğalmıştır. tCaradeniz okulların tatili dolayısile, Jinlenmek lâzımgelir. nazartarını Ozerlne çekmektedr! Yuna müracaatte bulunmuştur. lan devam etaektedir. Dün de nalmd* gOrOIdOİU ttset* «Jrenciler «tad I Büyükderedeki kibrit fabrikasının ve havalisinden iş bulmak için hc üzere şehrimize gelecek öğretm<în ve kandaki reaimde Tahiti'U yıldız May« Arktm Sa.SSU.St* yomda proralar jrapnuiludır, , 1 Arkan Sa. 5, Sü. C da men her gün lıtanbula bir çok 7agcrülmelrtedlr. Arkan Sa. 5 Sü. 2 d» Rusyada iktisadî ve idarî ıslahat Hrutçef 20 Bakanlıgın lâğvedileceğini, 850 bin memurdan çoğunun tensikata tâbi tutulacağını açıkladı Prost, köprü yerine su altı tüneli yapılması fikrinde İmar hareketlerini inceliyerek düşüncelerini bir rapor halinde Yali Gökaya veren şehircilik nzmanı Prost bugin şefırimzden ayrılıyor Sebeb ne? Urdün'ütı Lnbnandan bir isteği Biitiin kibrit fabrikalar ı tevsi edîleeeV Istanbulun nüfusu 2 milyona yaklaştı Bir müddel evvel gBnde 5500 $nval m sarfeiilîrkan ba miklar son zamanlarda 6500 e çıktı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog