Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

ALTf CUMHURtYBi. 7 Mayıs 195? Seyfi Cenab ile Celâl Atik istifa etmeğe kalkıştılar Pazar gunu Alpuiluda yapııan eurtş mıllı tdk4m seçmelerı esnasjıüa bı.lıren oa zı hâdiaeler cıdden uzuntu verici olmuştur. Dunva şampiyonası arifesinde g^ne br takım huzuısuZiUkJar yaratanlar çıkmıştır. Dunku istifalar Evvelkı akşam gureş kampında Fedeıayon bîşkor.ı Se\fı Cenab ve antrenor Celâl Atik bazı hâdıselere sınır'.enerek ıstıfa etmışler Bıiâhare teskrn edılerek istifalarını gerı aİT.3=lardır. kalacaktır. Takım calışmalarma devam etmektedır. Dunja şampnanasına katılacak railletler 6 hazıranda Doımabahçe stadında baş'ıjacak olan dunya .eroest eüres şamp'vonafi içfcn 17 millet (Japonya. Polonya, Yugoslavva, Macaristan, Bulgari=tan, Fmlandiya, İs viçre, D. Almanya, Rumtıya. Rusya. İtalva. Avusturya, İran A B D İn^i'tere İsveç, Fransa) geleceğıni bıldirmi'ştir. Bovlece sampiyonaya 95 kampmda ilk seçmeier Ehjn bölge binasmda Beden Teıbi•vesi Umum müdürü Niz^meddın kadro şu şeklldedlr. Kırşan. Beden Terbiyesı Istanbul Fenerbahçeden Lefter, Sükrü, Ba>bblge muauru S Salâhaddııı Cıhand, Nacı, Can oğlundan site halckında ee^k'ı maGalarasarav^an" Turgay, Isfendijaj, lumatı almışlardır. All, Kadrl, Melin Be. kozdac Abdullah Istanbul bolgesının musbet ıcı<ıatBeşiktaştan Ahnsea Berman A}>;ldi7İı kadrouun jeni namzedleri: Ni^azi, Avni, Ozcan, Abdullah, Günay, Akın larından bırısı olacak olan bu lesis Adale'fn Aylıan, M All Vefadan. Nejat, Hllaıl. ıçin dün kendısıle goruşen bir arAnkaradan: Mustafa daşımıza Cıhanoğlu. «Bu bü>ük >iImlrden: Eaya (Altay) tenin temellerini ınçallah bu ayın içinde atac^ğız. Dıaleye çıkanlması ıçın derhal faalıyeıe geçtik Sıte 21 hakem, 32 idarecı kaülacak. Se memleketıı^izin en büyük ilıt'yacNamzed kadro şu şeklldedlr. kız millet tam takımla Rusya 12 larmd:n birisini karşılayaeaktır.» Fenerbahçeden' Ergun, ATHI, Nlyazl Galatasarardan: Salm demiştır. ureşçi ile geleeektir. İstanbuLspordan: Ihsan Vefadan Özcan Arkoç Aaaletten: Güngor ISTANBUL TURNUVASI Beykozdan: Hajaa, Ismet, B. ErdoBUGECE SONA ERIYOR ğan Easımpaşadan • ZOhtQ. Dün üzertnde renkli pullar buluBeroğîuspordan Gun«y Aianadan Seîâml nan bir zarf «îstanbula geldi» damAnk?radan. Zek&i (Güne«). Fanık ga^ı ile her mektub gıbı damgalandı. (D Spor) ^ Eu zarfın ıçınde bir mektub ve mekİzmlrden: Fa.lt, Ai:n, Gürcan tubun arasında bir gazete kupürü vardı yaptldı HeT lil tek »eçlcl de dün Bölge blnaamda yapılan toplantıdan Bonra 19 mayısta Po'.onya !le Varşovada PoBundan bir müddet evvel plânla lonya .A) rallli takımı İle karşüaşacak r:mn hazırlanmnkta olduğunu hab~f Jlan (Aı m llî takımiT.ızın iadrosuverdiğimiz Ansdoluhisannda yapıla cu ve 20 mayısd^ Mısır (A) takımlle oan ıB) milli cak spor sitesinin plânlan tasdıkten karşılaşacakaçıklatn.şlardır. takımıaıu kartrosunu gelmiştir. Spor sitesinin temeli bu ay atılıyor (A) ve (B) millî takımlarımızın namzetleri dün akşam açıklandı A mülî takımı B millî takımı Arjantin millî takımı memleketimize geliyor ARJANTİN MtLLÎ TAKIMI TCRKİYEYE GELİYOB Kalan kadro YaplİFn seçmeleıden sonra kamp ta. «Mehmed Kartal. Abdullah Çay, Ibrahım Yurdaerış, Husey,n Akbsş, Nurı Çakıcı, Mehmed GoBrezJya kuzey îlglntn jampiyonu cur, Bayram Uysal, Kadır Engın Spor C'ub Do Recife bugün şehrimlzMustafa Dağstanlı Hayrullah Şa de'tl dörduncü maçmı Beş ktaş takıhm, Ahmed Cıvelek, Hılrru Gezıci, mı İle yapacaktır Yaptığı kRrşılaşma larda lyl futbol oynayan eleinnlardan İbrahim Zengin, Ismaıl Ogan, Kâ mürekkeb olduğunu belll eden Te Uç lın Ayvaz. Ramazan Gunçor, Ha maçtan lklsln^ kazanan Recıfflilerln san Güngör, M Kurt. Bekir Buke, Ankarada Federasyon Kupası maçlarır.da aldığı lkı gallblyetten sonra ?eh tsmet Atlı, Hamid Kaplan, Suley rimizde llk maçını yapacak olan BeDiın>a şampıyonu Çekoslovakya voleybol takımı nan Baştimur ve Sadık Esen» kal şlktaş karşısında alacaklan netlce cld den enteresan olacaktır. Gerüş çapta bir mall fedakârlık nuvasının yegâne milll müsabakası ttuşlardır. Slyahbeyazlıların bu maça Ankara neticesinde, Birinci Milletleraraa İs yapılacakür. daicl gallb gelen kadrolan ile çıkacak tanbul turnuvasım orgarize ed~n Is Müteakıben Bulgar milli takımı İklnd seçme 1 ları söv.enraektedır. Kampta ikınci seçme on gün sonKarşılaşmayı muhtemelen İstanbu! tanbul bölgesi Türk ve hattâ dünya L^bnan millî takımile oynayacak, ra yapılacaktır. Bu seçmeden son DoUesln'.n üç hakernl M Aflr, M Gü boleyboluna büyük bir hizmette bu on^sn s o r ! r a da Türk ve Fransız milra güreş kanpmda 1618 güreşçi ven*urk, M. Çakar ldare edeceklerdlr. lurmuştur. ı u Vo!cybol takımlan tumuvanın ... ... • dördüncülüğu ile beşincihğini arala„ T. , Halon dünyanın en ileri ve en lyı . . . j ,f j , , , , , . u , . rında taksım edeceklerdlr voleybolcularını kadrosunda bulun , duran dünya şampiyonu Çekoslovak' Gecenin ve tumuvanın en »on maya ile ikincisi Rumanyayı Istanbula | Çi da, dünyanın iki dev voleybol c / mek ve onlan Türk seyircisine voleybo, âlemınde vakya ve ondan nra kaunanlaıa •£kdim lacak TO eşıne ancak şampiyonalarda rastlamükâfatlan verilecektir. nan bir hâdisedir. Haluk SAN j Modern voleybolun Sncülerl olnn Çekoslovakya . Rumanya arasırda, geçen eylul ayında Pariste yapılan üçüncü dünya şarrpiyonasının fina] müsabakasını görmüş olan Fransız seyirci'eri, bununla hâlâ iftınar etmektedirler. Beşiktaş ile Recife bugün karşılaşıyor üiîya blrîncisi ile ikmcisi karşılaşıyor Aykaç ne diyor? Dün kendisile görüşen bir arkadaşımıza Eşfak Aykaç: «Ben (A) takımı ile Polonyaya gıtmiyeceğım. Mısır futbolıinü gördugum ıçin bu rada kalacak ve takı.'rımj7in t t k bk cihetile alâkadar olacağım. Gayemiz en iyi elemanlanmızı takım ları kuvveth yapabilecek şekilde taisim etmektir.» demişür. Zarf Arjantınden geliyordu' tçindekı 11*5 santım boyundaki g,».zete kupürü ise Butunlarca yazı yazılacak kadar muhimdi. G. Saray takımında tadilât m Burnos Aire» 17 (HususD Zagreble yapılan radyo trlefon konuf| ması nfOcesinde Arjantin millî takımının 1957 senesl sonunda Yugoslavya, Yunanlstan ve Türkiyede uç karşılaşma yapmasına karar vcrtlml}Hr. Adı gfçcn roemlcketlerln frderasyonlan bu maçlar İçin 12 o"0 rfcktlf dolar 6dlyecrklerdlr. Bıl para (1.5 tnllyon e7o etmektedir) tekllfWare heyeti dün ak ! ; r r l , . , H „, ' ı lann yapılmasına karar vermlştır. Bl şam toplanarak bazı kararlar »1 mada gibi Arjantin Amerıka futbol mıştır. Bu arada antrenor ile tek Hııdigi >apılan Guney Milll j nik komite arasında bir anlaşmaz famplyonasında parlak zaferlrr kahk olduğu yolundaki söylentiler NETİCE yüzünden antrenör Szekeîly, B. Fikret ve Niyari Sel'in ifa<3elerin« i federasyonundan tl;,rra yapmasmı bekle• Arjantin milli takımıt a » Hr anl.SBia olduğu neticeçi,;e , nwkte Dolmabahçede gormek varılmıstır. Bu üç kongreve kadar vazifesine devaıri Dolmabahçede keramet vardır Diğer taraftan futbol 1500 er lira şampiyonluk prirni ve rilmesi karar altrna alınmıştır. F.Bahçfeliler 1500 er lira alacaklar Gazete kupürü uruguay'ın Montevıdeo şehrınde intişar eden en büyük gıziteden kesılmışti Başhkta şöyle denılıyordu: «Arjantın üç maç yapae^k» alt b^şhkta ise iu satır yer almıştı: «Yugoslavya. Yunanlstan ve Türkiyede». Haber ise çu idl: MiUl bcsketbol takunımmn en M » kadroan Basketbolcularımız 16 mayısta gidiyorlar , rada iki tems'lî müsabaka oynray»» caklar ve 30 mayıs tarihinde d« uçakla İrtanbula döneceklerdir. 20 ilâ 30 haoiran günTeri arasmda Sofyada yapılacak 1937 Avrupa basketbol şampiyonasma katılacak bu maçlara hazırlık o!mak üzere Eulgari tan, Avusturya ve Almanyada mülî ve temjilî mü saba'calar oynamak üzere 16 mayıs crünü şehrimizden hareket edecek tir. E\rvelâ Bulgaristanda biri milll diğeri temsi'j iki karşılaştna yapa cak olan takım:mız buradan Avus turyaya geçerek biri millî ikisi tem silî üç maç oynayacaktır. Avustur yadan Almanyaya geçecek olan Erdogan ARIPfNAK basketbolcularımız muhtemelen bu Binicilerimiz Avrupaya gidiyor Ordu bin'.cl'.ik eklplmlz Vly&na, Parl» ve Ahen (Ekslaşapel) de yap.lacafc olan Bejnelmllel konkruplilere lştU rak etmek İçin hazırhklar» devam et mektedlrler. Takımımız İlk def» müsabai» atîarını 12 mayısta yola çıSararak, 1311 m&yıs tarlnlert araamd» ls« blnlclle» hareket edeceklerdlr. Londra 8 (THA) Highbury stadmda 30 795 seyirci önünde yapılan temsilî karşıla<ar!ada 23 ya•îirvîan aş=ğı olan futbolcubrdar ^"urulu millî takım. esas İngiliz mi' 'î takımını 21 yeTirrtetir. Kapanış merasiifi dolayısıle BırınMill'ler: Dithbum Staniforth ci Mületlerarası lstanbul vol"> bol G. Sarayın Izmirde yenildiği maçta Altay kalecısinin bir kurtarışı Garret Armstrong. Wrifrht, Dioturnuv^sının bu son gece kar ılaşHaber aldığımıza gore büyuk bir yor ceklerl «oylenmektedr Galatasarayın maları Spor Sarayında saat 17 de kinson Mathe^vs. Taylor, Loft(urluk ve surantrene bir vazlvît mu. onuırmzdeki haftadan ıtlbaren Federa» r house, Baily, Mettalfe. (aheâe ed'Ien Galatasaray takımında yon kupası malça ıru bu deârlşık ter I başlıvacaktır Cumartesi gunu Wembley stadında 100 b:n meraklı önünde oynanan mnçta Genrlerin goüerini Ar^enalli Gro sazı tadıllt yaoılması kararlastırıhnış t'n<!ı> katı'acaSı da Kâve olunmaS^adır |' tDt olarak. ikinci dünya kızlararası "~ Manchester United'i 21 yenen Aston Vıila'njn Kral Kupasını kazandığını bildirmis.trr Bu cumleden olmak uzere. Sarı Gaiatasaray bu hafta Federasyon ku voleybol Fransa ile karşılaşacak j VPS ile Bolton'lu Stevens, millîleTİn şampiyonasınm ikincisi Bugece kı.TMzıl l?rın ycgurluk gosteren fuK pasmdakı maç.nı paıar gunü şfhrlîgnl'jınü ise Blackpollü Ta'ylor atmıj ! t a c Yukarıdaki reslmlerde maçtan sonra gahb Aston Villa takırrınm kaptanı J. Dixon Kraüçenin elindea vole>bol millî takımımız aolcuıarı isllrahate çekeceklerl ve yer | mizde Adananır Milll Mensucat takımı Rumanya ile bpfincisı Bul'ari't^n i kupayı alırken ve arkadaşlannın omuzları üstunde gbralmektedır. Bulgaristan maçında kız takımları arasında Istanbul turler,r.« lhtiyat demanlan tk«m« «d«1 U« oynıyacaktır. ..'iiınııiHisımıuıııııııiiiM,;(ıi!Huııııı,ıı,(iiııi!m«ii(Mnııııın" Halbuki bu iki milli takım aynı kadrolarile bu gece Spor Sarayında Bırınci Mılletlerarası Istanbul voleybol turnuvasmın finali için oynarlarken 8 ay evvel Paristeki dunya şampiyona'îi finaj karşılaçmasının revar'inı da yapmi"! olacaklardır ki bu da Türk sppircisi ve sporseverleri için bütun voleybol âleminın gıpta edeceğı bir hâdise olacaktır İngiliz genç takımı (A) millî fakımını 2 1 yendi GRAFIT POTA TEVZI EDIUYOR Aşağıda nevüeri yazılı potalara ihtiyacı olan Odamız n»nsubu sanayicilerin 10 mayıs 1957 akşamına kadar Sanayi ve Tevzl Şubemize dilekçe ile müracaatleri rica olunur. (5689) A. 60, A, 70, A. 80, A. 100 BILUMUM HASARATI YOKEDER Istanbul Ticaret Odası Satılık Fabrika Arsaları Bomonti, sanayi mıntakasında satılık arsalar. Müracaat Tel: 27 14 32. FERİDUN MEHMET OZIPEK Dahilî Ticaret ve Komisyon Mubterem dost ve rcüşterilerine aşağıdaki adreste tekrar faaliyete başladığını arzeder. Galata, Perşembepazan Cad. 20 Yoğurtçu han kat S, No. 1314. Telefon: 44 11 43 GARAJ MALZEMESI SATIŞI T. C. ZİRAAT BANKASI Beyoğlu Şubesînden: Bir borçtan dolayı Bankamıza merhun aşağıda yazılı menkul malların, Siçli ÂbideJhürriyet caddesi 257 numaralı garajda 9.5 1957 tarihine müsadif Perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satılacağı ilân olunur. (5686) 1 Grank taşlama tezgâhı portatif 2 Torna için rcktifiye âleti fein 3 Bjyük press Weaver 40 ton 4 Pres tezgâhı kcntmotör 30 ton 5 Hava kompresorü komple 3 HP manley 6 Yatak dökme tezgâhı 7 Motör montaı tezgâhı. D A V E T Assomption Fransız Kolejinden: Okuyanlar 10 mayıs cuma günü saat 19 da Taksim (Güney Park» gazinosunda toplanacaklardır. Arzu eden arkadaşların teşriflerl rica olunur. Lâboratuara elverlşh su, elektrik, havagazı bulunan sehir içi veya clvarında 500 ile 1000 m2 kiralık bir yer aranmaktadır. Müracaat: Galata P. K. 191^ Lâboratuar için kiralık yer aranıyor • Satılık İsviçre Mamulâtı Mobilyalar Yeni salon ve yazıhane takımı (Herrenzimmer). Yemek odası, muhtelif dolablar, pikup Thorens otomatik 3 vitesli, iki yatak somyalı, Kolman gaz sobası, Hoover süpürgesi, Tornado tsviçre parke kazıma ve cilâlama makinesi, Marklin elektrikli Muthis. tren portatif masası İle Thomas tvory 12 klşilik porselen yemek ve çay takımı. Tel: 48 49 51. 8 den 12 ye kadar. f EŞYA PİYANGOSU TEHİRİ 2 mayıs 1957 tarihinde çekileceği ilân edilmiş olan Ulubey Hastane ve Ortaokul Yaptırma Derneği eşya piyangosunun bazı zarurt sebebler dolayısile 2 haziran 1957 tarihine tehir edildiği il&n olunur. •••••••••••i Dernek Baskanlığı ^ * temizliğin ayrı timsali Bngflnfln «r kadım temizlik Jçlertndo kolaylık ve «Or'at arıyor aletin eo moderninL malzemenin en lyigini seçiyor. Temizleme tozu mevzuunda da ibtiyaea ea İyi eevap veren FAY Temizleme Tozuna bfitfln Utlz hammlar tercih ediyor. bıçak, çatal, fcasık, tencere, bulasıa kaplan, emayo ve madeni efyay» en kua tamanda temizler. 1 fayana, mermer ro. çinilerl ç o l ı daha az gayret carfıyla r e p y e n i bale getirij Te tertemis yapar. | Puro Fabrikasınm mOtehassu Wn>» : yagerlori tarafından hususi formüllo otomatik eihâzlarda imal edilmektedia Kalorifer Teşkilâtı Yaptırılacaktır 1 Ak^ehirde Denıeğimizce kara yapısı ve çatısı ikmal edilen 500 metrekare üzerinde dört katlı Van tipi hastane bınasının kalorifer teşkilâtı yaptırılacaktır. 2 Bu hususta geıekli malumat Derneğimizden öğrenilecektir , 3 Ihale açık eksiltme ile 31 mayıs 1957 Cuma günü saat 14 te Akşehir Eelediye Salormnda Derneğimiz hi'zurunda yapılacağı ilân olunur. Akşehir Hastane Yaptırma Derneği Başkanlığı Doktor Operatör Basur memeleri amellyatsn tedavi LâleU Ordu Cad. Candan Apt 309 Istanbul Tel. Muay 22 40 11 FERRUH DERELİ ARANIYOR 1 Yüksek insaat mühendisleri 2 Teknik ressamlar. Fransızea veya ingilizce bilenler tercih edülr. Müracaat: Demirköprü barajı P. K. 1 Salihli. 1 İDEVREN TELEFON ARANIYOR Galata, Bankalar eaddesfaıde kflin b h dukkâna d e m n telefon «ranrror. M&raeaat: Tel: 44 83(6 KATTB 80734 trt»nbul pllkall kamyonumuB trıflk T* ılctt efladan. itnnı kaybettlm. Yenlstnl alac»Sım<Un Mkislııtn httkmü yoktur Ahmed Etlerd», Mekteplarda, Otetlerds, Fabrikalartfa, n LokaaUlart» bilumum temlzlik KİRALIK • Beyoğlu cihetlnde bahçell KÂKGIR EV ARANIYOR Tel: 441897 446096 Operatör Ürolog Dr. I Adana Tekstil Sanayii T. A. Ş. İdare Heyeti Başkanlığından: Şirketimizin kurulus muamelesl tekemmül etmij olduğundan ortakların bakiye borçlannm tahsilinden sonra sermaye tezyidine gidilecektir. Esas mukavelenamemizin 17 nci maddesi gereğince taahhüd ettikleri sermayenin tamammı odememis olan ortaklanmızın bakiye borçlannı 15 haziran 1957 tarihine kadar Adana Yapı ve Kredi Bankasındaki 1881 numaralı cârl hesabımıza yatırmalan lüzumu ilân olunur. KONFERANS Bugun saat 17 de Süleymaniyedeki Biyoloji Ensti titüsünde kimyager Özdemir Yarar tarafından «Ziraatte radyo fosfor araştırmaların konulu bir konferans verilecektir. Giriş serbesttir. Türk Bioloji Derneği MEVLIDHAN\ tdrar Yollan ve Tenasul Hastalıklan Mütehassm Galatasaray Suterazı So. No )l Uğur Apt. Tel: 44 14 36 KEMAL ÇAGLAR KÂNİ KARAGAİ EV: ratlh Türb« Cad. Refah Apartımanı No. 43, Daira I Tel: Ev: 2129*7 | Hafız daha iyi TEUIZLEB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog