Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

7 MITU 1*57 Ba^tarojı 1 inci sahıiede Sağcılar da ».vnı taktikleri kullanmışlar fakat hem daha tesırsiz Jİ 79 ] muş, hem de organizasyon bakımınI dan zayıf kalmışlardır. İHTİYAR ERKEKLER | Seçimleri sağcılar kazanmış dahi olsa Surivenin siyasetinde bir dej ğisiklik obnıyacaktı. Seçimi kavbedenler «ra'inda. SuDört ihtiyar erkek, riye ve Urdün Müslüman Kardeşler îskemle atmış cominin avlusuna; teşkilâtının llderi Mustafaf Sibai de Kış güneşinden medet umuyorlar vardur. L'rdunde tevkif edilen subavlar Guneşl Amman 6 (R.'ı Ürdun Krab Hü Hörmet et onların arzwitna seyin Lubnan Cumhur Başkanına Bizden çok fazla çaltştı onlar, ! bir mesa] ?ondermi5tir Avnca Ür'Milletvekilinin vazifesi Bugun, lisede okurken yaşîtlan. Turan Güneş b'jndan sonra Tar dün Vilde Krpliçesı ile Kralıp kütstıbdada baş kaldırmıştı onlar. hanm. b:r Bakanı teslr al'mda bırak çük kızı Ayşe bugun Beyruta gel10 temmuzda, mak isteyen milletvekılini, aslmda mislerdır. Alkışladrlar hürriyet serabını; kotu bir milletvekıli olara'£ vasıflan Baştarah 1 incı snhtfede Diğer taraftan Kral Hüseyin Ürdırmak gayretınde olduğunu söyledl Aldandılar ama, kayfjetmediler azimlerini temlekeler Bakacı Lennox Boyd ia dun Genelkurm^y B=ıskanlığına GeMeclisin üze nde durması gereken 19 aralık tarihinde, Avam Kamarrv On yılda beş savaşa koştular. en muhim rre=elfr!n bu oiduğunu neral Habes El Mecali'yi resmen tasında yaptığı konuşmada, Radclıffe yin ermiştır. İfade ettl ve dedi kl: Lıbyado. İşkodrada, Anayasasının adaya genış dahilî « Muhalefete mensub olsun, muÜrdün Savunma Bakanı ve asÇanakkalede. Sinâda vuruştular vafakata mensub olsun, bir mületve kerî valisi taht aleyhine çabsan bümuhtariyet verdiğini ıfade etmi's ve Silmeden Smd çöHertnin terinı, kulnın anavssadan almış oldugj mu tün subavlnnn muhakem? edıleceğıileride mahalli hükumet muvaffak Onlardı koşan Mtıstafa KemaUn çoârısına rakabe hakkmı ve en nlhavet mensub olduğu takdirde, Kıbrısta yaş:;. an Süle\Tnan Tukan. bulundu*u M»(llsin kend sinl gittiji ni sovlemıştir Onlardır Dumluvınarm gazileri. iki ayrı cem3ate kendi mukadderatistikametlerden 180 derece ger:ye çe drfî idare sona erdıkten sonra si\asi Bu asil ihtvjorlar, lannı tayin hakkı verilebileceğmi Tirtnek «elâhivetlne sahıb bulunduğu partilerin tekrar açılacağinı belırtHür ve müstakil bırakan bu toprağ% sana bıldirmisti. nu Bakan bev unutmuş bulunurorlar » mistir II Kimlerl teshh rtrrah? Ancak, malum olduğu üzere t LenÜrdünde yüksek rütbeli 12 subay Kocaelı mı.letvekill. muteakıben, tevkıf edilmi'tır Bunlar vatana hıBöyle çökmediler boşı.na! nox Boyd, o bejanatında, cpmaatleÇalıçma Bakanmm kendi sorusuna yanet «uçu ile yaıgılanac^klardır Bir kese kâğıdı şekerin, rin kendi mukadderatlarım tayin uzaktan yakrdan cevab Tenuedlğln! edebilmeleri hususunda kesm bir Kırk paradan, yirmi bes kurujo Hasım kabinesi, Ürdünde ıhtılâl soyledi ve şovle dedi: tarih vermemış ve »beynelmilel duVe beş Jcdğ'da çıktığmt gbrdüleT, • Ben bu ka'oil isnatları yapmak çıkartmaği çal'smıs ve bilâhare 5^rum ve stratejik vazivet müsaade için eose lecek delille'den bahse ma ve or=dan da Kah'reye kaçfığı Gün oldu hasta çocuklarma, divorum. Ksndısi batıni sebeblerı or bildirilen Genelkurmay Ba^kanı Geedince» şeklinde konuşmuştur. Şeker kulâhmda pirinç götürdüler taya koymak mumküc değiidir dedl neral Ebunevvar ve Hayarinin faaSir James Bowker ile Fazıl KüFırın kapılarında kuyruk oldular kış günleri. ler. EJer battni sebeblerl ortaya kov liyetlerini desteklemekle Mısır ve çüğün bugünkü konuşmasmda. ayTitrediler, uşüduler, ökrurdüler, n,k mümkln dejllse eâer hasika"en nca Makarıos'un dururruna da tebazı şahıslar.n bu memlekette sınıf Suriveyi ıtham erien bırer prote^to Ama gene ekmek goturdüler evlerine HIDKELLEZ Yaz mevsimi, .HıdreUez ıle diin başladı. Sabahın ma< edıldiâi ve büyük elçinin şımmücade'es nl tstedlklerı gibi taimk nota<;ını Sam ve Kahireye gonderSanman! felefc fcolay büktü belleri  roiştir. cisli bulutlu ve serin havasma rağmen bırçok aile mesire yerlerine dilık Ingil*ere hukumPtimn M a k ı ettiklerlnln dellllerl meTCUd defılse, Onlardır tutan, aksl sabit oluncaya kadnr namusiu. gıderek yazın girişini kutladı. Resımde, salıncak krurarak eğlenen riosia müzak"relere gırişmek niFransız Amerikan gonişmeleri Turk aılesınin temellerint. dürust vatacdaş olarak «endikacısına, j'etinde olm»dığını bildirdıği sızan çocuklar görülüyor. Parıs 6 ( R ) Bonn'daki NATO lsçlsine, ve proftsorune kendi nası! haberler arasındadır oluyor da «Bun^r komunıst uşaklı^ı toplantısına katıldıktan sonra PaOnların eli öpülmez! Dıaer taraftan Fazıl Küçük, buyapan msan'.srcır > demek hakkma sa rıse gelen Amerika Dış Isleri Bakanı 50 YÜ önce gün, Sı>asal Bilgıler Fakültesi Tlehlb oluvor' En nihayet bütün bun Dulles, Fransız Dış Işlerı Bakanı ve Yetmez bu kuçük âşinahk. ların teşhls edildlğinı aoyluyor Be Başbakaru ile goruşmuştur Bu göbe Cemiyetının davetlisı olarak oğle Nerde görsem bir ihtiyar erkek, nlm sualim gayet vazıh Dıyorum kl rüşmeyi müteakıb Pıneau Başbakan yemeşıni Fıkülte lokanta=ında ye Yamna sokulur ürkek, urkek •Klmlerl teşhis ettinlz' Kımlerı han mi«. ösrencil°rle ikı buçuk saa' koHayâlimle eteklerim gl makamlara bildlrdınlz? Haklann Mollet'nin Dulles'e Suveyş kan=lı r.usmuş ve K'.brıs mevruunda kenda ne gıb. blr muamele yapıldı?» Tur ihtilâfının büyuk bir tehlike teşkıl Tarihtir, şereftir, inançtır gerçek di^ine sorulan çeşidli soruları cevabve Mısırın 5 on klye B kl. M slnde oturan bir mebu ettiğinı söyledığinı Benim ihtiyar erkeklerım! landırmıştır tun her zaman ıçm hükumetln yap teklıflerı (4 uııcu sahifedeıı üciaml muvacehesinde kanalın Bastarah 1 m<"i sn^ifemizde H. A. Giz îstanbul tıjı bir tasarrufu blraa kontrol etme beynelmilel bir su yolu obm^ına Bu arada Kıbrıs Türktür Partisitonik olanı mı mureccah bulursu kL,maodan' taıaf'ndan karsıİEnnı=tır. ge hakkı rardlr Muteakıben mısaılrlmız, ye«il defne nin isminde ve parolasında «Kıbrıs imkân kalmadığını anlattığını açık«Buna asla hakkınız yoktur. Şımdılık henuz bırınci aevııde yapraklsn ve kırm'ii karanf lîTdcrr Türktür» ibaresi ile Kıbns adasım Sız bunun cevabmı vermekle mü lpmıstır. yapı'mış. üzerinde Federal A'manya bir bütun olarak kasck?dildi?ı halde yim. Allah omur venrte yakında kclef=;ıniz. Vermcdıfinız takdirde Dulles gorüşmeleri mu*eakıb Waikıncıve de gırerek kesoı keınal armısım tsşı>an bevaz bır ıp"k kur adanın t^k^ımini nasıl karşılıyorsuAnryısa hükumlcrmı çıgnemıs ve shıngton'a müteveccıhen hareket 'tdele rapted Imış b'Jİunan blr celengi nuz seklindeki suale, «Adanın v a n edeceğım. B M. M ne hurmetsızlık gosttrmış miştır. Aync3. Süveys kanahndan kabre koymuş ve aziz Ataturkun ma sının bizim olması tamsrmnın elimiolursunuz Bu memleketuı ıççısıne. Mustarıb anlarınızda, bir dos Baştarafı 1 ıncı sohtfemtzde nevi huzurunda »aygı duruşunda busendıkacısına ve profesorüne goster bugün. aralarında bir de Türk şilepi Zira, kazazede derfaai ftlmüstür. tun lefakatıni yalnızhğa tercıh eder | lunmuştur Aynı zamnnrîa AanıtKablr ze geçmesi kadar önpmliriir digınız bu hürmetsizlik vetmiyormuş buhınan 24 gemilık bir konvoy geçKaza sırasında Hasanın yanında misınız? ı defter. mahsusunu ımza eden Cum aslmda melez olan Kıbrıs Rumları gibi bunu bir de Yuksek Meclıse teş miştir. Bnjtarati 1 i«'t sahıiede arkadaşı bulundugundan Başkonsolos Hakıki ıstırablar teselhyet dm |hurbaskarı. kabul salonunda b.r mud anc^k yardımla yaşıvabilir Adanın mil etmek ıstıyorsunuz Buna asla İsrael'in jıHbnnmü Reısıcumhur îskender Mırza ez kaçmaga cesaret edememış, 49 metre lemiyenlerdır. Ben de o gıbı haiâtı det ıstırahat ettıkten sonra kabırden yiyfcek ihtivacmın ancak üç avhakkınız \ oktur » gıttıkten sonra geri donmüştür. TelAviv 6 ' R 1 İsrael devleti cümle soyle demiştir: Cumhurbaşkanı lığını karsılayabilen istih^al Türk}"r ruhıyede hıç kimsejı ıstemem, du ı ayrılmıştır. Misafir Tunan Guneş. daha Bı/nra «llkokul Hâdıseden Sılıvri jandarması hanin kuruluşunjn 9. yıldönümiı mıi« Pakıstanın Türkiye ile ittıfak Kabre gel ş ve gid;şlerınde mozole o tarrfından yaDilmaktadır. Bugün İ5 belgcM dahı olır.ıyan şahısların konfunmek ısterun. berdar edilmıs ve Baskonsolos kazjya £er..ns vermeleriu me=elesı üzrınae nassbetile bugün TelAviv'de büvık ve karşılıklı müzaharetını beLrten sebebiyet verdığı arabaslle birlikte nundeki mevdanda yer alan ihtlram bulma ve y?rdım kurumunun ba=m Yâd hakkında nissı yatınız? durdu ve muayyen fıkırlere mua;,>en bir geçid resmi yaplmıştır. Bu tö» Bağdad Paktı dunya sulhunun ida Sılıvrıye getirtnıstir. Hadisenin tahkida Rumlar buiunmakta ve tigilte Yâd, ha>atı vıcdandır. Nıtekira kıtası tar?fmd^n selâm'anmıstır bıhgjere sahıb olmanın dıploma ile reni yarım milyon İsraelli takib eı mesi içın kuvvetli bır âmildır. Tür katma Sılivri Savcı Vekili Cemal Theodor Heuss saat 17.15 te Çanka nin sosyal yard'.mını yalnız R u m h r a Ölum, ebedi bir nısyandır. alâkalı bulundugunun ıddıa edılemi miştir israel asksrî birlıklerı bu ge ' kiye ile Pakıstan arasmdaki miina Hatıboglu el koymuştur. lyaya g.dere* Cumhurbaşkanı Celil dağıtmaktadır. Yunanistanm eline Sizce ask nedır? ypcegıni behrttı ' Bayarı ziyaret etm.ş ve birlıkte çay geçecek olan kısımdaki Rumların çid resminde Mısır harbinde \rablar sebetler Bağdad Paktı sayesinde çok Baskonsolosun dıplomatik masur.IÇnlışma Bakanı tekrar soz alıvor Halh ugı unda herşeyı feda et içrrıştir Bu toplantıda Adnan Mendan aldkları Rus yapısı gannr"ti de daha sağlamlaşmıştır. yeti olmadığı İçın hakkında kanunt dunımu 12 Adadakilerinki gibi sefıl tiğimız en dıkeııb muamnıa. KOCIPIİ mlllet\ekilinin bu konuş beraberinde geçirmiştir deres. Federal Almanya Dış Işierı Batki memleket hürriyetin korunma taklbat yapılmış ve kendisı nezaret mas^nd^n sonra, blr lcere daha scz j kanı ve Dıs Işleri Bakan Vekili Ethem olacaktır.» Ya dostluk? sı, sulhün idamesi gibi açık ve müş altına alınmıstır. îsrael Cumhur Baskanı Ben Zvi alan Çalışma Bakanı bahıs knnusu Bugün tevkif taleblle sorguya çeki Emziceı mutecanisenin bilâlâka 1 Menderes hazır Dulunmuşlardır terek gayelere sahıb bulunmakta Müteakıben EOKA ve Makarios'a bcv.ınatı ile, ne Türk işçUını, ne radyoda yaptığı bir konuşmada .nem j Diğer taraftan. Federal Almanya dair sorulara da «EOKA. lecektır. Biuahedeı mütekabılesi. savıları Türk sendıkactsım, ne de Türk Ünı leketinın Sina harekâtı sonunda «ağ olup bu gayelere hizmete devam ede' Cumhurba'kanı Ekselâns Dr Theodor Kazadan sonra Silivride kendisıle Guzellilk hakkındaki telâkki I Heuss, bugun saat 18 de Ankarada bu 300 ü gecmiyen asi bir topluluktur versitesınde görevü bır profesorü lsm dostluklar kazandığını belirt ceklerdir.» Buvuk Elci Muzaf*»r HöVseiin d" konuçtugumuz Baskonsolos Kamen niz? yardım tohmet altında bırakmadığını. bunun miştir. j lunan yabancı dıplomatik mısyon şef Yunanistan hükumetinden yaptığı bir hitabe ile ReisJcumhura Matev Volkov. tamamen SUÇPUZ oltamamen akstne olarak Türk işçılen Zununun en nazarnüvaz, en ! lerinl misafir köşkunde kabul etmıştir. almasalar blr gün bile yaşrytrmarlar. Aynca. Mısır karma mütar^ke ko cevab vermij V8 Ortadogu B1 (#!=)" duğunu. kazazedenin kendisıni otonin dinlne bığlı, memleektini seven. dilâşup olanı... Federal Almanya Cumhurbaşkanı ft Makarios'a gelince din kisvesi altınmobfltn altına attıgını söylemistir. enternasyonal emeller gütmıyen ÇT misyonuna Israelin mü*areke nudu sırasın'fa Türk PrVjstsn isbiı'iâjnır Ya zarafete ne buyurursunuz? reflne bu gece Celâl Bayar tarafından da bir çok kan döküümesine sebeb Genein ceaedi morg* k«ldınhm»tır. hısiar olduğunu soyledigini ifade dunu tecavüz ettiâı iddiası 'le iki haiz olduğu büyük kıymeti ispat Kszanın fazla sdrat ve dikkat<!izlikÇankaya köşkunde blr ziyafet V«T1S omuşrur» şeklinde cevab vermistir Zarafet bence, kıbarlığın, taklid etti ve beyanatında tek tahkir cün pro'esto notası vermistir ettiğini söylemistir, Bu işbirliŞiai» ten ilen geldiji anlaşılmış bulunmakmıştır. olunmaz bır hünerıdir. Bir müddet evvel Güney Amerikalesi varsa. derhal ozür diliyeceğini dunya sulhunun ve bilhs=sa "p'Vâr tadır. Sehrimiydekl ksbul resmi Bu iiyafette muhalefet partil*r<nden ya giden propaganda hçvetimizin ne Saadet, sızce nedir? bildirdi Muzaffer CEL48UN İsrael CumhurijTe+inin 9 kur'iluş bölgedeki güvenli*in idamesi gave Her türlü mevarue rağmen, in kimse bulunmamıştır, Tarhan. bundan sonra. ihtilâlci stndereceye kadar muvaffak olduğu yo sine teveccüh ettiğini belirten BüZiyafette Cumhurbaşkanı Oelâl Ba. dikalızmin tohumlannı saçmağa ça vıldönümü müna^ebetile dün P°rk yük Elçi, Reisıcumhur îskender Mırsanıyete hizmet edebilmek. ve m ü lundaki suale de «Bizim Kıbrıs mevyar İle misafır Devlet Re si arnsında lısanlara karşı mütevakkız bulurvil Otelde israel baskonsolosu tarafmkâfatı manevıyesıni telâkki edebı nutuklar teati edilmiştir Turk mille zuunda propaganda çalışmalarımız masını temln için beyanat verd'gını dan bır kabul resmi tertib cdılmiş za'nm Ortadogu buhranının halli lecek kadar yaşamak! yakın zamana kadar çok kifayetsizyolundaki gayretlerine işaret etmiştini Alman milletıne bağlayan rabıtaifade evledı Bir profefortln gtrek tir. Ya felâket? ların kuvvetli ve eski olduğunu Fede di. Hattâ bugün Amerikada Kıbrısta tir. yazılannda. gerek konferansl <rındp. Toplantıda Eehr'mizdekı kon«ol">s Olmezden evvel Söyle bir üroi ral Almanyanın suratle kartınmasın Türk bulunduğunu bilmiyenler bile Soru sabibi Turan Güneş kürsiıde daıma smıf mücıdelesi fıkrıni ynv lar. İsrael kolonisi. is adamları ve dan Turklerın büyuk bir memnunluk çoktur. Bu bakımdan bu dln ölduğünu görmek .. Samsun 6 (Hususî) Çarşamba da yoldaki rasja, iççinın süründüğj. her eün bu sofiknrın ba=ın mensubları hazır bulunmuşbugün saat 2 raddelerinde bir don Sızce cemıy^te ıtayırlı bir ın ve saadet duyduğıınu söyleyen Celâl bütün propagandalar çok faydalı ru Bakanm Turanizahatından sonrageldl yeni mılvor.erler türedıgi sahlbl Güneş kürsüye Bayar: «Alman mılletini haksız yere dır» şeklinde cevablandırmıştır. zihinlerde yerleştirilme^ıne gavreî lardır durmacı dükkânında limonata ıçip «an olabılmenin şartUn nedir? Hatıb Mnmtaz Tarhanın kendi sorusu edıldiğini bevan etti ve hârîı=evı ' " J iklre ayırmış olan sun'î hududlarm Baştarafi 1 i n o aahifede limonatayı beğenmiyen müşteri dük Hayır içın ısüdad cibillıdir. Bundan sonra saat 15 te de Ziraat nu hangi ruh haletl Içinde hazırladı Avrupa ıhtilâli arife«inde müçah"de Bugun Surijcdeki Turk »leıhtan kalkacağı zamanı bız de sabırsızlıkla Karar mültecilere tebliğ edilmiştir kân sahibıne küfrederek kamasını gosterilere huKumet de katıldı Dünyadaki şahsi eınehniz ne bekllyoruz» demiştir Fakültesini ziyaret eden Kıbrısh gını teşrih e"aıek lttedl^ıni ve beva edilenin bir benzi olduğunu so^odı Beyrut 6 >THA> Birın:ı Cı Tebligattan sonra ancak 5 kişi alâ I çekmiş ve dükkân sahibiri boğ^zmdir? Türk lider orada da öğrencilerle bir natınm er'esı günü derhal soru oner Bak?n. bundan sonra. bahsctt ğı iki memleket arasındakl sıyasî, ikîesl verdığinl ifsde eyleditlnı belirtkalı makamlara başurarak demokrat I dan, kalbinden ve muhteüf yerlerin Insanların hayırlısı olmaktır? profesörün mak?lelerinden parç<ilr han Harbı sınsmda Türk /ılii Ce memleketlere gitmek tisadl munasebetlenn gehşmesinden bü saat kadar hasbibalde bulunmuştur tikten sonra dedi ki. istediklerinı mal Paşanın Suriyelı âsılerı idam et Dunjaya yenıdsn gelmek iın >uk bır bahtıyarlık duyduğrunu belTÇarşamba sabahı uçakla Adanaya € Evvelâ blr hususu bellrtmek is okudu ve bunlann tamamile «er%pt mesinın >ıldonumu münasebetıle, söylemıştir. Demir Psrde gerisi mem I den yaralayarak ölümüne sebebidüçmanlığı yaratmak, sınıf mücndeyet vermıştır. kân dahilıne gırebilseyni, ne oiraak ten Cumhurbaşkanı sozlerıni şoyle bı müteveccıhen şehrimİ7den aynlacak lesi tohurrUnnı serpmek gayopıne bugun Surıye hükumet erkânınm aa leketlere gitmek istiyenlere müsaade isterdiniz? tlrmıştlr Katıl yakalanarak adalete teslim olan Dr Küçüğe Talebe Federasjo1 katılmasıle Turk aleyhtarı toplantılar edibr.iycektir. matuf olduğunu ilâve pttt VP b\ı i" Olanca kusurumıa beraber ge 1 « Kuvvetlni tarthten ve m lletleri nu tarafızıdan, üzerinde «Son Çare» edilmiştir. kalelerin fahıbinin. saliâhiyetli merci 'ertib edılmiçtir. Arife günü Edimeden Bulgaristana ne fılozof Rıza olarak gelmek is mizin ıdeal ve mukadaerat bırliğınden yazıb bir kılıc hediye edilmesi dülore verildijini «öviodı Ancak. rruha Buraya gelen haberlerde. Samdaki kaçmağa teşebbüs eden 5 Macar mul Karamürselin 6 köyünde | alan Turk . Alman dostluğunun her söinülmektedır Bilindiği gibi tstanterdım. lcfet miiletvekılennin bütün ısrarlan toplantılarda Suriye Başvekili Sübrı tecısi halen nezarrt altındadır. Bun Tabiatin en fazla hangi anlaruu gun daha da kuvvet bulacağına ına bulda Fazıl Küçüğe Kıbns öğrencina rağmen, profesörün ısmıni açıklamuhtar seçimi yapıldı El Assah'nm, Cumhurreisi El \uv I lar hakkında bugün veya yarm bir nıyorum < madl seversmız? lerine teslim edılmek üzere «Kanlı vetli namına hazır bulunduğu dt, karar verilecektir. Celâl Bavarın nutkuna verdlğı ce Baştarafı 1 »nct sahifede İzmit 6 (Hususî) Karamürselin Atelıüak sebebi tercih göremi vabda Dr Heuss, Turkıyedeye venı b:r Anavatan toprağı» verilmisti. Turan Güneş tah«>il meseleslne behrtılmek'ed'r. Go'teılerde söz azakeresi ikmal olunmuştur. Kabul 6 köyünde yanılan muhtar seçiminyorum: Hâleti ruhiyeme .âbidır. temas ediyor Kıbrıs mesele«i D. P. Grupunun devlet nızamının meydana geLşlnı, eedilen 8 tasarıdan altısı. gümrük ta Bakandan sonra bır kcre daha soz lan diğer hatibler de Türkiye alevden dördünü D Aylardan hangisıni seversıniz? • konomlk ve teknik sahadakı jeni gegündeminde yer aldı Horasan Sankamış demir P. kazanmışür. P., ikisini de C. H. rife cetvelleri ve gümruk anlaşma alan Turan Gl'nes. yenlden tahfil hınde ağır sözler sarfetmişlerdir. Tabii balayını: Hiç olnnzsa tat I lışmeleri Alman m lletm'n yakın bır Ankara 6 (Telefonla) D P. Mec İlâve edıldığine gö>e bueün SuriTne=elesi üzerırde durarak çoyle dej alâka ve hayranlıkla takıb ettiğini lis Grupunun yannki gündeminde larının tasdikile alâkalıdır. lıdır. yede mıllî matem gunü rlarak ilân yolu inşaatında en büyük Irfan Aksunun sözlü «oru Kanunlaşan bir diğer tasarı da di Vaktinizi hangi mesgalelerle ' bel rtraış, Almanyanın ıklye bolunuşu Kıb'ıs me=etesıle alâkalı madde yer « Zâtıalinızinin gdrüsüne gore ilk edilmış ve bu mürasebetle Sunye tünel delindi mevzuuna temasla oemıştır kl geçırırsinız? almıştır. Ancak geçen toplantıda Dış Turk Alman örnek ve tatbıkat tahsil gormüş bir, kimsenın konfe radyo ve b^ınmda Türkive aleyhinönergesi « Vaktıle her hangi bir askerî ve çiftlikleri işletmesi kurulması gayeKars S (a.a.) Horasan Senka Kavga zamanı değilse, felsefe teknik mu.âhaza ıle ortaya atılan bu l«leri Bakan vekili Etem Menderes de geri"; neşriyat yapılmıştır. ran» vermesine mani olunacak Ankara 6 (Telefonla) Isparta sını istıhdaf eylemektedır. Takdimen giin T'i^kivenin en vuksek m a k ' mBumış demiryolu inşaatında 2035 met milletvekib îrfan Aksu, hububat ve muıaleasile. mı ı«gal bdlgelerı sıstemi bılâhare sulısti mehil talebinde bulundugu cihetle ve müstaceliyetle müzakere edilen relık en büjük tünel delinmiş'ir. Tahayyülü sever misiniz? mal edllmıştır. Cebır ve şiddet nıza. meselenin yarın görüsulmesinin muh kanunun gerekçesinde ziraat ve hay i«f\ pden in=anlar bu makamı issal afyon fıatları ile pancar v« yonca toedeo.lecekler. ?ma ıcabında bu mılle80 müyon lıra.va mal olacak bu humu fiatlarına zara yapılması mev A a tecrübelerin dairei hakjkati mındakı mantıksızlıklar elbette ki temel b'ilunmadığı ifade edilmektevancüığımızın, moJern batı çiftli tin muayyen şahıslannı bir araya demiryolu, geçid verecek duruma zuunda ne düsünüldüğüne dair BM. Sovyetler Bırlığırun devlet erkânınca dir. haricinde hoş olur. ' d» tamamılc malum bulunmaktadır. Averof, Bonn'daki gizll görüsmelere nin ve bu meyanda Alman çıftliğinin toplayıp konferans veremıyecek'T» gırmıştir. En sevdiğiniz sSz? M. Başkanlığına bir sozlü sıru ciıer«Konferanslaım jfizilfe tertibine teknıği ile sağlanabilecek imkân ve Tünehn açılması münasebetile baş. gesi vermistir. lrfan Aksu bu soruclair zabıtlan Makarios'a gosterdi «Her kimse, kendi âleminin p« Almanya bu ağır durumu mustakıl ve gelince » faydalardan uzak bulundugu kaydehur bir devlet olarak kendi gucu ile ta Vali, askerî ve mülkî erkân ile sunun Başbakan tarafından cevablanAtına 6 (Hususf» NATO bakandişahıdır!» Hatib, konferansların gizlıce tertipi hailetmentn maddeıen m kansızlığını BaştaTjift 1 inci sahifede kalabalık bır halk topluluğunun hu dilmekte. sebze. pancar ve muhtelıf dırılmasmı ıstemistır. En sevdiğıniz hikmet? tamamen mudrik bulunmaktadır Bu lar konseyinın Bonn'da yaptığı top çayır tohumlanna karşı, Almanya meselesine de temasla şovle dedi' Meryemı mide ve kalb nahıvelerin« Konferanslann gizlıce »ertıbi den vurup öldürmüş, üçüncü bır kur zurile bir merasim yapılmış ve tünel Mermi kaçakçılarından dördü Yârab ne eksilirdi deryayı r a h meş'um harb mırasmm tasfly*s. ancak lartıdan buraya ddnen Yunan Dıs dan hayli ehemmiytetli talebler gelmetinden, ' dunyaııın ve dunya ureumi efkârının Baknı Averof bugün hemen Maka mesine mukabil, elde mevcud im meseîesine geliyorum lste elinde bu sunla da sevgılisi Cemileyi yarala gezılmıştır İnşsata hızla devam otevkif edildi lunmaktadır. Peymanesi hayata zehrab olmasaydı mudahalesı ile mumkundur Almanla ; rios'la uzun bir görusjmede bulun • kânlarla, bu taleblerın is'af edile konferanslann matbu. «Istanbul OniHadımkovdeki askeri blrliklerden bi versite«i» ba'lıklı bır üînı Bu Ça j mıstır. rın n 1111 devle: hududları içınde ta muştur. Papazın da açıkladığı gibi Azadeser kahrdım Isibi derdü mediği belirtilmektedir. Gerekçede ' İ!=Tia Bskanlığma. fakultelpre. hat I Turan Bıçak, namluda kalsn son Yanmca Hereke arasmda r'.ni=n 6000 kadar taoanca mermlsi gamdan, hakkukunu taleb ettıklen bırleşme key Averof, NATO konseyının gjzli tu | aynca memleketimizin esaslı Dır ; tâ Meclise dahi gcndprı'mı^tir Kikı kurşunu kendi beynine sıkarak ınçalan »e buniın Bskırkovce bir evde fıyetmın Turkıye hukunetı*ve Turk tulan göriişmelerine dair bütün zaDıinyay» gelmeseydim, ya aklım mılietı tarafından bir hak olarak tabir yolcu otobüsü devrildi ffizleyen 6 kişiltk b;r kacakçı şebeke kazanc kaynağı olan hayvancılık ru korrürict tahr'ki olarak t^Tfıb tihar etmıştir. smm po'ls t3afmdan vakalandığım, olmasaydı! nındığını bılmek bizler içın daıma bir bıMan papaz Makarios'a göstermıştir. mevzuu üzerinde de durulmakta, , edılpn bu k infer?nslarda Vmler v^r Bir adanı da metresini öldurdükten İzmit 6 (Hususî) Bugün gene mermiler.n mıls»dere edıldıîin Mldlr Sizce en üstün fazilet? Komünistlerle işbirliğı yaptığı te bunun gelişebilmesi için, Almanya Meselâ. litanbul Bolge Çahşma Muteselh kaynağı olmaktadır Ziri t>oybir trafik kazası olınus, şoför Nec nlştık Kacakçılsrdan Abdul'ah Genç sonra intihar etti' Sözünün eri olmak. le bir h* kkı elde eîmış bulunan Turk be\yün eden ortodok<: papazına NA nın teknik üstünlüğü ve tecrubele düril Bcdii Süngıltnv Biksn Bevin Balıkesır 6 ı Telefonla) Bayra meddin idaresindekı Darıca plâkalı *opçu er! Ssdık Tlğlt. bab\si Fehmi mJIeti, bunun ifade ettıgı kıymet ve TO konseyinin gizli görüşmelerinde rinden istifade edilmesi gerektiğine Batan'ıamda çalışan bu zat da tortı Tiın son günu Duvertepe nahıyesinn Varan otobüsü Yarımcayla Hereke YİJIt ve M»hmed De^j'.rbas haklann En nefret ettiğiniz kusurlar? be dahi! Tahı! Bedii Bevi bu ışten elp aldığı bütün mesele!c etrafında işaret edılmektedir Yalancılık dediğim zaman hepsf manayı çok ıvi takdır eder j suratten devrılmış, da yapı'.tn Ilk taSkikat dun nettcelen tenzıh ederim Ama Bedıi Beyin dr> Gozeren ko\dnde fecı bir cınayet 15 arasmda fazla r izahat verılip verilmediği hususunda , lçindedir. bu sazde * rtıbe iptır?k etme^înden l'lenmi'tir Bu kdyden Cengiz Akka ikisi ağır olmak uzere 8 yolcu muh m:ş. dordü tevkif talebile askerî mab. Kanunun birınci maddesıle Tarım dnlavı B^tkpn hnıin ne muarnPİp va va. çok sevdıği metresi Sevim Öz telif yerınder vsralanarak hastane keneve sevictlllıntş'ir hiç bir şey söylenmemiştir. Maka İnsanın başına felâket getıren TODCU eri Sadık Yiei'.n su'bay hak rios, basına Kıbrıstın bahsetmiş ve Bakanlığından. Türk Alman Ce pacagmı mcrak edıyorum T mezıyet? tü r kle yap*ığı kısa bir münakaşayı ye kald'rımıslardır. kır^VI "d »sı ssblt o' n''ş*ır Bir hu=ıi'su daha tisrih edevim 1348 müteakıb çifte tüfeğile kadını öldemiştir ki: «Averofun bana göster miyetile müştereken bir ornek ve Mum gibi doğru olmak! Suudi Arabistan Ticaret Kocaeli semalannda diklerine, verdiği izahata göre Kıb tatbikat çiftlikleri işletmesi kurma ihtılâllen zınnettigı gıbı. komünist dürmuştür. Nerede yaşamak isterdıniz' Sevgılısınii) ölurr.üne Bakanı gitti rısm NATO üssü haline getirilmesi yetkisi tanınmaktadır. Isletme, mo ihtılâli değıldir Bılâkis bu memie dayan?mıyan Akkaya. k5y kenarıio Kembricde. Darülfunun kütübkuyruklu yıldız görülriii ketlerde. hanedanlara son verrrı^tiTBayram tattUni geçlrmek üzere şeh ne dair hiç bir piân resmî veya gay dern ziraat ve hayvancılık sahala Burıı da Bakan beyın oğrenmosi lâ gidip oradaki bır çam ağac na Ijenhanesınde. İzrrit 6 (Hususî) Kuyrukluyıl rlmlze ^e"en Suudi Arabistan Tıcaret disını asarak intihar etmiştir. ' BastaratT î mcı sahıiede riresml şekilde görüşülmemiştir. Yal rında faaliyette bulunacak, tecrübe zımdır » Sizce emel edinilen şey, ele Bakan. Mjhaiımed Alı E:za dün şeh Izmir 6 (Telefonla) Bır muddet nız Türkiye tekrar taksim mesetesinl | ve tatbikattan elde edilen faydalı Hâdiseye kıskançlığm sebeb oldu dız dun gece saat 2215 te Kocaelı "tmizden " >ai's ha^ek»* er.iştır. Güneşin bu son konusmastle soru geçtikten sonra kıymetini kaybeder semalarında görülrr.üstür Tavşancü, tenberi devam etmekte olan kurakhğın öne sürmüş, Yunan delegasyonu da j neticeleri, neşir ve tamım edecektır. cevabl>ndırılmıs oldu ğu tahmm edılmektedir. tni» Dr. White gitti Kalburcu, Hereke koyleri semalarmÇiftlıklere tahsis edilecek arazi. Emol daima, insanın yed'i ıd iki gundenberı yağan yağnurlarla ta bunu reddetmistir.» Eisenhower in özel dok^oru tanında da bir müddet dolaşan kuyruklu jmamen ortadan kalktığı blld rılmekteTarım Bakanlığınca temin ve haziraki haricindedir. Averof Makario? görüşmesi 2 buMütehassısı yıldız müteakıben şimale doğru akıp mı« Kalb Hastalıktarı Idir Yağışların fr^ılalarla daha bır h?fneoe, bedelsiz olarak tesisin intifaçuk saat sürmüştür. Dudl'v Wh:te dun şehTim.zden ayrü Sizce tarihin en büvflk vakai ta devam edecegl sojlenrrekterir kaybolmuştur. tşletmenin, diğer mış*:r. Atina 6 (THA1 Papaz Maka ma verilecektir aşkı nedır? Antalyada dolu Inhük hasar yapü bütun ihtiyac ve masraflan, Al Bızim efsaneden ibaret olan UAntalya 6 (Telefonla) Dün mer rios'un Atinaya geldiğindenberi ılk man Türk Cemiyeti tarafından sağ rihi şarkta, Meenunun Leylâya ss fcez ilçenin Solak, Mandırlaı köyleri defa olarak bugün burada papazı lanacaktır. kı. civanna düsen ve her biri fındık ve kendisini desteklemekte olsn YuBirinci müzakeresi yapılan tasarı nan hükumetı aleyhinde gizli beyan En beğendığiniz halk sözü? büyükluğunden fazla olan dolular Lâleli Mesihpaşa caddesi. 41. Tel 27 47 14 lardan en muhimmi ise. ordu men «Vur vuranın, kır kıranın, des buyük ölçüde zarara sebeb olmustur. nameler dağıülmıştır. 2 6 yaş arası ço.uklar sabah 8,30 dan akşam 18 e sublannm nakıl ve tayinleri hak Bu beyannamelerde Makarıos'uB tursuz bağa girenin. sopa silkmesin Hububat mahsulü tamamen mahvolkadar sıhhî «artlar ve tam konfor irinde bakılır Vasıta Daha evvel dc içi^ bir huzursuzluk kındaki tasarıdır den olur ölürr.ü!» muş ve sıcak ıklim nebatlr.n, Solak, Yunanistan H H vardır Yaz ayları kayıdlan başlamıştır Ve son olarak Bu sualler için Mandırlar kovleri yarım milvon 11 âmili olduğu belirtıhnekte ve mem yazdığımız gjbı, bu tasarı ile, ordu mensublarmın bulundugu ve bulu PHHHHMHHMMIM «•••••••••IgMaHBBaaH de beğendığiniz varsa hangisidır? rabk zarara ueramıştır. AlâkaJj;!ar leketten çıkarılması ıstenmektedır. Beyannamelerde aynca Makarios nacaeı mahallerin iktisadî. içtimai «Hangi hayvanı seversinız sualı Antahaya 34 senedenberi bu büyüzünden eski dostlarını kaybeden ıklım ve muvasala durumları. i'" parlaktır!» yüklukte dolunun yağrnadığını bilYunan hükumetine de şiddetli hü kultür ve sağl.k müesseseleri ve buı dırmektedir. lara mümasil dışer şartlar bakırr.ın Beşiktaş Hayreddın iskelesi 11 numarada kurulu işctımlarda bulunulmaktadır. ANTALYADA DOLCNUN yerimizde 13 mayıs 1957 pazartesi gününden itibaren Yunan polisi gizli beyannameler dan bölgeiere ayrılması gayesi istiV Y4R\TT1ĞI H\SAR daf olunmaktadır. Ordu mensublar tütün imalâtına başlanacağından ve bu tarihte bir salon Antalya 6 (a a ) Vilâyetimizin etrafmda tahkikata başlamıştır. nın bu bolgelere nakil ve tayinle< imalâta açılacağından eski işçilerimizin kayıdlarını yeniAksu nahivesmde ysğan iri tanflı ve münavebe ile yapılacaktır Bo'ge'pı sıddetli dolu vüzünden ekınler ve letmek üzere müracaatleri lüzumu ilân olunur. ALTIN FtATLARl Bdştarafı 1 inei tahijede bilhassa sıcak iklim nebatlan ista»askerî birlıkler için Milli Savtınm 6 5 1957 •tmiştir. Cumhur Baskanı yeni hü yonumın bufday «>ki1i tarlalan büyük Bakanbğı tarafından, jandarma gc 10990 Cumhuriyet nel kornutanlığı personeli için ise 1 kumetin teşkil edilme'i için siya*! hasara ujramıştır. Valı Niyazı Akm 1280C Reşad Aksu nahtyesine gidprek larar gören îşleri Bakanhğı tarafından çıkanlaparti liderleri ile temaslara başla10500 Hamld tarlalarda tetkıklerd* bulunmıış ve cak talimatoamelerle tesbit edllemiftır. 10380 Bomontide 7 kat 6 şar oda parke kaloriferli 42 bin Gulden çiftçilerin l a r a r l a n m n tesbitı için cektir. 13Î00 Segni koali"îyoııunun dü«mesindeTi Tekrik Ziraat ve 7iraat Banka^ı M0tngiliz lira iradlı apartıman 523 bin liraya satılıktır. LÜTi Ü TTJZLA GÖÇMEN Mİ8AFİRHANE Sî Tuzla Göçmen Misafirhaıeaınin Degussa sonra ttalyada siyast bîr buhranın dürlerınin de dahil bulundugu bir ısoo Tasarı, ikinci müzakereyi mütea tcmell dün törenle atılmıştır. Burası, 1000 goçmeni misafir edecek genişKURT. Karaköy Bankalar Han No. 60. Telefon: 44 83 69 »85 Yerli Eikmasından korkulmaktadır. heyeti vazifelendirmiştir. kıb kanuniyet kesbedecektlr. Hkte olacaktır. Resün. temelatma töreninden bir görünüştür. Boştarafı I tnci sahifede Mareşal Vorosı'.of 11e Endonezya Reisicumhuru Sukarno. hava alanından devlet sarayı örüne geldikler) sırada. bta kadar nümayişçı duvarlara asılan Maresalın reslmlertni Indlrmışlerdır. Nümayisçiler sarayı bekleyen polislerin üaerine taşlar atmışlar ve Maresal Voroşilof'a hıtaben ımemleket ne dön» diye bağırmıslardır. Mareşal Voroşllof 13 gun kalmak üzere Endonezyaya gelmlştir Polis numayişçıleri dağıtmak. lçin goz yaşartıcı gaz kullanmak mecburlyetlnde kalmıştır. Enılonezyada Voroşilof aleyhinde nümayişler Menedilen konferanslar diin Hecliste göriişüldii Sariye ara seçimlerînin neticesi nihayet belSİ oldp YÜNUS NADl SİİRMÜSABAKASİ /956Î957 Fazıl Küçük İngiliz Elçisi ile görüştü Tiirkiyede yapılan iik adebî anket B. Almanya Cumhurbaşkanının Ankarada dtinkü ziyaretîeri I Bojfcraft 1 tnci sahifede Hatırlanacagı üzere, İktisad ve İçtımatyat Knstiıüsunun ışçıler İçin ter tlb ettıği konferansları ele alan Çalış ma Bakanı 19 mart tarihinde verdiği beyanatta. bahls konusu konferansla n veftnlere şiddetle hucum etmlş «ko müclst uşaklığı veya şahsî lht,raslan için senaıkalara siyaseî sokmak ısteven'er, seklmde Uonuşmus ve konfe rans yerme gajrftmln «ne gibi m i i sadlara mâ»uf Dlduğunu <«;tlrneye imkân. bulunmadığını söylemlştt. Mümtaz Tarhan, konferançı olarak tâym olunan blr Bendıkacı hak kmda «llim enst'.tusü adı altında, nmi bir huvıyeti, hatta bır l'k tahsil belgesı olmavan bazı z*«tın da konfeansçı seçi'.oılç bulunması dıkki*!m.zden uzak kalmamıştır • sozunü ku'lanmıştı Ça'.ı^ma Bakanımn^ bu »ert bevanı karsısmda. Turan O\)nn tarafından Meclıse verilen soz'u soruda şu husus iar sorulmakta ldi: .1) İsUnbul ünlversttesi İktisad ve Içtimaıyat Enstltusunun terttbledıği ionferantlar serlslnin 10 senedir yapıldıf.ndan haberdar mısmız? 2) Bu koafer»nslann kötü niyet".»r le hazırlandığınm delıllerl nelerdırî 3) Konferans verebllmel!: için, mu ajyen dlplomalara sahlb olunması fllc rinız hangi esasa müstenittir? 4) Komüaist u*ağı dedığ^nlz şahıs lar k'.m erdlr' Bövle komunlst uşafı olduSunu bildiğinlz şahıslar varsa, bunlar hakkında ilsih makamlara 1İJbarda bulunrlnnuz mu?i Çalısma Bakanı cevab veriyor Turan Guceş.n bu sorusu, veriliş tar.h.nden 1 5 ay sonra bugun Mec lis*e Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan tarar.ndan cevablandırıldı Bakan, ce Yablannı vermeden er^el sorulann, hacgi ruh haletl Içlnde 'ertlblendığ. n.ese'esi uzerlnde duracağmı söyledı Te Mllli menfaatlere aTkırı b»zı gay retler sezilrr.esl do'.ayısıle, Anadoiu AJansır. n yaptığı bevanatm, sual sahibl arafından ^»ismar edl'.dlğl nt Te sual müessesestnin btr Bakanı susturmak için Tasıta olarak kullamldıjmı ifade ettl. Mümtaz Tarhan daha sonra, bir pro fesorün fabrika fabrika dolasıp zihin îeri bulandırıcı konferanslar verdtği, bunun u*er ne kendlsmln de 7arar.ı telklnlertn muhtemd neticelerinl onlemei İçin blr beyanat Terdlğını, bu bevanattan. olıa olsa, kendlslnden şupheel olanlarm kuşkulanabileceğini Sovledl ve sozlerinin şçi rnuhıtlnde tasvıbe mazhar olduğunu, Bakanlığa verdiği beyaoattan sonr» yüı'erce 'e: graf geldlSlnl bUdlrdl. Babls konusu konferanslarla, iinıf mücadele^l ruhunu y^ratmak içm gay ret sarfedlldigiüı de ifade eden Bakan. bu gibi (asllyetlerin başiad'.gl yerde durdunılmaBinm en tabii vazifelerinden oldueunu bi'.dlrdı Mümtaz Tarhan, bu umumi izahatmdan aonra, ftoruları ce\ablandırdı. >Konferanslar serislnm 10 senedir yanı'.dıjından haberdar mıeınız?» şeklındekl birincl »oruva •Hsberdarız» dlye cevab'.andıran Bakan Konferans ların kotu niyetlerle hazırlandığınm dellUeri nedlr9™ sorusuna cevaben de, b»his konusu sevatın makale ve kon feransları bir bütün oUrak eie almdı ğl takdirde, bun'.arm »ınıf mücadelesl tohumlarını serpmek gayeslne mâtuf bulunduftmun ort»ya çiktıSmı aoyledl Tarhan, dlploma mesele»l hakkında da, ilmî bir hüviyetl olduğu soylenen konferansların. ılk tahsll belgesı d>hl olmayan şahıslar tsrafmdan Terll mealnin dogru olmayacagmı İfade eyledi «KomOnist uşafı olduSunu blldığlniz şah'.fillr varsa, bunlar hakkında Ugilt makamlara lhbarda bulundunuz mu?^ şeklindeki soruyu ıse, Çalışma Bakanı şöy'.e cevablandırdı • « Komünls:ler, karşımıza sırmalı elbıseleri, yakplarmda rozetlerı ve ellcrlnde huvlyet varakalan Ve çıkmazlar. Bnkanlıgrım, kendi B»hasmda suç saydıgı filLeri lrtıkab edenleri, selâht Tetli mereiiere lntlkal eTtirmlş bulun ınaktadır • ter m. Türklyede yasıyan "ner vatandaş hukuk devletlnî taTnaTii'e ortadan kaldıran hir rejım kurul^H&ı^fa asgart h u i u i düzenı Içinde asgari blr mudafaaya, şeref ve hays yetlni vikâycye ve mensub o!dH2u m!ie^5*":onın şeref ve haysivetir.i müdafaa etmek hakkına sahıb bulunmak'adır Ve bu bakımdan burada bu vatandaşlar.n topvkun ve f»rd olarak haklarını rnü dafaa mecburivetmde olan btr miil^t vekili, tabiatile, değıl gan gecirmek, hatta saat geçirmeden bir vatandaşa yap:lan h^k.5izlığm hesabını bır Bakand<in sornak hak, mecburiyet ve vazıfesüe mu\e!!eftlr Bunun ıfade e: tlğl ruh h^et* sadece budur » m Bağdad Paktı Askerî Silivride feeî bir Komilesi 6 haıiranda trafik kazası oldu toplanıyor Limonata yüzitııdeB bir cinayet islendi Mülteci Macarlar Meclîsfe 8 tasarı kaıtuıtlaştı İskenderunda bir aşk faciası Adanada şiddetii yağmur 0ÜR3ÜZ Hususî Cocuk Yuvasi Austro Türk Tiitün Anonim Orfaklığından İtalyada hükumet devrildi Satıhk Apartıman J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog