Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT IÜFT Kadtn iyim a 50 YIL ÛNCE 2UIUUIIIIÜIÜUUIIIIIIIIIIII1IIII CUMHURİYET'in TefrikasK BAfBAŞA Orman yangınları Yal gelmetlen. yuTdun nıufctelli bölgelerinde orman yangınlan başla. ' dı. Bin'.erc* hektarlık ormaniann yanmakta oidofcu haberleri. bepteıizta yflreklerini yalanaktadır A*acın ve orm3nın blr memleketin Alfart, iktısad! ve ziral bakımlardan sağiadıg> çeşidli faydalan. radyolarla, gazetelerîe, bn>fttrlerl<? t!ân eder, dnruruz Fakai bfitOn b u n l a n n netıce {»zerınde en küçük bir tesiri olmadığı meydartdadır. Omıanlanmıtı, hoyrat ellerden, katil baltalardan. canl at«leme!erkoruvup kıırtarrr.ak için yapılacsk tek fev. konacak eezal müeyytdenüı »iddetli ohnası t<>dbiridir. Neden tereddıid tdiyoruz? Ormanlanmız. milll varhğımız. mıl'l servetlmiz İse. bvma kasdedenler neden bir eaim>tBn vatan taaintnKajuaUmc«, milli den avıni Fervetirriz. müll varl'gımız olan or] nuuılarıauzı yok etmege kaikı«>an ca | nHert temMOd . etmeden acımadar "lüm cpzapm.! çırptırm.lıyız Ziırnrtid bir vatin sathım. çorak bir çöl h i IhM? gFtirmHte kaikifsnlarsı hadlerlr,i b ı l d i m e k zTrmm gplmî^tir. Sdad Alpan TÖTkalı mahallmıi. Cameoz <ıokak. lanların zırhmda delik gedik b u l u n mamalı... Hastane ortasında karısınDoktor Sedad. bir ruyanı». tesıri dan tokât yemiş bir profe^ör. »rtıfc mlUndcdtr: Vaktlle y m n m yü:tığ: kürrude talebenin karşısına çıkraaMTerTnrnm ckıbeti ftfmKIri irnrtreıt dan kendini azletmelidir. tçinde b u Yaran: N. S. Mehlikcnın da bcşına mı geieeektır? lunduğUTruz cerniyetin ahlâk reforModa ır.ecmualarındakl modelleruı masma da dıkkat edilnelıdir Genış Doktor Srdad. eıîi kadmltntmn *I mu iitedjğir.i artık anlanuılıyız. heır.en hepsi ncrln, Ince.uzun bedenyakalanfan, kjlçayı veva orr.uzu kaçekse de serdtği genc Vtz!o er?en»e Doktor İbrahim: .er ıçin d'jşünu'.up çizılmiştir. Bu yüzhartan ır.otjf.erde», blJhassa göğ>ste mi? Bnskalarının da cyrimesru den onlar.n <çinden birinl »eçerken Sibirya! dedi. fiyong v s #bi süslertien kaçınılmaoUrn htryvtmı artık ko? görmemeğe kısa boylulanr bazı hususları gözönünlıdır. Efendim? bnjînth Dnktor Setfod... de buluncunralan lâzımdır. Soğuk Bütün bunlardaa başka rmıhlna bir nokla daha vardır: Elblsenın dışmda Sözlerim öyle mi? Dıkkat edîlecek noktalarden biri, «etki avucunu birbiriae vurdu: glyım . kujarr.la ilgill şevlere de bu Hayır. buz dolb«rdan bahsetçilen modelde keslm ve diklm çızglle. Vallahi çıktı bu kadar *es... Sen bakımdan dlkkat etmek lâz:mdır. Merin:n enlemestodea çok boyumasına olsan ne yapardın 0 .. Hoca gibi so tfan. Dondum burada. selâ saç. olmasıc:r. Ayrıca, be.ın ince. be<J€nin Aksırdı ve iiâv>e etti: ğukkanlı kalabilir miydin? Bizim uzurı, eteğin de o msbette uzunca olUrun. dökuk jaç moda oldıığu gün Gerçe ?Szlf?rinde de bir ncaklık hanım maalesef böyle vehımli, dişe lerde bu sekil tuvalet kısa boylu'.ara yanagmı ııvazlayıp derse devaro c yok a Verdiein ahlâk dersine k a çok iyt giderd: Kısa saç modasında nım H ç ısinmadı. dehi'İT miydir? l»e, saçların ter>ede veya ense J e top Hakhsın. Ahlâk dersi çoğnktur. Sedad, deîi^men arkpdisına dık dlk lanmasına dıkkat etrrelidlr Şıkaklarbakfı. Suale kızdığı belliydi M * a Ahlâ*; çtCık l:?«lı bir »pyrîir. <5an ik: tarafa kabaran saç'.ar kısa nm üstunde d«ran hir rönıgen f ıi • Samimi fîVrhr.i »övliveyim mi, boylulara hlç gitrr.ez. mini eline aldı; tekrar pen'.'a eye Sedadçıfım, bütün d^dik'.erine boş Ayakakbının yuk<*k topuklu olması döndü. VBriyonrm. Nazariye btmlar. !3zım geldleıni soylemeye lüzum yokDr. Ibrahim, gene buz (îoljrjm.fa j " y e k havır. nszariye değîl. zatur sanırız. D:Şer mjhim bir cokta da, ki tüplerine yaklaşırken * r ' ? n r , T r . , raret Topyekurumnz için zaruret Neredesin İhtisab ağası?™ elbıserun içine giyilecek etekllk (ju1 ponl dur. Dantslell uçları elbisenir. l=1e ben kencîrmi yen' bir nrha ayar Eskıden halkı ptsız bırakan kasabete£ı altından goninen iuponlar tercih . . . I eaı^•orum. Havatrma çckı ctuzen ve* lar hapsolunur ve mahpusluts mfid kaîina bite fe!«niyorstın . „ .. HaîD'ikı oı ! .. ,' , , edılnelidır. Korsaya lüzurr gorenler de deti eii bulunraya kndar devam megı zaten karar altına aımıştım, Tim hoca armetti. ancak beli kavrayan kısa korsalardan edermiş. profesörün vskası bu kararımı desKoridor kapr?ı açiktı. kullanma \ı d ırlar. Ka«rrjlîr na'rhtan farla«ına da et Acaba biraz evvelki avuç şaklama tekledi Buradakl reiimde, kısa boylu ba Hayırlısı .. Niyet? j 18S0 tarihlntV dfiTdünrfi Mnrada ald smı duydu da, onun için mi bu orta yarlann gtyira kuşamlarında dikkst Niyetim. bütün pürüzlerimden | blr y?nnnnTmf<V «m «itırlsra rartlı yaşlı, füleç yüzlü, şık adam bu ta edeceklerı baflıca noktalar bir arada rafa geUİ? Kendinden bahsedaldiğini tenüzlenmek. Hayatunı basiüeştıri ynrrrrgosterilro:şt.r. Bunlarla vucudün alaj «Ka«iblar k ^ n n u keçiden ve «T an!?yınca. doçenti ile basasistanmm, mek. Sadık kalabilerYğim bir kizla caŞı zarif sekli de ayrıca görüyarI kpgı rli=idPn tpmiz fdip h a l t e t n ı diLnkü hakkında ne hükme evleoeceğim v sunuz. yelpr ve fusull erbaaria tâyln ohın^n vardıVı'arını a n l a n a k için durdu ve Arıan Don J u ? n . 9en mi?... narh ttaere et bniartiurup l n ı d p î n ! bekledi. Acınm evieneceğin ktta .. Biliyor ! yelfr VP «p^izîn ?akİTt'ir5 snğın brSedpdm yüzü per.cereye dönük mu.sun. Sedad. senin bütün bedbabt • tarlamıyalar. Taallül edfip tartanı. n lığın çok yakışıklı olmandan üeri ei biı'ıırrtnrmıvan ka»abiTi muhkem Elindeki filnıi inoeler girünüyor. tbrshhrue kafasmı buz dolabma «eliyor. Benim gibi çirkin herifia Ihnkkmdin seiindp tft hıılur.ra Bokmuş. se>i derm'srden geüyor. 1 biri clsaydın. Taktmdea evvel bir BugUn'jıı kasab \"«? celeWerind»?n kisi de profesörön farkınia desıî kıza bağlanrr evlenhrerirdin. Şimdi Yaz modasınm rrasusiyetlerlnden obir hayli çeiciyoruz. Frkat. ihtisjb ler. lenm de boy bov çoeuk!arm orarlan bazı n.ot'.fle.r burada gBrdüğümiz a&alarınır. çarsı pTZ.r gpzin yo!=uz Kazarî kcr.uşuyorum, dlmma... du. esn>fı kıılaklanndan dQXkân ke Sen elbctte o dururr.a d işmezsin, Semodellerde çok güzel bir şekdie kulI penk'erinp c,ktıVlan t a n s n acaba n dad Hani bazan rrj~ik sahnelorinrîe Zerr>.rn hanrlgmazsin, nalum lanılmıatır: devrin k a i a b l i n geno halV.a T'ilOm iki artist birden faıkı sövler. SesScâjA. küskün. düşündii: pdebiHTorlflT miTriı'... uySolda: Belden büzgiılü ve korsajl» « Aİ£y m: ediyor bu ben^nıle? leri birbirine hem uyar. hem Behiç Fethl Basaran Biliycr da mı böyle söylüyer? T t l raar. Onun gibi Sedadın da iki şah ••de bir «lbıte üzeııne ahr.an pelerın Errnkoy mih mi yapjyor? Beni daha bin t e siyeti birden kocuşmaktaydı. Içinblçimi şa'.ın uçları koyu renjc puâkulter rezaletlerden ancak şan&ım kur deki se$ durmadan ihtar ediyordu: l«rîe sü*lermılştlr. tardı.> l ' a n m asjr önce Rıza Tevfiğin el y«utsı ile verdiği cevalılar < Sakın ha. oğlutn, bana güvenip Hr\atmın bu konuyla ilgili lcufım de ahlâk anyajmsnlanna ginne!» Maarif Vekilinden Orttda: Bedezü dört parçadan müŞair ve Filozof Rıza Te;fîk. anket kikaten teessüs edecek mıdir? lan havaimde gerid n»«mi vaDtı. bekliyorıız tbrahime d « ü ki: rekkeb şık bir tuvalet Göjsun üzerin Herhalde bizim metnlekot hiri« Ama son merhaledeyim. lrag ı çımi7in: mden nranıymum dtwden gelerek »ırtı saran ayn rrnk drape Maarif ŞOrasınm son topianrıo'.un benden bütün dönya kadmla I ^ Hsvatımı rmrtlaka '\tibe soka Bkı çok »evdiğıniz roraancınıız? cinde bir âlemde mıimkün ola geparça arkada bir fryongls ddSümletısını alâka Ile taklb edenler ?rarektir (&. Ve; rı... Sizinle hiç iliş'ğim kalma*. I ragım «nnrt» pknrtyfti. ko.T ilkokul Siıce. şimdiki insanların ruhlamişUr. Bunun yan kısırcları tnce büz «En çok sevdiğir.iz tnnaşa m ü Kocalar içiniz rahat etsin. Bundan |. tcucu.iu ^ çıks?m. kçndirrtl n#n>ta!?nlerüıın trekil ettikierı nclı^ıt>a n, ilk insanlarmkinden farklı mı(üdür. elüfimlz?» 5uallerini sadece maridar sonra benim tarafımdan yuvanıza model gibi göstermek ihtiyacını d a FiipİJfPİzdir. Fakat. Mairlf dSvadır? birer soru işaretıle cevablandırmış asla tehlike gelmi'eoelc Tamim edi yuyciTum. Gavr.rrre^ru mfinasebeflerr.ızın terrrlini te'îkil Pden kPr S&ğda: Blçimi son derece yenl bir Benim dostlarım değiş'i: ÖteGünahıoa girmıyeLin araa, bu suyt>rum. sirlrülerirndir.» ilkokııl SgrftmenlFrt haVkında re artık benden paso! buiuj eseri. gdğuste fıyongla sutl>i xariı kilerini bilmem... Şnranin terfıh e d t d karariar retle galiba: EiindeVi fi'.mi eviriyor. çevtriyor. Doktor İbrahim, ala.vcı bir cevcba vfrmf=l b»k1entrkiT. bu rtn«u« Sizce bır tnemleketi r>°sad rdebir sokak elbıjeıi. «Acaba bizde. fevkalâde takdire Doktor îbrahim kendi h"v?smda.. ta mOsbct bir retıo? çîkmfidı. hazırlanmıştı. Başını dolabtso çıkar lâyık kudrette ranuua ve temaşa j oek tarzı hükumet nedir? Sesi hâlâ buz dolahırun derînliklerin' C^îMli dev^Pt hieraetlnde çadı: muellıfi de var mı?...t demek iste Elb?t bizimkı depıl! Başkalaj den geliyon lı«an me^ııır'.arıa tarsil derece Sen . sen... fiiyç söze başlamiştir. rile de bir alâkam vok. Ne etmffjim fu tübü. tokatırT leri'.e koy r.kullin rigretrrîenlemışken, profesörün eşikte heybctl» Sosyalizm hdkkmcla fikrini^? Ondan sonra, anketüı karmakakargaşalığj «rasinda?... A«k olsun. rinin r^vrTiyr*"^! yapiV'î^ı takdurduğunu görünce bjrden bire b o n'ık sıralanmı? sualleri ile üstodın îmkânsızhşın. hatanın en ü dirclr birim zOmretıln m i t d a hocaya! Maddeten mânen nakavt ol caladı: Sir... Six... Zatıâliniz. h o cevabları işte aynen şunlardır: midbahş olanı! rivp*i açıkça ort^va çıkar. Zıra. madı.. Bizde de matbust var denir cem.. Gitmemis miydiriz m'ıâliniz, kijv ilk ıku'.u öfr^frr=ni OT lira En sevdiğiniz dıplomat? Ne istersiniz? mi? Ispat hakJ<: da istemea buna. T«lt mafja adela ba^lanmiü giefendim? Comte Cavur (1). Şimdilik selâmet. ötesi kolay. Kîc göz gordiı K:mden saklıyorlar hidir K"'Hro«uzlıık ve«aire gıbl Sedad döndü. Hocayı o da gördü. Bizde en sevdiğiniz nâsir"1 Nasıl ö!mek istersiniz? sanki.. Telleseierdi, pulİESEİardi. baş sebpble'le' bu 20 Hralık mar,=ın , Geç olrtm da güç olmasın d e Halide Hanım (2). sütunlard? . Gerce bizimki gena | Onun. konnşulanlan dinledieini yübir san*irr. yukan^'na çıkrnak Elind"ki rim. En çok sevdığinız şiir? imkdaı mevpııd dr»11rHr bnmazdı. Değil mi ki o hâdiseden r r n d e k i ifadeden anladı. masanm üstüne yavaşça b ı Pek çok var. Hangisini söjli Sizi en müteellim eden şey neBütün Orr.M ve te«pllim1z. yçkarşınna ",Elbise askısma yOrudü. Sıryeyim. dır? ni Maarif Vektltnin bn Ruh kuvveti buna Tabiî şu ?ırada Edirne mebufu Türkçede (Sis) (3). Kıskandım do*ruaıı .. Talebesi olkıya astı. Spor jaketinl itinayla giy Yabancı dillerde en çok sevdi oluşum IT). Afif Yesâri jle îstan bir bale resitaü vereceklerdir. Bu î'im ve hüviyeti mahfuz dum olalı en bü\iik dersi bu hara di. Kurşuni fötr şapkasını elinde evl ğiniz roman Sizce mânayı hayat nedir? bul Teknik Üniversi resitalde bilhassa klâsık bale reperbir kSv ilkok'il fŞ ke'inder; aldım. rip çevirirken: Ç v okuyamadım Fakst «restesi Sanaı Kulübü bu tuaruıa aid parçalar icra edilecektır. Şimdilik bence haraza ile maDolabı kan«trmğa devam edi Konuştuklarrmızı dmledirıiz. mevsim scnuna doğru Bu bale gosterisine Orhan Borar raza. fMuarazaV yordu: Hükürr.lerimizi öğrendir.57.. hocam.muştereken yepyeni idaresinde orkestra refakat edecek Sizce dehâ nedir? Nerede m rnenh'is tüp?.. Dilini dedi. îki nesil arasında böyle bir fl Levend değil Levent bir buluş ortaya attı tir. Hiç bir terbi>Tn;n veremijecefi 1 Amtrıka t rdüne yeniden ve ayn tstanhulun muhtelif verlerlnde, f mi yuttun. Sedad?... Sen dr? bir jey kir geM^mesi cumlenin lar. Teknik Ür.iversitelller Tiyatrohayruı&dır. olarak bu mıktar dolar yartiınTİ) bir kabiliyeti fıtriye. Bedri Rahmi Eyüboğlu eserleH bilha«ıa Levpndiit1. reklümlarrîa, lev l söyles»fne. vah'i! sunun sahneye koyduğu ve oynadığı Sız de tasdik edersiniz. hulunacak (iki kelinıe). 2 Omid Gayei hayaliniz? repertuan hılarda. I E. T. T d u r a k l a n n d i . oto ] Ne diyeyim ki?... Ben. hocoAfif Yesârinin «Olduğu gibi» ve Cevab beklercesine bir an dTrrrkı. sıznğe du»(i«u sürpıız şekiinde (iki { MeKrehimce. mezheblmee ( a büflerd*? Le\end kelunesinin son I nm yerinde OUSTI. e«ki hüviyetim«Uzak» Btüannda birer bölumlük oHocasınm susmasından cesaretleneÇağdaş Türk resminin kelıme'. 3 lp ve sıcımıı tohuma harfi ı>D> yjhııd «T» olarak yazı'. den vaz geçer, istifarnı dam) oknnk! yunları üe glrişilen DÜŞİTN'CE Tlyazırdım. rek ilâve etti: ıçı, bir fı'lın tersı ve kısaltıl I en tanınmış temsücilej Sizce bu dünyada en mukaddes maktadır. YATROSU denemeîi fevkalâde bir Ttlrk lrr.il Kuralında. Bon harfin ilk if Üniversi'eâen ııza?a... rinden ressam arkada mışı. t NamusFUZların mâr.e\l ola I Sizin nesilde şark ahlâkının olan şey nedir? başarı kazanmı? Te sıcsk karşüanamk el'.erine ve c h n l a n n a buladık j Saotakçı refiknla bpraber mi? yıluhjı vardı. Arssdan o molozİErm «D» degil «T» olarak yazılması 1&«ımız Bedri Rahmi E Hukuk. ve haysiyeti beşer! r»k âdeta beklenmiyea bir ilgi uyan' l a n küçücük kuımlar ve kimyasal zımdır. Bu takdfrde yaıı ve ievhala Yok hayır.. Kcndime büyük kaldınlması epey uzun sürdü. Sizıa vüboğlunun eserlerine Pjdriclcr loskı a=ul çoguH. 5 . Ya şahîmız için? dırmışü. ıın, Leven.I olarik degıl Levent cera kp«ir> mp«le?imdçn oîacağım? neslin düştüğu tenakuzlar bu yüzaıd ve bugune kadar . Namusiım. ve or.a esas olan ah olarak dtızeltılmrsij ; b P d e r g B r e Teknik Üniversitenin Gümü?suyun ger.ış tır sanat repertuarmı krono lAjıltoı bir madde. 6 Eir şerid j ' ' Güven Kuntjy ' r < ? z a l e t ' sebebiyet verdiei için ( dendir. Bizse, bİ7İm neîilde boşalcm«i. t.iraflanmızdan 7 Bir zamcn kâmı itikadiyem... daki salonur.da verilen ilk teır.siller lojik devrelere ayırmak suretile teşk a r m a d ,end. a mıii2<;ib:nce ceza k»serI rr.ış arsaya daha münasih bir ahlâk parçası. zevfcl» içilcn içkilcrdpn 3 Levend Ye'ni«tSlun sokik | Sevdi£ir.İ7de bulmayı arzu etden sonra, Düıür.ce Tiyatrosu ay hir gayesini guden «Bedri Rahmi E) dim: Bo>?ardım. bir.aa kurmak zonmdayız. Kotu şt.hret 'iki ke'.irr.e) tiğinb fazil«t nedir* nca Eyübde Istihkâm Okulunda yüboğlu Resim Sergisi>. açıldığı günI Boo'nmsk bahHnde seninle avnı Hoca alaycı, sordu: YUKARIDVJ AŞAĞIYA: cOldufu gibi> ve «Uzak» adlı Bmek Kabiliyeti mur |)bet! 1 Kazılıp çukur h.line gptiril Demek benim yerimde olsan isdenberi şehrimizin olağanüstü bir Camilerde nara atllmaz fikirdeyim. Oru b";ar. ayartt'ğım lcrini sunmujştur. Ya dorrunuzda? sanat hâdisesi olarak ilfii uyandır mi« saha ııki kelimel. 2 Eski Mi'ir talebimi ahrdım İrtifa bahsine gelin tifa ederdin? Haber aldığımıza göre, Teknik Ü mışjtır. Doîrulnk. Kraliçe=i 3 Şimdilik seyyar dükBfiyOk carr.Ilerlmizdekl Mevlldlert j ce. o nokîavı biraz rötüs etrneme mü Evçt. Hiç durmaz istifa ederdim. niversite Sanat Kulübü «Düşünce Tiyanan teşkilât Sevdiiinizin kusuru s b e ho5 bızzat gıderıîv v pya n d v n l a r r a ı z vaj sade btıyur. Madem muhif+en ozak Ve hiç durmadı. Çan'asmı kapinRessamın, Beyoğlu Tünelbaşı Nar kâr.lar'a alış veriş ıta«ile cinlrmckiPviz. Herkesm bilyatrosu» tarzındaki aynı oyunları 11 manlı Yurdundakı kendi atelyesinde (halkımızın söylcyiş çekü ıie). 4 gSrüniir mü? ca lâbwrr.tırvardan firladı. cügi ve t.Tkdir ıttiği gıfci hu gıhı Mnl lajıp dedikodıılan dindİTnek murad. mayıstan itibaren Beyoğlu Istiklâl açılmış bulunan bu sergide S mayısa Gcçenlerde şerefır.e paska'.ya yapılnn Affolunur cinsinden olup da Taş koridoHa ilerieTken hncar.ıiı, t<.renlerde blr vekar ve uhrevt sükun j yıllık izrirri ahr. b=<layı seyaha'ine Cad. 69 No. daki Ertem Galerisi sa kadar en son eserleri, 5 mayıstan 5 zat. Buzul çekirdefl (rofrafra teribir sivei rK>?aketle tec°cllı ederse. doktcr Ibrahime: mı) 5 Tersi «mnğluh "1'» maraeıve silkut esastır Fak.,t espfle müsa çıkardım... Olacak iş deSil, istifa... lanunda ve ayrıca Teknik Üniversi hazirana kadar 1930 yılmdan ba;labeğeririm bile. Bsna rr.eydan okuv.in FU cğlahede ediynr ve duytıyrpız ki. tam Meslek h a y a t ı n n en parlak devrind? tenin konferanj «alonunda tekrarla yarak ilk eserleri teşhir olunacak n.» bir emirJır. kurt yuvası fi Krlbe hiikmedılir mi? Mpvüd vev» Kur'anı Kerim okıımır hocanın... 7ira onunkisi meslekî bir n;n sözünü sened siyal'm. Ea! clırn, Pir edat «karanndan vazgeçsejı ymcaktjT. Rıza Tertik tır. Sergi her gün saat 1419 arasır.da mâna«na Mr fiil havatır.ı r.azariyesine gure ayarla Hav hay: F?k^t volu VPrdır. ken. ortalığın «ükur.etini ihial eden Aiif Yesârinin «Oldu^u gibi» oyu açık tır. bir nara orti'ıâı h f v c n n a ve gîlrül rezalet sayılmaz. Bu rezalet onun sırf yabilecek mi? dedığini J u y i u . 7 Düzineden iki Ben onu biraz bilirım. surection» u ^4) beğendım. hususj hayatını ilfilendiriyor. n u n u oynayanlar ve seslendirenler eksik yerleşmlş Sedad gülümsedi. Kendi kcncline A'km jRntıdıâı çılgînl'klnrı tüye bogmaktpdır En çok sevdifiniz musiki parçaBeyhan Türer Yümaz Önay, MüHer mü'min ve riini bütün irsan Ertem Gaierisinde kalmış tesırın cık Sedad, ince bir tebessümle ince du i söylendi: mazur eörür müsünÜT? beccel Gevher Aysel Ataman, Alan? bilir ki. cami gibi bir ibadet yerintıgı esaa (Oç kej « Sayın. Fakat bu senedi bana Adnmına, sinnine. tavrına göre.. de meyhanpde oldıığu veva sokrktakl dakîannı kı»tı: Değerli ressamlanmızdan Adnan lirr.e) 8 Bu ya rif Erkin, » h n e y e koyan: AtlUâ Al Çok dinledim. fakat ehli d^ği Amrri3 da yaptın! Bir pro?es8r j karsı kullanamıyBCaksınız. Çünki M"rhamptpn rnuhabbeti ister Eyyaîlardn göıiüflügü gibi nr.ra atılVarincanm resim sergisi 1 Mayıstan zıda işaret nitab pögedir. lim ki farkedeyim. fırsat vermiyeceğim." mar. Bu hal her h^ngi bir dir.î he mane\i liderdir. Sah^veti bir mi?irİ7 1 ' «Uzak» adh oyunu ise oynayanlar itibaren Beyoğlu".daki Ertem Gale ediş işine delJlet En çok sevdiğiniz opera? Ve bu konu ıle ilgili dıışür.ceieri Fıtretimde o kndar meskpnet >eean:n ifndcsi olarak d ı knbul edl dür. Onu. meslekî ve hususî diye iki ve seslendirenler: Beyhan Türer risir.de açılmıştır. Serg) 15 Mayısa eder, eonuna bir Faust! lemez Çünki. umuma açık tutulan ye syıramazsm. Lidejlik vazifesini us ni hastanenin eşiğinde baaltarak sokadar, saat 1419 arasında olmak ü harf istidadı yoktur. Afif Yesari, M. Gevher, S. Aydınlık, getirillncenünkfl hulmacaran En çok^ sevdiğmiz şarkı? ramtlerimizd» ibadei her tUrlü n e M tüne alanlar için. büMin clarsk temiz kağa adımmı atar atmaz tckıar n t t Egernen Taylan, Aysel Ataman, Ay zere devam edecektir. beyaz aaçlı kadın halledilmlş şekli Mesud etmek, veya mîsud ol lıeyecandan ve tezahürlerdpn âxade «Elâ gözlüm, süzühün tçeşmıresine yazacağı mektubu tasar;r>m£ğa kalmak, lekelpnm^mek lâzımdır. cedlerlmizden olur. 14 Alpoge, Gülçin Yalgın. Sahneye mrktan hansisi Sİ7İ djha ziynde mestin». O kadar litiftir ki! k yapıhr Arel Aflesl Serglsl Profesörlügü cendereye soktun, koyuldu. Sonra, zihninin bu çengele koyan: Seyhun Opandır. mesud eder? Bu bakımdan camilerimizde oku En çok sevdiğiniz lisan? bu kadar ısrarla takılışma kızdı: Ayrıca Teknik Üniversiteliler Ti K?rkeFİ m e i ı d etmekten büyfik nan Mevlidlerrie ranian r.mstl teza Sedad! 1 Tanınmış ressamlarımızdan Ruhi, Kendi lisanım! « Neden büyütüyorum hu mekhür eden bu kabil hâdtseler cnl.n j B e T yalnız profesörlerden bahset jratrosunun dekcrlarını çizen ve ha Maide, Şerr.seddin, Orhan Areli içine TEŞEKKÜR En çok sevdiğiniz bediî sanat? saade* mi olur? îirlayan ErgTin Kdkr.sr ve Mardık alan topluluk, bir aile resim sergisini melidir. l«13m tilni t.m bir v e k a n n i miyonım. Kalabalıklan sevk ve ida tijbu bu kadar? İki setırla ke^tirir Sevmeyi mi. voksa sçvîTmeyl Musiki. Hekimoğlu; ışık: Erol Çığıraçan 6 Mayıstan itibaren Beyoğlur.daki Aifadesidir. j re edpnlerin. in^an yçtiştirerlerin, atarım postanede .. Hem ayaküsiü ÖlOmtt !le bizlerl sonsuî »cılsr» En çok sevdiğiniz âleti musiki? mi tprrih eHersiniz? Ibrahim Vural; efek: Suna Bsrköz merikan Hpberler Bürrsu fplonunda gariedea sevg 11 s n n r a ' . t ; Ayşe Erbi! ! başkabrınm mukadderatma hükme Hakikî manasile sevm''k, en randevuya gelemiyeceğim. Bu mace Keman. den müteşekkıl teknik kadrosu bu açnr.siardır. Bu sergi 16 mayu» kai denlerin. >*ol pö^terpnlerin hep böy asil gönüllprin imtiyazıH'r: SevcbilŞEFtKA GÖLE raıjm devamı bcni rahateız ediy^r. Yekpare kale gibi En çok sevdiğiniz tablo? oyunlarda mukemmel çalışrmşlaroır. dar »örecektir. le olması gerektir. B ? ! k baş*an kok Hanımefendinin Gsmbeta'yı Meelisi Mebusanda mek isterim. Tiystro Müdüru Erol Ünal, sahne âp n < Mnkıriosun sürgOndn çıka I mamalı. Er meydinına d3İ kılıç atı(Arkası var) Muhterisane aşkı mı. yoksa plâHiydarpaşa NÜTtıune bastanesındekl nutuk soylerken arzeder. tablo! (5) miri Aram Gümüşyan ve yardımcısı Prof. M. Fiore'nin kooferanfi rıldıtı günden bu yana. ted»Tlsl «ıra«ında göiterllen mılçflk Arkasr Sa 5 Sü. 1 de Sâfi Tanjunun gayretlerile Teknik En çok sevdiğiniz renk? umıırüt efkârı fKıbn«» mevzu'i ile alaka dolayıslle ba^ta Dr Kemal SaItalyan Üniversiteliler Tiyatrrçu, sanat çev Turkivedeki Deli alacasını sevmem. Yanar nP«guldOr ÇJnki, bu konu, mflletlrıçni'u olmak üzere 2 nci Dah:'iT« (V Com'e Casimir Ca\nır 1810 rr.izın üzerinde bassatiyetle durdnğu relerimizde ümiclieri bc;a çıkarmı Kültür Heyeti, 9 Maseni3iDdeki Doktor, Aaistan, Hemşire döner rengi de sevmem. Açık rerık van bir amatör topluluk olarak övül yıs p>erwmbe saat 18.30 1861. M^mleketini derebeylik Tıiza mü'stprpk ve mill! bir dâva karakve lnas*a oaktcılarla cenaze naerasimıne olmah... mektedir. da şehrimizdeki Külmından kurtarıp nisbî bir miül it terir.i ta'ir. ! stirak ed?n, te'.efon, •elsrafîa veva En çok sevdiğiniz çiçek? I tnektub jcllamai: ve blzza: fTtmize Pıı bikımdan rr.uvaftk ve muhallf tiir He'ç»i tihada kavusturmıış oran ltalyan Zambak! «Düşünce Tiyatrosu» tarzındaki •j rflmel: «uretile b'Jruk »cıtızı pavlabütfln «ivnsl teşpkkCllerirrizir'. bu 'Ksza d l * 1 devlet adamı. En çok sevdiğiniz koku? yunlar ise, Afif Yesaricin açıklaşan akraba ve doetlar.mıza ayn ayrı rr,ü?tprek memleket dâv=.«ında karjıANKARA tSTANBLL (21 Halide Edib Adıvar olacak. masına gore: «KonuFulanj değil, dü rurfte Prcf Msnr^co Ficre taraf»n tesekküre ırdırabımız tnıkân Terme Baharda çimenlerin muhassalaî lıklı bir anlayış ve devamlı hir te121 Aç.lış ve proîram 7.30 Tur12 27 Açılış ve prssram 12 30 Kd (3> Tevfik Fikretin. şür.üler.i ön plâna al'vor. Bu bakım dsn «v i i îta'ysn siir san?t> konu dt^mden. gazeenizin u r s s j u t u n u rl nsğamatı. sant'.ti havası lçind» hareket etne Süler 7 45 Haber'.er 8 00 Sanat çük orkestm 13 00 Şarlcılar Gü!?e(41 ToMoy'un dilimize «Basübadel leri gerfkmektedir. Bılhs'ya muha kSrlarrlan birer şarkı 8 30 Haflf me ren Güvenll 13 30 Haberler 13^5 dan oyun kişüerinir. Husür.ceîeri. sni ^urda mrnzumeler okuyarak yapaca ca ederiz En çok 5evdiğiniz şeker? lefet partileririn bn a r a dâvada ikti lodUer 8 45 Saz eserlerl 9 00 Çe 3ar eserlerl Er.ise Can Pulya Akaykerler vastasile seyirciye ulaştırı 31 bir konuşma tertiblerr.iştir. Kızı: Münioe Ekaioğlu Çocuk değilım. pek sevmem! mevt« ismile çe\"rilmiş olan eseri. Selm! AKDAK lıyor. Ovunlarda pe^de kullar.ılmı(51 Üstadın yakmlan, beyaz sa dara müz'thir ve y a r d ı m n olmalpn çidh haflf mıirlk 10.03 Proeram ve dm 14.00 Kanşık orkestra muziğl * * * En çok sevdiğiniz hayvın? esa«»ır. Dosta. dd'tnan» karşı. yek kapanış 14.30 Garkılar Muzatrer Gülek 15.00 yor, sahnenin sağ üst köşesindeki Mem.eke: ve !llm yolunda lfa et Söyliyemem. Nezaltetsizlik o kallarını «Gambeta» yı takliden u pore bir kîle gibi hareket ı»tmek, Kapamş. fc tlgi »erefll hi«m=tlerle geçen blr yeşil ,şik, ojunjn başlanaıcmı ve hi•• • S A 1 I L I K zattıpnı söylerler. Fakat çok şükür hiz Tilrkl«rln dünyaca bilinen şian• ömürden sonra, mübarek R^mazan lur. tiroini belirtiyor.» ki. rahmetli ve sevimli sairimiz, onu mi7d'r 1157 Aç:hş ve program :2 00 Ne Eunıı bir d"fa d'aha dosta Ecnebi aktrisler içlnde en güzel Bavramı artfesiode A'.lahın rahmetl16 57 Açılış ve program 17.00 Ağrandisman Makinesi G. Bayburt M. Fhp • • taklid etrnekte daha ilerlye gitme dtl=mnna karşı teyid edellm r'.rran Sanıözen'ıJen rürküler 12 15 Ş?.rXılar 1715 Asırîar bounea mü ne tevdi et*ii:nıl? aıle tiiyu*ümüz, bulduğunuz? Küçük fkonser 12.30 Üç sesten şar zik 17.45 Şarkılar Serlm Su<"r OMEGA B6 MODELİ Genc balermlerimizAfyon eski Tuebu"i!a'indan. M. CPUI Irmak İnspn şaşırıyor: Hükmedemiyor mis: Zira Üçüncü Napoleon'u koğaden Gülçin Baybu^i Az kulîanıîmış rak Üçüncü Fransız Cumhuriyetini Yukan Srd Arnavudköy kılar D lndar Balian, Neciet Taiaf.ı 13 00 Darıa muîlğl 18 20 Modern Prof. KAMtL MİRAS'ın ki oflu, Ferz&t Guyer 12 55 8'rtest bale tahsilini gelişti^cenaze ^erasimıne oızzat lştirak et j Durgun denizi mi, fırtınah de j kurr.nlar arasında buhınan ve Marsaat 13.00 Haber^er 13 15 Havav Türk b»sePilerinden piya.no p.rçaları FIRINL1 AMERÖCAN mek maksadıle çıkac? silya mebusluğundan Fransa başv31 Parçalanan mınımını kopek melodlleri » 13 30 Salon ortes*î5i 18 40 Saz eserlerl 18 55 Trafık •nek; «rlmlze tesrif etmek veya tel nizi mi seversiniz? ğı seyahatten önc graf, mekiub. teleıon gîbl vıaıtg jria 14 09 UV.ve Hekimd'den şarkılar ve saati n no Radyo küme fasıl heB killii»ine yükselen bu sahiden büyük Havagazi Ocagı Fırtınah. Geçenlerde bu Fütunlarda «hayvan UE e»erleri 14 30 Manha"an müzlk tl 19 3" Haberler 19 45 Her zataziyet.erinl bıldlrmek »uretile derln Mılıran Ebeyan i!e Fransız hp'ibinin bir gözü kördü! ara karsı ezivet edenlerle mücadple» lerl 15.00 Sadi Hoşses'en şarSılar man sevlı=n plâilar (Hnflf Ba*ı mu Güzcllikle zekâdan hangisini asılanmızı paylafmak lutfunda buHiç kulÎ3nılmam:s. birlıkte 10 rr.ayıs cuma =LUIJ sc a t (61 Di^er bazı cevablarında da olunmasını ehtmmiyetle tavsiye ve 15^30 Çeşldlı müzik 15 45 Jlaamy zl?i) 20 15 Radyo eazetsi 20 30 lunan akraba, hemşehrl. komşu âile müreccah bulursunuı. Tel: 36C5 0S 18.30 da Atlas sinemssı sahneEinde sezeceğiniz bu bedbinlik yalnız Rıza ] temenni eden blr yazı okurmrçrııın. V7ckaley tr'.osu 16 00 Proîram ve Bevaz perdeden muzlk ıC»sidll f:ln dostîarımız Te arVadaalanmıza aUemiz Zekâ. Bu tavsiye ve temenninin ne kadar kapan'.ş. meloaüerl) 25.50 Ordu saatl 21.00 adına en âerln şOkranlanır.ızı a n e En çok sevdiğiniz erkek İsmi? | Tevfije hSs bir ruh haleti Sarlcüar Şîikran Özer 21 30 Ş;!r dertm tleride gör?cpğiniz gibi, a n k t t e ce yerinde oldugr.nu hemen her gtln Babamın ismi. ki Mehmeddir oldnl^ımuı vak'alar blze isbat dUuyamız Behçet Kemal Çağlar trtanbtıl Brledlveat Mczarlıklar vab vercn diğer üstadların çoğu da r l m w R , ^ u l r En çok sevdiğiniz kadın ismi? 21.40 Şarkılar Receb Birglt 22 00 etmektedlr. MOdOrü memleketin durumu karsısmda ol j B e n S a p a n c a d a o t u r r n a k t a y ı m . B l r \ ^ ^ ^ " S T S ™ " V 3 " EafMnm mnzk Eohbetl 22 40 Oda Sevdiğım kadının ismi. Errln Mlras Sizce, şirrdiye kadar gelip geç dukça karamsardırlar Fakat, 4/ yıl kaç gtln eii,el bir bekçi, elfndeki Fahrlve Caner'den şark:'ar 1S 00 Bu akşam saat 9,15 te Eşlmln gilç arne!:yatmı büyük blr miş insanlann en büjüğü kimdir? ; evvelki Türkiyenin içinde bunald'gı j demlr^kOrekle.^mlnlminl blr köpegi Radyo köy postatı 18.10 TQrküler ziğl 23 15 Habfrler 23 30 Program gBrleri önunde muvaffaklyetle başararak yeniden ken tasavvur etanek, onları ma 18.30 TSrfc müzlğl 18 35 Radyo 23 33 Kinşıfc hDflf gece PİER ANGELİ PHÎL CABEY Bunu pek kestiremem: Çünkü rak öldürdü. dlslnl tihhate katrusturan l l k v i r l ı n türlü türlü kıyafetlerle gelmişler! İle tnglllzce 18 50 Tttl tango 18 55 24 00 Kspanış zur görmeğe kâfidir sanınm. tarafından hariktılâde blr surette yaratdan Manzaranın dehîetlnden kadın. er(71 üstad. tttihadcılarm ekseYiyet kek. çolıık çocuk birer köşeye kaç Serbett saat 19 00 Haber'.T 19 15 Sizee ahlâk, n e y t istinaden olTarlhten blr yaprak 19 20 Btlly Basan ve yayan Baştabibi Op. Dr. te b u l ı m d u k b n M'?cll«i Mebııaand», tık. Bu naül bir ytlrek ve kalbdi Û, EcVîtine'den melodüer 19.35 Türk malıdır? Cımnarivet Mstbaacılık n SAMİH OLCAY'a teşriî va7İfesini göremivîcek dere rrüdaıaa=!z biçare bir hayvanı bu mtlzlSt 19 45 Serbest iaat 19 50 tnsaniyetin menafli müşterekei Oszetecılik Turk Anonlm Şlrkeö cede u ı n l ı k t * kahsına Osgün ola çektlde ve radde ortasında p ı r ç a l ı ' Sevlm Erdiden »arkıl?r 20.15 RadOp. Dr. ZtYA AKÇORa maddiye ve manevlyesine. CağalnSlu Halkevi «oka* No 30/41 yo fazeresl 20.30 Serbest »aat hastanen'.n bütün aslstanlar.na. BaıSantai Sizce beşerlyete edilebilecek en cak: Nitekim. filoıoflıığu k»dıt Deh . yoKhı? r 21 05 Bu ve buna benzer \ ak'alar kar 20 35 Klâtlk Türk müzlti hemşlre^.e Herr.şlre N>vTare"ye, lcsdın büyük hİ7met nedir? livanl'fı da dillere destan tlan muNA/tME NADİ RenkU (Port Afrique) Renkli Temsll 22 00 tsahlı m«zl)[ 22 45 °ında harpkete geçecek her hangi harlcıv» srvisi büt'tn rıastab«>:.c:an Ona menfaati hakikiyesini 5§ halif şalrlmlzi. sonunda zorla «nıs ' r makam yok mudur? VMI mrlnı frıen Idare «den HabCTler 23 00 Gece konserı 23 30 na bllîıass» t«5ekkQrQ bir borç blllBi'ıyiik ask ve macera şaheseri takdi'n edileccktir. turmalarını, kudretile meşhur pa I retmektir. Mes'ul MlidüT lsim ve hüviyetl mahfuz Dana müzlğl 24.00 Program v« kaTim. ' Ux o k a j u c a B a d Orhun Dünyada bir gün hürrlyet h« zoıları bile önleyememijü! tHSAN boylular içitı kuşam şarîlan Türkiyede yapılaıt ilk edebi anket (3 ) KAPA N DI Yaıaru NİHAL BİR PerdeKARAMAĞARALI 3 Baş kısmın hulâsası Füozof Rıza Tevfik suallere cevab veriyoı Yeni buluşlar ALEMIND BULMACA Dtişüsıce Tiyatrosa • ı ıu ı • i ı ı ı; 1 111 : 1 1M 1 I I !OM •i M 1 l 1 1 !• H; 11i ÖİBUGİİNKÜPROGRAM YENİ MELEK'te HUL KÂTIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog