Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

T Mayu 1957 CUMHURÎYEÎ' O N İlalyan bnhranı! H A O E J R E adyoda müzik vardır. I>isi oluyor, kötüsü oluyor.. ama paçal edersek iyi tarafı üstun.. söziere 2. Cihan Harbinden sonra ilk gelince; parmağımızın arkasuıa gizdefa bir İngiliz Başbakam lenmeğe lüzum yok. Bunlann bir Almanyaya gidiyor kısmı propaganda.. bir kısmı sıcaklı talyada, genel seçimler öne mi soğukiu ilân.. biı kısmı ağırca konLondra 6 fRO İngiliz Basbakanı 5 alınacak? Başbakan Segni'nin feranslar vergi dersleri gibi, bir II dün geceki lstifası, böyle bir 6ukısmı skeç ve piyes.. ve nihayet bir Başkan Schaerf, partiler iistü ı MacMillan bugün hazırlıklannı taU »lin sorulmasuıa yol açıyor. Mev , mamlamıştır. Başbakan yann Bonn a muayjen kısmı da haberler. Badyokalacağını vadetti. Hindistan ' gidecektir. İkinci Cihan Harbi sona cnd siyasî şartlar altında Bomada nun bütun bu neşrijatı arasında ikida da bugün Başkan seçimine I erdiğindenberi ilk defa bir tngiliz yeni bir hükumeti kurmak kolay olsi halkı siddetle alâkadar eder. Hamıyacaktır. başlandı I başbakam davetli olarak hür Almanberler ve muzik.. bu arada skeçleri, ilânları da ya tesadufen, ya isteye590 mebostn ttalyan meellsinde en ' yaya gitmektedir. Adenauer Mac Varjova 6 (a.a.) Sztandar Mlo dir. Hâdisenin hangi tarihte vukua Viyana 6 CR) Sosyalist parti<=i Millan müzakereferinde, Almanyadarek dinleyenler de az değü. Müzik kalabalık partl. Hıristiyan Demokrat dych gazetesi. Polonyadaki Jaroslav geldiği bildirilmemiştir. Haberde, asiçin salâhiyetli değilim.. ama anlaPartisidlr. Fakat bunlaı tam ekse şehrinde, askerl polisin sarhoş bir keri kuvvetlerin halkı göz yasartıcı adayı Adolf Schaef dün gece 99 b.k ki tngiliz kuvvetlerinin durumu dığım kadan bana iyiye doğru gitriyete sahib değildiıler. Bundan 21 askeri tevkif etmesi üzerine halkın gazle dağıttığı ve altı kişinin tevkif oy farkı ile Avusturya Cumhur Baş müzakere edilecektir. İngilizler bu kam seçildikten sonra basma §u tiğini gosteriyor. Fakat soz bahsl ay önee bu partiden Segni. I<iberal kışlaya hücum ettiğini bildirmekte e d i l d i ğ i i l â v e e d i l m e k t e d i r . kuvvetleri a7altacaklarını bildirmişbeyanatta bulunmuştur: «Tarafsız gitgide bozuluyor. lerin (30 mebus), CumhuriyetçUerin ' lerdir. Almanya buna muhaliftir •..«ııraımiıllllinilHllBllflnnffiülL'ltllllllHIHIlllımıııtııı™™™....« bir devlet reisi olacağımı ve son (5 mebus) ve Saragat idaresindeki Ban skeclerin ne dill, ne özii bir Diğer taraftan Avrupa Birliği. yıllarda girişilmiş olan kalkınma Sosyalistlerin (19 mebus) yardımı ile radyoda dinlenebilecek kıvamda defmüşterek Avrupa pazarı) meselelehükumetini teskil eylemişti. Bunlarl hamlesinin tahakkuk edebilmesi için ri de incelenecektir. ğil.. türkçe hatalan, telâffuz hatalan dan Cumhuriyetçiler, Segni hükuelimden gelen gayreti esir«emiyecetumen tumen. . metini destekleyeceklertni ilân ?tmiş.ğimi vadet'iyorum Partiler ü=tünde Spikerlerimizde ingilizce şivesilo ler, fakat hükumette vazife almaisim söylemek merakı. lâtin •simlekalacağıma inanın. Ben bürün Avusnuslardı. Yalnız kabtnenin meclisterini bile ingilizleştirecek kadar ileri | Ankara 6 (Telefonlaı Hür. P. j turyalıların başkanı olacağım.» kl dununn o derece cüz'î bir ekserigidiyor. Bir radyo spikerinra söyleHindistanda Başkan seçimi Tahran 6 (a.a.) Sovyetler Birbğ , Trabzon mill«tveWH Emnıllah Nutiru yete dayamyordu kl, bunlann 5 reyi diği has ismi iyi bilmesi şarttır. Hind merkez parlamentosu ile teşile Iran sınıı hattını yeniden tayin bugun İç tıleri Bakanı tftr»fından sbz. dahi mühira rol oynuyordu. Bunlan mutlaka öğrenmeli, öyle eden anlaşmalara ek sözleşmeien t 'u olarak cevablandınlroası isteğıle rii meclis üyeleri bugün yeni Hind tekrarlamalı. Bunlar arasmda ismi Segni hükumeti, geçen şubat aB M M lasfcanlifına bir soru önerges! I Cumhur Başkanını seçmeğe başhya. sık sık geçenleri evvelden bilmosek ymda bu küçük grupun çekilmesi imzalamak üzere bVr îran hcyeti bu j venrr.ştir. j caklardır Eski başkan Prasad tekyanhş telaffuzlarile yeni adamlar ile ilk darbeyi yemişti. Cumhuriyetçi sabah Moskovaya Kareket etmiştir j Emrullah v 'Vu bu önergesinde 25 U sanacagız. En yakini Belçika Harici5 mebus, açıktan açığa muhalefet Bahis konusu 3Ö»ı ^meler sınır böl ' nlsan eıjnü MuSlida bir vafandaşın rar adaylığını koymuştur. Daha başye Nanrlığmdan NATO Umumî Kâsaima katümamışlar, fakat hükumeli gelerinir güvenliği ile ilgilidir. Ge . B'şbakana WUb?n t50 bin Uralık ara ka iki aday vardır. Seçim neticek»ri KADIN: Orda olsun horlama yahu!.. tibliğine geçen Henry Spaak. Bu zat kafiyetie destekleyeceklerine dair neral Cıhaibani'nın V'^Ti'ıJındT^: | bam lâstiksırJ'kten yaüyor Hallm ne 10 mayısta alınacaktır. ERKEK: Gel de anla< şimdi, Sular İdaresinin Avustralya Başbakanı hasta bir Belçikalıdır. Spikerlerimizin en evvelce yaptıklan vaadi de geri al hayet bir İran aOçerî uçağı ile «* olacak?ı dly? toraası (I7eln<" jandarAvustralyarun 63 yaşındaki Bsşbagbzii açıklan bile telâffuru Türk dıklannı bildirmişlerdi. uyuduğunu!.. yahpt etm=ktedir t>vyetl»r ilk defo j malarla karakola goturuldutunun dogİzmir 6 (Telefonla> C. M. P. teşimlâsile Anri olan ismini ingilizleşDün, Saragat idaresindeki .osyalist olarak bir trar uça£ına Rus toprak ! ruluk derecesıni ve bu tarz btr «onı kanı Menzies nefes yollarındaki bir kilâtı içinde bir müddettenberi detirip Henri diyorlar. ki boyle değil... mebuslar da çekilince hükumet relsi I lari üzerınrfp uçtrak için müsaade J nun tezayı mustelzim bulunup bulun hastalıktan hasta yatmaktadır. Baş vam etmekte olan ihtilâf nihayct Haydi has isimlerin yanbşhğmı bakanm iki hafta yataktan kalkamımeclisteki eüz'î ekseriyeti tamamile | madığını sormaktadır. hoş gorclim.. türkçe kelimelerde de yacağı doktorlan tarafmdan açıklan gürültülü bir şekilde patlak verm'Ş kaybetmis ve istifa etmek mecbnri ; ve Eşrefpaşa ilçe idare heyeti basçok telâffuz hatalan oluyor. Geçenmışür. yetinde kalmıştır. kanı da dahil olmak üzere topyelerde New York Valisine çeküen telttalyan Sosyalistlerl 1947 yılmdtt kun istifa etmistir. Aynca merkez graflardan blrinde Türkün ayranlıbdlünmüşlerdi. Bunlaıdan bir gıup ğı kabannca» ibaresini bizlm spiker ve Yıkıkminare, Kestelli bucak baçNenni'nin idaresinde sola kaynıslar •Türkün hayranhğı kabannca» gekkanlan ile 9 Eylul ve Kahraman ve komünistlerle işbirliği andlasması linde okudu.. acayib bir şey olda. Mescid ocak başkanları istifa eden•kdetmislerdi. Biı grup ise SaraIzmir 6 (Telefonlai Türk tütüNefret ifade ederken «hayranhk» tan ler arasındadır. gafm idaresinde istlklâlini muhafaza nünün kalitesini yükseltmek maksabahsetmek.. hem de hayranlığı kaeylemiştt 1955 yılı sonunda Segni dile Egedeki tütün müstahsili tembartmak.. isitilmis sey değU.. tekrar hükumeti kurulurken Saragat ve ar Çarşamba C. H. P. ilçe kon silciipri arasında bir toplantı tertibi ediyorum.. mutlaka bizim «pikerl»kadaşlan koalisyona dahil olmayı kararlaştırılmıştvr. Bölgedeki ziraat re «diksiyon» dersi vermek sart gresinde iktidara siddetle kabul etmişler ve vazife almışlardı. mütehassıslannın da içtirak edecckbaşka memleketlerde dilin en giizehücum edildi Saragat sosyalistlerinin hükumetleri bu toplantıda alınacak karıribr lini, en doğru snnu radyo spikerleri, v1 1J:ı 1 ! ten çekilmelerinde ne rol oynamısAnkara 6 (a * > Amer ka Blrlesik Samsun 6 (Hususl) C H. P i'.çe b" r?no ^ huV"^<n*e bi 'Vcek*' " papazlar ve tiyatro aktörlertnin ağbr?. Geçen yılın ilk aylannda, Ma kongreleri bugün Terme ve Çarşamirleşilc Amerlkanln tanmmıs hara Rudolf Valentino'nun cenaze mera«l «ndan işitirler. Prof. Dr. EkTem Rüştü devletleri kara ordusu BakanlıSı müst»san Chariess Flnucane. beraberinde earistan ve Polonya hâdiselerinin ba kazalannda çok kalabalık bir cılık ekaperlerinden Prank Wblte, minl de gölgede bırakmıştır. Butün eşi ve malytı erkSni olduğu halde tesbi altmda kongTe akdeden solcu delege i^tirskile yapılmıstır. TermeVe nihayet haberler bültenine pecarpışmaları LAtln Amerlkanın taptıgı bu şarkıcıIzmen Zraat Fakültesi Birınci Dun uçaklannın haralarda de nisbeten pasif geçen konjîre Çarilgili makamlarla temas ve ziyaretler ya İzmir, 6 (Telefonla)devam (Nennl sosyalistlerr) komünistlere Harbinden beri etmekte nın önleneblleceğinl soylemiştlr. Elu nın cenaze merasimlne 200.000 klşl lelim: Bizim haberler bültenl iç hasambada çok hararetli oîrnuştur Kon de bulıiTimak üzere bueun saat 15 20 olan blr aşk maceraıı nihavet bugün pere göre. srüdumlü mermtler üzertn gelmls, 100 kişi bu arada yaralanmış, berleri vermez. Meğer ki Fethiye karsı istiklâUerini ilân eylemişler ve Dekanı oldu polls 114 klşlyi tevkif etmek mecburi zelzelesi gibi bir vak'a ola!. Bunnn da Ankaraya gelmls ve EsenboSa hava Saragat sosyalistleri ile birlesmek ar grenin yapılacagt mahal sıkı bir inziAnkara 6 (a a.) Ankara Vniver alanında MlH Savuntna Bakanlığı müs mesut bir netlceve bağlanmıç ve taraf de yapılmakta olan çalışmalar bovie yetinde kalmıştır. bat altına alınmış. p'ilislerin e'lennbir neticeye vanlmsıamı sajlayabl'.ezusnnu büyük bir ekseriyetle açık [ de coplarla gaz bombaan göze çarlar evlenmlşlerdir. yanıbaşında bir köye içme suyu gesitesi Ziraat Fakültesinde bugün tesarı Korgeneral Fahrl Özd'lek. kara I 70 yaşındaki A. M ismlnde blr er cektir Mekslka gazetelerine göre Pedro, larmşlardı. ttalyan sosyalistlerinin pıyordu Valentlno glbl güzeldl, üstellk gayet tirilmek için projelerin hazırlandığikuvvetlerı kurmav ba;kanı Korgeneral fkekie 62 yastnda F A admdakı kadekan seçimi yapılmıştır. Ekaperlerin açıkladığma göre hâlen tekrar blrleşmeleri Ihtimaitdir ki, nı söyler. Bunun ne maksadla yanıl150 den fazla deîegenin işttrakile gereğince Suad Kuysş, Amerlka buyük elçisl ve 1 dm bundan 40 sene kadar once tanı kullanılmak"» olan füzelerde, karşı guz«l bir «ese mâllkti 39 yaşındakl dığını Ijillyoruz. Gene bunon Rİbi bir dün Saragat'ı, Segni hükumetinden açılan kongre zaman zaman haraj Üniversiteler kanunu düstügünde sefaret erkânı. Amerikan askeri vardım I şarak sevlşmlşler. fakat o zarandan dan gelnı uçaSm tam mevklinl tesplt ar lst geçenlerde uçağı •ynlmaya sevketmiştir. Çünkl bugün retlenmis ve soz alan hatıblcr ikti Profesor Dr. Sabahaddın Özbekin kurulu kara. denız ve hava grupu baçUkmektebin açılış resmindeki nuölmuştü! ttalyada en mühim davayı teşkil dan çok siddetı ten^ırt etmiçlerdir. müddeti sona ermiş ve profesörler kanları ve dığer zevat tarafından as i beri türlü engeller yüzündep blr tlr eden ve ona gore füzeye Istıkamet Şarkıc:nın 4 mllyon liralık blr »er tuklar aynen tekrarlanır.. Hepsine 1U evlenememlflerdl Nihavet buçün veren clbazlar bulunmaktadır Bu cl eden (toprak reformu) meselesinde Bılhassa ilçe kurulu rap^runda Bele ' kurulu bugün saat 14 te toplanarak kerî torenle karsılanmıs ve bir asker! taraflar Sökede yapılan nikfth merasl vet bıraktısı da ofrenllmlstır. eyvallah; ama asıl mühim dünya hahaîlar gelışt.rildlcı takdirde yolcu bükumetteki Hıristiyan Demokratlar diye ve Genel Mechs «eçimlerirtde F e Fakülte dekanhğına Prof. Dr. Ekrem kıt'a jp'ân resmini Ifa etmlştır berlerini atlamamak lazım. Halbuki ğ mlni müteakıb bırleşmeğe muvaffak uçaklannda teslrll bir şekilde bunlarla Saragat sosyalistleri arasında faı yapılan kanunfuz ve ynlsuz hareket Rüştü İzmeni seçmiştir. Hizmetçi kıtlığı! program mucibince bir çeyrek sürsdan latlfade etmek mumkün olacaktır Arrprika Bırleçik Devletler! kara or olmuşlardır. lerden vesikalara mÜFtenid misaller la bir görfiş farki yoktn. lrleşlk Amerlkada da, İng:ltered« cek haberlerin büyük bir kısmını şu Prof. Dr. Ekrem Rüştü tzmen bun , dusu Bakanl'ğı m'isteşarı saat 16.30 da *** verilmiştır Krngre normal mesaiM de htzmetçl kıtlığı çiddetlenmek g, d e r ek Biya«tlcumhur Uzun zaman komünistlerle isbirliği içinde seçimlennı yaparak dağılmış dan evvelki yıllarda müteaddid defa . Ç a n k a v a V 3 Monako Prensesi gebe mi. değil n>i? "edir Buna del.l olarak su lkl gcaete söylediğim merasim ve proje haberleri gfbi jeyler kaplaymca îeriye Z'raat Fakültesi dekanlığına ve 1951 'defteri mahsusunu lınza etmis ve müir İnsdllz garzetesl, hâlen İtalyada ilânı gö«teriliyor yapmıs ve şimdi Saragat grupu ile kalan bir kaç dakikada asıl mühira bulunmnkta olan Monako Prenyılmda da Ankara Üniversitesi Rek teakıben saat 17 de M. S. Bakanlığı birleşmek isteyen Nenni sosyalistleri Ass*:daki blnncl İlân, Birleşik Ameri «es! Grace Kellv'nln h&mile olduğunu kada Massasuchet* eyaletlnln Dod haberleri alamıyoruz. Halbuki radmüsteşarı Korgeneral Fahri özdilegl daha kalabahktırlar ve bugünkü törlüğüne seçümişti. yazmıştır Londra gazetesl, P'ens»sln ham şehrindekl blr gazetede lntisar yonun baş vazifesi bunlan soylema'tamında ziyareî etmıştlr. mecliste 75 mebusa sahibdlrler.. Son Bir orman meTmıru iki aralüc ayında lkincı bir çocuk b^kledl et.mlştlr. mektir. Doğrusunu Itlraf edeyim ki; Mlsafır mu^tesai yann tcnas ve zlMaear ve Polonya hâdiselerinin, İğıtıl de ilâve etmlşfir. yaretlerlne devam edecek ve 8 mayıs • Her isi görecek bir hlzmetçl an iyi tertib edildiği zaman bizim haber talyan kotnünist partisine darbe inkaçakçmın tecavüzüne Fakat dun P"ens Ralnier'nln malye vorum Kendlsine bususî bir banyo bültenleri havadis bakımmdan bnaçirşinba günü memleketimizden ayrıdirdiği ve bir çok isçi merkezlerinde tlndekilerden blrl. bu haberlerl tek odası ve televizyon makinesı verile raf ve zengin olnyor; ama pek nadir.. !a.a.kt'r bunlann taraftar kaybettikleri göuğradı zıb etmlş*^ Fhtat so7cü şunları da cek. Bulaşık yıkama maklnesl de Tar. Eğer köy sulan. mekteb resmi küşadrölmüştür. Bu değişiklikten Nennl ilâve e'nılştir: ( Prens'e Prensesln, Ücret dolçundurN ları haberleri mutlaka verilp^ks? ya »osyalistleri faydalanmışlardır. Diğer Ankara 6 (Telefonîa) mmata Anta'ya 6 (Telefonla> Merkez ] B u r s a d a bir İmar Ve İnşa Ankara rfnı bir çocuiları, bilhnsaa erkek çoAnsara o ııeıeıon:a> İkinci İlân lse İngllterede Glascow bunlan programon başka bir saak a r a ı m taraftan merkez partileri ile işbirliği Üniversiteri Hukuk Fakültesi Âmme enkları olursa bundan çok memnun şehrlndeki blr gazetede çıkmıştır, «erafedd.n Bay l r ı kesen orköyü Ali şirketi kunlldu manlıklarmda kaçak odun tine koymalı. yahad haberleT sssUni ne giden Saragat sosvaliitleri. bu Profesörü Muvaffak Akbayın vefatı .1.11..,.,«,3,» Irı^oV /v1,*n V*"^an A l l kalacnkları muhikk»ktır 1 • Ev işlerinl lyi gören .yernek ymp biraz uzatmah ki dünyada OIUD bive Mestan Güler isimîi iki kardeş, Bursa 6 (Telefonla) Şehrimizin Millctlerarası Istanbul Voleybol işbirliğinden parti olarak zarar gör genclik arasında büyük bir üzünü *** masmı bilen blr hlzmeTçive ihtlyacım kendılerini gören ÇakrrlaT biHgesi imarı ile alâkalı olarak burada blr var. Kendlalle lcabırJtfa evlenebillrîm tenleri BğreneHm.. Yoksa yabancı ıneve başladıklannı sezmişierdir. Amerikada suciu eocuklar ile karşıUnmıçtır. Bu mün3sebetle orman bakım memuru SıPeyman «Imar ve İnşa Sırketi» kurulmuş ve turnuvisının birinci yıl karşıl.i«rnaradyolardan haber toplamağa mecbur lanna dün gecf Spor ve Sergi Sara I de!> irieşik Amerlka Âvan Meclisi t&ll Mnhtemeldir ki bu iki sosyalist Millî Türk Talebe Birliği, yüksek Devecinin zabıt tutmafa tesebbüs et şirketin statusıı ımzalanmıştır Şır yır.da kalabalık bir sryircl lcütlf'i ' oluyornz. Bu da herkes lçin ne ko*** komitrler'.nt'en biri tarafından va tahsil gencliğinın duyduğu üzüntüye mesi üzerine memura hücum eâe kete Emlâk ve Kredı. Vakıflar Ban \öründp devini cdilmi^tir grup, komünlzmin gerilcnekte oldulay, ne de yakısık alır bir sevdb. • vn'anan rapordan ögrenlldltlne göre, Erkekler fat), kadınlar da (kedl) mesajı rek dövmiışler, ayrıca silâhını ve pa i kalarıle Emekli Sandığı, İşçi Sıgor İ Gerenin ilk karsıHşmnsını Bvikreş ! 1956 vılı zarfında bir mllvondan fszla fu su sırada bir!e*mekle, İtalyan tercüman olarak aşağıdaki B. FELEK olmak istiyorlarmış! komünlst parrisinden aynlanlan yaymlamıştır: I ralarını almışlardır. Kaçakçılar ya taları Kurumu ve Bursa Beledıyesi i îstanbul tem"îil! kız trkimlan yan ı çocık mahkemeye sevkedllmiş bulunTford Unlverslteslnm Psikologlan kendilerine «ekebfleceklerini hesab«Türk yüksek tahsil gencliği ola kalanarak adalete verilmistir. işt:rak etmektedir. Şirket en az 30 rr.ışlar: BOkres bu maçı 15 2. 15 0. mflktadır. blclerce kadın ve erkege şu »u15 '2 kazanmıstır lamislardır. Rapordi çocuklar arasında aîkolİ7rak bize ilim ve irfan veren muıcad Hür. P. milletvekillerinin mıh on lıra sermayelidir. tkinci maçti Fransa LObnanı 15 3. min v» zuhrevı hastalıkların arttıîı alı aormuşlardır: ttalyan Cumhurbaskanı Gronchl des bir camıaya mensub hocamızı « Tekrar yer yüzüne gellnecek ol Gayrimeşru çocuğunu 1? 7. 15 6 maglub etmiştir. bellr* lmekte. bun'ia televizyon yavın den, parlamentoyTi feshetmesini, ve kaybetmiş olmanın ri»rin üzün^üsü E g e d e k İ t e t k i k Ve t e t n a S İ a n Cçüncü kamlaemayı Dünya iklnci'i ! larının ve resİTıll romanların büvük ga haıiKİ hayvanm poatu İçinde gelTEŞEKKÜR mek lstersinlz?» , î z m i r g ( T e l e f o n l a , ş e h r l m İ 2 d e öldürdükten sonra intihar Hurmnya ile TUrkive y.ipmifîardır | bir te3irt o'c!u4u kayded^mektecllr. ni seçimlere gidîîmesini temin ey içinde buhmuyoruz. Neşredilen anket netlcelerlne göre lemesini taleb edenler çoktur. TktiDüçar olduğum enfarktüs krl Hızmetlen fakulte muhıtmde da b u l u n r a a k t a o ] a n H ü r R " m i U e t v e . tlk iki seti 15 '7. 15 4 veren takımirr.iT | Rapor. bilhaasa, hfikumetln dlkkat yüzde zinden dolayı ystmldığım Hayeden ana Uçüncü sette bir 6 4 ileri duruma ' naüarmı açık saçık realm'erin aatışı siıale cevab veren erkeklerin dar partisi icinde de bunu Istevpnler ıma rmrmetle yad edılecek sayın ho k i l l e r i n d e n H a s : m K a n g a ] C i h a d B a . 90 ı (at). kadmların da yüzde 97 »1 darpaşa Nümune hastanesinde vardır. Dün istifa eden hükunıetie. camıza Tanrıdan mpgfıret. kederu ban ve Cemal Köprülü yarından itiAntalya 6 <Te!efonla"> Alanyanın g<"çmi"îse de seti 15'7 kaybetmiş M" j nın artmış olmisı noktası üzerine çek (kedi) demişlerdir 2 nci Dahıliye Sefl değerll üstad bilhassa dış politika mevzulannda aik?sine ve fakültesi mensublanna baren Küçiık Menderes ha\"7as'.nda Çitdıbi köjünde feci bir hâdise vu bovleliklc Rumenlere ?0 mitldb nl mfktedlr. *** muştur *** Dr. Kemal Saracoğlu'nun fförüş birliğine sahib bnlunmıyan. yüksek tahsil gencliği adına başsağ bir geziye çıkacaklardır. ku bulmuş ve bir ana gayTİmesru VLski parası! Son maçı Diinya "sampiyrınu Çr'kr,*tedavım hususunda gögtermlş Avrupada luysal) bir politika taki lığı dileriz.» 14 uncu defa evlendi çocuçunu boğup öldürdükten sonra Invakva ile Bnlgaristan oyr.'»rrıpl"'rBursa mületvekıli Sabahaddin Çıabancı memlekeüerde vazlfeli oldugu himmet ve alâkaya şük 63 ya?ında bulunan NewYorkTu bini tavsiye eden sola meyyal CumAmerıkah dlplomatlara ıVlakı yar Diğer tarjftan. öğrenildiğine göre, racıoğlunun da yarın katılacağı ka kendini evin tavamna asarak intihar dır. Dünya çampiyonu Cekosî^v.^Uva ran'arımı; kıymetll muavlnlerl hurbaskanı Gronchi'nin, sosyaüstle Hukuk FakültPsi Talebe Cemiyetin file bölgedeki ocak kongrelerine iş etmıştir. Emine Yalçm adını taşıyan i hu m^>çı 15'4. 1"'15. 15 10 kazanmif Thomaj Mauville evvelki gün 10 uncu limıl olarak geçen sene 2 buçuk mll defa evlenmıştir Gelin 27 yaşmda ve yon Türk llrası verlldlği anla«r.m'.?Dr. Seniha İlhan ve rin birleşmelerini arnı ettiği, bunu den 20 kişüik bir heyet Muvaffak tirak edecek^ir. muntehir 19 yaşmdadır. tır uzun boylu sarışmdır. Gelin. Ziegfi tır Amerikalı bir mebus bunu çlddettesvik eylediği de muhakkak. Süleyman Torin'e Akbayın cenaze merasiminde buluneld Follies'den geçen hafta, evlenmek le tenkld etmiş ve demlytlr ki: « i 6 yaşmda bir çocuğun Baş aaUtan Haşmet Talaya. Asl3 Ömer Sami COŞAR mak üzere bu akşam trenle Istanbula uzere ayrıîmıştır Dîplomatlanrrız, lyi münaaebetler tan Cemal Altay. Ayhan Eröz*** hareket e'mislerdir. feci ölümü kurmak İçin 111e de vıaki mi içmek ve den, Nureddln Aksoy. Kerlm OkValentinoyu hatirlattı! içlrtmek mPCburıyetindedlrler?» tay, Dogan Tılmaz. Lütfl Deİzmir 6 (Telefonla > Bergamanın Izmirde işÇÜerin »enelik i ek«ika'Lı şarkıoı Pedro İnfante'nln Hükumetten, bu tahsisatı kaldınna FAHRtYE ÖZSU velioğlu ve diğer aslstan arkaj Doğanca köyiinde bir düğün esnacrnaie rafraslml, NıwYork'ta sı da taleb edilmlştir. daslara; Başhemşlre ve Eervis ile ikramiyeleri hâlâ örienmedi | sında ocak etrafında oynamakta olan hemçirelerlce; sık «ik hatınmı ı 6 yaşmda Payende Kara isimli bır tzmır 6 (Telefonlal Bayramdan =5nn say.n Basheklm SELAMİ tNLÜGİL j çocuk eteklerınin ateş alması netıönfe verilmesi Bakanlar Kurulu taDr. Nuri Fehmi Ayberg'e Evlendiler. [ cesinde feci şekilde yanarak Mmüşrafmdan kararlaştırılan işçilere ve ı krız eanasında eviınde lmdadı6/5/957 îstanbul ; tür. rilecek senelik ikramiyelerden ilkı ma kosan azlz arkıdaç^r.m Dr bugüne kadar şehrimiz müessesele ' Fatma ve Abdullah Atasagun Edime İl Kongreslnde bazır buluna Dun. 15 yaşmda bir genç kız, ç*lısile Dr, Nurl Aruntana blzzat rinde henüz ödenmemiştir. Bazı resml rak bir koiuşma yapan C.HP Genel tıgı fabrıkada fed blr eekılde ölmüjzıyaretlme gelen dlğer Doktor daire ve müesseseler Maliye Bakan ı Sekreteri Kasım GOlek dün otomobllle tür. arkadaslara: akraba, ahbab ve ME VL İ D tığından bir emir gelmeden bu padostlara dertn m'.nnet ve teseksehrlmize eelml« Te 17 uçafı ile Anka 1863 Taşlıtarlada Dörtyolda, Karlıtepe rayı ödeyemıyeceğinı beyan etmekte, Çok müe^sif bir kaza netle*kürlerlml arzeylerirrı. raya gltmiştlr Hâziran çefcf/işinde beşind sokakta ofuran ve (Aksu) lpbu yüzden de isfi'er mağdur durum | ?ınde genç yaçında aramızdan Süleymanive S M Cildlye llk fabrlkasmda çalışan 15 yaşmda phedıyen aynlarak bizleri son6 MAYIS 1957 tarihinde yapılan çekilişte muhtelif MUtehassısı Faniye Erkek, dün fabrıkada calışıriuz kedere garkeden, *Hariciye YU2 EVLER MAUALLESİNDE Dümbelek çalma yüzünden Dr. Ekrem Naflz Baysan şubelerimizin müşterilerine isabet eden ikramiyelerin lisİkinci devre Belediye Zabıta ken »açlannı maklneve kaptırmıa v» Vekâleti Avrupa Kon^eyi nezdlşliler arasına eıkışıp ezllerek fed tesıdir. dfnde Daimi Delege yarrfımcısı kursıı açıldı blr şekilde olmüştür 4 genc birbirini yaraladı ıgili ..SHım Hâdise bakkında tahklkate ba?lanTEŞEKKÜR 1 20 hafta devam edecek olan ikinci Bursa 6 »Telefonla Balıklı kömı^tır. ÖZDEMİR TOKAY'ın ölümü ile bizleri sonsuz acılara devre Belediye ZabıU Kurtu, dün wyünde dün gece yapılan bır eğlenaziz ruhuna ithaf edilmek OzerV at 9 da CaçaloŞlu Halk E^itlm Deme Dış piyasalar Türkiyeden hah tide dört köy delikanhsı bir dum 8 majns çarşamba günü öğle ğl konferans salonunda açılmis ve ça Büyük ikramiye GALATA (İstanbul) a isabet etmistir. Dr. Albay CEMİL GÖRÜR'ün belek çalma meselesınden bıçaklarınamazını müteakıb $işli Camiinve battaniye istiyor | lışmalannn başlamıştır. evvelâ Hajckı hiftanesinde tedavisi nı çekerek birbirlerine saldırmışlar5 Aded 1.000 Liralık tkramiye de Mevlirli Şerif okunacaktır f Kureu. 200 kurslver taklb etmekŞehrimiz Ticaret Odasına Dış pi sırasmda gcterilen pek insar.i ve dır. Arzu eden akraba. dost ve dinI tedlr Kursiv»rler o6!eden sonra Be yasalardan teklıfler gelmekte devam milşfik alâka dolayısıle başta muhİzmir Beyoğlu (İstanbul) daşlanmi7in tesriflorini rica pdeMustafa, Kara Mehmed, Ahmed ve | lediyeZab'.tası Merkez memurhıkları en etmektedir. ter°m Ba^hekim Profescr Dr. ŞÜKHÜ Mersin Antalya rim. Ekrem adlanndaki delikanlılar birrinde çalışacak ve Belediye Zabıtası HAZIM TİNER nlmak iızff Aiabıye Bunlardan AnneFİ Stireyya Tokav I Iştıgal mevzuıına piren çeşidli faall tanıye almak Kuveyfii bir firma bat senısinde sayın Dr Tevfik özcana birlerini muhtelıf yerlerinden ağu" 10 Aded 500 Liralık îkramiye isiemektedir. AYR1CA yeüerde pratık olarak yetiştlr lecekler şekilde yaralamışlar ve hastpneye Aynca Afrıkada Uganda'dan da bir ve yardımı do'<unan bıitün pe^nrıele Galata (İstanbul) Antalya dir kaldırılm'şlardır. Bunlardan Kara ve aynca evde teda\*ısne ihtınam firma halı ahriLğa talibdir. Beyoğlu (İstanbul) Byrsa Mehmed ifade veremiyecek bir halMemleketimizde tertib Oda. bu flrmalaria şehrimizin alâ eden Dr Manıa SorstPin ve Dr Jules Çemberlitaş (İstanbul) İzmir dedir ' Barbut'a daha ?onra gerek cernzekalı ihracatçılannı temasa getirmek R ÖLÜM edilecek seminerler ınde bulunan ve gerek telefon ve Antakya Zonguldak Avrupa lktisadi Işbirliği Te?kilatı üzere harekete geçmiştir. Güzin Uçarır Muzaffer Göksenin telgrafla acımızı paylaşan do=t. akprodüktivite kunılu tarafından ameşi. Sevgi v< 100 Aded 150 Liralk îkramiye raba ve mP'sai arkîdaşlınna ve Tütün ziraati kursu yann balâj hakkıncia memleketimirde seitimadnamesini verdi Burçin Uçanı merhumun âzsı bulur.^u^u Ttîrkiyp Galata (İstanbul) Bandırma mlnerler tertib edilecektir. b^balan. Mişk« açıhyor E=ki Muharıbier BırÜgı fayın rei« ve Karaşi 6 (a.a.) Türkiyenin KaZiraî mah'iul. tıbbl müstahzar ve Beyoğlu (İstanbul) Bergama Akbulutun da Ziraat Bakaniığınca :ertiblenen Tu âzalanna avn avrı f^kküre iz^'ra1 raşi büvük elçisi Muzaffer Göksenin inhiaar madrlelrrinin ambalâiı, nak tün Ziraati Kursu madı, Celâ Çemberlitaş (İstanbul) Bursa Maltepe Tütun bımiz ımVân vermedığindpn minr^tbugün Pakistan Reısicumhuru İ?ken11ye i?lerinde ve satış muamielerin Enalttüsünde 8 mayıs çarşamba saba l^rimin rruhterem g^zeteniz vasıtaKırklann ağ,ı K a d ı k ^ (İstanbul) Eskijehir de personnl yetiştirilmesi. gıda ve hı açılacaktır Altı ay devam edecek sıle bildiri]rr"<:i i rjca ed»riz der Mirzaya itimadnamefini takdim beyisi. Diş Ta r Gazianteb Sişlı (istanbul) aeramik sanayii me\zulan Ozerinde kursa Ziraat Teşkllâtı ve Araştırma bıbi Tank Ak etmistir Giirllr ve înan ail'^eri duracak olan bu «eminerleri idare Enstltülerluden 28 teknik eleman ka İzmir bulut ve YUk Taksim (İstanbul) edecek mütehsssıslann temmuzda tılacaktır. Kursiverlere tütün ziraati, Iskarpin içine saklanan sek Mımar Se! Anafartalar (tzmlr) Yenicami (İstanbul) memleketimlre grlecekleri bildiril tütün bakımı, mübayaa ve mustahsi'.e çuk Akbulutun Kayseri Adana Felc haUr.de '.c'in: Eitrdir mektedir. 150 lira çalındı enıştelerı. Sühej la vc Hişam daha faydalı olmak mevzulannda bll Manisa Haş'alıklan hastınesi Gmes ve DeAk=ehir Talasın davılan, emekli Hava Bursa 6 (Telefonla) Şehrimize Millî Piyango bugün çekiliyor gller vertlecektir. nlz Tedari Eıs.tüsunde vapılan ameKurmav Albayı Mersin Ankara gezmeğe gelmiş olan istanbul Ticaret M11H plyangonun 7 mayıı çekllişl liyatla blr yıldır ç=lsmfkte olduğum Samsun Işıklar (Ankara) bugün saat 13 30 da Ankarada yapıla «Kamyon faresi» dün Boluya Postası Gazetesi dizicilerinden Cemil i kU'tıV'itı Benl e.ıS=a ARtF HİKMET UÇAR cak, lkramiTe kazanan numaralar bu Becerıkluıin başından garib bir hırAntalya Tarsus gönderildi ânı olarak Hakkın rahmetine kagece saat 23 te Ankara Radyoau i'.e sızlık hâdisesi geçmiştir. Aydın Zonguldak «Kamyon Faresi < adı'.e n&ruf SaDr. ORHA\ ASLANO^LU vuşmuşttır Cenazesi 7 mayıs C57 ya"mlar.acaktır. Çekirge hamamlarındRn biri ns gibıkalı hapishane firar:al Şahabeddın ve Balıkesir ısıstan Dr \~EI I TO^KAEA'va, bugünkO salı günü ogle namazı «Gecekondu» vaadile ren Becerikli, yanındaki 150 lirayı Fırat, dün akşam son kaçtıgı Bolu as hastanenln sefkatli elemanîarı M ıEmirgân Camiinde kılınarak idareye teslim edeceğine ıskarpinlerikeri cezaevine gönden'nııştir. Şaha beccel. Gonul, Saff>t, Gul*en herr..e dolandırıcıhk Emirgân kabristanına defneciiGelecek Keşidelere iştirak edebilmek için beddin Pıratla blrllkte gonderllen tez hanımlara gazet^niz rasıtasile aleni nin içıne saklamış, fakat hamamdan Mustafa Korkmaz adıcda birl, geleceğı kendisini sevenlere bildiçıkınca paranuı yerinde yeller esticekondu yapnak vaad'.le blrçok faklr kereye polis .Dlkicat Kaçabilir» dlye teşekkürleriml arzei^rlrj rilir Uçar ailesi gecikmeden bir hesab açtınnız. Ayşe ü c r klmaeTİ dolandırmak iddlası Üzerine meşruhat vermlf ve kendisini merkez ğini görmu^tür. Cemil zabıtaya mükomutan'.ıgına teslim etmlştlr. Edlrne hastanesi Koğuş 30 yakalanarak adllyeye v»rilml«tir. racaat etmistir. ffo/iffite Polonyada yeniden Avusturya karışıklık çıktı Başkanını dün secti İngiltere B. Almanya görüşmeleri TâVlı TâPu f • Radyoda söz«. Jaroslav şehrinde halkın bir kışlaya hücum ettiği bildiriliyor Bir İran heyeti İç İşieri Bakanma Moskovaya gidiyor tevcih edilen soru îzmir C. M. P. teşkilâtmda anlasmazlık Tütiin kalitesini Polis kordonu altında yükseltecek tedbirler yapılan C, H. P. kongresi Ordusu Müsteşarı Amerikan Kara Ankaraya geldi Uçaklann havalarda 40 yıl sonra çarpışması önlenecek! evlendiler! B Prof. Muvaffak Akbay'ın ölüıttü teessür uyandırdı Dün geceki voîevbol maciarı B B B O Y M Gülek, Ankaraya döndü Bir işçi kızın fecî ölümü 25.000 LİRALIK BÂHC» en fazla kazanma ihtimali ^ H y hanımlar keşidesi en adil tevzi sistemi gibi 3 avantajı. blrarada 1957 yılmda APARTMAN ARSA • PARA isde emniyet ve sur at Istifadentze" arzetmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog