Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

' CÜMHURÎYET 7 Mayıs 1957 Şehir D Ü PV Y A ı» E s E L E L E R İ 1 NATO Konseyi ictima güiflerindeki hatalanmız =haberleri Batı Avrupanın istikbali I Altnanya Mektublari I ]» I Dereden fepeden astamonudaki ormaıt yan« gınlanna sebeb olanlar hakkında başlıyan adlî takibat haberlni, başından sonuna kadar dikkatle ve bellibaşlı noksanlaranız İç hat yolcu ve Ya7an: Rnnn mıriıahirifiiz Fevvaz TOKAR lamaya hazır olduSunu. Kıbrıa tezimizin dürya ma'buatma rahatça intikalinin muır.kun olabi^eğînı müte'ddid defalar hatı^lattna^ına. nıatbuat temsilcilerlnl bövie bir toplantıya haıırlamış buî'jnmgsına rağmen ısrarlı ricalarını k?bul eitirememesinl büyuk blr frsatın Kaybı olarak gördük. Adnac Menderes Kıbrii merıuundajyatıjım: Konsey çaiışma'.anndan blr pün ev ki Türk ÎO* ı=iinO Bunada blr kere daha llân ederken ervelce hazırladıveline kadar Parısten gelecek o!an NATO aalır.i delegellğımiz menstıbls ğı bu nutkun blr nushasmın da rına konseyde k:min rivaset edeceğ: E*cm Menderes tarafmdan Te aynı şu bir musrrma idi Bafvekü Menderes.n saatlerde "Tur'slye BaçTekillnln bir müddot evvel Bonn a geleceğinden anda Türklyede rapmakta olduŞu ko dünya basınının bahsetm:; ohnasi heyet bsjkanlıâırı nuçma «denllerek nalîledilmeai, kerıdlsirrn yapacaŞı kana^tini umuTii temsücllerine Bonn'da leşttmntş, fakat resml hiç bir yazı »lın organiıe blr c^''«rranın r>em eüzel örneğini teşkil eder ve hem de promamıştı pagandası lçm büyuk paralar harcaKonsey toplantılarına lki gün kala m?kta olduîurmı? Kıbrıs prob'?nlTiln Alman Hariclye. nden ve matbuaündan en ucuz fakat en tesirll ifadesl oluraçılan telefonlara Turk sefaretinin «bil du. miyonız» cevabım vermesi, bu kabıl Nl'eklm, Menderesln nutku Alman elddî toplantılara ha7irlık vapan davet radyosunun erteaı ırünkü »abah ha. sahlbi memleketler için pek tabil işln berlerlnde bir iki paraerana bıldlrilehetnmlyetıle kabilı lzah olmadı. An dikten birkaç saat sonra Basın Yakaradan eelecek bir heyet için oteller. yından nırkun me'nlni havi kltab dc 17 kişülk oda ayrıldı, be; aded kalmlı*ında blr telenıf gellvor ve Alhususf otomcbil kiralandı. btr kamyo man matbuatına lntikalı şlddetle taTiet kiralandı ve neticede bütun an teniyordu Bu propa^anda daıremız gajmanlır tptal edildi, blr m'.ktar da bayatlamış blr baberln basında revaç bultnayacağını tabjnln edebilse idi; kıpora SdendL.. hiç o'.Tiazsa Menderesln nutkunu av *** nı gece yetlştlrmeye çalı^ır ve be'.ki Alman Harietresi kendl haber alrr.a blrkaç Alman ^azetesine sokulmak Ln i kaynaklarından da Turk delegasyonu kânı bulunurdu. Biz mevcud propaeanda *mkSnIanmı na Adnan Merderesln başkanlık ede. ctjhni ö£rendiğinden, açılış günü ba zı heba ederken, İnstiltereTvn taTîzaına dağıtılan delegasyonlara aid hal kâr Kıbrıs politlkasından eımarık bir tercüme'erinde Adnan Menderesin bi atmosfer kazanmıs olan Yunan Haografisl bulunuyordu. Blllhare Ethem riclye Vekill Averof. f:rsatların âzaml Menderesinki d« 114v« edildi. Üzerlnde sin! kullanıyordu. Konsevtn Bad Godesber^tekı çalı?Menderes ismi bulunan muhtevaları ayn hal tercümeleri lse ikisinl birden malanca başlama merasiminden ltlbaren. ağızlığma tak:ığı Bigarasıca kib okuyanlsrı hayrette bırakti :ma, kon rit çakacak adam beküverek nazan «eyde bulunmıyan Acnan Mendere. dtkkati celbeden Averof. K'bns mevsinkilerin almmasını tekllf etmek. ne nınnda hiç de o dereee mesafeli eSdense bu mevzuda çalıjan vazifellleri ztlkmedl ve fırsatını buldu»u yerde mi7İn aklına geimed: Basın mensufclarr.e tenıas ederek'usaBu hercürr.erç içinde işin tek teselli nıp yorulmadan tezini tekrarlay:p torafını NATO problemlerini hazmet durdu. Nitekim NATO konteyl çaiıamiş ve ideal blr dlplomat hüvlyetinde malar.nı bildiren dür.va R»*?telert ba «Brdügümüz NATO dairal delegeli81mlz aın temailcilerinln telgranarnın •Itın üyelerinln gerek konsey içlnde göster. da. Kıbns mevruuvla llîili olarak dadikleri müsbet faallyet. gerekse husu ima birkaç satir bulunuvor ve cüm«alâhlvetli Sf temaslarımızda bıraktıklan intibalar leler. Tunan tezlne dalr bir Tunan ıdareclıinln açıklamasını tejkil ettl. Hâdlselerin münakajasını bir hariei İTj'iva ed vortu. Blz iae galiba. «sOyecid» clmaıı lazım gelen fiklr «er kut altındır» diye ecdadı mahcub etmemeye çalıııyorduk... bestlsl içlnde yapan bu genc ekipln, rCuri Birgînin temkinll idaresile konseyin musbet lntlba bırakan ektpîerinden Jandarma bölgesinde vuku blrl olarak vasıflandınldığını ifttmek btılan trafik kazalan memnuntyet verlciydi. Son uç günde İttanbul Jandarma *** bölgesi lclnde dokuz trafik kazaaı olDelegasyon reiıi olan Hariciyc V« muş. neticede 12 kişl yaralanmış, blr MU Ethem M«nder«le Nuri Blrgiyi e kial ölmuştür. Ölümle biten kaza Edirne yolu üze vlnde misaflr eden Bonn seflrlmizin bu ikl salâhiyetl! Tiirk devlet adammm rlnde vuku bulmuş ve kum ytlklle İabuınla tcmas etmelerl mevruunda fös tanbula gelmekte olan şoför Hüseyin ÖBSOV idareaindekı 24921 plikalı kamterdifl çeklnjenli»! bir ftrsatm kaybı yon faıla »ür"at yüzönden deTrilince olarak mü$ahede ettik. arabanın altında kalan, maı Mhibi Ankaradan gönderilen hanım tne. Alt Rıra Şenfül beytn kanamaaından raurlarla kadrosu genisliyen fakat ra« Olmüatür. ynnel bir çalışma bnkinı bularnıyan Kazalar hakkmda gereken tahkikat Basın Atajealnin Ufl yftı.gMfUciyl, top yapılmıktadır. Bonn NATO konsevinln toplantısına teksddum eden gunlerden. konsey çalışmalarınm sona errr.e^ne kadar geçen gtinlerde bazı noksanlarımız. sazı hatalarımız oldu. Bundan lonrakı miHeüersrası toplantılarda tekrarlanmamalarına yar. dımeı olur dü$uncesile bunlftrı »ıra yiik navlunlarına zam vapılıyor bakımından yeni tehlikeler Yazan: Paris Hususi Nahabirimiz Aydemir Balkan Yüzde 25 30 nisbetinde olan bu zamlarla Denizcilik Bankası bütçesinde 2 milyon lira gelir fazlalığı sağlanacak ParU NATO'nun aeneltk manevParlatekl raları devam e.mektedlr. kl Montgogenel karargihta Mareşal mery'nin başkanağında 15 millete mensub 279 subay ve slvllın delege olarak işürak ettiği bu tatblkat sona erdiğinde yer.l bir yıiın askert bllânçosucu yapmak kabil olacaktır. Türklyeden 9 u general olmsk üzere 30 subayır. iştirak ettlğ bu manevralar Kabotaj hattmda bulunan büyük Kİ Alemeyn kahramanı (ve kontu) aeentalar dün Denizcilik Bankası Montgomery'nln konferanslan İle son Umum Müdürü Yusuf Ziya Önişin bu^aktır... başkanlığında toplar.m:şlardır. Bu j NATO, geçenlerde kuruluşunun top.ant.da iskeielerin yolcu ve jrük ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ durumu gözden geçirilmiştir Aynı tenilen kıvama vartnaktan uzaktır zamanda iç hat navlur.larına yakın STatejik hava gücü harlç, NATO yer da yapılması muhtpmel zamlann is ve denl7 kuvvetlerl 9S2 de tesplt edikelelere inikâsı ile tatbik şekilleri len hedcflere hâ'.â ıılisamamışlardır üzerinde durulmuştur. Mücbir sebeblere dayanan ramlarla Denizyollar Alman «Ilahlinmaaı 3 yıldır bir ları bütçesine senede iki milvon Iı t ürlu tahakkuk edememişrlr. Fransız ralık bir hasılat fazlalığı temin edi tumer.'ert Kııpe A*''k'îvi çek.'mMer lecegi öğrenilmiştir. Yolcu navlun dlr. Cezaylrde savaşan Franaız tümen lanndski artısın yüzde 2530 arasın lerlnln yerlni doiduracai olan Alman '•brüklerı hV~ k* ' 'f utı.n'iedlr . * . da olacağı, yük navlunlarının ise Bu tskdirde çu hıikme varmak laayüzde 1015 civarında artacağı anla betli savılmalıd:r: Batı Avrupayı muh temfi bir Sovyet Tecuvıi7unden kur şılmaktadır. taracak olan bu îıenüz ikmal edilmeml» blrlikler değiı modern ve iistün Kabatasla Kadıköy arasında hava Bilâhları. bilhassa stratejü ha(a kuvvetlerldir. Sovvetleri ürküten Ame vapur isletilmesi mevzun rlkan B. 52 leri ve çeçidll füeeleıidlr. inceleniyor An:er!kin!n kı'ilirsrası bombalaTia Bayram günlerinde Boğazın ikl ya teknl'lnde ihtllâl yapan bu araçları ve nüklear süahlar şlmdillk banşm kası arasmda nakledilen yolcu adedln:n yüksekliği üzerine, Köprünün yol en tem'.catlı bekçileridlr. *** cu Izdlhamını haîifletn'ek makaadlie Kabata* İle Kadıköy hattınm Şimdüik dlyoruz.. Cünkü Batılı bil aç:lma«ı husu;unda tetkiklere başlan gin!er Sovyetlerin nüklear ailahlar ve mıs;ır. Bu suretle Kaiıköy yolcuiarı tepklli Jüzeler sshaJinda yeni ve endı mesafeyl uzatmadan Şişii, Nlsantrşı, şe verlcl keişfl?rln eşisinde ve öteKurtuluı. Maçka, Beşlkta» »emtlerine j 5inde olduklannı büdirmktedirîer gitraek imkanmı bulacaklardır. An ' Arp.erikan lstihbarat hürolan şefi Alcak Şehir Hatlan İsletmeslnln kadro ; ı a in Dııl'.es 'D'5işl?rt Bikanının kirsunda, yetecek sayıda vapur olmadı j desil Sovyetlerin atom fizlğl ve ball». ğmdan bu da ayrı bir tetklk mev tld branşlarda Amerıkplı'.ardan daha faz zuu olrr.u«tur. Bu hustntaki inceleme la uzoıan ve teknlsyen yetisrlrdlklerinl ler blr ay İçlnde bitlrllecek v« yenl daha 2 yıl evvel îıaber vermişti. İkl hat muhteme'.pn ytz târlfeainln tatblklle açılacaktır. Bir üfüriikcU yakalandı Zeytlnburnunda oturan ve ıKitabsızi lâkablle anılan Zarif Şahin adııı da birl dün ülürıikçüluk yaparken »uçtiatü vakalanmıstır. Zarlf Şahin'ln bu Işl bir mflddetten berj me^lPk ed>".dl^i anlaşılmıştır. SEMRA YETtKEB ile ZİYA ERGÜN Evlendiler. Beyoğlu 29 '4/1957 r T okudum. Okudukça hayretlm ve dehşetim arttı. Yangın hakkındakl tafsilât, tam mânasile korkunç Evvelâ, yangın bir tek yerde değil, bîr çok yerlerde birden çıkmış. Ba zaten malumdu. Talnıı. bir çok yansının bir anda nasıl olup da çıktığına saşmamak elden gelmiyor. Vangının sebebl ihmal t e dikkatsizlikmiş, deniliyur. Bir çok adarmn. bir çok yerde, aynı zamanda ihmal ve dikkatsizlikle ormam tntuşturması da feryatlarma tırma servisleri geniş ve blok halin ayrıca. kolay kolay akıl erdirilecek blokun da böjle dehçetlı nülear Bl meden ve partdnerlerin lâhlara lstinad eden blr zahlri denge bakmadan . gltmektedir İngil'ere bu de bir greve girişmişlerdir. Bun islrrden degll. sUtem'.ce katlanmalan ne kadar 8ü karara, içerdeki sosyal huzursuzluğa lar kestirilip atılacak şeyler değil. Şlmdl, rakamlan beraber okuyarebilecektir .? Bilhassa Batı Avrupa b r nihayet vermek ve masraflirını düşünülecek ve sebebleri ara;tırılacak llm. milletleri bu korku gölgesinde daha ' kısmak içln varmıştır. İkl hafta davalardır Bu kütle hallnde gTevler Yangın 1*0 dekarlık ormam. 51S ne kadar yaşamaga devam edebllecek evvel NATO'nun 8 Incı yıldönümün geçld ve «routine» olaylarından iyade evi. 6 Insam jakmış; 1 G milyonluk 6 lerdir? . Bu ikl korkunç kalkan ara deo bahseden blr yazım:zda •İnglltere bir »ınıf mücadeleslnin işaretler:dir. 7arara cebeb olnıuş. sında boşluk naaıl doldurulacaktır.^ nln losyal dertlertnl halletmek İçin Saşırtıcı rakamlar devam ediyor. *** NATO'nun yer kuvvetlerl ve hava aa seçeceŞi yol tarzının î?ATO Için haYangının mesullerl 25 klşi kadar. Evet, NATO Batı Avrupa memleket. vunmaaı bu boşluğun llk doldurucu yatl olaeağını» »öylemiştik. İnglltere İ Bunlann yaflar 12 ile 50 arasında elerr.an'.an olacaktı. Fakat NATO ka grevlerln ve huzur«uzlu?un önjnü lerinde, halk oyunda bir türlü popülar ra kuvvetleri Batı Avrupada Utenllen ilk tedblrlerle bu sekl'.de almak olamamıştır. $ yıldır NATO aakeri a değışiıor. Daba fazla M$u<>c> rakamlar var. adete ve genlsllğe varmaktan henüı Istcmektfdlr. P"akat aonuç. bllbaasa landa geniş başarılar elde etmis. heOrman Kanunurıun. bu suçla ilgill dlger Uyeler İçln ne olacaktır ..? deflerinln çoğuna varmış. Sovyet teuzaktırlar... *** caviiz nlyetlerint kıranıstır. Fakat sos mııdrielerlne g8re, failler 15 gün ha*** pls yaUeaklar, 50 lira para eaası v e . Tım bu aırada İnglltereden daba Çünkl NATO ve bir de ates! vardır. yal ve ekonomlk alsnlarda NATO'nun da endise vertcl haberler gelmektedir. Bütün bu teşkilâtların, askerî kad basarı kazandığını lddia etmek güç reeekler. İngllizler mecburi askerliği kaldırmak rolannı, komutanlıkların AİD canıo kaybınj. İM dekarlık gerlainde tür. BütOn propagandalara. beyanatlakaranndadırlar. tngilterede tam 6 yıl blr ha!k oyu, sosyal sınıflar netlce ltl ra. sevahatlere. davetlere v.s ye rajj «ahanın seneler srneti çnrak bir tı pdır devam eden dahill buhran bu şe barile milletler va'dır NATO yu ancak men NATO'yu basından ve asker! tes rak olup kalmn/ta mahkâm oluşuııu, kllde Knuçlanmaktadır. İngllizler aa bu ıçerçeklerln ışıftı İçinde fncelemek kllâtlardan halk içjne hakikaten in blr çok imanın yersiz yurdsuj kalııımma ma<r*f1annı azaltnıak zorunda faydalı olur DlÇerleri tadece .teknlk» miimkiin olamom.rtır j dirmek mümkün olamimıstır. NATO. şını, yani yurdun, dune kadar canll dırlar 375 bin ki«llik blr İngiliz or fe edeblyattır . | nun savunma külfe*!erl, bir umanlar b<r kötesinin kısa lamanda hararıeduau hem İmparatorlugu hem de Batı Avrupa memleketleri NATO sa yati5Tnıs gibi görünen sınıf anlaçmaz 7ara döniişü (ariasını bir tarafa bıraNATO'nun »avunma vecibelerlnl verlkın. cadece İM mllyonluk maddî zane getirmfk görevln! alacaktır. Elbet vunm?sı dolayıslle büyük mal! külfst lıklıklarını körüklemijtir İzlanda. Nor rar hile. bu zararın miuebblblerine sıkıntısı veç, tnpiltere. Yunan istan. Pctekfz, verilrcegl soylcnen eeıa İle «lçfllete bu NATO içln büyük bir darbedlr. lere (tirmlslerdir Bunların Batı Avrupada NATO bölgesl daha da g u n P e c t l l t W daha şiddetll olarak hls Fransa Belcika lavımrm Tasraftarın mbecek kadar azametli. tehükeli bosluklar İçlnde kalmak arl sefılmektedir. Harab savaş sonu Av dan ve mecburi askerllk miıddetlnin 25 kltinln para eeıası olarak ödlİ g b f l bu savunma masrafları ge çokluğundan dalma îlkâvet edegelmi; yrcegi yekun. topu topn 1Î50 lira. fealndedlr. İngillzler geçen ay Batı " d gç Almanyadan birllklerinı çekmek ta r e k im'' Rerek kalkınma ornjelerini lerdir Yani, altı milyon liralık orman yak, Simdl llk iıyan bayraijını fnplltere 50 lira ver. kurtul. eavvtırmda olduklannı aöyledlklerl za sondeletmiştir Fransa. Holanda ve N man gerek ieçlm gerek alyaa! destejl Norvec ağır savunma vıikleri altında. rekmektedir. Partörerlerini ikaz et. Rrr zaman so\lcrim. ljlediğimlz bu birllğe bağlı olan Dr. Adenauer'in dırlar İngllterede 2 milyon ljçinln | meden. protestolara aldırmadan Sh^pe cürümlrr. çekecrğimiz eezalarla müîç Norstad'ı diniemeden lenaıib olmuyor. flddetli prote«to!arına mftruz kalmıs grev yapması özlediklerl hayat sevl baskomutanı lardı. Şlmdl İM İngiltere. açıkça, mec yesine hâlâ blr tlirlu ulasamsmıs olma mecburi askerlifi kaldırdığını bildiriAman. çabnk blr yrni Orman Kaburl askerliŞl üga kararına çekin lanndandır. Pransada taşıt ve ulaş | \eren tngilterenin bu hareketi NATO nıınu! \ma çok çabuk. Şu ormanlaİ tarlhinde blr merhale olacaktır. Son rın kökiine klhrit snyu eklllp. Orrlimizde i;e varamal j Kıbrıs olavları dolavısile. »ncsk bir man Kanunu I avdır tnglliı reaÜTminl keşfetmek hü hır kitab halinde kalmadan rvvel' nerinde bulupan •^iyar!» muharrirlerimize yeii bir e'erran kazsndırnrmın Şu za\allı türftçe. kurtaralım dej seviTi iclnde de5'n7. Frkt NATO. Senelik abone fiatlannı TL olarak gösteren kataloğumudaki bu hareket'n blr zincirleme reak clikçc batıyor. t Kelimelerin. tcrimlerln hall mazu isteylniz. Kitab servİFÎmiz bütön Amerikan kitablanna , siyonu taklb elmesinden endişe edıyolum. Onl.ir kfndi kendileriııi bfle ihtiyacınızı yerine getirmeğe âmadedir ruz... t.tnıma7 halr çeldilrr Bir yandan da. AMERİKAN MECMUALARI AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Dept. 3 Yuksel cadd«?i 6 Kızılay, Ankara Tel: 27316 İ^H Adana HAkimi FAHRETTİN TAMJU'nun H Miras Hukukunda T E R E K E V E T A T B İ K A T I adh eseri neşredilmiştir. 506 sahife Fiatı 15 liradır. Miiellifin.ien ve Üniversite Kitabevinden aranması. Ankara Caddesi Ko. 9 G Toplantı yasağı sebebile tehir olunan KONSERVATUAR TALEBE DERNEC1 YEMEKLİ B A L O S U 10 mayıs 1957 Cunıa saat 21 den sa'oaha kadar KERVANSARAY'da • ^ » • • • M H 24 saatte 7 hırsızlık vak'ası oldu Son Î4 sapıt İçlnde şehrlmlede T hır sızlık vakası olmustur. Hidiselerden be^lnln faill yakaianmı?, dl£er Iklslnln lse aranmasına başlanmıştır TEŞEKKÜR Sevgili bab&m İsmaU Hakkı Eralp'ln hastalıgı esnaımda gös terdiklerl yakın alâkadan dolayı Haydarpaşa Nümune haatanesl II Dnhillve Servis! sefl aayın Bir kadın ıiyku hapı ile intihara kalkıştı Kızıltoprakta Bağdad caddesl 128/3 numarada oturan Artimenı Roya adın da bir kadın dün fazla mlktarda uy ı ku hapı iie Intihara kalkıpmışsa da derhal Nünune hastaneslne kaldırı'.arak tedavl alt'na alınmiftır Dr. ADANA ŞUBEM1Z ile muavın ve asistantarına, servisln hemşlre ve müstahdemlne teçekkürü blr borç blllrtm Haluk Eralp KEMAL Saraçoğlu 1000 kişilik ilk parti ziraat işçisi yakında İsviçreye gidiyor Isviçrede çalıjmalan kararlasan Türk zlrat işçilerindfn bin kipılik llk parti yakında bu memlekete gonderılecektir. Çiftçiler; çiftliklerde fllen çalıçan 2030 ya» arası isçilerden »eçilecek. kendllerine Isviçred» hayvancılık. sütçülük, sebzecilik vesaire oğrotılecektir. Isviçrede bir sone kalacak olan işçilet* 200 frank aylık verllecektir. Gıdecekler Teknik Ziraat MOdürH'giice tesblt edilmektedir f Dr. Hüsameddin Kerim Gökay Beyin ve sinir hastalıkları cerrahisi mütehassısı, hastalarını "çarşamba, cumarlesi ve pazardan başka her gün saat 16 dan sonra kabul etrry^» ba^djigınuljydirir. . Muayenehane: Taksim, TfJimhane, Topçu caddesi Atamer Apt. No. 4/1 Telefon: 48 62 22. I I 13 MAYIS PAZARTESİ SABAHI AÇfLIYOR ESNAF KREDI BANKASI Işinize ve Tasorrufunuza yeni ımkânlar getiriyor • BU ŞUBEDE E. T. T. vasıtalan Bayramda 2 milyon yolcu taşıdı E.TT. Umum Müdürlüfrü va*ıtaları bavram günlennde 1.960 0O0 volcu taşımıslardır Bu rakam, geçen yıla nacaran yılzde 11 artıs (rSsteraıektedlr. Bayramın birlncl günü tramvay, oto büs ve tünelle taşman vo'.cu mlktnr. 6S0 250 oîarak tesplt edilmlştlr. Bu miktar gUnlllk yolcu nakllvatında blr rekor teflkM etmlatlr. HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE KIYMETLİ HATIRALAR ve UMUM! KEŞİDELERE İŞTIRAK HAKKI SUADİYE ve KALAMIŞ^da • Türkiye Emlâk Kredi Bankası Eminönü Subesinden: Eminönü meydanmdaki istunlâk dolayısı ile Şubemiz Divanyolunda APARTINÂN DÂİRELERİ MESKEN KREDİLERİ v« ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Bevoflu Beledlye Şııbe M(ldCrlO?ü »klp'erinc* nisan ayının ion hafta•ında 842 mtleıınc kontrol eriimlsttr. Bunlardan M flne para, 483 iine Ihtar cezaıı Tertlmlştlr. Hıfzıssıfcha kanununa aykırı vazlyette bulunan 12 müessese kapatılmış, nıhsata aykın 8 in«aat mühOrlenmlstlr. Beyoğhında 12 müesscse kapatıldı ADLİYE SARAYI cümlelprin iğri biiSruluğfl var kl, İnrlltere. Amerlka İle nüklear araç hınee otokilerden kötü. lar alanmda blr arlaşma vaparak sa. Çünkl krlime ve terlm, halkın ma. vunma tedblrlerinl kökünden deglşt! lıdır. IlTİk tutar;a. begenine, on:ın ; recek bir si«te?ne gitmekteiir Holanda. olurttuğu yerde kallr, kullanıla k:ılNorvec. Franaa da aynı al^nda. avnı j lanıla ^p^leşi^. öz mal olıır. mesele 'e^ebbüMeri yapmak kaqrindadiri.Tr dr kalmnz. Simdic'eTi Ameri^ava sin«rl=ler verilAma eömle 6yle degll. Cumle «tvle mekteJir. Bövle! kle NATO atom si lılr butiindür ki. bir hin.ının tcmcl duvarları gibi, şikıılu >a<ırdın nıydı, l'Shlarnın gölgesinde bir «beraber . yaşaman diiıerl olacaktır Kakat bu sl yapıyı cln çarprrışa döndörur. Yazı "îris n ı r ı »'.mıvan uveler. mes?l&, yp7anlanmız, cumlolerlnl yaparken Yunanlstin. Türkiye. Portekiz ne ya taşını tuğlatını \:<mpiri koyarsa, harcını eksik kııllanır, malzemesinl yerpacaklardı? Bu arada Almanyadan da şaşırtıcı II vrrine otıırtmr.7sa. apartıman dive haberler gelmaktedlr. 18 Alman atom j başladığı hina. gpcokondudan bile 2İİT" atom tecrübeler.nin durdunıîma srfil manzaralı blrse> olur. Bir ögretınrRin. »rkadaçı olan di•ını ve Aimanyada atom lüâhlarının Itnalirln yis^k edllme<iinı kteyen blr fpr blr Btrermenf tabanra İle Ttırarak öldürdüîiinü bildiren haberden bevanname yayınlamışlardır. Bunun |U cnmlrvi alalıra. beyielmilel çapta çok önemll blr ha•Muîtpfa Ozhek. üdamı knrkutmak reket oldıığjnda şuphe voktur. ve dıs.Tidan Imdaıi Istemek ıızere *** yanında bulundurdugu tahaneasını Oerek Alrnejı .illrrlerlçlr.. fliyt^osvı. çekerek havaysı hir el ateş etmşitir.» gerek İngiMere ve Framada sosyal huBu cümlPden. ilk bakısta rıkan mazursuzluk NATO için yeni davalardır. Tia çndur. Mu<^tafa örbek. adamı korNATO'nun sertye tenen blr allâb o'ma '(ıılınak ve ılıçandan Imdad UtemPk mmı İçln .bu Aıvalnrnı >haUtttlhnesf Ö7ere yanında l>ir «abanea bnlunduşarttır. Ancak daha evvel şart o!an rııjrrmır^:. onu çpkmiş. havaya Mr el • bilgiç» teknısyenlerın nuruklarmdan atpş t'tmis. Halbukl. hidise böyle degildir. îtuszlyade realizm ve •akli sellm« dlr Batı Avrupanın gelecegi bunlara baâlıiır. tafa Ö7bek yanında blr tabanea hulımdnrtıyormns. adnrnı knrkıırmak ve dışandan Imdad istemek Ü7ere bu tabancayı çekmiş. Arada çok fark var. Bu eümie. kapı>îi İle penrprelerl ypr deciştlrml?. ^lelacaib bir blnaya benzemlyor mu? Bir kar'.kafurtrnden dolayı 16 ay Rlr rıaşka haberden fn cömleyt alıhapse matıkum edüerek gazeteal kapatılan ve hâlen Paşakanısı CezaeTln yonım. Fransada. blr lnı. blr stnema aktöde bulunan C.H P. Meclls Oyesl ve Halk gazeteıl sahibl Râtib Tahlr Bu rune âsık olmus. kpndi«=ini nPhre atmif. sonra «van haygın vaıivptte rak hakkmda açılan başka blr dâvan:n duruşma*ma yarın saat 10 da Top hIıkçılar tarafından kurtarılmntjr » Van baygın vazlyette halıkçılsnn, lu Basm Mahkemeslnde devam edlle kızı nasıl kurtarabildiklerine tam <acektlr. Râtlb Tahlr Burakı İstanbul ve An ;acağini7 zaman. hakıvorsunaz ki, g<~kara Barolarına meneub 20 ye yakın np temPl taşlarmdan blrl yanlı? yere otıırtıılrtııtu İçln hlns sarsak kılmışAvukat müdafaa edecektlr. tarafından, Diger taraftan »lyasl yeni Halk ga fır: dotnnıı «bahkcılar kurt^nlmıs zetesi sahlbl OJuz Toktamı? da dün van bav^ın vazivette i Basm Savcılığına dâvet edllerek muh rır. olacak. Hoş ,psk1 «rkllnde Iken. hir ı te'.lf yarılardan dolayı lfadesi alınmış tek vlreiil de vaziyetl knrtanr p a . virgulü hulup yerli yerine koymatl tıakıl etmivonız. I«te. Köylii Partisi Gencl Baskanı neippmedifcimiz « k l deralerdpn I Almanyadan döndü •Inss» diye blrçey vardı. Onu kaldıI Almanyada uzun müddetten beri nldıgı roıtıı raftan Indlrip mektfb 1 tedavl förmekte olan Türkiye Koylü «ıralan üstiine koyroanın tam zamap.iı!*! Gencl BaEkam Tihsin Demır nıdır. ay İsf?T!bula rfönmiıjtıır Hatndi VAROftLÜ Raffib Tahir Burak'ı 20 avukat savunacak • I ! karşısındaki muvakkat lokaline taşınmıştır. Bu münasebetle yeniden mevduat hesabı agtıranlara zarlf ' MAYIS 7 ŞEVVAL 7 ISTANBUL BANKASI «CUMHURİYET»toTefrikası: T)7 , V. ] 4 51 12.10jl6.03 19.12i2O.57 E. I o• i<: Iklndl AÇILIŞ HEDİYELERİ Tevziine Başlanılmıştır şehri halini alıyor. Anlatılmaz bir dum. Gercek değerler arasmdayun. ri bizim kitabçı. Saint Grennain de Saibin sayesinde fevkalâde adam küçük bir basimevi var adamın. güzellik bu. İnce beyaz, ve yumuşak karın, in lar tanıyorum. Bilsen burada Saibi Şişman, güleryüzlü şarab düşkünü sanm ayağının altında çıtır çıtır ne kadar seviyorlar. Fransız oLsun, bir Fransız. Onun dükkânında bir bir ötüşü var ki! Bostancldaki hah Türk olsun bir sürü hayranı var. iki yeni şairle tanıştık. Çok akılll mi haürhyorum: Demir sobanın Fakat onun bunlarla çene çalacak çocuklar Saibe bayıldılar. Sana on tane karşısında polis romanı okuyarak, vakti yok. Yıllardır kederli ve yal lann kitablanndan bir iki Uzun Emine hanımm şikâyetlerini dinli nız bırakmış kendini Saib. Çalışma göndereceğim bayllacaksın. yerek ve geceleri Nihadın karan hızı sıkı^ıp kalmış içinde. Şimdi Ue vürüyüşlerden yorulduğumuz zahk, sıkıntıll gözlerini görmemek alabildiğine akıyor ve bilsen ne gü man ekseri mösya Justin'in kitabîçin fırtinanm santığı camlara ya zel şeyler yazıyor! çının ismi dükkânına uğruyoruz. pışıp, uzakta kabarıp azan denizi B3zı ahbablara kapımız daima açık Arka taraftaki bölmede biraz geseyrederek peçirdiğim bitmez t ü Bunlann başmda VehH beyle vezelik ederek birkaç kadeh şarab kenmez kış şünleri! Yazı bahçenin i Çelebi gelir. Zaten anahtar pas içmek dinlendiriyor bizi. Mösyö canlar.accğl. Karadudun flliz vere | pasm altında. İste?.en gelip biz yok Justin bir de dergi çıkarıyor. En ye ceği sıcak gür.eşli günleri diişüne liken de girebilıyor içeri. Bazan ni cereyanları bu dergide takib ede rek avunmaya çalışırdım. Burada dönüşte, Çelebiyi divanın üzerinde bilirsin. Seni abone etmek istiyo| öyle rahat bir evim, hizmetçim. bol 'sızıp ujumuş buluyoruz. Bazan rum, sanat tarafı çok kuvvetli, ho kömünirr. yok, hatta bazı günler | Vehbi bey gelip bizden habersiz şuna gider muhakkak. Saibin mesküçük gaz sobasının camları bile tel dolaba fare gibi ginyor. Bir iki lek icabı jTÖrüştüğü bir iki nveşhur buğular.mıyor ama çok mesndum, Fransız dost edindik Bunlardan bi tiyatro yazarı, münekkid de var. i içim simsıcak Zaten soğuğu fazla ; diişünecek vaktimiz yok. Mssanın basına, Saibin karşısına geçtigim PBOF. Nİ>IBÜS ün MACEB ALARI: ı zaman bazan ksmımın acıktığını, yün ceketimi, gazı biten sobaj'i, bi le unutuvorum Saib ceketimi geti riyor. Saib sobayı yakıyor, Saib ka pıyı kapıyor, =onra ikimiz de işin tuhaflığma gülüyoruz. Paris dünyanın en güzel şehiri. Saib bulunmaz bir iruıan; Sana bu kifl günür.de mesııd olduğujnu yaamak da a>Ti bir zevk! Şükrolstm burada, İstanbuldaki klâsik toplantılardan, dedikodudan baska birşeye yaramıyan içkili, şlüV aofrı bayı âlemlerindev kurtul Ticaret Bakanlîı muhtellf Vilâyetlere 866 lâst.k. 29731 ır.etrekare penceI re camı. 400 kl'.o södkostik re 11.5 ton ı çi»l teni etmistlr. DlŞer tarartan, Şehrtmlz memurîar Kooperatıfinde pömlekllk popllr. tevülatırja bııgfln baılanacaktır. Bu tevzlattan emekliler ve koaperatlf men••ı^Ta'i !"•">de ede^e'ktlr Vilâyetlere tevzi edilen maddeler TEŞEKKÜR Alle reLslnılz tSMAİL HAKKI Eralp'm cenaze meras m'.ne blzzat iştirak etmek, çelenk g&ndermek, telefoa ve telgrana acımızı pay lasmak lutfunda bulunan doelanmm ayn ayn teşfkkCr etmemize Imkin olmadığmdan gazetenlE vasıt&Mle »ilkranlanmızın lblafını layjılantnızla rlca ederts. Eralp aflesl l £ > Oenizcilik Bankasmda çalışanların ikramiyeleri 2.53 ] 9 401 4.59J S53|12OÛ| 1 .46 7.41 Denlzcl'.lk Bankasına ba|lı İ^letmelerde hlzmet gören büro persone'lne, lşçllere ve geml adamlarrna bayramdan önce daSıtılan yarım lkramlvelerln kalan kısmı dOn verilmiştlr. 'r d / /r j / r « ^ j / r ^ j /v a / / / İstanbulun dedikodusu, Zü umuyoruz. Avukat bu son celsede leyha, halam, «u, bu, aldırır mıyım kararı alabileceğini yazmış Saibe. ben böyle şeylere a kızıml Bütün Ben de Nihadın güçlük çıkannıısteğim Nihadı mesele çıkarmadan yacağını bilmiş olsam hem davayı boşamdğa razı etmek. (Bu benim açacağım, fakat ilk hareketi ondan budala kocam ne yaptı biliyor mu bekliyorum, Böylesi Ui daha kolay sun? Kalkıp Saibe mektub yazdı! laştırır diyorlar. Ne yapahm, bekRezilâne şeyler! Bana ihtiyacl ol leyelim, sabn tükensin, öfkesi yaduğunu, evimizi yıkmağa hakkı tışsın, ümid efmekten usansın ne olrr.adığını, daha bir sürü saçrnalar dersin? Dedığim gıbi, sen istersen sıralamış. Şaştım kaldım. Ben onu bize yardım edebilirsin bu boşandaha sakin, daha efendi bilirdim. ma işinde. Fakat bizim tarafı tutBütün bunlar umurumda değil, o mak istemiyorsun. Mektublanndan da başka ya. İkimizin de dostu ol anhyorum, bana da, Saibe de k l duğuna göre sen onunla konuşma zıyorsun için işin. Ne dar kafalllısın Semiha. Onu ancak s«n ikna sın, darılma ama! Biz birbirimizi edebilirsin. Benim dönmiyeceğimi sevdiğimiz halde şu şunu söyleyeaklına koymalı artık. Dönsem bile cek, bu bunu diyecek diye aynlaNihadın seni yalnız olmıyacağım. Biraz akll olsa lım mı istiyorsun? daha yola çıkarken bunu anlaması bizden uzaklaştırmak, kendi taralâzıra geimez miydi? Neyse btra fına çekmek için kibar kibar kokalım bırakalım bu Nihad mese nu^up dolduğuna, dostluğumucun lesiri' Biz hiç kontişmuyoruz ara canına okitdugııria eminlm. Melâmızda zaten Saibin boşanma da hai yazıyor, ekseri berabermijsivası yürüyor fzmirli klz daha nlz. Beni çekistirmeğe, derd dökme efendi çıktı. İstanbula döndüpü ğe geliyordur tabü.. Belki de gana müzde çocuğu da bize vereceğini âşık olmuştur. Dayanacak yeni bir destek l â a m olan tabiL Senden yüz bulamadığına da eminim. Zaten se nin derbeder, kaba saba Yu?ufun onun yanında çok daha erkek, çok daha insandır. Bu benim kocamın içi çürümüş. Az kalsın beni de kendisine benzetecekti. Saibin mek tubunu vaktinde çalıp açmışım. Bu mektub, çok ciddi, sıkıntıU bir hal almaya başladı. Ne olur bana bir zaman, durumumun ciddiyetinden, Nihadın perişanlığından, alıp yürüyen dedikodulardan namus ve şereften söz etme. Yaşa mak konuşmaktan daha iyi. Ah sen de bunu yapabilsen Semihacığım! Paristeki güzelim kış sabahının içine okudu (u Nihad! Zaten onun karıştığı herşey öyle can sıkıcı bir hal alıyor ki! Parisime, Saibciğime dönüyonım ben gen*. Taze ekmeklerı çikolataları yiyip çayımızı içince hemen kaluı birşeyler geçirdik sırtımıza. sokaga fırladık. Parig karlariB altında bir aus»l Onlardan pek hoşlanmıyoruz doğ dinle: Adam biraz sonra kokx>nala rusu. Ama adamları idare etmek rm ellerinden kurtulup yanıroa gel lâzım. Bize çok faydaları dokunu mesin mi? Kulağıma eğilip ne dedi vor. biliyor musun? «Enfine une jolie Geçenlerde bunlardan biri bizi femme!.) dedi. Karanhk gözlerinde Academie Françaisc de bir resmi alaycı bir ışık yanıp sönerek sıyrlkabule sürükledi. Tabü beni tasav lıp uzaklastı. Hoş değil mi hikâye! İşte boyle kızım arkadaşmla ne ka vur edebiliyorsun Şıklık güzellik, dar iftihar etsen yeri. «Burada da hepsi yerli yerinde, Saibin kolunkalbleri yakmakta devam ediyorda.. Saib biraz sıkıidı ama ben çok sun!ı> diye, eğleniyor benimle S^eğlendim. Göbeklerine kadar be ib. Çok kıakançtır ama naslsa ihyaz fakallı ihtiyarlar ve bir sürü tiyar Mauriac'i klskanmadı. Ben de kokona doluydu salon. Bir aralık bütün gecs hep aynı konuya gelebaktım, boyalı, süslü, ölü yüzlü KA rek öğünüp durdum. dınlar bir adamın etrafını çevirmis Yanlız güzellik, cilve para etmez traş ediyorlar. Adam Mauriac detabü, sana daha evvel de bahsettiğil mi? Ne kitablarını ne de ğim konferansı anlatayım biraz. Fe kendini severim o da başka! Acı na olmadı. Salon oldukça kalabalık dım adama. bir gülmek aldl beni ü. sorma. İşin asll komik tarafmı (Arkası var) i 1 fu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog