Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

ALNAN NEŞRİYAT BÜROSU IJnlveniteler, fabrikalar ve her branşta almanca teknik kitabları süratle temin edilir. Ankara caddesi İstanbul Telefon: 22 13 45 u m h u r i yet KURUCUSU:YUNUS NADI ANADOLU Masalları Anadolu bir masal ülkesidir. Her köşesinde ayrı ayrt lezzette çeşidli masallar söylenir. Genç ve değerli hikâyecimiz Tahsin Yücel Elbistanda anasmdan dinlediği masallann en güzellerini, üzerinde işliyerek edebî bir eser haline koymuştur Varlık çocuk klâsikleri arasında çıkan bu kitabın fjatı 1 liradır. 33 ttnctt yıl Sayı 11.774 Teitfonlar tTnram! S u ı t n ü Numarası: 224298. Vazı Işleri: 224299. Matbaa: 224290 Telgrai v« mektub »dttak Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu btanbuJ No 246 Salı 7 Mayıs 1957 Fazıl Küçük Ingiliz Elçisi ile görüştü Sir James Bovker, İngilterenîn Kıbrısta evvelâ idarî muhtariyet denemesi yaoacağmı, muvaffak ı olunamaz ise «taksim)) e gidileceğini ifade ettî İtalyada lıükıımet devrildi Ankara, 6 (Telefonla) Kıbrıs Türktür Partısi Genel Başkanı Dr Fazıl Küçük bugün saat 16 da İngilterenin Ankara Büyük Elçisi Sir James Bowker'i sefarette ziyaret etmiş ve kendisile gayet mühim bir görü^me yapmıştır. Sızan haberlerden anlaşıldığına nazaran, bu görüşme esnasında Büyük Elçi. Fazıl Küçük'e, İngilterenin Adanın mukadderatı hakkmdaki kararmı değ'ştirmediğini ifade etmiş bulunmaktadır. Buna göre, İngdtere hükumeti. evvelâ Kıbrısta bir idarî muhtariyet denemesi yaprcak. bu muvaffak olmadığı takdirde her iki cemaate de kendi mukadderatını tayin hakkı verilecektir. Bu ise ttaksim» demektir. Hatırlanacağı veçhile, tngiltere Müs Arkam Sa 5 Su 3 te Batı Almanya Cıımhuı başkanı Dr. Heuss'un dünkii ziyaretleri Dr. Theodor Heoss şerefine verilen ziyafeHe Ur Mtak söyfiyen Celâl Bayar: «Alman milletini haksız yere ildye ayırmış olan Ü I T Î hndudların kalkacağı zamanı sabırsıılıkla bekliyoruz» dedi Bab Aimanyanvn Camhurbaşkanı Dr. Theodor Heuss; beraberindeki zçvst Ue btrükte Amtkabtre gidafcca Saragafın Sosyal Demokratları koalisyondan çıktılar, İtalyada siyasî bir buhranın çıkmasmdan korkuluyor Roma 6 (R.) Italyanın Scgni kabinesi bugün, sağcı Sosyal D e mokrat partisinin koalisyondan çekilmesi üzerine istiia etmiştir. Segni kabınesi, Saragat'ın sosyal demokratları sayesinde Mecliste ekseriyeti temin edebiliyordu. Cumhur Bajkanı Gronchi, yeni kabine kuruluncaya kadar Segni kabinesinden işbaşında kalmasını rica Menedilen konferanslar dün Mecliste görüşüldü Soru sahibi Turan Güneş ( HürP.)» Çalışma Bakanınm demecini ve hareket tarzını şiddetle tenkid etti Ankara, 6 (Telefonla) İstanbul Ünlversitesl İktlsad ve İçtlmalvat Enstltüsünün menedilen Sosyal Slyaaet konferaaaları ve bununla alikall olarak Çalışma Bakanı MUmtaz Tarb.anın verdljl bevanat üserlne, Hür P Kocaelj mılletveklll Turan Güneşin Mecllse tevdl eylediğı sözlü aoru önergesl clhayet bueünkO toplantıds gortsüleblld1.. Arkast Sa. 5 Sü. l de Antalyada bir gazeteci mahkum oldu Hazlum Aduon 1 yıl 1 ay 10 gfin hapse TC 3323 lirm para eezasına mahkum oldu. Antalya ( (Telefonla) Şehrimizdc bir basm davası karara bağlanmi}, Cumhuriyet Müddeiumumısi Şükrü Sakaya neşren hakaretten sanık Antalya gazetesi sahib ve neîriyat müdürfl Mazlum Adıson bir aene, bir ay, 10 gün hapse ve 3333 lira para cezasına mahkum edilmijtir. Sanığın tecil edilmiş 2 aylık bir mahkumiyeti de vardır. Ankara * (Telefonla) Hükumetimlzln reanl davetlltl olarak dündenberl Ankar«da bulunan dost ve znütteflk Federal Almanya Cumhurbaşkanı Htselâns Theodor Heuss. bugün saat 16.30 da AnıtKabrl ziyaret ederek bir çelenk koymuîtur. Eiuelâns Theodor Heuss, refakatinde Federal Almanya Dıj tsleri Bakanı Helnrlch von Brentano Ua maiyeti erkanı olduğu hald» AnıtKabre gelişlerinde, mozolede Dii Işlerl Bakan VekiU Ethem Mendere», Protokol dairesl başkanı ve gamizon Arkası Sa 5 Sü. 4 te Arkan Sa. 3 Sü. 2 de Iskenderunda bir aşk faciası Mater Vottor Mecliste 8 tasarı kanunlaştı Bunlar arasmda, Türk man Örnek ve Tatbikat çiftlikleri kurulmasına dair tasan da var. Ordu mensublarının tâyin ve nakline dair tasannın birinci müzakeresi tamamlandı İKİ TAKSİ ÇARPIŞTI Dün Şişlı Bü>ukderL asfjltının Zmoırlıkuyu me\K:ınde (50795 tstanbul) plâkalı taksi İle dlğer bir taksı çirpışrr.ış. her iki arabanın onü hasara uğramıştır Kazartâ yaralnan 1 kıçı hasAltareye kaldırılmış, şofoıler yakalana ralc tahkikata haşlanmıştır Silivride fecî bir trafik kazası oldu Balgaristanın EdirM başkonsolosı, otonobille bir gence çarparak ölımüne sebeb oldı Bulgaristamn Edime Baskonsolomı dün Edjrneden sehriroize gelirken SilivTİ şosesi üzerinde 19 yasında bir genee çarparak ölümüne »ebeblyet vermiştir. Bulgaristanın Edime Baskonsoloru Kamen Matev Volkov, yanında kansı, kâtibi ve kâtlbinln kansı olduğu halde (Edime 175 husust) plâkalı otomobille Edlrneden tstanbula gelirken*. saat 13.30 sulannda Siiivrt çosesl üzerinde 59. kflometrede, 19 yaşında Hasan Akbaş isminde bir gence çarpmıştır. Saatte 80 kilometre süratle giden Baçkonsolos. gence çsrptıktan ancak 49 metre sonra durmuştur Sadme sırasında 5 metre llerdPki bendeğe yuvartanan Arkan Sa 5, Sü. g de Bir bekçi aevgilisini yaraUdi, onunla evlenmesine mâni olan kadını öldürdü ve sonra intihar etti Dost Alman milletinin Devlet £eisi. büyük Atatürk'ün mânevi Adana 6 (Telefonla) Bugün î s hnzunuıda » y e ı duruşunda bnlanmak âzere, Anıtkabirin kenderunda f e d bir einayet işlenmiytir. Çay mahallesinde oturan nKrdivenlerinden çıkarken Cemile Pamukçu isminde bir k ı a ailesinin nzasile almak istiyen Emniyet bekçilerinden Turan Bıçak, kızın akrabalanndan Meryem Aracının mümaneatile karşılaşmiîtır. Bugün arzusunu tekrar izhar eden Turan Bıçak Meryemle münakaşaya tutujmuş, tabancasüe ateş ederek Ankara 8 rTelefonla"» 26 nisan tarihlnden itibaren tatile giren B. M. M. 10 günlük bir aradan sonri bugün çalışmalarına başlamıştır. Toplantıda, S tasan kanuniyet kesbetmiş, 5 tasarının da birinci mü Endonezyada Voroşilof aleyhinde ntimâyişler Nimayifşilor «Voroşilof, anmlekofine döa» diye bağırdılar, Rm bayraklarıaı yırrhlar Cakarta 8 («J.1 KonrOnlst aleyh lar teröb etmlşler, devlet sarayı *tarları, Endonezyayı resrnen rlyaret nündeki Sovyet bajrak ve armalarını etmek msksadlle bugun buraya gelen parçalam ışlardı r. Mareşal Voroşüof aleyhlne nümayls Arkası Sa. S Sü 3 te Arkan Sa. 5 Su. 4 te Arkan Sa. 5 Sü. 6 da Bağdad Paktı Askerî Komitesi 6 haziraıtda Karaçide toplanıyor Bu toplantıda Türk, İran, Irak ve Pakisfan Genelknrmay Başkanları hazır boionaeaklar Karasi 6 ( A P ) Güvenilir kaynak konseylnln Amerlka B. DevleUerinden ların pazartesl günü blldirdjğine gore, Bağdad Paktımn askerl komltesine kaBağdad paktırın askert komitesi 6 ha.tılmasını taleb edeceği tahmin edilziranda burada bir toplantıya çağırıl mektedlr. mıştır. Bu kaynağm llâve ettiflne göAskerl komltenln toplantısında B, re Paktın 4 müslııman uyeslnln genel Amerikayı Amlral Harry Hendason ve kurmay başkanları bu toplantıya katı Albay Stuart Aley temsll edecektır. laeaklardır. İskender Mirza, Türk Pakistan Amerika B Devletleri bu konaltenln dostlnğunu övdü henüz reanî azası olmamakla beraber, Karaii 6 (a^.) Türkiyenin Paşayed arzu edılirse kendüenle sıkı bir kistan hükumeti nezdindeki yeni lşblrligi yapmaya hazır olduğunu bil Büyük Elçısı Muzaffer Göksenin itidirmlştir. madnemismi takdimi münasebetile 3 hazlranda Karaşide toplanması ka Pakistan Reısicumhuru İskender Mirtarlaştınlmıs olan Paktın Bakanlar za Turk Pakistan dostluğunu öven bir hitabede bulunmuştur. Cumhuriyet Otuz üç yaşında Gazetemiz bugün 33 yanna girdi. Cumhuriyet tam 11774 gündenberi hep aynı vanflarla ve aynı intizam için de karştmza çıkıyor. Bu 11774 gün zarfında daima inkılâbcı, milliyetperver ve ağtrbaşh bir gazete olarak ve daima memleket menfaatlerini her geyden üstün tutarak hak bildiğimiz yolda dosdoğru yürüdüğümüze kaniiz. Arkada bıraktığımız uzun hizmet yülartnda sevgili okuyucularımvzdan gördüğümüz müzaheret, rağbet ve itimadm bizi teşvikte, bizi gayrete getirmekte pek büyük rol oynadığını da burada bilhassa belirtmeliyiz. Her gün biraz daha artan b« itimad ve bu müzaheret bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yolumuzu da aydmlatacaktır. Millet hizmetin de ve inkılâblar yolunda vaziUye devam ediyoruz. Mülteci Macarlar Iç lşleri Bakanlığı, Demir Perde gerisine gitmemek şartile, isteyen mültecinin Türkiyeden aynlabileceğini bildirdi FKANSIZ MEBUSLAKI ŞEHRİ GEZİYOR Bir müddettenberı memleketimfade bulunan v e Ankaradan gehrimize gelen Fransız parlamento heyeti dün müzeleri, tarihî abideleri gezmişlerdir. Resim, misafir mebuslan Arkeoloji Müzed önünde göstermektedir. Macaristandaki hâdiselerden sonra memleketimize Utica eden 509 mülteciden bazılannın Macaristana dönmek için alâkalı makamlara başvurduklarını, bazılannın da iş beğenmiyerek menfi propaganda yaptıklannı bildirmiştik. Her türlü ihtiyacları temin edilen Macarlann bu istekleri Iç lşleri Bakanhğına bildirilrnis, haklannda yapılacak muamele sorulmuşru Dün sabah Bakanlıktan İstanbul Vilâyetine gelen bir Şam ( (RAP) Suriyede yapılan dan yalnız biri seçilebilmig, diğer üç yazıda, Macar mültecilerinden arza ara seçimlerinin kat'î neticeleri nisandalye komünist taraftarlan tsraedenlerin ancak demokrat memle hayet bugün anlasılabilmijtir. Ilk fından kazanıhnıştır. ketlere gitmelerine lzin verildığı neticelere göre, önde gittikleri görüSeçimleri takib eden batüı dlplobildirilmistir. len komünist aleyhtan adaylar, so matlar, solcu partilerln tam teşkilât Arkan Sa. 5 Sü 7 d* ounda mağlub olmuslardır. Buntor haünde çahîtıklannı musahedo «t Adanada şiddetli yağnıur Arkast Sa S Sü 7 de Suriye ara seçimlerinin neticesi nihayet belli oldu Bazı evlere yıldınm düştü, 3d kadın yaralandı Kominisf taraflan partiler elele verarek 4 yerde» 3 i a i kazaıdılar Adana t (Telefonla) Bugün bölgemizde jiddetll yağışlar olmuş ve bazı yerlere yıldınm duşmüştur. Saat 13 «ıralarındakl yagıslarda, Reşadbey raa. haUeslnd» Çiftçı Abdullah Akyureğln oturmakta olduğu evln bftcasına da yıldınm isabet etmiş, odalar duman lçlnde kalmıstır Ev halkından bazıları bayılmıy, Gulnaz Akyürek lsmindeki genc kız korku İle kendıslnl üçüncü kattan sokag» atmıs, sol bacagı kırıldıgmdan hastınede tedavi altına aJınmıştır. mişlerdir. Kadınlar taksiler ile san Iklncl yıldırım lsabeü Kemalpa$a dık başlarma oy atmağa getirilıniş mahallesinde bir evln dvarında olmuş. TOPLANTI KANHNDNA MDHALEFET! lerdir. Seçimlerin yapıldığı sehirleı Fatma Kaynaktan admda bir kadın trahna bıriken bu kalabahğa ınutuk cekmek» yaralanarak Dsvlet hastanedne kaldı bu hatıb ne ıtkıdara, ne muhalefet partilerine ve illerde her yere afisler aslmıstır Hemen her eve listeler dağıtılrnıstır rılmıjtır. vesaireye karşı ilâç »atrnaktadır. Arkatt 5a. *, Sü. f (U Arkan Sa. 5 Su. 2 d« cDerda deva» mahiyetinde görOldütü i«taı Toplantı ve Gösterl Yürüyüalerini meneden kanuna ragmen. ceaaretmi bu hatlb naBil gösteriyor? dlye »asacataınız. Fakat, meruubdur. O, »adece blı »atıcıdır: Romatizmaya, dlş ağrısma, olaeak M bo toplantıy» mfldahale «den bulunmanuş!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog