Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

32 nci yıl Sayı 11.773 u m hur i yet niRUCUSUîTUNUS NADİ Ttkfonlar: ( t r a a l Suıtrai Nuauran: 234398, Ya» Iıleri: 32429», Matbaa: 234390 Ttlgrai n mktab adnri: CmlraHyct trttnbul Fosta Kurusu IstanbuJ No. 24e Peri Bacaları Yaşar Kemal Anadolu yolculuklanndan Cumhunf^gSm&mçe sanat değerl büyük röpovajlar getirJıişti. Bunlar ıçinde Peri mca^btaaflüager Avcılan gıbi ncrfları dbk regegBmfc ve aranmıac l l d tı. İşte a neçs 3V^mflbl içinde bır araj» t o | l a J L s J j a t e J ; s m ı z . Varlfk Y M r c ı , | L Lira Pazartesi 6 Mayıs 1957 Batı Almanya Devlet Reisi Bölükbaşı ve Giilek'in Ankaradatörenlekarşılandı Başbakana cevaplan ıııııııııııııııııııııııııııırHiııııııı»fiımnııııııııııi[inıııııımııııııınnHiıWM>woınııınıınıııııııııııııınnıwımmıniıınnB Oost ve müttefik Batı Almanya Devlet Reısi Dr. Heuss ile Cumhurbaskanı Bayar millî marsları dinlerlerken (solda); Ün do«t memleket Cumhurba^kanlarj ihtıram kıt'asmı teftı$ ederlerken (sağda) unııınıı Esenboğa hava alanında Celâl Bayar, Koraltan, Menderes ve halk tarafından merasimle isti kbal edilen Dr Theodor Heuss bugün Anıt Kabre bir çelenk koyacak Şam ve Kahireyi itham etti Ürdünde, yeraltı faaliyetleri ve tahrikâtla mücadele için şiddetli tedbirler alınıyor Londra 5, (R) Kral Hüseyin, In gilterenin cSunday Times» gazetesiBin muhabirine verdiaı mulâkatt?, Kn Ürdün hâdiselerı dolayısıle,, Mınr ve Suriyeyi itham etmiştir. Kral Hüseyin, liderleri sabık Genel Kurmay Başkanı General Eb'J Nuvar olan Arkası Sa S Su 5 te irmniıni.ırr F"dcral Almanya Cuınhurbaşlcanı Dr. Thendor HettM, beraberlnde Di? !»leri B?kanı Helrrich von Brentano ve bir hevet olduğu halde, bu akşam saat 17.35 te Alman Bavayollannın bir uçığı ilerçehrirrizegeldl ve muazzam tezıhüratla karşılandı. Dr Heuss'U Esenboga hava alanında Cvmhurbsı?kartı Celâl Bayar, MecHs Rsisı Refik Koraltan Başbakan Adnan Mend°res, Bakaniar, Genelr kurmay Blrinci ve ikinci bıç> nlin Üj e memieketîerin dıs pol'tiüc Kuv\'etler Knmutanları, Alman kalarını tevhid etmeîeri Büyük Elçi«l ve Bü>ilk Elçilik erkâkararlastırıldı nı. Kordiplomntık mensublan. Dış I?leri Bikanlıjı Umuml Kâtibi Meüh Strasburg, 5 (a a.) Avrupa Kr.nEsfnbel ve Bakanlık ÜPri gclen'orl. Ankara V=»si Cemal Göktan ve Em se>ı İstişare Meclısı durku topUnniyet Genel Müdürö Kemal Aygün tısı sırasında bazı muhırn kararlar karçıladılar almış bulunmaktadır. AİTian Millt marşı ile Istiklâl marBunlardan bırıncı^mde. Konseye çımızın çahnm?sından sonra Dr. HOUFS ve Bayar ihtiram kıfasını tef d?hıl bulunan devlrtlprin dış sı\a. f tiş pylediler. Şeref salonurda kısa setlermi tevhid etmelerı esası ı* ıbir ıstinhati müteakıb, otomobıllerle fakla kabul edılmş bulupmakı ^ ır. çehre hareket edildi Buna gore, bu devİ3tler hukumetlerı Alandan ıtıbaren yolun iki tarafına sık sık temaslarda bulunacakHr ve yer yer Ankaralılar toplanmıştı Bu dış sivasetisrinde bıı aheng m^vdaarrda. bazı yerlere de ellerinde Al na getirmeğe çalışacpitlsrdır. • man bayraklan bulunan llkokul ögDiğer bir ksrar sure*ı ise. a'om rencileri «ıralanmıçtı Yıldmm Bcvand meydanmdan itibaren ise, yo'.un bombası denemelen ile ılgılı bulun Arkası Sa 5 Su 5 te A r k a s t S a . 5 S ü . lde C.M.P. Genel Başkanı ile C.H.P. Genel Sekreteri, Kıbrıs meselesinin bir memleket dâvası oldağnnıı, iç politika Mevzua yapdamıyacağını belirttiler Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin kararı Managua 5 (a a.) Nikaragua hukumetı tarafından neşredllen resnıi bir teb.lğde, Honduras hava kuvvetlerıne mensub uçakların Nikaragua. sahıl ;e. hirlerınden iklsini bombaladığı bıldlrilmektedır Tebhğde kaç uçağın taamız etbğı Arkası Sa 5 Sü. 4 te Orta Amerikada Büyük Millet Meclisi harb çıktı bugün toplanıyor Ekselâns Dr. Heuss EsenLoğa Hava Alanında uçaktan ini^or Dr. Fazıl Küçük dün Ankaraya döndü Kıbrıs Türktör Partisi Başkanı Hnkumetle yeniden temaslarda bnlıınacak Ankara, 5 (CumhuriyetTeleks) da öğle yemeği yiyecek ve öğrenciKıbrıs Turktur Partisi Genel Başka lerle goruşecektır. nı Dr. Fazıl Küçük, bugün saat 14.30 FAZIL KÜÇÜĞÜN ŞEHRİMİZDEN HAREKETİNDEN EVVEL YAPda uçakla Istanbuldan şehrimize gelTIĞI 1EMASLAR miştir. Hava alanında T. M. T. F. ve M. T. T. B. üyeleri tarafından kar Bir haftadanbcri şehrtaizde buluşılanan Fazıl Küçük'e bir buket nan Kıbns Türk Liderlerlnden Fazıl Küçük, dün saat 13 te uçakla Ankaverilmıştir. raya gıtmiştir. Ankarada bir kaç gün kalacak oFazıl Küçük hareketinden evvel lan Dr. Fazıl Kuçıık, bu ırada hukumetle terraslarmı tamaınüvEcak ve T M. T Federasyonuna giderek idare heyeti üyelenle bir loplantı yapmışbilâhare Adanaya gıdetektır Kıb tır Bu toplantıda Fazıl Küçük Kıbrıslı Turk lıder oradan da Adaya rısın taksiml fikrini benimsediginı dönecektir Bu arada, Adana mıtin açıklamıştır T. M. T. F, Seylan'da gine izm verıldiği takdirde, Dr. KuçEİışmalanna başlıyacak olan Beynelçük, buna da katüacaktır. miiel Talebe Teçkilâtlan Kongreslne, Dr Küçuk. yarın oiyasal Bılgiıer Türk Gençiğtnin Kıbns mevzuundaFakultesının davetlısı olaraK, okul kı gorüşünü bildlrecek bir heyet goider'neBi kanrla^tırmıştır. Bölükbaşı toplantıya girerken pariililer tarafmdaa tezahtiratla karşüaıuyor Zdirne S 'Arkadajımıı Erol Dalll telefonla bildlrlyor) CHP. Edırne 1 kongresı bugun jehrin Ayvazoğlu 1 slnemasında yapılmış. 1000 klglden fazla delege ve dlnleyld hazır bulun. muştur. Dün Adanada, bu ssbah Ankarada bulunan ve saat 13 25 te Edlmeye f*c Arka.fi . a. S Sü 7 de İçtimada ordu mensablarımn nakil ve tayinlerine dair tasarı göroşulecek < Ankara, 5 (CumhuriyetTeleks) Bayram münasebetüe, 26 nisan 1957 tarihinde tatile gıren Büyük Millet Meclisi, yarmdan itibaren çalışma larma başlıyacaktır. Yarınki toplantının gündeminde, ordu mensublannın nakıl ve tayin lerini hukme bağlıyan ve şark hizmetini kaldıran bir tasarı bulunmak tadır. Evvelâ tçişleri, bilâhare Mıllî Balatta Âyan caddesinde otu Savunma kom^yonlarında müzake Ç „ „ Melâhat Boluk sdmda re edilen ve bazı değişıkliklerle kabir kadın bundan 11 gün evvel doğurduğu gayrimegru bir erkek çocubul olunan tasarı, ordıı mensubları Arkitı Sa 5, Sü S de ğu boğarak cescdini evin babçesin« görrtmüş ve ortadan kaybobnuştu. Melâhat Bölük evvelki gün yakalanarak Savclhğa veTİlmi^ ve sorgusunu mfiteakıb tevklf edilmiştir. Reslmde gayrimeşru çocuğunu boğan ana görülmektedir. (Bu hâdiseye aid tafsilât 2 nci sahifsmizdedir.) Şehrimizde dün 23 parti kongresi yapıldı Hür. P., C. M. P. ve C. H. P. ocak ve bucak kongrelerinde konuşmaların esasını Kıbrıs mevzuu teşkil ediyordu Şehrimız. partı kongreleri bakımından dun hareketli bır gun geçunuştir. Hur. P. nin Eyub, Şışlı vı Kadıko>de olmak uzere uç yerde, CAI.P. nin Eyub, ZejtinburnundaC HP. nin 18 yerde ocak ve bucak kon greleri yapılmıştır. Arkasr Sa S Su 3 te Kapatılan Sendika Birlikleri Kocaeli İşçi Sendikalan Birliğinin dün yayınladığı tebliğde bir tefsir kararı çıkanlması isteniyor Bazı işçi sendikalan birliklerinin mahkeme kararile kapatıldığı, Koca..* eli bolgesı işçi sendikalan birliğinin kapatılması için de mahkemeden kaD Ö n ehr;mlzde A " I " aU I 5 Atatürlc Kuoası maçlanna baş rar istendiğj malumdur. Bu bırlık de 1 •lllllkll M3Cİ3r lo^ ^™ Ansara T İımirde de Federaayos kapatıldığı takdirde, mahkeme taraC " "* "•'"511"1 Kupaaı karçılaşmalanna deTam edllmlıtir. Pede rile kapatılan sendika birliklerinin rasyon K'Joasmda Galatasarav Altaya 20 yenllmlş, Beflkta;, Ankara Gtnç sajnsı beşi bulacaktır. Kocaeli isçi lerblrliŞlnl î1 maglub etmtştlr Ata türk Kupaaı maçlannda da Beykoz sendikalan birliği, dün, bu roevzutatanbulsporu 21 yenmlg, Fenerbahçe Vefa İle 22 berabere kalmıçtır. Tu da bir tebliğ yayınlamıstır. Teblığk»ndalcl reslmde tstanbulroorlu Avde mır Beyioa kaledsl Necml U* mUca Arkan Sa. S Sü. 2 de delede förülmtktedlr. (Maçlann tafsllit: son whUeaUzdedlr.> Suriyede solcular tam bir hezimete uğradı Şam, Rsmos re Süveyde'de yapılan ara seçimlerinde kanlı hâdiseler oldn, 5 kişi öldâ, İS kişi de yaralandı Çam, 5 (R.) Darbei hükumete teşebbüs suçundan idam cezasına çarptırılan 4 milletvekilinden boşa lan yerler içjn yapılan ve dün baflayıp bugün sona eren ara feçimlerinde, htr türlü gfleteri »• propaganda yasak edilmiş olduğ'j halde. kanh çarpışmalar olmuştur lOna nen vuku bulmas: icab eden ıştırak nisbeti meydana gelmedıği içırı, ara seçimleri bugün de devam etrrı§tir. Ş«m, Humu» v« Süveyde de ara seçimlerin yapılmakta olduğu 3 5ehirde vuku bulan hâdiselerde, 5 kişi dlmuş ve 18 kişi de yaraianmıştır. Ara seçimlerı, solcu ve antikomünist parUler arasında ilk defa bir Arkan Sa. S Sü., 1 de Dr. Fazıl Küçük. Ha\ a ırasmaa lejilkoy J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog