Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

IBC SMayısl957 tznilT 4 (Husust ıu *a Metlnin gerlden kafa paaına yetlAnkara 4 (Husu Gender Birllgine karçı oynıyacaktır. rette glden Tuncer çen Güngör ceza «ahasma «okuldu si) Federasyon Slyah kırmızılılar maça lddlalı çıktık Benokan blldirlror ) çekttğı şut'.a ılk golü attı kupası maçlarından larından karjılaşma çok seyird top Pederasyon KuDort dakika sonar (39 D 1 İsıendlilki bugün Ankara layacaktır. pa»ı futbol maçları yarm ortasını Suat yakın mesafeden çucü sahasını dolnın Izmlrdekl ılk iar Kültürspor kalesme soktu Devre 20 iuran 4 bln sporrÇok teşekkür eder'Z. Memnun olsılaşnnasmı bugün İs blttl. sever bnünde Istan dutc. Bu futbol tarlhimlze geçecek bir anbul lig ıkincİBİ İMncl devre STAD. Dolmab<»hçe bul Beşıktaşla AOalatasaray İle Izmlr kılı ve hâkim Galatasaray daha basmaç olacak Çunkı. bugun 2. profesoynadı. 50 dakikada SEYİRCİ. 6 160 klşl. dana Milli Mensulig beşlncisı Kültür Dündar'ın ortasını ofsayt vaziyette ya yonel karma ılk yabancı maçını yap. HÂSILAT. 8 8S5 lıra 75 kuruş. cat takımları araspor yaptılar. tl. kalıyan Ahmed Kültürspotun golttnü HAKEMLER: Semlh Zoroğlu. nnda oynandı. 6 bln »eylrclnln dol attı. Maç da 21 «ona erdl. Notlar A Yılgıç, M. ikıZer İzmlr bölgesinden haketn Orhan Gödurdugu Alsancak gtadında Ankara Tefcnlğin ve takım oynnununt ener. SÇ RECİFE: Garijo Brla. bolges^nden hakem Cezml Başarın nülün idare ettigi maça: Galatasaray Altay Jlye ustun geldığı dunkü maçta IstanJosemaria PLnhelro. Barrtllo, ldare ettigl karşılaçmaya Ga'atasaray: Beşiktaş «Varol Kâmil, Metln Rubens Traçala, Nanlnho, Eo. bullu'ar Brezılya takımmı üçuncü de«Turgay . Kâmil. Isma'l Coşkun, SaEşref. Özcan, Nusret . Sami, Yüksel Galatasaray yarm (bugün) tklnci Soca. Elıezer. fa seyrettiler ve çu kanaate vardılar Im, B. All tsfendlyar, Suat, Metln, maçmı Altayla yapacak Siyahbeyazlı K. Ahmed, Ahmed, Coşkun » n. PROP. KARMA: Yüce: Fl <ı Içmde lyl futbol ovnıyan eleKadrl, Güngor. lar bu maç lçln blr haftadır kampta ya, Sellm ZulHkâr. Kenan, Mllll Mensucat lse: «Şukril thsan. ID'nlar bolunan bir takım» Kültürspor lse: ^Altan Nebil, Ve bulunuyor".ar Konuştu|um idareciler Fıkrec . Buient, Mustaıa, Mma Bebzad . All. Refet. Osman MuzafDün İzmirden dönen F. Bahçeüler hava alanında Londra 4. «Kral Kupam» n&mllı Memlefcetlerinin isnılni alan Recıfe. dat Hayatl Hassn, İlhan . Hakkı, yannkj maçtan çok ümldllylz dedller. ceddln, Alpay, Şefık. fer. Receb. Behçet. Refet, Cahld» çıktı. anılan Futbol Federasyonu kupası fl» lller tekniği enerjislne galebe eden taAhmed, Süleyman, Ibrahlm, Dündar. Sank:rmızılı antrenör Gündüz Kı GOLLER: 54 Dak. Eliezer Karşılaçma sinırli ve sert bir şekllde nâl maçı bugün Wembley stadmı doj kımfcr ksrşnsında da*ıa lyl u ynıya« Uç lse: .Taiım ha!â salı güntü ma(R(), 71. Dak Nanlnho <Ef), I tertlblnde çıktılar. cereyan etti. Maçın İlk devresinde duran 100 bln meraklmm Cnünde oy. lânniî gıbi garunduler Sbntrahafları. çın teslr. altmda; Altay çok ç«Un bir Sankırmızılüar İlk devre bozul 75 Dak Yımlaz (Prof K 1 nandı. Milli Mensucat baskılı oynadı 4. •ol iç'irl goz doldurdu. bir oyun oynadılar İsfendiyar ve Me raklbdlr» dedl.. Hakem: Frank Coultaa'ın idareslnde kikada sağdan inkişaf eden blr akında 2. profesyone! karma lse kendi çatln Bahada yok glbı ldller. Salm, B. Mllll Mensucat sag açığı Muzaffer gu başhyan oyunun altmcı dakikasmds pöıda rt'dden iyl ve canlı bir oyun ataklarla Recife kaleslne lndı. 74. da All. Suat takıraın üç iyisi ldl Kultur zel bir inişle Varolu mağlub etti. Si lig şampiyonu Manchester büyük şanj Clksrdı. Her atağa blr kon<ra atakla kıkada Mustafanın faul atışı avuta spor da başta kalecl Altan olduğu hal yah . beyazlılar buna ancak 25. da sızlığa uğradı. Aston Vllla solaçığı il« ceval» verebildl. Nihayet 21 mağlub çıktı. de Ehan. Ahmed lyi oynadılar Sağ kikada cevab vereblldıler. K. Ahmed çarpışan Manchester United kalecisl Bir dakika sonra Mustafadan Sabana kanaddan yapılan Galatasaray akmla oSması^ıa ısğn en maçın en gık golünü otuz metreden çektiğl şütle takımmı Ray Wood sakatlanarak oyundan çık gelen topu bu oyuncu Yılmaza geçirdl, rı ilk devre cetlce vermedl Güngor •ttl. beraberliğe yükseltti. Devre 1.1 bera tı. Kaleye aantrahaf Jackle Blanchonun nefıs şutu Redfe kaleslmn a|la kısmen akmları sürükledı 34 Daiılka Maçın eereyanı flower geçtl. Çeneslnden clddi ouret bere neticelendl. rından sektı. da Süleyman altı pastan Galatassray te yaralanan Wood 32 ncl daklkadt Oyuna l\arma hızla başladı. 4. dakiMaç da karmanın beraberl:k golü at. kaleslne «avurduğu jutu İsmail ve Sa tklnel devre karşılıklı akınlarla Be oyuna glrdi lse de sağaçık mevkllna kada Alpa;Vın sütu dışarı çıktı Bıraz Atatürk kupası futbol maçları bu• ' gayreüeri ve akınları ile 21 sona lmln önleylşlerlnden bir dakika socjiktaşın baskısı altmda cereyan etti geçerek oyuna devam etti. •orrra To b V gol kaçırdı. Bfecıfe haf e r d i gün saat 14 00 ten itibaren Dolma85 dakikada Sami c«za sahasmın keErdogan ARIPTNAR Devre 00 beraberllkle sona erdi. bekter! 13 ve 14. dakıkalarda Mustafabahçe Bt>dında yapılacak karçılaşmanarında sol bek taraiından dusüruldü. tklnci devrenln 67 ncl daklkasın» toın haızrladığt akınların, kalecıyi ge« larla bi^lıyacaktır Bu sene dort taHakem bunu penaltı ile tecziye etti. k; ar kaleslnl muvaffakiyetle koruv».n «|1 halde kal. \ye glrmeslne mânl olkır^ın Fenerbahçe, Istanbulspor, BeyEsrefn şütü ile slyah beyazlılar 2.1 Eantrahaf Blanchflower solaçık Mfl <3ular. Oyun k »rfilıklı akınlarla de. koz ve Vffanın i^tırak ettıkleri bu galtb duruma yükseldiler. Hakem aley Farland :n uçarak vurduğu kafa llt »am «Eİerken saı ltrafor İlonun donerek Baiıar Kupası atletlîm müsabaka kupa maçının ilk karşılaşmalan hinde seyırcllez protestolarda bulun attığı gole minl olamadı. Bunu 71 lannm blr^ncl gün yanfnaları dün hayll enteres.'rıdır «ektiğ! îüt 21. ci Vklkada kale direğinl Dün II. profesyonel küme karmasını dular Maç da 2.1 sona erdi. lnci dakikada gene solaçık Me Far. Fenerbah^e stadında yapılmıştır DJn »ıyırarak avuta ç tktı. 28 ve 29 daki21 mağlub eden Spor Club d« Recife land'm bu sefer dlrekten dönen top» İSTANBULSPOR BEYKOZ kü mtlsabakalar esnasıııia Fenerbahkalarda Yuksel lk \ mtıhkkak grlü Beşiktaş Gençlerbtıliği vurdugu sert sutla yaptığı lktnd gol Profcsyonel ligde daiTi surctte çe takımı salı gunu Do'.mabahçe stadında çell atlet Ünal Uysuç 5000 mctre yü kurtararak «lkışlanc% 31 dakikada Sar Beşikta? takımı ile karşılaşacaktır. Beşiktaş yarın (bugun) iklnd maçını tâklb etti. rüytişte 26 16 4 İle venl blr Turksye re tın takjmlar clarak gozükmüş olan Tilio muhekkak bir eolü kaleden çı20 mağlub duruma düşen MeocIstanbulun ve Boğnzın sansıyihlılan koru kırm:şır. kardı. T>acaiamn t *lıkell > sütu 1 « 1 hester United açılarak Aston Vllla ka eaglam birer müdifaaya, fırsatçı forBüyükler arasındaki yanşlarda 110 vcde mahktırler Brczüya takımı ReIeslnl baskı a'.tına aldı. 83. daklkad» devre golsüz blttl. enge'.llde Aydın Tunalı (FB) 18.5 l'e, cıfe kanısırda 52 yenilen îstTbul soldan kazanılan blr korntr af.sınd» tklnci devrpde Çetln . Saban ve Yıl. Binkla atlanada Brgun Go'ctuna (Dz. sprra mukabil Beyîsoz 32 lık bir santrafor Taylor takımmm seref sa» maz karmada yer aldıl v. Ho ) 3 25 11». d!=': atmada Ercan Örki galıbivet knzanmı«tır. Maçın netlynını yapınca Manchester'lller hlç ol 50. daklkada Sfeflgm a Vîı netlee ver(F3) 34 55 İle, tcadım atlamada Te cesl ortidadır mazsa beraberlığl temln lçln Wood'u meylnce. 54 dakrkada R Vcife ceza saofan'dls (FB) 12 65 İle, çeklç atmoaa kaleye. B!anchflower'l de esas mevkllna lıası dı?ından bir faul 1 tazandı. RuFEXERBAHÇE VEFA aldılar. Fakat bütün gayretlerine r«.ğ» Muzaffer fckfncler (fedi> 43 69 İle, bens'ln önüne ittiği topu E'le;er sert Bu sene lıgde Fcncrbahçeyl iki pumen netlceyı değlstlremedller. 5000 metre yürüyuşte Ünal üysuç andîn eden Vefpya kar^ı sanIâ^iverd Maçtan sonra mem'eketimi7de üç der. Buna ragmen Fenerbahçeyt bizim blr şutle YUceiin solundan filelere tak(FBI 26 16 4 ( Y T R ) İle .400 metreie liler husufi maçta da bPraberc kal karşılaşma yapan, beş takım seyreden birlncı lısln en )yl takımları Vasco de Böylellkle Kupa'nın 86 ncı yılı Astı. 71. dakikaya kadar maç böyle karBrol Tümer (BJK) 52 5 İle. 1513 met mîclardı Şa^ipiycn Fenerbahç» bu Brez.lvalı ıdarec:'.ee Turk futbrlu Gama, Flummenze ayarında bulduk ton Vllla"nın 7 ncl şamplyonlugu 11« filıklı akınlarla geçtl. sona erdi. Aston Vılla'lılar bundan 60 rec"e Lambraıs fBS) 4 16 4 İle. 100 met baptınkîa bcrab^r sorduk: Diğer takımlannızın netlcesi şu: Bu yıl evvel hem lig. hem de kupayı ka» 71. daklkada Uk durumu o bayt olan rede Muzıffer Eelvl (FB) 114 İle bl ffün diha a^ırkar«ıl>sma nyn'dıgı bir hakk:nda ne düşündüklerinl top'ağın sporcuları teknkleri az da zanmakla blr rekor kırmışlardı. Bu» haftıda dort da şöyle konuştular: ho'nun şütunü Yücel eürden ' kaçırdı. rlncl olmuşlardır ho?aba katılmalıdır Karıîntmalar ıcın « Flnal m^rırızı sevretnT"k kıs o'.sa enerjl ve mucadele •cabiliyetleri gün lig şamplyonu M. Dnltedi" kup» jretışen Nanlnho ikinci golü ı *tı. ile iyl futbol oyrıuyorlar. Tılrklyeden flnallnde yenmekle rekorlannm taze» M'isnhaks'.ara bu?ün de saat 15 den h''k'>rr!İ"r Jyi olsun temennısınde bu mette vrnrıs B!im b'ldiŞîmlz finalin Golden «onra karma açıldı *e « r i Dünkıi maçtan bir enstantane ltlbaren dev£.ıa edllecektlr. lunuyoruz. lemeslne de m&nı oldular. bır heyecanı vardır. bu oyuna tesir e iyl ıntıbalarla ayrılacağız.ı ıımiRiııiRimuıııııııiıuıım«ı<iiinnınaamnnnmnıı ııııı;ıııım)imımııtnmııııııııı«ıınıımınmmı»mıtıııı ııtıınwi'iıııııiH>*ııııqııiıimmmııwııi'>i"i"Miıiıi ı, •i'Pim.ı •..!.• • ı. • < >,>ııiı<'itt!iıiıııtınınnnr • • Recife ikinci karmasını yendi Kültürspor galibi G. Saray küme bttgfin Altay ile karşılaşıyor G. Saray izmirde, Beşiktaş Ankarada 2 1 galip! r Federasyon Kupası Futbol Maçları Dün Başladt Milli Mensucatı yenen Beşiktaş bugun G. Birliği ile oynuyor Kral kupasını Aston Villâ kazandı Dünkü atletizm yarışlarında bir rekor kırıldı Âtatürk kupası bugün başlıyor Redfe BeşJktaşla salıya oynuyor Brezilya Recife takımı idarecileri Tiirk futbolunu övüyorlar HATIRALARI DEYÂM Dağıtmağa* fbiYÖR İNANMASI FAKAT INŞAAT ILANI T.G. Ziraal Bankası Genel Mtidurlüğünden 1 Kapalı zarf ile eksiltmeye konan iş: Aşağıda adları yazılı şube lojmanlı hizmet binalandır. Yeri İlk keşlf befleli Geçici teminat Kayseri şubesi 804.397.45 35.925.90 Kadıköy şubesi 1.260.535 00 51.566:05 2 Eksütme 23/5/1957 perşembe giînü saat 16.00 da Ankarada Genel Müdürlük biraasında toplanan inşaat ihale komi^yonunda yarpılâıcaktır. 3 Bu işlere aid eksiltme dosyaları Ankarada İnşaat Müdıirlüğünde İstar>bulGalata Şufoemİ2Xle her işin aid oMuğu mahalde bedelsiz olarak gbrülebileceği gibi eksiltmeye iştirak edebilecekler bu dosyaları beheri (50) elli lira mukabilinde Ankarada inşaat Müdürlüğünden satm alabilirler Eksiltmeye iştirak için dosya satm, ahnması ve alındığının makbuzla tevsiki şarttır. 4 İsteklilerde aranan jartlar eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesıncit yazılıdır. 5 İsteklilerin resmî tatil ve bayraitti günleri hariç ihale gününden üç gün evvel Ankarada Bankamız İnşaat Müdiirlüğüne müracaatle yeterlık belgeleri almaları şarttır. 6 Postada olacak gecikmelerden dolayı istekli bir hak iddia edemez 7 Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih hakkını muhafaza eder. (5610) n E M M U Z Keşidesi ÇiHehavuzlar'd* 40 000 liratılt EHŞAAT İLANI Türkiye Jokey Kulübünden: 1 Ankarada Gati Orman Çiftliği arazisi dahilinde yaptırılacak olan 6 blok dahilinde 144 Baksluk yanş atı ahırı ve teferrüatı inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işin keşif bedeli TL. 1,120,383,80 bir milyon yüz yirmi bin üç yüz seksen üç lira 80 kuruş olup inşaat birim fiat esası üzerinden yapılacaktır. 3 İhale 11 mayıs 1957 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Yenişehir, İzmir caddesi 4 numarada Jokey Kulüb Merkez binasında ihale komisyonunca yapılacaktır. Teklif zarflarınm aynı gün saat 10 a kadar makbuz mukabili Kulüb Umum Müdürlüğüne teslimi şarttır. 4 İhaleye gireceklerin ihale gününden en az üç gün evvel Ankarada kulüb merkezinde, Umum Müdürlüğe müracaat ederek yeterlik belgesi almalan ve bu belgeyi teklif zarflanna eklemeleri lâzımdır. 5 İşin geçici teminatı TL 50.000 liradan ibarettir. 6 İstekliler, proje, hususi şartname, birim fiat cetveli eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, keşif hülâsa cetvelinden ibaret eksiltme dosyasını 50 lira mukabilinde her gün saat 917 arasmda Ankarada Jokey Kulüb merke zinden alabilirler. 7 İhale komisyonu yeterlik belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. APARTMAN DAiRESi I Kiflyı 10.000 Kifijr* 10.000 Lira Lira olmoV Ayrıca 20 6O.OOO MESKEN EDİNME KREDİLERF Lıra 4OO.OOO (lpot»k karl.},ç, ) Her 150 liroya bir kur'a Üral.lc :î: : : ;i: HAKİKAT/ Harika FAY Temizleme TOZU herşeyi daha İYİ ve daha ÇABUK temizler FAY, bıçak, çatal, kaşık ve bilumum bulaşık kaplannı temizler. FAY, fayans, mermer, lavabo, banyo, madeni ve emaye eşyayı temizler Jf^ FAY, evlerde, mekteplerde, lokantalarda ve her yerde kullanılan yegâne temizleme tozudur. ÖĞRENCİ I 75 Hesaplonno •:::'.:."îî ::: IIIIM'J Kişiye 10.000 liroya Itodor YATIU OKUL UCRETİ Y'JKSEK MUHENDIS ALINACAK Şeker Fabrikalarmda çalıştırılmak Ü2ere Kimya, Elektrik ve Makıne Yüksek Mühendisleri alınacaktır. Taliblerin 1/4/957 tarihinde 40 yaşını bıtirmemiş olması ve mecburî hizmetle bağlı bulunmaması şarttır. Durumları tayine müsaid görülenlere 3659 sayılı kanunun 10 ncıı maddesir.e tevfıkan şirketimizdeki emsalıne cöre iicret verilecektir. Fabrikalarımızda asgart bir yıl istihdam edildikten sonra muvaffakıyet gosterenîer tesbit edilen liyakatlerinp göre peyderpey şeker sanayiinde bil^i ve görgülenni arttırmak üzere şirketin tabi olduğu mevzuat hükümleri dahilinde Avrupaya gönderileeeklerdir. İsteklilerin aşağıda gösterilen belgeleri en geç 1'6^057 tarihine kadar (Türkiye Şeker Fabrikaları A.S. Umum Müdürlüğü Ankara» adresine göndermelerl veya Personel Müdiirlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur (5338) Ki^lye 15 GÜN KAMP 66 kıjıye 2.500 lira olmok üzere Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Umum Müdürlüğünden: 15.000 Her ?£> Lırayı bır Kur'a lira { I0U Kura'yı geçmonek flırre ) EMNİYET^SANDIĞI J'IUüıt • ! • f Boya, iplik, dokuma vesair imalâthanelerlni nakil etmek istiyenlerin, Topkapı yenj Londra asfaltına yakm sanayi mıntakasında, suyu elektriği mevcud her türlü tesise müsaid hazır fabrika binasile işbirliği yapmak istiyenlerin: Sabahlan: 911 e kadar. Tel: 47 22 00 müracaat. ^"™ Hazır Fabrika Binası SİRKECİ'de, yeni yapılmış, dört yol ağzında, istimlâk dolayısile köşebaşı olan Neyyir Hanın odaları ve dükkânları kiralıktır. Müra.: MANSAL, Ortabahçe cad., No: 1, kat 2, Sokoni Vakum karşısı, Beşiktaş. Tel: 48 51 96 dan. Kirahk Dükkanlar ve Yazıhaneler HALI YIKAMA FABRİKASI K J R I U , TOZIU HAlllARINIZI YIKAMAK İÇİM BİR TELErOM KAFıDİR. YEDİKULE TIL: (rabnia 212 0 1 8 İzaleyişüyu Suretile Fevkalâde Saiış Küçük Yalıda, asfalt üzerinde, denize nazır, parselâsyona müsaid, 6260 ve 7888 M2. yan yana iki arsa 6/5/957 tarihinde sa^t 1012 arası Kartal İcra Memurluğunda ayrı ayrı satılacaktır. Dosya No: 957/9091 fırsatı kaçırmayınız f83 Balta Limanı asfaltında • No: 41 yalı yeri mevcud yazlık daire. Tel: 63 69 54 Kirahk Villâ ZAYİ 347İS plâka sayılı arabanın Trafik ruhsatnamesl ve sicil ciizdanını zayi ettim. Yenisıni çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. LUi Meroviç BEGENDİ6İNİ2 ÇOCUK PUDRASİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog