Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

A M a v ı s 1M5? Dr Theodor Heuss'un gazetemize demeci Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Tirkleri bazınlır diyor Mukalefet, Başbakanın Bursa konuşmasını iyi karşılamadı Dntîyanın I No. lu kalb doktoru neler anlaltı? Feridun Erginin cevabı Baftarafı 1 inci sahifede CM.P. Gene; Başkanı Osman Böiükbaşı. diğerlerinln Hür. P. Uecll» Grup Başkan Vekili Fendun Ergtn olduiu tahmtn edllm!ş::r. Feridun Krgln dtln kendlâile eOrüşen btr arkadaşımıza şunları iovlemiştlr: • B M.M. de Kıbrıs nıeselesıne da:r umumî bir müzakere açılmasını temln etmek üzere yaptıŞırr.ız teşebbüsün hedefl. »atan menfaatlerl zavl yesinden hayati ehemrr.lyet tsşıyan bu dâvanm mllll cesanüd havası içlnde yürütüİT.esini kol^vlsştıracak blr zemin hazıriamaktır Hükumet Beisinln Bursada yaptığı konuşrr.a. bu istlkamette müspet b!r adım teşiil edeîilecek vasıfta de»!M!r. Nutuk. vazive tl. Oldu*undan farklı şekilde aksettlrmekte Te Kıbrıs meseles'.ni iç siyase: te bir nolemîk mevzuu haîine getrrmektedir 1 Başvektl, takib edüen siyaaetin şimdlye kadar müteaddlt defa nlçln ist'.kamet değiş'irdiJlnı İzah etmemiş ::r Kıbns slyasetlnde birbirlne uyma van muhteHf eörüş ve kanaatleri iktldann hangı muclp sebeblere dayanarek beniro;edlğlnl veya bıraktığını srT.atmarr.ıştır. 2 Başveklltn İnglliz gerttştl h»kkmia söv!ed!klertni ellmlzdekl bilgller ve vestkalar teyid etmekten çok ı:7?.ktır TM', M"?^•<•••'' N*zn Avam Kamarfsmda elmdl Kıbrısın akslm: b3hls mevzuu deiildir» dcdlâi. İneillz Müdafaa Nazırı «Adadaki TUrk lerl re Rumlan sulh ve sükun içinde blr arada yaşatacak blr idare kurulması taks'.mden daha çıkar yoldur.» arzında lfade kullandığı. İnslllz Sefaretl hüXurnetlntn taksime değll. muhtp.riyere mütemayil bul'jnduğunu. blr beyanla be'.lrttiği ve Nato'nun Adsya ÖF.ZI kayıdlarla rr.uh:arîyet veya lstlklal veri:n«tne mâtuf blr for mül Uzerlnde durduiu malum iken, Basvekllln neye dayanarak İnglltere nin taksime raraftar oldutur.u llerl «urdti»ünü anlamak haklkaten müşküldür. 3 B»şvekiltn Hürrlyet Partlsi tu umu hakkındakl sözlert de hakikatln blr lfadesl sayılamaz. Httr. P şlmdiye kadar noktai nazannı blldlrme'<ten katlyen çekinmlş deflldlr. Bll&kis bu mevzuun görü?ülmesl içln MeclM Gru pu birçok defa tesebbüse geçmiştlr. İlk tesebbüsümaz. 1956 kasımında ha rlci »iyaset meseleleri Üzerinde umu m! müzakere acıltnasma dalr Meclls Rlyasetlne verdiilmlz takrtrdlr. İkln el tesbebflsümuz. dört ay önce Kıbn» »lyaaetlne dair hükumetten aorduiurr.uz «ualdir Octlncfl teşebbüsOmj? gene aynı tarlhlerde Hür. P. görüşünü anlatmak üzere bütçe encümenlnde sfiz lstemem'7dlr. Dörrtüncü teşeb büsürnüz umumî efkâr önünde bu mevnnı gSrü«rr[>Xten hükumeti alıkovan blr vazlyet varsa Büşvekllle hu susi o'.arak konusmayı kabul edeceğlmlze dalr kendl dâveti üzerine yaptımiE beyandır. Beslncl teşebbüsümüz 19S7 şubatında umuml heyette Hartdye bütçesl konu;ulurken aCz a'.mamııdır. Altıncı tesebbüsUmüz l»e Kıb ns meteleslnl tekrar umumt blr müzakere mevzuu ballne çetlrmek tlzere en hafta Uclls Rlyasetine verdl(rlmlz Takrirdlr. Bu 6 teşebbüs canll blrer delll haltnd» ortada Iken HUr. P. nin Kıbru meacleslnde görüsönO bellrtmelcten çeKndlgini söyltmek, ancak hayretle karşılanaeak blr hare kettlr. 4 Bursa nutku, Başvektlle ' aramızda usul ve zlhniyet batamBidan aynlıi iıulnndusxımı ortaya ko«ttaktadır Bu usul ve züınlyet ayn'ıtı bll hassa şu üç noktada toplanmaktadır: A Biz dâvânın bu buhranlı 4nında tutulan s:yase:in hatalannı ; münakaşa etmlyerek gayretlerlmize ^rapıcı lsttkarlıet vermeye çalvyonız. Basrekilse bu bOyCTk davâyı bir İç srff.set ihtilâfı haline şetirrneye ve bu vesileden danl muiıalefete hüoum (ırsatl çıkarmaya mütemavil agır ve i|natkâr bir düle konuşmaktadır. J B Biz Kıbrıs mese'.esinln Pîttlter üstü bir erıerr.miyet taşıdıŞır.a İanilz ve B M.M de ciddî blr tahlll v^ tetkike tâbl tutu'masmı istiyoruz. ^BaşveM tse kalabsıık topluluklar ifj^urunda mevzua en sathî *lr ş^llde teması ki'l görme^te ve istenlîe* tek r.lk izahatı vermekte kaçmfnaktadır. Mazlde muhalefetl dalms M^clis te münakaşp.ya dâvet eden blr siya«et adamımn en clddı bir mevîuda vaktile blzzst tenkld etmiş 9ldu»u WT yolu tutmuş bulunması. yalnız blr tenakuz olarak değll, aynı zsmaada sivasi Bamimiyet bakımından da üzerlode dikkatle durulacak blr nokta tefSil edeblllr. C Yunan Meclisi de dahll olâuŞu nalde e^scri parlSmento'.ar KıbrısmeBelesinl gSruşmüşlerdlr. Bu mevm hakkmdB yalB.z TUrklye B. M. Mecll sinde henüz umumî blr müzajcew ac:lrr.amış olması dik*atl çekmektedlr. B'.zrm vaztyetitnizln bir isttsn» teskll etmesl. muhtetr.elerf. »ebebı kolayea tahmln olunabilec»k blr eıpiits nln netieestdlr. Fskat müsterih ol»um lar Su anda ma*Badıraız iktldarı /nnpalamak deetl. kııvvetlerimlzı ve »IHLkânlarımızı dâvânın muvaffailyeii ug runa feferber etmektlr. Meraleket İnen. faatlerl gerektlrlrse, Iktldann h|Ial» nn: bile milsamaHa ile karşılıymcai blr zihniyete sahlb bulundufTnau». dan şüphe etrneslnler.» Bolükhaşı eevabmı Bursada v«tc«k Basbakamn. kfndi?ine ima yoltı ile tarizlerde bulundufu tahmin e4ilen C M. P Genel Başkanl Osman B»Iflkbaşı. BnOmilrdeki hafta Bnnada yapacagı bir konuftna ile Adnan Mwıderese ravab verecektir. İltrahitn Öktrain sösleri Hür. P. "Byüb İlçeai Merkez oa«#ının dün u a t 14 den İtibaren Şarrft K'.r»athan«sinde yapılan yıllık İaif STe»ınl müteay.b partl genel Mkrcterl İbrahlm Öktem Belalcumrıur »• BaştukaBin son Bursa kozmsmalaanna. cevab vermiştlr: İbrahlm Öktem, Bursa nutuklaanıa. birçok baJcımdan eiıenımlyetll djduŞunu ve Ister İMemez mulcabeleyj d i v*t p!*er WT durum mevcud bulVıdu ğunu bildlrerek konuşmasma biş'amı? ve Reisitramîrarun atelertnl cevab laBdlnrken demi?tlr M: «İktidar partl «1 dfc dahll, bütün partr.ertn JiOlj dâ vilar mevıujnda hiç şüphealz inuh tafl öulunduklan lkaa ve irçadlaTinı bvdamsdığımm da ttxUl«rek arztdlyo rum» ; Öktem, bu giM konusma ve t<*plan tüann leçim kamp«nyasmın açı'.dığı JU Mnnertlrmekte olduğunu »oyliy».'rek aözlerini bltlrmlstlr. 1 inci tUftarafı 1 frıei sahifede Battarcfı I inei aoJuf «mtzde I n m u d ı mlıallar verdl v» ftnları 111 Adnan Menderesin Kıbrısla alâkalı clh oluaaa tenildlere verdlği cevabla (Cumhuriyet) okuyueuların* muhtellf v» *tü: •on Bursa nutkuna temasla demiştir nn da tatmln edicl olmadığı kanaatl « Türkiye, gerek NATO'nun. gemevzulardaki kıymetli fiklrlerlni de ki: • Biz, Kıbrıs Türkleri. Türkiye nl lzhar etmektedlrler. bıtikal •ttirmem imkanlnl bahıetm!} reksc bulundujhj bolgenhı her bakım I Olârr Urafta.a. bugün, Hürrlyet dan ltimada Uyık en kmrvetll memle Hükumet Beisi taraiından taksim oldu ş B51geslr.de ve plâmnın ketin v» kati bir şekild» Partiai Oenel Baslcanı Fevzl Lutfı KaReislcumhur Heuss'u Bonn'un Rhein ketlerlnden birisidir. tekrar ilân edilmesini memnunlukla rso«manoSlu. bu me«!le etrafında bir kl •ahiUnds bulunan ağaclıklı vt mütevazi NATO lçindeki rolü mühimdir. ı rt k«ns™riit,ir, lCı'n' beyanat vertnlçtlr. Karaosmanotlu beKuvvetli ve iyi savsşan bir orduya u Riya«etlcumhur köskünde ziyar«t ettihı. ysnatınds ^ m A U Politlk hâdiselerin tamamen dıtındt malik bulunan Türklyenln Koreye as karîihyona. Turk hukumetının. K o , n'naUnA± KendUtnden A errel s M l , • konuşan Dev ker göndennesi bütün dünyada «ktsler ra Türklerine tamamile müzahır ol let Başkanmın. aözlerlnt kalabilme vazifesinl lâyıkile yerine gebltlrlrken yapmıştır. Bir tecavüz halinde Türki duğundan «nin bir halde adaya. va halka hitâben «öyledlfl: (Taktln geçtirdigınden mHletinin tam bir itimad jenin uzathğı bu «eri yardım elt Batı zifemiz basına dönüyoruz. Şimdi da mesine lağmen kendislni va sevglslne mazhar olmus btılun«n Prof. Heuss ne kadar zaroandenberl Al âlemini zlyadesile mütehaeste etmlştir ha »alim bir kaia üe yannnızda Tür Birçok gualler «onınuz. cevablannı veTürk »nneleri lçln harltada kolay bu kiyentn ve Türk hükumetinin kati recekttr) sözlerl üzerine Hükumet Baş manyada bulunduŞurnu sorduktan son ra kendlsinin 1928 senesinde üç. dört lunamıyan bir yere oSullarını eönder teminatı olduğu halde Kıbrıstaki i* kanı Bur»«da Cumhurlyet aıeyd»nîr.da gimlüMn» tstanbula gelmH olduğunu mek her halde kolay olmadl. Bu psiko lerimize avdet ediyorm. Yunanistan Kıbnı meaeleslnden bahsetmistlr. Fa kat aayam eaeftlr kl. Başbakan gene snlatarak. bugün resml davetllmiz ola loiik olarak cok enteresan ve mühim ve ortodoks kilisesl Kıbrıst? daha hlddef.eamt», öu büyük diviyı da, rak ser«fl«ndireceği Ankarayı görme bir hâdise ldi.» nin kendlsl lçin ievlndlrici bir Resim Hobby'sini bndlğim Alman fazla kan d«külmesini istemiyorsa, her zasaan T« Her meseled» olduju gi »üratle taksim plânına gelmelidir. bi M; ıç poliîika meseleai hallne gelik oliuftunu isaret ettl. Reisrcumhuruna lkamet edeoekierl tlrmia. muhalif psrtileıin btr kısmıTatiı tebessümü. hocalığmın ve |»h Yıldı» kBşkünden Boğazın tablolarını Baıka çıkar yol yoktur. Biz Kıbriılı na ba<rum Tttüed yapm.ştır. BUtün siyetinirı verdlji r«hât devlet adamlığı aksettirdiklerl takdirde bu tabioların Tiirkler gafil avlanmamak için h» mllli dâTİlanmı»l« hükujnetln uera atmosıerinde «Szü Blrleşnv.ş Milletler miistesna bir kiymeti hsiz olacaklarım zırlıklı bekliyorta. Bundan kimse dığı muvaJfakiyetsizllklerin sırn bura dadır. Başbakan milii meseleîerl cid bas delepeliğine tayln edilen Bonn söyleylnce gülerek. genf? programırdan şüphe etmesin.» di ve hayati bir divâ olara's eie alaca Eiçlmi» Seyfullah Eslne intlkal etti pelt vaklt b'jlamiyacağını tahtnin etgl »e bu IKikameît* yürüyecegl ycrde ren pTofesSr. Eslnln kendi talebetl ol tifini blldlrdl. datma hiddetlenmlş, parlamş, tonra mevzularda cereyan eden soh flugunu. imtlhanlarını blzzat kendisl. da yamuıamif Te mllli («lerimlzi dün nin yapmıs olduğunu anlatarak bu s« betlmlî sırasır.da Profesör Heuss'tan ya işierinin yahlm ınklşanann» bağyahatte refakatinde bulunm!"!ind3n hsyatlarının muhskkak ki pek çok orteat ecmlştlr. Un tattı Mtırplarından blr t?ne«ini duvluîu mprnnunlyeti de ifade ettl. B:z şuna kaniiz kl, Başbakan KıbAlman Reisieumhuruna Anadolunun sordum, »ohbete itflrak eden umumî rıs nıeselesl glbl mlllî ve hayati bir en ücra köselerine kadar yayılıtııı bu kâtlblni Isaretle ve gülerek. «O iyi işl yıllarda» b*rl açıkhava toplanlunan Alman fevgiıine »id tlcik mijal »nektottur» d»dl. Ve hemen şunlsrı New York, 4 (AJ>."> The World tı.aniKj» Myaai fmrtileıe çatm» mevzuu ler »ıraladıktnn »onr« Almanyanın soyledi: «Blllyor nausunuı 192S de Tür. Telegram and Sun gazetesi dün Haı>*3pa«*gm», tnglljz veya Tunan parblrltftirilmMİ mevmuna tetnat ed«. klyeye ge'ditimde ne yapmıstimî Blr riman ın Makarios'u davet edip etrek. TÜrk halk efkârının bu rneseleyl srVada'iımia biriiVte Ayasofyada Nar medifrni basmakalesinde tetkik et lâmeatolar.nda veya Birleşmlı Mllletlerde !s!n konuşulmu» olmas:nı Türk dlkkat v« alâkı lle taklb ettlglni, bir gile içmiştik. sman ne enteresan seymilletveiîr.erinln lfflhat alması İçin miştir. lesmenln tahakıtukunun en büyUk ar di.» Baîmakale. Valinin 13 nisanda Ma kâfi görecejine. meıuliyetıcl mucrlk zularımızdan blr1«i oiduSunu *8yl«Almsnların «Baba» dedikleri Cutnbir vazifell »ıfatlle her styden ve ber dlnv Federal Cumhurlyet Baskanı, bey. hurbaskantna İyi yoleuiuk dileyerek karios'a yazdığı bir mektub hakkın y«rden evvel, Büyük Miılet Meciiaine nelmilel hâdtselerin hemen hepsirıde »yrıldım Feyyaı TOKAR da Harriman'm ofisinden yapılan bk (etlrseydl, orada. mllleıin Teklilerlne, Bu muhalifmtlvafık bütün grupikra veTüklyenin Atmiryaya £ö«terdlği yıDr. Henss bugfin Ankarada törenle açıklamaya istinad etmektedir. açıklamada •Makarios'un serbest bı receği usahatla, zaten mevcud kın alikadan dolâyı memnunlyet ve olas karşiianarak teşekkür hlslerini bildlrdikten conra Ankar» 4 (Cırmrinriyet Teieks^ rakılmasmdan tebrik edildifc ve u emel blrliğlni dâvâ blrli^l haline geBirlefınis Milletlerdekt hâdiselerden bu Federal Alman Cumhurbaskanı Dr. mumiyetle New York'a gelmesi için tlrnıe'sten kaçmasaydı. bugün mll'.et nâmıııa eskl durduğu noktada me;a, Theodor Heuss. yarm îehrlmizde ola bir davet telâkki edilen teklifin ya netle durur, (Adadakl statüko bozula caktır. MiMflrimire Dıj l»lerl Bakanı pıldığı bildirilmekteydi. caksa orası Türiün olacaktır) der, Makale şöyle demektedir: Heinrich Von Brentino ils blr heyet bir nevl tavlz halinde bugüakü lisanı refakat etmektedtr. « Valinin hareketi, dünyanm ya nı kullanmaz ve (takslmden başka ça Bu resmî ziyaretle alâkalı bütün ha rısında münakaşalara scbeb ılrauş re yoktur) sözünü ve fikrlni llerl stir zırlıklar Ikmâl edttmiştir. Re«ml prog tur. Iki gün evvel de çok geciknıiş meğe mecbur kalmaz ve Türk milletl rama gSre. Dr. Heuss yarm saat bir tekzibde bulunmuştur. Hakikat de bu suretle kendi mesul ve selâSl Baftaratt 1 tnd 17,25 te Esenboğa hava alanına lnecek te başpiskoposu buraya davet e'me» yetll adamımn üsanından dineldiklerl Vunan meclısinin uıun bir tatil dev ve törenle karçılanacaktır. Burada yadiğinl, sadece gelmesi umidini izhar lle dllglr olmazdı. reaine çıkarılrnasından patlak ver pılacak tanıimsyı takiben otomobiletti^ini «öylemiştir. Buna ne dersiBununla beraber Iş işten geçmuj mektedir. lerle sehre hareket edüecektir. Misadeğüdlr. Kendialnin aöyledlğl gibı dün Bugün öğle üzerl, en mühlm Yu firimİ7e. şehrimizde kalacağı müddet niz? ya ahva'tnln rânlm lnkisaflanna rağ mektubun nan muhalefet partilerinden biri o zarfında nsrlciye kSskü tahsls oluna. « Şimdi. Harriman'm daki cümieyi ele ajalım: Ümid ede men bizlm bu milli islraizl bu lnkişaf Un Llberal parti, fevkalâde bir caktır. rim ki. New York eyaleti size ev tan ayn tutmak mümkündür. Ye;«ı «meclis grupu) içtimaı akdelmi^tır. Dr. HPUM ve beraberlndekiier 8 ma sahibliği yapmak ve sıcak bir şekil kl. mllll mânevi nüfuz ve kudretlml a: kullannıasmı bllerek, bu en hayati Bunun üzerine de basına bir tebliğ yıs gOnü uat 16.30 da Anıt Kabre verilmiftir. Bunda hükumet liddet giderek blr çelenk koyacaklar. saat de karşılamak fırsatını bulacaktır.. dâvâmızı, mllll aereflmlze ve mer.fa«Kendinizi başpiskopos Makarios atlerlmize uygun Urzda hep berabct la suçlandtrılmakta, Kıbrıs dâvaıı • 17.15 te de mlsaflr Cumhurbaskanı. M ihanet edildiğinden bahBedllmek C«l»l Bsyarı zlyaret edecektir. Dr. veya bu mealde bir mektub alan baş hailetmek yolunu tutalım ve büyük işlert küçük polittka oyunu baJlnden te ve şu kararlara varıldığı da .ıçık Theodor Heuss bu ziyaretl takiben. ka birisinin yerine koyun. Kendini fikaralım. Ankarada akredite diplomatlk misyon zi davet edilmiş telâkki eder misiniz, lanmaktadır: Büelim kl bu lşler mllletçe hep beyok?a etmez misiniz? a Llberal Partl, btmdan sonr» »•fltrlnl harlciye küakünde kabul ederaber ağ'.anacalc veya gülünecek bii« Mesele halledılmi.ş değildir.» beyannameler dajıtacak ve 'ktidann cektir. Akşam sâat 20.30 da Oımhur. yük mllli dİTİlardır.» baskanı tarafından misafirler serefine iç v* d i | politlkada milli menfaaUe Çinkıya köskünde blr sktam yemeği Gülek, Edirnede cevab verecek Deminporlar futbol rl ted«liyen hareketlerini lıa'ıka ih vertlecek. bunu bir kabul resml takib Baıbakanın bablt konuru beyanatı b«r tdecektir. Meclisin tatili de p>. o edeecktlr. hakkında fikrlni »ordugurr.uz CS.P. şampiyonası Oenel Sekreterl Kasım OUlek lse, ber tetto «dllecektir. Fetferal Almanya Cumhurbaskanı llt Ankara 4 (Telefonla) Demirspor hangl bir şey söylemek Ut«memls vt b Yakın günlerd* Atinada ve D:s İşlerî Bakanı ve beraberlerindekl bütün Yunan şehirlerinde büyük zevat 8 mayısa kadar şehrimizd* ka lar Türklye futbo lsamplyona» maçla Edlrne kongreslnde bu meseleye teC»pta tiyasl toplanüUr v* mitingler lacaklar ve bu tarlhte trenle İstanbula rında bugün «u netlceler alınmıstır. tnaa edeceğlni bl'.dlrmlştir. C.M.P. çevrelerinde Adana Demlnpor: 2 Ankara Detertib edilecek ve bunlarda parti şef hareket edeceklerdir. Misafirlerirrvz. CM.P. Oenel İdare kurulu Oyeü tnirapoı: 0. lcrilı mebusları konuşacaklardır. 13 mayıs tarihine kadar da İstanbulda Eskişehir Demlrspor: 1 îzmlr De Abdurrahman Boyacıglller de şu beya e Liberal Parti, iktidara karşı ikamet edeceklerdlr. natı vermlstlr: mirspor: 1 muhalefeti birlettlrmek ve mitingleri yaymak için diğer muhalif partilerle de iıbirliği yapılmasını temirt içln tesebbüslerde bulunacaktır. Bunun üzerinadir ki Karamanlis hükumeti bir tebliğ neşretmiş ve Liberal Partiyi memlekette ihtilâl çıkarmaja çalışmakli suçlandırmıştır. Hükumet tebliginde löyle denilmektedir: « Liberal Parti, iyi niyetini 1957958 yeni sinema mevsiminHe Türkiye kaybetmedlys» mentıjını kaybettl! sinemajarmda göreceğiniz İLK ŞAHESEREisenhower Doktrininin Yunatîista LER LİSTESÎ. na hiç bir yeni vnzife yüklemediğiBirinci Liste: nl, buna karşıhk bize menfaat sağ1 2 HARB ve SULH Audrey Hepburn Henry Fonda Afel Ferrer lıyacağını biliyorlar. Yunanistanm The War And The Peace bu durumunu da tarvıb ediyorlar. Vittorio Gas.tTnan Anita Ekberg John Renkli Vista Vision Meclisin tatili ise son aiyasi hâdise Mills MiUy Vitale ve 85 bin figüranın lerle alâkalı değildir. Buna ra?men 6000 metre. » 3 sene çahşarak meydana getirdiği sinema âlerniihtilâl kelimeeinl ajgızlarına almâktan Eser: Tols Toy nin en muhteşem eseri. çekinmiyorlar. Demokratik rejimin 2 NOTRDAMIN KANBÜRZ' Gina Lollobngida Anthony Quınn. znuhafazası lAztmdır, diyorlar. De Notre Dame de Paris Dünyada emsall görülrneyen hârika. lii''krasiyi Yunanistanda koruyan ) u Renkli, Sinemaskop Gina Lollobrıgida'nın en büyük filml. htikumettir. Demokrasiyi yıkmnğa Eser: Victor Hugo çalışanlar iae onlardir.» 3 KANL1 PİRİNÇ Elsa Martınelli. La risaia Acı Pirinçten çok daha güzel bir film. Renkli, Sinemaskpp 4 MAĞRUR ve SEFİL Wüliam Holden Deborah Kerr. Proud And Profane, The Paramount Şirketinin W 1957 hârikası. Renkli Vista Vigion Baftarafı 1 inci tahiitdt 5 YAĞMVRCU etmiş, bu işi Hadımköydeki kıt'annBurt Lancaster Katherine Hepburn. Raınmaker da bir yedeksubayla yaptıklgnnı 'öy Uzun müddet pfyesini seyretmekle doyamadıgıRenkli Vista Vision lemiştir. Kaçakçı erin itirafı üzerine, nız muazzam bir şaheser. ekip derhal yedeksubayı almak içln 6 DAÛ Spencer Tracy Robert Wagner dün sabah Hadımköye hareket etMountain, The. İki büyük artistüı en çok muvaffak olduklan eser miştir. Tahkikatın selâmetl bakımmRenkli Vista Vision dan şimdilik isimlerinin açıklanmaii 7 PARÎS TUHAF YERDİR Ingrid Bergman Mel Ferrer Jean Marais. mahzurlu görülen ka;akçılsr nezaret Parls Does Strange Thıngs İtalyadan ayrılıo Amerikaya döndükten sonra • l*'na alınmıştır. Renkli. kendisini affettiren ve tekrar delice sevdiren tstanbul pollsl tshkikata gizli olaşaheser. rak devam etmektedir. 8 SERSERİ KRAL Kathryn Grayton Oreste Rita Moreno Vagabond Kmg, The. Hârika bir komedi müzikal. Renkli Vista Vision 9 ÇOK BtLEN ALDANIR James Stetvart Doris Day. Man Who Knew Too Much, Paramount Şirketinin müyonlarıru yutan muazThe zam bir film. Baştarafı I inci sahifede Renkli Viıta Vision Halen Belçika Harieiye Vekllt olan 10 HER ŞEY GEÇER 8piak. 15 msyısta NATO Genel SfkBing Grosby Jeanmaire Donald O'Connor r^tfri olarak vszifeye baalar başlaAnything Goes Şahane bir müzikal. Bnaz Atinaya Mr zlraret yapmağl taRenkli Vista Vision fr>iadıSını söylemiştir. 11 K1RMIZ1 ve SİYAH Damelle Dameux Ge"rard Philipe. tyi habpr alan kaynaklar. Yunan Kiciye Vekili Evsngeloi Averoff ile Le Rouge et Le noir Büyük roman yazan STENDHAL'm en meşhur B Amerika Hariciye Vekili John Renkli Panoramlk eseri. Fnjter Dullef arapında ?0 dakikahk 12 YALN1Z ADAM Jack Palance Anthony Perkins hu=u!>1 bir knnuşm^yı mütpakıb. YuLonely Man Jack Palance'ın en büyük filmi. m n durumunda değişiklik olduğunu •tr!emİBl«?rdir. Renkli Vista Vision . ., Dulles'ın Averoffa ne sövlediği Bğ13 MEŞ'UM SAAT Carol Ohmart Tom Tyron Jody Lawrence. Tfni'ememictir Amerikan kaynaklan Searlet Hour Vista Vision. Dullen'ın Kıbn»ı NATO'ys bafrlı b»14 TEKSASL1 3 KAHRAMAN Charlton Heston Anne Baxter. ğımfü bir dev'et h^Hne gPtlrmejl teklif ettiğini teyid veya tekzilj etThree Violent People Büyük bir avantür. m"kten kaçınmıtlardır. Renkli Vista Vision Kıbn» meselesi NATO Bakanlar George Gobel Mitzie Gaynor Davit Niven. 15 PARÎSLÎ DtLBER Konsoylnin son celsesinde. çekilen Üç büyük artistin jaheseri. Bırdd And The Bees, The G^nfl SPkreterH Lord îsmay'ın Yur.anistanın pracılik tekîifinl reddettiğini Renkli Vista Viâion biiriirmeMie ele alınmıştır. Elsa Martinelli. 19 DONETELLA Yunanistan. Bakanlar K0T!*PV! topDonetella lnntısı atmosferinin fmfluıl'iln olRenkli, Slnemaskop dufu kadar stılh havasinı» fnuhafaza etrresi için kimsenin Kıhns meseleDean Martin Jerry Lewis Lori Nelson 17 GÖNÜL KİMİ SEVERSE sint ortaya atrnııdıglm Yunan kayBüyük bir sanat âbidesi: Pardners n!>klan bildirmisierdir. Renkli Vista Vision Megpleyi In?iltere. B. Amerika. Paul Douglas John Derek İS CESSUR RAHÎP Cesar Romero Türkiye. Yunn^i'tan veya Spaak'ın ortsva atman lhtirp«ılleri OZPrinde duHârika bir dram. Leater Saınt, The ru'muştu. Vista Vislon. NATO mevkiindeki h*« «»rıenin raVak'aların hakikî şahıslan ile birükte çevrilen 19 BİSİKLET HIRS1ZLARI porunu Vfrpn Ldrd lfmay. Ingiltere ve 16 mükâfat kazanan büyük bir film. lle Tfrklyenfn anlasmiizlık hakkmds Bop Hope Eua Mrrie Saint George Sanders. 20 PERŞEMBENİN GELÎŞİ k«>r;di>inin arnnlık tfklifini kabul ettiVlTinl blldirmlstir. Kahkahaya gark edecek şaheser bir komedi. That Certam Feelınc Renkli Vista Vision •tl BtZ KADINLAR îngrid Bergman Anna Magnani lsa MiranSıamo Donne da Alida Valli. Kadmlığm 4 cephesini canlandıran şaheser. 22 KORKÜSUZ GENÇLER Rhonda Fleming Gene Barry tzmir 4 fTelefonla^ Zel^ele felftRedheads From Seattle. Büyük bir macera filmi. ketine maruz kalan F»th!yede htyat Renkli Vista Vision. narmale do*ru pitmektedlr. Bupün de Filmlerln müzikal olanlan hariç diğerleri tek bant renkli Türkçe verilecektir. sarsırtısız bir Fiin *»çlren Fethlyede Müracaat: Kosmos Films tstanbul Beyoğlu İstiklâl Cadd. No: 354 Ay ti^aret er^^bı kimneler. eerek çadırlarına ve fferetcs» bsraValanna açtıVlan Han 5/3839. leVialarli allvrl»! baslaımşlsrdır. P:K: 479 Beyoğlu, Tel. Kos mos Bevcglu, Telf. 44 78 64/8 Bu arada enkaî ttmlüetne aTnellyeKOSMOS FİLM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: »If>e devam olunmakt'flır Bu Işln aru cak bir h"f*i »»rftt"'» ıtı»^ pdüeceğ; tstanbulda kurulacak KOSMOSFONO ROMA Stüdyolarında Türkçe dublajda çalışblldirllmekteilr Vekalet teknsyenlerl tırılmak üzere MİKROFONtK SESE SAHİB personel aranmaktadır. Bvı elemanlar blr hasar tesbit Iflnl lkltıal «dlp raporlarını müddet Romada FONO ROMA Stüdyolarınd a staj göreceklerdir. Tahsillüer tercih ediallkslılara vprdikten sonra Fethlyenln lecektir v» dîSer bBlgelerta knarı nareketine bajîanaeaktır. Makarios, Amerikaya dâvel eildi mi, edilmedi mi? Atinada iktidarla muhalefet kapıştı I Bir mermi kaçakçılığı mcvdana çıkarıldı Yunanistan yumusamiş! Fefhivede ticaret basladı Bajtarafı 1 inci sahijede muhalefetin tedavi eden, bugün Amerikanın ve c SayiB Başbakan, düsündüSünü dür.yanın 1 numarah kalb hastalık EDbrn meTzuunda ne tornyorlar ve Genel Başkanımtz Os ları rr.ütehassısıdır. rnan Bölükbaşı'mn. Kıbrıs mevzuunDr. White, çorba, salata, haşlama da gSrüattnü soran gazetecilere verdlfl cevabı ele alarak. partlmlsi ve di patates, tereyağı, kuarmış et, pilâv, ğer taraftan, Kıfcrıs polttikasının hü bezelye ve baklavadan ibaret yernekumetçe müstakar bir göruşe lstlslld ğini bitirdikten sonra etraimdakile ertlrilmemestnin sebebinl sora» Hür re : rlyet Partisl sözcüsünün sorusunu « Diyet artık ehemmiyetini kaymevzuu bahts ederek her lkl partiye betmektedir. İnsan yaktığı ve yaka.öteden berl beklenen siyati taarruzbildiği kadar yemelidir» diyordu. da bulunuvorlar. Mii:etvekillerin!n, İç ve dış polltlka. Şöhretli doktcrun^ulunduğu mayı yürüten hükümetteri »ual sormala n Anayasanın ve Mecli» iç tüzüğünün sada Amerikan hastanesi başhekimi tanıdığı blr halt oldu^una göre sayın Dr. W. A. Swanher. tanınrruş tıb ve Başbakanın mr.letvekillerlnden »ua'. ilim adamlarımızdan Ord. Prof. Eksorması evleviyetle beklenemez Bi'.â rem Şerif Egeli. Ord. Prof. Arif İ s k!s hükumetln. milletveklliericin suai met Çetingil. Ord. Prof. Sedad Talerine cevab vermesi icabeder. Kıbna Necmeddin Polvon ve diğer mevzuunda. sık sık hükumet jörüşü vat. nün değismesl nrohalelet ınllletvekil hekimlerimiz de vardı. Kalb hastalıkları tedavisinin dok lerlnl bu mevzuda aarekete getînniş İae. Hükumet Baskanmın buna te torlarımizca gıdaya bağlar.dığını da»eikür etmesl İcabeder. Görüşümüze ima duymağa alıştığunızdan Dr. göre her lkl muhalefet miiletTekillnin White'in kalabalık yemek listesini tevcliı ettikleri sual. bize »aym Baş bir kalb hastalıkları mütehassısına bakanın 60 bln kişinln hazır oldu§u blr mltlngde. Kıbna dâvâsında tüku yakıştırmak biran için zor oldu. Fametimizln son görüçünü aç:klamaBina kat yemekten sonra konuşmağa başreslle teşkil etmesl bakımından hepi lıyan Dr. White. haklıydı. Israr emlai meranun r»mls mılunmaktadır. diyordu. « Kalb hastalıklarını önBuncan sonra e'.bette muhaleîet lemek için hareket ve yakabileceği part'.Ierînin mesul organları da değl yemeği yemek esastır.» :•< ^z ^5 şen şaniara göre gurüşlerini Lfade ede ceklenür. Şahsi temennim bu dâvâda Dr. Dudley White, bundan 3S senttldar ve muhalefetin blrleşmesir.den ne önce bir kere daha memleketimiIbarettir Tet?r kl HükUmet Başkanı ze gelmiş, aradaki büyük fark kenmız T« bükumet, muhalefe". partiler'. lle Ittlşare etmek gibi. demokratü disini bir hayli şaşırtmış. Dr. White, şunları anlatıyordu: Dlr usu'.ti sam'.miver'.e. h!c o'.mzsa bu « Amerika. kalb hastalıkİHrı. dx re=:'eyle tesis erm'.ş olsun.» mar sertüei gibi mevzularla 1920 den CJHJ». genel idare korala dün itibaren uğraşmağa bsşlamıştır. El şehrimizde toplandı C.MP. Genel İdare Kurulu dün sa deki istatistiklere nazaran, hayat standardmın çok yüksebnesi. kalb at 15 30 da toplanmıştır. maalesef arttırmıştır. Toplantı saatinden önce, kendist'.e hastalıklarını konuşan pazeteciîere Osman Böiük Fakat buna rağmen. meselâ Ameri başı. sündemde iç ve dıs mese'.eler'.r. kada yüz sene öncesine nisbetle öb.ılundtı^una söylemlş ve yabaneı bir lümlerde yaş vasatisi 30 dan 60 a Üniveraltede Doktora tezini .İngllte yükselmiştir. Bunda tıbbm rolü âşire. Yunanistan. Türkiye ve Kıbrıs me kârdır.» selesU mevzuunda hazırlıyan blr I'.!m Dr. White, bu arada şunu söyle iri.ımımızın eserin; göstererek Bu miştir: me^elevi de görüsece^tzt demiştir. « Ölüm. yashlıgın deŞil. hastalıGenel fdaıe Kurulu toplantısı geç vakte kadar devam etmlştlr. Kunıl ya ğm neticesidir. Bir insanın hakikî nn akşam toplantr.arına son verecek yaşı. çalışma gücü ve hareketi ka ve muhtemelen blr tebliğ yayınlıya dardır.» caktır. Dr. White. daha sonra kalb hastaCtHAD B^BAN'IN CEVABI İzmir 4 (Telefonla) Başbakan lıklarvnın ekserivetle irsî olduğunu Adnan Mender^sın Kıbns mevzuu ile söylemiş. hastalıeı raeydana getiren ilgili olarak dün Bursada , yapmış sebebleri şöyle sıralamıştır: a) Hareketsizlik, tembcllik, b) Tüolriugu konusmaya ne diyecegi sorulan Hür. P. müetvekiITerinden Cihad tün ve alkolü derecede kullanBaban sunları soylemistir: mak. el İklim ve irtifa değişiklikle1 « Hür. P. Kıbns mejelesini esa ri, d ) Gıdalanmada kontrolsuzluk, sen bir memleket mesele») olarak yani yaktığmdan fazla yemek yeme. telâkki ctmekteriir. Bu arada partiDr. \Vhite: «Yuvarlak tırnaklu kımiz hükümete yardımcı olmak karanndadır Fakat bu Menderesln ileri sa boyunlu, adaleli tipler, umumiyetsürdügü fikH yOrütmek mânasma le kalb hastalıklarına namzeddirler» aiınmamalı. Kıbns mevzuunda mu demiştir. Dr. White, bunu söyler söy halefetle iktidann Işblrtifi ancak ser lemez. salonda bulunanlar hep bir be«t münakaşaların netlcesinde irade | len tırnaklannı kontrol etmişlerdir. ve vicdanlann bir araya gelmesile Dr. White. devamla: < Kalb hasvOr»l bulabilir.» talıkları daha ziyade erkeklerde göHür P. mebusu. Adnan Mendere rülmektedir, demiştir. Kalb hastalığı sin kullanmıs olduju «Kalbgâha en geçirmis insanlar için azamî 3 haftadaht etmek» jfibi tabirlerl kendlslne lık bir istirahat kâfidir. Ondan sonra yakıçtıramadığını soylemiş ve Adnan hareket etmek, dolayısile kanı pomMenderesin şimdiye kadar takib ettiği Kıbrıs politikasının vazih clma palamak lâzımdır. Hareketten kordıgını iddla ederek su mlsallerl ver kanlara snınu söyliyeyim; bence ya takta yatarken infarktüs geçirrhiş has mistir: « Başbakan evvelâ Kıbn» TOrkl ta adedi, çahşırken geçirmişe nazayeyi alâkadar etmez. înıriltere ile Yu ran daha yüksektir.» nanistanı ilgilendirir. demişti. BilâDr. \Vhite, daha sonra, kalb hastahare tahllye edilirse Kıbns Türkiye lığı geçirmis hastaların tekrar çalışnin olacaktır. demiçtir. Daha sonra ma hayatlarma dönmeleri ^rehabiü da Kıbns An3vatanın bir pnrçasıdır, tation> meselesinin bütün dünyayı diye Gruptan karar almıştır Şimdi ise bu Grup karan degiampdigl hal me(gul ettiğini. hattâ geçen eylülde de Menderes tek baçına Kıbrısın ya Moskovada Rus Sağlık Bakanının dahi bu mese'e üzerindeki endişeini rısına razı oluyor» demiştir. anlştmıstır. Bu arada Amerikan Cıımhurba=k?nı Eisenhower'in. hastalıktan sonra zorla (golf gibii spor rejimine tâbi tv.tulması npticesi tarramile iyüeştiğini belirtmiştir. Dr. White, sözlerini bitirirken: Başıaratı I mci sahiiemtzde •Günün Jıirinde. damar tıkarmıası runda meknuz bu kabiliyeti mey âfetinin önleneceğini ümid ediyorum» dana çıkarmak imkânlarını hazırla demiştir. * * * | maktı. Biz millete inanmış adamlaKonuçmasını bitiıen 65 yaşındaki rız. Atatürk bize daima milletin akU selimine inanınız, bu milletin kanm şöhretli kalb mütehassısı. merdivendaki asalete güveniniz demiştir. D2 leri üçer üçer inerek süratli adtm mokrasiye biz, bu imanla ve idealle larla otomobiline binmiştir. Hnluk DURUKAL bağlandık. Bu ideal uğrunda yolumuza fedai olarak mutlaka devam edeceğiz. Başımza getirdiğiniz adamlan size tahakküm etsinler diye getirmediniz. Bu vatandaşlar sizin ışlerirüzi görmeye memurdurlar. Onların âkıbetini seçimlerde siz tayin Başlara/ı 1 tnct «a/lifede edeceksiniz. Fakat her hak bir va gresine, bsşıa Başbakan Adnan Menzife mukabilidir. Oylarınızı verirken deres olduğu halde, bütün genel idabu vazifeyi başarmaya dikkat etme re kurulu azaları, Izmir ve civ&rı niz lâzımdır. Vatandaş, oyunu ve vilâyetler mebuslarının davet edilerirken memleketin kaderini düşün. cekleri bildirilmektedir. Hâlen ya pümamış olan yedi kaza kongresmin Verdiğin oylar memleketi ya yükderhal yapılarak il kongresine hazırseltir veya felâkete sürükler. İkti lanılması için gerekli tebligat yapıldara gelen vatandaşlar ne kadar te | mıştır. miz, ne kadar faziletli. re kadar vaDiğer taraftan il kongresi arifesintanperver olurlarsa olsunlar murakamuhtelif hizibler de derhal faalibe olmazsa yanlış yola gidebiiir. [ y e t e ' g e ç r n i ş t i r . Bu arada yeni memleketi sıkmtılara götürebilirler. i s i m l e rden bahsedilmekte olup, hâMurakabe demokrasinin temelidir. len il idare kurulunda bulunan baz: Üç günlük ikbal hayati için mil kimselerin yeniden seçürilmemesi lete zehir yutturmak. kan kusturmak için hiziblerin hummalı bir faaliyet bizim yapacağımız iş değildir. De gcsterdikleri söylenrr.ektedir. Siyasî çevreler, İzmir D. P. il konmokrasiye inanan adamlar hiç oir şeyden korkmazlar. Yalnız vicdan gresine büyük bir önem vermekte ^ larından ve Allahtsn korkarlar. îkti dir^ darda bulunan partinin devlet içinde nafi bir uzuv olması için partiranlık yapmsmasi lâzımdır.» Günaltay, iktis?dî durumumuza da temasla çekilen sıkmtıların iktidar partisinin hatalarından ileri geldiği Bfcjtoraf; J inei sahifede Bu suikascln Rlyad'daki Mısır atani ifade etmistir Bilâhara konuşan parti meclisi ü semlliteıi Albay Ali Ersed tarafmdan yesi emekli Orgeneral Şahab Güıler, hazırlandığı ve Kral Suud'un komilköğretim davasınm ihmale uğradı plocu Mısırlı Albayı derhal hudud dışı ettiği bildirilmektedir. ğını, Atatürk ideallerinden inhiraf edilmemesi lüzumunu belirtmiştir. Bundan sonra Orhan Öztrak rpjim davalarını mi^allerle izah etmistir. Son olsrak konuşan CH P meclisi GüRt'SÜNÜZ KUVVETLİ Mİ? üyesi Atıf Ödül. Halk Partisinin de Anahtarlardan digerlerinin mokratik anlayışı üzerinde durarak htç blrine benzemiyen 5 numademiştir ki: rah?ıdır. c İktidarın getirdiği bahar ha I HESAB OYUNU su şekilde vasından rejim davalarınm bir kıs j halledilecektir: 3 7 y 4 = 343 mını olsun hal çat^sine bağlamak ; + ümidine kapılmakta milletçe haklı 201 : 3 = 67 idik. Aslında bahar havası C.H P için yeni bir tutum ifade etmemiş238 T = 231 tir. Çünki muhalef?tte kaldığımız ta 1 DÖRT MEMLEKET ve oralara rihtenberi muhalefet çalışmalarımız hap cisimier şunlardır: daima bu anlayış içinde cereyan etA Belçika kongosu: 5. 7, 10. B Mısır: 2. 9. 11. C ttalyamistir. Bahar havası. hiç bir zamin 1, ?. 12 D Japonya: 4. 6. 8. C.H.P. nin reiim davalarmdarı en ZlIltN SPORI.ARI: ufak bir fedakârlık yapabileceğini ! 1 Yedi yüz eili lira. Cemil ifado ebnez.s | iki yüz. Ali ile Günsy bir arada Konere saat 15.20 de sona ermiç ; dört yüz. Ali üç yüz. Mehmed ve İl Başkanlığma Abdürrahman Al • de yüz elli lira almışlardır 2 On üçer metre ara ile. ruğ seçilmiştir. 3 Mahmud yetmiç beş lira Gülek. Edirne il kongresinde | almıçtır. konu«acak i M^hmuda düşen para X olarak Ankara 4 <CumhuriyetTeleks! gösterilirse Ahmedîn payı X'3. C.H.P. Genel Sekreteri Ka=ım Güle!» Feyzininki de 10 + X 4 X'3 "lur O halde: Edirnçde yapılacak olan il kongreX J X 3 4 10 j X 4 X 3 = 21C sinde hazır bulunmak üzere. vsirın 4 Çocııkların on beşi kız, ye=aVwh ucakla İstanbula eidecok ve •^i=i prk ktri iki ayn cins X oradan da otomobille Edirneye hare . ve y ile gösterillrse mesele şöyle '•"t edecektir. hnll^iilir: tl kongresfnde mühim bir konuş ; 2 X 5 = y 1:X l 2 j ; ma yapacak olan Güleke bu seyaha j X 2 y 4 l: 4 y 4 2 = 5 y 5: tinde gazeteciler ve bazı partililer 1 y = y. x = ıs. refakat edeceklerdir. I G.H.P. Kırklareli İ! Kongresi yapıldı İzmir D.P. İl Kongresi hazırlıkları Bajtorarı 1 imci tahited* Menderes, sabah saat 5 te nıisafir kaldığı Merinos köşkünden çıksrak tek basına Çekirgeyt kadar yaya yürümüştür. Bilâhare Çekirgeden Yeşilcamiine giden Menderes, Yeşil türbesini de gezrr.iş ve saat 10 da Belediyeye gelerek şehrin imar. sergisini ve maketlerle plânları tetkik etmistir. Kabartma olarak yapılan Uludağ teleferiği üzerinde de iza hat almıştır. Bugün şehircilik mütehassısı Prost da şehrimize gelmis ve akşam geç vakit Vali Konağında Reisicumhur, Başvekil ve alâkalılarm huzurunda Bursanm alacağı yeni imar veçhesi üzerinde uzun süren "bir toplantı yapılmıştır. Tcplantıyı müteakıb Çelik Palasta verilen ziyafette hazır bu lunmuşlardır. Reisicumhurla Başvekil yarm saat 10 da uçakla şehrirrüzden Ankaraya doneceklerdir. CumhurbafkaAi ve Başbakan bıgün Ankaraya doniiyorlar Almaa ordusu da atonı silâhları île teçhiz ediliyor Baftarafı 1 inıri sahifed» lardır. Görüşrr.elerde. yeni kurulmuj olan Batı Almary» oTdusunun. Sovyet Rusyanın devamlı tehdidlerlne raSmen Birlesik Amerika tjrafır.dan v«rilecek atom silâhları ve güdümlü mermilerle teçhlzi meselesi müzakere edJl mlştir. Dulles Parlste. Fransız Başbakanı Mollet ve Dıs Bakanı Pineau ile gbrüs. meler yapaçaktır. Ayrıca, B.rleşik Araerikanın Avrupa diplomatlarır.ıri akdedecelkeri konferansa rtyaset edecektir. Egede senenin üçiincö büyük orman yangını Baştarafı 1 inci sahifede hayı istilâ etmiştir. Yangın mahalline sevkedilen mükellefler ve askert birlikler saat 18 de j'anguıı söndürmeğe muvaffak olmuşlardır. Yanan yuz dekarlık saha içinde binlerce kızdçam ağacı tamamen yanmıştır. İlgililer, tahkikata devam etmektedirler. Baştarafı 1 inci sahifede bakan Menderesln o*lu hafif. Antalya mtlletveklli Kenan Akrnanlar'm eşi Lutflye Akmaclar ve aoför agır IU re'te yaralanm;rlardır. Taralıîar.n 1!S tedavllerl, önde ayrı bir arabada gitmekte olan Bayan Menderes ve Sakarya trafik ekiplerinin yardımlarile yapılmıçtır. Yaralılar Sakırya Devlet hastanesine nakledilmisicrdir. Mliessif bir traf.k kazası Günün Mevzuları İkinci tahifeden defam zlfe alabilmesi için. eskl tecrüBelerl kâfl görülmüyor, kendls! de bunları kafl görmüyor ve yeniden slyasi lmtthan safhalarım teker teker aşıyordu. 1947 yılında onu Stutgart Universltesir.de poltik llimler ve tarih profesörü olarak ders verirken görürüm. Blr sene scnri da urbest Derrıokrat Parti mebusu olarak Federal Mee lls» glrmlş. 1949 yılmın eylul ayında da ekseriyetl» Cumhurbaşkanı intihab pdilmiştl. Hayati boyunca zorbahkla, haksızlıkla müeadele etmi? olan Alman Cumhurbîçkanı bu andan ltiba ren de bu uğurda mücadeleden gerl kalrr.aa.ış. bu mücadeleyl partller »e hatta kendl partisi üzerir.Se tutmuştur. Ve bunun netleesindedlr ki. bütün styasi partiler 1954 yılında yeni blr Cumhurbaşkanı seçilmesl lâzım s;el:r.e. > ' ' i ?: >. aramak lü»U"unu • hl'setmemlş'.eT. sayın Theodor Heun den bu merklden ayrılmamasını lttlfakla rica «mişlerdir. Bu sebebledlr ki biz bugün Alman Cumrrjrbaskanının şahsında, bütün Alman mllletini, busün için ondan ay rı yasıvan fakat eninde sonunda onun la birlesecak Do6u Almanya halkmı da tereddütsüz selâmlıyablliriz, selâm l:yacağız. BSyle bir günde temennlmiî, iki mir.et arasındaki baSların. Blyasi olsun, tlcarl olsun, kültürel olsun, aür ?.e "''.i'Ties:. kuvetlenrcesldlr. Feridun Cemal Erkin '!imadn»mesini verdi Paris 4 (A.P.1 Türkiyenin yeni Büyük Elçisi Feridun Cemal Erkin, dün Elisee Sarayında yapılan bir merasimle, Başkan Rene Coty' ye itimadnamesini takdim etmistir. Kral SiKid aleyh'ne su>ka<id fesebhüsü İstanbul dün Heidelheim'i 106 yendl Üçüncü beyne!r>.'.l»l Ekşrlm Tumu vası rr.aç'.arı dün TE Dağcılık kulübünde başlamıştır. Dün yapılan Plor= kar^'Tî'rn'sında Oktay, Aykut. 8Ümer. Ahrnedden kurulu İstanbul Flore t3kımı Alman Heldelhe'.m takımını 108 maflub ederek başarı kazan mıştır. Bugün saat: 17 de Epe ve Kılıç mü sabakalar: yapılacaktır. Meselelerin haili ! = • • = Pazartesi aksamından itibaren ATLAS SİNEMASINDA AMERİKADA OSKAR ve diğer 14 memlekette 14 birincilik mükâfatı kazanan yegâne film SONSUZ SOKAKLAR «La Strada» Artistleri: ANTHONY QUİNN RİCHARD BASE HART CİULİETTA MASİNA İlaveıen JURNAL 10 MAYIS CUMA SAAT 18 30 ATLAS Sinemasmda GÜLCİN BAYBURT BALE VEDA RESİTALİ MİHRAN EBEYAN'm iştirakile ORHAN BORAR Trlosu refakatinde Biletler ATLAS gişesinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog