Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

r DÖRT CUMHURtYEİ 5 Mayıs 1957 F Kazıkçıiarla Savaş Derneğı Yazan: Burhan Felek *ı r şey tıkandı.. etrne' Ne lîtahı kaldı, ne keyfl .. Dondü Hay yaşayasın.. billyor rmj»ur Hülki, sen iyi çocuksun.. yani lç.nde geld! Ötekıler masaya oturrr.uşlardı.. fenalık yok!. Yalnız geç kâvıyor Ba|tadı!ar yemeye Fazıhn sesı o kadar kestldi kl. hepsi: sun.. yoksa... 9 Yani biraz mankafayım mı demek Yahu! Sana ne oldu . diye sor istiyorsun? duiar. Yok onu demek lıtemiyorum Sormayın kardeşim Sağca tıir S* bıleyim.. yani .. azı var Övle ağrıyor ki .. Güzel Yani ben geç çinamrırfl. ıtimaaım Aspirin'. Yahu b'.raz konuş be. para İle >ulla değ'l ya!. Suraya seni de azs yok boyle şeylere de. ondan geç kav Baıu mı demiyor. kaç tane yut rarnak.an değıl. gıiç inanm^ktan. tum Yolda blraz hafiflera'ştı.. şimdi p Hîh'. Iyl buldUT ama bir kere gene başladı n .temem. inandın m ı ' . Artık önüne durulmaz.. ' Sökttır yahu' Çekilir mi böyle?. Meien?. j Herkps vemeye bîsladı Fazıl rakı Sen de ' benı karıklıyacaksın d> Bâyrama r.ereye gidıyorsun? 1 • Vallaha Biz her bayraru oizun : içiyordu. *ndan klyınvallcenm Yakacıktaki köşirtme j Yahu! Güpegundü2 güreşin altın. Yoock vallahl de»H ' seni de müI da rakı lçllir m i ' dlyenlere: esss,ler jrasına ülac=|ım. Bir ksç ar glderiz. Bu srıe de öyle yapac?8ız. 0 Guzeeel.. soeuk oimaz m ı t D sıme İyi gellvor blraz uyujtjadaş dsh^ var . en'srta bu isi basa. Köşk lodosa ntzır.. guneç ıtlnde . ruvor cevabını vf^'yordu ırız oaraya cula hacet y c k . ayda Su barı da var.. sanatorvnm gibi bir Ama çok fena vazivftte ldı Yanın L ıki iira. r şey .. i dakilerden par? isteyeTneıdi ÇOnk O >=1srl5 kalmaz. Oh o h . Allah afıy«t versln. th ı bunlar Fazıla a^r"bp a t n d a n bir kı? Kalır, kalır. b«n gideylm. Sana ivl bayramlar te j vermek niyetinde idi'e*. Parasız pul Nasıl kalır? o Sen tajhhlıd xağıd:na a y i a iki rflenn: ederim kardeşım. Haydi Allaha I suz bir adama kız vçrrr:ekt n vazgeçeI b.lirlerdi. Isler bu halde Iken.. Fazıl >uçuk ki*:d veririm diye yazarsın, ısroarladık Ibirdenbire yerırden fırlayartk yan ma•er.der fazla blr sey tsteyerrıezler. arkada'slle yemek Bayramın lk:ncl gunü lçin Fazıl ar. j sslardan birirıde kadaîlarırtdan beş k.şiyi M«nrıar3 sa I ylyen blr r« dotru koç'u Konuşîar'.a yahu! Nasılsın bakalım. Ne konuS'yım Fszıleıgım bİT hllinde bir kasabamn p n e l bir lokan | Vay Samiciğîm tâtına davet etmiştı İki kadın, uç »r (Boyn'irıa sarılarak» bayramın mübaKlrlü aklım yârmıyor. ktk. bir de Fa*ıl altı kişi... rek olsın avol nereden ç ı k t m ' Yatar. yatsr. oldj mu* ) Samı dediğinl Uuııdınıı defll mi' Bu kaaabadtki lokantacı F u ı l ı n •». flçini çekereki peki. cemiyeti reisi Ha.y yaşayasın! Bak ne patırtı ko ki ahpabı ldl. Her zaman oraya dost Kazıkçıiarla mucadele servisten olar. acenta Sami tdl oaracâfım . gizetfîer yazar. reslrr.leri larlle gider. yemeklerden. çok memnun olurdu. Porslyon'ar in Ayol senden b r ricam var. had "nlz cık'r. saflı. fiat'.ar hep insaflı gel:rdi Üatelik maıaları oir'e? 4; re!im . Ben r«mbnt çektirmem. bu lokantaci Farıla kredl de yapardı Nssıl nlur' Neden?. Davetlilerden Dr. ErdoMnın arabuı İsiemem yahu! Zorlan Seğil ya!. Burada iki kUİ canınız tıkılır. iie bu altı kişi yola dü?tüi;r Fazılın Bak bizim m^>«aya.. bir kol çengt had Pelcl pekl. eh bana musaade... cebınde yüz lira kadar blr para v»r I hadl.. (garsona) oglum fu masayı bl Ne o ' . Gidiyor musun? Gid.yorum simii doooğru acsnta Onunla lşi Idare errrek n'yetlnde. Çun ıımktnın vanına getir. ki bt; çocuklara blr kaç ziyafet bcrcu I Ma=ayı Eetirdiler Oldu mu sekiz ki. var. Nerede yedirje daha p^halıya 1 ji.. Blrdenbire Fazılın /ıeşesi yerne Carırr. Boç acentası Samı vardır. mal olur. Eh bsyram da... Bsdava araba j gelir gibi oldu Zaten pazıl. Saminln da var . Bundan iyis: can sağlıiı . tyan.na oturmnş^u Yemekler yenlr. iç Tanımı/orum Yol uzun surüyor. Vaklt ?eç>rmek kıler ıçl'.irken Tanırsın tanırsın.. haydl Allaha gar»onların ışıtebılecelU;m. Ksdınlardan b!risi: , «rr.arlacık gi tekilde: •. « Hadl, yaıı mı rura mı oynjyalıml Güle gule diye ortaya bir flkır attı Fazıhn da Sftmî. kardeşim bize blr şey ıs tki buçuk mu yazacsğızt. Canım vaktl gelinre onu düsü boyl» | a n s oyunlarıra zaafı var marlasma! Yahud: lürüz .. Oynanm ama.. övle ylrmi bef ku. I O bal'ktan blr tane veraene ba. ruja falan oynamam... Peki . eyvallah i n » . g bi lfı:btliklerden gerı kalmı Kaça oynarlın' Haydi güle güle... Fazılır dişi de gecmışti. yediler Iki buçuk kâğıdına. . Aa! Aptal glbi unutuysrdum.. (Ce. lçtiler... gezdıler tozdular.. Fszıl S«1 OooO binden blr kagıd çıkarsrak) Jtrraya m'"i«>n avrılmıvorâu Nıhayet Dr Errnîa et Eyyy' Napalım. Lalapftfa «Jlsndl dofan: recek dejiliz Nedir ot Beyanname.. Vlllyete verecegi*. Liraya fit oldular Her defasında bir ] Faîıl Bey artık kalksak' deylnce Hulki beyannameyi okur.. l'.ra Bajladılar oynamaya. Doktor a Farıl hemen; Ben S«ml İle dönerim.. Hadl slre rabayı ldare ettlfl lçin o oynamıyordu Bunda blr şey yok kl... 1 Ne olacak yahu! Piyasoda halkı I Slrin anlByacağınız BOyükçeVrmeceye Allalı selimet versin dlyerek bir ker» | onları başındin savdı. Ondan sonra kazıklıyanlarla kanuni vasıUlarlt mü | geldiklert a»rr«n Fatılın ceblnde 15 ca«?le maksad'e teşekkü". etmiş bir klgıd kalmi|tı. Ama pens de kaybet Samıve yanaştı: Evy' Reis bey anlat bakalım Ne dernek. At tmıanı.. (Saatlne bakarakl tığıni «ıkarmak ij<nH!le oyuna devam oluyoruz. saatim de durmut taat ka<f. etti. 10 kftffıd darıa kaybattı ve.. Sami herr.en ceblnden blr kart çı Artık oynaınam... B a | . m fifti.. Onbirl bes geelyor. Oooo' On iklden « w e l gltmeıtem diye oyunu kacattı. . Az sonra sahıl k«rdı.. Sami Hojbeş Fazıl ev sah ; bi vazırane kapanır. hadl hâdl Irrtalıl. lokantasına e«ldiler Kazıkçıiarla Savaş Dernegl B^skanı Hulkı ımzasmı atar. katıda bakar. tavrlîe içeri etrd'ı . Bir güzel masa r Altında da adresier. Basmı sallar Blr şey toyumeden v ayırdı . ga sonu çsğırdl. Tesekkür edertiıim . Mukemmel rlr. Oğlum.. paton nerede?. S!mdi sen onu bırak . tşler nasıl gl Burada beyım dlvor. diye mevzuu değiştiren Faz:l Fszıl bunurı glbl üç arkadajmı da Sen bite | u m a u y ı hazırla! Altı Samıye* ı muracaat ederek beyannameyı ik kışiyız. iEtıko?unux var mı?. hesabı ben gorürüm. «en... mal ettıkten sonra bir gun Saniinin Var bevin. Na»ıl olur. yok yok .. Sen onu »az:hane»ınde toplantırlar Sam vı reis, Ali. K u ı u ' bana bırak . dedkten spr.ra: , HıılKiyı ı^numi kâtıb. F t ı ı l ı da mu"isseeect yaparlar Boylece vazife tak Ben şimdi pelirim.. diyerek lçerı Biz bir parça şuraiarda dolaşıp glrdi Mutfağa girdl. i de yapılır ve b«yanname Vllâytte ver.l.r. Derneğin nlzaranamMl uç hava alahm Sen altı k'fi lçin istakoz.. Patron nerede* İOTI maddeden ibaret Makaad. vazlfe ;is kebabı . meze falan hazırla . Gel. Uzun boylu b^ris1di3:miz z&man beklemiyelim... Patrona Benim bayım. "Ksımı ve kongre. Bak bana kardeşım Hesabı göreHk m^traflara u=r|uık İMrkes onar selâm sovle «Fazıl Bey Keldi» de.. o yim . ama şu kartımı al! .. Ona gore lıra ve.'.r. Bıraz klgıd battırırlar. bi anlar . Lokantacı Zekâinin Fazıla kredı yap he&abı vap yani kazıklanmayı h:c makbuz Bir d« reıse nahsus 50 .:«dar kartvızlt. Bunların masraiım mamasının imkinı yoktu. Onun lçin sevmeTt de . parasırlıktan hiç «ndlse etmlyordu. i Ynk bivım. Bi'de öyle se> yok 5aml öd«r Dernek gszetflerde haylı te&ir y a p v . Şöy'.e kat*banın deniz kenarındt blraı Tarifemiz var. dedıkten sonra «srsonı; dolastı'ar Fazıl: çağırdl. *mly« cblzı de azanız a r u ı n a yazı Oooh! Cennet bîradsr. ceinet. H2» d.ye bir çok mtktubiar geUr.. t t Hüeyin.. bayların hesabını getlr. efonlar ed.i.r Sami DU isımlerı de bir 'Lâkin bizde turltm ilerlemeı kı? Şu ta Peki usta!... dlven çocuk e'indek! ' hildtkl macbelelijti kaldınrak yok mu" deftere bir şevler leftere yajrmğa tMflar. yazarak mııtfaŞj Hulki Fazıhn bu teşebbusunü .ik Ne ise şimdi bunları konuşmıyalım.. girdi. Fazıl da: oace al yla ka.şılamıjken matbuatta Âssbım bozuluyor. Geç kalma arkadaşiar gidecek., îk.iie.r.e oakartk adama h&k ver. Han'rplardan biri bir top getirmiş ! dedik*"en sonra arfca kapıdan çıktı •r.eye bajlar. Hattâ bir gün: [Yavaş yavaş. kasabamn içine Eîirerek onunla hlrat cvnadılar. . Ulan Fazıl.. once ınanmazniftını | Haydl artık acıktım. dlyen Tarıl 'tst^nbula hareket eden otobuse atladı... ma ş.mdl yeva» yava; ou isın yuru I herkesten evvel lckartaya gitti.. ma•eccğ.ni urr.id etn.eye ba;iadım. Ertesi gımıi hiç gorunrr.edi Üç gıın saya baktı . mezeleri eknlk buldu. Dog. Olacak kardeş.m, olacak Tek ba ru rrutfağa. bakındı Zekâiyi bula Jorra S?*nii!n «B'.zzat kendımi miidafaa edem!ypek cemiyet muhasebecisı ımıza her.fler b;xl eziyor. Ş.mdi bir rr.adı. Bay Fazıl t"rafından kazıklandıjım oıet yaptıracagız. Azamıza dafıtaca Zekâi Efendi yok mu? için demek başkan'ık ve aıalığm'a" âız. Renkll resrrıni bastırıp Tıcaret istfa etti^lml EayRı'.arımla blldlrırimr'. Idai.r.a v* dukk&nlara dağıtacağız. Blraz borultJu Rak o zaman b.;e kazık aubuen c'.ur Diye blr k?#idı ge'.di Fazıl b r h?ft? Bayram diye m' yoX» T3U.. Haa!... Unutuyordum Vallyi fahji Hayır bavım Zekâi Eftndi burayı kadar bundan kimseye bahsetmedi. Blî yapacağız.. onu da bir yemeğt bıraktı . biı âldık. hafra sonra Sarr.iyp rastladıâ: zaman: ;9ğjrayım. Bugunlercie pek «uğurtlu Aman sen de hic şakadan arl? Yaaa?. ".um ustomde. oj'le olmasa ber. davet Biz de »lze hlzmet ederiz bai'im.. mîzsın yahu! diye işi alaya boğmak tstedi. va istifanaraeyı iad« etti is« ne etnrederseniı. . Fazîl fazla komışmadı . G;rtla|ına de Samı kSTınrdan donmedi Canım bir sey yaparız. Merak Aman illâllâh kârdeslm bıktım ıallühi . r.ereye gltsen kaz'.İJ. E Dtmun 5onu y o k . or.un icin blr cemiyet kur. r. aya karar verdiru. Çok iyd. Kaıar verdlrc.. ve faaliyete geç;:m KfzıkeUarla savas derneğl. Ne 50 YIL ONCE gmtıımnımımmıınıımıtnıı BULMACA CUMHURİYET'in Tefrikasu '• • • 1 [ | j SırmmHitımmtıımiıımmMnımııif'rm Y a z a n : N . S . " " " Türkiyede yapılaıt ilk edebi ankettJ . Muhiddin kimdir? | m ( L • i 1 KAPA N DI Yazan: NtHAL Perde~ KARAMAĞRALI etmiyor. Be» yıllık bir aynlıktan sonra geçen hafta düğünde karşılaştığımız zaman ne dedı bana?... Yok, yok, kendini mesul sayma, Sedad! dedi. Bütün kabahat benim, dedi. Kabahat benim. aşkımızın bir cmür boyu devam edeoe*ine inanışımda... Yordum seni. bîktırdim seni, yıldırdım seni. kaçırthm seni. . Fakat ben de senin ardındp kocamia tek başıma kalam'îdım, dedi. Alkol iptilâsı. morfin ip'iâsı gibi bir şey bu: Bir kere aldatmağn alışmıyagörsCn insan. dedi. Kocamı aldarmağa devam ettim. Üçlü hayatımıza davanamadı. beni bırak*ı, dedi. Son *şığrm ikinci kocam oldu. Benim'.e evlenmesi için bilsen n ? kadar y l < vardım Bütün iyi niyptlerimle ona sarıldım. Dürüst hayatımı devam ettireceğim. Fakat g?ne benim kararımı sarsma. dedi .. Muhitimden uzak ol. dedi. Biliyomın. sam karşı zayıfım, bu durumumdan istifadpye gene kalkışma. dedi. Yoluna dikilir*wn beni koğ... Ç?5ınrs=m cevab verme . Istersem de bana gelme .. Ah. Sedad Sedad... Bırakalım bu dansı yarıda... İçimde uvuyan jnlanı depreştirdiğin kâfi. dedi. »1 BİRİNCİ KİSIM I Zihin sporları 1 Ali, Mehmed, Cemil v« Günay orUklama bir piyango bileti almışUrdı. Kazandıklerı ikramiyeyi bileti alırken verdikleri para nisbetinde payla^Ular: Aliya Mehmedin iki misli. Cemils de Günayın iki misli düştü. Ali ile Günaym eîine geçen paranın toplamı Cemile düşen partnm iki mfslidir. Gflnayın elin» geçen paranın da yüz İira olduğtmu biliyoruz. Bu hesabca, piyangoda kazandıklan pera ne kadardır? Meğer Türkiyede yapılmı? olan ılk edebî anrf'et. şimdi>e kadar hepimizin sandığımız gibi. Ruşen Eşrefin şu meşhur ıDiyorlar kı...» si değilmiş <1>. Ve hayaUn pek garib oir tesadüfü. «Dıyerlar kı...» den penelerSeSüMıvı Ktni ıtjiiklarına g e l ' 7 Boyun e g i p m u v a ı ı i u t «rtml? ce evvel yapılmış, fakat şimdiye kajdurumda 6 Açık kumrahn daha medi. Demek ki seslenmedi, sesledar hiç bir yerde neşredilememiş oir | açıgı nemedi. Kupkuru boğazında sesi başka «edebi ankeii» bulup «Cumj YL'KARIDAN AŞAÖIYA: düğümlendi. hurıyet» sütunlarında sizlere sunm^k I 1 lstanbulun güıel manıaralı Beyazlı d5rt kişi sedyeyi Snunbahtım günün birınde bana nasıb ı küçük körfezlerinden biri 3 Tersi den geçirdiler. Hasta odalarmdan kılacakmış! | bir cin« ytindür S Y a n kurutmaBu sahifelerde elimdeki asıllarının j ya mahs'is kum. hayvan yetı«tirme birine yöneldiler 1 Sedad Doruk, sedyenin yanıba}inmOesse^lerinden. 4 Ordflnan baklişelerini yayınlayacağım bu fevçnda bu ünvanı tansıyan bir hüküm da rariidü Bakıriarmı gene kadının kalâde ilgi>e lâyık anket, 13261910 yıdar vardır. bflyle yerde yemek r e karu çekümiş ince yüzünden ajıralında yppılmış . mekten=e bol yerde dayak yemek mıyoHa. Bu jüzde ıstırsb ifadesi Anketin suallerine el y?zıları ve d?ha lyirtlr. 5 B n n ' i ı v ' d a hir yok. Bu yüz, durgun bir ruhu akimzalarıle cevab verenler arasında. bölge. eski harfsettjrmede. Nermin sanki baygın Mehmed Rauf gibi. Celâl Sahir gibi lerden birının r değil. uvuvor Hem de güze] blr rükıınufu. 6 \'i\ doktoı; Rıza Nur gibi, filozof ve Sıyrıidı kollarımın arasından, beya görerek Ujuyor. Gülümsüyor cudünü ortari' sair Ri2a Tevfik gibi. Cenab Şahani pistin ortasmda tek başıma bıkatdırı* (iki keXeye uğar!ı$;ndan haber?iz gibi beddin gibi. KöprüKizade Mehmec" raktı. Sonra, o kırmuı burunîu, men lime). 7 B. Uy^nışı nss'l olac?k? Ne olmuş debur kocasmm kolundan çıktı gitFu?d gibi. o devrin en maruf edebî «arkıya gSre V.f^. Merhurn Mehmed Muhiddin Nermine? Ameliyattan mı çıkmış? ti. Ve ben o günder.beri Nermuıi şöhretleri mevcuddur. Ve bunun riWne fil dl«l ta Bir k^za mı geçirmiş de hastaneye unutmv.'tum. Hiç aramrdım nnu .. içindir ki bu antret, kendisine har İhsan Earlas da bana çok kıymetlı r.nk v a p t ı n l m a ' gerırmişler'' Aramıyacalım da .. Zaten aranacak vr'dolunan kadın canacak dikkati kolavca ode\ebile raalumat ve vesikalar v^rdi. Dnk^or S"dad Doruk. konuşama yeri ka]rrrmış da .. Vicdan azabı cek genıs. ve muhtelif cepheb. «kıyKırk yedi yıl evvel yapılmı$ ve 8 Bir »oru ta Dunku hulınacanın kısı. i m d ı d tstemanın. oârenemcmenin azabını du gibi tatsız bir şey olmuş . Ne kadar met» unsurlarile yüklüdür. neşredilmemiş ilk edebî anketimize. me fervadlarından tlallcdllrr.lş »ekll yuyor. Korkuvor: Konuşm=k is'ese da değismîs . Çirkinleşrriş. h.rpani«Mehmed Rr.'.ıf» un. cCelâl Sahir» in. Fakat şaka değil. 47 sene bu. Aboğazında sesinin düğümünü çöze leşmiş. Belli, elden ele gezmr= «Vk caba 47 s^ne evvel. böyle bir anketi ve bir de bızzat Mehmed Muhiddinın düşmüs. cok sefalet çekmiş... P.üvamiverek gibi geliyor. AÇIK TESEKKÜR yapmayı akletmiş olan kımdi? Ken kendi el yazıları ve imzaları ile Nermini sedyed^n alıp odadaki tek ma girişine sebeb, beni mesul saverdikleri ccvablar da bu kıymetli di«i gibi sahibi de meçtıul kalan bu yıyor.t Sevpilı yavrır^uz O ' t V l t«m z s karyolaya yatırdılar. Sonra beyazlı yarnlan mHdshalepil? b i » önemli anket. yapıldığı halde. bu evrak arasındaydı... B^n o aynı enBunalmışçasma yataktan fırladu dört adam. Sedada dönrîü. Yiizleri kete. o devrin diğer meşhurları taraH.ıneki haftanf">i enffkKİgüne kîdar n?den ya\ınlnnmadı? Ve haşindi. Bak'sları itham ediciydi. Terliklerini ayaklaıına, rcbdöşamljrısimdi. aradan yarım asra çok vafından verilmiş cevabbırın bir kısy o n k1inii?ı b r a l a ı r d a n m sırtma geçirdi. Bu arada kur^uniDordü bir ağızdan: Sayın Prof. Dr. SEZAİ kın bir zaman geçtıkten sonra onu mını. Bay İh.san Bnrlrsın tavsiye et Bu kadını sen öldürdün! dedi ye çalan soluk mavi gözleı i, hnfif tiği yollardan yürüyerek yaptığıın bulup ortaya koyabılmek bana nasıl BEDKEDDİN TÜMAY'a pembe ışıkftı ancak sert çİ7'.ibri £,cnisıb oldu? Bu işc~ evvelâ tesadüf hayli yorucu araştırmalardan sonra rt'r\ g^ce h ıÎTn n de nöbetçı olup «• ler. Ben öldüTnedim... Hem 51me rünen çıp!ck bir kadm tablosuna ele g^çirebildim n ÎTI kîd.ir hiç bir vnrdırn esir^^nMbüyük rol oynadı. Sonra da dostum ilişti. Sarı kirpiklerini kıstı. DüşunüMu'.enâ'nın (2ı ve thsan Barlas I3'ı ın İhsan Be> in verdiği teminata gö yen Bayan VT. Yıldı«"a. aynı »erviste mis, ölmi\ecek. yor. Sekiz yıl önceki bir ağustos jiü öldü. sen öldürdün! re, rahmetli Mehmed Muhiddinın o Dr H>!uka v e Vıi'.iiln n e r ^ n p ' e rÎPrin kı\metli yardımlarını gordüm. Munünü hayalinde yaşıyor. minnet w t^^ekkörl^rİTi'zi suriant Sonra nasıl olduysa oldu, doktor tenâ. Türkiyede yapıhnış olan 'lk anketine >azılı ve imzalı olarak ceNermini o gün plâjda tanımıştı. Küçük OŞİN MTTMCtrnun Sedad. kendini Nerminin başucunedebî anketin müteşebbi^ ve mu vab göndermiş cdibler ve şairleı Arkadaş^n tanıtmıştı. Nermin güzel annesi ve babası da yapayalnız buldu. Gene kadınm miytfi* Giizeldi denemez. Tenpsüblü harriri Mehmed Muhiddinln ycğeni. arasında. Abdülhak H'.mid. Halid * * * bileğini tutmuş. nabzmı yokluvor fakat fazla zayıf bir vücud. Gövdeya Ihs^n Barlas ise en yakın dostu olu Ziya. Ömer Seyfeddin. Hüseyin Cah'.î ve Halide Edı'ole birlikte daha pek Nisantaşında Ugur apartımanının du. göre ufak bir baş. Yüze gıire bü;.uk yorlardL 5 r.uınaralı dairp?indpl<i egya v e rro Ölmemrş iste . Ölmiyecek. gSzler. Bunına fiöre büyük delikler. Mutenâ amcası hakkmds bana şu çok simalar da mevcuddu. Pakit b'lvnianmın icık aîttirma ile s.itı ö'^üm. Sedad .. Beni seni öl Genis bir ağız. . Ama Nerminde gügcsterdiğim bütün gayretlere r?ğ »ında büyf'k blr ehlivet v* d^enıl'ik izahatı verdi: ze".i5:n çok üstünde bir ^py vardı. m»n, peri";an olmuş. ve muhtelif s? g c t e r p n miiznyede muhamrr.ini Bay dürdün. « Amcam bir sapığın korkunÇ beblerle muhtelif e'.lep? dağılmış bu YANİ Ftl.PO'vi v e bu =at'?ta bflvük Konu?uyorsun... ölmedin, Sl Bu »ey, cinsî ra7İbe diye rîp Hes+irisuikasdine kurban gitmiş, hem ala'oil kıymMli mirasın tammmı meydana v r d ı m l n n d ıknnsn B a y l i r K PSAL miyoceksin. lip atılamaz. Nermlndf cinsî cazibedığme bedbaht, hem de alabildığıne çıkarabilmek. benim için maalesîf Tl v e VtCTOR'a teçekM'r e+roeyl den baska adı konulmamış bir sıfat Nabzım attnıvor, deîil mi? vatlfe blllim. kocaman bir «kıymet» tir... Sürey mümkün olamadı. Armıyor ama, 8'mağa başlıya daha vardı. K. N TRİPO man Naıifleri. Terfık Fikretleri. HaDoktor Sfdad, şimdi elbise dolabıeek . Ş!mdi .. Çimdi. Bny İhsan Barlrts, elinde bulunan • ** iıd ZiyaUrı. Ceneb Şahabeddinleri, Sedad Doruk, ütremiyen parmak nın yan.ndaki mütevBzı nösede asıh vesikaları bsna teslim etmek lutfunu Muztarih bulundııı»um Pinnzit hasRıza Tevfıkleri, ve hattâ Abdülhak larile bir ampul kırdı. Kalbe kuv duran bu çıplak ksd:n t^b'usunu, Hâmidleri ile, kırk yıl evvelki devrin göstefdikten, ve kendi elinde bulun tC'lı*ımı t>şhıs ve f n modern todivi vet verecek ilâcı enjektöre çekti. o devirde Nçrmine benze'tiği için mıyanlan da nerelerden »rastırabiİle (feclrt<"i »avın Profı»or hemen bütün edibleri, bütün şairleri. İğnoyi kcluna daidırdığı anda, gene sstm almıftı. bütün fıkir ve sanat yıljızları, bu leceğimi açıkladıktan fonra. r:>h 1 Dr. NECMTTODÎN POLVAN'a kadınm vueudü gerildi, sarsıldı ve Gözlerini tablodan zorla lyırdı. Bu dram havasmdan kurtulur ürr.idile adamın bedbaht fakat mezı.vetli. ve metli dostu Mehmed Muhiddin Be1» r"m minnet v« »ükr ınlanmı blldı gevşeyiverdi. yin hayatı hakkında seniş ve etraflı rlrim. odadan çıktı. Mutfağa rjtti. Cayşenefli alnına taziz ve takdır buseDehset içinde kalan doktor: Tencev ailfsl danlığı musluğun altma tuttu. Su, leri kondurmuşlardı... Eğer büyük ma'umat verdi. ölmemişti... Şimdi öldü! dedi. çaydanlığa doluyor. Ve doktor Se(Bu malumata gBre. Bay Mehmed emekler neticesinde toplayıp hazır»• S A T I L I K " ı Onu sahiden bsn öldürdüm. Sanki dad, istemeden gene Nermini dülayabildiklerini yayınlamsk fırsatoı Muhiddin, devrinin padişahını tah7ckir eşılamışım. şünüyor. bulabilmiş olsaydı, Türkiyenin ilk tmdan indiren Serasker ve Sadralâm Kırdığı ampule baktı. O gün denizde Nerminle yüzme edebî anketin i neşretmek şerefi. bu Hüseyin Avni P^şanın kjrimesinin Olur iş degil... Oerçekte» le yarı^ı yaptılar. Hedefe yaKİaşırken adamcağıza nasıb olacaktı. Ve eğer oğludur. Ve babası, devrin Maliye hir aşılamışım. Nermin onu geçti. Sahile dönüşte Totna. Freze,.Plânya, Dik ben şu anda sana. vaktile onun ta Nazırı Hafib Pasanın oğlu Eşref PaBozguna uğradı. Tübü ve enjektö genc kızın nefesi kesildi. Sedad y&rPlSnya A.dr: Arabcami rafından yazılmış hikâyeleri, etüd şadır. rü kaptı, açık pencereden hastane dım için koştu: Annesi çok gene yaşırda öldüeü Abdüsselâh sok. No: 13 eserlerini. ve şiirleri bulup da oku• Tutunun bana, sizi yüidiırenin bhçesine fırlsttı. Beyaz örtüyü tabilmiş olsaydım. ne çapta. ne kı için, Muhiddin Beyi teyzesi «Şerife Telefon: 44 19 79 gene kndının yüzüne çekmek üzere yim.» ratta ve ne kalitede bir fikir ve sa Hanımefendı» büyütüyor. « Ni^anlım hoş karşüamaz.» keryolaya tekrar yaklaştığı zaman, Sadrazam Hüssyin Avni P^şanın nat meclubu ile karşı karşıya bu« Ah, o nişanlısınız!» rteHrdifıni sandı. bulunduğımu kestirmekto zerre ka kızı olan bu «Ş?rife Hanımefendi» « Nişanlımı çok seviyorıım. Bir Öldürdüğü kadırl Nermin değil. isminı 4 dar zorluk çekmezdin Benim bil maruf Reçid Paşanın < > haremidir. . lıkla soluduğu bir devırde hafta sonra ervleniyoruz.> diğim sen, hakikî kıymetlere karşı Ve parlak ışıklı bir bilgin kafasile, hiç kimsenirı bilmediji bir gene. ev Mehüka... Nerminin yerinde Mehlika Bu «evleniyoruz.» sozü Sedadı iialabıldiğine kndirrinas bir ınnrnn derin şefkatli bir insan yüreğini ş»h 1 den eve edebiystın şdhretlerıni do yatıyor. Yastığa serilen saçlar siyah midlendirmişti. Nermin, şu Kendi gilaştı, her kapıdan bir tutam edebi değil, kızıl... dır. Bunun içindir ki şayed bu a smda birleştiren Reşid P~şa. har^bi esmer, atlet vücudlu gene mimar Mehlika... Mehlika... Mehli la evlenecek damcftğızm hakiki kıymetini. hnkiki minin bağrma bastığr öksüz yavru I yat dedikodusu ç'kararsk. Vakıt oAman ne iyi... Rahüviyetini tanımak ve sonri da rr.em cağa, hakiki bir baba sevgiile b | kuyucularma her hafta, bs^kaUrının kib boy ölçüşmeğe değmeü. . Nermin . kesesinden eğlencelı bir ziyafet çeklekete tarıtmak istersen, lutfen bir lanıyor. ev'.enmeü V\, Sedad onu oaştan çıDoktor Sadad yüreğinin çarpmüsı, karsbilmeli . KBhmete katlanıp, git, rr.e«lekdaşın (Arkası var) ! ti!» ile sıçrayarak uyandı. Ama kâbusa j (2) Abdülâzizi tahtınd?n indiren Bay lhs>n Bırlası ara, Vaktile kenSu, çaydanlığı doldurdu; taşıyur. rîisinin bclki en yîkın doşîıı olduğu (1) Rahmetli İsmail Habib. «Türk meşhur Hüse> in Avni PEşanın toru yakalandığına, hakikate uyandığına, Oğlum, Sedad.. Aklmı başma için. İhsan Bey sana bu zat hakTececUK'd Ff'eb''.a* Tj ih'> rhni rıu. Türk mirî takımınm ve e^ki kendi evinde. kendi yatağında yat topla . Ne oldu sana böyle?. Pün kında her türlü malumatı, ve her kitabının 642 nci sahlfesinde. evvelâ Altmordunıın tanınmıs oyuncuların *ığına inanabilmesi için kırk saniye gece çok içtin... Kötü rüyana »ebeb türlü vesikayı verebilecek duru:nda ı «VakiU gazetesinde yayınlanan Oı ( dan, hslen Denizyolları Fer.srler geçti. Kırk saniyeyi komodun üze sarh^sluğundur. rirdeki saa'in tıkırdısınden saydı. dır. Ben. bu konuda daha fazla ko | anketi bite aynen şöyle takdim edı tckrisyeni. Çaydanbğı havagazma oturttu. Başını yastıkta çevirip baktı. Fosnıı?m k istemiyorum: Een. Mehmed | yor: «Hüseyin Cchidin Ah Kemalle f3> An^dolıı Aj»nsı kurucularından. Kllerirıi robdöşambrınm ceoler:ne Muhiddin Bey hakkında söyleyeco ! bir "Şöare'.isehile' kavgtsı vırdı. • Halen Dünya Gazete^i siyasi yazarı. forlu ibreler altıyı gösteriyor. Per daldırdı^ı Mıman, sigera oaketi ile ğım sözîerde bitaraf olsam bile bi J Kavgayı onlar yaptı. fakat şohreti (41 Harbiye Mektebindeki mcjhur dtler kapalı... Odaya ışık sızmtisı kibritini buldu. Aç karnma i<rnek taraf sayılamam Zira o benim am ] kola» yekalamanın yolunu «Divorlsr gürseş «aatini yap^rı Konfo*ra*T'»ci yck. Helbuki sabah olmuş. Bereket F.deti değil ama, bu sabah osşka sscamdır: Özbeöz amcam!.» R"sid Paşa. G 'atp«arayır. ilk mezun sabah olmuş. Aksi halde doktor Sa bahiara bcnzemiyor. Bir sişarn \vHı, t ki...» müellifi buldu. Umıi"iî Harbm I senelerce sürüp giden «Trl;*!Şi resmî» larından. Mar^şal Çokıntiın. Cevad ded tekrar uyuyamıyacaktı. Ner StİDrdan geçip balkona yürüdü. Puslu bir hava. Deniz kursutii. SaÇelebi ve zarif Istanbul efendisi Ps«anın hâtıra!?nnda !ini gcçen ho mmle Mehükanın hayalini karanlıklara çizilmiş görüyor. bahm ii'; sjat'^inde bu görünüş iyi tipinin müşahhas bir örneği olan Bay nasırlandıeı. edeb'yatın r'e'marsız cası. «Ne kötü rüya... Ne adinin ba bir günü vadediyor. Muhak!;k ki yeğıa bir melodram... Kâbusa bile gün günes olacak. Güne' i!ikl?ri ısıveraşmı.vor» diye söytenerek baş tacak. Lâf ola... Nisan güneşi ilikleri ucundaki pembe abajurlu lâmbayı pek ı*!tmaz... Ama o gün. plâjda giineş. deriyi kavurnyordu. Daha deyektı. rinleri ka\Tjruyordıı. BSylecec iki kadınm karsnhga çlNermin mi davet etti? Sedad mı zilen hayallerini d e i / ı Rshat bir nefes alarak yatakıa doğruldu, sır kendini davet ettirdi? İkmci buluşmaları Nerminin düğunünde oldu. tını yastıklara dayadı. «Neden gördüm bu rüyayı Üstüre iki kere danseUiler. benî... Ne ilham etti bana bu rü Ne basmakalıbdı Sedadın söz]eri • Kocanreı kıskamyorum. filân. . y»yı?. » Dostluğumuz devam eder incallah Nerminin itham eden sesini du falan... Sizin siyah gözlerir.izi önıyvıyor: rümde görmedim, filân falan. .» «B«nl *en öldürdün.» (Arkası var) c... Halbuki Nermin beni itham «... Hoca çağırdı. dediler. Doçent Sedad Doruk, hastanenin taş koridorunda bu çağırışa doğru gidıyor. tOLDAN fAÖA: Dönemecderj kıvnldı. Alt kata inen 1 Makarıosu davet eden N e w geldiği zamsn York Vahsine meoîleketlmllden ç e merdivenin başma kllen protesto telgraflarımn sayısı dnraladı. Beyaz gömlekli dört kişi, bu kadara yukseldi (iki kelıme). 2 beyaz çarşaf örtülu bir sedyeyi merHafif v e hopp» clrmyan erl^ek (lkı divenden çıkarıyor. Bu beyazl^clar belime). 3 Kıç «et*elerin<ien blrt ortasmda sedyede yatan kadınm ıki nln t»ciıi. 4 i k a m e t edllmejre rr.ah yana dalga dalga dökülcn siyah saç, m s bmalardan birınin İki başı, pa, rıltı saçıcı rnânssına esUi bir terım ları. bu yüze dikkati çekiyor. 5 Memurların başmda zengin Sedad Doruk, baktı ve titredi. ; ; sonunda fakir o l d u k l a n (eskl tabir), lnan:lacak durum de5 l' Nermin I çevrılinee Kur'an cümlesl olur. « mi bu' .. Nermin bu . Nermin... | Ter*i köprürü g^çinclye kadar avıya Nermin... Nermin! r i söylenebilir, an v e zaman veva kan Aielye Tszgahları ntayı 2 Boyu 169 eni 156 metre olan bir tarl&ya dikenli tel çevirmek istiyoruz. Her köşeye bir sınk geimesi ve her birınin diğerinden'ayru Yukarıdaki anahtarlardan yalnız | mesafede olmMi »arttır. lunun için t,ne=i öieküerin hiç bırine ben srrıklar kajar metre are Ue dikilremijor. Hsngİ5i? melicir? kuvvetîi mi? İSültUZ Dört memleket Yukarıda dört memleketin haritası i ile, bunlardan her birine has üçer 3 Bir ihüyar. ölürken, yanm ! dsim gösterilmiştir. Memleketler daki üç uşak arasında pay edilmek l hangileridir ve oralara has olan şeyütere 210 lira bıraktı. Vasiyetnameye İÇT nelerdir? göre, ujakların en gene olan Ahmede, Mahmuda düşenin üçte biri. + MEVLİDİ ŞERÎF htpsinden emekli olan Fejtiye de Ahmedle Mhmudun payiannm top îstar.bul tüccarlanrdan lamır.dan on lira fszla verildi. Bu M. ZİYA TANER'in İOİ =* y ^ l # ! ' • ! hesabca. Mahmuda ne kadar par» atlz ruhuna nhaf cdılmek üzere vefatının 52 nci günıine tesaduf eden düsmüştür? 6 Mayıa 19S7 pazartesi günO ö f e Buradaki işaretlerîn her biri bir j 4 Bes kardeşten yalnız üîünün 1 namazmı rr.üteakıb Şışli Camıinde ssyıdır ve ayru isaret daima aynı çocuklan var. Bu çoeukjardan her cikutualcak olan Mevlıdi Şerıfe akrasayıyı gösterır. Bunların yerin* hangi ' erkek çocuğun amca kızları nmca ba. dost ve bütün dın kardEşIerımisayıları kovmsü ki gerek yukarıdan oğullarından iki buçuk misli fazla. zm teşrıileri rıca olunur. Ailesl aşağı, gerek soldan sa|», hes»b i?a j her kız çocuğun amca oğullan da retlerile gosterılen ameliyeler yapı I amea kızlanndan iki misli eksik. AÖLÜM lınca sonuçları doğıu çıksın? ' caba çocukların kaçı erkek. kaçı kı/1* Sevsili büvüŞtimöz Mese!e!erin haHedilmiş fekiî'rini bugün 5 inci te buîacaksın «. 4 ? »57 günü Hakkın rahmptine ka\u=muFtur Cep.azr«i 5 5 957 pazar g j n ü ıkındı namazını mtlteakıb ÜskOdar Yeniotmfden kaîdınlac^ktır Vakın do^tlarına du^ururuE. Eşi v e Ç o c u k l a n SADREDDÎN KUTBAY ı 9 15 Türktuer 9 30 ASordeonla haI flf .TîEİodr.er 9 45 Sevı.m.ş sesisr | sevilmlş şarVı:l;r 10 :5 Dirj'.evlcı ısj TeSlerl (Hafif batı müzi?n 10 45 , Ssz e = er'.Eri 11 C0 İstar.bul Beleür e ! Konaervatusrı konsHrinin naklen yz| yım 13 00 Şarkılar P c rT.an Sözeri I 13 30 Haberler 13 ü Saz c=e'.eri 1 Peyzi AslanglJ 14 00 Van Gcjh Beş 1 tebloluk opera 16 00 P.vanovla h:nî melodüer 16 15 Şarkılar 16 45 Paz'.r konseri 1715 Pszar aksanu I l ; ' n m l t l l (Hafif şa'S'lar. sevîlmış i melodller) 13 00 Fasü heyeı i 18 30 H e n i Drlessen ile onbeş dikka 15.00 Necml Rıza Ah:=kan'dan şar j T = i c r Ö2an Sevgen 19 00 Sarkılir kılar 15 30 P ı ı a r konseri 16.00 j Muar.â Mu::adier Atakan 19 30 Ha berler 19 55 KuçJk koro İdsr» etipn: Progr»m ve kapanış. N;v*=d At'.ı? 20 15 Radyo gazetesl 20 30 Do'ensoy ve arkadaşları (Dans 16 51 Açılış ve program 17 00 Dan3 muz.ji ve haflf melodller) 20.50 Ta muz'.ğt 17 30 Kltab saati 17.45 rthimlrde 6u hafta Takd:Ti eden: HaQui 3atu'd»n farkılar 18 00 Radyo luk ŞehsuvaroJlu 2i 00 Sarkılar ko7 postssı 18.10 Çîldll türküler Muîaffer Birtan 21 30 Vıyolor.sel 1 3 » MaMbher OUyer'den aarkılar melodllerl Çalan MuhMdln SadRk 18 55 Serbest saat 19 00 Haberler 2145 Spor ve müz k T.ikdım edea: 1915 Tarthten bir yaprak 19.20 »Ulh! Gar^n 22 10 Ş i r k ı l ı r Mürî'.ae Zekl Muren'den şark'.lar 19 45 Ser Şener 22 30 Elr kcnçerto 23 15 be«t Mat 19.50 Spor haber'.ert Ha Haberler 23 30 Program 23.33 Ka »ırlıyan: Kemal Deniz 20 00 T e m rışık dans müziğl 24 00 Kapanış. bur aoloları 20.15 Radyo ga«te»l 20.Î0 3erbe5t »aat 20 SS Top'.u programlardan seç^ıeler Ba^an ve rayap 21.00 Şiir n a t l 21 25 SErbest laat C'mhurıvet Mstbaacıh» ve 8»»t y:rmlb'.r otuz 22 15 İncı ÇayırGa?eteclıl( Tıırlı Anonim Şırttetl lıdan şarkılar 22 30 Plynnlst Henry Cagsloglu Halkevi «okaK No 30*41 Leca ve orkestrası çalıyor 22.*5 Ha Sahibi berler 23 00 Dans rna^lSI 24 00 NÂ/ÎMK NADf Program ve kananış 8 27 Açılıs v« program 8 30 Raber ler 8 45 Türku'er 9 00 Batı muzi ğ! Vsteklerl 9 25 TürS mü?'.?l '.steS leri 9.55 Serbest «aa; 10.00 Kadın saatl 10.10 Tttrkçe tangoltr 10 25 Şarkıltr 10 45 Serbe3t saat 11.00 Mlkrofonda bu pazar 12.20 Serbest »aat 12 30 Cç ses'en şarkılar Nevm DemlrdöTen, MeSlha Fidan. Sema hat Ergökm?n 12 55 Serbes: saat 13 00 üaberler 13 15 Serbest saat 13 25 Dorls Day'dan ikl melodl l î 30 Yurddan tesler 14.00 Sev'.m Çaflafandan |«rkılar 14 30 Oda müziği I BUÜUNKU PROGRAM ANKARA 8.J7 Açıln ye program 8 30 Titil n b a h ı lçin mürlk 9.00 Baberler İSTANBLL Yazı ısıerını ft'ıen tdare eden Uea'ui Müdüı CEVAU CF.HMJ BAŞKU1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog