Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

5 Mayıs 1957 CDMHURÎYEfc ON HA B E E Karacabey yolnmla bir kamyon devrildi Oldukça sakin geçen bayram günlerinden sonra, dün savcılığa pek çok sarhoşluk, kavga ve yaralama hâdisesi intikal etaıiştir. Nöbetçi 6. Sulh Ceza Mahkemesindeki duru}1 kişi öldii, 13 kişi malar arasında garib bir sarkıntılık yaralandı ve yaralama hâdisesi bulnnmaktaYazan: Fahri Celâl Gökttıiga Bursa 4 (Telefonla) Reisieumhur dır. Bayramdan Istifade yırml iki seneürkiye İle Almanya arave Başvekili karşılama törnninde buOsman ve Kemal isminde iki gendenberı hasretını çektiSlm Manısayı sında müşterek hududlar lunmak üzere Mustafakemalpaşadan cin yaralanması ile neticelenen vak'a gormek lstedım O zaman elbette boyTefsirlere göre, Mareşal Bulganin de Yüksek yoktur. İki memleketi birMudanyaya gıtmiş olan ve içinde i 0 şu şekilde cereyan etmıştır: Oanan > le değıldım Manisa Akıl hastanesl birinden ayıran mesafe de yolcusu bulunan bir kamyon dönüş ve Kadir. yanlarına Özgen ismirde dort duvardan lbarettı Bahçes'r.ln üç Şura Reisliğme geçecek, Maresal Voroşilof da büyüktür. Böyle olmakla beraber, kapısmsn vamnda ıkişer tesbih aS^cı te Karacabey yolunda devrilmiş, bir genc bir kız olduğu halde mahalletarih boyunca bu iki millet birbirisiyasî hayattan çekilecek dikilmıştl Golge d.ye bir bu varaı. kişi ölmüş, üçü ağır olmak üzere i leri olan Cerrahpaşada gezerlerken. ne karşı yakmlık duymuş, işbirliği Halbuki o lllerın guneşı yakıcıdır Bır 13 kişi yaralanmıştır. : arkalarından giden Kemal isminde kaldırımdan öteki kaldırıma gecmek yapmış, çatışmamıştır. Washington 4 (a.a.) Sovyet ParDiğer taraftan dikkati çeken bir j fbir genc, Özgene sözle sarkıntı'iK fedakârlıktır Sehır yaneın yeri ldl. Hemen hemen heı devirde, her re lamentosunun saü günü yapacağı nokta da Moskovada yapılan 1 Maetmiştir. Onun sarhoş olduğunu anOruracak. duracak yer yoktu Bekâr Jirnde bu böyle olmuştur. toplanh buradaki siyasî çevrelerde yıs şenliklerine aid fotografların hâlayan Osman nasihat etmişse de ve şapşal bır adamın çekecegl sefa'etBirinci Cihan Haıbinin karanlık merakla beklenmektedir. lerin her turlüsünu çekerek ışe b?;!alâ Sovyet basınında intişar etmemiş Kemal dinlememiş ve eline gecirdiğı günlerinden, müşterek felâketlerin • Bilindiği gibi Sovyet idarecileri a olmasıdır. Bazı haberlere göre yüksek mıştım Hastaneye kalonfer, k^lorıferbir taşı atmaya kalkmıştır. Osman den sonra Almanyada cumhuriyet rasında vukua gelen değişiklikler kademedeki idarecilerden bazılan den butün butün ayrı sıcak su tes satı ' ve Kadır yürümeye devam edemiyeyapıldı Şlmdi her muslu\tan eece kunılmuştu. Turkije de cumhuriyet hep Parlamentonun ve Yüksek Şu merasime iştirak etmemiştir. Izmir 4 (Telefonla) Şehrimizm ı rek Kemalle münakaşaya başlamışgunduz kaynar su akar. Bır parca olmuştu. Bu iki cumhuriyet tlk yarranuı toplanü zamanlarına rastlaÇıkan şayialara uygun olarak Ma Aziziye semtinde büyük bır meydan lardır. Bu esnada Kemal kıza saldıgolge aynı rahmettlr. Beş yuze >akın dımiaşma andlaşmalannı. 1924 yılınmaktadır. Müşahidler önümüzdekı lenkov ve Bulganin'in yeni makam kavgası obnuş. gerek askeri ve ge , rarak Özgeni göbeğinden ısırmışıir. ağac dıktik Şımdi yırmi İki sene sonda Ankarada akdetmişlerdi. Bu andra gorduTn kı bu ağaclar koru ha'ln* laşmanın ilk maddesinin değerini hiç toplantı ile son günlerde Malen lara geçmeleri tahakkuk ederse. ha reksc polis kuvveüerinin zamanmda Bu şekilde girişilen kavgada başıngelmış. Bana sorsalar bu memlekete ziyareti müdahalesile muhakkak bir facıa dan ağırca yaralanan Osman ıle yabir zaman kaybetmediği, kaybetmi kofun Başvekilliğe getirileceği, Buı lcn Uzakdouda iyi niyet ilk hizıret nedir deseler ağaclaniırganin'in ise Voroşilofun yerine ge yapmakta olan Voroşilofun siyasî önlenmiştir. rab Kemal CerrahDaşa hastanesıns yeceği de muhakkaktır: maktır derdım Şımdı, on iki senedir. çeceği yolunda çıkan şayialar arasın hayattan çekilmesi en çok ihtimal Fuar Kültürpark dahilinde sivıl kaldırılarak ilk müdavatlan yapıl! Bakırkov Akıl haitare=me otu2 ^«klz •Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya da münasebet kurmaktadırlar. dahilindedir. bir vatandaşla bir Erbaş Okulu ta mış ve Adlî tabibe muayene olîn | bin kok ağac dıktlm B3kırkoy h?=ta. Cumhuriyeti arasında bozulması ve ..........,„„„„„ ııııııııııııiıımıııımnnınıını IIIIIIIHHHIIHIimimıiMinmıı.™...."....™ lebesi arasında çıkan münakaşa A Osman bir hafta, Kemal ise üç günnes.nln havası serttır bu otuz sekl7 flılall kabil otmıyan banş, samimî ziziye semtine kadar devam etmış lük rapor almışlardır. bin ağac halen iki adam boyunu geçTe daimî dostluk var olacaktır.• sosyetesine ve burada bir kavga halini almıştır. mıştır. Her taraf yemyeşildir Hattâ Hâdise ile ilgili duruşma. evrakm Genç Cumhuriyetimizin, kuruldukZlraat Vekâleti her sene beş altı bm | bir genç kız, teşhir edilen 50 den fazla Erbaş Okulu talebesıie tamamlanması için başka güne bıtan hemen bir yıl sonra imzaladığı f çam fıdanı almak İçin çırpındığımzı bir o kadar Aziziyeli genc, sille o rakılmışitır. bu andlaşmanın çizdiği yoldan, hiç gormustü de bunlar bu ağacları ne resimlerini fotoğrafhane kat birbirlerine girmişler ve bir anda bir zaman çıkılmıs değildir. Daha yapıyorlar dlye merak etmiş bizden ortalık bir harb meydanı haline gelönce Türkiyede de, Almanyada da haberslz, bir lşten anlar müfett şinl den kaldırttı miştir Derhal haberdar edilen polis değişik rejimler mevcud iken bu gondermış. vazıjeti gormek lîtem ştl. tzmir 4 (Telefonla) Şehrımfc ve Merkez Kumandanlığı hâdıse m"dostluk yaşıyordu. Rejimler değişti, Gelen mufett şin verd'ğl rapor tnisosyetesine mensub, aynı zamanda halline bindirilmlş ınzibat gönderemen lehimizde idl Resmen yüzde yirfakat dostluk ve yakınhk, sıcaklı tanınmış bir diplomatın kızı olan rek kavgayı kısa rampnda bastırmış Eııbirlenni keserle vuran sevgilıler mi beş fireye razı olunduğu h^He ğından. kıymetinden bir şey kayçcğalıvor Gazetelerden genc bır kız savcılığa müracaat ede ve böylece müessif bir hâdıse zablzde yuzde iklyı bile bulmadıgı te«bit Kony» 4 (Telefonla> Bundan bes betmedl. edılmışti Bu ^alısmalarımıadan mürek Basmahanedeki büyuk bir fotog manmda müdahale edilerek önlenIstinye yeni yolu üzerinde evvelki YAZISIZ! İşte bu gelişmelerdir ki, mevcud ay evvel vukua gelen ve âkıbeH rafçı aleyhine dava açmıstır. tehassls olan Vekâlet. ondan sonra her miştir. hakkmda rr.alumat alınamıyan bir ugün gidiş gelişi 6 saat aksatan oir dostluğun ne derece sağlam temel sene yedi seklz bin ağac vermeğe başAynı zamanda tanınmış. bir balerin Hâdisenin tahkikatına devam olun trafik kazası olmuştur Levendd n lere dayalı olduğunu gösteriyor. çak kazasının esrarı dün çörülmüsladı Sımdl Bakırköy hastanesinın her olup yurd içinde ve yurd dışında maktadır. tstinye istîkametine gitmekte oîan Çünki bu dostluk, rejimler vcyn tür. tarafı koru ha'indedir. Artık h a v n ı ı Hatırlarda olduğu üzere 30 kasım muvaffak resitrllor veren genç kız Konyada 125 ktşinin katıldığı kavga 52111 plâkah taksi ile karşıdan gelen günün idarecileri, hükümdarlan. hüsert değildir Bir nevi »anatoryom ld kumetleri tarafından kurulmuş de 1956 da Ammandan 4 kisilik müret bu fotografhanede kendi rızası hilâvefıyat senede yüzde beşl buimuvor. Konya 4 (Telefonla> Dün geç 52066 plâkalı taksi sürat yüzünd°n Manisayı gorduğum zaman yerime geğildir, onlar tarafmdan yaşatilma tebaü ile hareket eden Ürdüne aid fına fotograflarının büyültülerek teş vakit sehrimizin Hacısadık mahalle Istinj'c sırtlarındaki mevkide çsrleT yârı kadimlm hekun hakim doktor pustır. Bu dostluk, doğrudan doğru ! bir askerî uçak Toroslann üzerinde hir edildiğini ve derhal indirilmesi sinde Mehmed Kara. Kerim Muş, pışmışlırdır. Çok siddetli olan çar Necati Kemal bahçeyl mutena bir park ya İki milletin malı olmuştur. Ve ! kaybolmuştu. O gündenbeH durumu ni taleb etmiş ve savcılık kanalıle Yusuf ve Kâzım adlanrdaki şnhıs pışmada iki vasıta büyük hasara ughallne getirmıs. Benim kırk senellk bunun için de yaşıyacağına lnanı ar.l^şılamıyan bu uçağın enkazı ile bugun fotografhanenin vitrininden larla 119 arkadaşı Ortamescid ma ramış, biri ağır olmak üzere 6 kiji arkadaşm orada günlerce bu hakirl yoruz. genc kızın büyük eb'addaki bir res hallesinde oturan Nizameddin, Ziya. yaralanmıştır. Kazava polis ve j?"dört kişılik mürettebatır.'n cesedl^ri misafır ettl. Kızcağm ev hanımlığının Türldye, bundan çok evvel Al , dün Kadım kazamızın Taşkent na mi, poUs marıfetıle indinlmiştir Genc Ali ve Şerafeddin adlanndnki şahıs darma el koymus. fakat savcı bulubutun tadı^i vererek bana tahanraül manlann üzerinde ötredikleri bazj hiyesi yakınlarında ve Toroslann ık kız bu fotografhane aleyhine aynca larla eski bir husumet yüzünden namadığından yol trafiğe açılıma| ettiler. Hastaneye yepyenl bir paviyon da llâve ermekle meşgul eskl dnstun» meseleleri, kendi meselele.ri gibi ele bin metre irtifaındakı G»vne mev 10 bin liralık bir de tazminat davası k a v g a y a tutu^muşlardır. ' 1»5 kişinin mış, vasıtalar eskı yoldan işlîtilmi§n5sıl teşekkurler edece^ımi büemern almaktan çekinmemişti. Almanyada 1 kıinde köylüler tarafmdan bulun açacagını söylemiştir. birbirine girdiği bu kavgada taraflar tir. Manisa şehrl de, o müstesna Dr LutH Işgal devresinin sona ermesi g gerek muştur. birbirine sopalar ve tırmıklarla hüKırdardan sonra ne kadar guzellesiı's. Buraya kışın fazla kar yagması ve Bulganin, sulh için kadın cum etmişler ve biraz sonra gelen bu lşgalin devam ettiği günaçılmış. Yalnız o yollar lerde belirtmiş, bu görüşü müdafaa uçağı tamamen örtmesi enkazın göî merikanın sabık Devlet Reisi , Yeni elbisenln hatın letn zabıta kuvvetleri tarafından ayrılondan EvveIâ lardan yardun bekliyor etmlştik. Daha yakm giinlerlnde, rülmesine mâni olmuştu. Bulunan •** Harry Truman dün erken saat 1 jftalyan boksörü Giancarlo Deucormışlardır. Fakat neticede Mehmed Sarre havzasının Almanyanın bir uçakta dört erkek cesedi vardır. Yalfcrde. mutad sabah gezintisi s.rasın, * üli dün sabahm erken saatlerinde ( k a g e I m i ş C a d d e l e r t n e t r a f l n d a t a f 1 a n . Londra 4 (A.P.) Rus Başbakanı Kara ağır yarah olarak hastaneye parçası oldığunu, bu toprak parça nız birisinin üzerinde Martin Kartel da Beyaz Saraym onunden geçerken Mılanodak! polis merkezme. jüza l a r d , k l l m l ş T a n a n y 0 , k e n a r ı a r ı n d a kaldırılırlcen ölmüş. 9 yaralı da hasBuıın Almanyarisn ayn kalamıyaea ismini taşıyan bir pasaport bulun Bulganin bugün, Amerikalı kadın kendisine refakat eden gazetecilere ' gözü şişmiş bir halde gelerek sokak ' n e kadar güzel oluyor. Caddeler park» gmı kaydetmiştik! Sovyet kontrolu muş, diğerlerinin hüviyetlerinin tes radvo ve televızyon işçilerinden mıi. taneye kaldırılmıştır. gulerek bakmış ve: «Acaba şimdi ta dayak yediğinden şikâyet etmiştir. |ve yer yer asfaltlandıktan »onra bmaaltmda'i Doğu Almanyadan iseal Hür. P. nin kazandığı teşekkil bir grupu Kremlinde kaPolisler 22 yaşındaki iriyan gen|lar kendillğinden, adeta. peyda oluveburada kim oturuyor?» demiştir. kuvveüerinin eekümeleri gerektiği bitine imkân olamamıştır Durum bulle. Moskova radyosuna göre kenJ alâkalılara bildıribniş ve kaza mahalmuhtar seçimi Bl hep üerl sürdük, sürüyoruı. Edirne 4 Sehrimiz otonr«ık san \ Gazeteciler Başkan Eisenhov/er'in, cin ne sebeble kendisini müdafaa | rivor. Sanki beş sene blr felaVete « etmediğini hayretler içinde sorunca: beldede imdadı sıhhl memuruvmusum line bir jandarma mufrezesi gönde dilerile uzun müddet konuşmuştur Almanlan bn derece yakından alâAntalya, 4 <^Telefonla> Serik ka trah, bugün kalabalık bir halk küt j bu hafta sonu tatilıni Getîysburg'da ı Başbakan, Amerikan ve Rus ka zasının Yeni Mahallesinde yapılan lesinin tezahüratı arasında tdrenle ki çiftliğinde geçirdiğini belirtince ol, kadar eden mevzularda gösterdlğimiz rilmiştir. çıiçluk çektim Yârı k^drrİTn dmlarının yeni bir harbi önlemek ve muhtar seçimini 295 reyle Hür. P. a hizmete açılmıştır. ,» demistir. hassasiyeti. hiç süphe edilmesin ki, | sabık Devlet Reisi: clyi ya. ben de j beni. yanında bulunayım dlve. ora^nn Amerikalılar 6 milyon *** milletler arasında sulhçu işbirligini dayı kazanmıştır Diğer partılerin alAlman dostlannuz da Türkjyeyi ilMerasimde mebuslarla PTT Umum ı bunu söylemek istedim. Beyaz Saray | oray» sevkett! Zaten Nec^ti K»ma1 hir 800 milyon Çinli! sağlamak bahsinde çok şeyler yapa dığı reyler şoyledir: C.H P. 105, ba Müdürü. îsveç Büyük Elçisi. Edirne ı dan bu kadar uzun müddet tızak • gilendiren mevzularda gösterniekteküsur kilo tütün sark efendlsldir. Ekmeğlmi bile olmıomunlstler Çinde lktldar» geldlk j yacak kadar zarafetle, verdi Izm r« airler. Son b haftalar zarfmda tfunaııbileceklerini söylemiştir. ğımsız 90, D P . 85. ve Kırklareli Valileri. askerî ve kalıp vaktimi baska yerlerde geçır , ten blr yıl gonra eTlenmelerl ko ' de getlrdı. Doktor Behçet U7un shmubayaa ettiler » î " ; K l n s meselesinde Alman mülki erkân. PTT ileri gelenler', seydim. siz çocuklar beni tavaya laylaştıran, kadıalara .«vlllikte «rkek Başbakanı Adenaueri öne sürmek. . Onun o yaneın Ankara, 4 (CumhurıyetTeleksi tsveçli Ericson firmasının Türkiye kojorp kızartırdınız » şeklinde konuş lere tamlan hak'arı veren blr kanurıu eseri tzmire gibi girdigini kim yelelne Klmf» .. ona aracılık yaptırtmak istediklerini Bır muddettenberi devam eden, tu tatblk mevkline ioymuşlardı. Bunun nasıl aslan mümessili ve firmaya mensub ecnebi muşrur. duyduk. Alman dostlanmız, iizerin tün mubayaa piyasası, son günlerde netlceslnde cüfus »üra'le artmıştır Asırlarca görmediğl blr lmara. şeMr. uzmanlar, tsveçin İstanbul KonsoTruman, Demokrat Parti şeflerinin Bugün Çinln nüfusu 650 milyon tah ancak simdi vâsıl olmuş Ondan conra de ritrediğimiı bu meselede Yunan hayli hararetlenmiş bulunmaktadır. f losu ve çok kalabalık bir halk kütlesi 3 gün sürecek bir kongresinde bu min edllmekted'r Ve 15 yıl sonra da gelenler İse, Kadlfeka'.e dp*ını a acteşebbüslerinl reddetmişlerdir. Alıma iştirak eden Amerikan firmalardırmavı unutmuslar gallba, cirkin bu nüfusun 800 ml'yonu bulacağı söy lunmak üzere Washingtondadır. hazır bulur.muştux. Bugiin memleketimizde beklenen ları, bugüne kadar 6.481.613 kilo tübovalı e\Ierile, sanki biz eskiden bovlenivor. Alman Cumhur Başkanı Ekselâns tun mubayaa etmişlerdır. Aynca, bu Nüfusu arttırmak Istemlş olan ko le idlk. slmdi de böyleyiz der gibi dıırTheodor Heussun bu ziyaretinin. iki tun bölgelerde Tekel 33 026 321 kilo, münistler şliıdl bu netlceden ürkmek maktadır. thsanlye sırtlarına eğer Acumhuriyetin 1924 te akdettikleri tuccarlar ise 54.983.186 kilo tütün sate ve yent blr kanunla dogumları tah tatürk a|ac diktirmeseydi. vapurla gemuahede Ue ulaşmak lstediklerl dost tın almışlardır. dlde çaIışTiaXtadırlar B T istatlstlğe l»nler tahta evlerln kartvizltlerile s*'»İlgıliler, bu yılki tütün istihsal luk ve işbirliğinden çok daha genlş g8re Pangay fabrikalanndan blrlndo ceklerdl Parkların güzelli|me. cac!'eçalışmakta olsn 7 000 kadın, erkejt i» lerin geniş!l*ine bakarak buradan blr bır dostlnfa, bir işbirliğinc yol aç tahmin!erinın 109.4S7.822 lulo cıvaruı çller, son 7 »ene zarfmda 7 000 çocuğa koca sanatkâr gelip gecmlş diyorTiruz. da olduğunu söylemektedırler. 3u masını candan temenni ederiz. sahib olmuşlardır Birçok kadraların Ondan sonra, ondan sonnsı kotııdilr. hale gdre, şimdiye kadar 94 391.120 Ömer Sami COŞAR kilo tutün mubayaa edilmiştir. blr yılda İki defa gebe ksldıkları gö Bayram dlye olacak bir otel bulmpnm rülmestedlr. Şimdl bunu önlemeye ça imkânı yokrur. Bir geceyl gecırmek Iısıyorlar. iç'n Basmahane clvarında blr muth1? otelin yatağına razı olmuştum Fskat otele gelip de yatağımı gbrünce. zaten serde dell doktorluğu var. aklımı oynatmış glbl. bavulumu alınca sokaklara fırladım. Hiç blr otelde yer yok. ru. Ondan daha kötüsü baş vur^cak Milletlerası Birinci İstanbul Vo bir makam da yokru Mese'â bir bııro bulabilseydlm, sokaklarda kaldım. baleybol Turnuvası karşılasmalarına na bir bas koyacak yastık bulunuz dlve dün gece Epor ve Sergi Sarayında yalvar yskar ohırdum Polis. karskol kalabalık bir merakb kütlesi onün derdimden ne anlar. Sabahlara kadar blr bshçe kanapesinln üstür.de hele de devam edilmiştir. Gecenin ilk karşılaşmasım Istan bu yaştan sonra, titremek elverdi KItstanbul 6. Noterinin huzurunda yapılan çekilişte hul Sofya kız temsilî takımları min kapısını çalar, şu Tanrı m'safırlne BU ŞUBEDE Inavet buyurun demek mümkun oluryapmı^lardır. İstanbul kız takımı 'lk du' Bereket versin Bandırma trenine temsilî maçmda kuvvetli Sofya takı bllet almıştım Ertesl sabah. butün büHESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE mına 15ty15/1, 15/2 yenibniştir. tön hasta. şımendlfere kapağı art'm. KIYMETLÎ HÂTIRALAR îkinci maçı Çekoslovakya ile Fran Yollara duştökten sonra. yolun ortar sa oynamıslardır. Dünya şampiyonu sında anladık kl bir de lokanta vago uı ve dairesi Çekler üstün bir oyundan sonra varmış Bütun kompftrtımanlar. dar JMUMÎ KEŞtDELERE İŞTÎRAK HAKKI Adana şubesi müşterilerınden 5905 numaralı cuzdan sahibi Fransayı 15/2, 15'9, 15/11 mağlub vagon yollan hmcahınctı Lok'nt?"=kl kara yağız memur, yoleulara bed muetmişlerdır. amele ederek blr lokma yıyecek verÜçüncü maçı Türkiye Lübnan di. Üç de Amerikalı kadın vardı, on takımlan oynamışlardır. Bu maçta lard&n çok utandım. Bandırmadaki o güzel bir oyun gösteren takimımız güzel vapuru ise bütun bütün perlşan Lübnanı 15/2, 15/3, 15/13 yenmiştir. buldum. Pencere camlarını bile sllmeisabet etmiştir. Son maçı Rumanya ile Bulgaristan mişlerdl. Lokartada ağza alınmıyacak bir yemek verdiler. Bereket versln oynamışlardır. 1 saat 20 dakikalık M âşlna bir şef bizlere bır iskemle bir çekişjne içinde cereyan eden bu verdi. Sefll ve sergerdan İstanbul rıhİzmir Şubesi müşterilerinden 13134 sayılı cüzdan sahibi maçta Rumanya Bulgaristanı 15A0, tımına gecenın ancak omında kendiile Beyazıd Şubesinden 11375 sayılı cüzdan sahibleri 15'13, 15/5 yenmeye muvaffak olmuş mızl attık O vapur adeta bir mavna surat'le. rmaTi kazanab'lTnek için olatur. ve cak yollarda sıiründü durdu Olllazm Maçlara bu gece de saat 19 dan irsanîarın ham!elerine dar takı! olan ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ itibaren Spor ve Sergi Sarayında de bir org'rlzasyonsuzluk bu çektiklerivam edilecektir Gayet iyi birer du mizln tek sebebldır. rum arzeden Bükreş Sofya kız temsilî takımlarının karşılaşma^ndan sonra sırasile Rumanya Lübnan, 95425 (İstanbul), 14243 (Osmanbey) Bulgaristan Fransa. Türkiye Çekoslovakya takımlan karşılaşacaklardır. SPofttika Malenkof yeniden Almanya ve biz! Başvekil olacakmış! Sarhoş bir genç, bir kıza saldırdı f jiaftadan haftaya} 1 İ İzmir ve Manisa seyabatim T İzmirde önlenen biı meydan kavgası Beş ay önce Toroslarda kaybolan Ürdün uçağının enkazı bulunrfu Trafiği 6 saat aksatan kaza Truman soruyor: "Beyaz Sarayda kim oturuyor?,, Edirne otomatik saniralı dün hizmele girdi K II VAKIFLAR BANKASI TUBK1YE A TA.O Kücük tasarruf Id NAYIS PAZARTESİ SABAHI AÇiLiYOR B Voleybdda Lübnanı yenıSik Göztepedeki Apartıman BAY İHSAH ÂYHAN'a SUADİYE ve KALAMIŞMa olabiieeeğinjat • APARTIMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİLERİ 3.000 er lira kazanmıslardır. 1.000 er lira kazananlar: 500 er lira kazananlar: BANKA • • İSTANBUL BÂNKASI BURSA ŞUBEMİZİN 1 0 . 0 0 0 URALIK HUSUSÎ KEŞİDESİ İÇİN SON PARA KABl^ TARIHI TUMSUBANK 6169 (Ankara), 7084 (Eeyoğlu, 4967 Kadıköy), 119 tstanbul), I ME FUADÎ Kardeşım VLİD Hanebaşına 17 gram kahve! BUTUN BANKA MUAMELÂTI İÇİN E1VIEİNİZDEDIR. Umum Mudürluk ve Merkez Şubesi Sırkeci Hocapaşa Hüdavendigâr caddesi No. 7 Tel: Santral. 22 48 75 599 (Ankara), 13158 (İzmir), 6320 (Adana), 56008 (Beyoğlu)), 50025 Galata), 1203 (Beyazıd), Bunlardan başka, 215 tailihli de muhetif para ikramiyeleri kazanmış ve keyfiyet mektubla kendilerine bildirilmiştir. , GÖZTEPE'deki FEVKALADE KONFORLU bir APARTIMAN dairesi «ahibi olabilmeniz için sîz de hemen 100 liralık bir hesap açtınnız. İradlı sigortalı tasarruf hesabları da bu çekilişlere iştirak eder. 250 şer lira kazananlar: ruhu için bugün oğle namazındr.n sonra Levend Camiinde Mevlid okunacaktır kendisini sevenlerin ve arzu buyuran dığer mümın vatandaşlann gelmelerini ailemiz namma j nca ederim. Bedia Muvahhid ı MISIRLIOĞLU'nun mizde Bayram arifesmde yeni ka'ive Konya, 4 (Telefonla) Vılâyeti 11 Mayıstır Bu çekilişe iştirak için en az 150 liralık hesab açtınnız veya mevcud hesabınızı fazlalaştırmakta asele ediniz. Her 150 Liraya Bir Kur'a Numarası tevziatı yapılmıştır. Şehrımızde hane başına 60 gram isabet eden kdhve yakınımızdaki Derekoyunde h=»ne başına 17 gram olarak dağıtılmıstır. Boylece yurdumuzda ilk defa ™o' ıVn Dereköyü kahve tevzıatmda ner n e 6065 aded çekirdek kahve isabtt t t miştir. Emekli P T T Müdürü Rıfat Taneri eşı. Acenta Esad Yengesi. Sümerbank Defterdar Fabrıkası muhasebe çefi, Nlmet Korayın. Mersinde tüccar Ali Rıza Bozkurdun teyzeleri 3 5 1957 cuma günü Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Merhume Karadeniz EreglUinıleki aiîe kabristanındaki ebedl ıstiraha'gâ. hma defnpdilmiştir Mevlâ rahmet eyllye VEFAT Bardurda bir Burdur, 4 (Hususî) Bajrdir da vılâyeümızde bır cınayet ışleıunıs tir. Karaaliler köyunde 20 yisıiıda Durali adındaki genç, komşusu Mîhmed Yükselı sılah^ ö!durm'i3ltır. Durali, cinayetı müteakıb Mehmed Yukselin akrabası olan genç bır kızı da yanına alarak firar etmiştir. Cinayete sebeb, Mehmedin. kızın kaçırılmasına mânı olmağa teşebbus etmesidir. FEVZİYE TANERİ TÛRKİYE KREDİ AKBANK en fazla kazanma ihtimali ^ f l ü ^ hammlar keşidesi en adil tevzi sistemi 1957 yılında APARTMAN ARSA PARA 15de emnıyet ve sur'a* gibi 3 avantaji birarada* Istifadenize arzetmektedir. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog