Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

llü 5 iuayıs ivo GÜNÜN ÜNÜ MEVZULARI Kıymetli misafirimiz Alntan Cumhurbaşkanı Dr. Theodor Heuss Yazan: Samih Sami =haberlerı 24 saatte 6 yaralama K Ö Ş E M D E N KSABAH Hayırlı bir teşebbüs ünkü gazetelerde okudu»ıiBi hir h«ber benl çok sevindirdl. İstanbul Çoförler Cemlyetl. şof6rlerln yabancı rtll bilmelerlnln turtstik bakımdan ehemmlyetini göz önün* alırık. Insilizce Halbuki bahar, eşitlik mevsimidir. kurslan açmaea karar vfrmlş. Bu işe Eli değnekli, kötürüm bir ihtiyar, de yakında haşlanacakmış. henüz yüıünıege başlarnış bir yavru Frenklerln, dil bllmlyfn wncl çoile beraber bir parkuı güneşli yol cugunun. kendi şivesile kanşık kolarında aynı hak, a\Tiı yetki ile do nuştııgu ecnebi dile telmlb ynlla laşır. Kimsenin kimseye diyeceği bir pellt negre» dediklerl jekilde, kelijey yoktur. Ne kömür almak için i meleri basite irea Urzinda hlr fco1 vesikaya, ne samur kürk edinmek nujma ile: için paraya, ne kaloriferli araçlara i Kokana. sen btnlyor benlm araihtiyaç duyalmaz. Basit bir giyinisle ba, beıı tötürüyor tenl Rilton otel, açık havaya çıkılabilir. Bahar, yara sen veriynr bana on lira! Usulii turlzm. dılı;:n insana eşitlik dersi verdiği hlden yakışnııyor.artık Türklyeye sabir adalet iklimi yaratır. Zaten bu türlü konuşma içinde, •Benim ihtiyar bir dostum vardı. raristin anladıtı tek kPÜme «Hiltjn» Epeydir, kendisini arıyamadım. Bil dan Ibaret nlaragına çöre. daveT \e rniyorurfl, |imdl na»ıl? Nisan geldi trklif ne karinr nazlk vf r)az<nin de mi Boğazda erguvanUrın açtıj; sırt olsa. otel kapısı önflnde hir çrki«me larda. elinde şarab 5İ?esi, fakirce ne ve hırl««tna ile bttecegi muhakknkvalesile bahar gezıaine çıkardı. Ye tır. Onun lçln, Şofflrler Cemlyeflnin şonlden doğmuş gibi neşeli, canlı, günler ve günlerce bu seyahatini uza förlere dil ö£retme teşcbhüsü. ne katır, Boğazın yemyeşil tepelerinde. d^r övülse yeridir. Bir tıırizm dâvasına Rİrtsmlş huçiçek ve toprak kokusile bedeni kalunııynrıız. Dâva çetrefil. Turizm cedar ruhunu da tezeleştirirdi. Bu mrk. en basit mânasilr, blr yandan, duygulu ihtiyarın gözünde bahar, rvimlır gflrn mUafirl agırlamak. Bir bir hürriyet mevsimi oldugu için yandan da. evimize mlsafir daveı etgüzeldi. Bahar havası, hürriyet ha mrk oldu^una çöre, bu memleketin vpsıdır. sahitılert nlarak. elbirligile rv sahlbBaheri kim «evmoz? Nevruz. yal llgi vaılfesinl y»rlne grtrme|e calısnız tranlıların değil. bütün insanlı m«mi7 sart. O halde. hu hüyiik çapğın müşterek bayramıdır. Güneş ve takl evin, tren kondüktöründen uçık host^sine. ^ürîirükcıisündrn heleriive toprak, o günde yeni bir ba'ayına gi nolislnf kadir bı'itün ferdlrrl. hu rerlçr. Ajaçlara SU yüriir. Ktışlara Id.îvavj tam m5naslle bPnîmsemeliütrr.e arzusu gelir. Genç kalbler. ba dirlcr. harda daha sert vurur, daha çabıık Soför. çümrtikeüden snnra. turistle atar. Yüzler pembe'eşir: gözior, ba ilk temas eden memlıket çocuSuılur. harda daha parlaktir. Kadid olnuş Hınşrl spyahüt kttühının sftıifelerinl a'iaçlar yesiller fiyinirken ılık hn açarsanız arın. orada. fnförlere avrılvaya kavuşan insanlar, daha hafif mı« saîıifpler bulacaksıni7. Şoförlrrl elbiseler içinde bedenlerine serbeçt medhPdilen mpmlpketlpr varcîır. şolik verirler. Dallarda çiçekler içar fürlerinden a*ır lisanla hshsedilen ken onlar da kendilerini açarlar. memlek<"tlfr vardır. Turist. bir mTnKendileri dediğimiz şey, zaten birer leket hakkınrtakl llk lntıbaını sofiirçiçek dpjh'1 midir? Çayırlarda kıızu den alır. Şoför mlsaflre evln kapı^ını açan bir nevi teşrifatçı. lar, şehirlerde kızlar, baharın tazes; Şoförün. araba kullanan insan olli ni yayarlar. masına raSmen. arübacı demek oimaBu hali göriip «sh, ?u kt? olma dıfının llk dellll budıır. Dirfksl.Nnn »aydı!.... diyenler çok olur. Haksız basındaki soför. motör devrinden dtrlar. Kış olmasaydı baharı neyle evvelki. diz^in elinde arabacı a^la knrfilastrrıp bu derece sevebilirdik? de^ildir. Devirler de^îşti. arabi tarlHürriyetslzlik olmadan hürriyeti he karıştı. arabacı keza. Bence. her duymak mümkün olur muydu° Bu şe>den evvel. soförlük donilen m?5lrğln tarifinl yanmak lâıımdır. Bu nunla. bütün ömrümüz kıçta geç tnrlf yapıHbn<1<sı eün. şrhlrllnin sin. demek ittemediSim açıktır! El durmadan şikâyet etti»i blr nrvl sobettc cemiyet, tabiat gibi olmamah. för tlpi. kendlsine. kendlil^lndn, Tabiatta bahar. kıstan sonra gelir; başka blr 1$ aramak mecburlyetlnl belli hayatını ya^adıktan sonra baş dıı>acaktır. ka mevsime yerini bırakır. tnsan Bir arı hakikat var kl. eemiyet topluiuklarırm bahan pekâlâ fasıla ldarrrilerl. en az benlm kadar bilirsız devam edebilir. Onun ılık, taze ler. Klmblllr nasıl irabUr. zaruretleı Iestiren havasını görmek için yeni lâf aramızda. yoîsuzluklar yüzünsn kışa girmemek bizim elimizde den. çogu gerçfktfn efendi olan şoforler c ı m h n m n İçlne karı^mış, ar'r. ZavBİ'ı Füzulî pibi: var. Yine ey bîilhıill bîçâre eyyâmı sız otlar Rİbl zararlı türrdilrr türArabasına bindiniz ml tnutlaka bahar oldu kiisiinii çafırmata tlzl mecbur ermrfe vakt klm baht ola eMi deH istlyen bu tip şofore. dil öîrrtmegamhâre den evvel. ynl Iz ögretmek lâz:m. demek ihtlyacını duymıyalım. Müsteriye «slz» demenln lüzıimunu bile duymıyan. kadın. erkok, eenç. ihtiyar herkese, babasının uşaJ S:ına hftab edTceslnr «sen» drmegl sayet tahll pSren blr adama. yabanrı dil degil. evvelâ krndl dilini agretnıek l.izımdır. Bu turliilerl. daha türkçedckl «nuyurun». «hayhay», «baj Pencerpden hırsızlık vak'alan art üstüne». ««rüleffüle». «esta.6furııli.ıh» mrga baslamıst'.r. E'.^'rlki gün $i?H eibi en basit nezaket sözlerini hilmldı bir çah?ın evine pencereden pirpn | yorlar. meçhul hırcıtın 4250 lira çaldrgını Buna mııkabll. blldiklrrl: «Hanım biloirnıi'ştik. Dün de Fatihte Sinın ablâ!>, «beybaha». camca*. «flbt», a»n mnhnllesiinde oturan blr mCt'1 «l»op dedlk». «hasbl çeç». ckoeakarı», 17 ! hlrün p"rıcerepinden. içinde • moruk» nevlnden. kendl sozlüklfrllira. 5 bfn liralık bir ç*k ve muhtflif nr dahil hltablar ve Itahlar. evrak bulunnn cilzdanı çaltnmıptir. Istanhnl Şoförler Cemiyetinin glkat bu hırsızlık v.ik'ası mtitpıh riştiği teşebijüsü alkışlarım. Takdire hM Mfhmil S^vld^fiunun Ffltlh Kn i ve teşvike lâvık bir himmet. Ama, kolunı ynpt?*ı mürac.ıntton snnra ' tıpkı. enjeksiyon İSnesini haslanın entrr^san bir snfhaya girmiş. hırsız jviicudüne batırmadan pvvel alkolden içinde sadece evrak nlmak tizrre ! ve kaynır sudan grçlrir (rlhl. bu cilzdanı aynı yere btrnkmıstır. jlşte de bir ıstıfa amrllyeslne Ihtlyac Savcılık. iade edilPn cilzdandîkl . var. evrak ilz^rinde pnrrt'ık Izlerinln tes | »\bla». «abl», «amca» tertibl IAüj<;.,o ı^Trr v«rmi;tir. | ballklere, hattA daha can clger nv.ıaTuzlada gürmen mahallesi ırrlelrrr, biz şehirlller çoktan «lısDevlet Vokili Emin Kalafıt dün |tık. I Ama, Işl arabaeılık zannedlp y.auçnkla Ankir:>dan gelmiştir. Eiiln KnHfit yarın »nat 11 de Tul j tara şoförler arasına karışmı» b.'zı lada yeni (föçmen mahalle<«lnln tpmel klmıelerln agzından, bu aozlerln Inatma törenlnde hazır bulunacaktıf. Itlllzeelerlnl Ifltrcrk turlstler. aeaba bu tekllfslzll|l nasıl karfilarlar derslniz? DİS TABÎBİ Fırsat bu fınattır, eemlyet SfOdâmü dlnlemrk trvazuunun g8»teriı>;e öncr bu tnsfiye harrkrtlne glıifsin, yalnız. tiirkç* konu;ma.tını bilenlere InglKzcr fiğretsln. yokfa. ririşflen harırh tr?ebbü«. turl«t kaçıran otekl seheblere rklenmU bir farla sebeb • Avrupa ?<eyahatinden avteşkil eder. Dr. Theodor Heuss'un Cumhuriyet için inwdadığı Türk Te Alman orduları »»vajaeaklar mı.? İklnd Clhan Harblnln en buuranlı ftinlernde bu gual birçok klmetler tarsfından «orulmuştur. Her defaaında da bu »uall »oranlara (İmkinsız. SavaşmBZlar. Tarlh böyle blr vakıa kavdetmedl çlmıllye kadar) cevabı velilmtştir. Şimâiye kadar müteaddlt defalar otnus omun ç«rpı»an, lyt T» k»r» gün leri birlikts gören Türk re Alman mil lctlerl aratında çok daha geclt Te sa* lam münasebetlerin kuru'.maması lçln sebeb de yok! Muhakkak kl bu radlde llerlenebllece?lne en fazla inanrr.ış olan şahsiyetlerden blrt de muiı:erem Alman CumhuTbaakanı Dr. Heusstür. Buzün misafirimiz bulunan Almân Cumhurbaşkanının bütün Alman mi'. letinl hem resnaî şekllde ve hem de kaben temsil ederek Türk topraklanna ayak bastığından şüpne edllemez. Partt tartışmalarmın üzerlnde kalan. «ncak miili menfaatler mevzubahls olunca müdahalede bulunan ESselâc» Dr. Heuss'öc, 1949 yılmm evlul arında '.Lk tie.'a B«.r.'da teplanan A'.nun Federal Meelisl tarafmdan (ekserlyetle) bu mevkly» getlrHdlğı Te (onra da 1954 yılındıkl lfcir.d Cumhurbaşkanlık teçlaıindt bütün panilerln lttlfskı lle, tek aday olarak tru meviîîde fcırakıldığı unuTularr.az. Yetmtş yaş:nı aşmış olan Dr. Heuss ün hayatmda en <faxla hangi mcslek rol o^nsrnıstır. Hayatt bir şerld glbt göt cnünden geçerken, hemen hemen her zaman ştaîcteclllğlnl, muharrlrllV gln! eöraerrıek lmkântız. 1902 yıiında tahsll hayatms atılan A^rrrr.yanm bugünkü Cumhurbaşkanı dah* bu tıhstt derratlnde dtrgllerden aynlmyor. msttîa kofcus'jna kendlni kaptırıyordu. Birincl Cihan Earbi arifestnde onu blr mecmuanm mesul mil dürîüMinü yaparken görürüz. Bu harb den mağlub çikan Almanyada çene Tîıeoior Heuss, mlllî dâv.V.ara. yaralatm, kaleml lle deva arama yolunda«ır. 1918 de Eerline dönmilg vt CDeutsche Politik) 1 ldareye başlaın:şt:r. Faiat B:rlr.cl Cihan Harbl sonruı Almanyasınaa onua fa&llyetl yalnız bu s«hay» lnhlı&r etmemlştl. Theodor HruM. Şehlr Meelltl ittt: oltrak da, S:'T3si İllmler Pakültesl Doçentl olarak da, Deraokret Partlnin mebuıu olsrak da Tazife görmekten ferl kalmamııttr. Şlrndl görm?k*e olflufumtıı Alman ya. rkmcl Cihan Harbinden. yıkıntr.a lar.ndan nasıi n »lyrıldı, nasıl kurtuldu, iar'MloıaMî k '".r.i ye''rn lk*:9ırii durumu kuvvetll blr devlet haüne nasıl geldl? İşt« bu suallerln cevabıcı Alman Curahurbaşkanı Tiıeodor Heus*'un hayat: cevablandırabillr. Al man mlllstln:n en mühlm vasfmı tet reslm kll eden, çalısma, dunnadtn çalıjmı bu netlceler» gldilm«»lnl «•ğ'.»m!r"r. Ve bunun en barlt SrntgtBl dt Theodor Heu«s ve hayatı Ttrtr. Muhakkak kl onun (tM Mr edulck tü»l. blr kalem iehibl, 1913 yılmdın sonra da A'.manyada (öhret tablbl oltbillr, meTkll elde tderdl. Fak&t ttrast kanaatlerlnl çltnenıeiıln, bu k»naatlerden donmenln »erefUıHk olacstnı gönnemesllkten jflemlynı Alman Cumhurbatkam. OMronal »o»y»lizmin iktldar» gelme«l )!• ttıldıgı Doçentükten uzakl&şınea (RUfe) »dlı blr mectnua çıkarmif, 193J Tilından 1»34 TS kftdır kendl yagı Ue kavrulmujtur. 1938 yılmda mecmuau kspanmif, aer best mtîharrirllSe dontnek lhtlyacını duymustu. Muh&kkık kl o dfTlrde, onun rlbl, slytst kanutlerı »lerhlnde yacı yızmıyın blr ktmst lçla bu rae»lek kolav blr 1? deîlldl. Birlncl Cihan Harbinden ııyrıtan Almanyada Theodor Heuta «g*ızetfcln olarak jtörüHlyordu. Kaleml ile mlll! ddTâlarına hlfroet etme yolunda ldi. M^ınleke: onu bu hali ile görüyordu. İRlncl ClhBtı Harblr.den sonra da A'man milletl erve'.â onu tekrsr eskl mes'.eğicde. gaeetecilikte furmüştür. 1*45 yıhnda Altnanyanın müttakbel CUrr.bUrbaşkanı Theoior Heuss. Heldel bertr'dfkl CRhelnNeckarKeitun») ga •üeTe'Brnin""herh Bîhlbl Te hem de ba? muharrirl ldi Alman m'lletinin, içlne düşürüld(l*U bu badlreden kur.ulması !çln yol sösteriTor, bu yoîda ka'.eml II? kendislne dü;en vazlfeyl Ifa edl* rordu. Altr.an mllletlnin de, Aîman üyasl pertllerlnin de bugün bu kıymetll Alman evlâclraa bu derece «onsuz blr ltimadla ba*'.anmalarmın acaba •ebeblerl nelerdlr? TaBııı çalışkanlıgl •»ıdırT Tukanda •âyledlğtmlı glbl Blrinci Cihan Harbinden sonra Theodor Heuss. gazetecülkle »lyasi hsyata da atlamış fakat bssamak ba»*mak yükselmlşti. Sehlr Meclisl âzâlığı yap mı^tı, Docentîlğl Tardı, bu Mthalarda kâblllyetlnl göstermlftl. Ve nlhayet bunun netleesinde tek dereceli »eçim le 1924 plmda Demokrat Partl mebu Prof. Dr. B olarak Relchtag'a flrebllmlttl. Nas ğın taşları sökülüp çalınıyor U Esidnekapı mrzarlıklartnm sağ ta NECMEDDİN yonaı tosyallzmln gelmesl Ue de tekPOLVAN'a rar eTİn», kOtüi;• '<slne, kitablarına rafına isabet eden ve bir asırdanberi ve m'Jteukıben duçar oldugum prosmeîarlık olarak kulİRnılan yere bazı tâttan muvaffakıyetli bir ameliyatla kimsplpr tarafından taBarruf iddiasın tklnel Cihan Harbtndea ( o o n Theo da bulunulmuş. bunlar mahkrmeden hayatımı kurtaran Üroloji Kliniğlnin^ dor Her», teknr llk tMMmtktan ha de karar alarak meznrhga ölü ge kıyrnetli operatörü sayın reket etmUtlr. Oene onu f»«etecl ola rr>01me«lni menettlfmlçlerdi. Doç. Dr. rak gfirdOk 1945 yıiında kaleml Ue Belediye bir aralık burasını lütimlSGIYAS KORKUT'a hayatını kazanan Theodor HeuM aynı Künlerde doSup büyOdllgU VTurtem ke kaikişrrı;. fakat bu da r.Pticesiz Doç. Dr. Necati GUvcnçe. Bj.şaylttnn berg eyaletinln mecllsl lçln »daylıiı kalmntır. Ştndi buradaki aile mezar Muzaffer Akkılıç ve Meüh özene. nı koyuyor Te errelâ oraym flrlyor. lıkl.irının sökülmekte. mezar taşlan j Dr. Aram. Kenan, RUştU ve Kemal blr mOddet «Onra d* bu eyaletln dahl nın kırılıp çalinmakta oldugu tees beylere. bilumum hemçire ve kllnik 11 hdkOmetlnde Maarlt Bakanı teçiU fürle görülmektedir. Bayram dolayı personellne candan teşekkür edoriz. Nazaret Saka ailesi yordu. Mem'eket l<!<«re«lnrt» tpVrar TB sile kabir ziyaretine gidenler bu îi'Jrve evlârilan Arkan SaS.Si.Sde~ metstzük kartisırıda üzUnta duyınuslardir. Belediyenln bu lşe bir an önce hal çere«l bulması temennt edilmekŞÜFÖR ve MAKİNİST tedir. Bu sene bahar, rahraetli, feyizli ve bereketli geldi. Gönderene bütün kulluğumuzla bin kere gükrolsun'.. Şu son ve mükerrer deprem âîeti olmasaydı çok keyifli günler geçirecekUk. O bölgslerdeki kardeşlerimizin uğıadıkları felâketleri düşündükçe yağmurdan sanra zümrüdleşen yaprakîardaki güneş parıltılarını göz Bir kadın, kıskançlık yii yaşları gibi görüyoruz. Vatandaş sevgisi ve bağı, ki hayat vericüikte zünden kocasım cadcle orta güneşten de üstündür, bu gözyaşlarını elbette kurutacak, elemh yüzlesmda jiletle yaraladı rirri güldürecektir. Biz, buna beriiîer ne sıkıntılar gördük? Gordük ve Ramazanda azalan yaralama vak'a hepsinden kurtulduk. Bu yaralarımıları Şeker BoyrBmır.dan sonra tek zı da sarıp iyileştireceğimiz şüphe rar artmaya başlamıştır. Son 24 çaat sizdir. zarfında »ehrimizde biri tnbanca. bi ! Biîerı kış, bana çok ıztırabb günri jilet. dördü bıçakla olm?k üzere | ler y&şattı. Mithat Cemal, Hakkı 6 yaralama vak BSI olrmtş. bu hadi Tank, Reşad Nuri, Selim Sırrt gibi seler sırasında 3 kisi ağır. 4 kişi ha yakın dostlarımı alıp götürdü. On til yaralanmıştır. Kavgalardan üçü ları hâlâ hasretle anıyorum. Fakat kukançlık yüzünden. dijerleri ıse nideyim ki yoklar. Bizde öiünı, insarhoşluk, alış veriş ve aile müna ianlıırımızı, hattâ kıymetlerimlzi bir kasalanndnn doemuştur, sillndir gibi ezip toz ediyor. Genç Jiletle yaralnma hâdisesinin faili ler. biz çağdaşlardan daha vefa'.ı. kadındır. Melek Cayta? Isminds bir Orhan Veli'ye, Said Faik'e, Cahid ksdın evvelki geceyarısına do^nj. Sıtkıya, Ziya Osman'a, onların gösBesiktaşta bir düjîünden dönmekte terdikleri dostça ilgiyi görüyorum olan kocası Me.mdu Dolmabahçe da tnelli bub; ^um, umudlanıyocsddesinde jîfetle yüzıinden yarala rum. Fakat bir , raftan da dü?ünüyoriira: Acaba, eserlerine göre kıy mıştır. Hâ5İde>"e kıskançlık sfbeb oimetli olsn bu insanlar, altmiiı bumuştur. lup yetmişe doğrulsalardı" çağdaşlaBütün vak'alann failleri yakalan rmdan ajTiı ilgiyi görürler miydi? mıs. yaralılar tedavi altına ahnarak Bu sorunun cevabmı vermeğe kotahkfkata başlanmıştır. yulunca tekrar eski kaygular, bütün acılıgile, içimde beliriyor. Belki de yar.ılıvorum. Keşke öyle o!sa!.. Kı} ve ısınma! Insan, yaşlandıkça daha çok üşüyor. Onun için konfor denilen rahatlık araçlarmı herhalde gençlerden çok yaşlılar icad ettller. Atom büeinleri arasmdaki ihtiyarlar Eir müddettenbert çehrimizde bu biraz daha gayret etseler de kömürlunan şehircilik mütehaBSiBi Prof sü2 ve gazsız, vesikasız ve nöbetsiz Prost, blr ıtfSn kalmsV Ozere dOn kolaymdan uinabPsek!.. Bizim fizikçilertmiz yüksek ilim konularile uğBursaya gitmiştir Prof. Prost: « Istanbul çoförlerine direkpiyon raştıkları için. tabiî, onlardan böyle hâl^miyPtlPri b.'kımındsn hayrarım. âdi. fünlük ihtiyaç meselelerinin HenBz Ba?bakan Menderesle gorüş Cözülmesini bekliyemeyiz. Kömür mKllm» demUtlr. tşletmemize gelince, onun da büyük derdltri arasında bizirn gibi Urmnu Otobüste sigrara yüzünden eleyip eleğini suya atmışlann bir kömür nöbetinden öbür kömür nöçıkan kavga Sultanahmed Feriköy arasında 1; betine titriyeceğimizi düşünmesi Isliyen 172 numaralı BeU'dive otobü tenemez. «ünde dün saat 8 45 1e müsteri 11P hiKışlann bana en ağır gelen rr.ahletçl sigara içmek yüzünden kavga rumiyetlerinden biri sokağa çıkamaetmişler, hâdl«e Savcılıga intikal *t maktır. Yürümek, yapabileceğim tek lrtir. spor. Eski biçim evlerde otursak soNBbetçl 6. Sulh Ceza Mahkemesln f«nm bir tıcundan öbür ucuna beş 4e yapılan durupmada. dâvacı Kâmil altı kere gidip geldiniz mi en ajağı Duman adındaki biletçi. Abdultah ir yarım saat yürümüç olursunuz. Halmindeki ysşlı blr adamla oglu olc'ııt'j buki bizim evlerde. koridorda iki kuBfrenilen Merud Karakaçanın BPVO» lac attınız mı hane halkından birile lunda otobOse bindlkl^rlnt. Metudun eMnde sigarıı bulundııftıınu, kemlİFİ göğüs göğüse gelirsiniz. Çarpışmane lçmemetini netaketle Ihtar ettiği mak için her eve bir trafik memuru ni: fakat tarhoa olan matnunun Mnlrlenerek bnbtım M* beraber krr.dlsinl dfıvdilklerini bu e?nada da Meludun hakaretlne ugradı^ını FbyleÖLÜM m'stir. M?»ud: farkında olmakşuın elinde Sablre Dikerin zevcL Eczacı sigara ile otobtlse bindiglnl, biletçiTujrul Diker. Türkân Dikerin r.lrı tl.Tlan. huraüi hiTV"»n ^hırı tî^Jil, babalan. 0?man Morsallıoğlu ve sondür sif?Trını'.» diye kendfaine haEdlb Kaya Morsallıoğlunun karet ettiğinl. buna ragınon sepir.i c agabeyleri. Hayrlye TBrtJnün karmnyıp »Igırayı pencereden attığıkardeşi Şahende Çağparın cianı biletçivi dö\mediğinl anlatmi"«tır. madı. Sare Ciençer. Suha Akknn. O e«mda otobOste bultJTlon çnhlriSelnja^jjjglanuj^jpnjgleleri. Ihsan Krden bir kısmı. hâdi^eyt^ıiletıfTrRn Akkan ve Cevdet Çağlanın bakıbq muameleFinin febebiyet yprdicanafı kıymetli büyügümüz gini. bir kı=rrn İ!e yolcunun klitü lımit e^rafından Merkez Eczaharpket etti»inl 1leri sürmilşlerdir. n<»l sahibl tczacı Duru?ma diSer bazı sahirilerin celbi HASAN BEHÇET Diker içln ba;ka ?üne bırskılmıştır. 4.5.9S7 cumartpsi Bünil Hakkın rahmetine kavuşmuştur CenaKaraköyde istimlâk edilecek zesi 5.5.957 pazar ffünü öğle naada mazını müteakıb Izmit Fevziye Camii Şerifinden kaldırılar?k istimlâk (aaliyetl devam etmekteaile kabristanına defnedilecekdlr. tlr. Allah mrımet evlesin. Bildirildiğine çcre. Karaköyde tünetin kar'fi kar^ımna itabet eden »d?nın Mlmlâki kararla^mi'tır. TEŞEKKÜR l?tirr!İâk muameleleri tekemmül eden binalar pejderpey yıktınlacakMuztarib bulundufum hastalığımı tır. kıymetli teşhis ve en modern tedavilcrlle slfalandıran NöroloJİ Klinigi Edinekapıdaki bir mezarh Şefl ırtuhterem ıştan «•Yazan : ara HASAN ÂLİ lâzımdır. Buna imkân bile bulsanız açık havanın hall başka. Fakat gel de çık!.. Isı, sıfırm altında altıya, yediye düştü mü öksürük, aksırık hazır!.. Ondi»n sonra eve, hattâ odaya değil, yatağa bağlanmak zorundasmız. Kış, bu bakımdan şöyle böyle üç âylık bir hspis mevsimidir. Kış «onlarmda pclıtilta âleraimizde sözü edılen .bahar havası» boşuna bu kadar işiiyakla karşılanınadı? Kıjtan bahara glriş; hapisten çtkış, fstibdaddan hürriyete giriş gibi ferahlatıcı, yeniden hayata çıkarıcıdır. B&har havası, kalem snhiblerimize Osmanlı sairleri gibi kasideîer yazdırdı. Nefilerin, Nedim'lerin güzel mısraları tekrar edildi. Bazı îiyaEİlerirniz, bahar havasının rnestliği içinde. andıkları sairleri bile birbirine kanstırarak Behariyelerden beyitler oku • dular. Basfa büyüklerimiz olarak. baharı, milletçe neşe ve zevk içinde karşıladık. Bahar da bu tantantlı istikbaÜ cevabsiz bırakmadı. Yağmurlar, bölg» böîge, tarlalarımıza, YÜCEL bahçelerimize yeşilin bütün feyizl»rini kazandırıyor. Kif, en refahlı imkânlar lşerisinde bile sevimsizdir. Çür.ki hürriyetsizliktir. Uludağm nefis havasında, tath bir güneş altında bile olsanız, her dokunuşur.uza aldiğınız soğuk tepki, sizc devamh bir zevk sağlıyamaz. Zevk, ne donduranda, ne yakandadır. İnsan için ılık, en hoş, en lâtif histir. Zaten hürıiyet de ne iiratta, ne tefrittedir. Hürriyet, itidal noktasında bulunur. Ayarı kaçıp ifrata gidildi mi kargaşalık oiur. Tefrite düşüldüğü zaman ise Uranlık başlar. Hürriyet nizamının kuruluşundaki güçlük de buradadır. Müvazene ve itidal... Dediğim gibi k:şm da bazı insanlar için zevkli tarafları olcbilir. Ama herkes için değil! Bahar, öyle mi? Bahar. i«1isnasiz, Insanlara ve diğer bütün hayvanlara yeniden hayat verir. Kışm keyfini gençler ve kuvVetUler bol bol çıkanrken ya^lılaı ve zayıflar bunu hasrelle. hattâ çok kere hasedle seyre mahkum olurlar. Prof. Dr. Ferit H. SAYMENDoç. Dr. Halid K. ELBİR Proff. Prost İsianbul şoförlerine hayran Türk Nedeıti Hukuku 3000 e yakın Içtihat 664 snfcife Fiatı 25 Lira Cilt: III AİLE HUKUKU Matbaacılık ve Kitapçılık İSMAİL Bilumum AKGÜN M Ü E S S E S E L E R İ IşUri Merkez: Cağalogiu Servilimescit S. 24 IstanbulTel 22 09 68 ( HAK ( İ T A S t V l ••yaaıt. ünhr«r«iia Ca«t Ular M K SatlŞ yerlerİİ HAK < İ T * H V I (Babıftll) Ankara Cad 4 la«a> * HAK ramkaaraylar tok. IS latanbui TÜRK TÎCARET BANKASI 3OOOO I5OOO Ve ,s i r ı c a LIRALIK PARA İKRAMIYELERI Bir k i ş i y e APARTIMAN D A İ R ES İ Penşereden hırsızlık vak'aları çoğaldı f HAZIRAN K E Ş İ O E S İ N D E ^ Har 15O liraya bir kura numaras TÜRK TICARET BAMHASI OMUR BOYUNCA AYLIK GCLİR r W0LF SPAN •det etmiş ve hastalannı I kabule başlamıştır. Hamdi VAROALU Yeni Türk Tısarel Kanunn Şerhi « Senelik abone fiatlannı TL. olarak gösteren kataloğumuzu isteyiniz. Kitab servL«imiz bütün Amerikan kitablarına ihtiyacımzı yerine getirzneğe âmadedir. Dept. 3 Vüksel cadde?i 6 Kızılay, Ankara Tel: 27316 «CUMHIKÎYET» in Tetrikasi: 5 5 AMERİKAN MECMUALARI AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU MAYIS 5 ŞEV^'AL 5 ! i 1 > i V. ]4.»3 U.lljie.O4'19.OB!20.5V Î.56 E. î1 ] 9.44 5.011 8.54 12.00J 1.45] 7.47 KÜRSU / 5 Maytsta başhyacak devre kayıdları açıldı. Her öğrenciye (109) ders verilecek. Mesleki bütün bilgiler öğretilecek ve ehliyet aldırılacaktır. Tecrtibe derşleri ücretsizdir Osmanbey Samanyolu No: 5: Tel: 48 09 00 VE TATBİKATI VE İLGİLİ MEVZUAT I TlCARÎ İŞLETME HALİS SUNGUR KÂMİL BORAN Hukukçular, Tacirler; Bsnka ve şirketler İçin yazılan bu mühim eserde Kanunun Başlangıç ve Ticari İşletme hükümleri: gerekçeleri: şeriıi ve izahları; coju neşredilmemi$ 1500 Temyiz Içtihadı Mer'iyet Kamınu: Ticaret Sicili ve Gazetesi Nizamnameleri Alâmetı farika; İhtira beratı ve telif hakkı: Bankalar, falz ve ödünç para verme işleri; Tâcir ve esnaf: Ticari defter ve faturalarla ilgili kanun ve nizamnameler Tahlilî Fihrist ve alfabetik indeksler. vardır. Kitab 1000 sayfadır. (Lüks cildli: 45). (Kartonlu: 40) liradır. Kitab; İstanbul Sirkeci Güzel Han Avukat Halis Sungurdan, İstanbul ve Ankarada başlıca kltabçılardaıl temin edilebilir. Parisin nıhu bizim tarafta. Eskiden sadece insaTİarı sejTetmei'i severdim, o da Kendi keyfim için, eğlen mek için. Şimdi Saibin sayesinde halkı, alnımn teri ile kazanan, çahşıp çabalByan ve büyük şehirlerin kalbini, havasını, ruhunu varatan küçük gayretli insatılan anlamayı, gevmeyi öğrendim. Gayet ho» insaı» lar tanıyorum onun «ayesinde. Sokaktakilerle beraber ya^amak hoçu ma gidiyor. Saib öyle rshatma düş kün, gürültü var, »es oluyor diye, çahşarmyan çıt kınldım yazarlardan değil. Nihadi düşünüyorum da! Küçük bir sanat tenkidi yazabilme ti için Emine Hanımdan köpeğe kadar evde herkesin rusması. kapıların, gıcırdamaması, beyin sobanın sicagmd?ın uyuya kalmBmajı için knhve üzerine kahve içmesi lâzm geürdi. Halbuki biz burada rn!"sayı pencerenin önürot. R«raj» karşı çekiyoruz Klftkton sesl«rln«, ba&ınşmaiara, şarVılara ^ı!dirmadan işe koyuluyoruz. Pek de tath oluyor bu hem. Saib yazrnaktan ycru krizleri eksik değil. Evvelden daha dık. Saibin ahbablanndan bir Fran ! çen gün Saible resimleri kanştınrfazlaymış. şimdi çok seyrek bun sız iki bilet vermiş. Satıdallanmı ken sen çıktm karşımıza. Başınd» lar. Bu krizlarin en büyük sebeble topuklu papuçla değiştirclim. Zü tas gibi o siyah kocamasn şapka, rinden biri İstanbul hasreti sanıyo eyhanın mercan kolyelerini, küpe ba$ln, gozün altında kaybolmuf. rum. Vehbi Bey: «Eakiden deliye lerini takıp takıştırdım. Saib bir Eteliler gibi güldük Saible. Hatırhddnerdı! diyor. Kihvelerden Türk sralık ortadan kaybolmuştu, bak yor musun, cbu şapkayı giyersen, toplamak için tabammız patlayın tım nefes nefese bana bir kırmızı seninle dünysda sokağa çıkmam,> caya kadar bizi yürütür. Ermeni diye hıtturmuştum da s«ı de inalokantalarına sürükler, Kalamış A gül almış geliyor. Ayşe Hanım o dına giymi^tin. Benim uysallığım dalar, Çamlıca, en çok neresir.i öz üzelim gü!ü de siyah tayyöriinün işte! Sonradan o gülünç şapka ile lemi$se, orelardan hikây«ler bulut yakasına taktı. Şıklsşıp gittik ikikolııffla girmene de razı lunca zaman zaman makineyi bıra ' garib gülümsediğini gördüğüm ta anlatırdı. Çocuklar! diye, baçladl miz de. Etrsfinuz Amerikalı doluym, hattâ şipşakçıda bir resim kıp dışan sarkıyor. Kanjıdaki mavi man hemen yeni bir konuya. fikri, mı gene hasrete tutulduğunu, ge du. Bir şeyden anladıkJrn yok bun bile aldırdık. tulumlu oğlanlarla gülüp şakalaşı yahud tıpi yakaladığ:cu anlıyorum. i ne İstanbulu anlatacağını bilirdik.» ların. Olur olmaz gülüyorlar. En Çok güzel geçti tiyatro gecemiı. yor, dükkânın önüne çıkan şişmm O, gözleri gözierimde bana enlatŞimdi Saib bazan bana da anla »cı «sprileri de saka eibi alıyor bu şarabcıya takılıyor, sonra gene he maya hazır, isaret bekler âdeta. tıyor İstanbulu. Döndüğümüz za dangalakîar. Fakat şıkhğa, güzelli ' Cekofun bir piyesini gördük. Bu Fransızlarda tiystroculuk vesle. neşeyle is basına donü Gülüşümü görünce hemen konuş man eğer dönebilirsek dolaşaca ğe diyecek yoktu. Seni düşündüm. kâfir yor. Bazan hazırladığı müsveddeleri maya koyulur. Onunla konuşmak ğlmızı. gezeceğimiz yerleri sıralıyo Hoşlanırdm muhakkak. Hemen def müthiş. Harikulâde oynadılar. Çemakineye ben çekiyorum. Saib: Ue tatlı! Daha doğrusu inu dinle ruz bazı akşamlar. llk işimiz Çam terine kopye ettiğin bilmen) kimin kofa mahsus o tatlı, ılık v t keder yaratmayl öylesine «Prensler gibi çthfiyorum, kâtibeın mek! Fevkalâde sıcâk, güael bir lıct tepesine çıknak olâcak jaliba modellnl ertesi gün küçük terzine dolu havayı var artık!» diye, geltp «idene anla sesi var Saibin. Onu dinleyip d« Saib «tfîssn o tepede bütün tstan götürür yaptlrırdm. Hari genin il başardılâr ki şaşarsıo. tıyor. Parmaklarimı tutııp tutup ö ons bakrnams.k olamaz saniyorum. bulu kucağına alıpv otuturB diyor. yah bir şapkan vardı Semiha? Qe(Arkan var) püyor. Dünyanın en nazik v« pata Yaptığı bütün ciddî işlere rağmen Son ıtamâhUrda tiyatrOyâ gidiyovatsız adamı bu Saib. Hiç f«zla usul çocuklar gibi neşeli bir adam. Dlk ruz bol bol. Biletler pahalı olduğu PROF. NİMBÜSun MACER ALAR1: en basit iıisanlarla için piyesleri âdab bilmez. Ama insana bir bakışı, kat edıyorum kusbakıtı geleriden konuşurkçn, konuıurken gelip bir basitlcşrr.csini biliyor. İlk tanıdığl seyrediyoruz dalma. Sakın burun elini tutufu vardır, dünyalsra de insatıla, severse hemen içli dışlı olu kıvırma. Geldiğin zamaTi sen de öyğer. Sana durmadan onu »nlattığı veriyor, onun için de çok sevi'iyor le yapacaksın. Bursda züpnelik ismı biliyorum ama, tıe yapayım, galiba. Fransızlar bile bayıhyorlar temem. Yalnız bir şeye müsaade başka türlüsü da elimden gelmiyor. ona. Yazmakta hiç sıkmtısı yok. var: Efer istiyorsan Saint Germein Bazı gecekr yemekten tonra çık Allah vergisi onda bu... Karar ve züppeleri gibi, saç baş karışık, kir tığımıs oluyor. Eğ«r çtlifma ateji rir vermez hemen oturup bir piyese, pas içinde dolaşabilirsin. Uzıaı itıce düşerse Saibin içine bu sık sık dü romana ba^lıyabiliyor. oDunya dur topuklanna da veda edeceksin «üyor o taman çıkmıyoruz, misa dukça, dünyada bu kadar jısan oi Yamyam gibi bu kaldınmlar zaten firler* de kaptmın kapıyoruz. Kı dukça v« ben otıları bu dcnli sev inıanın topuklarmı yiyip yiyip biçalıjkan adam bu Saib tasavvur I dikç«,, daha çok yaz*cağım!.> diye tiriyor Paris. Ama tadı da öyle çıedemezfin! Sokakta yürürken kö . alay ediyor b « l m hayretim, hay kıyor galiba. lumd* tğırlaîtığını, luhv«d« dalgın, I ranlığımla. Zaman zaman tutan Geç«n hafta lttka bir hayat Iktnctt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog