Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

AMERİKAYA Amsterdam üjerinden KLM'ılı uçunur n »mstefdam Hava Alanınm Vergiden Muıf 32 nci yı] Sayi 11.772 u m h u ri yet NADİ Telefonlar: ümnml Santral Numaraa: 224296, Yazı Isleri: 224299, Matbaa: 224290 Telgrai vt mektub adrest: Cumburtyet tstanbul Posta Sutusu IstanbuJ No. 246 V ZİYA'YA MEKTUBLAR Cahid Sıtkı Tarancı 1930 la 1946 arasında şair dostu rahmetli Ziya Osman Saba'ye elliden fazla mektub yazdı. Alelâde mektublar sanmayın bunları. Cahidın bütün hayat ve sanat g&rüşü bu mektublarda toplanmıştır. Büyük bir edebi değer taşıyan bu eser her iki gairin daha iyi tanmmasmı sağlıyacakbr Varlık Yaymlan 2 lira Pazar 5 Mayıs 1957 Dr. Theodor Heuss'un Muhalefet, Başbakanın Bursa gazetemize demeci konuşmasını iyi karşılamadı cTürkiye gerek NATO'nun, gerekse bulunduğu bölgenin Hiir. P. Menderesin Kıbrıs dâvasını bir iç politika meselesi hâline itimada lâyık en kuvvetli memleketlerinden birisidir, getirmesinden şikâyetçi, C. M. P. İktidar ve Muhaletetin ba bölgesinde ve NATO içindeld rolü mühimdir)) dâvada birleşmesini istiyor, Gülek f i k r i n i bugün Edirne Kıymetli misafirlerimiz bugün Ankarada törenle karsılanacaklar Arkadaşımız Feyyaz TOKAR bildiriyor Bonn, mayıs Federal Almanva Relsıcamhıını Profesor Theodor Heuss be. yanat verr.eTie prers p re ra^men. vakı rlcanı k^tnı! ejerek kıvmetll vaktlnın blr Kat ni bana tahî s etti ve dahi zıvade bir scı^bet havası ıçTrfn'e ceevan edsn g c isrf^'z sırasında Ankara, 4 (Cumhuriyet Teleks) Başba | 'kan Adnan Menderesın dün Burscda, Kıbrıs mev ' zuunda verdıği izahat. şehraniz siyaî çevrelerinde ,günun uzerinde durulan yegâne meselesi tıalınde 1 dır. Demokrat Partı çevrelerinde nutıık, genel olarak tasvible karşılanmakta ve «hukumetin takib ettiği pohtıkanın istikrar çerçevesi dahilinde, dile getırilmiş şekli» obrzk vasıflax>dırllm3ktadır Muhalefet çevre'eriiHe ise bahıs konusu mı» C. H. P. Kongresinde söyliyecek I ( kun, yeni bir hususu ıhtiva eylemediği ifade edilmekte, buna ilâveten, daha e\rvel muhalefet tara\ findan ortaya atılan diğer mevzulara ve meselâ 12 Ada merelesi ile BatıTralcyadaki Türklerin durumuna dair istenen izahatın cevsbsız bırakıldığı belirtihnektedir Aynı çevreler, Başbakanın, Kıbrıs mevruunda bugüne kadar müşahede olunan politika değişiklikleri meselesinde, hükumete tev Arkasi Sa S Sü 4 te Feridun Erginin cevabı Alman ordusu da atcm silâhları Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Tiirkleri hazırdır diyor Bugun mcmleketımize gelscc'; olan dost ve müttefik Batı Alraanya Cumhurbaşkanı Ekselâns Theodor Heuss, Bonn bususi muhabiri miz Feyyaz Tokarla görüşürken «Başbakan takib edilen siya» setin şimdiye kadar müieaddid defa niçin istikamet değiş* tirdiğini izah etmenrştir» Başbakan Adnan Mendneıln «TT«1« ki gün Bursada Kıbrn merzuunda yaptığı konuçma esnasmda muhalefete mensub Utı ayn parttnin yetkllj lkl çohsmı lm& yoluyla kastedfre* kendllerlnln polltlk tutumlsrıaı ten» kldi uzerlne bu çahülardan blrinja i!e tecbiz edili vnr Arkatt c a 5 5ü 7 de P syamn devamli tehdidlerine rağmen, Amcrika Dıs î ' e r i Enkanı Dıılles ile Dr. Adenauer. dün 3 saat müddetJe bu meseleyi müzakere ettiler B^nn 4 (R ) Burada yapılan NAT J Bakanlar konseyl toplantı'arına k tılrv? olan B rleşık Amer ka D15 Işleri BaVanı Du'lM. bupjn Part'e hiTe tet etmeden 6nce, Batı Almanya 6:nsblvesl Dr Adenauer Ue 3 saat devam eden blr gorüşme yaptmştır Muzakereter sıras;nda Batı AİTnanva E vuDma ve D15 Işlerl Bakaıüarı ıle Kurmay Başkanları hazır Du'urmuş. Âtinada iktidarla muhalefet kapıştı Hükumet muhalefeti Yunanistanda ihtilâl hazırlamakla suçlandmyor Atina, 4 (Hususl) Bugün Yunanistanda siyasi keşmekeş hîrden yayılmıştır. Yunan hukumeti bu gece bir teblığ neşretınş ve muhalefet partüeriri m<"n!ekette ihti'pl çıkarmaya oalışmakla suçlandırm'ti'. Buhran, Kıbrîs ros^'s^râsn. Ei senhower Doktr irdoT ve su ? ada A r k a s \ Sa 5 S ü . l d e Başbakanın ver£iği teminattan memnun o!an Kıbnslı lider bugün Ankaraya hareket ediyor Bir müddettenberi şehrimizde bulıınan Kıbns Türk!;ri lidsrlerinde.ı BÖLÜKBASl KIBRIS KİTABFVI OKUYOR C M. P. Genel Başkanı Dr. Fazıl Küçük bugun uçakla AnOsrnan Bölükbaşı. C. M P. G*>nel Idare Kurulu toplantısında Kıbnsa karaya gıdecektır daır bir kifbın da ineelendigini »oylfdi Bölükbaşı, resimde, bu kitaBı Dün kendifile gorusen bır muhar ıncelerken görülüyor. rirımıze Dr F?7il Kuçük, Başbakan Arkası 6a 5 üu 3l* Cımhırbaşkaııı va Ankaraya donıyorlar Bursa. 4 (Telefonla) Şehrimızd» bulunan Reısıcuınhur Celâl Bayır v* Başvekıl Adnan Menderes bugun blr tnüddet istirahat etmışler ve baa geıintiler yapmışlardır. Arkası Sa S Sü 7 dc ^ Arkan Sa. $ Sü. 8 de C. H. P. Kırklareli II Kongresi yapıldı Toplantıda konnşan Günalfay, Şahab Gürler, Atıf Ödöl ve Orhaa Özlrak rejim dâvalarına, iktisadî meselelere, seçimlere tenas ettiler Kırklareli 4 (Telefonla> Vılâyetimız Kalk Partısi ıl kongresi bugun snat 10 50 de Partı İl Başkam Abdurrahman Altuğ tarafmdan açılmıstır. Korgrede partı meclısi üyesı Şahab Gürler de buiunmuştur. Kongreyi vilâyetımız D;mokrat, Hurriyet ve Mıllet Partıleri Başkanlan ve idare heyetleri locaHnnda takib etmişlerdir. Atatürke ve şehıdlere saygu sü'cutundan sonra kongre divanı s«ç lmiş ve faalijot raporu okunmustur. Saat 13 te toplantıya eskı Basbıkan Şmoeddm Günaltay, Atıf Odül, Orh^n Öztrsk da alkışlar arasmda iltihsk etmişierdır. Kongrenin isteği üzerine eski Başbak:n Günaltay kursüye geterek şu konusmayı yapmıştır: c Bbe düşen vazife bu aklı selime saygı gostermek ve millet şuu Yunanistan yumuşamışt Atinanın, işine yarıyan «Müstakil Kıbrıs Devleti» projesini tahakkuk ettirmek için NATO aracıhğını kabul edeceği söyleniyor ÇALDIKLARI OTOMOBlLt DEVt KDlLER DOn 6gleden önce, henüz Bonn 4 (A P ) Yunanistantn. dün. hüvıyetleri tesbit edilemlven birkrç ç=bi"!, Beyog'undan çaldıklan bır îıbns mesele^ınde, NATO'nun Genel otomobill kaçınrlarken, fazla sarat v» heyerandan devirmışlcrdir Neti Sekreteri Paul 1î»nry Spaak'ın aracede. kazayı çok ucuz atlatan otomo bıl hırsızlan, kaçmağa muvaffak cılık ynpmasını kabu! etmeği düçünolmuşlardır. dügü bıldlrürriştir. Bunu acıVıvın iyi haber alan kavraklar, NATO Baksnlar Konseyinin gızli celtelerınde Yunari^tamn «durutnundü yumuş:ma» olduğunu soylcmiçlerdir Kcnu«u!anlann tam çekll açıklanmamıştır Arican Sa S Sü. 1 de ALTINCI FtLO ORT\DOĞUDAS A\ UILDI ürdün hâdıselerı dolayısıle Dogu Akdcnıze gunderılrris ol'.n Birleşik Aır.erikanın Altıncı Fılnru. vaziytın düzclmefi dolavısile. NATOr nıanevralanna katıimak üzere. Ortadofıdn svrı!m.*',r Yu\an'lkı re :"da. Beyrut ] Tianını terketmektc olan Altıncı Filoya mensu5> tir birlık gorülmektedir. Izmir D.P. İl Kongresi hazırlıklan İki yıldanb«ri türlü sebeblcrta yapılamıjan kongrenin 20 gü» içinde toplanması kararlaşt» Izmir, 4 (Telefonla) İki seneyl mütecavız bır zamandanberı türlü sebeblerle bır tuılu ytpılamıyan lz» mır D.P. il kongreslnin hazırlıklan» na başlanmıştır. önümüzdeki yirmi gün zarfınd» yapılınası kararlastırılan İzmır ıl koa Dr. Dndley Whit p BUGÜN | Cumhuriyet Siitunlarında Bir mermi kaçakçılığı mcydana çıkarıldı Biri yedek subay, biri er 6 kaçakçı ve 6000 labanca mermisi ele geçirildi Emniyet teşkilâtı, dün sabahe karşı s?himbde büjük bir mermi kaçakçılığım meydana çıkarmış, 6 bin mermi ıle. biri subay. biri er olmak üzere 6 kaçakçıyı ele geçirmiştir. Evvelki geceyarısına doğru Hadımköydeki askerî birliklerden birinden sehrimize külliyetli miktarda k^çak tabanca mermisi getirildiğini cğrenen Emniyet »Kumanda Odası», hâdıseden alâkalı şubeyi haberdar etmiştir. Darhal harekete geçen bir ekıp, dün sabaha karşı saat 3 sulannda Bskırköyde mermilerio sizlendiği bir eve baskın yapmış ve 6 bine yak;n kaçak tabanca mermisi ele geçimsiş. biri er olmak üzere b kişiyi de yakalsmştır. Musadere edilen mcrmilerle birlikte Emniyet Müdürlüğüne getirilen kaçakçılardan topçu eri suçu itirai Arkast Sa S Sü. I de Arkası Sa 5 Su 5 te Çok gfizel bir aşk ve macera romanı Yazan: Nihal Karamağrah KAPANDI BİR Perde Arkası Sa. S Sü. 6 da Easbakan Menderesin oğlu Ankara yolunda kaza geçirdi, bindiği hususî araba devrüdi Adapazan. 4 (Telefonla) Bu?üa mucsslf blr trafiS kazası olmuş, İstan buldan Ankaraya gıtmekt* bulnnrn Ankara 90381 husırsi p'.âkalı araba 322 kl lometrede blr traktöre çarpmış ve dev rilmiştl Araba lftnde bulunan Baş es bir trafik kazası Radyo servisi Gazetelerimizde nejredilen rnemleket dijı haberlerde bir müddertenbeTi iri puntolarla yeni bır ibare gbze çarpmaya bafladı: (Radyo seroisi). Bu iki kelimenin delâlet ettiği mana bir radyo makınesı, bir lisan bilen radyo dinlej/ıcist ve bunlar vatıtaâle ecnebi radyolann haber nejriyatıntn olduğu gibi gazeteye naJclidir Bu iftn beîli bafh iki büyük mahzuru, vardır: 1 Ecnebi radyolarm hiç biri haberlertni gazeteler tarafmdan ifcrıba* edtUin diye yaymamaktadirlar. Bu radyolar habeTleri bir tafctm ajanslardan munhftsıran dmleyicilen hesabına ve yalnız onlann dinleyeeeği kaydıle tattn almaktadırlar. 2 Ecnebi radyolann çoğv, haberlen bazan hiç vermemekte, verdikleri takdirde de ekseriya propaganda ıle kanştırarak vermektedirler. Binaenaleyh bunlara bakarak daima M<ii»elerin hafcifcolini öğrenmek ve böyîece Türk gonLşuniın hurolüne yardım etmek miimkün değildir. Itiraf edelim: gareteîerimizin hcmen hepsi maddî imkânstzlıklar neticesı diînya radı/olartntn haber neşrivatından bazan iz, bazan çofc istifade etmefctedirUr. Ama bunu bir »narifet imij jribi (radyo servisi) diye tumrrafclı bir jekilde ilân etmek bxraz da aytb ve ffülünç olmuyor mu? Dünyanın 1 No. Iu kalb doktoru neler anlattı? Eisenhower'i tedavi eden Dr. Dudley White göre, kalb hastalığını tembellik ve hareketsizlik doğurur. tnsanlar, yakabilecekîeri kadar yeınek yemelidirler Suratli hareketlerıle beraberinde» 65 yaşmda, zayıf, uzun boylu, bembeyaz saçlı, gözlüklü bir adam, dun kilerı daiır.a geride bırakan bu C5 gençıhtiyarın ismi Dudley şehrimizde Amerikan Amiral Bria lik tol hastanesıni gezerken merdivenle White idi. Dr. Dudley White, Eisenhower'l ri üçer üçer çıkıyor, hızlı adımlarla Arkast Su. 5, Sü. S da koridorlarda yürüyordu. Kral Suud aleyhine sıikasd teşebbüsii Tertipçi Mısırh Ataşemiliter derhal Suudi Arabistandan hudud dışı edildi Beyrut t (T H.A ) Riyad'dan buraya gelen son haberlere gore, Kral Suud aleyhine tertiblenen Dır suıkasd meydana çıkarılmıştır Arkası Sa. 5, Sü. S da Arkan Sa 5 Sü 7 de Bugün 4 üncü sahifemizde bulacaksınız yBİÎP edebî hâdiseTiirkiyede yarım asır önce ilk defa yapılan ve bugüne kadar nesredüntiyen edebî anket Bagün 4 üncü sahifemizde Egede seıtenin uçancu buyuk orman yangını Bayındırda binlerce lazılçam ağacı yandı Izmir, 4 (Telefonla) Ege bölgesinde sencnm uçüncıi büyük orman yanğmı da Bayındır kazasında çıkmıştır. Baymdır kazasının Kestanepınarı PRENSES GRACE AT PANAYIRIMD4 Yukarıddkı resimde, beyaz şapka ve siyah gozlük gıymiş olarak gurulen Prenses Grace, Romada hay deresi mevkıinde dün saat 11,30 da ranlannın tezahüratma gülümsiyorek ccvab veriyor. Prenses Grace, yu çıkan yangın süratle genişlemiş ve kandaki resimde gorülmıyen kocan Pren» Rainier He blrlikte Romada kısa zamanda yüz dekarlık bir sa tertibler.en Milletlerarası At Panayı nnda hazır bulunnıuftur. Arkan Sa S, 5ü. t de J 18 Klgt ÎLE BtRLtKTE PARÇALANAN UÇAK Blrlefik Amerilca» nın Blackbush askert hava alanı yakınlannd» parçalanan tV'lkingı UpU nakllye uçafır.ın içlndeki 3« kiçinin hepsi de kurtulamıyarak ölmüştOr. Uçak, Trablustaki Birleşik Amerika hava Ü8*ü olan Idris'ten hareket etmlftiı. Içinde 36 asker, S çocuk, 3 slvll memur, 1 kadın ve S mürettcbat bulunmakta idi. Yukandakl reslnvle hPzln n«Uçe«l görtlleo rdOeasU zanm sebebi henOz t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog